پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 92/9/3129
سال هجدهم، شماره مهر4 ، و پي آبان در 99پي 441 9، صفحات 474 تا 484 تاريخ پذيرش مقاله: 92/2/3129
بررسي همبستگي خودکارآمدی و خستگي در مدرسين دانشکدههای پرستاری و مامايي تهران
عزيز شمسي4، دکتر فريده يغمايي*9، ژاله عزتي1، دکتر فريد زايری4

3. مربی، دانشکده پرستاری میاندوآب، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، میاندوآب
9. دانشیار، گروه بهداشت عمومی ،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
1. مربی، گروه بهداشت عمومی ،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
-10921208652

4. استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران چکيده
سابقه و هدف: مدرسین از ارکان اصلی دانشگاهها و عامل اصلی در تحقق اهداف آموزشی هستند. پژوهشهای قبلی نشان دادهاندد کدهتدریس از پرتنشترین مشاغل است. تنش مرتبط با شغل منجر بده مشدک ن نداتوان کنندده ی سد متی مانندد تسدتگی و ورسدودگیمیشود. تودکارآمدی میتواند روی تستگی تأثیر بگذارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان همبستگی ابعداد تودکارآمددی و ابعدادتستگی در مدرسین دانشکدههای پرستاری و مامایی تهران انجام گروت.
مواد و روشها: این پژوهش توصیفی- همبستگی، روی 344 مدرس پرستاری و مامایی، که به صورن سرشماری انتخاب شدده بودندد،انجام شد. ابزار مطالعه ،پرسشنامهای سه بخشی شامل اط عان جمعیت شناسدی، “مقیداس حدس تودکارآمددی مددرس” و “سدیاههنشانههای چند بعدی تستگی- ورم کوتاه” بود. روایی ابزار به وسیلهی روایی محتدوی و روایدی همزمدان، و پایدایی آن بدا روآ آلفدایکرونباخ و آزمون مجدد تعیین گردید. به منظور تعیین ضریب همبستگی، از ضریب همبستگی پیرسون و یا ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. 52/5p< سطح معنیداری اتت فها در نظر گروته شد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يافتهها: تودکارآمدی با نوع استخدام، سابقهی تدریس، مورد ع قه بودن دروس تدریسی، متوسط تعدداد دانشدجویان در کدارآموزی وداشتن کار دوم، همبستگی معنیدار داشت. تستگی، با گروه آموزشی، متوسط واحدهای تئوری در یک ترم، مورد ع قده بدودن دروستدریسی، متوسط تعداد دانشجویان در کارآموزی و داشتن کار دوم، همبستگی معنیدار داشت. همچنین بین تودکارآمدی و تسدتگی ، همبستگی معنیداری با ضریب همبستگی 93- r وجود داشت.
نتيجهگيری: همبستگی منفی بین تودکارآمدی و تستگی نشان میدهد که هدر چده تودکارآمددی مددرس بدااتر باشدد، تسدتگیپایینتر است. وجود همبستگی بین تودکارآمدی و تستگی نشان میدهد مدرسینی که به توانایی تود بدرای تددریس، اداره کد س وتعامل با دانشجویان اعتماد دارند، تستگی پایینتری دارند.

-18287236306

واژگان کليدی: تودکارآمدی، تستگی، مدرسین پرستاری لطفاً به این مقاله به صورن زیر استناد نمایید:
Shamsi A, Yaghmaei F, Ezzati Zh, Zaeri F. Correlation between dimensions of self-efficacy and dimensions of fatigue in faculty members in schools of nursing and midwifery of Tehran. Pejouhandeh 2013;18(4):174-.181
20325115

مقدمه4
مدرسین، اساسیترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلدوب درتحقق اهداف آموزشی و یکی از ارکان اصلی دانشگاهها هسدتند که نحوهی عملکرد آنها در بازدهی کل سازمان، نقدش اساسدی

* نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر فريدده يغمدايي ؛ گدروه بهداشدت عمدومی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شده ید بهشدت ی، تهدران ؛ پسدتالکترونيك: [email protected]
ایفا میکند )3 و 9(. کار تدریس، یکی از پرتنشتدر ین مشداغل در دنیا محسوب میشود) 1(. اگر چده هدر شدغلی تدنش هدای تاص تود را دارد، اما مدرسین وشدارها ی ویدژه ای را متحمدلمیشوند که در کمتر حروهای نظیر آن را میتوان یاوت. منداب تنش مدرسین را میتوان در سه دسته، شامل مشک ن مربوط به ک س درس، مشک ن مربوط به محدیط آموزشدی -کداری و مشک ن شخصی دستهبندی کرد) 4(. در کشور چدین ، تدنششغلی معلمان بیش از پزشکان گزارآ شدده اسدت ) 2(. تدنششغلی در بین مدرسین دانشگاهها در سراسر جهان بده صدورن هشدار دهندهای رو به اوزایش است) 6(.
کمبود مدرسین و سداعان کداری طدوان ی همدراه بدا تدنشت دریس، باع ب ه تط ر اوت ادن س متی جس می و روان ی مدرسین، مشک ن نداتوان کنندده ی سد مت ی مانندد تسدتگی، وشار روانی و ورسودگی و کداهش کیفیدت زنددگی و امیدد بدهزندگی میشود )35-7(. در مطالعهای که در سال 9555 انجام شد، مشخص گردیدد کده 45 درصدد از اعادای هید أن علمد ی دانشکدهی پرسدتار ی، تسدتگ ی هیجدان ی را در سدطح بداایی تجربه کردهاند )33(.
تستگی، یک نشانهی ناتوشایند است که طیفی از احسداس
ضعف (tiredness) تا ورسوده شدن (burnout) را شامل شده و با ایجاد تداتل در توانایی اوراد در انجدام عملکردشدان )39(، باع کاهش کیفیت زندگی )31( و کاهش کارایی و بهدره وری میشود )39(. پیامدهای منفی تستگی در کارمندان میتواندد شامل از دست دادن دورهای حاوظه، کداهش تمرکدز و توجده،تأتیر در تصمیمگیری، ناتوانی در پدردازآ اط عدان، کداهشسودمندی، کاهش توانایی حدل مشدک ن، اودزایش اشدتباهان کاری و کاهش توانایی در ارتباط با دیگران باشد) 34(.
تودکارآم دی (self-efficacy) ب اا م یتوان د پاس ب ه تسددتگی و وقددای پددرتنش را متعددادل کنددد ) 32(. اوددراد بددا تودکارآمدی باا، تنش کمتری را در موقعیتهای تطرناک یا پرتنش تجربه میکنند )36(. نتایج پژوهشها نشان مدی دهندد که تودکارآمدی باا میتواند موجدب کداهش تسدتگی شدود)37 و 31(. در همددین رابطدده، Findley در سددال 3221 در پژوهش ی ک ه ب ا ه دف بررس ی همبس تگی ب ین اعتق ادان تودکارآمدی و نشانههای سندرم تستگی مزمن در بد ین 345 ورد مبت به سندرم تستگی مدزمن انجدام داده بدود، بده اید ن نتیجه رسید که تودکارآمدی باا، با کاهش شدید نشدانه هدای جسمی و روانی سندرم تسدتگی مدزمن، نداتوانی و اضدطراب، همبستگی دارد) 32(. همچند ین، Schwarzer و Hallum در سال 9551، در پژوهشدی تحدت عندوان “درک تودکارآمدد ی معلم به عنوان پیشگوییکنندهی تدنش شدغلی و ورسدودگی ” نشان دادند که تنش شغلی بین تودکارآمدی و ورسودگی، بدهعنوان واسطه عمل میکند و در همهی گروههدای سدنی ، بدین تودکارآمددددی، تدددنش شدددغلی و ورسدددودگی ، همبسدددتگی غیرمستقیم معنیداری وجود دارد )32(.
تودکارآمدی، باور به توانایی تود، جهت انجام مووقیتآمیدزوظایف میباشد و ریشه در نظریهی شناتتی- اجتماعی بندورا Bandura’s Cognitive-Social Theory)) دارد. بر اسدا س
372
نظریهی بندورا، نگرآها، تواناییها و مهارنهای شناتتی هدرورد، تشکیلدهندهی سیستم “تود” (self-system) است که در چگونگی درک اوراد از شرایط مختلف و چگدون گی روتدار درتقابل با آنها، نقش عمدهای ایفا میکند. تودکارآمدد ی، بخدش
مهم ی از ای ن سیس تم “ت ود” محس وب م یش ود. یک ی از جنبههای اساسی تودکارآمدی شخص، این باور است که ودرداز راه اعمال کنترل میتواندد بدر پیامددهای زنددگی تدود اثدربگذارد؛ به ویژه در هنگام رویارویی بدا عوامدل تدنشزا، داشدتناحس اس کنت رل ب ر ش رایط، ع املی مه م در س ازگاری ب ا
موقعیتهای گوناگون میباشد )95(. اوراد با تودکارآمدی باا ،ت آ بیشتر و پشتکار طدوان یتدر ی دارندد. اودراد دارای تدودکارآمدی پایین، اعتماد بده نفدس کمتدری داشدته و در مدوردمووقیت و پیشروت شخصی، دارای اوکار منفی میباشند )36(.
تودکارآمدد ی معلدم teacher’s self-efficacy))، قاداونمعلم در مورد تواناییهایش در جهت کسدب نتدایج مطلدوب ازی ادگیری و ب هک ارگیری دان شآم وزان، حت ی دان شآم وزان بیانگیزه و مشکلدار میباشدد )93(. تدود کارآمدد ی معلدم بدرعملکرد و انگیزآ، رضایت شغلی و کیفیدت زنددگی مددرس وهمچنین بر مووقیت و نگرآ یادگیرنده به درس، تأثیر مهمد ی میگذارد )36، 94-99(. تودکارآمدی معلمان بر میزان تد آمعلم در تدریس، پشدتکار آن هدا در شدرایط دشدوار آموزشدی و مقاومت آنها در برتورد با موان تأثیر میگذارد) 92(.
پژوهشهای انجام شدده در ایدران و سدایر کشدورها، کده بدهپژوهش در مورد تودکارآمدی و تستگی پرداتتهاندد ، بیشدتر در بین معلمان ابتدایی و مدارس متوسطه بوده است. در ایدران و حتی جهان، پژوهشی که تودکارآمدی یا تستگی را در بین مدرسین دانشگاه، مخصوصاًمخصوصا مدرسین پرسدتاری مدورد مطالعده قرار دهد، انجام نشده است.
هدف از این پدژوهش توصدیفی- همبسدتگ ی، تعیدین میدزانهمبستگی ابعاد تودکارآمدد ی و ابعداد تسدتگی در مدرسدیندانشکدههای پرستاری و مامایی شهر تهران میباشد.

مواد و روشها
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

ای ن پ ژوهش از ن وع توص یفی – همبس تگی م یباش د. نمونددههددای ایددن پددژوهش عبارتنددد از کلیددهی مدرسددین دانشکدههای پرستاری و مامایی شهر تهران، که دارای یکدی ازمراتب علمی مربی، استادیاری، دانشیاری و استادی میباشدند . ای ن او راد م یبایس ت در زم ان انج ام پ ژوهش، در یک ی از گروههای آموزشی دانشکدهها، به امر آموزآ اشتغال داشدته ودارای حکددم اسددتخدام رسددمی، پیمددانی یددا شددبهپیمددانی از
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

376
کددارگزینی دانشددگاه هددای مربوطدده بددوده و یددا بدده صددورنحقالتدریسی و یا استاد مدعو مشدغول بده کدار بدوده و واجدد شرایط و معیارهای تعیین شده برای واحدهای پژوهشی باشند.
محیط پژوهش شامل دانشکدههای پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و تدمان بهداشتی درمانی ایران، دانشدگاه علدومپزشکی و تدمان بهداشدتی درمدانی تهدران و دانشدگاه علدومپزشکی و تدمان بهداشتی درمانی شهید بهشتی بودند.
مشارکت نمونهها در این پژوهش ،بدا کسدب رضدا یت از آنهداصورن میگروت. در صورتی که نمونهها به هر علتی تمایل بدهادامهی شرکت در مطالعه نداشته و یا بده علدت تاصدی ماننددمرتصی، مأمورید ت تحصدیلی، بیمداری و … مشدغول تددریسنبودند، میتوانستند از مطالعه تارج شوند.
نمونهها از طریق سرشماری از بین مدرسین دانشکدههدایپرس تاری و مام ایی دانش گاهه ای عل وم پزش کی و ت دمان بهداشتی درمانی ایران، تهران و شهید بهشتی انتخداب شددند . اندازهی نمونه 345 نفدر بدود، ولدی بده دل ید ل احتمدال ر ید زآ نمونهها، کلیهی مدرسین پرستاری دانشدکده هدای پرسد تاری و مامایی دانشگاههای علوم پزشکی ووق الذکر، بده عندوان نموندهانتخاب شدند.
ابددزار گددردآور ی دادههددا در ایددن پددژوهش شددامل سدده
پرسش نامهی مشخصدان و ردی ،”مقی اس حدس کارآمددی مدددرس” Teacher’s Sense of Efficacy Scale)) و “س یاههی نش انهه ای چن د بع دی تس تگی- و رم کوت اه”
(Multidimensional Symptoms Fatigue Inventory-
.بود Short Form)
پرسشنامهی مشخصان ودردی شدامل 95 عبدارن دربداره ی جنس، سن، اط عدان مربدوط بده میدزان تحصدی ن ، شدرایط شغلی، سوابق کاری، ساعان تدریس در طول هفته و … بود که توسط نمونهها تکمیل گردید.
“مقیاس حس کارآمدی مدرس” شامل 31 عبارن در چهداربعد “کارآمدی برای بهکارگیری دانشجویان” Efficacy for )(engagement students )سؤاان 3 الی 7(، “کارآمدی برای راهکارهددای آموزشددی” Efficacy for instructional )
(strategies )س ؤاان 1 ال ی 33(، “کارآمددی ب رای ادارهی
(Efficacy for classroom management) “کد س
)سؤاان 39 الی 32( و “کارآمدی برای تعامدل بدا دانشدجویان
(Efficacy for interaction among ” دارای شرایط تداص
(students with special condition )سؤاان 36 الدی 31( بود )96(. امتیاز هر سؤال، بر اساس مقیاس لیکدرن از 3 تدا 2 به صورن اص )3(، کدم )9(، متوسدط )1(، زید اد )4( و تیلد ی )2(، امتیازدهیً شد. امتیاز کل این مقیاس بین 31 تا 25 بدود . در این مقیاس امتیاز بااتر نشان دهندهی تودکارآمدی بدااترمیباشد )97(.
“سیاههی نشانههای چند بعدی تستگی- ورم کوتاه” شامل
15 سؤال در پنج بعد تسدتگی عمدومی (General fatigue)
)سد ؤاان 3 الدی 6(، تسدتگی جسدمی (Physical fatigue)
)سؤاان 7 الی 39(، تستگی عداطفی (Affective fatigue)
)سد ؤاان 31 الدی 31(، تسدتگ ی رواندی (Mental fatigue)
)سؤاان 32 الی 94( و امتیاز انرژی (Vigor score) )سؤاان
92 الی 15( بود. امتیاز هر سؤال بر اساس مقیاس لیکرن پدنجدرجهای از صفر تا 4 به صورن اص ً )5(، کم )3(، متوسط )9(، زیاد )1( و تیلی )4( امتیازدهی شد. امتیاز هر بعد، که از صفر تا 94 میباشدد ، بده طدور جداگانده محاسدبه شدد ، ولدی بدرای محاسبهی میزان تستگی کلی، امتیداز چهدار بعدد اول از بعددمیزان انرژی، کم گردید )91 و 92(.
در این پژوهش، ابزارها بر اساس الگوی Wild و همکاران، ترجم ه و روانس نجی ش دند ک ه ش امل مراح ل ترجم هی پرسش نامه از زب ان اص لی ب ه زب ان ه دف، ترکی ب و تلفی ق نسخههای ترجمههای اولیه به ید ک نسدخه ی واحدد، برگدرداننسخهی نهایی ترجمده شدده از زبدان هددف بده زبدان اصدلی، بازنگری نسخهی ترجمه شده از زبدان هددف بده زبدان اصدلی، کسب اط عان شناتتی، اص ح و جم بندی و گدزارآ نهدایی بود) 15(.
جهت بررسی روایی و پایایی، از اساتید دانشدگاه هدا ی تهدراناستفاده شد. شاتص روایی محتوای “مقیاس حدس کارآمددی مدرس”، در قسمت مربوط بدودن 1/17 درصدد ، واضدح بدودن 4/72 درصد و روان بدودن 1/72 درصدد بدود . شداتص روایدی محتوای “سد یاههی نشدانه هدای چندد بعددی تسدتگ ی- ودرمکوتاه”، در قسمت مربوط بودن 9/72 درصد، واضح بودن 2/19 درصد و روان بودن 7/72 درصد بود.
جهت اندازهگیری روایی م کد ی هدم زمدان، “مقید اس حدسکارآمدی مدرس” را با “مقیاس تودکارآمدی عمومی” شدرر و
همک اران (Sherer et al General Self-Efficacy)، ب ه عنوان یک مقیاس معتبدر و پا ید ا، بده نموندههدا داده و ضدری ب همبستگی آنهدا انددازه گید ری شدد کده 73/5 بد ه دسدت آمدد.
“مقی اس تودکارآم دی عم ومی” ش رر و همک اران، توس ط چراغددی و همکدداران در دانشددگاه شدده ید بهشددتی ترجمدده و روانسنجی شده است .
جهت اندازهگیری روایی همزمان ،”سیاههی نشانههای چنددبعدی تستگی- ورم کوتاه” را بدا “مقید اس شددن تسدتگی” (Severity Fatigue Scale) به عنوان یک مقید اس معتبدر وپایا، به همهی نمونهها داده و ضدری ب همبسدتگ ی نمدران آنهدا اندازهگیری گردید که میزان همبستگی، 77/5 به دست آمد.
در این پژوهش، پایایی مقیاسها با دو روآ تعیین همسدان ی درونی و پایایی ثبان بیرونی، مورد سنجش قرار گرودت . جهدت بررسی همسانی درونی، از روآ آلفای کرونباخ و برای بررسد ی پایایی ثبان بیرونی، از روآ آزمون مجدد استفاده شد. به ایدنترتیب که مقیاسهدا بده واصدلهی دو هفتده بده 35 درصدد از نمونهها )32 نفر( داده شد و همبستگی بد ین دو آزمدون مدوردسدنجش قدرار گرو ت. آلفدا ی کرونبداخ ب رای “مقیداس ح سکارآمدی مدرس”، 21/5 به دسدت آمدد. همچندین در آزمدونمجدد، ضریب همبستگی بین دو بار تکمیل پرسشدنامه، 26/5 به دست آمد. برای “سیاههی نشانههای چند بعدی تسدتگی – ورم کوتاه”، آلفای کرونباخ 23/5 به دسدت آمدد. همچندین در آزمون مجدد، ضریب همبستگی بین دو بار تکمیل پرسشنامه ،19/5 بدست آمد.
اط ع ان م ورد نی از توس ط پرسش نامه جم آوری ش د. جم آوری اط عان ید ک مداه بده طدول انجامید د. از کدل 347 پرسش نامهای ک ه ب ه مدرس ین داده ش د ،344 پرسشددنامه برگشت داده شد که میزان بازگشت پرسشنامههدا ، 27 درصدد بود.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرماوزار بسدته ی آمداری برای علوم اجتماعی )نگدارآ شدانزدهم (، انجدام گرودت . بدرا ی اهداف توصیفی، از شاتصهای آماری نظیر مید انگین، انحدرافمعیار و دامنهی تغییران استفاده شد. برای هدف اصدل ی کده ازنوع بررسی همبستگی میباشد، از روآهای پارامتری سنجش همبس تگی مانن د ض ریب همبس تگی پیرس ون و روآه ای ناپارامتری مانند ضریب همبستگی اسدپیرمن اسدتفاده گردیدد .
52/5p< به عنوان سطح معنیداری اتت فها در نظدر گروتدهشد.

يافتهها
میانگین سنی نمونهها 12/42 سال با انحراف معیار 1/6 بود .
3/16 درصد از نمونهها را زنان تشکیل میدادند .2/72 درصد از نمونهها متأهل و 2/13 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند .2/72 درصد در پست سازمانی مدرسی مشغول به کار بودند .4/12 درصد از نمونههای پژوهش دارای درجه علمی مربی بوده و 1/77 درصد به صورن رسمی استخدام شده بودند .9/11 درصد از مدرسین در گروه داتلی- جراحی مشغول به تدریس بودند. میانگین سابقه تدریس در بین نمونهها، 12/36 سال بود. متوسط تعداد دانشجویان در دروس 377نظری، 46/16 نفر با انحراف معیار 1/31 و در کارآموزی 67/1 نفر با انحراف معیار 72/4 بود .2/79 درصد از نمونهها وقط در دانشکده مشغول به تدریس بوده و کار دوم نداشتند .نمران تستگی و ابعاد آن با جنس نمونهها رابطهی معنیداری نداشت )جدول 3(.

جدول 4. توزيع فراواني نمرات خستگي و ابعاد آن برحسب جنس*.

انحراف معیار میانگین تعداد جنس تستگی و ابعاد آن
1/7
2/9 1/42
2/49 95
394 مرد
زن تستگی عمومی
1/2
2/62 1/75
4/22 95
394 مرد
زن تستگی جسمی
4/57
2/52 1/45
4/92 95
394 مرد
زن تستگی عاطفی
2/512 1/22 1/92
9/19 95
394 مرد
زن تستگی ذهنی
2/32
2/91 32/12
34/21 95
394 مرد
زن امتیاز انرژی
37/7
95/4 -3/22 9/16 95
394 مرد
زن تستگی کلی
* اتت ف دو گروه در هیچ موردی معنیدار نبود )آزمون مان- ویتنی(

2/79 درصد از نمونهها نمرهی باایی) 25-67( از مقیاس حس تودکارآمدی مدرس کسب کرده بودند و میانگین نمرهی تودکارآمدی نمونهها، 21/75 با انحراف معیار 7/2 بود )جدول 9(. 4/23 درصد از نمونهها، نمرهی پایینی )از 94- تا صفر( با میانگین 92/9 و انحراف معیار 546/95 از پرسشنامهی تستگی کسب کرده بودند )جدول 1(. کسب نمرهی پایین از پرسشنامهی تستگی، به معنی تستگی پایین نمونهها بود.

جدول 9. آمار توصيفي نمونههای پژوهش بر اساس نمرات خودکارآمدی.

انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل حس کارآمدی و ابعاد آن
4/4 96/13 12 33 کارآمدی برای به کارگیریدانشجویان
9/97 36/22 95 1 کارآمدی برای راهکارهای آموزشی
1/553 36/17 95 1 کارآمدی برای ادارهی ک س
9/341 33/93 32 2 کارآمدی برای تعامل با
دانشجویان تاص
2/734 75/21 17 16 کارآمدی کلی

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

اتت ف نمرهی تستگی کلی در اودراد بدا اسدتخدام رسدمی وپیمانی، معنی دار نبود )جدول 4(. بین نمرهی تستگی کلی و
371
جدول 1. آمار توصيفي نمونههای پژوهش بر اساس نمرات خستگي.
درصد تعداد نمرات خستگي
23/4 74 94 – تا صفر
17/4 24 3 تا 95
2/6 1 93 تا 45
9/1 4 43 تا 65
9/1 4 63 تا 19
9/92 میانگین
95/546 انحراف معیار

جدول 4. مقايسهی ميانگين نمرات خستگي و ابعاد آن بر اساس نوع استخدام*.

1222502-7532

تستگی و ابعاد آن نوع استخدام تعداد میانگین انحراف معیار رسمی 339 27/5 527/36 تستگی کلی پیمانی 91 54/33 211/15 سایر موارد 4 92/39- 255/2
1222502-9224آزمون

مان

ویتنیقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید