پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 4/2/3192
سال هجدهم، شماره مهر4 و، پي آبان در 90پي 491 9، صفحات 995 تا 029 تاريخ پذيرش مقاله: 31/9/3192
بررسي عوامل خطر بيماريهاي قلبي- عروقي در سالمندان استان ايلام در سال 9192
شبنم شکوهي9,0، مهران بابانژاد9,0، رضا بيرانوند9,0، ميثم بهزادي فر9,0، دکتر علي دلپيشه*1

3. دانشجوي کارشناسي ارشد اپيدميولوژي، گروه اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي ايلام، ايلام
2. کميتهي تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي ايلام، ايلام
-10769207485

1. مرکز تحقيقات پيشگيري از آسيبهاي رواني-اجتماعي، و گروه اپيدميولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايلام، ايلام چکيده
سابقه و هدف: با افزايش سن، خطر بيماريهاي مزمن از جمله بيماريهاي قلبي- عروقي افزايش مييابد. اين بيماريها، علت اصلي مرگ در افراد 16 سال و بالاتر در هر دو جنس است. پژوهش حاضر با هدف تعيين شيوع بيماريهاي قلبي- عروقي و عوامل خطر آن در سالمندان استان ايلام در سال 3196 انجام شده است.
مواد و روشها: در مطالعهاي توصيفي- مقطعي در سال 3196، تعداد 3632 نفر از سالمندان بالاي 16 سال ساکن استان ايلام، از طريق نمونهگيري خوشهاي به صورت تصادفي انتخاب شدند. دادهها با استفاده از پرسشنامهي محققساخته، گردآوري و توسط نرمافزار 16-SPSS تجزيه و تحليل شدند.
يافتهها: ميانگين سني افراد تحت مطالعه، 62/83/06 سال بود. در مجموع، 3/11% از سالمندان مورد مطالعه به بيماريهاي قلبي ،31% به فشار خون بالا ،33% به ديابت و 3/46% به اختلال خواب مبتلا بودند. همچنين ،1/31% به سيگار اعتياد داشتند. ميانگين تودهي بدني 48/402/23 بود. فراواني بستري شدن به علت بيماري قلبي، در بين زنان بيشتر بود )663/6CI; 2/3-0/11, p< 93% ,18/4OR=(. همچنين، تشخيص ديابت در زنان بيشتر از مردان مشاهده شد) 663/6p<(. در اين مطالعه، اختلال خواب در زنان سه برابر بيشتر از مردان مشاهده شد )663/6OR=1/63, %93 CI; 2/11-1/99, p<(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نتيجهگيري: ابتلاي بيش از يک سوم از سالمندان به بيماريهاي قلبي و بيش از نيمي از آنها به پرفشاري خون، نگران کننده است. بااعنايت به اين نکته که بخش زيادي از بيماريهاي قلبي- عروقي قابل پيشگيري است، توجه بيشتر به اين بيماريهاا و ارائاه ي خادماتپيشگيري براي عوامل خطر مرتبط با آن از جمله ديابت، چاقي و استعمال دخانيات، ضروري به نظر ميرسد.

-18135235996

واژگان کليدي: سالمندان، بيماريهاي قلبي- عروقي، عوامل خطر لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Shokouhi S, Babanejad M, Beiranvand R, Behzadifar M, Delpisheh A. Risk factors associated with cardiovascular diseases in elderly in Ilam Province in 2012. Pejouhandeh 2013;18(4):195-201.
20324354

مقدمه9
پيش رفت در عل وم پزش کي و بهداش تي در نيم ه دوم ق رن بيستم و افزايش اميد به زندگي، باعث افزايش نسبي طول عمر افراد شده است. هماين امار موجاب گردياده تاا باه جمعياتسالخوردگان و به تبع آن، بر جمعيت ساالمنداني کاه نيازمنادخدمات پزشاکي هساتند، افازوده شاود )1-3(. طباق بارآورد

*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر علي دلپيشه؛ دانشيار اپيدميولوژي بااليني ، گروه اپيدميولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشاکي ايالام، ايالام، صاندو پستي: 318-19133، تلفن: 69323160300، تلفکاس: 68432220361؛ پستتالکترونيك: [email protected]
سااازمان جهاااني بهداشاات، در کشااورهاي در حااال توسااعه ،جمعيت سالمندان در طاي 36 ساال آيناده، 9 برابار افازايشخواهد يافت )4(. سازمان ملل متحد، تعداد سالمندان جهان را در سال 2661، 180 ميليون و 921 هزار نفر برآورد کارد کاهاين تعداد در سال 2636 باه رقام بايش از ياک ميلياارد نفارخواه د رس يد )3، 1، 3 و 1(. طب ق سرش ماري س ال 3183، حدود 20/0% از جمعيت کشاور را ساالمندان باالاي 13 ساالتشکيل ميدهند )3(.
با افزايش سن، خطر بيماريهاي مزمن از جمله بيماريهاايقلبي- عروقي، افزايش ميياباد )0(. ايان بيمااري هاا ، کيفيات
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

391
زندگي افراد سالمند را تحت تأثير قرار داده و موجب نااتواني و ي ا ک اهش توان ايي زن دگي مس تقل در آنه ا م ي گ ردد )8(. بيماريهاي قلبي- عروقي، علت اصلي مرگ در افراد 13 سااله و بالاتر در هر دو جنس است )33-9(. عوامل خطار آن شاامل فشار خون بالا، استعمال دخانيات، شيوهي زندگي باي تحار ،، چاقي و ديابت ماي باشاد )36 و 33(. شايوع ديابات ناوع 2 در سالمندان بالاي 13 سال، حدود 36% گزارش شده است )32(. مهمترين عارضهي ديابت، بيماري عرو کرونري قلب است که در مقايسه با جمعيت غير ديابتيک، با افازايش اباتلا و مارگ ومير در سالمندان همراه است )33(. فشار خون بالا، باه عناوانخطر بزرگ بيماريهاي قلبي- عروقي مطار اسات )9 و 33(، به خصوص فشار خون سيستوليک کاه يکاي از قدرتمنادتريننشانگرها براي اين بيماري در افراد سالخورده محسوب ميشود )31(. ميزان شيوع آن در سالمندان بالاي 13 سال، بين 16 تا
06 درصد گزارش شده است. استعمال دخانيات نياز از جملاه عوامل خطر مربوط به بيماريهاي قلبي- عروقي ميباشاد کاهدر مقالات متعددي، به وجود ارتباط آن با اين بيماريها، توجه شده است )34 و 33(.
با توجاه باه روناد رو باه رشاد جمعيات ساالمند، ماي تاوانپيشبيني نمود که بيماريهاي قلبي- عروقي در آينده به ياکمشکل بهداشت عمومي مهام تباديل خواهاد شاد . بار همايناساس، تعيين شيوع اين بيماريها و عوامل خطر مرتبط باا آندر ميان سالمندان جامعه، ميتواند زمينه را جهت برنامهريازيمدونتر به منظور افزايش سطح سلامت و کيفيت زندگي ايانافراد در جامعه، فراهم سازد. مطالعهي حاضر باا هادف تعياينفراواني بيماريهاي قلبي- عروقي و عوامال خطار مربوطا ه ،در سالمندان صورت گرفته است.

مواد و روشها
اين مطالعه، به روش توصيفي- مقطعي در سال 3196 جهت تعيين وضعيت سلامت سالمندان در استان ايلام انجاام شاد ودر آن 3632 نفر از سالمندان ساکن شاهر ايالام باا مياانگينسني 62/83/06 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. معياار ورودبه مطالعه )مطابق با دساتورالعمل ساازمان جهااني بهداشات(، داشتن سن 16 سال و باالاتر باود. حجام نموناه باا توجاه باهجامعهي آماري و جمعيت ساالمندان اساتان ايالام بار اسااسآخرين آمارها در هنگام اجراي طر ، با فرض شيوع 3 درصدي و سطح اطمينان 93% و حداکثر خطاي 3%، با استفاده از نارمافزار StatCalc تحت برنامهي Epi-info، 3632 نفار تعياين گرديد.
گردآوري دادهها با استفاده از يک پرسشنامهي استاندارد کاهدر ساير مطالعات کشوري نيز مورد استفاده قارار گرفتاه باود،صورت پذيرفت. روايي اين پرسشنامه با بهاره گياري از نظاراتاساتيد صاحب نظار در حيطاههااي ساالمندي، اپيادميولوژيباليني، پزشکي اجتماعي و پرساتاري ساالمندان ، ماورد تأييادقرار گرفت. جهت تأييد پايايي ،32 نفر از سالمندان شهر ايالامبه طور کاملاًکاملا تصادفي در يکي از محالات مرکاز شاهر انتخاابگرديده و مصاحبه با آنان صورت پاذيرفت کاه باا نظار مشااورآماري و همکاران طر ، تعدادي از سا ؤالات پرسشانامه ، ماوردبازنگري قرار گرفت. پايايي پرسشانا مه باا اساتفاده از شااخصآلفاي کرونباخ ،08% ارزيابي گرديد. پرسشنامهي نهايي، شااملدو بخش اصلي باود: بخاش اول حااوي ساؤالاتي در خصاوصوضعيت دموگرافياک ساالمندان شاامل سان، جانس، ساواد،وضعيت تأهل، درآمد و شغل، و بخش دوم حااوي ساؤالاتي در خصوص سابقهي ابتلا به بيماريهاي مزمن مانند بيماريهاايکرونري قلب، ديابت و پرفشاري خون بود. افرادي که اظهار باهداشتن بيماريهاي قلبي- عروقا ي ما يکردناد ، باا مراجعاه باهپزشک معالج آنها که از طريق پرسيدن از ساالمندان مشاخصميشد، با مطالعهي پروندهي فرد، نوع بيماار ي قلبا ي- عروقا ي وي مشخص ميگرديد. در صورت ابتلاي فرد به بيماري قلبا ي غير از بيماريهاي کرونري قلب، وي به عنوان بيمار مباتلا باهبيماري قلبي- عروقي محسوب نميشاد. دل يا ل انتخااب فقاطبيماريهاي کرونري به عناوان بيمااري قلباي- عروقاي ، تا أثير ريسک فاکتورهاي مورد مطالعه در بيماريهاي کرونري است .
با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي، نقشهي شهري و بااتوجه به تراکم جمعيت در نقاط مختلف جغرافيايي، از هر ياکاز من اطق ش مال، جن وب، ش ر ، غ رب و مرک ز ه ر ي ک از شهرستانهاي استان ايلام، يک خيابان به صاورت تصاادفي ازفهرست خيابانهاي آن منطقاه انتخااب شاده و پژوهشاگر باامراجعه به درب منازل واقع در آن خياباان ، در صاورت حواورفرد واجد شرايط شرکت در مطالعه، از ايشان دعاوت باه عمالميآورد. سپس، پرسشنامه تکميل ميشد و انادازه گياري هاايمورد نياز، صورت ميگرفت. براي هار خوشاه، حجام نموناهاي معادل 24 نفر در نظر گرفته شده بود. مراجعه به درب مناازل ، از ابتداي خيابان مورد نظر شروع شده و تا آنجا ادامه مييافاتکه حجم نمونهي مورد نياز کامل ميشد. در صاورتي کاه فاردواجد شرايط شرکت در مطالعه، در خانهي مورد مراجعه وجاودنداشت، ضمن عذرخواهي و تشکر، باه خاناهي بعادي مراجعاهميشد. در منطقهي مرکزي شهر ايلام، به طاور اساتثنا و با ه واسطهي وسعت و تراکم بيشتر، 23 نفر وارد مطالعه شادند تاادر مجموع 3632 نمونه مورد نياز بر اساس فرمول حجم نمونه تکميل گردد. مصاحبه با نمونهها، باا کساب رضاايت کتباي ازخانواده و خود سالمند صورت ميگرفت. در صاورت وجاود دو يا بيشتر از دو فرد سالمند واجد شارايط در ياک خاانواده، با ه طور تصادفي يک نفر از آنان انتخاب و وارد مطالعه ميگرديد.
ان دازهگي ري ق د، وزن، ن بر، فش ار خ ون سيس توليک و
دياستوليک، بعد از مصاحبه با سالمندان و تکميل پرسشانامه ، ص ورت م يگرف ت. ان دازهگي ري ق د ب راي س المنداني ک ه ميتوانستند بدون قوز در کمر يا پاها، با ه راحتاي بايساتند، در حالت ايستاده و نزديک به ديوار با استفاده از متر نواري انجاامميگرفت. ولي باراي سااير ساالمندان کاه قاادر باه ايساتادننبودند، با استفاده از مقياس اندازهگيري شاخص تاوده ي بادنمورد تأييد وزارت بهداشات، درماان و آماوزش پزشاکي، ابتادافاصلهي فوقاني زانو تا کف پا اندازهگياري و ساپس بار اسااسراهنماي آن بر حسب اين فاصله، سان و جانس ساالمند، قادواقعي وي اندازهگيري ماي شاد. وزن ساالمندان باا اساتفاده ازترازوي ديجيتالي با دقات 366 گارم، حاداقل لبااس و بادونکفش اندازهگيري ميشد .اندازهگيري فشار خون نياز از دساتراست، در حالت نشسته و بعد از 16 دقيقه استراحت و تکميل پرسشنامه، صورت ميگرفات . جهات انادازهگيا ري متغيرهاا ي مورد بررسي همچون ابتلا به بيماري قلبا ي- عروقا ي و عوامالخطر مربوط باه آن از قب يا ل ديابات و فشاار خاون، پرسشاگرمطالعه، با توجه به داروهاي مصارف ي فارد ماورد بررساي و باااستفاده از چک ليست داروهاي روتين براي هار کادام از ايا ن بيماريها که از قبل با مشورت با پزشک متخصص هر بيماار ي تهيه شده بود، پرسشنامه را تکميل ميکرد. جهت اندازهگيا ري ساير متغيرهاي مورد پرساش در پرسشانامه، با ه دليا ل اينکاه ممکن بود خود فرد سالمند، توانايي در، صحيح پرساش هاا وپاسخدهي صحيح را نداشته باشد، از يکي از اعواي خاانواده ي سالمند مورد بررسي که به وضعيت سلامت و بيماري وي آگااهبود، کمک گرفته ميشد.
براساس راهنماي آموزشي مراقبتهاي ادغام يافتهي سالمند، اختلالات خواب، با معيارهاي بيدار شدن صابح زودتار از حادمعمول، به رختخواب رفتن در شب ديرتار از معماول، داشاتنمشکل به خاواب رفاتن و بيا دار شادن هاا ي شابانه؛ احسااسغمگيني، اگر سالمند عناوان کناد کاه گااهي احسااس غام وافسردگي دارد؛ فعاليت ورزشي منظم به صورتي که حداقل سه بار در هفته )يا ک روز در ميا ان( و هار جلساه 43-16 دقيقاه انجام شود، انجام پانج جلساه ورزش باا مادت زماان 43-16 دقيق ه بااه عنااوان ورزش ساانگ ين و فعاليااتهاااي ناارمش و 390پيادهروي که به عنوان ورزشهاي سبک طبقهبندي ميشاوند،تعريف شدهاند.
دادههاي گردآوري شده با استفاده از نرمافزار SPSS )نگارش
31( مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافتهها
در مجموع، 3632 سالمند، مورد مطالعاه قارار گرفتناد کاه132 نفر )3/16%( مرد و 466 نفر )3/19%( زن بودند )جادول
3(. ميانگين سني افراد تحات بررساي 3/06 ساال باا انحارافمعيار 623/8 بود. بيشتر سالمندان مورد مطالعاه )3/16%(، در گ روه س ني 19-13 س ال بودن د .4/33% از س المندان م ورد مطالعه، در مناطق شهري و 1/48% در مناطق روستايي سااکن بودهاند.

جدول 9. اطلاعات دموگرافيك سالمندان استان ايلام شرکت کننده در مطالعه و ارتباط آنها با بيماريهاي قلبي در سال 99-9192.
)تعداد( درصد نام متغير 19/3 )466( 16/3 )132( زن
مرد جنس
33/4 )326( 48/1 )492( شهر
روستا محل سکونت
39/6 )393(
83/6 )834( شاغل

بيکار وضعيت اشتغال
19/0 )066(
20/9 )286(
3/2 )32( داراي همسر
بدون همسر به دليل فوت همسر بدون همسر به دليل طلا وضعيت تأهل
6/1 )1( هرگز ازدواج نکرده 3/6 )36( زندگي دور از همسر 13/4 )130(
23/6 )233(
1/1 )11( بيسواد
نهوت سوادآموزي
فقط در حد خواندن سطح تحصيلات
3/1 )31( دبيرستان 1/3 )13( ديپلم و بالاتر

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در مطالعهي حاضر ،3/11% از سالمندان، داراي سابقهي ابتلا به بيماريهاي قلبي بودند )جدول2(. همچنين، 3/06% از افراد مورد مطالعه، داراي سابقهي بيمااري قلباي باوده ياا ساابقهي بستري شدن در بيمارستان ناشي از بيمااري قلباي را داشاتندکه 1/26% از آنها در زمان بستري، مورد عمل جراحي هم قرار گرفته بودند. در مجموع، 3/81% از افراد ماورد مطالعاه، از دارو براي کاهش علايم بيماري خود استفاده ميکردند و 31% از
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

398
آنها، داراي سابقهي فشار خون بالا هم بودهاند.
از بين افراد تحت مطالعه، 1/31% به سيگار اعتيااد داشاته و
43% سابقهي اعتياد به سيگار را ذکر کردهاناد. باه طاور کلاي،
30% از سالمندان مورد مطالعه، علاقه باه اساتعمال دخانيااتداشتند. در اين مطالعه، 3/46% از افراد، دچاار اخاتلال خاواببودند. همچنين، 3/22% از افراد تحات مطالعاه، دچاار مشاکلتنفسي بودند به نحوي که 1/8% از اين افاراد، از اساپريهاايبرونکوديلاتور و 3/2%، از کپسول اکسيژن استفاده ماي کردناد . بيش از يک سوم افاراد شارکت کنناده در پاژوهش )3/11%(، فعاليت ورزشي انجام ميدادند که از اين تعداد ،0/38% فعاليت ورزشي منظم و بيشتر آنها) 1/83%(، فعاليت ورزشاي ناامنظمانجام ميدادند.

جدول 0. فراواني عوامل خطر بيماريهاي قلبي- عروقي در سالمندان استان ايلام.
)تعداد( درصد نام متغير
11/3 )104( بيماري قلبي
34/8 )343( ديابت
31/6 )369( پر فشاري خون
46/3 )184( اختلال خواب
22/3 )231( مشکل تنفسي
31/1 )339( اعتياد به سيگار
خير )410( 1/43
کمي )398( 0/26 احساس غمگيني زياد )386( 8/38 خيلي زياد )341( 9/34

2/0 )24( 38/3
42/6 )119( 38/1-24/9
(2شاخص mتوده Kg/) بدني 9/29-23 )138( 2/11
31/2 )342( 16-14/9
2/8 )23( 13-19/9

فراواني نشانههاي اختلالات قلبي- عروقي در سالمندان مورد مطالعه، به اين گونه بود که 0/41% درد يا احساس نااراحتي وفشار در سينه خود داشتهاند ،18% درد يا احساس ناراحتي باههنگام راه رفتن در سربالايي و 2/44% از اين افراد، در حال راه رفتن معمولي يا حتي در يک سطح صاف هم درد داشتهاند. در حدود نيمي از سالمندان تحت بررسي) 1/32%(، محال درد ياااحساس ناراحتي را جناغ سينه )بالا يا قسمت وساط(، 3/39% جناغ سينه )قسمت تحتاني( ،1/2% سمت چپ بخاش قاداميقفسهي سينه ،4/23% بازوي چپ و 9/1% مناطق ديگر را اعلام داشتهاند. در مجموع، 33% از سالمندان مورد مطالعاه ، بناا باهتشخيص پزشک مربوطه، به ديابت مبتلا باوده اناد کاه از ايانباين، 4/11% از رژيا م درمااني انساول ين و 1% از رژيام غ ذاييجهت کنترل بيماري خود استفاده ميکردند. ضمناً 1/11% نيز از هيچ روش درماني پيروي نميکردند. مياانگين فشاار خاون، وزن، قد، سن و شاخص تودهي بدني افراد، در جادول 1 نشاانداده شده است .

جدول 1. ميانگين فشار خون، وزن، قد، سن و شاخص تودهي بدني سالمندان استان ايلام شرکت کننده در مطالعه در سال 99-9192.
انحراف معيار ميانگين متغيير
21/18
33/62 سيستوليک 618/311

دياستوليک 33/01 فشار خون )ميليمتر جيوه(
32/640 11/10 وزن )کيلوگرم(
8/623 06/3 سن )سال(
9/42 316/10 قد )سانتيمتر(
4/48 23/02 شاخص توده بدني (2(Kg/m

اختلاف معنيداري بين مردان و زنان سالمند مورد مطالعه از نظ ر بس تري ش دن ب ه عل ت بيم اري قلب ي مش اهده ش د)6663/6p<(، به نحوي که فراواناي بساتري شادن باه علاتبيماري قلبي در باين زناان بيشاتر باود )11/0-3/2 CI; 93% ,18/4OR=(. اخ تلاف معن يداري ني ز ب ين م ردان و زن ان سالمند مورد مطالعه از نظار تشاخيص ديابات توساط پزشاکمشاهده شاد ) 6663/6p<( باه نحاوي کاه در جانس مؤناث،بيشتر رخ داده است. همچنين، اختلاف معنيداري بين ماردانو زنان سالمند مورد مطالعه، از نظر اختلال خواب مشاهده شد )6663/6p=( به نحوي که زنان ساالمند ساه برابار بيشاتر ازمردان سالمند دچار اختلال خواب باوده اناد )99/1-11/2 CI; 93% ,63/1OR=(. با اين وجود، اختلالات تنفساي در ماردانسالمند بيشتر از زنان سالمند بود) 6663/6p<(.
علاوه بر اين ،ارتباط معنيداري ميان شيوع بيمااري قلباي و وضعيت تأهل مشاهده شد )6663/6p<(، به نحوي که بيماري قلبي تشاخيص داده شاده در باين افاراد متأهال بيشاتر باود.همچنين، ارتباط معناي داري باين وضاعيت تحصايل و شايوعبيماري قلبي مشاهده شد، به طوري که بيماري قلبي تشخيص داده شده در ميان افراد بيسواد، بيشتر بود) 6663/6p<(.
همچنين، بين شيوع بيماري قلبي و انجاام فعاليات ورزشاينيز ارتباط معنيداري مشاهده شد، به ايان ترتياب کاه شايوعبيماري قلبي در افرادي که فعاليت ورزشي انجاام نمايدادناد ، بيشاتر از افارادي باود کاه فعاليات ورزشاي انجاام مايدادناد)669/6OR=6/10, %93 CI; 6/33-6/96, p<(. همچناااين، ارتباط معنيداري بين شيوع بيماري قلبي با احساس غمگيني ديده شد، به نحوي که شيوع بيماري قلبي در افرادي که زيااداحساس غمگيني ميکردند، بيشتر بود) 6663/6p<(.

بحث:
با وجود پيشرفتهااي زياادي کاه در زميناهي تشاخيص ودرمان بيماريهاي قلبي- عروقي صورت گرفته ،همچناان ايانبيماريها، موجب بروز مشکلات جدي در عرصههاي کلينيکايو بهداشت عمومي ميشوند. فشارخون باالا، ديابات، اساتعمالدخانيات، اضافه وزن و چاقي، از مهمترين عوامل خطر شناخته شده در رابطاه باا بيمااري هااي قلباي- عروقاي هساتند. ايانبيماريها، عامل مهم مارگ و ميار و اباتلا باه بيمااريهاا ، در بيماران سالمند بوده و بار مالي قابل توجهي را به نظام مراقبت بهداشتي- درماني تحميل ميکند.
در مطالعااهي حاضاار، شاايوع بيماااري قلبااي – عروقااي در سالمندان مورد مطالعه، 3/11% بود. در مطالعهي شريفي راد و همکاران) 3183( در اصفهان، 2/12% از سالمندان به بيمااريقلبي مبتلا بودهاند کاه ميازان شايوع آن از مطالعاه ي حاضار ، کمتر ميباشد )31(. همچنين، 3/06% از افاراد ماورد مطالعاهداراي سابقهي بيماري قلبي بوده يا سابقهي بساتري شادن دربيمارستان ناشي از بيماري قلبي را براي خود ذکر کردهاند کاه از اين بين، 1/26% در زمان بستري، مورد عمال جراحاي هامقرار گرفته بودند. در مجماوع ، 3/81% از افاراد ماورد مطالعاه، براي کاهش علايم بيماري خود، از دارو اساتفاده مايکردناد و31% از آنها داراي سابقهي فشاار خاون باالا هام باودهاناد. درمطالعهي شريفي راد و همکااران ) 3183( در اصافهان ، 0/41% از سالمندان، به فشار خون بالا مبتلا بودهاند کاه ميازان آن، از مطالعهي حاضر کمتر ميباشد. همچنين 36% از آنان، حاداقليک بار سابقهي سکتهي قلباي داشاتهاناد )31(. در مطالعاه ي اکبااري کااامراني و همکاااران) 3186( در تهااران ،1/11% از سالمندان، سابقهي ابتلا به بيماريهاي قلبي- ريوي داشتهاناد )30(. درستي و علاوي )3181( کاه 3194 نفار از ساالمندانساکن اصفهان را مورد مطالعه قرار داده بودند، شايوع بيمااريقلبي را 4/21% گزارش کردند )38(. در مطالعاه ي توتاونچي وهمکاران) 3181(، شيوع بيماريهاي قلباي و پرفشاار ي خاون در سالمندان را به ترتيب 3/43% و 10% گازارش کارده بودناد)39( که البته شيوع پرفشاري خون در مطالعهي حاضر، بيشتر ميباشد. در مطالعهي درستي و همکاران در اصافهان )3181(، شيوع بيماريهاي قلبي- عروقي، 4/21% گزارش شد )38( کاهبسيار کمتر از مطالعهي حاضر ميباشد. همچنين، در مطالعهي
399
حسيني و همکاران در بابل )81-3183(، شايوع بيمااريهاايقلبي- عروقاي 1/29% گازارش گردياد )26( کاه از مطالعاهي حاضر، کمتر بود. در مطالعهي جغتاايي و همکااران در کاشاان)3181(، نزديک به نيمي از سالمندان مبتلا باه بيمااريهااي قلبي- عروقي بودهاند )23( کاه بااز هام نسابت باه مطالعاهي حاضر، شيوع بيشتري دارد. ميانگين فشاار خاون سيساتوليکافراد مورد مطالعه، 618/311 ميليمتر جيوه با انحاراف معياار18/21 و مي انگين فش ار خ ون دياس توليک براب ر ب ا 33/01 ميليمتار جياوه باا انحاراف معياار 62/33 باود. در مطالعاهي عزي زي و همک اران )3182( ب ا عن وان قن د و ليپي د ته ران ،فشارخون سيستوليک و دياستوليک زنان، بيشتر از مردان باود
.)22(
پرفشاري خون، از عوامل مؤثر بر باروز بيمااري هااي مازمناست، بنابراين غربالگري و شناسايي افراد مباتلا باه پرفشاار ي خون و درمان آن، ميتواند در پيشگيري از برخي بيماريهاايمزمن مؤثر باشد. آموزش همگااني در خصاوص رژيام غاذايي،ورزش، استعمال سيگار، مقابله با استرس و فشاارهاي زنادگي، از جمله مواردي است که از ابتلاي افاراد باه پرفشااري خاونجلوگيري ميکند.
در مجم وع، 33% از س المندان م ورد مطالع ه، ب ر اس اس تشخيص پزشک مربوطه، مبتلا به ديابت بودهاند که از بين اين افراد، 3/33% از داروهاي خوراکي پايين آورناده ي قناد خاون، 9/33% از انسولين تزريقي و 1% از رژيم غذايي جهات کنتارلبيماري خود استفاده ميکردند. ضمناضمناً 1/11% نيز از هيچ روش درماني پيروي نميکردند. در مطالعاه ي توتاونچي و همکااران،3/33% از سالمندان به بيماري ديابت مبتلا بودهاناد )39( کاهتقريباتقريباً مشابه با مطالعاه ي حاضار مايباشاد. شايوع ديابات درمطالعهي درستي و همکاران در اصفهان، 4/30% گزارش شادهاس ت )38( ک ه ان دکي ب الاتر از مطالع هي حاض ر م يباش د. تماشاي تلويزياون باه مادت طاولاني در طاول شابانه روز، از عوامل مؤثر بر چاقي، ديابت و بيماريهاي قلباي اسات کاه درمطالعهي درستي و همکاران ارتباط معنيداري با شيوع ديابت داشته است )38(. در مطالعاه ي حسايني و همکااران، شايوعديابت در زنان و ماردان با ه ترتياب 8/16% و 4/38% گازارششده )26( که در مقايسه با مطالعه حاضر ،شيوع ديابت در هاردو جنس بيشتر بوده است.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

سيگار، يکي ديگر از عوامل مهام خطار باروز بيمااريهاايقلبي-عروقي است که با تر، آن، خطر باروز ايان بيمااريهاا کاهش مييابد. در مجموع، 1/31% از افراد تحات مطالعاه، باهسيگار اعتياد داشتند که 93% از اين افراد، اعتيادشان بين 3 تا
266
26 سال به طول انجاميده است. همچنين، 41% از افراد تحاتمطالعه، بين صفر تا 36 سال ،32% بين 33 تاا 39 ساال و 3% نيز 26 سال و به کشيدن سيگار اعتياد داشاتند. در کال، 43% از افراد تحت مطالعه، سابقهي اعتياد به سيگار را ذکر کردهاناد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید