پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 9/21/2192
سال هجدهم، شماره مهر4 ، و پي آبان در 99پي 9491 ، صفحات 989 تا 994 تاريخ پذيرش مقاله: 21/9/2191
بررسي همبستگي سطوح بيلي روبين سرمي و پوستي در نوزادان مبتلا به ايکتر بستری در بيمارستان هاجر شهرکرد
کرمعلي کثيری9، سيد محمد کاظم نوربخش*9، طاهره خليلي بروجني1، ابوالفضل خوشدل4

2. استادیار، فوق تخصص گوارش کودکان، گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد
1. استادیار، فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان، گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد
1. پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد
-10769208755

4. دانشیار، فوق تخصص عفونی کودکان، گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد چکيده
سابقه و هدف: بررسی سطح بیلیروبین با استفاده از دستگاه بیلیچک، به دلیل عدم نیاز به خونگیری مکرر، میتواند روش مناسبی برای تشخیص ایکتر نوزادی باشد. مطالعهی حاضر، با هدف تعیین همبستگی سطوح بیلیروبین سرمی و پوستی در نوزادان مبتلا به ایکتر بستری در بیمارستان هاجر شهرکرد، انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعهی توصیفی- همبستگی، 424 نوزاد ایکتریک، بررسی شدند. اطلاعات دموگرافیک شامل سن نوزاد در بدو پذیرش، وزن نوزاد هنگام مراجعه، وزن نوزاد هنگام تولد، سن حاملگی و جنس نوزاد، تکمیل و با بستری نوزاد، خونگیری جهت کنترل بیلیروبین سرم، برطبق روش متداول بخش انجام گرفت و سطح بیلیروبین پوستی با دستگاه بیلیچک کنترل شد و مقادیر آن ثبت گردید. دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS 11 و آزمون همبستگی پیرسون و تی مستقل، تجزیه و تحلیل گردید.
يافتهها: از مجموع 424 نوزاد تحت مطالعه، 111 نوزاد) 1/44%( ترم و 99 نوزاد) 8/11%( پرهترم بودند .1/92% نوزادان ،پسر و 4/48% دختر بودند. میانگین وزن نوزادان ترم 88/46444/1182 گرم و در نوزادان پرهترم 44/94149/1119 گرم بود. همبستگی خطی مستقیم و معنیداری بین سطوح بیلیروبین سرمی و پوستی در نوزادان ترم و پرهترم وجود داشت. اختلاف میانگین مقادیر بیلیروبین در این دو روش اندازهگیری در نوزادان ترم در روزهای مختلف اندازهگیری، معنیدار بود، در حالی که در نوزادان پرهترم اختلاف معنیدار نبود.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نتيجهگيری: استفاده از دستگاه بیلیچک برای اندازهگیری بیلیروبین در نوزادان پرهترم، قابل مقایسه با روش معمول است.

-18135233891

واژگان کليدی: بیلیروبین سرمی، بیلیروبین پوستی، ایکتر نوزادی، دستگاه بیلیچک لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Kasiri KA, Nourbakhsh SMK, Khalili Boroujeni T, Khoshdel A. Correlation of transcutaneous and serum bilirubin levels in infants with neonatal jaundice hospitalized in Hajar Hospital in Shahrekord. Pejouhandeh 2013;18(4):189-194.

مقدمه9
ایکت ر، ب ه زرد ش دن پوس ت و ملتحم ه ب ه دلی ل رس و رنگدانهی بیلیروبین اطرلاق مریگرردد کره بره علرت افرزایشبیلیروبرین در خرون مریباشرد )2(. ایکترر یر ا زردی نروزاد ی، پدیدهی شایعی است که در 61 درصد نوزادان ترم و 81 درصد نوزادان پرهتررم در هفترهی اول تولرد ، دیر ده مر یشرود )1(. از مهمترین علل زردی در بدو تولد میتوان به ناسازگاری خرون ی

*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر سيد محمد کاظم نوربخش؛ گرروه اطفرال،دانشررگاه علرروم پزشررک ی شررهرکرد، شررهرکرد ، تلفررن: 19219121248؛ پستتت الکترونيك: [email protected]
(ABO , Rh)، کمبرود آنرزیم گلروکز 6 فسرفات ده یر دروژناز، سیفلیس، سایتومگالو ویروس، سرخچه و توکسوپلاسموز اشاره کرد. همچنین، زردی در بدو تولد ممکن است به صورت ثانویه در اثر هماتوم وسیع یا اکیموز باشد )1(. این بیماری، همواره با مشکلات تشخیصی و درمانی روبرو میباشد )4(. افزایش بریشاز اندازهی غلظت بیلیروبین غیرکونژوگره ی سررم برا هرر نروعاتیولوژی، میتواند باعث نگرانی شود، چون بیلری روبرین برالقوهس میت عص بی دارد )9(. عارض هی مه م هیپربیل یروبینم ی غیرکونژوگه، کرنیکتروس )Kernicterus( است که با ضایعات قابل توجهی همراه میباشد )2(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

291
جهت برخرورد درمرانی مناسرا برا زردی نروزادی، نیراز برهدانستن میزان بیلیروبین میباشد که معمولاً کار برآورد میزان بیلیروبین ،به سه روش ارزیابی چشمی، پوستی و سرمی انجام میشود )8-6(. روش مرسوم برای تعیین میر زان بیلر یروبر ین، اندازهگیری سطح سرمی بره روش آزمایشرگاهی اسرت کره برهدلیل نیاز به خونگیریهای مکررر از نروزاد و عوارضری ماننردافزایش عفونت، ایجاد آنمری، درد و اسرترس ، چنردان ایردهآل نمیباشد )9(. روش جدیدتر در اندازهگیری سطح بیلیروبر ین، روش بیلیروبینرومتر ی غیر ر تهراجم ی پوسرت ی برا اسرتفاده ازدستگاه بیلیتست است که با توجه به عوارض ناچیز، جلوگیری از القای عفونت، عدم نیاز به خونگیری مکرر و صرف هزینره و وقت کمتر، روشی مناسا جهت تشخیص، غربرالگر ی و پرا یش روند درمان هیپربیلیروبینمی نوزادی میباشد )21(.
دستگاههای بیلیچک) TCB(، بر اساس نور منعکس شده از پوست بیمار، میرزان زردی را انردازهگیرری مریکننرد )9(. در مطالعهای که در روسیه با هدف مقایسه بین بیلیروبین سرمی و بیلیروبین جلدی اندازهگیری شرده برا دسرتگاه بیلر یچرکانجام گرفت، مشخص گردید که یک رابطهی خطی بر ین روش جلدی و سرمی وجود دارد. در این مطالعه خاطر نشان گردیردکه این روش، تنها برای نظارت بر سطح بیلیروبین و تغییر رات آن در پوست و نیز جهت غربالگری نوزادان مناسرا مری باشرد
.)22(
در برخی مطالعات چنین عنوان شده است کره روش جلرد ی تنها در نژادهای اورینتال قابرل اسرتفاده اسرت. ایرن در حرالیاست که تحقیقات متعددی که در کشورهای برا نرژاد هترروژن انجام گرفته نشان میدهند کره روش جلردی در تمرام نژادهراقابل استفاده است ولی ابتردا با یر د دسرتگاه برا رنرپ پوسرت وخصوصیات نژادی هر منطقه کالیبره شود )21(.
به دلیل لزوم انجرام بره موقرع اقردامات درمرانی در افرزا یش بیلیروبین، بررسی متناو سطح بیلیروبین خرون در نروزادنپرخطر، ضروری میباشد. از سروی دیگرر، بره علرت مشرکلاتخونگیری در نوزادان و دردناک بودن این فراینرد ، اسرتفاده ازدستگاه بیلیچک، منطقی به نظر مر یرسرد ؛ ولری از آنجرا کرهشرایط مختلف آ و هوایی و ویژگیهای جمعیت شناختی هر منطقه، بر میزان کارآیی و دقت بیلیچک تأثیر گذاشته و دقت و حساسر یت دسرتگاه کنتررل پوسرتی بیلر یروبر ین در اس تان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار نگرفته است، لرذا ایرنمطالعه، با هدف مقایسهی سطوح بیلیروبین سررم ی و پوسرت ی در نوزادان مبتلا به ایکتر بستری در بیمارستان هاجر شهرکرد انجام گرفت.
مواد و روشها
مطالع هی حاض ر از ن وع توص یفی- همبس تگی ب وده و در بیمارسررتان هرراجر شررهرکرد در سررال 2189 انجررام گرفررت. جامعهی آماری شامل کلیهی نوزادان بستری به علت زردی در بخش نروزادان بیمارسرتان هراجر شرهرکرد برود. برا احتسرا احتمال شر یوع 61% زردی در نروزادان )1( و برا فررض حردوداطمینان 99% و خطای 19/1، تعداد نمونه لازم بررا ی بررسر ی، 411 نفر محاسبه شد که به دلیرل احتمرال ریرزش نمونرههرا ،
491 نفر وارد مطالعه شدند ولی در نهایت 424 نفر در مطالعه، مورد بررسی قرار گرفتند.
ابتدا بررای مرادران، توضریحاتی در مرورد اهرداف پرژوهش ونحوهی همکاری آنها داده شد. سپس، در صورت تمایل مادران، رضایتنامهی کتبی از آنها دریافت شد. معیارهای ورود عبرارتبودنررد از: اندیکاسرریون کنترررل بیلرریروبررین و بسررتری دربیمارستان و رضایت والدین بررای شررکت نروزاد در پرژوهش. معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل وجود بیمراری پوسرتی و عدم همکاری در ادامهی مطالعره برود. در ابتردا، پرسشرنامه ی اطلاعات دموگرافیک شامل سرن نروزاد در بردو پرذیرش، وزننوزاد هنگام مراجعه، وزن نروزاد موقرع تولرد، سرن حراملگی و جنس نوزاد تکمیل شد.
در تمام نوزادان، سطح بیلیروبین پوستی از ناحیهی پیشرانیتوسط پرستار آموزش دیده با اسرتفاده از دسرتگاه بیلریچرک(KJ-8000, JING-HUANG-DAN-YL) کنترررل شررد.همچنین، سطح بیلیروبین سرم به روش دیازو چک شرد و برابستری نوزاد در زمران هرای مختلرف مطرابق برا روش مترداولبخش و طبق تجویز پزشک معالج، خونگیرری از نروزاد انجرامگرفت و قبل از هر نوبت خونگیری سطح بیلیروبین پوستی با دستگاه بیلیچک کنتررل شرد. جهرت یکنواخرت برودن روشانجام آزمایش و حذف عوامل مخدوشکننده، کلیهی نمونره هرابه آزمایشگاه بیمارستان هاجر ارسرال شرد. حرداکفر فاصرلهی زمانی انجام تست پوستی تا کنترل سرمی خون، 11 دقیقه بود و کنترل پوستی از یک ناحیره ی مشرخص و ثابرت در قسرمتپیشانی که در زمان فتوتراپی، زیر چشم بنرد قررار مریگرفرت ، انجررام شررد. جهررت رعایررت اخررلاق در پررژوهش، هیچگونرره نمونهگیری بیشتر از آنچره پزشرک معرالج تجرویز کررده برود، صورت نگرفت و ملاک درمان، سطح سرمی بیلیروبین بود.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مقدار بیلیروبرین سررمی و پوسرتی در هرر انردازهگیرری درپرسشنامهی مربوطه ثبت شد. در نهایر ت، نروزادان ی کره زمرانتولدشان قبل از اتمام هفتهی 14 بارداری بود، در گروه پرهترم و سایر نوزادان در گروه ترم قرار گرفتند. دادههرا جهرت انجرامآنالیز آماری در نرم افزار 11 SPSS وارد گردید و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شد و میزان )19/1p<( معنیدار در نظر گرفته شد.

يافتهها
از مجموع 424 نوزاد تحت مطالعه، 111 نوزاد) 1/44%( تررم

جدول 9. مقايسهی ميانگين بيلي روبين سرمي با بيلي روبين پوستي نوزادان ترم و پره ترم*.

سطح معناداری آزمون (mg/dl) سرمي (mg/dl) پوستي بيلي روبين
P = 1/11
P = 1/44 29/12±1/44
29/18±1/19 21/94±1/81
29/99±1/42 ترم
کم وزن بدو بستری
P = 1/11
P = 1/11 21/41±1/48 21/99±1/68 21/11±1/68
21/12±1/91 ترم
پره ترم روز اول
P = 1/11
P = 1/16 21/42±2/81
22/14±2/94 22/24±1/94
21/68±1/46 ترم
پره ترم روز دوم
P = 1/11
P = 1/91 21/18±2/84
22/19±2/81 22/11±1/96
22/16±1/91 ترم
پره ترم روز سوم
P = 1/11
P = 1/94 21/69±2/69
9/91±2/61 21/19±1/14
9/91±1/44 ترم
پره ترم زمان ترخیص
* دادهها به صورت « انحراف معیارمیانگین » میباشند.

جدول 9. وضعيت همبستگي مقادير سرمي و پوستي بيلي روبين در نوزادان ترم و پره ترم در روزهای مختلف بررسي.

سطح معناداری ضريب همبستگي بيلي روبين
P = 1/11
P = 1/11 1/41
1/42 ترم
پره ترم بدو بستری
P = 1/11
P = 1/11 1/98
1/61 ترم
پره ترم روز اول
P = 1/11 P = 1/112 1/61
1/19 ترم
پره ترم روز دوم
P = 1/11 P = 1/112 1/92
1/69 ترم
پره ترم روز سوم
P = 1/11
P = 1/11 1/91
1/99 ترم
پره ترم زمان ترخیص

و 99 نوزاد) 8/11%( پرهترم بودند .1/92 درصرد پسرر و 4/48 درصد دختر بودند. حداقل وزن نوزادان 2411 و حرداکفر وزن4411 گرم و میانگین وزن نوزادان تررم 88/46444/1182 و
شماره 4، پیدرپی 94، مهر و آبان 2191 دکتر سید محمد کاظم نوربخش و همکاران/ 292
در نوزادان پرهترم 44/94149/1119 گرم بود. میانگین سرن جنینی 82/294/14 هفته و میانگین سرن نروزادان در زمرانبسرررتری، 14/422/4 روز برررود. اخرررتلاف معنررریداری در بیلیروبین سرمی و پوستی نوزادان ترم وجرود د اشرت ، امرا درن وزادان پ رهت رم ای ن اخ تلاف معن یدار نب ود )ج دول 2(.
همبستگی خطی مستقیم و معنیداری بین سطوح بیلیروبرینس رمی و پوس تی در ن وزادان ت رم و پ ره ت رم وج ود داش ت )جدول1(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

291
بحث:
مطالعهی حاضر با هدف تعیین همبستگی سطوح بیلیروبین سرمی و پوستی نوزادان مبتلا به ایکتر در شرایط ویر ژهی آ و هوایی شهرکرد انجام گرفت. در بررسیهرا ی مختلرف ، توانرا یی بیل یچررک ب ه عن وان وس یلهی ان دازهگی ری غیرته اجمی بیلیروبین با روشهای مرسوم آزمایشگاهی، مقایسه شده اسرت .
این مطالعات نشان دادهاند که نتایج بیلر یچرک صررف نظرر ازنژاد، سن بعد از تولد، سن حراملگ ی و وزن تولرد ، صرحت قابرلتر وجهی دارنر د )21 و 21(. در مطالعر هی حاضر ر، مقر ادیر اندازهگیری شدهی بیلیروبین سرمی در آزمایشرگاه ، برا نترایجحاصل از بیلیروبرین پوسرتی انردازه گیرری شرده برا دسرتگاهبیلیچک، همبستگی خطی بالایی داشته و در اغلا مطالعراتانجرام ش ده ، همراه ی ب الایی برین نت ایج ب ه دس ت آم ده از بیلیچک و روشهای آزمایشگاهی وجود داشته است. از جمله، در مطالع های ک ه در هن پ کن پ ب ه منظ ور جل وگ یری از تسررتهررای خررونی غیررر ضررروری در نرروزادان مبررتلا بررههیپربیلیروبینومی، از بیلیچک استفاده شده بود، کرارب رد ایر ن تست تشخیصی، بالا گرزارش شرد )24(. در مطالعره ای کره درایران انجام شد نیز همبستگی بالایی برین میرزان بیلریروبریناندازهگیری شده با دستگاه بیلیچک و روش آزمایشرگاهی برهدست آمد )29(.
ب ا ای ن ح ال ،در برخ ی مطالع ات، دس تگاه بیل یچ ک را وسیلهی مناسبی در تعیین سطح بیلی روبین نوزادان ندانسرته و بیان کردند که دستگاه بیلیچک برای اندازهگیری بیلیروبین در نوزادان ترم و نزدیک به ترم مناسا نمر یباشرد )26 و 24(. در مطالعهی حاضر، در حالی که بین بیلیروبرین انردازه گیر ری شده با دستگاه بیلیچک و سرمی، ضرر یا همبسرتگ ی برالا یی وجود داشت ،اما میر انگین آن دو در نروزادان تررم در روزهرای مختلف تفاوت معنیداری با هم داشت. این در حالی است کرهدر مطالعهی جان جین دامای، میانگین بیلیروبر ین در ایر ن دو روش اندازهگیری، تفاوت معنیداری با هم نداشته و در نتیجرهدستگاه بیلیچک را دارای کارآیی زیاد در تعیری ن بیلر یروبر ین نوزاد دانستهاند )28(. در مطالعهی گلستانی نیز کره رو ی 211 نوزاد ترم انجام شد، محققران نت یجره گرفتنرد کره اسرتفاده ازبیلیروبینومتر به خصوص در ناحیهی پیشانی، بره جرا ی روش آزمایشگاهی، قابل قبول میباشد) 29(. در یک مطالعهی دیگرر در ایران که روی نوزادان پرهترم انجام گرفت، مقدار بیلیتسرتبیشتر از بیلیروبین سررم ی برود ه و برر ایرن اسراس، محققر ین نتیجه گرفتند که بیلیتست در نوزادان نارس هماننرد نروزادانترم، وسیلهی قابل اطمینانی بررا ی تشرخ یص ایکترر مر یباشرد
)11(. در یک بررسی دیگر بیان شرد کره دسرتگاه بیلر یچرک ،کارآیی بالایی در تعیین سطح بیلیروبین نوزادان پرهتررم دارد ، ولی این کارایی به خوبی نوزادان ترم نیست )12(. در مطالعهی دیگری نشان داده شد که بین روش اندازهگیر ری بیلر یروبر ین پوس تی ب ا دس تگاه JH-LA و س رمی در ن وزادان پ رهت رم، همبستگی وجود داشته و حداکفر همبستگی در هفتههای 11 تا 14 بارداری دیده میشود )11(. در مطالعره ای در اسرکاتلند ، از دو ابزار Speet Rx و Minolta جهت سنجش بیلیروبین از راه پوستی استفاده شد و نتایج نشان داد که فقرطSpeet Rx برای غربالگری ایکتر نوزادی مفید بوده و ابزار دوم فاقد کیفیت لازم میباشد )11(.
در مطالعررهی حاضررر، صرررف نظررر از ارتبررا معنرر یدار و مستقیمی که بین مقادیر بیلیروبین سررم ی و پوسرت ی وجروددارد، میانگین مقادیر بیلیروبین در این دو روش انردازه گیر ری در نوزادان پرهتررم در روز هرا ی مختلرف انردازهگیر ری، تفراوتمعنیداری با هرم نداشرت، امرا در نروزادان تررم ایر ن اخرتلافمعنیدار بود. این یافتهها نشان دهندهی ارزش استفاده از ایر ن دستگاه در اندازهگیری بیلیروبین در نوزادان پرهترم میباشد.
شاید علل نتایج متفراوت در مطالعرات مختلرف و همچنرین مطالعهی حاضر، تفاوت در نروع دسرتگاههرا ی مرورد اسرتفاده،تعداد نمونههای مورد بررسی، شررا یط آ و هروا یی متفراوت وتفاوت در نژاد و رنپ پوست جمعیت مورد مطالعه باشد.

نتيجهگيری:
میزان بیلیروبین پوست افراد نسبت به سرطح بیلر یروبر ین خونشان متفاوت میباشد. بنابراین پیشنهاد مر یگرردد قبرل ازاستفاده از بیلیچک در منراطق مختلرف جغرافیر ایی، ابتردا برااندازهگیری همزمان بیلیروبین پوستی و سرمی، ضریبی جهت تبدیل بیلیروبین پوستی به بیلیروبین توتال سرم بدست آیر د و پس از کالیبرهکردن دستگاه، از آن استفاده شود. در مجموع، چنین به نظر میرسد که دستگاه بیلر یچرک دقرت لازم را برهعنوان ابزار سنجش و پایش زردی نوزادی نداشته و بنابراین به هیچ عنوان توصیه نمیگرردد در نروزادانی کره برا خطرر زردی پ یشرون ده مواج ه و دارای اندیکاس یونه ای زردی ش دید میباشند، صرفاً به اندازهگیری بیلیروبین پوستی بسنده شرود.بر اساس نتایج این مطالعه، میتوان از دسرتگاه بیلر یچرک برهعنوان وسیلهای نسبتاً قابل اعتمراد بررای غربرالگر ی ایکترر در نوزادان پرهترم استفاده کرد و میزان خونگیری در این نوزادان و در نتیجه درد و عوارض ناشی از آن و نیز افت هموگلروب ین را کراهش داد و چنانچ ه پرس از غرب الگری، سرطح بیل یروب ین پوس تی ن وزاد ب الا باشرد، ب ه دلی ل اهمی ت ب الای عارض ه کرنیکتروس، میزان دقیق بیلیروبین بره روش سررمی تعیری ن گردد و درمان بر این اساس شروع شود. در صورتی کره بیمرار نیاز به اندازهگیری و پایش مکرر داشته باشد، میتروان پرس ازکالیبره کردن دستگاه، در نوبتهرا ی بعرد ی، صررفاً از دسرتگاهبیلیچک استفاده نمود. به هر حال پیشنهاد میشرود ، ارزیر ابی کارایی دستگاه بیلیچک با تعرداد نمونرهی بیشرتر در نروزادان
شماره 4، پیدرپی 94، مهر و آبان 2191 دکتر سید محمد کاظم نوربخش و همکاران/ 291
ترم و پرهترم با تعداد برابرر انجرام شرود ترا نترایج قطعر یترر یحاصل شود.
تشکر و قدرداني
در پای ان، ب ر خ ود لازم م یدان یم از معاون ت تحقیق ات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد کره هزینرههرای مرالیطرح با کد 416 را تأمین نمودنرد، واحرد پرژوهش بیمارسرتانهاجر و کلیهی پرسنلی که در انجام این طرح برا مرا همکراریکردند، تقدیر و تشکر نماییم.
REFERENCES
120853267366

Stoll BJ, Kliegman RM. Digestive System (Newborn). In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 17th ed. USA: Saunders; 2004. p. 592–608.
Mirfazeli A, Najafi L, Noohi AH, Cheraghali R. Etiologies of severe indirect hyperbilirubnemia in term neonates, Gorgan – Iran. J Gorgan Univ Med Sci 2010;11(4):82–6. (Full Text in Persian)
.3 Madan A, Macmahon JR, Stevenson DK. Neonatal hyperbilirubinemia. In: Ballard HW, Gleason RA, Aversys CA, editors. Disease of the newborn. 8th ed. Philadelphia: Saunders; 2005. p. 1226–56.
4. Zahedpasha Y, Ahmadpour Kacho M, Lookzadeh MH, Mazloomi A. Effect of clofibrate on prolonged jaundice of term neonates. J Babol Univ Med Sci 2010;11(5):22–6. (Full Text in Persian)
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

.5 Esmaeil Poor S, Safavi M, Jalali Sh, Ebrahimi E. Evaluation of hearts and associated factors with neonatal hyper bilirubinemia in hedayat Hospital Tehran. Persian. J Nurs Midwifery SBMU 2008;16(59):19–25. (Full Text in Persian)
Bhutani VK, Johnson LH, Keren R. Diagnosis and manangement of hyperbilirubinemia in the term neonates: For a safer first week. Pediatr Clin North Am 2004;51:843–61.
Maisels MJ, Kring E. Transcutaneous bilirubin levels in the first 96 hours in a normal newborn population of  35 weeks’ gestation. Pediatrics 2006;117:1169–73.
Wennberg RP, Ahlfors CE, Bhutani VK, Johnson LH, Shapiro SM. Toward understanding kernicterus: a challenge to improve the manangement of jaundiced newborns. Pediatrics 2006;117:474–85.
.9 Nelson WE, Behrman RE, Kliegman R, Arvin AM, editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 16th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2007. p. 603–4.
Imani M, Mohammadi M. Comparison of change pattern of serum and transcutaneous bilirubin in hyperbilirubinemic neonates. Zahedan J Res Med Sci 2004;6(3):193–9. (Full Text in Persian)
Keshishjan ES, Antonov VS, Davydov VM, Prischepa MI. Transcutaneous bilirubinometry method at newborn jaundice diagnostics and control. Russ Bull Perinatol Pediatr 1993;38:5–11.
Rubaltelli FF, Gouley GR, Loskamp N, Modi N, Roth Kleir M, Sender A. Transcutaneous bilirubin messurment. A multicenter evaluation of a new device. Pediatrics 2001;107(6):1264–71.
.31 Sanpavat S, Nuchprayoon I. Comparison of two transcutaneous bilirubinometers-Minolta AirShields Jaundice Meter JM103 and SpectRx Bilicheck-in Thai neonates. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2005;36(6):1533–.7
Ho HT, Ng TK, Tsui KC, Lo YC. Evaluation of a new transcutaneous bilirubinometer in Chinese newborns. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006;91(6):F434–F438.
Rostami N, Shahverdizadeh MA. Determining the diagnostic power of transcutaneous bilirubinometry(TCB). J Faculty Med (SBMU) 2007; 31(4): 351–.3
Boo NY, Ishak S. Prediction of severe hyperbilirubinaemia using the Bilicheck transcutaneous bilirubinometer. J Paediatr Child Health 2007;43(4):297–.203
Samanta S, Tan M, Kissack C, Nayak S, Chittick R, Yoxall CW. The value of Bilicheck as a screening tool for neonatal jaundice in term and near-term babies. Acta Paediatr 2004;93(11):1486–.09
Janjindamai W, Tansantiwong T. Accuracy of transcutaneous bilirubinometer estimates using BiliCheck in Thai neonates. J Med Assoc Thai 2005;88(2):187–.09
Golestan M, Fatemi AH, Bahrami-Ahmadi A. Study of the correlation between transcutaneous bilirubin leves (Jh 20-1 Bilirubinometer) and serum bilirubin levels (laboratory). J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2008;15(4):3–8. (Full Text in Persian)

294
Memarzadeh M. Comprison of serum bilirubin measurement in laboratory and transcutaneous bilirubinometer in preterm neonates in Shahid Beheshti Hospital (Dissertation). Tehran: Alzahra University; 2007. (Text in Persian)
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

De Luca D, Zecca E, de Turris P, Barbato G, Marras M, Romagnoli C. Using BiliCheck for preterm neonates in a sub-intensive unit: diagnostic usefulness and suitability. Early Hum Dev 2007;83(5):313–7.
Sajjadian N, Shajari H, Saalehi Z, Esphahani F, Alizadeh Taheri P. Transcutaneous bilirubin measurement in preterm neonates. Acta Med Iran 2012;50(11):765–70.
Wong C, van Dijk PJE, Laing I. A comparison of transcutaneous bilirubinometers: SpectRx BiliCheck versus Minolta AirShields. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2002;87(2):F137–F140.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید