پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 72/1/1197
سال هجدهم، شماره مهر4 ، و پي آبان در 90پي 9411 ، صفحات 028 تا 010 تاريخ پذيرش مقاله: 72/9/1197 کمپيلوباکتر و سندرم آپانديکولار: گزارش 6 مورد
دکتر محمد کاظم شريفي يزدی1,0، دکتر محمد مهدی سلطان دلال*1,4

1. گروه علوم آزمايشگاهی، دانشكده پيراپزشكی، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران
7. مركز تحقيقات زئونوز، دانشگاه علوم پزشكی تهران ،تهران
1. بخش ميكرب شناسی، گروه پاتوبيولوژی، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران
-10769207739

4. مركز تحقيقات ميكروبيولوژی مواد غذايی، دانشگاه علوم پزشكی تهران ،تهران چکيده
سابقه و هدف: آپانديسيت، يكی از متداولترين ضايعات التهابی دستگاه گوارش است كه افراد زيادی به آن مبتلا میشوند. عوامل ايجاد كنندهی آپانديسيت متعدد میباشد. در ميان اين عوامل، عفونتهای باكتريايی دستگاه گوارش، سهم عمدهای دارند. از مهمترين عوامل باكتريايی ايجادكنندهی آپانديسيت، كمپيلوباكتر میباشد. در اين مقاله، شش مورد پسودوآپانديسيت ناشی از گونههای كمپيلوباكتر گزارش شده است.
مواد و روشها: طی يكسال، از 712 نمونهی بافتی آپانديسيت، با استفاده از روش غنیسازی در آبگوشت تيوگليكولات) 5/8=pH( اقدام به جداسازی كمپيلوباكتر گرديد. پس از 74 ساعت، نمونهها در محيط charcoal blood حاوی آنتیبيوتيکهای cefoperazone و (amphotericin B (Biomerieux كشت داده شدند. پليتها در شرايط ميكروآيروفيليک در دمای 47 درجه سانتیگراد ،به مدت 48 ساعت انكوبه شدند. گونههای كمپيلوباكتر با شكل مشخص S در رنگآميزی گرم، متحرک، اكسيداز مثبت و هيدروليز هيپورات، انتخاب شدند.
يافتهها: از 712 نمونه آپانديسيت مورد بررسی، 5 مورد كمپيلوباكتر ژژونی و 1 مورد كمپيلوباكتر فتوس جدا گرديد. ايزولههای كمپيلوباكتر، مقاومت بالايی نسبت به برخی از آنتیبيوتيکها نظير تتراسايكلين و ناليديكسيک اسيد، از خود نشان دادند.
نتيجهگيری: نتايج بدست آمده نشان میدهد در موارد مشكوک به آپانديسيت، نياز بهه توجهه بيشهتر بهه عوامهل ميكروبه ی، به ه ويه ژه گونههای كمپيلوباكتر وجود دارد.

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

-18135235725

واژگان کليدی: كمپيلوباكتر، آپانديسيت، جداسازی، مقاومت آنتیبيوتيكی لطفالطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Sharifi Yazdi MK, Soltan Dallal MM. Campylobacter and appendicular syndrome: Report of 6 cases. Pejouhandeh 2013;18(4):208-212.
6604735

مقدمه1
آپانديسيت يكی از متهداول تهري ن ضها يعات التههاب ی دسهتگاهگوارش میباشد كه علل مختلفی داشته و افراد زيه ادی بهه آنمبتلا میشوند. متخصصين جراحی، در طی عمل آپانهدكتوم ی، به درمان اين بيماری میپردازند )1(. تعداد زيه ادی از مهوارد ی كه به عنهوان آپاند يسه يت حهاد تشهخيص داده مه یشهو ند، در حقيقت ناشی از التهاب حاد مخاط مجرای گوارش در ناحيهی terminal ileum و پلاکهای پیير، به علهت كلهونيزه شهدن،

*نويسنده مسؤول مکاتباات : دکتار محماد مهادی سالطان دلال؛ بخهشميكههروبشناسههی، گههروه پههاتوبيولوژ ی، دانشههكده بهداشههت ؛ و مركههز تحقيقههاتميكروبيولوژی مواد غذايی، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، تلفن: 88997921؛ پست الکترونيك: [email protected]
نفوذ و حملهی كمپيلوباكتر مهی باشه ند. ايه ن رخهداد ، علايمه ی شبيه به آپانديسه يت، شهامل درد شهكمی در ناحيه هی right lower quadrant، تهوع، بیحالی و لكوسيتوز ايجاد مه یكنهد )7(. عمل جراحی آپاندكتومی، با آنكه جزو سهاده تهري ن اعمهالجراحی محسوب میشود، میتواند موجب زيانهای اقتصهاد ی، جانی و بهداشتی گردد كه از آن جمله میتوان به ميزان مرگ و مير بعد از بيهوشی، عفونتهای بيمارسهتان ی متعاقهب عمهلجراحی، مقاومت ميكروبی نسبت به آنتیبيوتيکها، هزينههای اقتص ادی درم ان، ات لا ني روی تخصص ی درم انی و اش لال مكانهای تخصصی درمانی برای جامعه، اشاره كرد )1(. اين در حالی است كه انجام اين عمهل ، شها يد هه يچ ضهرورت ی نداشهتهباشد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

با بكارگيری تكنيکهای صحيح كاربردی مانند سهونوگراف ی و روشهای آزمايشگاهی همچون الايزا، ايمونوفلورسهانس و حته ی PCR، امروزه در كشورهای پيشرفته با تشخيص صحيح مهواردپسودوآپانديسيت، كه توسهط م يكهروب ههای پهاتوژن التههابزا مانند كمپيلوبهاكتر ايجهاد مه یشهوند ، از انجهام عمهل جراحهی بیمورد، جلوگيری میشود )2-4(. در ايه ن مقالهه شهش مهوردپسودوآپانديس يت ناش ی از گون هه ای كمپيلوب اكتر گ زارش میشود.

مواد و روشها
طی يكسال، از 712 نمونه بهافت ی آپانديسه يت بها اسهتفاده ازروش غنیسازی در آبگوشت تيوگليكولات )5/8=pH( به شرح زير، اقدام به جداسازی كمپيلوباكتر گرديد:
با هماهنگی پرسنل اطاق عمهل و پزشهک متخصهص جهراح،قطعهای از انتهای proximal آپانديس، به طور استريل و قبل از مرحله فرملگذاری، جدا و پهس از قهرار دادن در لولههههای درپههيچدار محتههوی آبگوشههت تيوگليكههولات )5/8=pH(، در يخچال نگهداری شد )2(. پس از انتقال به دانشكده، در محيط كشههت اختصاصههی كمپيلوبههاكتر charcoal blood حههاوی
آنت یبيوتيههکه ای cefoperazone و amphotericin B(Biomerieux) و در شرايط ميكروآيروفيليک در گرمخانه بهادمای 47 درجهی سانتیگراد قهرار داده و طه ی 4-7 روز بعهد ، كلونیهای مشهكوک ، بررسه ی و پهس از رنهگ آميهزی گهرم و آزمايشات بيوشيميايی تشخيصی، شناسايی شدند )8(. پهس ازتشخيص قطعی، الگوی مقاومت آنتیبيهوتيك ی آن، نسهبت بههآنتیبيوتيکهای رايج در درمان، به روش ديسک ديفيهوژن يه ا استفاده از دستورالعمل CLSI (Clinical and Laboratory
(Standards Institute ارزيابی گرديد )9(. برای رنگ آميزی گرم، ابتدا به مهدت يه ک دقيقهه كريسهتال ويوله، روی گسترش ريخته و با لوگهول شستشهو داده شهده و سپس گسترش با الكل، تميز و پس از آن با آب شستشهو داده شدند. پس از خشک شدن، به مدت 5/0 دقيقه فوشين را روی گسترش اضافه نموده و با آب شستشهو داده و پهس از خشهکشدن، با افزودن روغن ايمرسيون در زير ميكروسكوپ با بزرگ نمايی 100 برابر ،مورد بررسی قرار گرفتند.
شماره 4، پیدرپی 94، مهر و آبان 1197 دكتر محمدمهدی سلطاندلالدكتر محمدكاظم شريفیيزدی/709
به منظور شناسايی سيستم سايتوكرم اكسيداز در باكتری، از تست اكسيداز استفاده شد. به اين ترتيب كه روی كاغذ صهاف ی يک قطره از معر تترامتيل پارافنيه ل دی آمه ين ريختهه و بههكمک پيپت پاستور، از چند كلونی مشابه كلونیهايی كه بهرا ی تهيهی گسترش استفاده شده بود، برداشت كهرده و بهه خهوبی روی كاغذ تماس داده میشود. سپس 10 ثانيه صبر كرده و در صورت ظهور رنگ بنفش در طی اين مدت، بهاكتر ی اكسه يداز مثبت و در غير اين صورت، اكسيداز منفی میباشد.
به منظور شناسايی آنزيم كاتالاز، از تست كاتالاز استفاده شد. به اين ترتيب كه يک قطره آب مقطر استريل روی لام گذاشته شهده و بها لهوپ اسهتر يل، بهاكتری از محه يط كشهت خ ون دار برداشته و به خوبی در آب يكنواخت گرديد. سپس يه ک قطهرهمعر كاتهالاز )آب اكسهيژنه 1%( بهه آن اضهافه شهده كهه درصورت مشاهده حبهاب رو ی لام، بهاكتری كاتهالاز مثبهت و درصورت عدم مشهاهده حبهاب ، بهاكتری بهاكتر ی كاتهالاز منفهی میباشد.
برای شناسايی آنزيم اورهآز، از تست اورهآز اسهتفاده شهد. بههاين ترتيب كه پس از ظاهر شدن كله ونیههای كمپيلوبهاكتر درسطح محيط انتخابی كمپيلوباكتر بلادآگار، به ميزان نصف يک لوپ، باكتری به محيط اورهاندل )بيومريه و( منتقهل شهده و در گرمخانه قرار داده میشود. اگهر حهداكثر تها دو سهاعت، رنهگمحيط از صورتی پوستپيه ازی بهه ارغهوانی تلييهر پيهدا كنهد، نشاندهندهی تجزيه هی اوره و توليه د آمونيه اک و افهزا يش pH است كه منجر به تليير رنگ انديكاتور در شرايط قليايی شهدهاست. لازم به ذكر است كه عدم تلييه ر رنهگ طهی دو سهاعت، نشاندهندهی عدم تجزيهی اوره و در نتيجه ،منفی بودن تست میباشد.

يافتهها
از 712 نمونهی بافتی بيمهاران ، در 2 مهورد ، كمپيلوبهاكتر )5 مورد كمپيلوباكتر ژژونی و يک مورد كمپيلوباكتر فتوس( جهداگرديد )جدول 1(.
مقاومت ارگانسيمهای جهدا شهده بهه اريترومايسه ين 2/12%، سيپروفلوكساسهههههه ين 2/22% ، تتراسهههههه ايكلين 1/81%، استرپتومايسين 2/12%، جنتامايسين 0%، ناليديكسه يک اسه يد 1/81%، آموكسیسيلين/كلاولانيک اسيد 0%، كلرامفنيكهل 0% و آمپیسيلين 1/11% بود. وضعيت گونههها ی كمپيلوبهاكتر در ارتباط با علايم بالينی و آزمايشگاهی در جهدول 7 بيهان شهدهاست.

بحث:
آپانديسيت يكی از متهداول تهري ن ضها يعات التههاب ی دسهتگاهگوارش میباشد كه علل مختلفی داشته و افراد زيه ادی بهه آنمبتلا میشوند. متخصصين جراحی، در طی عمل آپانهدكتوم ی، به درمان اين بيماری میپردازند )1 و 1(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

امروزه، با بررسیهای ميكروب شناسی و هيستوپاتولوژی، بههوضوح ثبات شده است كه تعداد زيادی از مواردی كه به عنوان آپانديسيت حاد تشخيص داده میشهو ند، در حقيقهت ناشه ی از التهاب حاد مخهاط مجهرای گوارشه ی در ناحيه هی terminal ileum و پلاکهای په یيه ر، بهه علهت كلهونيزه شهدن، نفهوذ وحملهی كمپيلوباكتر بوده و انجهام عمهل جراحهی شها يد هه يچ ضرورتی نداشته باشد )7، 4 و 5(. لذا با اين بررسی میتوان به اين پرسش پاسخ داد كه انجام عمل آپاندكتومی در بيماران بهاعلايم مشكوک به آپانديسيت، تا چه اندازه ضرورت دارد.
طههی چنههد سههال اخيههر، تحقيقههات زيههادی در كشههورهای اسكانديناوی )سوئد، دانمارک، فنلاند، هلند(، آمريكها و كانهادا ، در مورد عفونتههای رودهای كمپيلوبهاكتر ، انجهام شهده اسهت )11-9(. لازم بههه ذكههر اسههت كههه علايههم بههالينی انتريههتكمپيلوب اكتر ايجهاد شهده توس طC. jejuni و C. coli، از يكديگر قابهل تشهخيص نيسهتند. لهذا ، بهه دليهل عهدم وجهودتفاوتهای كافی، بهدون انجهام تسهتههای آزمايشهگاهی رویاسهال ايجاد شهده توسهط سهاير بهاكتریههای پهاتوژن ماننهدسالمونلا و شيگلا، نمیتوان به تشهخيص قطعهی دسهت يافهت
.)14-12(
در مطالعهی حاضر، از 712 نمونهه آپانهديس مهورد بررسهی، ميزان آلودگی به كمپيلوباكتر 2 مورد )8/7%( گزارش شهد كههكمپيلوباكتر ژژونی با فراوانی 5 مورد )1/7%(، بيشترين شهيوعرا دارا میباشد و پهس از آن، كمپيلوبهاكتر فتهوس بها فراوانهی 1مورد )5/0%(، در ردهی دوم قرار دارد. آپانديسهيت ، در اصهليک بيماری چند ميكروبی است. به طور شاخص بيش از 10
710/ دوماهنامه پژوهنده كمپيلوباكترسندرم آپانديكولار: گزارش 2 مورد

جدول 1. ميزان فراواني کمپيلوباکتر در نمونههای آپانديس.
تعداد نمونه )مجموع=016( گونه های کمپيلوباکتر
5 )%7/1( كمپيلوباكتر ژژونی
1 )%0/5( كمپيلوباكتر فتوس
2 )%7/8( كل نمونههای كمپيلوباكتر

جدول 0. وضعيت گونههای کمپيلوباکتر در ارتباط با علايم باليني و آزمايشگاهي.
سن جنس علايم باليني WBC نوع کمپيلوباکتر پاتولوژی رديف
77 مذكر تب، تهوع و استفراغ، درد شكم، بیاشتهايی 8800 نرمال C. jejuni Lymphoid, Follicular, Hyperplasia 1
45 مؤنث تب، تهوع و استفراغ، درد شكم 14100 غير نرمال C. jejuni Acute Suppurative, Appendicitis 7
12 مؤنث تب، تهوع و استفراغ، درد شكم 2200 نرمال C. fetus Lymphoid, Follicular, Hyperplasia 1
8 مؤنث تب، تهوع و استفراغ، درد شكم، بیاشتهايی 17500 غيرنرمال C. jejuni Lymphoid, Follicular, Hyperplasia 4
77 مذكر تب، تهوع و استفراغ، درد شكم 8200 نرمال C. jejuni Lymphoid, Follicular, Hyperplasia 5
10 مذكر تب، تهوع و استفراغ، درد شكم 9700 نرمال C. jejuni Acute Suppurative, Appendicitis 2

ارگانيسم از يک مورد میتواند جداسازی شود. ميكهروب ههايیكه به طور معمول در بيماری شركت میكنند شامل گونهههایهوازی و بهی ههوازی، بها شهيوع بيشهتر باكتروئيهد فهراژليس واشريشيا كولی میباشهند )17، 12 و 12(. اگرچهه آپانديسهيتوابسته به كمپيلوباكتر قبلاًقبلا مورد بحث قرار گرفهت، امها تصهورمیشود كه مسؤول تعداد كمی از موارد آپانديسيت باشد )18(.
Campbell و همكههارانش اخيههراًاخيههرا گههزارش كههرده انههد كهههكمپيلوباكتر ژژونی میتواند تقريباتقريباً از يهک چههارم نمونههههایآپانديسيت حاد، جداسهازی شهود. ايهن محققهان ، 50 مهورد ازآپانديسيت حاد را از آرشيو خود انتخاب كرده و برای استخراج DNA و آناليز واكنش زنجيرهای پليمراز) PCR(، ذخيرهسازی كردند. گروه كنترل شامل 70 نمونهی بافت شناسهی بها بافهتنرم ال آپان ديس ب ود .DNA كمپيلوب اكتر ژژون ی در 77% از نمونههای آپانديسيت يافت شد، در حالی كه تمامی نمونهههایكنترل، فاقد آن بودند. تفاوتی از لحاظ بافت شناسی بين موارد آپانديسيت با كمپلوباكتر ژژونی و نمونهههای بهدون آن، وجهودنداشت )2(.
برطبق يک گزارش آمهار ی از سهازمان دفهاع آمريكها ، از بهين
4950 مورد عمل جراحی آپاندكتومی كه در طول يک سال در بيمارستانههای ارتهش انجهام گرفهت، 8/17% از آپانهد يسهها ، نرمال بودند. به طور كلهی در آمريكها ، سهاليانه در حهدود 750 هزار عمل جراحی كه مشكوک بهه آپاند يسه يت هسهتند انجهام میگيرد، كه در مورد تقريباً 70% آنها )50 هزار مهورد(، انجهامعمل جراحی ضروری نبوده است. هزينهی هر عمل جراحی در آمريكا در حدود 4200 دلار و مجموع هزينهها در يهک سهال،بالغ بر 715 ميليون دلار برآورد شهده اسهت )19(. بهر همهيناساس، مطالعات فراوانی در خصهو راهانهداز ی تكنيه کههای نوين آزمايشگاهی، به منظهور تشهخ يص بهتهر آپانديسهيت ، در حال انجام است.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

اسهال ناشی از كمپيلوباكتر را میتوان با يک فلوروكينولون يا اريترومايسين و در صورت نياز، هيدراتهه كهردن بيمهار درمهانكرد. اريترومايسهين اولهين آنتهیبيوتيهک انتخهابی در درمهانالتهاب رودهای ناشی از كامپيلوباكتر است. موارد مقاوم گزارش شده در كشورهای توسعه يافته، به ندرت از 5% تجاوز میكند .البته اين آمار ممكن است در كشورهای در حال توسعه، بيشتر باشه د )70(. در مطالعه هی حاضه ر ،ميههزان مقاومههت بههه سيپروفلوكساسين، تتراسايكلين و ناليديكسيک اسيد به ترتيب 2/22%، 1/81% و 1/81% تعيين شد كهه ايهن ميهزان مقاومهتبالا، نگران كننده میباشد.
ارزش درمان ضد ميكروبی در انتريت كامپيلوبهاكتر، محهدوداست، زيرا بيشتر بيماران تا مشخص شدن جهواب آزمايشهگاه،كاملاكاملاً بهبود يافتهاند. از آنجا كه بهبهودی سهريعتر، تنهها ارزشدرمان ضد ميكروبی محسوب میشود، بهتر اسهت فقهط بهرایبيماران بدحال و بيماران مبتلا به نقص ايمنی، اسهتفاده شهود
.)71(
شماره 4، پیدرپی 94، مهر و آبان 1197 دكتر محمدمهدی سلطاندلالدكتر محمدكاظم شريفیيزدی/711
نتيجهگيری:
اگرچه در مورد نقهش بيمهاریزايهی كمپيلوبهاكتر ژژونهی درآپانديسيت اطمينان كاملی وجود ندارد، اما مهم آن اسهت كههدر اي ن مطالع ه ب رای نخس تين ب ار، وج ود كمپيلوب اكتر در نمونههای آپانديسيت جراحی شده، مشخص گرديهد . از سهویديگر، به دليل ميزان شيوع كم، اهميت چنهدانی بهه تشهخيصكمپيلوباكتر در آزمايشگاههای ميكهرب شناسهی داده نشهده و توجهه چنهدانی ب ه آمهوزش نيهروی متخص ص و بكهارگيری روشهای نوين ميكربشناسی نمیشود. به همين دليل شهايدميزان واقعی شيوع كمپيلوباكتر، بيشتر از آمارهای ذكهر شهدهباشد .در ايهن تحقيهق ، آمهار جداسهازی 4/7% كمپيلوبهاكتر از آپانديس ارايه گرديهد كهه در چنهد سهال اخيهر در خاورميانهه چنين گزارشی مشاهده نشده است.

تشکر و قدرداني
اين مقاله، نتيجهی طهرح تحقيقهاتی مصهوب دانشهگاه علهومپزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تههران بهه شهماره قهرارداد11829 مورخ 11/7/1190 میباشد.
REFERENCES
127406485088

Andersson N, Griffiths H, Murphy J, Roll J, Serenyi A, Swann I, et al. Is appendicitis familial? Br Med J 1979;2:697–8.
Rabah R. Pathology of the appendix in children: an institutional experience and review of the literature. Pediatr Radiol 2007; 37(1):15–20.
Petro M, Minocha A. Asymptomatic early acute appendicitis intiated and diagnosed during colonoscopy: A case report. World J Gastroenterol 2005;11:5398–400.
Heymann DL, editor. Control of Communicable Diseases Manual. 18th ed. Washington DC: American Public Health Association; 2004. p. 15-20.
Van Spreeuwel JP, Lindeman J, Bax R, Elbers HJ, Sybrandy R, Meijer CJ. Campylobacter-associated appendicitis: prevalence and clinicopathologic features. Pathol Annu 1987;22(Pt 1):55–.56
Campbell LK, Havens JM, Scott MA, Lamps LW. Molecular detection of Campylobacter jejuni in archival cases of acute appendicitis. Mod Pathol 2006;19(8):1042–6.
Ladrón de Guevara C, Pérez-Pomata MT, Agulla A, Merino FJ, Villasante PA, Velasco AC. Recovery of Campylobacter from human faeces stored at 4 degrees C. Epidemiol Infect 1989;102(2):281–.5
Skirrow MB, Benjamin J. Differentiation of enteropathogenic Campylobacter. J Clin Pathol 1980;33:1–.221
CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; 15th informational supplement. M100-S15. 14th ed. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA, USA; 2005.
Studahl A, Andersson Y. Risk factors for indigenous Campylobacter infection: a Swedish case-control study. Epidemiol Infect 2000;125:269–.57
Neimann J, Engberg J, Mølbak K, Wegener HC. A case-control study of risk factors for sporadic Campylobacter infections in Denmark. Epidemiol Infect 2003;130:353–.66
Cree L, Cowden J, Morris G. The evaluation of a new standard data set on reported cases of intestinal infectious disease in Scotland, and recommendations for the future. Int J Environ Health Res 2001;11:329–.53

717/ دوماهنامه پژوهنده كمپيلوباكترسندرم آپانديكولار: گزارش 2 مورد
Friedman CR, Hoekstra RM, Samuel M, Marcus R, Bender J, Shiferaw B, et al. Risk factors for sporadic Campylobacter infection in the United States: A case-control study in FoodNet sites. Clin Infect Dis 2004;38(Suppl 3):S285–96.
McDowell DA, Megraud F, Millar BC, Mahony RO, Riordan LO, Rourke MO, et al. Campylobacter. Vet Res 2005;36:351–82.
Van Pelt W, de Wit MA, Wannet WJ, Ligtvoet EJ, Widdowson MA, van Duynhoven YT. Laboratory surveillance of bacterial gastroenteric pathogens in the Netherlands, 1991–2001. Epidemiol Infect 2003;130:431–41.
Puylaert JB, Van der Zant FM, Mutsaers JA. Infectious ileocecitis caused by Yersinia, Campylobacter, and Salmonella: clinical, radiological and US findings. Eur Radiol 1997;7(1):3–9.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Van Noyen R, Selderslaghs R, Bekaert J, Wauters G, Vandepitte J. Causative role of Yersinia and other enteric pathogens in the appendicular syndrome. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1991;10(9):735–41.
Pönkä A, Pitkänen T, Kosunen TU. Campylobacter enteritis mimicking acute abdominal emergency. Acta Chir Scand 1981; 147(8):663–6.
Instruction Manual. Part 2g. Data Entry Instructions for the Mortality Medical Indexing, Classification, and Retrieval System (MICAR), 1996-1997. U.S. Department of Health and Human services. Public Health Service Centers for Disease Control National Center for Health Statistics. Hyattsville, Maryland; May 1996; p. 9–14.
Friedman CR, Neimann J, Wegener HC, Tauxe RV. Epidemiology of Campylobacter jejuni infections in the United States and other industrialized nations. In: Nachmkin I, Blaser MJ, editors. Campylobacter. 2nd ed. Washington DC: American Society for Microbiology; 2000. p. 121.
Nachamkin I. Campylobacter, Helicobacter, and related spiral bacteria. In: Murray PR, editor. Manual of Clinical Microbiology. 6th ed. Washington DC: American Society for Microbiology; 1996. p. 402–9.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید