پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 72/2/3197
سال هجدهم، شماره 5آذر ، و پي دی در 92پي 531 9، صفحات 242 تا 249 تاريخ پذيرش مقاله: 71/31/3197
بررسي تأثير کپسول خوراکي « مورد » بر درمان واژينيت کانديديايي
فاطمه روزبهاني3، نورا السادات کريمان*2، فراز مجاب1، مليحه نصيری4

3. دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی، گروه مامایی و سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
7. دانشجوی PhD سلامت باروری ،گروه مامایی و سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1. استاد، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-10921206595

4. دانشجوی PhD آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چکيده
سابقه و هدف: واژینیت کاندیدایی، یکی از شایعترین بیماریهای دستگاه تناسلی زنان میباشد. اخیراراً گزارشهاا ی متعادد ی در ماورداثرات ضد قارچی و ضد میکروبی گیاه “مورد” ارایه شده است. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر کپساو خاوراکی “ماورد ” بار درماانواژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان لولاگر وابسته به دانشگاه علاوم پزشاکی و خادمات بهداشاتی و درمانی شهید بهشتی در سا 97-3193 انجام شد.
مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی، 311 زن غیر باردار در دو گروه دریافت کنندهی کپسو خوراکی “ماورد ” و کرم واژینا کلوتریمازو )گروه مورد( و کپسو پلاسبو و کرم واژینا کلوتریمازو )گروه کنتار ( قارار گرفتناد. علایا م و نشاانه هاایبالینی و نتایج آزمایشگاهی در ابتدای مطالعه و پس از تکمیل دورهی 2-4 روزهی درمانی توسط پرسشنامه و فرم مشاهده، ثبت گردیاد.
اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار کامپیوتری SPSS )نگارش 31( مورد تجزیه و تحلیل و قضاوت آماری قرار گرفت.
يافتهها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان موفقیت گروه “مورد” در بهبود خارش) 17 درصد( و ترشا ) 21 درصاد( کاهشایعترین علایم واژینیت کاندیدیایی میباشند، نسبت به گروه کنتر )به ترتیب 31 و 71 درصد( به طور معنیداری بیشتر است. پاساز اتمام دورهی درمان، کشت ترشحات در گروه “مورد”، 91 درصد و در گروه کنتر 17 درصد منفی باود . تفااوت اثار در دو گاروه باهلحاظ آماری معنادار بود )113/1P<(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نتيجهگيری: به نظر می رسد کپسو خوراکی “مورد” بر واژینیت کاندیدیایی اثرات درمانی مطلوب و مناسبی داشاته اسات. بناابراینمیتوان از خواص متعدد این گیاه در تسکین و بهبود برخی علایم و نشانههای مرتبط با عفونتهای ولوو واژینیت قارچی در مدت زمانی مشابه با داروهای ضد قارچ از گروه آزو ، از جمله کلوتریمازو ، بهره جست.

-18287236302

واژگان کليدی: واژینیت، کاندیدیازیس، مورد، کلوتریمازو لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Roozbahani F, Kariman N, Mojab F, Nasiri M. Effect of Myrtus communis capsule on vaginal candidiasis treatment.
Pejouhandeh (81;31025):242-.942
20324735

مقدمه3
واژینیت یکی از شایعترین مشکلات ژینکولوژی و طب بالینی محسوب میشود. حدود ده میلیون ویزیت مطبی در ساا باهشکایات ترشحات واژینا اختصاص دارد )1-3(. در با ین اناوا واژینیت، نو کاندیدیایی با شیو تقریبا ی 11 درصاد، دوماین
*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر نوورا السوادات کريموان؛ گاروه ماماایی وسلامت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهید بهشاتی، خیابان ولیعصر، تقاطع بزرگراه نیاایش، کدپساتی: 3991116339، تلفان و نماابر :
[email protected] :؛ پست الکترونيك)173( 11717637
عفونت شایع واژن محسوب میشود، به طوری که تخما ین زده میشود احتمالاً 26-21 درصد از خانمها حداقل یک باار، 61-41 درصد با عاود مجادد و جمعیتا ی در حادود 31-6 درصادعفونت مزمن و راجعه را در طو حیات خود تجربه مای کنناد )1-4(. در بررسیهای انجام شده در کشورهای مختلف، میزان آلودگی به این عفونت بر حساب عوامال بهداشاتی، فرهنگا ی، اجتماعی و نو روش تشخیصی، متفاوت گزارش شده است) 2 و 1(. این میزان در کشورهای هند و ترکیا ه با ین 12/22-6/1 درصد) 9 و 31( و در آمریکا سالانه حدود 31 میلیون گازارششده است )33(. در ایران در شهرهای تبریز، سنندج، همادان،جیرفت، اراک ،یزد، شیراز و سابز وار، شا یوعی با ین 76 تاا 46درصد گزارش شده است) 1، 37 و 31(.
معمولاً در 71 درصد و در برخی منابع بین 11-31 درصاد ازخانمهای بدون علامت، میتوان گونههای کاندیدا را جدا نماود)31-34( و در سایر موارد با تظاهرات بالینی فراوان )غالباً قبل از آغاز قاعدگی( از جمله خارش ولوو و واژن )بارزترین علاماتدر 91درصد موارد( بروز میکند )39-32(. عوامل متعادد ی از جمله سن، بیماریهای زمینهای و تضاع یفکنناده ی سیساتم ایمنی، مصرف آنتیبیوتیکهای وسیعالطیف و طولانی مادت و مص رف ق رصه ای خ وراکی ض د ب ارداری، باع ا اف زایش کاندیدای علامتدار میشود )37 و 71-73(.
این بیماری اگر چه تهدید کنندهی حیات نیست، ولی ساببایجاد عوارض جسامان ی، مساا یل روحا ی و روانا ی، اخاتلا درروابط زناشویی، افزایش استرس و کاهش اعتمااد باه نفاس دربیماران، اقامت طولانی مدت افاراد مباتلا در بیمارساتان و باهدنبا آن اتلاف وقت و تحمیل هزینههاا ی سانگ ین درماان ی و همچنین در مواردی، نازایی را در پی دارد) 74 و 76(.
از لحاظ شیمیایی، داروهای ضد قارچ موضعی ماورد مصارفدر واژینیت کاندیدیایی شامل دو گروه متفااوت پلایااِنِن و آزو )مانناااد کلوتریماااازو و کتوکوناااازو ( هساااتند ) 2 و 74(. روشهای غیر دارویی و استفاده از مواد طبیعا ی شاامل اساید کاپرلیا ک، اسا ید بوریا ک، اسا تفاده از لاکتوباسا یلها ای اسیدوفیلوس، سارکه درماانی، ماسات درماانی و عصااره هاا ی گیاهی میباشد )31(. کلوتریمازو ، پرمصرفترین دارو باوده و در عین حا دارای عوارضی نظیر افزایش آنزیمهاا ی کباد ی و اثرات هپاتوتوکسیک، دفع دردناک ادرار، افساردگ ی، درماتیا ت تماسی و دیسپارونی میباشد )37 و 71(.
در سا های اخیر، کاربرد گیاهان دارویی با توجه به عوارض و هزینهی کمتر و سازگاری بیماران به این داروها و وجود اثاراتجانبی شناخته شده و مقاومت به داروهای شا یمیایی، افازا یش یافته است) 72 و 71(. استفاده از گیاهان دارویی نقش اساسی را در طب سنتی در برخی مناطق روساتا یی ایا ران باه عناوانعوامل درمانی آنتی سپتیک، ضد التهاب و درمان بیماریهاا ی عفونی از جمله کاندیدا و درماتوفیتها بازی میکنند )6، 79 و 11(.
“مااورد ساابز” (Myrtus communis) از جملااه گیاهااان دارویی مقدس و دارای خواص پزشکی زیادی از جمله خاواص آنتی باکتریا، آنتی میکروبیا و ضد قارچ و همچنین خاواصض د س رطانی و آنت ی اکس یدانت ک ه مرب و ب ه ترکیب ات شیمیایی گوناگون آن نظیر پینن، لیمونن، سا ینئو، لیناالو ،
741
آلفاترپینئو، کاریوفیلین میباشد )11-13(. در مطالعات انجام شاااده ،”ماااورد سااابز ” دارای اثااارات قااااب، ضاااد درد، کاهشدهندهی قند خون، درماان عفوناتهاا ی حااد و مازمنمیباشد )13، 14 و 16(.
مقاومت به داروها یا ک نگرانا ی جهاان ی اسات. باا توجاه باهمطالعات محدود در این زمینه و شیو روزافازون عفوناتهاا ی قااارچی و خطاارات تهدیدکنناادهی آن در جامعااهی زنااان و مقاومتهای دارویی روز افزون در پاتوژنهای میکروارگانیسم و بالا بودن عوارض جانبی داروهای موجود، و پذیرش درمانهای گیاهی توسط بیماران )11(، این مطالعه با هدف تعیای ن تاأث یر کپسو خوراکی “مورد” بر درمان واژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان لاولاگر وابساته باهدانشگاه علوم پزشاک ی و خادمات بهداشاتی و درماان ی شاه ید بهشتی سا 97-3193 انجام شد.

مواد و روشها
پژوهش حاضار یا ک مطالعاه ی کارآزماا یی باال ینی تصاادف ی
دوسااوکور بااه شااماره ی ثباات IRCT201111264529N4 میباشد. کلیا ه زناان ی کاه در طاو انجاام پاژوهش باا علایا م واژینیت کاندیدایی جهت درمان به درمانگاه زناان بیمارساتان لولاگر وابسته به دانشگاه علوم پزشاک ی و خادمات بهداشاتی و درمانی شهید بهشات ی مراجعاه نمودناد، جامعاهی پاژوهش راتشکیل میدادند. حجم نمونهی لازم برای مقایسه میا انگین دو گروه، با ضریب اطمینان 96درصد ،311 نفر تخما ین زده شادکه به روش نمونهگیری “مبتنی بر هدف” افراد واجاد شارایط تعیاااین و ساااپس باااا اساااتفاده از نااارم افااازار انتسااااب
تص ادفی(Random allocation)، ب ه دو گ روه پنج اه نف ره
)مورد و کنتر ( تقسیم شدند.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نمونهها براساس معیارهای ورود به مطالعه شاامل دارا باودنمحدودهی سنی 46-36 سا ، متأهال باودن ، وجاود علا یا م و نشانههای واژینیت کاندیدیایی در مصاحبه و مشااهده و تأ ییا د آن توسط مطالعه آزمایشگاهی، تک همسر باودن، غ یا ر بااردار،غیر شیرده و عدم مونوپوز، عدم مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری، فقدان هرگونه بیماری شناختهشده طبی، عدم مصرف آنتی بیوتیکهای وسیعالطیف در طی دو هفتاه ی اخیا ر، عادماس تفاده از داروه ای خ وراکی و واژین ا م رتبط ب ا درم ان عفونتهای تناسلی در طی دو هفتاه ی اخیا ر، فقادان هرگوناهحساسیت به”مورد” و کرم واژینا کلوتریمازو، عدم اباتلا باهواژینیت تریکومونایی، و نیز تکمیل فرم رضاا یتناماه ی کتبا ی جهت معاینه و نمونهبرداری مورد بررسی قرار گرفتند .
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

744
ف رم جم عآوری اطلاع ات ش امل ف رم اطلاع اتی ش ماره 3)بررسی معیارهای ورود( و فرم اطلاعاتی شماره 7 بود که خوداز 1 بخش اصلی تشاکیل مایشاد: 3( اطلاعاات دموگراف یا ک شامل 33 سؤا )سن بیمار، سن همسر بیمار، وزن، قد ،BMI، میزان تحصیلات بیمار، میزان تحصیلات همسار بیماار ، شاللبیمار، شلل همسر بیمار، وضعیت مسکن، میزان درآمد ماهیانه خانواده(، 7( اطلاعات ماماا یی )تاریخچاه قاعادگ ی و بااردار ی( شامل 33 سؤا )مدت ازدواج، تعداد بااردار ی، تعاداد زا یماان ، نو زایمان، تعداد فرزندان زنده، سن اولین بااردار ی، وضاع یت قاعدگی، تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی (LMP)، زمان ماوردانتظار قاعدگی بعدی، نو روش پیشگیری از بارداری و راههای مقاربتی غیر واژنا ی(، 1( اطلاعاات بهداشاتی شاامل 9 سا ؤا )اس تفاده از ن وار بهداش تی، اس تفاده از دس تما پارچ های، استفاده از تامپون، استفاده از استخر، استفاده از وان، اساتفادهاز حمام عماوم ی، اساتفاده از لبااس زیا ر از جا نس مصانوع ی، استفاده از لباس زیر یا شلوار تنگ و چسابان، خشاک نماودنبدن بعد از طهارت( .همچنین، فرم گزارش عاوارض دارو یای و برگهی خودگزارشدهی )3، 7 و 1( بیماران از وضعیت بیماری خود براساس زمان بهبود شکایات شاا یع )خاارش و ترشاحاتواژینا ( توسط بیمار در زماان مصارف دارو در مناز تکمیا ل میگردید. افراد واجد شرایط در وضعیت لیتوتومی قرار گرفتاهو اسپکولوم بدون آغشته شدن به هر گونه مااده لوبر یکانات در واژن جای میگرفت. در ابتدا سرویکس و واژن از نظر هر گوناهعلایم از قبیل )شکل ترشحات باه لحااظ قاوام و باو، اریا تم و قرمزی ولوو و واژن، زخم و ضایعات پوسچولوپاپولر ولوو و …( و یافتههای غیرطبیعی، ارزیابی شده و در چک لیست مشااهداتثبت میگردید. سپس با استفاده از سه سواپ پنبهای اساتر یل )قرار دادن در داخل اتوکلاو بارا ی مادت 36 دقیقاه در دماا ی
371درج ه(، نمون های از ترش حات قس مت فوق انی و دی واره جانبی واژن بر روی 7 لام قرار داده میشد.
بر روی لام او ، 3 تا 7 قطاره نرماا ساالین و لام دیگار دو قطره پتاس 31 درصد ریخته میشاد . یا ک ساواپ را رو ی لام او 1-7 بار گردانیده و در زیر میکروسکوپ )Nikon، ژاپن( از نظر سلو های کلیا دی (clue cells) و وجاود انگال تاژکادارتریکوموناس واژینالیس بررسی و در صورت وجود باو ی آما ین، انگل تاژکدار تریکوموناس و مشاهده سلو های کلیدی بیش از 71 درصد، نمونه از مطالعه خارج میگردید. نمونههای ساال ین از نظر وجود WBC، ارگانیسمهای متحرک گرد تریکومونااس ، مخمر و سودوهیفا بررسی میشدند. سپس در نمونهی مرباو به KOH، در صورت مشاهدهی میسیلیوم و یا ا بلاستواساپور،تست اسمیر مثبت تلقی شده و سپس pH واژن باا اساتفاده ازpH سنج )Merck، آلمان( تعیین ما یگردیا د. pH ترشاحات بالای 6/4 تشخیص عفونت مخلو را مطرح نموده و نموناه ازمطالعه خارج میگردید.
سواپ سوم آغشاته باه ترشاحات واژیناا جهات کشات درمحیط سابورودکستروز آگاار رارف 41 سااعت باه آزمایشاگاه منتق ل ش ده و نت ایج پ س از گذش ت 74 ت ا 41 س اعت از آزمایشگاه مبدأ، دریافت میشد. نتیجهی مثبت کشت )بیشاتر از 31 عدد کلنی در هر سواپ اساتر یل(، تشاخ یص بیماار ی را قطعی نموده و نمونهی مورد نظر، به روش تصادفی با اساتفادهاز نرمافزار اکسل در هر یا ک از دو گاروه ماورد )کارم واژیناا کلوتریمازو و کپسو خوراکی مورد( و کنتر )کارم واژ یناا کلوتریمازو و دارونما( قرار میگرفت .”مورد” در این مطالعاهبه شکل کپسو های 611 میلیگرمی حاوی 6 گارم از عصااره”مورد” دارای ماواد ماؤثره آلفااپینن و لیماونن در آزمایشاگاه دانشکدهی داروسازی دانشاگاه شاهید بهشات ی تهیا ه و جهاتاستفاده در دسترس بیماران قرار گرفات. م یا زان مصارف دارو ، 3111 میلیگرم در روز یعنی 7 عدد کپسو 611 میلیگرما ی
)هر 37 ساعت یک عدد( به مادت 2 روز و بارا ی یا ک دورهی درمانی در نظر گرفته شد .در این مطالعاه، منظاور از دارونماا،کپسو های 611 میلیگرمی حاوی پودر نشاسته اسات کاه ازلحاظ راهری کااملاًکااملا مشاابه کپساو هاا ی “ماورد ” باوده و درآزمایشگاه دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهیه و به میزان مشابه کپسو “مورد” در گروه کنتر تجویز گردید. باهدلیل معطر بودن ذاتی “مورد” سبز، کپساو هاا ی پلاسابو درمجاورت کپسو های “مورد” قرار داده شد تا از نظار باو قابالتشخیص برای بیماران و محقق نباشد.
در این مطالعاه هار دو گاروه، درماان روتاین کارم واژ یناا کلوتریمازو 3 درصاد )31میکروگارم در میلای لیتار ، سااختشاارکت دارو یا ی ایا ران نا اژو تها ران، با ه شا ماره ثبا ت 3771117711( را به میزان یک اپلیکاتور هر شب و به مادتیک هفته، دریافت کردناد . باه تماام ی نموناه هاا یا ک پمفلاتآموزشی- بهداشتی شامل دساتورالعمل نحاوهی مصارف دارو،عوارض دارویی، توصیههای بهداشتی، عدم مصرف آنتیبیوتیک و سایر داروهای واژینا و گیاهی داده شاد. وقاو باارداری در حین مطالعه، عدم تمایل فرد جهت ادامهی شرکت در مطالعه ،لزوم استفاده از آنتیبیوتیک در حین پژوهش، عدم تحمال یا ا بروز حساسیت به هر یا ک از اشاکا دارو )خوراکی/موضاع ی(، عدم رعایت شیوهی صحی درمان ارایه شده )مصارف بایش از یک کپسو در روز فراموش شود یا کرم واژینا با یش از یا ک شب فراموش شود(، معیارهای خروج از مطالعه بودناد . 4 تاا 2روز بع د از اتم ام دورهی درم ان، ه ر دو گ روه از نظ ر پاس خدرمانی )علایم بالینی، بررسا ی pH و ارزیا ابی میکروساکوپ ی و کشت در محیط سابورودکستروزآگار( مجادداً بررسای شاده ونتایج در چک لیسات شاکا یات و مشااهدات باالینی شاامل 1 سؤا )گزینههای پاسخ: دارد، ندارد(، ثبت نتیجهی اندازهگیری pH )گزینههای پاسخ: مثبت، منفا ی(، ثبات نت یجاه ی ارزیا ابی میکروسکوپی )گزینههای پاسخ: مثبت، منفی(، ثبات نت یجاه ی کشت ترشحات )گزینههای پاسخ: مثبت، منفی( ثبات گرد یا د.
اطلاعات به دست آماده از نموناههاا ، وارد برناماه ی نارم افازارکامپیوتری 31SPSS شده و آنالیز آماری با استفاده از آمار توصیفی )جداو توزیع فراوانی، نمودارهای دایا رهای، میلاه ای، میانگین و …( و آزمونهای آماری تحلیلی )آزمون تا ی زوجا ی، آزمون تا ی مساتقل، آزماون مان ویتنا ی، کاا یدو و …( انجاامگرفت. در این مطالعه سط معناداری آزمون، 16/1P< در نظر گرفته شد.

يافتهها
در این مطالعه، 311 زن مبتلا به واژینیت کاندیا دیایی ماوردبررسی قرار گرفتند. متلیرهای مداخلهگر شامل سن، شااخصتودهی بادن ی، طاو مادت ازدواج و سان اولاین زایماا ن باود)جدو 3(. نتایج آزمون تی مستقل، اختلاف آماری معناادار ی را بین دو گروه نشان نداد )16/1P>( )جدو 3(.
در گروه “مورد”، 46 نفر )91 درصد( و در گروه کنتار ، 47 نفر )14 درصد(، دارای وضعیت قاعدگی منظم بودند. همچنین 11 نفر) 11 درصد( در گروه “مورد” و 71 نفر )41 درصاد( در گروه کنتر از روش طبیعا ی باه عناوان وسایله پیشاگ یری از بارداری استفاده میکردند. آزمون کای اسکوئر، اختلاف آماار ی معناداری از نظر وضعیت قاعدگی و روش پیشگیری از بارداری بین دو گاروه ، نشاان ناداد )16/1P>(. بیشاتر زناان در گاروه”مورد” )11 درصاد( و در گاروه کنتار )61 درصاد( از نظاربهداشت در سط عالی قرار گرفتند )امتیاز بیشتر از 1(. آزمون کای اسکوئر، اختلاف آماری معناداری بین دو گروه، نشان نداد )16/1P>(. بیشترین شکایت اصلی در زمان مراجعه، در گاروه
“مورد”، ترشا غ یرطبیعا ی )311درصاد( و در گاروه کنتار ، خارش و تحریک و سوزش ولوو واژن) 11 درصد( بود کاه ایا ن تفاوت براساس آزمون کای اسکوئر بین گروهها قبل از درماان ، معنادار نبود )16/1P>(.
شکایات بیماری در دو گروه قبل و بعد از درماان ، در جادو شمارهی 7 ارایه گردید. 37درصد افراد در گروه “ماورد ” و 14
746
درصد در گروه کلوتریمازو ، عادم بهباودی را از نظار خاارشگزارش کردند. در حالیکاه ایا ن میا زان عادم بهباودی از نظارترشحات غیرطبیعی در گروه “ماورد “، 77 درصاد و در گاروهکلوتریمازو ، 27 درصد گازارش گرد یا د. از نظار ساایر علایا م بیماری، با استفاده از آزمون دقیق فیشر و کایاسکوئر، اختلاف آماری معناداری بین گروههاا پاس از درماان مشااهده گردیا د )16/1P<( )جدو 7(.
بیشترین نشانهی این عفونات در معا یناات باال ینی اولیا ه، در گروه درمانی “مورد”، واژن قرمز با ترشاحات سافید و پنیا ری چسبنده به میا زان 311 و 91 درصاد باوده اسات. بار اسااسآزمون دقیق فیشر، بین گروهها قبل از درمان، اخاتلاف آمااری معنیداری از نظر این نشاانه )واژن قرماز باا ترشاحات سافید پنی ری چس بنده( و س ایر نش انگان بیم اری، مش اهده نش د )16/1P>(.
نتایج پژوهش نشان داد کاه پاس از درماان، بهباود نشاانهی واژن قرمز با ترشحات سفید پنیری چسبنده در گروه “ماورد “، 44 نفر) 11 درصد( و در گاروه کنتار 33 نفار ) 77 درصاد(بوده است. بر اساس آزمون کایاساکوئر ، با ین گاروه هاا بعاد ازدرمان از نظر این نشانه )واژن قرمز با ترشحات ساف ید پنیا ری چسبنده( اختلاف آماار ی معناادار ی مشااهده شاد. التهااب وقرمزی ولاوو و واژن و واژن قرماز باا ترشاحات سافید پنیا ری چسبنده، نشانگان اصلی این عفونت پس از درمان به ترتیب در دو گروه “مورد” و کنتر میباشد. بر اساس یافتههاا در گاروه”مااورد” 1 نفاار ) 37درصااد( و در گااروه کنتاار ، 19 نفاار
)21درصد( عدم بهبودی از نظر واژن قرمز باا ترشاحات سافید پنیری چسبنده گزارش گردید.
از نظر سه نشانهی التهاب و قرماز ی ولاوو و واژن و ضاایعات پوسچولر و وجود زخم در ولوو و سرویکس غیرطبیعی، میا زان بهبودی در هر دو گروه مشابه بود. آزمون کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر، اختلاف آماری معناداری بین گروهها از نظار ایا ن سه نشانه، نشان نداد )16/1P>(. از نظر بهبود ساا یر نشاانگانبیماری باا اساتفاده از آزماون دقیا ق فیشار ، اخاتلاف آمااری معناااداری بااین گااروههااا پااس از درمااان مشاااهده گرد یااد )16/1<P(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

پژوهش حاضار ، در هار دو گاروه درماانی”ماورد ” و کنتار ، کاهش معناداری در منفی شدن کشت )واژینیا ت کاندیا دیایی( نشان داد. ارزیابی نتاا یج میکروساکوپ ی )اسام یر لام مرطاوب(نشان داد که در گروه “مورد”، 91 درصد و در گروه کنتر 21 درصد دارای کشت منفی پاس از درماان باودهاناد . همچنا ین، بررسی ارزیابی نتایج کشت ترشاحات نشاان داد کاه در گاروه

جدول 3. خصوصيات زنان بر حسب متغيرهای مداخلهگر و گروههای درماني.
1170686-192329متغيرها

سن

متغيرهاقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید