پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 03/7/3092
سال هجدهم، شماره 6بهمن ، و پي در اسفند پي 339699، صفحات 333 تا 343 تاريخ پذيرش مقاله: 20/33/3092
تشخيص مولکولي کلاميديا پسيتاسي در نمونههای مدفوعي طوطيان بدون
علامت در مازندران ،ايران
دکتر محمدرضا محزونيه3، حيدر حيدری خوئي*9، مهسا نيکنژاد9، فاطمه يکتنه 3

3. دانشيار، گروه پاتوبيولوژی، دانشكده دامپزشكي، پژوهشكده بيماریهای مشترك انسان و دام، دانشگاه شهركرد، شهركرد
2. دانشجوی دامپزشكي، دانشكده دامپزشكي، پژوهشكده بيماریهای مشترك انسان و دام، دانشگاه شهركرد، شهركرد
14996208120

0. كارشناس آزمايشگاه، دانشكده دامپزشكي، پژوهشكده بيماریهای مشترك انسان و دام، دانشگاه شهركرد، شهركرد چکيده
سابقه و هدف: پسيتاكوز )كلاميديوز( يک بيماری زئونوز )مشترك بين انسان و پرندگان( است كه توسط كلاميديا پسیي تاسیي ايجی اد ميشود. اين باكتری، درون سلولي اجباری و عضو خانوادهی كلاميدياسه است. علايم باليني بيماری به گونیه و سین پرنیده و همننیينسويهی كلاميديا پسيتاسي بستگي دارد. اين بيماری ميتواند به صورت بدون علامت بوده و يا به صورت تحت باليني درآيد كه در ايینصورت دفع متناوب ارگانيسم به مدت طولاني صورت ميگيرد و با توجه به آن كه عفونت از طريی تمیاس نزديیک بیه انسیان منتقی ميشود، دفع بدون علامت ارگانيسم يک عام تهديدكننده برای سلامت عمومي انسانهیا میي باشید . هید از ايین ماالهیه، تشییي مولكولي كلاميديا پسيتاسي در نمونههای مدفوعي چند گونهی متفاوت طوطيسانان در ايران بوده است.
مواد و روشها: در ك ، 02 نمونهی مدفوعي از گونههای میتلف طوطي در ايران جمعآوری گرديد .DNA با استفاده از كيت سیاختشركت سيناكلون و مااب با دستورالهم كارخانه استیراج شد. سپس، به وسيلهی PCR و با اسیتفاده از دو جفیت پرايمیر كیه تیواليهد آنها به ترتيب قاهات 202 و 327 جفت بازی از DNA باكتری در مرحلهی اول و دوم واكنش PCR بود، تكثير پيدا كرد.
يافتهها: بهد از تكثير قاهات DNA استیراج شده از میدفو پرنیدگان بیه وسیيلهی PCR، در 8 نمونیه ) 22%( از 02 نمونیه DNA كلاميديا پسيتاسي يافت شد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نتيجهگيری: اين نتايج نشان از شيو متوسط پسيتاكوز تحت باليني در جمهيت طوطيان ايران بوده و بنیابراين میيتوانید يیک عامی خار انتقال بيماری مشترك به انسان از لحاظ سلامت عمومي باشد و از آنجا كه افراد زيادی در ايران در تماس نزديک با اين پرنیدگانهستند، نياز به آموزش عمومي بيشتر، در راباه با اين بيماری ميباشد. ماالهات بيشتری جهت جست و جوی ژنوتيی هیایكلاميیدياپسيتاسي در جمهيت طوطيسانان ايران نياز است.

7630233865

واژگان کليدی: كلاميديا پسيتاسي، طوطيسانان ،PCR، بيماری مشترك، ايران لافاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Mahzounieh MR, Heidari Khoei H, Niknejad M, Yektaneh F. Molecular detection of Chlamydia psittaci in fecal
samples of asymptomatic parrots in Mazandaran, Iran. Pejouhandeh 2014;18(6):337-343.
264264862

مقدمه3
پسيتاكوز، يک بيماری مشترك بين انسان و پرنیدگان اسیتكه توسط باكتری كلاميديا پسیي تاسیي ايجیاد میيشیود. ايینباكتری، انگ داخ سلولي اجباری بوده و متهل به خیانواده ی كلاميدياسه ميباشد )3(. علايی م بیاليني عفونیت بیهكلاميیدياپسيتاسي در پرندگان، طيف وسيهي داشته و از بيماری بیدون

*نويسنده مسؤول مکاتبات: حيدر حيدری خوئي؛ شهركرد، دانشگاه شیهركرد،پژوهشكده بيماریهای مشترك انسیان و دام، كید پسیتي: 8827312023، تلفین :
[email protected] :؛ پست الکترونيک39301772939
علامت تا بيماری سيستميک همراه با علايم تنفسیي و روده ای شديد، متفاوت است. شیدت علا يی م، بیه گونیه و سین پرنیده وهمننين عام ايجاد كننده، وابسته است. علايم باليني مهمولاً شام ديسترس تنفسیي، ترشیحات چركیي- موكوسیي بينیي،اسهال، پر ادراری، بي حیالي، سیينوزيت و اخیتلالات سيسیتماعصاب مركزی است) 2(.
كلاميديا پسيتاسیي در بيشیتر میوارد، پرنیدگان متهلی بیهراستهی طوطيسانان را مبتلا میي كنید، هرچنید گزارشیاتي ازآلودگي پرندگان متهل به راسته كبوترسانان ،ماكيیان سیانان و
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

008
گنجشکسانان به اين باكتری نيز وجیود دارد ) 0(. بيمیاری درانسان با عناويني همنون پسيتاكوز، تب طیوطي، كلاميیديوز واورنيتوز شیناخته میيشیود. انسیان مبیتلا ، مهمیولاً در تمیاسنزديک با پرندگان اهلي و از طري استنشاق عام بيماری كیهدر ذرات غبار و ترشحات تنفسي و مدفو خشیک شیده كیه ازپرنده آلوده دفع شده است، در مهرض بيماری قیرار میيگيیرد)2(.
علايم باليني در انسان نيز بسیيار متیيیر بیوده و مهمیولاًمهمیولا بیه
ص ورت علاي م غيراختصاص ي و ش بيه آنفل وآنزا ش ام ت ب ،گرفتگي و درد عضلاني، سردرد و سرفههای خفيیف میي باشید.هرچند، احتمال ايجاد پنوموني شديد، اندوكارديت و انسیفاليتنيز وجود دارد )7-2(. به دلي انتقال به انسیان ، پسیيتاكوز بیهعنوان يک بيمیاری مشیترك بیين انسیان و پردنیدگان، حیا يز اهميت است.
در طوطيسانان، دورهی كمون بيماری مهمولامهمولاً از چند روز تا چند هفته طول ميكشد. در عفونیت خیاموش، علايی م بیالينيممكن است برای چندين ماه يا سال بهید از برخیورد بیا عامی بيماری ظهور كند. علايی م شیام بیيحیالي، لیرزش عضیلاني،پرهای خشن، ترشحات بيني، التهیاب ملتحمیه، رال و سییتيتنفس و اسهال است )8(. در طي فاز مزمن علايم ممكن اسیتتحت باليني شوند) 9(. در طیي ايین مرحلیه، پرنیدگان علا يی م باليني نشان نداده و به طور متناوب عام بيمیاری را از طريی ترشحات تنفسي، ترشحات چشمي و مدفوعي و به طور عمیده در شرايط استرسزا ماننید تیراكم زيیاد پرنیدگان، دسیتكاری،تیمگذاری و جوجه درآوری، دفع كنند) 33(. بیه دليی عیدموجود واكسن تجاری، كنتیرل عفونیت كلاميیديايي بیر پايیهی مديريت صحيح مراكز پرورش و نگهداری شام نظافت، رعايت اصول بهداشتي و قرناينهی پرندگان اهلي، استوار است .
طوطيسانان در مناط شهری و روستايي اكثر نقیا جهیانوجود داشته و با انسان در مناط عمومي همنون باغ وحشها در تماس نزديیک هسیتند. امیروزه نيیز پیرورش طیوطي يیکفهاليت تفريحي و اقتصادی در بين جوانان شده و امكان تماس با پرندگان آلوده وجود دارد كه ميتواند باعث عفونت در انسان شود.
روشهای شناسايي كلاميديا پسيتاسیي متفیاوت اسیت. بیهدلي دشواری كشت باكتریهای درون سلولي اجباری، زمانبر بودن و نياز به تجهيزات ويژه و نياز به تیم مرغهای جنیين دار SPF يا روشهای كشت سیلولي كیه در بيشیتر آزمايشیگاههیاموجود نميباشند، و نيز خار انتقال احتمالي عام بيماری بیهكاركن ان آزمايش گاه، مهم ولاً اس تفاده نم يش ود. همنن ين بررسيهای سرولوژی، ويژگي لازم را برای تشیي گونیه هیایكلاميديا دارا نبیوده و نمیي تواننید بیه طیور كامی گونیههیایكلاميديايي را از هم متمايز كنند. واكنش زنجيرههای پليمیرازآشيانهای (nested PCR) يک روش سیريع، بیا حساسیيت وويژگي بالا جهت تشیي عفونت كلاميديا پسيتاسیي اسیت.
هد از اين بررسي، تشیي مولكولي كلاميديا پسيتاسي در نمونههای مدفوعي چند گونهی متفاوت طوطي در ايران بود.

مواد و روشها
در ك ، 02 نمونهی مدفوعي از گونههای میتلف طیوطي درايران جمعآوری گرديید )جیدول 3(. نمونیه هیا در بهیار سیال3092 از پرندگان موجود از پرندهفروشيهای شهر قائمشهر در استان مازندران، با پهن كردن كاغذهای استري در كف قفیسآنها و در ميكروتيوبهای اسیتري جمیعآوری گرديدنید. و دركنار يخ به آزمايشگاه ميكروبيولوژی پژوهشكدهی بيماریهیایمشترك انسان و دام در دانشیگاه شیهركرد، منتقی گرديدنید.برخي از اين طوطيسانان در تماس نزديک با پرندگان ديگیریهمنون كبوتر و فنچ و قناری بودند. مهاينات بیاليني و گیرفتنتاريینییه از صییاحب پرنییدگان ، شییواهدی از وجییود بيمییا ری پسيتاكوز در آنها نشان نميداد. اين تحقي با رضیايت صیاحبپرنده و با رعايت اخلاق صورت پذيرفت.
DNA، از نمونههای مدفو و بیا اسیتفاده از كيیتDNP™ س اخت ش ركت س يناكلون اي ران ، ما اب ب ا دس تورالهم كارخانیییهی سیییازنده ، جداسیییازی و غلظیییت آن توسیییط
اسپكتروفتومتری (Biophotometr, Eppendorf, Germany) با جذب نور ماورای بنفش در طول موجهای 213 نانومتر و 283 نانومتر سنجيده شد، كه نمونههای با خلوص مناسب كه نسبت جذب نوری )جذب نوری 213 به 283( 7/3 تیا 2 داشیتند، در مرحلهی بهد مورد اسیتفاده قیرار گرفتنید.DNA ی اسیتیراجشده تا زمان انجام مراح بهدی آزمايش، در فريیزر منفیي 23 نگهداری شدند.
تشیي كلاميديا پسيتاسي به وسيلهی PCR و بیر اسیاستش یي ژنه ای 16S rRNA و ب ا اس تفاده از پرايمره ای اختصاصي جنس كلاميديا) مرحلهی اول PCR( شام سینس
-ACGGAATAATGACTTCGG-35 و آنتيسنس -5TACCTGGTACGCTCAAAT-3 و پرايمرهیییییییییای اختصاصییي گونییه )مرحلییه دومPCR ( شییام سیینس -5ATAATGACTTCGGTTGTTATT-3 و آنتییيسیینس -TGTTTTAGATGCCTAAACAT-35 صورت گرفت .حجم واكنش 22 ميكروليتری PCR شام 2/2 ميكروليتر بافر PCR×10، 72/3 ميليمول 2MgCl، 32/3 ميليمول dNTP،
1237488-2879019شکل3. نتايج PCR ژن 16S rRNA کلاميديا پسيتاسي بر روی ژل آگارز. ستون3: کنترل مثبت، ستون9 و 5: نمونهی مثبت ،ستون3: کنترل منفي، ستون8: مارکر 55 جفت بازی.
2/3 واحد آنزيم Taq polymerase )شركت سيناكلون، ايران( و 23 پيكومول از هر پرايمر )پرايمرهیای اختصاصیي گونیه درمرحلهی اول و پرايمرهای اختصاصي جنس در مرحلیه دوم( ويک ميكروگرم DNA الگو بوده است .DNAی استیراج شیدهاز نمونه در مرحلیه ی اول و محصیولPCR مرحلیه ی اول، در PCR مرحلهی دوم استفاده شد. از آب مقار به عنوان كنترل منفي و از نمونه تهيين توالي شده با روش سنگر (Sanger) به عنوان كنترل مثبت استفاده گرديد )32 و 30(. برنامهی دمايي شام : واسرشت ابتدايي 92 درجهی سیانتي گیراد بیه میدت 2 دقيقه، سپس 02 سيك با دماهای 92 درجه سیانتي گیراد بیه009مدت يک دقيقه ،22 درجهی سانتيگراد بیه میدت 03 ثانيیه،72 درجهی سانتيگراد به میدت يیک دقيقیه و در نهايیت 72 درجهی سانتيگراد به مدت 7 دقيقه، جهت گسترش نهايي در دستگاه ترموسايكلر) Applied Biosystem, US( بود. سپس محصولات PCR، در ژل آگاروز 2 درصد و در كنار كنترلهای منفي و مثبت و شاخ اندازهی DNA، الكتروفیورز و پیس ازرنگ آميزی با اتيديوم برومايد و در مهرض UV با دسیتگاه ژلداكيومنتيش ن) UVitec, UK( م ورد ارزي ابي ق رار گرف ت.
اندازهی باند مورد انتظار در مرحلهی اول، 202 جفت بیاز و درمرحلییییهی دوم، 327 جفییییت بییییاز بییییود )شییییك 3(.

نتايج
هشت نمونه) 22 درصد( از 02 طوطي تست شده با استفاده از پرايمرهیای م ورد اسیتفاده ب رای ژن16S rRNA ، مثب ت شدند )جدول 3(. در ايین ميیان، اعضیای جینسPsittacula بيشترين میوارد مثبیت را نشیان دادنید. نكتیه جالیب در ايینخصوص، مثبت بودن نمونهها عليرغم عدم وجود علايم باليني بيماری پسيتاكوز بود و تمامي طوطيهای تسیت شیده از نظیرظاهری، سالم به نظر ميرسيدند. همين امیر، اهميیت آشیناييافراد در ارتبا با پرندگان به خصوص راستهی طوطيسانان، از بيماری پسيتاكوز به عنوان يک بيماری زئونوز را نشان ميدهد.

بحث
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

كلاميديا پسيتاسي عموماً بیرای پیرندگان بيماریزا ميباشد، ولي ميتواند به انسان نيیز منتقی و باعیث بيمیاری در انسیان)اورنيتوز( شود. بيشتر موارد درگيری انسان در برخورد نزديک با طوطيسانان اتفاق ميافتد. با اين حال، گزارشیاتي از انتقیالبيم اری توس ط ماكي ان، پرن دگان ش كاری، كب وتر، فاخت ه و پرندگان سیاحلي نيیز وجیود دارد) 32(. انسیان اغلیب در اثیراستنشاق ميكروارگانيسیم هیا كیه در میدفو خشیک شیده يیاترش حات دس تگاه تنفس ي پرن ده آل وده و ج ود دارد، مب تلا ميشوند. Smith و همكاران گزارش كردند كه از سیال 3988 تا 2330 میيلادی ، 902 میورد از درگيیری انسیان بیا بيمیاریاورنيتوز در آمريكا توسط مركیز پيشیگيری و كنتیرل بيمیاری)CDC( مورد تأييد قرار گرفته است، كه عموماً اين درگيریها به علت تماس با پرندگان زينتي آلوده و به خصوص خیانواده ی طوطيسانان بوده است )32(. گزارشهای ديگری نيز از انتقال بيماری به انسان در اثر تماس با پرندگان آلوده وجود دارد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Vanrompay و همك اران در بررس ي خا ر انتق ال بيم اری مشترك از پرندگان اهلیي بیه انسیان، بیا بررسیي ژنompA ، DNAی كلاميديا پسيتاسیي را در 2/39 درصید از طوطيیانتست شیده و 30 درصید از صاحبانشیان يافتنید كیه نشیان ازافزايش خار انتقال بيماری در صورت برخورد با پرندگان آلوده ميباشد) 31(. ميزان وجود DNAی كلاميديا پسیي تاسیي در مااله هی م ذكور ،ب ا يافت هه ای م ا ماابق ت دارد. ب ه رغ م تشیي كلاميديا پسیي تاسیي در انسیان، ماال هیات انیدكي ازوج ود عفون ت در طوطي ان اي ران وج ود دارد. ه د از اي ن بررسي، به دست آوردن اطلاعات ابتدايي در مورد ميزان حضور DNAی كلاميديا پسيتاسي در مدفو طوطيسانان ايیران بیااستفاده از روش nested-PCR بود، كه ميتواند اهميیت ايینپرندگان را در حفظ و انتقال عام بيمیاری بیه انسیان، نشیاندهد.
در ماالههی حاضر، 02 پرنده از 37 گونهی میتلیف راسیتهطوطيسانان مورد بررسي قرار گرفت كه از بين آنهیا ، 8 میورد)22 درصد( از نظیر وجیودDNA ی كلاميیديا پسیيتاسیي بیااستفاده از روش PCR مثبت شدند كه با برخي از بررسيها در نقا میتلف جهان قاب مقايسه ميباشد. روشهای مبتني بیرPCR، قبلاً توسط چندين محقی جهیت شناسیاييDNA در نمونههای مدفوعي و كلواكي مورد استفاده قرار گرفته است.
023

جدول 3. ميزان موارد مثبت از نظر PCR در نمونههای گونههای مختلف طوطي در ايران.

تهداد موارد مثبت
شده از نظر PCR تهداد پرندگان تست شده نام فارسي متهار نام گونه پرنده نام جنس پرنده
3
3 3
3 طوطي برزيلي كوتوله
طوطي برزيلي صورت گلي Agapornis personata Agapornis roseicollis Agapornis
3 3 طوطي آمازون بال نارنجي Amazona amazonica Amazona
3 3 ماكائو سنبله Anodorhynchus hyacinthinus Anodorhynchus
3
3 2
3 آرای آبي
آرا رنگارنگ Ara ararauna
Ara macao Ara
3 2 طوطي خورشيدی Aratinga solstitialis Aratinga
3 3 كاكادو چشم برهنه Cacatua sanguinea Cacatua
3 3 ماكائو كوچک آبي Cyanopsitta spixii Cyanopsitta
3 3 طوطي اكلكتوس Eclectus roratus Eclectus
3 2 مرغ عش Melopsittacus undulatus Melopsittacus
3 2 عروس هلندی Nymphicus hollandicus Nymphicus
3 3 طوطي سينه صورتي Psittacula alexandri 3
0 3
0 طوطي سر آلويي طوطي خاكستری يا كاسكو Psittacula cyanocephala Psittacula erithacustimneh Psittacula
3 0 شاه طوطي Psittacula eupatria 3 0 طوطي كوچک اسكندر Psittacula krameri 8 )22 درصد( 02 مجمو
Messmer و همكییاران در سییال 3997، بییرای شناسییاييگون هه ای متف اوت كلامي ديا در انس ان و پرن دگان، از روش nested, multiplex PCR بر روی ژن 16S rRNA استفاده كردند و دقت بالای اين روش را در تمیايز گونیههیای میتلیفكلاميديا، نشان دادنید )33(. Sareyyupoglu و همكیاران درتركي ه، مااله های روی 27 نمون ه انج ام داده و DNA را ب ا استفاده از پرايمرهای طراحي شیده بیرای ژنpmp كلاميیدياپسيتاسي را در 20 نمونه) 2/93 درصد( شناسايي كردند، امیابيشتر پرندگان مورد ماالهیه ی در تحقيقیات آنهیا، علايمیي ازبيماری كلاميديوز را نشان ميدادند )37(.
Gartrella و همكاران در سال 2330 در كشیور نيوزلنید، از روش PCR برای تشیي كلاميديا پسيتاسي در گنجشی كان بومي وحشي اين كشور استفاده نمودند )38(.
علاوه بر روشهای مولكولي، از روشهای تشیيصیي ديگیرینيز برای شناسايي آلودگي بیهكلاميیديا پسیيتاسیي اسیتفادهميشود. در يک بررسي كه روی 92 طوطي آمیازون در برزيی انجام گرفت، ميزان شيو با اسیتفاده از روش ايمونوفلورسینسمستقيم، از 7/31 تیا 3/21 درصید تشییي داده شید و ايینميزان از نظر سرولوژی با استفاده از الايزا از 13 تا 333 درصیدمتفاوت بود) 39(. علت اختلا با نتايج به دست آمده در ايینمااله ه، تفیاوت در جمهي ت و ن و پرن دگان در دو محیيط جیرافيايي با اقليم میتلف و مح نگهداری، پرورش و مديريت متفاوت است. در ضمن، در روش به كار رفته در ايین تحقيی، نمونهگيری از پرندگان فاقد علايم باليني به عم آمد. طبيهیياست كه پرندگان مبتلا به شك باليني، آلودگي بالاتری نشیانميدهند .به علاوه، در ايین دو تحقيی ، از دو روش تشیيصی ي متفاوت استفاده شده است. حضور آنتيبادی به خصوص از نو IgG در آزمونهای سرولوژی از جمله الايیزا ، عفونیت قبلیي رانشان ميدهند. بیه همیين دليی، در بيشیتر ماالهیات ، نتیايجمثبت بيشتری نسبت به كشت يیا روش هیای جسیت و جیویژنومي نشان ميدهند. در حالي كه در پیژوهش حاضیر از روشجست و جوی ژنومي با روش كاملاًكاملا حساسیي كیه قیادر اسیتحضور تهداد كمي از ژنوم باكتری را نشان دهید ، بهیره گرفتیهشده است. شايد اگر از روشهای جست و جوی IgM استفاده ميشد، نتايج به دست آمده ،بیه نتیايجPCR نزديیک تیر بیود.همين اختلا ، با نتايج حاص از ماالههی ديگری كیه توسیطRaso و همكییییاران روی 21 طییییوطي ماكییییائو سیییینبله(Anodorhynchus hyacinthinus) بیا اسیتفاده از دو روشتثبيیی ت كمپلمیی ان complement fixation test)) و seminested PCR انجام شده، ديیده میيشیود )23(. نتیايجماالههی آنها نيز نشان داد 2/12 درصد از نمونهها، حیداق بیايكي از اين دو روش مثبت ديده ميشود. در ماالهات Krizek و همكاران نيز كه روی 377 طیوطي انجیام گرفیت، 22 میورد)2/32 درص د( ب ا روش الي زا و 23 م ورد) 8/33 درص د( ب ا استفاده از روش PCR بر روی ژن ompA، مثبت تلقي شیدندكه نشان از ويژگي بالاتر روش PCR در مقاب روش اليزاسیت . همننين، اين محققين ميزان میوا رد مثبیت بیا روشPCR را برای كبوتر 30درصد و قناری 2/32 درصد بيان كردند )23(.
ماالهاتي نيز روی طوطيسانان فاقید علايی م بيمیاری انجیامگرفته است كه نشان از وجود بيماری به صورت تحیت بیالينيدر اين راسته دارد. در ماالههای كه در كشور لهستان بیر روی377 پرنده از راسته طوطيسانان انجام گرفیت، ميیزان میواردمثبت شیده از نظیرPCR ، 31 میورد ) 21/33 درصید( بیوده وتمامي پرنیدگان میورد ماالهیه از نظیر بیاليني سیالم بیه نظیرميرسيدند )22(. در ماالههی Sheleby-Elías و همكاران، 2 مورد) 2/0 درصد( از 337 پرندهی راستهی طیوطي سیانان كیهمورد بررسي قرار گرفتند، از نظر آزمايشات PCR مثبت شدند. اين در حالي بود كه هيچكدام از پرندهها، علايمي از بيماری را نشان نميدادند. از بين 2 مورد مثبت شده سه مورد مربو بیهگونهی Ara macao )آرا رنگارنگ( بوده كیه در ماالهیهی میانيز اين گونه مثبت شده است و يک مورد مربیو بیه گونیهی
023
Amazona ochrocephala )آمازون پيشاني زرد( بوده اسیت
.)20(
در ايران، ماالهات زيادی روی اين ارگانيسیم انجیام نگرفتیهاس ت. در مااله هی Madani و همك اران ك ه روی پرن دگان زينتي انجام گرفته است، در حیدود 22 درصید از نمونیههیای مورد آزمايش، وجود گنجيدگي كلاميديايي در كشیت سیلولي، نشان داده شد )22(. در ماالههی Shariatnejhad و همكاران كه روی پرندگان خیانواده ی طیوطي سیانان انجیام گرفیت ، 33 مورد از 03 نمونهی مورد آزمايش با اسیتفاده ازPCR ، مثبیتتشیي داده شد، اما تمامي نمونههای گرفته شده، مشیكوكبه كلاميديوز بودند )22(.
بايد توجه داشت كه پرندگان در هر دو وضهيت تحت بیاليني و حالتي كه به ظاهر بيمیار هسیتند، میي تواننید بیاكتری را در مدفو و ترشحات تنفسي، دفع كننید . در تأييید ايین موضیو، Boseret و همكاران نشان دادند طوطيیاني كیه میدت زيیادیهمراه با دورهی كمون بيماری، زنده ميمانند، ميتوانند عامی بيماری را بیه طیور متنیاوب و در زمیان طیولاني، وارد محیيطزيست كنند )21(. شايان ذكر است كیه كلاميیديا مهمیولاًمهمیولا بیهدنبال استرس ناشي از كمبودهیای تیذيیهای، نقی و انتقیالاتطییولاني مییدت، جوجییه درآوری، درمییان و دسییتكاری، دفییع ميشود. بنابراين امكان آن وجود دارد كه ميزان میوارد مثبیت، حتي بيش از ميزان به دست آمده در اين ماالهه باشد. عیلاوهبر اين، ميزان دفع عام در طي عفونت طبيهیي ممكین اسیتبسته به حدت عامی كلاميیديايي، ميیزان عفونیت و وضیهيتايمن ي ميزب ان متف اوت باش د) 32(. ب ا توج ه ب ه مااله ات متهددی كه حاكي از انتقال بيماری از طوطيسانان بیه انسیانميباشند، اهميت اطلا از بيماری و آمیوزش عمیومي در ايینارتبا، بيش از پيش احساس ميگردد.

نتيجهگيری
در تحقي حاضر، ميزان میوارد مثبیت، بیالا و در حیدود 22 درصد نمونههای مدفوعي طوطيسانان میورد آزمیايش بیوده و نشان از میوارد مثبیت بیالا در جمهيیت میورد ماالهیه دارد و ميتواند برای سلامت عمومي افرادی كه در تمیاس نزديیک بیاپرندگان اين راسته هستند، خارساز باشد .
پيشنهاد ميشیود كیه بررسیي جیامع تیری روی گیروههیایمیتلف پرندگان و همننين تهیداد بيشیتری از پرنیدگان ايینراسته انجام گيرد و ژنوتي های غالب كلاميديا پسیي تاسیي در ايران نيز تهيين گردد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

022تشکر و قدرداني
نويسندگان مراتب تشكر خود را از تمامي افرادی كه ما را در اين تحقي ياری نمودند، به خصوص مهاونت پژوهشي دانشگاه شهركرد كه پشتيباني مالي از اين تحقي را بر اسیاس قیراردادشماره 9333337/ت/د برعهده داشتند، اعلام ميدارند.

REFERENCES
123140266731

Greub G. International Committee on Systematics of Prokaryotes. Subcommittee on the taxonomy of the Chlamydiae: minutes of the closed meeting, 21 June 2010, Hof bei Salzburg, Austria. Int J Syst Evol Microbiol 2010;60:2694.
Vanrompay D, Ducatelle R, Haesebrouck F. Chlamydia psittaci infections: a review with emphasis on avian chlamydiosis. Vet Microbiol 1995;45:93–119.
Magnino S, Haag-Wackernagel D, Geingenfeind I, Helmecke S, Dovc A, Prukner-Radovcic E, et al. Chlamydial infection in feral pigeons in Europe: review of data and focus on public health implications. Vet Microbiol 2009; 135:54–67.
Caroline VD, Delphine SA, Beeckman A, Kristel V, Maja M, Hans N, et al. Simultaneous zoonotic transmission of Chlamydophila psittaci genotypes D, F and E/B to a veterinary scientist. Vet Microbiol 2009;135:78–81.
Stewardson A, Grayson M. Psittacosis. Infect Dis Clin North Am 2010;24(1):25–.7
Johnson-Delaney C. Potential zoonoses from nontraditional pets with particular attention to the immunocompromised pet owner. J Sm Exotic Anim Med 1993;2:103–11.
Salisch H, Malottki KV, Ryll M, Hinz KH. Chlamydial infections of poultry and human health. Worlds Poultry Sci J 1996;52:279–308.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Andersen AA, Vanrompay D. Avian chlamydiosis (psittacosis, ornithosis). In: Diseases of Poultry. Saif YM, editor. 12th ed. Iowa State University Press; 2008. p. 971–86.
Gerlach H. Chlamidia. In: Ritchie BW, Harrison GJ, Harrison LR, editors. Avian medicine: principles and application. Wingers Publishing, Lake Worth; 1994. p. 984–96.
Elena C, Pugliese N, Todisco G, Cafiero MA, Sparagano OA, Camarda EA. Chlamydia psittaci infection in canaries heavily infested by Dermanyssus gallinae. Exp Appl Acarol 2011;55:329–38.
Messmer T, Skelton S, Moroney J, Daugharty H, Fields B. Application of a nested, multiplex PCR to psittacosis outbreaks. J Clin Microbiol 1997;35(8):2043–7.
Sanger F, Air GM, Barrell BG, Brown NL, Coulson AR, Fiddes CA, et al. Nucleotide sequence of bacteriophage φX174 DNA. Nature 1977;265(5596):687–95.
Sanger F. Nobel lecture: Determination of nucleotide sequences in DNA. Available from: http://www.Nobelprize. org. 1980; retrieved 18 October 2010.
Harkinezhad T, Geens T, Vanrompay D. Chlamydophila psittaci infections in birds: a review with emphasis on zoonotic consequences. Vet Microbiol 2009;135:68–77.
Smith KA, Bradley KK, Stobierski MG, Tengelsen LA. Compendium of measures to control Chlamydophila psittaci (formerly Chlamydia psittaci) infection among humans (psittacosis) and pet birds. J Am Vet Med Assoc 2005;226:532–.9
Vanrompay D, Harkinezhad T, van de Walle M, Beeckman D, van Droogenbroeck C, Verminnen K, et al. Chlamydophila psittaci Transmission from Pet Birds to Humans. Emerg Infect Dis 2007;13:1108–10.
Sareyyupoglu B, Cantekin Z, Bas B. Chlamydophila psittaci DNA Detection in the Faeces of Cage Birds. Zoonoses Public Health 2007;54:237–42.
Gartrell BD, French NP, Howe L, Nelson NJ, Houston M, Burrows EA, et al. First detection of Chlamydia psittaci from a wild native passerine bird in New Zealand. N Z Vet J 2013 61(3):174–6.
Raso Tde F, Júnior AB, Pinto AA. Evidence of infection in captive Chlamydophila psittaci Amazon parrots in Brazil. J Zoo Wildl Med 2002;33:118–21.
Raso T, Teixeira R, Carrasco A, Araújo JJ, Pinto A. Chlamydophila psittaci infections in hyacinth macaws (Anodorhynchus hyacinthinus) confiscated in Brazil. J Zoo Wildl Med 2013;44(1):169–72.
Krizek I, Horvatek D, Gottstein Z, Steiner Z, Galovic D, Ervacinovic Z, et al. Epidemiological study of chlamydophila psittaci in pet birds in Croatia. Acta Veterinaria (Beograd) 2012;62:325–31.
Piasecki T, Chrząstek K, Wieliczko A. Detection and identification of Chlamydophila psittaci in asymptomatic parrots in Poland. BMC Vet Resقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید