پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاریخ دریافت مقاله: 02/11/1190 سال نوزدهم، فروردینشماره و1 ، پي در پياردیبهشت 9917، 11 صفحات 11 تا 42 تاریخ پذیرش مقاله: 11/1/1191
مقایسه راهبردهای تنظيم هيجاني در افراد مبتلا به اختلال وسواس- اجبار و سوء مصرف کنندگان مواد
دکتر عليرضا ظهيرالدین1، زینب آگاهي*4، دکتر احمد برجعلي1، سپيده راجزی2

1. استاد ،روانپزشک، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتری تخصصی روانشناسی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
-10921208755

4. دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چکيده
سابقه و هدف: یکی از شایعترین مشکلاتی که در افراد مبتلا به اختلال وسوواس – اجبوار و سووم مصورو موواد وجوود دارد، نقو درراهبردهای تنظیم هیجانی آنها است. این پژوهش با هدو مقایسهی راهبردهای تنظیم هیجانی در افراد مبتلا به وسواس- اجبوار، سووم مصرو مواد و افراد عادی انجام شده است.
موواد و روش هوا: پوژوهش اارور بوا رو Historical Cohort انجوام ررفوت. 42 نفور مبوتلا بوه وسوواس- اجبوار، 42 نفور سووممصروکنندهی مواد به صورت هدفمند و 42 فرد عادی به شیوهی در دسترس به عنوان رروه شاهد، در نظر ررفتوه شودند. مصواابهی بالینی ساختاریافته برای اختلالهای محور I در (SCID-I) DSM-IV-TR و پرسشنامههای وسواس- اجبار ییل بوروان Y-BOCS(، دشواری در تنظیم هیجانی DERS( و تنظیم هیجانی ERQ(، اجرا شدند.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

یافتهها: در کلیهی شاخ های دشواری هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجانی به جز سورکو رور ی، بو ین سوه روروه، تفواوت مننوادار 221/2P( مشاهده رردید. بر طبق نتایج مقایسوه هوا ی دورانوه، بوین روروه وسوواس- اجبوار و عوادی در تموام شواخ هوا بوه جوزسرکو رری، تفاوت مننادار 221/2P( وجود داشت. بین رروه سوم مصروکنندهی مواد و رروه عواد ی، در اشوکال در کنتورل تکانوه 24/2P( و دستیابی محدود به راهبردهای تنطیم هیجانی 221/2P( تفاوت مننادار دیده شد. همچنین، بین سوم مصورو کننودرانمواد و مبتلایان به وسواس- اجبار، در اشکال در پذیر پاسخهای هیجانی 221/2P(، اشکال در رفتوار ه دفمنود هنگوام برآشوفتگی 229/2P(، و دستیابی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی 226/2P(، تفاوت مننادار وجود داشت.
نتيجهگيری: به نظر میرسد در نظر ررفتن مداخلات هیجان محور، بورا ی روروه سووم مصوروکننوده ی موواد و تموامی شواخ هوا ی راهبردهای تنظیم هیجانی از جمله رو های شناختی برای مبتلایان به وسواس- اجبار، در مداخلات درمانی آنها تأثیررذار باشد.

-18287235446

واژگان کليدی: اختلال وسواس- اجبار، سوم مصرو مواد، راهبردهای تنظیم هیجانی لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Zahiroddin A, Agahi Z, Borjali A, Rajezi S. Comparison of emotion regulation strategies among individuals with
obsessive-compulsive disorder and substance abusers. Pejouhandeh )1(91;4102:18‒24.
20325497

مقدمه1
یک ی از نگران یه ا و دغدغ هه ای جامن ه ب ه وی ژه ب رای متخصصووان روانشناسووی و روانپژشووکی ، نقوو در هیجانووات (emotions) و راهبردهووای تنظوویم هیجووانی emotion )(regulation strategies است 1-1(. اشکال در راهبردهای

*نویسنده مسؤول مکاتبات: زینب آگاهي؛ دانشگاه علاموه طباطبوایی، تهوران،بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزررراه شهید همت؛ دورنگار: 19-44313712 201(؛ پست الکترونيك: [email protected]
تنظیم هیجانی، تقریباً در همهی بیماران وجوود دارد 1، 0، 4 و 7(. نق در فرآیند تنظیم هیجانی به عنوان عواملی مهوم دراف و و پدی دآیی اخوتلانت روانوی ، نخس تین ب ار در س ال 1913توسط فرویود، بوا مطورر کوردن مفهووم مکانیسومهوایدفاعی، شکل ررفوت 6(. همچنوین ، اشوکال در هیجانوات، در مفاهیمی چون اسوترس، مقابلوهی روانشوناختی، دلبسوتگی ونظریههای مطرر شوده در رابطوه بوا هیجوان، ریشوه دارد 3(. تنظ یم هیج انی (emotion regulation) عب ارت اسووت از آراهی، فهوم و پوذیر هیجانوات، توانوایی کنتورل رفتارهوایتکانشی، رفتاری مطابق با اهداو شخصی در موقنیتهایی کوههیجانات منفی تجربه میشود و توانایی استفاده از راهبردهوایهیجانی مننطف و متناسب بوا موقنیوت. نزم بوه کور اسوت، فقدان هر یک از موارد فوق، میتواند منجر به اخوتلال در ایونفرآین د ش ود 8(. ط ی تحقیق ات انج ام ش ده روی بیم اران مختلوو ف از جملوو ه وسوو واس- اجبوو ار Obsessive compulsive disorder, OCD( و سوم مصرو مواد، نق در راهبردهای تنظویم هیجوانی بوه عنووان یکوی از مشوکلاتعم دهی آنه ا ر زار ش ده اس ت 1، 7، 6 و 17-9(. نت ایج تحقیق ات انج ام ررفت ه در ای ن ا وزه، هری ک از آی تمه ای راهبردهای تنظیم هیجانی را به طور جدارانه در این روروه هوامورد بررسی قرار دادهاند، و بنابراین نموی تووان طورر درموانیافتراقی که بررسی همهی مووارد در آن لحوا شوده باشوند راارایه داد .لذا سؤال اصلی این است که آیوا راهبردهوای تنظویمهیجانی در رروههای مختلف جامنه نظیر وسواس- اجبار، سوم مصرو مواد و افراد عادی با یکدیگر متفاوت است یوا خیور بواتوجه بوه اینکوه پاسوخ ایون سوؤال داده نشوده اسوت، در ایونتحقیق، شاخ هشترانهی راهبردهای تنظیم هیجانی در دو رروه وسواس- اجبار و سوم مصورو کننوده ی موواد کوه جهوتدرمان به بیمارستان امام اسین ع( و چند کلینیوک خصوصویدر سال 1190 مراجنه کرده بودند، همراه با رروه شاهد مووردبررسی قرار ررفتند.

مواد و روشها
پژوهش اارر با رو Historical Cohort انجام ررفوت ونمونهی مورد مطالنه، شامل سه رروه بود. رروه اول شوامل 42 نفر از سوم مصورو کننود ران موواد افیوونی مراجنوه کننوده بوهکلینیکهای ترک اعتیاد شهر تهران بوود کوه در زموان انجواممطالنه، تحت درمان با متادون بودند. ابتلای این افراد به سووممصرو مواد، پس از مصاابه توسط روانپزشوک یوا روانشوناسب الینی، ب ر پای هی مص اابهی ب الینی س اختاریافتوه بورای اختلالهای محور I در SCID-I DSM-IV( 16 و 13(، بوهمنظور داشتن ملاکهای اعتیاد بوه موواد افیوونی، تأییود شود.
منیارهای خروج در ارتباط با این افراد نیز عبارت بود از مصرو مووواد محوورک، ابووتلا بووه اخووتلال دو قطبووی، اخووتلال هووای روانپریشی، اختلالهای ارطرابی و سایر اختلالهای محوورI در DSM-IV که ناشی از مصرو مواد نبوده است. روروه دوم ، شامل 42 نفر از مبتلایوان بوه وسوواس- اجبوار بوود کوه رو تشخی این افوراد توسوط روانپزشوک بور پایوهی مصواابه ی
19
بالینی ساختاریافته برای اخوتلال هوای محوورI در DSM-IV SCID-I( 16 و 13( و داشووو تن نمووو رات بووو انی 9 در پرسشنامهی Y-BOCS 18 و 19( به منظور برخوردار بوودناز ملاکهای وسواس- اجبار بود. منیارهای خوروج ایون روروهعبارت بوود از ابوتلا بوه اخوتلالهوای دو قطبوی، روان پریشوی،وابستگی به مواد، افسردری اساسی و سایر اختلالهای محور I در DSM-IV که منجر به علایم OCD میشوود. روروه سووم که رروه شاهد این مطالنه بودند، بر اساس منیارهای SCID-I به وسواس- اجبار، سوم مصرو مواد و سایر اختلالهای محور I
در DSM-IV، مبتلا نبودند. در مجموع، 102 نفر در قالب سه رروه، وارد این مطالنوه شودند . دشوواری در تنظویم هیجوان وراهبردهای تنظیم هیجانی شامل 8 محور بوود بوه شورر یولبود: 6 محور عدم پذیر پاسخهای هیجانی، اشوکال در رفتوار هدفمند هنگام برآشوفتگی، اشوکال در کنتورل تکانوه، فقودان آراهی هیجانی، دستیابی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و فقدان شفافیت هیجانی که به وسویله پرس شو نامهی DERS به صورت مقیاس لیکرت از یک تا 7 نمرهرذاری شده و در هور یک از افراد مورد بررسوی قورار ررفوت. دو محوور بواز -ارزیوابی شناختی و سرکو روری هیجوان، بوه وسویلهی پرسشو نامهی ERQ که به شکل مقیاس لیکرت از یوک توا 3 نموره روذاری میشد، تنیوین رردیود. مقیواس دشوواری در تنظویم هیجوان DERS طی تحقیقات انجام شده دارای همسوانی درونوی بوان
91/2=α( و پایایی آزمون- بازآزمون 88/2( برای نمرات کلی آن میباشد 8(. میزان آلفای کرونبوا ایون پرسشونامه، 90/2 رزار شده است 17(. همچنین طی بررسیهای انجام شده ،پرسشو نامهی ERQ دارای پایو ایی درونو ی 31/2 و پایو ایی بازآزمایی 69/2 میباشد 02(. رریب آلفای کرونبا برای ایونپرسشنامه نیز 39/2 محاسبه شده است 01(. تجزیه و تحلیل ش اخ ه ای هش تران هی دش واری در تنظوویم هیجوان وراهبردهای تنظیم هیجانی، با آزمون کروسوکال والویس مووردقضاوت قرار ررفت و همچنین دو به دو رتبهی آنهوا بوا آزموونیو- من- ویتنی، ارزیابی رردید. در تجزیه و تحلیل آماری ،نورمافزار 17-SPSS مورد استفاده قرار ررفت.

یافتهها
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

این پژوهش روی 102 نفر، شامل 42 فورد سوالم، 42 سووممصروکنندهی مواد و 42 بیموار مبوتلا بوه اخوتلال وسوواس- اجبار انجام ررفت. رروه مبتلایان به وسواس-اجبار، همگی زن بودند ولی رروه شاهد و روروه سووم مصوروکننود ران موواد رانیمی زن و نیم مرد تشکیل موی دادنود. رتبوهی شواخ هوای
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

02
راهبردهای تنظویم هیجوانی بوه تفکیوک روروههوا در نموودارشمارهی 1، ارایه شده است. همان طور که در این نمودار دیده میشود ،رتبهی عدم پذیر پاسخهای هیجانی در رروه شاهد 3/110، در رروه سوم مصروکنندهی موواد ، 8/41/14 و در رروه 6/4 ،OCD3/18 میباشد که در ایون شواخ ، تفواوتمنناداری بین سه رروه مشاهده رردید 221/2P(. همچنین، مقایسههای دورانه نشان داد که بین رروه وسوواس – اجبوار بواشاهد 221/2P( و سوم مصرو کنندران موواد بوا وسوواس-اجبار 221/2P(، تفاوت منناداری وجود دارد. ایون د ر اوالی است که بین رروه سوم مصروکنندهی موواد بوا روروه عوادی ، تفاوت، مننادار نبود.
در اشکال در رفتار هدفمند هنگام برآشفتگی، رتبوه ی روروهشاهد 1/14/11، رروه سوم مصرو کنندهی موواد 8/10/17 و رروه 1/7 ،OCD6/13 میباشد که از ایون نظور بوین سوهرروه، تفاوت منناداری مشاهده رردید 221/2P(. همچنوین ، مقایسههای دورانه نشان داد که در ارتباط با این شاخ ، بین رو روه وسو واس- اجبو ار بو ا شو اهد 221/2P( و سو وم مصروکنندهی مواد بوا وسوواس- اجبوار 229/2P(، تفواوتمنناداری وجود دارد. این در االی است کوه بوین روروه سووممصروکنندهی مواد با رروه شاهد، تفواوت مننواداری مشواهدهنشد.
در رابطه با اشوکال در کنتورل تکانوه ، رتبوه ی روروه شواهد0/11/14، رروه سوم مصروکنندهی مواد 7/41/16 و رروه
1/8 ،OCD9/13 میباشد .از این نظر، تفاوت منناداری بوینسه رروه مشاهده رردید 221/2P(. همچنین، مقایسوه هوایدورانه نشان داد در رابطه با این شاخ ، بین روروه وسوواس- اجبووار و رووروه شوواهد 221/2P( و نیووز بووین رووروه سوووم مصروکنندهی مواد و رروه شاهد 24/2P(، تفاوت منناداری وجووود دارد. ایوون در اووالی اسووت کووه بووین رووروه سوووممصروکنندهی مواد و رروه وسواس- اجبار، تفواوت مننواداری وجود نداشت.
در خصوص فقودان آرواهی هیجوانی ، رتبوه ی روروه شواهد7/100، رروه سوم مصرو کننوده ی موواد ، 8/402 و روروه
4/6 ،OCD02 میباشد. بوین سوه روروه، تفواوت مننواداری مشاهده رردید 24/2P(. همچنین، مقایسههای دورانه نشان داد در رابطه با این شاخ ، بین رروه وسواس- اجبوار و روروه شاهد، تفاوت منناداری وجوود دارد 27/2P(. ایون در اوالی است که بوین روروه سووم مصوروکننوده ی موواد بوا شواهد وهمچنین رروه سوم مصروکننوده ی موواد بوا وسوواس -اجبوار ، تفاوت منناداری وجود نداشت.
در دستیابی محدود بوه راهبوردهای تنظیم هیجانی، رتبهی ر روه ش اهد 8/49/17، ر روه س وم مص روکنن دهی م واد 8/702 و رروه 7/7 ،OCD8/01 میباشد .از این نظور بوینس ه ر روه، تف اوت منن اداری مش اهده رردی د 221/2P(.
همچنین مقایسههای دورانه نشان داد در ایون شواخ ، بوینرووروه وسووواس – اجبووار و رووروه شوواهد 221/2P(، سوووم مصروکنندهی مواد با شاهد 221/2P( و سوم مصروکننود ه مواد با وسواس- اجبوار 226/2P(، تفواوت مننواداری وجووددارد.
در فقدان شفافیت هیجانی ،رتبهی رروه شواهد 6/19/10، رروه سوم مصورو کننوده ی موواد 7/013/11 و روروهOCD 4/17/14 میباشد. از این نظر بین سه رروه، تفاوت منناداری مشاهده رردید 20/2P(. همچنین، مقایسههای دورانه نشان داد در این شاخ ، بین رروه وسوواس – اجبوار و روروه شواهدتفاوت منناداری وجود دارد 20/2P(، در االی که بین رروه سوووم مصوورو کننوودهی مووواد و رووروه شوواهد و نیووز سوووم مصروکنندهی مواد با وسواس- اجبار، تفاوت منناداری وجوودنداشت.
در باز-ارزیوابی شوناختی، رتبوه ی روروه شواهد 9/44/06، رروه سوم مصورو کننوده ی موواد 4/693/01 و روروهOCD 4/620/01 میباشد. بین سه رروه، تفاوت منناداری مشواهدهرردید 21/2P(. همچنین، مقایسههای دورانه نشوان داد درای ن ش اخ ، ب ین ر روه وس واس- اجب ار و ش اهد، تف اوت منناداری وجود دارد 21/2P(. در االی که بین روروه سووممصروکنندهی مواد با شاهد و سوم مصورو کننودهی موواد بواوسواس- اجبار، تفاوت منناداری وجود نداشت.
در سرکو رری هیجوان، رتبوه ی روروه شواهد 0/49/11، رروه سوم مصروکنندهی موواد 0/713/17 و بوانخره روروه6/0 OCD13/17 میباشد. بین سه رروه، تفواوت مننواداری مشاهده نشد.

بحث
هدو پژوهش اارر، مقایسهی راهبردهای تنظویم هیجوانی در افراد مبتلا به وسواس- اجبوار ، سووم مصورو موواد و افوراد عادی بود. یافتههای ایون پوژوهش نشوان داد بوین سوه روروهوسواس- اجبار، سوم مصرو مواد و شاهد، در شاخ های عدم پذیر پاسخهای هیجانی، اشوکال در رفتوار هدفمنود هنگوام برآشفتگی، اشکال در کنتورل تکانوه، فقودان آرواهی هیجوانی،دستیوابوی محودود بوه راهبوردهای تنظیم هیجانوی ،فقودان

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

01

فراوانی نفر(

نمودار 1. توزیع 141 نفر مورد بررسي بر حسب رتبهی شاخصهای راهبردهای تنظيم هيجاني به تفکيك گروههای مورد مطالعه.
شفافیت هیجانی و باز-ارزیابی شناختی، تفاوت مننوادار وجوو د دارد، ولوی در سرکوو روری هیجان بیون سوه روروه، تفواوت منناداری وجود نداشت. همچنین، نتیجهی مقایسههای دورانه ااکی از آن بود که در تمام شواخ هوای کور شوده بوه جوزسرکو رری هیجان، بوین دو روروه وسوواس- اجبوار و روروهشاهد، تفواوت مننواداری وجوو د دارد. شوماری از تحقیقوات ازجملووه پووارکر و همکوواران 11(، جونووو و همکوواران 12(، آمستادتر 11(، تانو 6( و دیگر پژوهشها 1، 3 و 9(، بیانگر نق در هیجانات و راهبردهای تنظیم هیجانی در افراد مبوتلابه وسواس- اجبار در مقایسه با افراد عادی بووده اسوت، اموا دراین پژوهشها صرفاً به بررسی ارتباط بین نق در راهبردهای تنظیم هیجانی با اختلال وسواس- اجبار و یا بررسی بازشناسی هیجانات که فقط یکی از آیتمهای راهبردهای تنظیم هیجوانیاست، پرداخته شده و تموام شواخ هوای راهبردهوای تنظویمهیجانی به طور یکجا مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین، مقایسههای دو رانه بین رروه سوم مصرو مواد و شواهد نشوانداد که این افراد فقط در شاخ های اشکال در کنترل تکانه و دستیابی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی با روروه عوادیتفاوت مننادار داشتند. در تحقیقوات دیگور از جملوه فواکس وهمکاران 14( و دیگر پژوهشهوا 00 و 17( کوه بوه بررسویراهبردهای تنظویم هیجوانی در سووم مصورو کننودران مووادپرداخته شده بود، به طور کلی به نق در هیجانو ات و تنظویمهیجانی در ایون روروه اشاره شده بود، اما در پژوهشهای اخیر به طور مشخ بیان نشده بود که سوم مصروکننودران موواددر کدام یک از راهبردهای تنظیم هیجانی خود، دچوار مشوکل میباشند. همچنین، مقایسه دورانهی صورت ررفته بین روروهسوم مصرو مواد و وسواس- اجبار نشان داد، فقط در آیتمهای اشکال در پذیر پاسخهای هیجانی، دسوت یوابی محودود بوه راهبردهای تنظیم هیجانی و اشکال در رفتوار هدفمنود هنگوام برآشفتگی، بین این دو رروه تفاوت مننادار وجود دارد. ایون دراالی است که در مورد سایر شاخ ها شامل اشکال در کنترل تکانه، فقدان آراهی هیجانی، فقدان شوفافیت هیجوانی و بواز -ارزیابی شناختی، دو رروه مذکور با یکودیگر تفواوت نداشوته و شبیه به یکدیگر بودند. اما نکتهی قابل ملااظه این بود کوه دررابطه با اشکال در کنترل تکانه، علاوه بر اینکه رروه وسوواس -اجبار و سوم مصرو مواد شبیه به یکدیگر بودند، هر یک از این دو رروه با رروه شاهد تفاوت منناداری داشوتند. ایون شوباهتمیتواند به دلیل نق در منواطق مزوزی مشوترک در ایون دواخ تلال باش د ک ه در ش ماری از تحقیق ات ب ه ای ن مور وع پرداخته شده است 03-01(.
از جمله محدودیتهای پژوهش اارور، مویتووان بوه عودم همتاسازی جنسیتی اشواره کورد. در واقوع ، مراجنوه کننودران
00
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مبتلا به وسواس- اجبار، همگوی زن و سووم مصورو کننودرانمواد که به کلینیکهای ترک اعتیاد مراجنه میکردند، بیشوترمرد بودند .ممکن است جنسیت به عنوان عاملی تأثیرروذار بورراهبردهای تنظیمهیجانی این افراد باشود. همچنوین ، روزینشافراد مبتلا به وسواس- اجبوار از بوین کسوانی کوه تحوت دارو درمانی بودند، از دیگر محدودیتهای این پژوهش است. اررچه مطالنات ااکی از آن است که استفاده از درمان دارویی، فقوطبر عملکرد کلی این رروه تأثیررذار بوده و با عود بانیی در این اختلال همراه است 08 و 09(. به هراال ممکن است مصرو دارو بر راهبردهای تنظیم هیجانی آنها تأثیررذار باشود . البتوه،
قط ع ک ردن دارو ،ب ا ملااظ ات اخلاق ی مز ایر اس ت. س وم مصروکنندران مواد نیوز تحوت درموان نگهدارنودهی متوادونبودند و این پژوهش این موروع را در نظر ررفته است که ایوننوع درمان، در جهت کاهش آسیبهای ناشوی از سووم مصورو مواد و بهبود کیفیت زندری افراد مبتلا، به کوار مویرود 12(. البته ایون افوراد بوا آنکوه تحوت درموان هسوتند، در زمینوهی هیجانات و راهبردهوای تنظویم هیجوانی خوود، دچوار مشوکل میباشند 11(. در هر صوورت ممکون اسوت مصورو متوادون عاملی باشد که بر هیجانات و راهبردهای تنظویم هیجوانی ایونرروه تأثیر رذار بوده باشد، اما قطع کردن فرآیند درموانی آنهوابا ملااظات اخلاقی مزایر است.
از جمله نکات برجستهی این پژوهش، روزینش تنوداد 102 نفر به عنوان نمونهی مورد بررسی و عدم سوریری در انتخوا این افراد، میباشد. همچنین، نتایج این پژوهش نشوان داد کوهاز بین راهبردهای تنظیم هیجانی، اشوکال در کنتورل تکانوه ازجمله مشکلات مشترک این دو اختلال بوده که میتواند ناشی از اختلال در مناطق مززی مشترک کرتکس سینگولیت قدامی و کرتکس فرونتال چشمی باشد 03-01(. هوم سوویی ایون دواختلال سبب شده است تا پژوهشگران در سیستم طبقهبنودیجدید DSM-V، با توجوه بوه مطورر شودن رویکورد طیفوی،پیشنهادهایی مبنی بر قرار ررفتن این دو اختلال در یک طبقه اختلالهایهیجانی( ارایه کنند 10(. بنابراین پوژوهش هواییکه متمرکز بر یوافتن رو هوای درموانی مشوترک در زمینوهی اشکال در کنترل تکانه، برای این دو اختلال باشد، میتوانود دراین زمینه راهگشا باشد.

نتيجهگيری
مشخ شدن اینکه رروه وسواس- اجبار در کلیهی خورده مقیاسهای اشکال در تنظیم هیجوانی بوه جوز سورکو روری هیجان، نسبت به دو رروه سوم مصروکننوده ی موواد و شواهدنق دارند، مهمترین نقطه عطف این پژوهش است. این افوراد ، علاوه بر خرده مقیاسهای دشواری در تنظیم هیجان، در بواز -ارزیابی شناختی که یکوی از آیوتم هوای شوناختی راهبردهوای تنظیم هیجانی است با رروه شاهد تفاوت داشتند، بنوابراین درکنار دارو درمانی ،رو هوای مبتنوی بور هیجوان و رو هوایشناختی، میتواند در زمینهی مداخلات درمانی آنهوا سوودمندباشد. اما با توجه به اینکه رروه سوم مصروکنندهی مواد فقوط در آیوتم هوای هیج انی اشوکال در کنت رل تکانوه و دس تیابی محدود به راهبردهای تنطیم هیجانی( با رروه شواهد متفوا وت بودند، در کنار درمان نگهدارنده با متادون و دارو درمانی، توجه به مداخلات هیجان- محور نسبت به رو های شناختی، بهتورمیتواند در روند درمانی آنها تأثیررذار باشد.

تشکر و قدرداني
بدینوسیله از مرکز تحقیقات علوم رفتواری دانشوگاه شوهیدبهشتی، که بودجهی پژوهش اارر را تأمین نمودنود و تموامی روانپزشوکان و بیموارانی کوه در ایون پوژوهش شورکت کردن دقدردانی میشود.

REFERENCES
120853265715

Abdi S, Babapoor J, Fathi H. Relationship between Cognitive emotion regulation styles and general health among university students. JAUMS 2011;8(4):258–64. (Full Text in Persian)
Alavi KH, Gharavi M, Amin-Yazdi SA, Salehi Fadardi J. Effectiveness of group dialectical behavior therapy (based on core mindfulness, distress tolerance and emotion regulation components) on depressive symptoms in university students. J Fundam Ment Health 2011;50:124–.53
Ghamarigivi H, Imani H, Barahmand O, Sadeghi F, Movahed. The investigation of the cognitive inhibition and recognition dificit in patients with obsessive-compulsive disorder. J Behav Sci 2013;4(22):9–.81
Campbell-Sills L, Barlow DH, Brown TA, Hofmann SG. Effects of suppression and acceptance on emotional responses of individuals with anxiety and mood disorders. Behav Res Ther 2006;44:1251–.36
01
Ghasempour A, Akbari E, Azimi Z, Ilbeygi R, Hassanzadeh SH. Predicting obsessive-compulsive disorder on the basis of emotion regulation and anxiety sensivity. Zahedan J Res Med Sci 2013;2:94–6.
Tong BS. Emotion regulation among individual with obsessive-compulsive disorder (Dissertation). Hong Kong: The University of Hong Kong; 2011.
Gross J. Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press; 2007.
Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. J Psychopathol Behav Assess 2004;26:41– 51.
Amiri A, Ghasempour A, Fahimi S, Abolghasemi A, Akbari A, Agh A, et al. Recognition of facial expression of emotion in patients with obsessive-compulsive disorder and average people. Yasuj Univ Med Sci J 2012;17(1):30–8.
(Full Text in Persian)
Jhung K, Namkoong K, Kang JI, Ha RY, An SK, Kim CH, et al. Perception bias of disgustin in ambiguous facial expression in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Res 2010;178(1):31–126.
Parker HA, McNally RJ, Nakayama K, Wilhelm S. No disgust recognition deficit in obsessive-compulsive disorder. J Behav Ther Exp Psychiatry 2004;35(2):92–183.
Aigner M, Sachs G, Bruckmuller E, Winklbaur B, Zitterl W, Kryspi-Exner I, et al. Cognition and emotion recognition deficits in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Res 2007;149:121–8.
Amstadter BA. Emotion regulation and anxiety disorders. J Anxiety Dis 2008;22(2):211–.12
Fox HC, Hong KA, Sinha R. Difficulties in emotion regulation and impulse control in recently abstinent alcoholics compared with social drinkers. Addict Behav 2008;33:388–94.
Azizi A, Mirzaei A, Shams J. Correlation between distress tolerance and emotional regulation with students smoking dependence. Hakim Res J 2010;13(1):11–8. (Full Text in Persian)
Sharifi V, Asaadi M, Mohammadi MR, Amini H, Kaviani H, Semnani Y, et al. Reliability and functionality of the Persian version of the structured diagnostic interview for DSM-IV. Adv Cognit Sci 2004;6(1,2):10–22. (Full Text in
Persian)
First M, Spitzer R, Gibbon M, Williams JB. Structured clinical interview for DSM-IV axis I disorders (clinician version) SCID-I administration booklet. Washington DC: American Psychiatric Association; 1997.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Rajezi S, Motaghipour Y, Kamkari K, Zahiredin A, Janbozorgi M. Reliability and validity of the persian version of the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS). Iran J Psychiatry Clin Psychol 2012;17(4):297–303. (Full
Text in Persian)
Goodman WK, Price LH, Rasmussen SA. The Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS), part I: development/ use and reliability. Arch Gen Psychiatry 1989;46:1006–11.
Gross J, John OP. Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationship, and well being. J Pers Soc Psychol 2003;85:348–62.
Hosseini F, Khayyer M. Investigation of the role of teacher in mathematic academic emotions and students emotion regulation. Tabriz Univ J Psychol 2011;20:20–44. (Full Text in Persian)
Zahed A, Ghalilo K, Abolghasemi A, Narimani M. The relationship between emotion regulation strategies and interpersonal behavior among substance abusers. 2011. Available from: http://ensani.ir/fa/content/273207/default.aspx.
(Full Text in Persian)
Jairam V. OCD and addiction: a link? Yale J Med Law 2009;5(2). Available from: http://www.yalemedlaw.com/ ocd-and-addiction-a-link.
Lubman D, Yucel M, Pantelis C. Addiction, a condition of compulsive behavior? Neuroimaging and neuropsychological evidence of inhibitory dysregulation. Addiction 2004;99:1491–.205
Van den Heuvel OA, Van der Werf YD, Verhoef KMW, Wit S, Berendse H, Wolters CH, et al. Frontal-striatal abnormalities underlying bahaviors in compulsive-impulsive spectrum. J Neurol Sci 2009;289:59–.5
Modell JG, Glaser FB, Cyr L, Mountz JM. Obsessive and compulsive characteristic of craving for alcohol in alcohol abuse and dependence. Alcohol Clin Exp Res 1992;16:272–.4
Friedman I, Dar R, Shiloeny E. Compulsivity and obsessionality in opioid addiction. J Nerv Ment Dis 2000;:)3(881 62–.551
Abdollahzadeh F, Javanbakht M, Abdollahzadeh H. Comparing the metacognitive and pharmaceutical therapies of the obsessive compulsive disorder. J Sabzevar Univ Med Sci 2011;2:110–8. (Full Text in Persian)
Aliloo M, Atefvahid MK, Bayanzadeh SA, Malakouti K. Memory problems in checking type obsessive-compulsive disorder. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2005;1:62–70. (Full Text in Persian)

04
Vazirian M, Mohsenifar S, Mostashari G. Opioid agonist medication treatment protocol. 2nd ed. Tehran: Substance Abuse Prevention and Treatment Administration; Iranian Ministry of Health and Medical Education; 2006. (Full Text in
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید