پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 72/7/3191
سال نوزدهم، شماره 2خرداد ، و پي تير در 91پي 831 9، صفحات 06 تا 06 تاريخ پذيرش مقاله: 33/1/3191
مقاله مروری

مکملهای غذايي: فرصت يا تهديد
دکتر بهاره نيکويه3، دکتر مجيد حاجي فرجي*2

3. گروه تحقيقات تغذيه، انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران
7. گروه تحقيقات سياستگذاري و برنامهريزي غذا و تغذيه، انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران
-109211330

چکيده
رژيم غذايي و تغذيه نقش بسيار مهمي در سلامت و پيشگيري از بيماريها بر عهده دارند. بدن انساان باراي كااركرد مناسا ، نيا از باهطيف وسيعي از ريزمغذيها و درشت مغذيها دارد، كه بهترين راه دريافت آنها در قال يک رژيم غذايي مطلوب است؛ رژيمي متناو ومتعادل كه بتواند همهي ريزمغذيهاي مورد نياز را در اختيار بدن قرار دهد. ممكن است فرد قادر به دريافت كافي برخي از ريزمغذيها از طريق رژيم غذايي خود نباشد كه در اين شرايط، مكملهاي رژيمي به عنوان منبع بسياري از مواد مغذي مورد توجه قرار ما يگيرناد .
البته توجه به نكاتي مانند اثرات جانبي احتمالي و تداخل با برخي ديگر از داروها و مكملها، ضروري است. بنا به تعريف ساازمان غاذا وداروي كشور، مكملهاي رژيمي منابعي از مواد مغذي )ويتامينها و مواد معدني( يا ديگر ماواد باا اثار تغذيا هاي يا ا فيزيولوژيا ک ماننادگياهان، اسيدهاي آمينه، قندها، چربيها، آنزيمها و پروبيوتيکها هستند كه به تنهايي يا به صورت تركيبي با ديگار ماواد ، در دساتر بوده و عمدتاعمدتاً به اشكال متداول مانند كپسول، قرص، شربت، پودر، سافت ژل، قطره، ورقههاي خوراكي و هر شكل خوراكي ديگار عرضاهشده و داراي فرمولاسيون خاص و ثابت قابل اندازهگيري جهت كااربرد در انساان باه من اور تكميا ل نيا از تغذيا هاي، افازا يش دريافات تغذيهاي و يا ايجاد يک اثر فيزيولوژيک ميباشند. در مورد مكملهاا ي ماولت ي ويتاام ين و امالا ، تاا باه اماروز تعريا ف و طبقاه بناد ي استانداردي ارايه نشده است و اين امر، جمعآوري اطلاعات در مورد شيو دريافت آنهاا و تع ياي ن روناد در يافات در دورههاا ي زماان ي را مشكل ساخته است. در اين مقاله سعي شده است كه با استناد به اطلاعات و مستندات موجود، ضامن اشااره باه اهميا ت دريافات ريا ز مغذيها در حد كفايت و نياز روزانه، به عوارض احتمالي اضافه دريافت آنها نيز پرداخته شود.

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

-18287236365

واژگان کليدی: مكمل، غذا، رژيم، دريافت، عوارض جانبي لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Nikooyeh B, Hajifaraji M. Food supplements: opportunity or threat. Pejouhandeh 2014;19(2):60‒65.

مقدمه3
رژي م غ ذايي و تغذي ه نق ش بس يار مهم ي در سالامت و پيشگيري از بيماريها بر عهده دارند. بدن انسان براي كااركردمناس ، نياز به طيف وسيعي از ريزمغذيها و درشت مغذيهاادارد، كه بهترين راه دريافت آنهاا در قالا يا ک رژيا م غاذا يي مطلاوب اس ت ؛ رژيما ي متن و و متعاادل ك ه بتواناد هم هي ريزمغذيهاي شناخته شده و نشدهي ماورد نيا از را در اختيا ار
*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر مجيد حاجي فرجي؛ شماره 1، كوچه باران ،خيابااان ارغااوان غربااي، بلااوار فرحاازادي، شااهر قااد ، تهااران؛ كااد پسااتي:
3953139821؛ صااندوپ پسااتي: 7273-39198، تلفاان: 7-77116113 )673(، نمابر: 77121712 )673(؛ پست الکترونيك: [email protected]
بدن قرار دهد. امروزه در بسياري از كشاورها ي صانعت ي دنيا ا، صنعت غذا پيشرفت زيادي كرده و آگاهي افراد نيز در زمينهي دريافت متنو از مواد غذايي، افزايش يافته است. با ايا ن حاال ، در شرايطي ممكن است فارد قاادر باه دريافات كااف ي برخا ي ريزمغذيها از طريق رژيم غذايي خود نباشد كه در اين شرايط مكملهاي رژيمي به عنوان منبع بسياري از مواد مغذي ماوردتوجه قرار ميگيرند. البته توجه به نكاتي مانناد اثارات جاانبي احتمالي و تداخل با برخي ديگر از داروها و مكملها، ضارور ي است) 3 و 7(.
بنا به تعريف سازمان غذا و داروي كشور، مكملهاي رژيما ي منابعي از مواد مغذي )ويتامينها و مواد معدني( يا ديگار ماوادبا اثر تغذيهاي يا فيزيولوژيا ک مانناد گ ياهاان ، ماواد خاوراكي طبيعي و صناعي، اسيدهاي آمينه، قندها، چربيها، آناز يمهاا و پروبيوتيکها هستند كه به تنهايي يا به صورت تركيبي با ديگر م واد، در دس تر ب وده و عم دتاً ب ه اش كال مت داول مانن د كپس ول، ق رص، ش ربت، پ ودر، گران ول، س افت ژل ، قط ره،ورقههاي خوراكي و هر شاكل خاوراكي ديگار عرضاه شاده وداراي فرمولاسيون خاص و ثابت قابل اندازهگيري جهت كاربرد در انسان به من اور تكم يا ل نيا از تغذيا هاي، افازا يش دريافات تغذيهاي و يا ايجاد يک اثر فيزيولوژيک ميباشند.
سازمان غذا و داروي ايالت متحاده نيا ز محصاول ي را مكمالميشمارد كه شامل يک جزء رژيمي باوده و هادا از دريافات آن، افزايش ارزش تغذيهاي يا تكميل رژيم غاذا يي باشاد. يا ک جزء رژيمي ممكن است شاامل يا ک ويتاام ين، ملا،، ترك يا گياهي، اسيد آمينه يا تركيبي از آنها باشد.
در مورد مكملهاا ي ماولت ي ويتاام ين و امالا تاا باه اماروزتعري ف و طبق هبن دي اس تانداردي اراي ه نش ده و اي ن ام ر، جمعآوري اطلاعات در مورد شيو دريافت آنها و تعياي ن روناددريافت در دورههاي زماني را مشكل سااخته اسات. تركيا و صحت اطلاعات برچس مولتي ويتامين و املا ، بسيار متناو بوده و تفاوت 78 تا 86 درصد بين مقادير واقعي و برچس هااديده شده است) 1(.
مكم له اي ويت امين و ام لا ك ه ام روزه ب ه آس ان ي در داروخانهها در دساتر هساتند، در اواساط دهاه 3916 وارد بازار شدند. با آن كه امروزه كمبودهاي باليني ريزمغاذ يهاا درجوامع پيشرفته و در حال پيشرفت كمتر ديا ده ما يشاود ، اماااستفاده از مكملهاي رژيمي در همهي جوامع از جمله ايا ران، در حال افزايش باوده )3( و حتا ي دريافات مكمال در برخاي زيرگروههاي جمعيتي، بيشتر ديده ميشاود ) 7(. بارا ي مثاال ، 8/81 درصد از جمعيت آمريكا، 79 درصد از جمعيت ايتاليا ا و
71 درصد از بزرگساالان ساويس، باه طاور مرتا از مكمالاستفاده ميكنند) 2-7(.
در گزارشي كه در ساال 7666-3999 توساطNHANES
(National Health and Nutrition Examination Survey) منتشر شده آمده است كه 87 درصد بزرگساالان درماه قبل از مطالعه، مكمل استفاده كرده و 18 درصد نيز عنوان كردند كه به طور مساتمر از مكمال ماولتي ويتاام ين- امالا اساتفاده م يكردناد ) 3(. ب ه طاور عم ده ، محصاولات م ولت ي ويت امين- ام لا محص ولاتي هس تند ك ه ش امل ب يش از 1 ويتامين با يا بدون امالا هساتند، هار چناد بساياري از آنهااشامل 31 نو ماده معدني نيز ميباشاند . در ماورد اساتفاده ازمكملهاي ساده با يک مادهي مغذي نيز گزارش شده است كه 7/8 درصد از افراد، از ويتامينهاي ب-كمپلكس و 2/37درصد،
13
از ويتامين E استفاده ميكنند. در مقايسه باا مطالعاات قبلاي NHANES، يافتههاي اين مطالعاه بيا انگر روناد افزا يشا ي در دريافت مكملها ميباشد )3(. تقريباً 72 درصد از افاراد اظهاارداشتند كه تنها از يک نو مكمل )عمدتاً يک مولتي ويتامين- مينرال( استفاده ميكنند) 3(. در ياک گازارش ديگار، عناوانشده است كه بيشتر مكملهاي استفاده شاده ، شاامل ماولتي ويت امين- ام لا، ب-كم پلكس، ويت امين C، روي، كلس يم، ويتامين D و امگا 1 هستند) 5(.
مطالعه در زمينهي ميزان مصارا مكمال دركودكاان اناد ميباشد ولي گزارش شده است كه 18 درصد از كودكاان 3 تاا31 سال در امريكا )9(، 17 درصاد كودكاان و نوجواناان كارهجنوبي )36( و 7/76 درصد كودكان و نوجوانان ژاپنا ي )33( از مكمل استفاده ميكنند.
مطالعه در زمينهي فراواني استفاده از مكملها و عوامل مؤثر بر آن در ايران اند است. مطالعهاي در تهران گزارش كرد كه 5/81 درص د خ انمه اي ش اغل در ب ش س لامت از مكم ل استفاده ميكنند كه اين آمار از بسياري از نقاا د يگار جهاانبيشتر است )37(. مطالعهي ديگري در شمال كشور نشاان داد كه 5/35 درصد خانمهاي يا سه، از مكمل كلسا يم و ويتاام ين D استفاده ميكنند) 31(.

به طور عمده چه افرادی از مکمل استفاده ميکنند؟ همانگونه كه از مطالعات انجام شاده در زم يناه ي مكمال هاابرميآيد، استفاده از مكملها با چندين مش صهي دموگرافيک و سبک زندگي در ارتبا بوده و مصرا مكمل در زيرگروههاي اقتص ادي و اجتم اعي، متف اوت اس ت) 37(. مطالع ات نش ان دادهاند كه زنان، بيشتر از مردان مكمل استفاده ما يكنناد . باهعلاوه، افرادي كه سط، تحصيلات بيشتر، نمايهي تودهي بدني كمتر، فعاليت فيزيكي بيشتر و سان باالاتري دارناد ، بيشاتر از مكملها استفاده ميكنند) 3(. مطالعات در ايا ران نيا ز گويا اي اين مطل است كه دريافت مكمال باا افازايش سان و ساط،تحصيلات، افزايش مييابد )37 و 31(.
برآورد مصرا مكمل در كودكان نيز مشابه بزرگسالان اسات.
براي مثال، 71 درصد كودكان پيشدبستاني، از مكملهاي با يا بدون آهن استفاده ميكنناد. چنادين مش صاه ي ماادران ، از جمله تحصيلات و وضعيت اقتصادي بهتر، با احتماال در يافات بيشتر مكملها در كودكان، همراه بوده است. فرزند اول باودن،مشااكلات غااذا خااوردن از جملااه اشااتهاي كاام و ابااتلا بااه
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

بيم اريه اي م زمن، احتم ال درياف ت مكم له ا را اف زايش ميدهند )37(. مطالعات نشان ميدهند كه دريافت مكمال درنوجوانان، نسبت به ساير گروههاي سني، كمتر اسات. گازارششده است كه 1/38 درصد نوجوانان، روزانه از مكملها استفاده ميكنند. نوجوانان دختر، كه دريافت ريزمغذي رژيمي بهتار ي داشته و ميزان دريافت كل چربي و چربيهاي اشابا در رژ يا م آنها كمتر و در كال ، آگااه ي رژيما ي بهتار ي دارناد ، بيشاتر از مكمل استفاده ميكنند) 38(. با اين حال، اطلاعاات توصايفي در مورد افرادي كه به طور عمده از مكملهاي رژيمي استفاده ميكنند، محدود است.
در كل، مطالعات نشان دادهاند افرادي كه تمايل باه اساتفادهاز مكمل دارند، تمايل به دريافت رژيم سالمتري نيا ز داشاته و چگالي مواد مغذي در رژيم غذاي آنها، بالاتر اسات. باه عالاوه، اين افراد از غذاهاي غنا ي شاده نيا ز بيشاتر اساتفاده كارده و احتمال بيشتري دارد كه به حد بالاي قابل تحمل مواد مغاذ ي برسند .همين امر، مطالعه در مورد ارتبا استفاده از مكملهااو پيامدهاي آنها بر سلامتي را مشكل ميسازد) 31(.

اثربخشي مکملها در مقابله با بيماریهاا ی مازم چگونه است؟
دريافت مكملها ما يتواناد در برخاي شارا يط، مفيا د و لازم باشد. از جمله ديده شده است كه سط، فاكتور التهااب ي CRP (C-Reactive Protein) به عناوان پيشاگو ييكنناده ي مهامبيماريهاي قلبي- عروقي، ارتبا منفي معنا يداري باا مقادارمكمل ويتامين C دارد. گزارش شده است كه اسيد اسكوربيک با غل تهاي سرمي بيشتر از يک ميليگارم در دسايليتار ، بااكاهش خطر بيماريهاي قلبي- عروقي همراه اسات و بايش از 97 درصد افرادي كه از مكمل ويتامين C اساتفاده مايكنناد،به اين حد مطلوب ميرسند. اين درحاال ي اسات كاه تنهاا 77 درصد از افرادي كه مكمال مصارا نما يكنناد ، باه ايا ن حادمطلوب ميرسند. حد نامطلوب اسيد اساكورب يک سارم نيا ز در 17 درصد از افرادي كه مكمل مصرا نما يكنناد د يا ده شادهاست. اين در حالي است كه هيچكدام از افراد استفاده كنندهي مكمل، در حد نامطلوب نيستند )5(.
غل ت سرمي 78- هيدروكسي ويتاام ين D باه علات اثاراتبالقوه مفيد يا مضر مكمل ويتامين D، از نكات مورد توجاه درگروهي است كه از مكمل استفاده ما يكنناد. افازايش غل اتسرمي 78- هيدروكسي ويتامين D به با يش از 8/12 ناانومولدر ليتر، با كاهش مشكلات است واني همراه اسات. باه عالاوه، ويتامين D در غل تهاي بالاتر از 366 نانومول در ليتر، اثرات مطلوبي بر ساير بافتهاي بدن داشاته ) 32( و در غل ات هاايبيشتر از 166 نانومول در ليتر، با هيپركلسا يمي هماراه اسات
17/ دوماهنامه پژوهنده مكملهاي غذايي، فرصت يا تهديد
)35(. با اين حال، مطالعات نشان دادهاند كه هيچكدام از افاراددريافتكنندهي مكمل، غل ت سرمي كمتار از 8/12 ناانومولدر ليتر يا بالاتر از 166 نانومول در ليتر، ندارند) 5(.
برخي مطالعات نيز گزارش كارده اناد افارادي كاه از مكمالروغن ماهي استفاده ميكنناد ، غل ات سارمي تار يگليسار يد كمتر و HDL بيشتري دارند) 5(.
در يک مطالعه گزارش شده است كاه و يتاام ين E ما يتوانادمرگهاي ناشي از بيماريهاي قلبي- عروقا ي را كااهش دهاد، هرچند گزارشي از تأثير ويتامين E بار باروز ايان بيمااريهاا ، منتشر نشده است )39(. در مطالعات ديگر نيا ز كااهش خطارسرطان پروستات، آنژين و سكته، گزارش شاد ) 76( اماا تاأثير مثبتي بر ديگر انوا سرطانها گزارش نشده است .
برخي مطالعاات نيا ز اثار مكمال سالنيم را در پيشاگ يري از سرطان، بررسي كردهاند. در 7 مطالعه در چين، سلنيم توانست بروز سرطان كبد را در بيماراني كاه ساابقهي خاانوادگ ي ايا ن بيماري را داشتند، بكاهد) 73(. با اين حاال ، اثار ي در كااهشسرطان پوست در افرادي كه سابقهي خانوادگي اين بيماري را داشتند، مشاهده نشد) 77(.
در مجم و، مطالع ات كم ي در زمين هي اث ر مكم له اي ويتاميني و املا در كاهش خطار بيماار يهاا ي مازمن انجاامشده است. هنوز مدار قوي براي توصيه به مصرا مكمل بتااكاروتن در افراد ساالم و عادم مصارا آن در افاراد سايگاري، وجود نادارد. مكمال كلسايم و ويتاام ين D ما يتوانناد اثاراتمثبتي بر چگالي است واني و خطر شكستگيها داشاته باشاند.اما مقادير زياد آنها نيز اثرات جبران ناپذيري بر بافتهاا ي نارمخواهد داشت. بر پايهي مطالعات انجاام شاده، سالن يم ممكاناست خطر سرطان پروستات، ريه و كولوركتال را كاهش دهاد .
ويتامين E نيز ممكن اسات باروز سارطان پروساتات و مارگناشي از بيماريهاي قلبي- عروقي را كمتر كند. مطالعاات ، اثارمفيد را در مورد مكملهاي نياسين، فولات و ويتامينهاا ي B2، B6 و B12 بر بيماريهاا ي مازمن در عماوم جمعيا ت، نشاانندادهاند) 31(.

در مورد سلامت مکملهای مولتي ويتامي و امالا برای عموم جمعيت چه ميدانيم؟
بسياري از افراد بر اين باورند كه اجزاي مكمال هاا ي ماولت ي ويتامين و املا ، ساالم هساتند. اماا ماداركي وجاود دارد كاهبرخي اجزاي اين مكملها ممكن است عوارضي داشته باشاند.از جمله، گزارشهايي از مطالعات كارآزمايي باليني وجاود داردكاه افازايش با اروز سارطان ر يا ه را در افاراد سايگاري كاه از مولتي ويتامين و املا حااو ي بتاكااروتن اساتفاده ما يكنناد،نشان ميدهند) 71 و 77(، يا بر افزايش بروز سرطان مار ي در افراد مسني كه به مدت طولاني از مكمل سالن يم، بتاكااروتن وويتامين E اساتفاده كاردهاناد، دلالات دارناد ) 78(. برخا ي از مطالعات نيز افزايش خطر بيماريهاي عروپ كرونر را در زنااندريافتكنندهي مكمل بتاكاروتن گزارش كردهاند) 71(.
شيو دريافات مقادار بايش از نيا از ويتاام ينهاا و امالا ازمكملها در برخي مطالعات گازارش شاده اسات . از آنجاا كاهبسياري از مولتي ويتاام ينهاا و امالا ، كمتار از 366 درصادميزان توصيه شاده ، حااوي ويتاام ين و ماواد معادني هساتند ، عمدتاعمدتاً افاراد ي كاه در كناار ماولتي ويتاام ين- امالا ، از تاکدوزهاي ويتامين يا ا مااده ي معادن ي نيا ز اساتفاده مايكنناد ، احتمال بيشتري دارد كه به آستانه باالا ي قابال تحمال باراي ريزمغذيها برسند. مطالعات NHANES نشان ما يدها د كاه1/33 درصد از بزرگسالاني كه مكمل مصرا ميكنناد ، روزاناهبيش از 766 واحد ويتامين E دريافت ميكنناد . باا توجاه باهشيو بالاي دريافت مكملها، احتمال دريافت دوزهاا ي باالاترويت امين E در بس ياري از اف راد وج ود دارد. از س وي ديگ ر، احتمال بيشتري وجاود دارد كاه ايان افاراد از مقااد ير باالا ي ويتامين C و بتاكاروتن نيز استفاده كنند) 72(.

نتيجهگيری
تأمين انرژي و ماواد مغاذي كااف ي بارا ي سالامت مطلاوب، ضروري بوده و رژيم غذايي سالم ميتواناد نيازهاا ي فارد را درهر گروه سني و جنسي تأمين كناد. در يافات مكمال هاا تنهاازماني كه فرد به هر دليل، قادر باه تاأمين نيا از خاود از رژ يا م غذايي نباشد، بايد مورد توجه و تجويز قرار گيرد. امروزه درصد بالايي از افرادي كه مكمال اساتفاده مايكنناد ، نيا ازي باه آننداشته و تنهاا باار اقتصاادي سانگيني را باه خاود و جامعاه، تحميل ميكنند. به ن ر ميرسد نياز باه تالاش باراي كنتارلدريافت مكملهاي رژيمي وجود دارد. شواهد موجود پيشانهاد ميكنند كه بزرگسالان و نوجواناني كه رژيم غاذايي ناامطلوب ي را دريافت ميكنند، احتمالاً كمتر از مكملها استفاده ميكنند و مصرا كننادگان مكمال، عمومااً دريافات بيشاتر ي از ماوادمغذي داشته و سبک زندگي سالمتري دارند) 75(. باه عالاوه، برخي از زيرگروههاي جمعيتي كه شيو بالاتري در استفاده از مولتي ويتامينها و املا و تاک دوز ويتاام ين و ماوا د معادن ي دارند، در معرض خطر بيشتري قرار دارند )79(.
مكملهاي رژيم غذايي ممكان اسات داراي عاوارض جاانبيبوده )16 و 13( و با برخي داروهاا نيا ز تاداخل داشاته باشاند
11
)17(. اين تداخلها ممكن است باعث كااهش اثرب شاي دارو ،افاازايش عملكاارد آن يااا عااوارض غياار قاباال انت ااار باشااد.گزارشهايي نيز از كاهش اثرب شي ويتامينها و امالا در اثاربرخي داروها ارايه شده است. شواهد مبتني بر مطالعهي اندكي در اين زمينه وجود دارد) 1(.
با توجه به محبوبيت استفاده از مكملها، بسا يار مهام اساتكه نسبت به انت اب دريافت مكملها و ميا زان در خطاراتآنها، آگاهي لازم وجود داشته باشد. يک مطالعه نشاان داد كاه75 درصد از مصراكنندگان از مكمل، اذعاان دا شاته اناد كاهاستفاده از اين توليدات، راه آساني براي سالم بودن است) 11(. دلايل استفاده از مكمل بسيار متنو است كاه بيشاتر ين آنهاا بهبود سلامت عمومي، براي مثال احسا بهتا ر) 73 درصاد(،بهبود ميزان انرژي )5/76 درصد( و افزايش قواي ايمني )9/18 درصد( است و غال آنها تصور ميكنند كه مكملها اگر نفعا ي براي آنها نداشته باشند، ضرر هم ن واهد داشت )17(. در يا ک مطالعه نيز گزارش شد كه تنها 73 درصد افراد بنا به توصيهي مت صص از مكمل استفاده ميكنند و 73 درصد نيا ز تنهاا باهعلت اينكه حس بهتري دارناد ، از مكمال اساتفاده مايكنناد.
برخي از شركتكنندگان نيز باور داشتند كه مكملها ميتوانند از بيماريهاي قلبي- عروقي و سرطانها پيشگيري كنند. باال بر 16 درصد از مصراكنندگان مكمل، فكر ميكردند كه رژيم متعادل نميتواند مواد مغذي كافي را تأمين كند) 18(.
امروزه آگاهي افاراد و توجاه آنهاا نسابت باه سالامت خاودافزايش يافته و عمدهي افراد به دنبال راههاا يي بارا ي افازا يش سلامت و پيشگيري از ابتلا به بيماريها هستند. از سوي ديگر، ورود مكملهاا ي م تلاف باه باازار و ادعاهاا ي بعضاابعضااً افراطا ي توليدكنندگان نيز افزايش يافته و اين موارد در كنار هم باعاثافزايش استفاده از آنها در زيرگروههاي م تلف جامعهي ايا ران شده است. توجه به اين نكته نيز لازم است كه اغلا افاراد درمورد استفاده از مكمل با پزشک خود مشورت نما يكنناد، لاذالازم است مت صصان ناه تنهاا باراي پيشاگ يري از تاداخل بااداروها بلكه براي ارزيابي آگااه ي، نيا از و در بيمااران از ايا ن حوزه، به اين نكته توجه داشته باشند. بر اساا گازارشهاا ي اخير، مت صصان بايد آگاهي بيماران خود را در ماورد اهم يا ت فعاليت بدني متوسط و رژيم متعادل در مقايسه باا اساتفاده ازمكمل، افزايش دهند. به علاوه، توجه به سلامت طولاني مادتتوليدات فرآوردههاي مكمل بسيار مهم بوده و مت صصان بايا د به بيماران خود در مود اثارات باالقوه منفاي دريافات مان م وطولاني مكملها كه بعضاً شناخته شده نيستند، آگاهي دهناد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در نهايت، مت صصان نيز بااياد باه دانش خود در زمينه موارد استفاده و منع مكملها، بيفزايند )11(.
17/ دوماهنامه پژوهنده مكملهاي غذايي، فرصت يا تهديد
در نهاي ت، در ح ال حاض ر م دار ك افي در تأيي د ي ا رد استفاده از مكملها در عموم افراد جامعه وجود ندارد و لازمهي آن انجام مطالعاتي جامع و هماهنگ با ين مت صصاان تغذ يا ه، داروشناسي و صنايع توليدكننده ميباشد. با اين حال، با توجاهب ه نب ود اطلاع ات ك افي در زمين هي مفي د ي ا مض ر ب ودن استفادهي طولاني مدت از مكملهاا ي رژيما ي در افاراد ي كاهنيازي به آن ندارند، توصيه ميشود از تجاو يز با يرويا هي آنهااخودداري كرده و استفاده از مكملهاا زيار ن ار مت صصاان وفقط در شرايطي كه دريافت آنها باه هار دليال از طرياق غاذا غيرممكن مي باشد، صورت گيرد.

REFERENCES

Radimer K, Bindewald B, Hughes J, Ervin B, Swanson C, Picciano MF. Dietary supplement use by US adults: data from the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999-2000. Am J Epidemiol 2004;160(4):339–49.
Huang HY, Caballero B, Chang S, Alberg AJ, Semba RD, Schneyer CR, et al. The efficacy and safety of multivitamin and mineral supplement use to prevent cancer and chronic disease in adults: a systematic review for a National Institutes of Health State-of-the-Science Conference. Ann Intern Med 2006;145(5):372–85.
Yetley EA. Multivitamin and multimineral dietary supplements: definitions, characterization, bioavailability, and drug interactions. Am J Clin Nutr 2007;85(1):269S–76S.
Rock CL, Newman V, Flatt SW, Faerber S, Wright FA, Pierce JP. Nutrient intakes from foods and dietary supplements in women at risk for breast cancer recurrence. The Women’s Healthy Eating and Living Study Group. Nutr Cancer 1997;29(2):133–9.
Balluz LS, Okoro CA, Bowman BA, Serdula MK, Mokdad AH. Vitamin or supplement use among adults, behavioral risk factor surveillance system, 13 states, 2001. Public Health Rep 2005;120(2):117–23.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Giammarioli S, Boniglia C, Carratu B, Ciarrocchi M, Chiarotti F, Mosca M, et al. Use of food supplements and determinants of usage in a sample Italian adult population. Public Health Nutr 2013;16(10):1768–81.
Marques-Vidal P, Pecoud A, Hayoz D, Paccaud F, Mooser V, Waeber G, et al. Prevalence and characteristics of vitamin or dietary supplement users in Lausanne, Switzerland: the CoLaus study. Eur J Clin Nutr 2009;63(2):273–81.
Block G, Jensen CD, Norkus EP, Dalvi TB, Wong LG, McManus JF, et al. Usage patterns, health, and nutritional status of long-term multiple dietary supplement users: a cross-sectional study. Nutr J 2007;6:30.
Bailey RL, Gahche JJ, Lentino CV, Dwyer JT, Engel JS, Thomas PR, et al. Dietary supplement use in the United States, 2003-2006. J Nutr 2011;141(2):261–6.
Yoon JY, Park HA, Kang JH, Kim KW, Hur YI, Park JJ, et al. Prevalence of dietary supplement use in Korean children and adolescents: insights from Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2007–2009. J Korean Med Sci 2012;27:512–7.
Mori N. Prevalence and characterization of supplement use among healthy children and adolescents in an urban Japanese city. Health 2011;3:135–40.
Baygi F, Sotoudeh G, Qorbani M, Sadrzadeh-Yeganeh H, Rahimi A, Koohdani F, et al. Predictors of dietary supplement use among female health workers in Tehran. J Diabetes Metab Disord 2013;12(1):26.
Maddah M, Sharami SH. Intake of calcium/vitamin D supplement in Iranian postmenopausal women. Arch Osteoporos 2009;4(1–2):95–6.
Foote JA, Murphy SP, Wilkens LR, Hankin JH, Henderson BE, Kolonel LN. Factors associated with dietary supplement use among healthy adults of five ethnicities: the Multiethnic Cohort Study. Am J Epidemiol 2003; 157(10):888–97.
Stang J, Story MT, Harnack L, Neumark-Sztainer D. Relationships between vitamin and mineral supplement use, dietary intake, and dietary adequacy among adolescents. J Am Diet Assoc 2000;100(8):905–10.
National Institutes of Health State-of-the-Science Conference Statement: multivitamin/mineral supplements and chronic disease prevention. Am J Clin Nutr 2007;85(1):257S–64S.
Dawson-Hughes B. Calcium and vitamin D nutritional needs of elderly women. J Nutr 1996;126(4 Suppl):1165S– 7S.
Hathcock JN, Shao A, Vieth R, Heaney R. Risk assessment for vitamin D. Am J Clin Nutr 2007;85(1):6–18.
Lee IM, Cook NR, Gaziano JM, Gordon D, Ridker PM, Manson JE, et al. Vitamin E in the primary prevention of cardiovascular disease and cancer: the Women’s Health Study: a randomized controlled trial. JAMA 2005;294(1):5665.
18
Leppala JM, Virtamo J, Fogelholm R, Huttunen JK, Albanes D, Taylor PR, et al. Controlled trial of alphatocopherol and beta-carotene supplements on stroke incidence and mortality in male smokers. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000;20(1):230–5.
Yu SY, Zhu YJ, Li WG, Huang QS, Huang CZ, Zhang QN, et al. A preliminary report on the intervention trials of primary liver cancer in high-risk populations with nutritional supplementation of selenium in China. Biol Trace Elem Res 1991;29(3):289–94.
Clark LC, Combs GF Jr, Turnbull BW, Slate EH, Chalker DK, Chow J, et al. Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. Nutritional Prevention of Cancer Study Group. JAMA 1996;276(24):1957–63.
The effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of lung cancer and other cancers in male smokers. The Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group. N Engl J Med 1994;330(15):1029–35.
Omenn GS, Goodman GE, Thornquist MD, Balmes J, Cullen MR, Glass A, et al. Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med 1996;334(18):1150–5.
Blot WJ, Li JY, Taylor PR, Guo W, Dawsey S, Wang GQ, et al. Nutrition intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population. J Natl Cancer Inst 1993;85(18):1483–92.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید