پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 81/7/8198
سال نوزدهم، شماره 2خرداد، و پي تيردر 91پي 9718 ، صفحات 701 تا 777 تاريخ پذيرش مقاله: 81/2/8191
بررسي ميزان افسردگي در کودکان مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب بيمارستان کودکان مفيد
دکتر عليرضا ظهيرالدين*7، دکتر محمد غفراني2، دکتر پروين ديباج نيا1، دکتر زهرا جودی نعمتي4

8. استاد روانپزشکی ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری بیمارستان امام حسین)ع(، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران
2. استاد اعصاب اطفال، بیمارستان مفید، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران
1. دانشیار روانپزشکی ،دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری بیمارستان امام حسین)ع(، تهران
-10921207356

4. پزشک عمومی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری بیمارستان امام حسین)ع(، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران چکيده
سابقه و هدف: بیماری صرع، شایعترین اختلال نورولوژیک اطفال است که نیاز به درمان طولانی مدت دارویی دارد. برخ ی مطالع ات،افزایش خطر ابتلا به افسردگی را در کودکان و نوجوانان مبتلا به صرع نشان داده است. کودکان و نوجوانان مبتلا، مش کلات یج ان ی و رفتاری بیشتری را در مقایسه با کودکان و نوجوانان سالم و افراد مبتلا به سایر بیماری ای مزمن تجربه مینمایند. دف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع افسردگی و برخی عوامل خطر مرتبط با آن در این بیماران بوده تا ضرورت توجه به بیماری افسردگی و درم ان ب هموقع آن، مورد تأکید قرار گیرد.
مواد و روشها: در این مطالعهی توصیفی، 77 بیمار مبتلا به صرع که به درمانگاه فوق تخصص ی مغ ز و اعص اب کودک ان بیمارس تان مفید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراجعه کرده بودن د ، از نظ ر اب تلا ب ه افس ردگی توس ط پرسش نامهی افس ردگ ی کودک ان ونوجوانان و پرسشنامهی دموگرافیک، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
يافتهها: 7/18% از بیماران مبتلا به صرع، بر اساس تست افسردگی کودکان و نوجوانان، مبتلا به افسردگی بودند. بیشتر بیماران، مب تلابه افسردگی خفیف و یا متوسط بودند.
نتيجهگيری: نتایج حاصله از این پژو ش، نشاند ندهی بالا بودن میزان علایم افسردگی در بیماران مبتلا به ص رع اس ت. از آنج ا ک هافسردگی قابل درمان است ،غربالگری و تشخیص به موقع افسردگی در افراد مبتلا، پیشنهاد میگردد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

واژگان کليدی: کودکان، افسردگی ،صرع

لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Zahirrodin A, Ghofrani M, Dibajnia P, Jodi Nemati Z. Evaluation of depression in Iranian children with epilepsy, which
referred to neurological clinic of Mofid Hospital. Pejouhandeh 2014;19(2):107‒111.
20325369

مقدمه7
بیماری صرع، شایعترین اختلال نورولوژیک اطفال است ک هنیاز به درمان طولانی مدت دارویی دارد )8(. صرع ب ا م ا یتی غیرقابل پیشبینی و سیر م زمن، اخ تلال نورولوژی ک مزمن ی است که عملکرد شناختی و رفتاری انسان مبتلا را تحت ت أ یر قرار مید د )2(. اضطراب و افسردگی، ش ایعت ر ین اخ تلالاتروانپزشکی در بین بالغین مبتلا ب ه ص رع م یباش ند ) 1 و 4(.

*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر عليرضا ظهيرالدين؛ تهران ،بیمارستان امام حس ین)ع(، م ر ک ز تحقیق ات عل وم رفت اری، تلف ن: 77881714 )728(، نم ابر: 77881774 )728(؛ پست الکترونيك: [email protected]
پژو ش ای چن د ی، اف زا یش خط ر اب تلا ب ه افس ردگ ی را در کودک ان و نوجوان ان مب تلا ب ه ص رع، نش ان داده اس ت )8(.
کودکان و نوجوانان مبتلا ب ه تش نج در مقایس ه ب ا کودک ان ونوجوانان سالم یا مبتلا به سایر بیماری ای م زمن، مش کلات یج انی و رفت اری بیش تری را تجرب ه م یکنن د )1 و 7(. افسردگی، شایعترین اختلال روانپزشکی در افراد مبتلا به صرع بوده و باعث کا ش کیفیت زندگی افراد مبتلا میشود )1(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

بررسی ا نشان دادهاند که شیوع افسردگی در بین کودکان و نوجوانان مبتلا به صرع 4/8% میباشد. مچنین، گزارش ش ده است که 77% از بیماران ارجاع شدهی مبتلا به صرع، از ن وع ی اختلال روانپزشکی رنج میبردند که در این بین ،افسردگی ب هعنوان شایعترین )4/11%( اختلال گزارش گردی ده اس ت )1(. لازم به ذکر است که شیوع افسردگی در نقاط مختلف دنیا بین 21 تا 11 درصد ،در نوسان میباشد) 82-9(.
وجود افسردگی در کنار صرع، به بهرهگیری بیشتر از خدمات درمانی سرپایی، بستری و زینهی بیشتر درم ان منج ر ش دهاست )81(. مچنین، عنوان ش ده اس ت ک ه کیفی ت زن دگ ی مبتلایان به صرع، بیش تر از آنچ ه ک ه وابس ته ب ه متغیر ای مرتبط با صرع باشد، به متغیر ای وابس ته ب ه س لامت روان ی، مرب وط م یباش د) 84(. تش نج در کودک ان و نوجوان ان، ب ا اختلالات رفتاری خاصی مراه است که از این میان رفتار ای مخرب و اختلالات خلقی، دارای بیش تر ین ش یوع م یباش ند .
علیرغم ا میت فراوان، افسردگی در مبتلایان به ص رع ، کمت رمورد تشخیص و درمان قرار میگیرد )88(. پزش کان از طر ی ق غربالگری و تشخیص مشکلات روانپزشکی مبتلایان ب ه ص رع، میتوانند پیامد ای بیماران خود را بهبود بخشند )81(. توج هبیشتر ارایهکنندگان خدمات بهداشتی به اختلالات روانپزشکی مراه و اطلاع از شدت آنها در مبتلایان به صرع، الزامی اس ت
.)87(
علیرغم ا میت این موضوع، ما نتواستیم مطالع ه ی مش ابهیدر این زمینه در میان جمعیت ایرانی و کودکان مبتلا به صرع، پیدا کنیم. در نتیجه ،بیشتر اطلاعات ما بر اس اس مطالع ات وپژو ش ای انجام شده در سایر کشور ا و کتب مرجع بود. ب ر مین اساس، تحقیق حاضر به منظور تعیین شیوع افسردگی و عوامل خطر مرتبط با آن در کودکان مب تلا ب ه ص رع مراجع هکننده به درمانگاه مغ ز و اعص اب بیمارس تان کودک ان مف ی د، انجام گرفت.

مواد و روشها
مطالعهی انج ام ش ده از ن وع توص یفی ب وده و جامع هی آزمون را بیماران مبتلا به صرع مراجع هکنن ده ب ه درم انگاه فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان بیمارستان مفید، تش ک یل مید ند. از میان مراجعین، 77 بیمار مصروع )اپیلپتی ک( ک هبیماری آنها توسط پزشک فوق تخصص با توجه ب ه مع یار ای خروج از مطالعه، شرح حال و EEG، مورد تأیید قرار گرفت ه ونوع صرع آنان تعیین شده بود، انتخاب شدند.
معیار ای خروج از مطالعه عبارت بودند از سن زی ر 7 س ال ، وجود عقب ماندگی ذ نی، نرفتن ب ه مدرس ه، ع دم مک اری بیمار و عدم رضایت والدین جهت مکاری بیمار.
اب زار س نجش ش امل پرسش نامهی دموگرافی ک و آزم ون افسردگی کودکان و نوجوانان بود که توسط جانبزرگی، جه ت
871/ دوما نامه پژو نده بررسی میزان افسردگی در کودکان مبتلا به صرع
جامعه ایرانی طراحی شده و در مجله پژو نده به چاپ رس یدهاست) 81(. نجار ایرانی آزمون افسردگی کودک و نوجوان، در جدول 8، آورده شده است.

جدول 7. هنجار ايراني آزمون افسردگي کودک و نوجوان.

نمرهی خام معنای نمره نمرهی تراز شده
7 – 8 فقدان افسردگی 8
2 – 7 افسردگی خفیف 2
1 – 81 افسردگی متوسط 1
89 – 21 افسردگی شدید 4
29 افسردگی بسیار شدید 8

این آزمون شامل 28 سؤال اس ت ک ه ب ر اس اس 81 مح ورتدوین شده است. در برابر 82 محور که مشخصکنندهی یک ی از علایم بیماری است، 8 جمله وج ود دارد ک ه آن عام ل را ازقطب مثبت تا منفی درجه بندی کرده است و آزمودنی عبارتی را که بیشتر با حال او متناسب است، انتخاب م یکن د . مح ور81 ش امل س ؤال اض افی اس ت ک ه ب ه ص ورت بل ی و خی ر نمرهگذاری میشود.
نمرهگذاری آزمون بر اساس روش لیکرت از صفر تا 2 )الف صفر و ه 4( برای محور ای 8 تا 82 و برای سؤال ای اضافی )8 و 7( برای بلی و خیر طراحی ش ده اس ت. مجم وع نم راتمربوط به سؤال ای اضافی، تقسیم بر عدد 9 میشود و س پ این نمره با نمرهی 82 محور اصلی، جمع میگ ردد. ک ل نم رهبا مقیاس ت راز ش ده ب رای جامع ه ی م ورد مطالع ه ی آزم ون)کودکان و نوجوانان شاغل به تحصیل در سطح شهر ته ران از
7 تا 81 ساله( مقایسه و جایگاه فرد از نظ ر م ی زان افس ردگ ی، مشخص میشود. اعتبار آزم ون ب ا محاس بهی ض ر یب آلف ای کرونباخ، 1472/7گزارش شده است) 81(.
برای اجرا و تکمیل پرسشنامه، جهت اطمینان از فهم و درک سؤالات، تمامی پرسشنامه تحت نظر مج ر ی ط رح ، توض یح و تفهیم و سؤالات توسط وی تکمیل گردیده است. پ از انج اماین پژو ش، ضریب آلفای کرونب اخ مع ادل 118/7 ب ه دس تآمد. پ از جمعآوری داده ا، نت ایج ب ا اس تفاده از ن رم اف زار SPSS )نسخه 87( مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

يافتهها
تحقیق حاضر روی 77 کودک واجد شرایط انجام گرفت که شامل17 پس ر )9/82%( و 11 دخت ر ) 8/47%( بودن د. از ب یناف راد م ورد بررس ی، 14% ب ه ص رع ژنرالی زه، 29% ب ه ص رع تمپورال و 7% نیز به صرع پتیمال مبتلا بودند.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در مجموع، 17 نفر از بیماران ب ا توج ه ب ه آزم ون افس ردگی کودکان، افسرده به حساب میآیند که شیوع آن 7/18% بوده و انواع افسردگی و درصد ای مربوط ه ، در ج دول 2 نش ان دادهشده است. در این مطالعه، 9/2% از کودکان، مبتلا به افسردگی بسیار شدید بودند که ر دو بیمار پس ر ب وده و نم ره ی ب الا تر از29 را درآزمون افسردگی کودکان کسب کردند.

جدول 2. توزيع کودکان مبتلا به صرع بر حسب شدت افسردگي.

درصد تعداد افسردگي
84/1 87 ندارد
48/4 29 خفیف
12/1 21 متوسط
1/1 1 شدید
2/9 2 بسیار شدید
877 77 کل

با توجه به تحلیل آماری انجام شده در این مطالعه بین ن وعصرع و شدت افسردگی رابط ه ی معن ادار ی ب ه لح اآ آم اری وجود ندارد .بیماران در دو گروه دختر و پسر شامل 17 پس ر و11 دخت ر م ورد بررس ی ق رار گرفتن د. 1/14% از دخت ران و
8/11% از پس ران، معیار ای افس ردگی را دارا بودن د .ای ن اختلاف کم در شیوع افسردگی در دو جن ب ه لح اآ آم اری معنیدار نبود )9/7P<(.
ب ین جنس یت و افس ردگی و ش دت افس ردگی، رابط هی معناداری از لحاآ آماری وجود نداشت )8P=(. مچنین ،ب ین جنسیت و نوع صرع ،رابطهی معناداری از لحاآ آماری، وج ودنداشت) 172/7P=(.
میانگین سنی افراد فاقد افس ردگ ی، 81/9 س ال و م ی انگین سنی افراد افسرده، 88 سال بود. میانگین س ن ی اف راد افس ردهنزدیک به 2 سال بیشتر از افراد فاقد افس ردگ ی ب ود . از لح اآآماری نیز رابطهی معناداری بین سن و افسردگی وجود داشت )778/7P<(.
بررسی افراد از نظر تحصیلات نشان مید د که ب ا اف زایش تحصیلات، میزان افس ردگ ی بیم اران اف زا یش داش ته و رو ب هرشد ب وده اس ت. ای ن رون د افزا یش ی، ب ه لح اآ آم اری نی ز معنیداری بوده است) مق دارP از 714/7 ب ه 787/7 رس یده است.(
شماره 2، پیدرپی 91، خرداد و تیر 8191 دکتر علیرضا ظهیرالدین و مکاران/ 879
در این مطالعه، تعداد فرزندان خانواده نیز مورد بررسی ق رارگرف ت. می انگین تع داد فرزن دان خ انواده در بیم اران فاق د افسردگی، 9/8 و میانگین تعداد فرزن دان خ انواده در بیم اران افسرده 48/2 بود. با توجه به داده ای ف وق، بیم اران ی ک ه درخانواده ای پرجمعی ت زن دگ ی م ی کردن د و تع داد فرزن دانبیشتری داشتند، میزان افسردگی بیشتر ب وده اس ت. از لح اآآماری نیز بین میانگین تع داد فرزن دان خ انواده و افس ردگی، رابطهی معناداری وجود داشت) 728/7P=(.

بحث
نتایج بهدست آم ده از مطالع هی حاض ر ، درص د ب الاتری از افسردگی در مبتلایان به صرع را نشان مید د. این اختلاف را م یت وان ب ه تف اوت در روش ای م ورد اس تفاده، من ابعنمونهگیری، سن متفاوت نمونه ا و کاربرد آزمون ای متف اوتو تعداد و نوع افراد ارایهد ن ده ی اطلاع ات و اعتب ار اطلاع اتآنان که در نتایج تأ یرگذار است، مربوط دانست.
بر اساس یافته ای ای ن پ ژو ش ، 7/18 درص د از بیم اران مصروع، به افسردگی مبتلا میباشند. این نتیجه، نشاند ندهی میزان بسیار بالای افسردگی در این بیماران نسبت به جمعیت عمومی است. در مجموع، مطالعات انجام شده ب ر ص رع دورانکودکی، میزان اختلالات خلقی را در این گروه بین 82 ت ا 21 درصد گزارش کردهاند )1 و 89(. در بیش تر مطالع ات، م ی زان اختلالات خلقی و مشکلات روانپزشکی در صرع به نسبت سایر بیماری ای مزمن، بیشتر بوده است .
در سایر مطالعات نیز، مشکلات روانی در کودکان مبتلا ب هصرع نسبت به کودکان مب تلا ب ه س ایر بیم ار ی ای م زمن ، سنجیده شده اس ت . نس بت مش کلات روان ی و اجتم اع ی در کودکان مبتلا به صرع در مقایسه با کودک ان مب تلا ب ه آس م، بیشتر بوده است )27(.
در یک مطالعهی دیگر، مشکلات روان ی در 41% از کودک انمبتلا به صرع و 87% از بیماران دیابتی، گزارش شده است )1(.
در مطالع هی Ott و مک اران، اخ تلالات خلق ی ش امل اضطراب و افسردگی، به ترتیب در 82% از 41 کودک مبتلا ب هصرع ژنرالیزه و 81% از 41 ک ودک مب تلا ب ه ص رع ابس ن ، گزارش گردید )89(.
Dunn و مک اران، ب ا اس تفاده از اب زار خ ود گزارش گرپرسشنامه افس ردگ ی کودک ان ) CDI(، در نمون ه ای از جامع هشامل 888 نوجوان، نرخ افسردگی را ب ه م ی زان 28% گ زارشکردند )28(. در مطالعهی Ettinger نی ز افس ردگ ی س نج یده شده توسط CDI، به میزان 21% در کودکان مبتلا به ص رع درمح دودهی س نی 7 ت ا 81 س ال، گ زارش ش د )9(. در ای ن مطالعه، مچنین افکار خودکش ی م راه ب ا اق دام ب ه آن در4/1% و افکار خودکشی بدون اقدام به آن، در 88% از کودک انمبتلا به صرع گزارش شد.
در این تحقیق بین نوع ص رع و ش دت افس ردگی، رابط ه ای وجود نداشت. در مطالعهی Newsom-Davis و مکاران، نوع ص رع ب ا ن وع علای م روانپزش کی بیم اران مب تلا ب ه ص رع، مبستگی داشت )22(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در این مطالعه، بر اساس نجار ایرانی، فقدان افسردگی برای نمرات صفر و یک بوده و افرادی که نمرهی بالاتر از 2 را کسب کنند، افسرده به حساب م یآین د . بن ابرا ین، علای م خفی ف و متوسط نیز به عنوان علایم افسردگی بت گردی د. ب ه عب ارتدیگر، مطالعهی حاض ر ، ان واع تح ت ب الینی افس ردگ ی را نی ز گزارش کرده است که میتوان از آن به عنوان دق ت مطالع هی حاض ر ن ام ب رد. 4/48% از بیم اران ،ب ه افس ردگی خفی ف و 9/12%، به افس ردگ ی متوس ط مب تلا ب وده ان د . ای ن موض وع ، میتواند تا ح دودی ب ه عنوان دلی ل تفاوت در نتایج مطالعهی حاضر و برخی مطالعات مشابه نیز محسوب گردد.
887/ دوما نامه پژو نده بررسی میزان افسردگی در کودکان مبتلا به صرع
اخیراً در پژو شی که به بررسی و م رور 88 س اله ی مق الاتموجود در زمینهی ش یوع افس ردگ ی در کودک ان و نوجوان انپرداخته، عنوان شده اس ت ک ه افس ردگی، ش ایعت ر ین دلی لس ایکوپاتولوژی در ای ن اف راد م یباش د. مچن ین ،ش یوع افسردگی در کودکان و نوجوان ان را در مق الات مختل ف، ب ین 2/8% تا 1/19% گزارش نموده است. علاوه بر این، تشخیص ب هموقع و درمان افسردگی، به منظور افزایش کیفیت زندگی آنان نیز توصیه شده است) 28-21(.
از موارد محدودیت این مطالعه، میتوان به حجم کم نمون هو نبودن گروه شا د اشاره نمود. لذا انجام مطالعات گستردهت ربا حجم نمونهی بیش تر و انج ام مص احبهی س اختار یافت ه ی کلینیک ی توس ط روانپزش ک ب ه منظ ور تش خیص مش کلات روانش ناختی )افس ردگی، اض طراب، ADHD و …( در کن ار استفاده از پرسشنامه، توصیه میگردد.
REFERENCES
120853267239

Tasi FJ, Liu ST, Lee CM, Lee WT, Fan PC, Lin WS, et al. ADHD-related symptoms in Taiwanese children with epilepsy. J Formosan Med Assoc 2012;1–10.
Hernandez MT, Sauerwein HC, Jambaque I. Attention, memory and behavioral adjustment in children with frontal lobe epilepsy. Epilepsy Behav 2003;4(5):522–39.
Jacoby A, Baker GA, Steen N, Potts P, Chadwick DW. The clinical course of epilepsy and its psychosocial correlates: findings from a U.K. community study. Epilepsia 1996;37:148–61.
Robertson MM. Channon S, Baker J. Depressive symptomatology in genrral hospital sample of out patients with temporal lobe epilepsy: a controlled study. Epilepsia 1994;35:771–7.
Plioplys S. Depression in children and adolescents with epilepsy. Epilepsy Behav 2003;suppl 3:539–.54
Hoare P. The development of psychiatric disorder among schoolchildren with epilepsy. Dev Med Child Neurol 1984; 26:3–13.
Rutter M, Graham P, Yule W. A neuropsychiatric study in childhood. Philadelphia: Lippincott; 1970.
Caplan R, Siddarth P, Gurbani S, Hanson R, Sankar R, Shilds WD. Depression and anxiety disorders in pediatric epilepsy. Epilepsia 2005;46:720–30.
Ettinger AB, Weisbrot DM, Nolan EE, Gadow KD, Vitale SA, Andriola MR, et al. Symptoms of depression and anxiety in pediatric epilepsy patients. Epilepsia 1998;39(6):595–9.
Alwash RH, Hussein MJ, Matloub FF. Symptoms of anxiety and depression among adolescents with seizures in Irbid, Northern Jordan. Seizure 2000;9(6):412–6.
Dunn D, Austin J, Perkins S. Prevalence of psychopathology in childhood epilepsy: categorical and dimensional measures. Dev Med Child Neurol 2009;51(5):364–.27
Oguz A, Kurul S, Dirik E. Relationship of epilepsy-related factors to anxiety and depression scores in epileptic children. J Child Neurol 2002;17(1):37–40.
Lee WC, Arcona S, Thomas SK, Wang Q, Hoffmann Ms, Pashos CL. Effect of comorbiditits on medical cane use and cost among refranctory patients with partial seizune disorder. Epilepsy Behav 2005;7:123–.6
Gillam FG. Diagnosis and treatment of moed disorders in persons with epilepsy.Curr Opin Neurol 2005;18:129–.33
Jones JE, Hermann BP, Woodard JL, Barry JJ, Gilliam F, Kanner AM, et al. Screnning for major depression in epilepsy with common self-report depression inventories. Epilepsia 2005;46:731–.5
Strine TW, Kobau R, Chapman DP, Thurman DJ, Price P, Balluz LS. Psychological disteness, comorbidities, and health behaviors among U.S. adults with seizures: results from the 2002 National Health Interview Survey. Epilepsia 2005;46:1133–.9
Blumer D, Montouris G, Hermann B. Psychiatric morbidity in seizure patients on a neurodiagnostic monitoring unit. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1995;7:445–.65
شماره 2، پیدرپی 91، خرداد و تیر 8191 دکتر علیرضا ظهیرالدین و مکاران/ 888
Jonbozorgey M, Mostakhdemin Hosseni KH. Prevalence of depression in school students in Tehran. Pejouhandeh 2006;1(6):9–15. )Full Text in Persian)
Ott D, Caplan R, Guthrie D, Siddarth P, Komo S, Shields WD, et al. Measures of psychopathology in children with complex partial seizures and primary generalized epilepsy with absence. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001;40:907–14.
Austin JK, Smith MS, Risinger MW, McNelis AM. Childhood epilepsy and asthma: Comparison of quality of life. Epilepsia 1994;35:608–15.
Dunn D, Austin J, Huster G. Symptoms of depression in adolescents with epilepsy. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1999;38:1132–8.
Newsom-Davis I, Goldstein LH, Fitzpatrick D. Fear of seizures: an investigation and treatment. Seizure 1998;7: 101–6.
Seyfhashemi M, Bahadoran P. Depression in children and adolescents with epilepsy: a 15 year research review of prevalence, and demographic and seizure related correlates. Iran J Pediatr 2013;23(1):1–7.
Turky A, Beavis JM, Thapar AK, Kerr MP. Psychopathology in children and adolescents with epilepsy: An investigation of predictive variables. Epilepsy Behav 2008;12(1):136–44.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Ojong M, Allen SN. Treatment of depression in patients with epilepsy. US Pharm 2012;37(11):29–32.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید