پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 22/4/3192
سال هجدهم، شماره 5آذر ، و پي دی در 90پي 532 9، صفحات 052 تا 052 تاريخ پذيرش مقاله: 34/31/3192
بررسي تأثير متريزوات بر ميزان جذب کمپلکس گاليم 76-متريزوات توسط سلولهای سرطان لنفوئيدی
صادق دهقاني، بهرام مفيد*0، محسن اخلاقي2، مجتبي نواب پور4

3- کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه رادیوبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهیدبهشتی، تهران، ایران
2- گروه انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهیدبهشتی، تهران، ایران
1- گروه رادیوبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهیدبهشتی، تهران، ایران
-10921208755

4- گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهیدبهشتی، تهران، ایران چکيده
سابقه و هدف: عدم تعیین موقعیت دقیق تومور و ویژگی هندسی تومورهای لنفوما و کمبود روش مناسب و در دسترس بررا ی بررسر ی آن، یکی از نگرانیها و دغدغهها در درمان آنها میباشد. با توجه به جذب گرال یم 76 توسر سرلولهای سرراان لنفویر دی و اسرتفاده ازمتریزوات برای نشاندار کردن گالیم 76، احتمالاتمالاً از این اریق میتوان موقعیت دقیق تومور را بررسی کررد. لرذا در ایر ن مطالعره م یر زان جذب گالیم 76 نشاندار شده با متریزوات توس سلولهای سراانی لنفو یدی در زمانهای مختلف ارزیابی شد.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مواد و روشها: این تحقیق به روش تجربی صورت گرفت. تعداد 67 محی کشت حاوی سلولهای سراانی لنفو یدی به 7 گروه تقسر یم شدند. کمپلکس گالیم 76- متریزوات در سه غلظت 71%، 71% و 67%، گالیم 76 و متریزوات، هر یر ک بره یکر ی از گروههرا ی 37ترا یی محی کشت اضافه شدند. در زمانهای 3، 4 ، 8 ، 24 و 62 ساعت پس از اضافه نمودن محلولها به محی کشت، میر زان حجرم جرذبشده آنها توس سلولها اندازهگیری شد. دادههای به دست آمده از اریق آزمونهای آماری آنوا و مقایسههرای چندگانره ، مرورد قاراوتآماری قرار گرفت.
يافتهها: بیشترین میزان جذب کمپلکس گالیم 76- متریزوات و گالیم 76 ، 4 ساعت پس از اضافه کردن آنها بره محری کشرت اتفرا افتاد) 17/1P<(. در بین 1 غلظت کمپلکس گالیم 76– متریزوات، بیشترین جذب مربوط به غلطت 71% بود )17/1P<(.
نتيجهگيری: با توجه به اینکه باند کردن گالیم با متریزوات، ترأثیری در عملکررد آن نداشرت، احتمرال مریرود کره بتروان از آن بررای تشخیص دقیق موقعیت تومورهای لنفاوی استفاده نمود. پیشنهاد میشود مطالعهی مشابهی به صورت in vivo صورت گیرد و عملکرردترکیب مورد نظر در آن نیز بررسی شود.

-18287235276

واژگان کليدی: میزان اکتیویته جذب شده، سلولهای سراان لنفو یدی، گالیم 76، متریزوات لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Dehghani S, Mofid B, Akhlaghi M, Navabpour M. The effect of metrizoate on the uptake rate of metrizoate-labeled gallium 67 by lymphoid cancer cells. Pejouhandeh 2013;18(5):250-.352
5084989

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

ویژگی هندسر ی آن توسر روشرهای تشخیصر ی CT و MRI میباشد) 1(. تشخیص اشتباه در اندازهی تومرور ، باعر ارر درمان اشتباه و در نتیجه کاهش بازده درمان میشود. لذا برای ار دقیق درمان نیاز به PET اسکن میباشد که با توجره برهمکانیسم دقیقی که دارد، قادر به تعیری ن حجرم دق یر ق تومرورمرریباشررد) 4(. در PET اسررکن، معمررولاً از داروی FDG و نشانگرهای مختلف استفاده میشود که این نشانگرها برا توجرهبه نوع تومور و محل آن فر میکنند) 7(. ولی بره ایر ن نکترهباید توجه کرد که هزینهی انجام PET اسکن در ایر ران بسر یار بالا میباشد. احتمرالاً مر یتروان از داروهرای رادیواکتیر و بر رای تعیین موقعیت و حجم دقیق تومور استفاده کرد.
انتقال انتخابی داروهای پزشکی به بافت یر ا ارگانهرا ی هرد برای انجام تستهای تشخیصی خاص و درمان ،یکی از اهردا مهم مطالعات پزشکی است. برای مثال، در مطالعات زیر ادی در پزشکی هستهای، انتقال رادیو دارو به ارگان هد از اریق باند کردن با کیتهای شیمیایی و آنتر یبادیهرا ی منوکلونرال اجررامیشود) 7 و 6(، یا انتقال رادیونوکلئیدها به سلولهای سراانی توس موادی مثل ویتامین B12، بلئومایسین یا اکتینومایسین در رادیوتراپی صورت میگیرد )8 و 9(.
امروزه گالیم 76 بره شرکل سریترات، بهترر ین رادیوایزوترو برای تعیین موقعیت تومور میباشد. بنابراین اسرکن گرالیم برهاور وسیعی بررا ی تصرو یرگیری کارسر ینومای ریر ه، هپاتومرا ولنفوما ارزیابی شده است. مکانیسم دقیق تعیین موقعیت دقیق تومور توس گالیم مشخص نیسرت . برا ایر ن وجرود ، بعار ی از مطالعات نشان داده است که انتقال گالیم به سلول برا عملکرردلیزوزوم ارتباط دارد) 31 و 33(.
متریزوات یک ماده کنتراست شرامل یر د برا عردد اتمری 71 میباشد که به علت عدد اتمی بالا، بره عنروان مرادهی حاجربعمل کرده و برای به تصویر کشیدن بافت نرم مناسب میباشد. دلیل استفاده از متریزوات این بود که مشخص شود که آیا باند کردن گالیم76 با متریزوات تأثیری در جذب گالیم 76 توسر سلولهای سراانی لنفو یدی دارد یر ا خیر ر. بررای ایرن منظرور،متریزوات با گالیم 76 باند شرد و انتقرال آنهرا بره سرلولهرا ی سراانی لنفو یدی مورد مطالعه قرار گرفت .از آنجا که تا کنون مطالعهای در این خصوص انجام نشده بود ،برر مبنرای تئرور ی فو و به منظور تعیین تأثیر متریزوات بر میزان جرذ ب گرال یم 76، ای ن تحقی ق در س ال 3193 در دانش کدهی پیراپزش کی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام گرفت.

مواد و روشها
این تحقیق به روش تجربی انجام گرفرت. در ایر ن مطالعره ازسلولهای سراان لنفو یدی )تهیره شرده از انسرتیتو پاسرتور(استفاده شد. برای بررسی موقعیت و اندازهی دقیق سرلول هرا ی لنفاتیک، از گالیم 76 و متریزوات استفاده شد. گالیم 76 ، یک مادهی رادیواکتیو سااع کنندهی اشعه گاما با انررژ یهرا ی 91، 381 و 111 کیلوالکترونولت میباشد.
شماره 7، پیدرپی 97، آذر و دی 3192 صاد دهقانی و همکاران/ 273
اول ین ق دم در ای ن مطالع ه، تولی د کم پلکس گ الیم 76- متری زوات ب ود. مق دار 27/1 میل یلیت ر گ الیم 76 ب ا 27/1 میلیلیتر متریزوات مخلوط شد. سپس محلول به دسرت آمردهبررا آب مخلرروط شررد و کمررپلکس گررالیم 76- متریررزوات بررا غلظتهای 71، 71 و 67 درصد تهیه شد .سرپس سرلول هرا ی مورد نظر در 67 محی کشت با شررا ی یکسران ، کشرت دادهشده و به 7 گروه 37 تایی تقسیم شدند. سلولها به مردت 48 ساعت در انکوباتور با 7% 2CO و دمرا ی 16 درجره سلسریوس رشد داده شدند. بعد از 48 سراعت ، بره مقردار 3/7 میلر یلیترر کم پلکس گ الیم 76- متری زوات از ه ر ی ک از غلظ ته ا ب ا اکتیویتهی 71 میکروکوری )μCi( به 1 گرروه از محری هرا ی کشت اضافه شد. به یک گروه فق 7/3 میلیلیتر متریرزوات و به گروه دیگر، 7/3 میلیلیتر گالیم 76 با اکتیویتره ی 71 μCi اضافه شد و سپس در انکوباتور قررار گرفتره شردند. هرر گرروه37تایی از محی های کشرت، بره 7 زیرگرروه 1 ترا یی تقسر یم شدند و برای هر یک از زمانهای مورد نظر ،1 محی کشت از هر یک از گروههای 37تایی مورد بررسی قرار گرفتنرد. م یر زان حجم محلول جرذب شرده توسر سرلولهرا ی مرورد نظرر درفاصلههای زمانی 3، 4 ، 8 ، 24 و 62 ساعت اندازهگیری شد.
برای اندازهگیری میزان داروی جذب شده، حجم باقیمانرده ، از اریق آسپیره کردن محلرول مرورد نظرر از محری کشرت، اندازهگیری و سپس از حجم اولیه کم شد و مقدار حجم جذب شده توس سلولها به دست آمد. حجم جذب شرده ی زمینره ، با استفاده از محی کشت بدون سلول تعیین گردید. سپس براحجم آسپیره شده، جمع و میر زان حجرم دق یر ق جرذب شردهتوس سلولها محاسبه شد. با توجه به اینکه درجهی حررارت،راوبت و کلیهی شرای فیزیکری و نروع محری کشرت بررایکلیهی نمونهها یکسان برود، م یر زان جرذب محلرولهرا توسر محی کشت نادیده گرفته شد.
میزان جذب در گرروه هرا ی مختلرف برا آزمرونRepeated ANOVA انرردازهگیررری شررد و متعاقررب آن، مقایسررههررای چندگانهی post hoc انجام گرفت.

يافتهها
ت أثیر داروه ا روی 67 نمون هی کش ت س لولی در 7 گ روه بررسی شد و در هر یک از زمانهای ذکر شده، تعداد 1 نمونرهاز هر گروه مورد بررسی قرار گرفت. میر زان اکتیویتره ی جرذبشده بر حسب زمانهای پیگیری و گروههای مورد مطالعره ، در جدول شمارهی 3 ارایه شده است.
نتیجهی آزمونهای سلولی نشان میدهد که اولاً خصوصریتفیزیکوشیمیایی کمپلکس متریزوات-گالیوم 76، شبیه گرالیوم76 است .ثانیاً، در میان 1 غلظت کمپلکس متریرزوات -گرالیوم

جدول 3. ميزان حجم اکتيويتهی جذب شده بر حسب زمانهای پيگيری و به تفکيك گروههای مورد مطالعه.

76، غلظت 71% بیش از سایر غلظتها، جذب سرلول هرا شرده است )17/1<P(. ثالثاً، بر اساس اندازهگیری میزان اکتیویتره ی جذب شده در زمانهای مختلرف، بیشرتر ین میر زان جرذب ، 4 ساعت پس از اضافه کردن کمپلکس گرالیوم 76- متریرزوات و گالیم 76 مشاهده شد که دارای تفاوت معنر یداری نسربت برهجذب داروهای مورد نظر در زمانهای دیگر بود) 17/1<P(.
272/ دوماهنامه پژوهنده جذب گالیم 76-متریزوات توس سلولهای سراان لنفو یدی …
زمانهای پيگيری گروهها
62 ساعت 24 ساعت 8 ساعت 4 ساعت 3 ساعت
3/221/127 3/211/127 3/211/98 3/291/31 3/211/162 غلظت 71% )ml(
3/311/141 3/311/121 3/193/136 3/381/117 3/161/127 غلظت 71% )ml(
1/981/37 1/971/37 1/911/177 3/181/172 1/921/31 غلظت 67% )ml(
3/271/172 3/271/173 3/361/31 3/191/162 3/271/186 حجم گالیم جذب شده )ml(
1 1 1 1 1 حجم متریزوات جذب شده )ml(
بیشترین میزان جذب گالیم 76 نیز 4 ساعت پرس از اضرافهکردن گالیم 76 صورت گرفت. قابل ذکر میباشد که برا اضرافهکردن متریزوات به محی کشت، هیچگونه جذبی توس سلول و محی کشت صورت نگرفت و میر زان حجرم اولیرهی اضرافهشده با میزان برداشت شده در زمانهای مختلف، یکسان بود.

بحث
تحقیق حاضر نشان داد که بیشترین میزان جذب، 4 سراعتپس از اضافه کردن محلول به محی کشت صورت میگیر رد و غلظر ت 71% کمر پلکس گر الیم 76- متریر زوات، بر یش از غلظتهای دیگر، در سلول جرذب مریشرود. همرانطور کره درمقدمه اشاره شد، مقالهای در دسترس قررار نگرفرت کره ترأثیر این دو ماده را بر میزان جذب توس سلول، بررسی کرده تا مرابتوانیم نتایج کار خود را با آن مقایسه کنیم.
هد از انجام مطالعه حاضرر ، انتقرال کمرپلکس گرالیم 76- متریزوات به سلولهای تومور، به منظور مشخص نمودن شکل واقعی و موقعیت دقیق سلولهای تومور بود. مادهی کنتراسرتمتریزوات توانست یک ترکیب مناسب و با ثبات را با گرال یم 76 تشکیل دهد. بنابراین، گالیم به عنوان یک ردیر اب مفیر د بررا ی تشکیل کمرپلکس گرالیم 76- متریرزوات ارزیر ابی شرد. دل یر ل استفاده از متریزوات این بود که مشخص شود آیا گالیم 76 در صورت باند شدن با مرواد مختلرف توانرایی خرود را در رد یر ابی سلولهای لنفو یدی از دست می دهد یا خیر ر. مطالعرات قبلری نشان داد گالیم 76 به عنوان بهترین رادیودارو جهت تشخیص و مدیریت بیماران مبرت بره لنفومرا مریباشرد. گرالیوم، دارای قابلی ت ج ذب بیش تر در س لوله ای نئوپ س م ب وده و ای ن خاصیت برای سلولهای با منشأ لنفراوی ، بیشرتر اسرت) 32(. هم ان ا ور کره اش اره ش د ، گرافریهرای تشخیص ی مث ل رادیوگرافی، CT و MRI، قادر به تشخیص تومورهای زنرده درغدههای لنفاوی یا تعیین اندازهی دقیق تومورها نمیباشند کرهاین به علت وجود بافتهرا ی فیبرروز ی یر ا التهراب ی در ااررا تومور یا بافتهای نکروزهی باقیمانده از درمان میباشد. امرا برااستفاده از گاما اسپکت و تکنیکهای توموگرافی کره قرادر بره
تصویربرداری از مواد رادیواکتیو میباشند، میتوان این نقص را برار کرد) 1(.
Zinzani در سرال 3991، اسرکن گرالیم 76 و scan-CT را مورد مقایسه قرار داد و نشان داد در بیماران مبت به سرراانلنفومای داخل شکم که کمورادیوتراپی میشوند، پس از پایر ان درم ان، از اری ق اس کن گ الیم 76 بهت ر م یت وان می زان باقیماندهی تومور را بررسی کرد .وی نتیجه گرفرت کره بهترر است اسکن گالیم 76 به همراه scan-CT برای بررسر ی رونرددرمان استفاده شود) 31(.
Palumbo در سررال 2117، از سیسررتم مکمررل 67-GaSPECT/CT برای بررسی تومورهای لنفومرا اسرتفاده کررد ونشان داد که Ga-67-SPECT به تنهایی ساختار فیزیولوژیک تومور را بررسی میکند، در حالی که CT سراختار آنراتوم یکی تومور را بررسی میکند. به این ترتیب ،برا ادغرام ایر ن دو روش تصویر برداری میتوان ساختار فیزیولوژیکی-آنراتوم یکی تومروررا بررسی و موقعیت آن را دقیقتر مشخص نمود) 34(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Wouter van der Bruggen در سررال 2131، در یررک مقالهی مروری، Ga-67-citrate را مورد مطالعه قررار داد. برراساس مطالعات انجام شده مشخص گردید که ایر ن کمرپلکس ، نقش مهمی در شناسایی التهابهای عفونی و غیر عفونی دارد، ولی البته دارای ضعفهای زیادی مثل نیاز به اسکن تر أخیری، رزولوشن فاایی پایین، ترشحات رودهای، دوز برالا بره بیمرار و جذب در سایر بافتها میباشد که همرین امرر، باعر کراهشاستفاده از این ترکیب شده است) 37(.
با توجه به اینکه مطالعهی حاضر، در محری کشرت سرلولی انجام و جواب مثبرت از آن گرفتره شرد، لازم اسرت مطالعراتبیشتری روی حیوان و انسان صورت گیرد و میزان جذب گالیم 76 که با داروهای مختلف باند شده است، بررسر ی گرردد. اگرربتوان با استفاده از گالیم 76، داروهرا ی شر یمی درمرا نی را برهداخل تومورهای لنفو یدی منتقل کرد، میتوان بازده درمانی را بسیار بالا برد. حتی با استفاده از گالیم 76 مر یتروان وضرعیت تومورهای باقیمانده را که در گرافیهای تشخیصر ی بره خروب ی مشخص نمیشود، مورد بررسی قرار داد.
اگرچه نتایج جالب توجهی از این مطالعه به دست آمرد ولری
شماره 7، پیدرپی 97، آذر و دی 3192 صاد دهقانی و همکاران/ 271
انجررام مطالعررات بیشررتری در محرری in vivo مرریباشررد.
همچنین، از آنجا که این مطالعهی تجربی بررا ی نخسرتین برارانجام گرفت، پایایی کار اندازه گرفته نشد. با این وجود در ایر ن مطالعه تمهیداتی فراهم گردید که منجر به کسب نترایج قابرلتوجهی شد. به عنوان مثال ،تعداد نمونهها بالا بود و گرروه هرا وزمانها به صورت تصادفی انتخراب شردند. همچنرین، در ایر ن مطالعره ، سروگ یری )bios( وجرود نداشرته و حمرا یتی صرورت
باید توجه داشت کره مطالعرهی حاضرر، کرام ً در محری inنگرفت که به جهت آن، الزام به سوگیری اتفا بیافتد. vitro انجام گرفت، در حالی که برای اجرای روی بیمار نیاز به

REFERENCES

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Balentine Dofacep JR. Lymphoma (Hodgkin’s Disease and Non-Hodgkin’s Lymphoma). September 1, 2013; Available from: http://www.emedicinehealth.com/lymphoma/article_em.htm#lymphoma_hodgkins_disease_and_nonhodgkins_lymphoma_overview.
Mousavi SM, Pourfeizi A, Dastgiri S. Childhood cancer in Iran. J Pediatr Hematol Oncol 2010;32(5):376–82.
McLaughlin AF, Magee MA, Greenough R, Allman KC, Southee AE, Meikle SR, et al. Current role of gallium scanning in the management of lymphoma. Eur J Nucl Med 1990;16(8–10):755–71.
Paulino AC. PET-CT in radiotherapy treatment planning: Saunders; 2008.
Paulino AC, Johnstone PA. FDG-PET in radiotherapy treatment planning: Pandora’s box? Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;59(1):4–5.
Rubello D, Mazzarotto R, Casara D. The role of technetium-99m methoxyisobutylisonitrile scintigraphy in the planning of therapy and follow-up of patients with differentiated thyroid carcinoma after surgery. Eur J Nucl Med 2000; 27(4):431–40.
Eslamy HK, Ziessman HA. Parathyroid scintigraphy in patients with primary hyperparathyroidism: 99mTc Sestamibi SPECT and SPECT/CT1. Radiographics 2008;28(5):1461–76.
Whittemore JC, Gionfriddo JR, Steyn PF, Ehrhart E. Indium111 labeled vitamin B12 imaging of a ciliary adenoma with concurrent grade 2 soft tissue sarcoma of the leg in a Labrador Retriever. Vet Ophthalmol 2004;7(3):209–12.
Lilien DL, Jones SE, O’Mara RE, Salmon SE, Durie BGM. A clinical evaluation of indium111 bleomycin as a tumorimaging agent. Cancer 1975;35(4):1036–49.
Caride VJ, Gottschalk A. Recent advances in cancer diagnosis with nuclear medicine techniques. Cancer 2006; 40(S1):495–9.
Bakshi S, Bender M. Use of gallium67 scanning in the management of lymphoma. J Surg Oncol 1973;5(6):539–49.
Draisma A, Maffioli L, Gasparini M, Savelli G, Pauwels E, Bombardieri E. Gallium-67 as a tumor-seeking agent in lymphomas-a review. Tumori 1998;84(4):434.
Zinzani PL, Magagnoli M, Franchi R, Zompatori M, Frezza G, Galassi R, et al. Diagnostic role of gallium scanning in the management of lymphoma with mediastinal involvement. Haematologica 1999;84(7):604–7.
Palumbo B, Sivolella S, Palumbo I, Liberati AM, Palumbo R. 67Ga-SPECT/CT with a hybrid system in the clinical management of lymphoma. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005;32(9):1011–7.
van der Bruggen W, Bleeker-Rovers CP, Boerman OC, Gotthardt M, Oyen WJ. PET and SPECT in osteomyelitis and prosthetic bone and joint infections: a systematic review. Seminars in Nuclear Medicine. Elsevier; 2010.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید