پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 3/01/0392
سال نوزدهم، شماره 2خرداد، و پي تير در 91پي 9831 ، صفحات 66 تا 77 تاريخ پذيرش مقاله: 31/0/0393
اثر تجويز درون صفاقي و نخاعي اسيد اسکوربيک و اسکوربات سديم بر احساس درد در موش صحرايي
ندا موحد اول3، دکتر مسعود فريدوني*2

0. کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
-10565208120

2. دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد چکيده
سابقه و هدف: اسید اسکوربیک )Ascorbic acid( به وفور در مغز وجود داشته و بر تولید و انتقال میانجیهای عصبی اثر م یگ اارد . در انتقال درد، سیستم گلوتاماترژیک نقش دارد. حضور اسید اسکوربیک، گیرندههای گلوتاماتی NMDA را مهار و به دلیل اس یدیتهی آن، TPRV1 و ASIC را فعال میکند. لاا بررسی اثر تجویز درونصفاقی )i.p( و یا نخاعی )i.t( اسید اسکوربیک و اسکوربات سدیم ب راحساس درد، هدف این مطالعه است.
مواد و روشها: موشهای صحرایی نر بالغ ویستار) 251-211 گرم( در هشت گروه هفتتایی دریاف ت کنن ده ی س الین )i.p(، س الین )i.t(، اسید اسکوربیک )mg/kg, i.p 01،011،211،0(، اسید اسکوربیک )mg/01µl, i.t 12/1( معمولی و خنث ی ) اس کوربات س دیم(استفاده شدند .آستانهی درد، توسط آزمون (TF) Tail-flick و شدت احساس درد شیمیایی طی آزمون فرمالین تعیین شد.
يافتههه ا: اس ید اس کورب یک )mg/kg, i.p 01،011،211( در آزم ونTF ، پ ردردی )10/1P<( و در آزم ون فرم الین ، ک اهش درد )15/1P<( ایجاد کرد. اسید اسکوربیک داخل صفاقی با دوز mg/kg 0 در آزمون TF فاق د اث ر ب ود ام ا درد مرحل ه بین ابینی آزم ونفرمالین را کاهش داد )10/1P<(. در تجویز نخاعی ،اسید اسکوربیک ب ا غلظ تmg/01µl 12/1 در آزم ونTF موج پ ردردی ش د )110/1P<(، ولی به صورت اسکوربات سدیم، بیاثر بود. تجویز نخاعی اسید اسکوربیک و اسکوربات س دیم ، درد را در آزم ون فرم الینکاهش دادند) 110/1P<(.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نتيجهگيری: پردردی ناشی از تجویز درون صفاقی اسید اسکوربیک در آزمون TF، شاید حداقل بخشی به دلیل اثر مهاری کمتر آن ب رگیرندههای AMPA و در تجویز نخاعی علاوه بر آن، حساسیت گیرندههای TRPV1 و کانالهای ASIC به اسیدیتهی اسید اسکوربیک باشد، زیرا تجویز اسکوربات سدیم اثر پردردی از خود نشان نداد. احتمالااحتمالاً اثرات مهاری اسید اسکوربیک و یا اسکوربات سدیم طی تجویز درونصفاقی و نخاعی، بر گیرندههای NMDA و کاهش رهایش Substance P و دیگر عوامل الته ابی در ب روز ب یدردی ط ی آزم ونفرمالین نقش داشتهاند.

-17931235325

واژگان کليدی: اسکوربیک اسید ،اسکوربات سدیم، درد، تجویز درونصفاقی، تجویز نخاعی لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Movahhed Avval N, Fereidoni M. Effect of intraperitoneal and intrathecal administration of ascorbic acid and sodium ascorbate on pain in rat. Pejouhandeh 2014;19(2):66‒77.
8644353

مقدمه3
اسید اسکوربیک یا ویتامین ث، به عنوان یک عنص ر غ اایی بسیار مهم با مقادیر فراوان در بدن وجود دارد. اگر چ ه برخ یگونههای جانوری قادر به سنتز آن نمیباشند، اما وج ود آن در بدن بسیار ض رور ی اس ت. تحق یق ات متع دد ی در ارتب ا ب ا
*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر مسعود فريهدوني ؛ گ روه زیس ت شناس ی،
دانشکده علوم، دانش گاه فردوس ی مش هد ، تلف ن: 19055202105، نم ابر : )150( 7822228؛ پست الکترونيک: [email protected]
مقادیر اسید اسکوربیک در بدن انجام گرفته که همگی ح اک ی از غلظ ته ای ف راوان آن در بیش تر ان دامه ا از جمل ه مغ ز میباشند )0(. از جمله ویژگیهای اسید اسکوربیک میتوان به خاصیت آنتی اکسیدانی، جلوگیری از م ر س لولی، خاص یت ضد دردی و ضد التهابی، اثرات ضد تش نج ی و ض د ص رع ی و اثرات ضد افسردگی اشاره نمود .یکی از مهمترین ویژگ ی ه ایاسید اسکوربیک ،توانایی ورود آن به سیس تم عص ب ی مرک ز ی است) 2(. همچنین وجود ناق ل اختصاص ی اس ید اس کورب یک تح ت عن وانSodium-dependent Vitamin C ( SVCT Transporter( در سیستم عصبی و توان ایی عب ور آن از س دخونی- مغزی از دیگر موضوعات مهم م یباش د )3(. خاص یت آنتی اکسیدانی اسید اسکوربیک یکی دیگر از ویژگیهایی است که آن را به عنوان فاکتوری مؤثر در برابر رادیک ال ه ای آزاد و اس ترس اکس یداتیو و در حقیق ت، ی ک عام ل نوروپروتکتی و معرفی میکند )0(؛ ام ا از س وی دیگ ر ، اس ید اس کورب یک در برخی غلظتها به عنوان پرواکسیدان نیز ایفای نقش م یکن د )5(. اسید اسکوربیک در متابولیسم بیشتر میانجیهای عص ب ی نقش به سزایی دارد. مطالعات نشان م یدهن د ، سیس تم ه ای نورونی متعددی مانند گلوتاماترژیک، گابارژیک، دوپامینرژی ک و سروتونرژیک در آزادس از ی آن دخی ل م یباش ند . بن ابرا ین، اسید اس کوربیک ق ادر اس ت بس یاری از رفتاره ای عص ب ی و عملکردهای نورونی را تحت ت ثث یر ق رار ده د) 2(. اث رات ض ددردی اسید اس کورب یک نی ز در آزم ایشه ای بس یاری م وردبررسی قرار گرفته است) 2(. با این وجود، برخی تحقیقات نی ز از اثرات معکوس آن بر حس درد خبر دادهان د )8(. همچن ی ن، مطالعات گاشته حاکی از آنند که اسید اس کورب یک منج ر ب همحافظت ن ورون ی در مقاب ل اث رات س می ناش ی از گلوتام اتمیگردد. اسید اسکوربیک قادر است طی واکنش با گیرندههای NMDA و اثر بر بخش قابل احیای گیرنده، نقش مهاری خود را ایفا کند. از طرفی، اسید اسکوربیک خنثی شده) اس کورباتکلسیم( قادر به کاهش درد در بیماران مبتلا به ورم مفاص ل واستخوان بوده است که این اثرات ضد دردی اسید اس کورب یک احتمالااحتمالاً به دلیل واکنش با گیرندههای یونوتروپی ک گلوتام ات ی روی میدهند )7(. همچنین، اسید اسکوربیک در دوزهای بالا، اثراتی شبیه دیکلوفناک و مورفین در آزمون فرم ال ین از خ ودنشان میدهد )9(. بررسیهای انج ام گرفت ه روی م وش ه ای صحرایی مبتلا به دیابت نشان داد که تمرینات منظم ورزشی و مصرف خوراکی اسید اسکوربیک، پ ردرد ی ناش ی از دیاب ت را کاهش میدهد )01(.
با توجه به اینکه اس ید اس کورب یک دارای خاص یت اس یدی بوده و از آنجا که علاوه بر گیرندههای درد ک ه ب ر پایان ه ه ای عص بی ق رار داش ته و پی ام عص بی را انتق ال م یدهن د، گیرن دهه ایی همچ ون TRPV1 (Transient receptor
(potential vanilloid نیز در انتقال حس درد نقش داشته و با افزایش دما و در حضور پروتونها )در pH اسیدی زی ر 5/2( فعال میشوند) 00(. وجود اسید اسکوربیک میزان بیان گیرنده TRPV1 را اف زایش داده و ب ا دارا ب ودن خاص یت اس یدی، موج افزایش فعالیت این گیرندهها میگردد )02(. همچن ین از دیگر عواملی که در انتقال احساس درد مشارکت م یکنن د ،
28
کان ال ه ای ی ونی حس اس ب ه اس ید )Acid-sensing ion channels – ASIC( م یباش ند . ای ن کان ال ه ای ک ات یونی، غیرحساس به ولتاژ ب وده و ب ا هی دروژن خ ار س لولی فع المیشوند. بررسیها نشان میدهند اسیدیتهی اسید اس کورب یک منجر به افزایش میزان فعالیت این کانالها م ی ش ود )03(. ب اتوجه به مطال فوق، این سؤالات مطرح میشوند: نخست، آی ا اسید اسکوربیک بر درد حرارتی و ش یمیایی تثثیرگ اار اس ت ؟ دوم، آیا تفاوتی بین اثر آن در تجویز سیستمیک و مرک ز ی در سطح نخ ا وج ود دارد؟ و س وم، اگ ر تج ویز مرک ز ی اس ید اسکوربیک در سطح نخا بر انوا درد ماکور اثرگاار است، ب اتوجه به اینکه اسید اسکوربیک ب ه دلی ل خاص یت اس یدی و پرواکسیدانی )5(، ممکن است بر درد اثرگاار باشد، آیا تف اوت ی بین اثرات تجویز مرکزی اسید اسکوربیک معمولی )6C6H8O( و اس ید اس کوربیک خنث ی ش ده) اس کوربات س دیم 6C6H7NaO( وجود دارد؟ لاا، پاسخ به س ؤالات ف وق ، ه دفاین مطالعه میباشد.

مواد و روشها
در این پژوهش ،از موشهای صحرایی نر بالغ نژاد ویس تار ب اسن تقریبی 5/2 ماه و وزن 211 ت ا 251 گ رم اس تفاده ش د. تم امی حیوان ات در ش رایط یکس ان محیط ی 02 س اعت روشنایی، 02 ساعت تاریکی و دمای 222 درجه سانتیگراد و به دور از هر گونه آلودگی صوتی، در قفسه ای مخصوص ی از جنس Plexy glass به صورت گروههای 5 تا 2 تایی نگهداری شدند. موشهای صحرایی در تمام مدت ب ه ج ز زم ان انج امآزمایشها به آب و غاا دسترسی آزاد داشته و چند روز قبل از انجام آزمایشها برای تطابق با محیط، در فضای آزمایشگاه قرار میگرفتند و تنها برای انجام آزمایشها از قفس خار و سپس دوباره ب ه مح ل خ ود برگردان ده م یش دند . تم ام ی مراح لآزمایش، بین ساعت 01 ص بح ت ا 2 بع دازههر انج ام ش دند.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مراح ل تکثی ر و پ رورش حیوان ات در حی وانخان ه و انج ام آزمایشها در آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری دانش گاهفردوسی مشهد انجام گرفت. کلیهی عملیات آزمایشگاهی روی موشها ب ا رعا ی ت مق ررات ب ینالملل ی اخ لاق و حما ی ت از حیوانات آزمایشگاهی صورت گرف ت )00(. در ای ن مطالع ه ازپودر اسید اسکوربیک )ش رکت داروس ازی اس وه، ته ران( و ازسالین به عنوان حلال دارو استفاده گردی د. ب ه منظ ور انج ام آزمایشها، حیوانات به صورت تصادفی در 7 گ روه هف تت ایی شامل گروه دریافتکنندهی س ال ین ب ه ص ورت درون ص فاقی )intraperitoneal injection–i.p(، گ روه در یاف تکنن دهی
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

27
اسید اسکوربیک با دوزهای 0، 01، 011 و 211 میلیگ رم ب رکیلوگرم) i.p(، گروه دریافتکنندهی سالین به صورت نخ اع ی )intrathecal injection – i.t(، گروه دریافتکنن ده ی اس ید اسکوربیک با غلظت mg/01 l 12/1 ب ه ص ورتi.t و گ روهدریافتکنن ده ی اس ید اس کورب یک خنث ی ش ده ) اس کورباتسدیم( با غلظت mg/01 l 12/1 به ص ورتi.t دس ته بن د ی شدند. برای خنثی کردن اس ید اس کورب یک از محل ول س دیمهیدروکساید 0/1% طی انجام عمل تیتراسیون استفاده گردی د. در این پژوهش، غلظت اسید اسکوربیک جهت تج و یز نخ اع ی، از دوزی که مطلوبت رین اث ر را ب ر درد در مقا یس ه ب ا د یگ ر دوزهای آزمایش شده ط ی تجویزه ای درون ص فاق ی داش ت ، معادلسازی شد. برای این منظور، بخش کم ر ی نخ ا م وشصحرایی بیرون آورده و توزین شد. وزن این قسمت ب ه هم راه مایعات همراه آن، 2/1 میلیگرم در نظر گرفته شد. با توجه ب هدوز mg/kg 011 که به ازای هر 0 گرم، 0/1 میلیگ رم اس ید اسکوربیک ط ی تج و یز درون ص فاق ی تزری ق م یگردی د ، در نتیجه اگر وزن نخا در محدوده کمری حدود 2/1 میل یگ رم باش د، می زان دارو در ه ر تج ویز نخ اعی بای د مع ادل 12/1 میلیگرم در ه رµl 01 باش د. ع لاوه ب ر ای ن 7 گ روه، ب رای اطمینان از ب یت ثثی ر ب ودن عم ل جراح ی جه ت تجو یزه ای نخاعی در روند آزمایش، یک گروه از حیوان ات دس ت نخ وردهنیز در نظر گرفته شد که در آن، حیوانات تحت عمل جراحی و همچنین تیمار قرار نگرفته ولی کلیهی مراح ل ، مش ابه س ایر گروهها روی آنها انجام گردید.
مراحل انجام آزمایشها در تمام گروهها به این ترتی بود که ابت دا آس تانهی درد ب ا اس تفاده از دس تگاهtail flick )م دلSparco، ایران( تعیین و پس از آن، تجویزهای درون صفاقی و نخاعی دارو انجام میگرفت. سپس، آستانه درد، 31 دقیقه پس از تجویز داخل صفاقی و 5 دقیقه پ س از تج ویز نخ اع ی دارو، مجدداً تعیین و بلافاصله، محلول فرمالین به پای راست عقب ی حیوان تزریق و رفتار درد به مدت یک ساعت بررسی میشد.
کانولگذاری جهت تجويز نخاعي. کانولگ اار ی در فض ای تحت عنکبوتیهی نخا جهت تجویز نخاعی، تکنیک ی رای ج در مطالعهی مکانیسم نخ اع ی درد و ب یدردی ب وده و ب ر اس اسروش Yaksh و Rudy ص ورت م یگی رد )05(. ب رای ای ن منظ ور، حیوان ات ب ا ت زری ق داخ ل صف اقی کت امین )mg/kg 011( و زایلازین) mg/kg 21( بیهوش شدند. سپس سر حیوان در دستگاه استریوتاکس) Narishige، ژاپن( جهت انجام جراحی، ثاب ت گرد ی د. ی ک ب رش کوچ ک ب ه ط ول 2 سانتیمتر از بین گوشها به طرف پایین ایج اد ش د و عض لات گردنی به آرامی از روی تیغهی اکسیپیتال جمجم ه کن ار زدهشدند. وسط غشای اطلس- اکسیپیتال، سوراخ کوچکی ایج ادگردید ت ا م ایم مغ زی- نخ اع ی خ ار ش ود ک ه نش انهای از دسترسی به فضای تحت عنکبوتیه است. یک لولهی پلیات یلن )10-PE( به طول 00 سانتیمتر آماده گردید و 7 س انتیمتر ازآن به آرامی در فضای تحت عنکبوتیه به طرف قطعهی کم ر ی نخا پیش برده شد .3 سانتیمتر از لوله که به وسیله پ اراف یلم، برجستگی کوچکی روی آن ایجاد گردید، خار از نخ ا ب رای تجویز دارو قرار گرفت. شایان ذکر است که پس از یک دورهی بهبودی 5 روزه پ س از ک انولگ ااری ، نبای د در ه ی ی ک ازحیوانات، نقص حرکتی دیده شود. در هر یک از گروهها، دارو و یا سالین، به صورت نخاعی در حجم µl 01 توسط لولهی رابط و سرنگ هامیلتون تجویز گردید.
آزمون tail flick. به منظور سنجش آستانهی درد در س طحنخ اع ی، از آزم ون tail flick ب ر اس اس روش D’Amour و Smith اس تفاده گردی د )02(. در ای ن آزم ون، حی وان در محفظهی محدود کننده به نحوی که دم آن بیرون باشد، ق رارگرفت. سپس دم حیوان روی دستگاه قرار داده شد و با روش نکردن یک لامپ نوری، گرما به دم تابانده شد. اعم ال ح رارتناشی از نور به دم حیوان، موج پس کشیدن دم ب ا حرکت ی سریم شده و این فاصلهی زمانی ب ین ش رو تحر ی ک و زم انپاسخ، ثبت گردید )tail flick latency(. این آزمون سه مرتبه و به فاصلهی زمانی یک دقیقه، در ناحیهی یک سوم می انی دم حیوان انجام شد. میانگین این دادهها برای زمان پس کش یدن دم، به عنوان آستانهی زمانی در بروز درد، برای هر حی وان در نظر گرفته شد. شدت نور دستگاه طوری تنظیم شد ک ه زم ان متوس ط پاس خده ی پای ه، ب ین 0 ت ا 2 ثانی ه باش د )5intensity=(. برای جلوگیری از هر گون ه آس ی ب افت ی در حیوان، زمان cut-off برابر با 05 ثانیه برای خاتمهی تابش نور بر دم، در نظر گرفته ش د . س پس جه ت مقایس ه ی گ روه ه ا، می زان درص د ح داکثر اث ر ممک ن) Maximum possible effect – %MPE( مطابق با فرمول زیر، محاسبه شد )08(.

آزمون فرمهال ين. جه ت س نجش درد ش یمیایی، از آزم ونفرمالین به عنوان مدلی از درد تونیک )مزمن( استفاده گردی د. این آزمون، بر اس اس روش مت داولDubuisson و Dennis انجام شد) 07(. ب رای ای ن منظ ور ، 51 میکرولیت ر از محل ولفرمالین 5/2% به صورت زیر جلدی به کف پای راس ت ح ی وان تزریق گردید و رفتار حیوان به مدت یک ساعت پس از تزریق، مورد بررسی قرار گرفت.
تزریق فرمالین به کف پا موج ایجاد دو مرحلهی مش خص
)نوروژنیک و التهابی( در رفتار درد میشود. مرحل ه ی اول درد در آزمون فرمالین، به مکانیسمهای نوروژنی ک وابس ته ب وده و پاسخ درد در این مرحله، ناشی از تحریک ش یمیایی مس تق یم فرمالین روی پایانههای عصبی محیطی است که تقریب ااً در 01 دقیقهی اول آزمون فرمالین رخ میدهد. این در حالی است که مرحلهی دوم درد در آزم ون فرم الین نتیج ه ی واک نش ه ای التهابی در بافتهای محیطی بوده و تقریب ااً از دقیق ه ی 02 ت ا21 آزم ون فرم الین ش رو و گ اهی ت ا 21 دقیق ه ب ه ط ول میانجامد و با س ه رفت ار مش خص لنگی دن، ب الا ب ردن پ ا ولیسیدن یا گاز گرفتن پا همراه است. در بین مراحل اول و دوم آزمون فرمالین، یک مرحلهی بینابینی خاموش وجود دارد ک هتقریباًبا از دقیقهی 01 آزمون فرمالین شرو شده و تا دقیق ه ی 02 تا 21 آزمون فرمالین به طول م یانجام د و در ط ول ای ن مرحلهی بینابینی، رفتارهای ناشی از درد، به مق دار ان دک ی در حیوان مشاهده میشود )09(.
سپس، شدت درد شیمیایی در حی وان ب ه ص ورت کم یت ی درآمده و از صفر تا سه درجهبندی میشود. بدین ص ورت ک هدرجهی صفر مربو به حیوانی است که دردی نداشته باش د وبتواند وزن خود را بر روی پای مورد تزری ق تحم ل کن د. اگ رپای حیوان حین حرکت بلنگد و یا پنجهی پای مورد تزریق را به آرامی بر سطح استراحت قرار دهد، درجهی 0 و اگر حی وان پای مورد تزریق را بالا بگیرد به نحوی که گ اه ی ن اخن ه ا ب ا سطح تم اس داش ته باش ند ، درج ه ی 2 محس وب م یش ود . درجهی 3 درد نیز مربو به حالات لیسیدن و گاز گرفتن پای مورد تزریق توسط حیوان میباشد )07(. بدین ترتی می زان کمیِّ درد در حیوان پس از تزریق کف پایی فرم ال ین، ه ر 05 ثانیه ثبت و سپس میانگین آن در هر 5 دقیقه محاسبه گردید.
آناليزهای آماری. تفاوت می زان درد ب ا آزم ونOne Way ANOVA مشخص و متعاق آن، مقایسهی میانگینها توسط آزمون Newman-Keuls انجام شد. ب ه ع لاوه ، 15/1P< ب هعنوان حداقل سطح معنیداری در نظر گرفته شد.

يافتهها
تحقی ق حاض ر ،روی 52 س ر م وش ص حرایی در 7 گ روه هفتتایی انجام گرفت. مقایسهی نتایج حاصل از آزم ون -tailflick بین گروه حیوانات دست نخورده )بدون عمل جراح ی و 29دریافت دارو( و گروههای دریافتکنندهی سالین به صورت i.p و سالین به صورت i.t حاکی از آن بود که اختلاف معن یداری در آستانهی درد بین این گروهها وجود نداشت. بنابراین، انج امعمل جراحی جهت تجویز نخاعی، بر ادامهی روند آزم ایشه ا، بیتثثیر بود )نمودار 0(.
طی آزمون tail flick، نتایج حاصل از تجویز درون ص فاق ی دوزهای مختلف اسید اسکوربیک، نشان داد که تج و یز داخ لصفاقی دوز mg/kg 0 اسید اسکوربیک، منجر به بروز اخ تلافمعنیداری در آستانهی درد در مقایسه با گروه دریافتکنندهی سالین )i.p( نشد. این در حالی است که تج و یز درون ص فاق ی اسید اسکوربیک ب ا دوزه ای 01، 011 و 211 میل ی گ رم ب رکیلوگرم، به ط ور معن یداری آس تانه ی درد را ک اهش داده وسب بروز پردردی شدند) 10/1P<( )نمودار 2(.
همچنین، مقایس ه ی نت ا یج ح اص ل از آزم ونtail flick نش ان داد ک ه تج وی ز نخ اع ی اسی د اس کورب یک ب ا غلظ تmg/01 l 12/1 به عنوان غلظت معادل مؤثرترین دوز اس ید اس کوربیک )mg/kg 011(، در ایج اد کمت رین پ ردردی در مقایسه با سایر دوزها طی تجویزه ای درون ص فاق ی، ب ه ط ورمعن یداری باع ک ک اهش آس تانهی درد و ب روز پ ردردی در مقایسه با گروه دریافتکنندهی سالین )i.t( ش د ) 110/1P<(.
این در حالی است که تجویز نخاعی هم ان غلظ ت اس کورباتسدیم ی ا اس ید اس کوربیک خنث ی ش ده ) mg/01 l 12/1( منجر به بروز پردردی معنیداری نگردید. همچنین، مقایس ه ی نت ایج آزم ونtail flick حاص ل از تج و یز درون ص فاق ی دوز mg/kg 011 اس ید اس کوربیک ب ه عن وان م ؤثرترین دوز در ایجاد کمترین پردردی و غلظت مع ادل آن در تج ویز نخ اع ی )mg/01 l 12/1(، اختلاف معنیداری از نظ ر ق درت ایج اد پردردی نشان نداد )نمودار 3(.
از طرفی، مقایسهی نتایج حاصل از آزمون فرمالین در گ روهحیوانات دست نخورده )بدون عمل جراح ی و دریاف ت دارو( و گروههای دریافتکنندهی سالین i.p و سالین i.t، گوی ای ای ن مطل بود که ه ر س ه گ روه، مش ابه یک د یگر عم ل ک رده وپاسخهای هر سه گروه ش امل دو مرحل هی اول )نوروژنی ک( و دوم )الته ابی( آزم ون فرم الین ب ود؛ ول ی ب ین آنه ا، تف اوت معنیداری دیده نشد. بنابراین، تجویز س ال ین و عم ل جراح ی برای تجویز نخاعی، ب ر نت ایج حاص ل از آزم ون فرم الین نی ز بیتثثیر بود) نمودار 0(.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

با توجه به نمودارهای 5، نت ایج حاص ل از آزم ون فرم الین پس از تجویز درون صفاقی دوزهای مختلف اس ید اس کورب یک ح اکی از آن ب ود ک ه تج و یز درون ص فاقی دوز mg/kg 0
81

-20
-15
-10
-5
0
5
10
Intact Ani
mal
Saline(i.p)
Saline(i.t)
Maximum
Possible Effect %قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید