نقد مقاله
پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي( سال هجدهم، شماره 3، پي در پي 33، صفحات 651 تا 651 مرداد و شهریور 6339

یادداشت سردبير

نقد مقالات علمی نوعی روش گفتگوی علمی است که به لحاظ آموزشی از ارزش بالایی برخوردار بوده و در عین حال در زمینهی مورد بحث، مخاطبین و خوانندگان یک نشریه را به مشارکت میطلبد. نتیجهی این تبادل نظر، علاوه بر وضوح بیشتر یک مطلب علمی، گاه تولید اندیشههای ناب تحقیقاتی است که میتواند در جهت تکمیل و یا طراحی پروژههای جدید در حیطهی علمی مرتبط با مقاله، بسیار مفید باشد.
بدین جهت از نویسندگان محترمی که مقالاتشان مورد نقد قرار میگیرد، تقاضا میشود تا با صرف وقت، احساس مسؤولیت و تعمق لازم در پاسخگویی، موجبات فراهم آمدن یک فضای پویای علمی را در نشریه فراهم سازند. در ضمن، فرصت را مغتنم شمرده از کلیهی خوانندگان محترمی که با دقت نظر و علاقه، از طریق نقد مقالات پژوهنده، ما را در جهت رشد کیفی مقالات و نیز تحقق اهداف علمی و آموزشیمان یاری میرسانند، صمیمانه تشکر و قدردانی مینماییم.

نقدی بر مقالهی «بررسي تأثير 69 هفته تمرینات استقامتي بر CRP سرمي و فيبرینوژن پلاسمایي به عنوان عوامل التهابي پيشگویي کنندهی بيماریهای قلبي و عروقي»

تاریخ انتشار: خرداد و تیر 1931 )پژوهنده، سال 11، شماره 2، پی در پی 68، صفحات 88-82(

18288181627

در مطالعهای که توسط ط پارسط یان و همکاران در شط مارهی پیدرپی 68 )خرداد و تیر 1931( با عنوان «بررسططی تأثیر 12 هفت ه تمرین ات اسطططتق امتی بر CRP سطططرمی و فیبرینوژن پلاسطططمطا یی بطه عنوان عوامطل التهطابی پیشطططگویی کنندهی بیمطار یهای قلبی و عروقی» در صطططفحات 82 تا 88 منتشطططر گردیده اس ت) 1(، نکتهها و کاس تیهایی به نظر میرس د که توجه به آنها ممکن اس ت در انجام پژوهشهای بعدی کارگش ا باشد.
عنوان مقاله فارس ي: عنوان مقاله باید واضح، روشن و جامع بیان شط ودل ولی در عنوان نو و جنز آزمودنیها نامشط خ بوده و همچنین برای کوتاه شطططدن عنوان از عبارت “به عنوان عوامطل التهطابی پیشطططگویی کننده بیماریهای قلبی و عروقی” اسطتفاده نم یشد، که در مجمو بهتر است عنوان مقاله به این صورت نوشته شود:”تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر CRP سرمی و فیبرینوژن پلاسمایی در مردان جوان غیر ورزشکار”. عنوان مقاله انگليس ي: عنوان فارسطططی و انگلیسطططی مقاله همخوانی ندارد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

چکيده فارسي: اشتباهات نگارشی و تایپی متعدد وجود دارد مطانند اسطططتفاده همزمان از دو واژه “بر روی” در بخش مواد و روشها، دادهها متغیر فیبرینوژن در هر دو گروه شاهد و تجربی که در بخش یافتهها )چکیده فارس ی( ذکر ش ده با دادهها این متغیر در جدول شماره 2 )داخل متن( مغایرت دارد. همچنین باید ارزش معناداری دقیق و روشطططن بیان شطططود، حال آن که مطق دارP بطرا ی مطتغیر فیبرینوژن در پیش و پز از دوره تمرینطات در گروه شطططاهطد )تف اوت درون گروه ی( [5/0[P< گزارش شده که اشتباه است و باید اگر ارزش P برابر 5/0 بوده به این شطکل ) 5/0= P( و اگر هم بزرگتر از 05/0 بوده است به این صطورت ) 05/0<P(، نگارش میشد. همین مورد باید برای دو متغیر فیبرینوژن و CRP در گروه تجربی لح اظ گردد. در ضمن باید انحراف استاندارد برای متغیر CRP در گروه تجربی نیز گزارش میگردید.
مقدمه مقاله: متاسطفانهل در این بخش ش ماره بعضی از منابع اشططتباه گزارش شططده اسططت به عنوان مثال در متن مشططاهده میکنیم کهل]3 ماه تمرینات منظم دو اس تقامتی، باعث کاهش مقدار CRPشطد ) 10([ ، منبع مورد نظر اشطتباه گزارش شدهکه بعد از بررسط ی دیگر منابع مشخ شد که منبع شماره 11 صططحیح میباشططد. همچنین در قسططمتی دیگر ]افزایش مقدار CRP پز از دو هفتطه تمر ینطات گزارش گردیط د )11([ ، که منبع مورد نظر اشتباه گزارش شده است، چرا که بعد از مطالعه این منبع مشخ میشود که منبع مورد نظر کاهش CRP را نشان داده است. حال آن که اگر براساس راهنمای نویسندگان مجله پژوهنده از شط یوه نگارش فهرست منابعل با ذکر شماره به ترتیب در متن )شیوه ونکوور(، استفاده شده باشد، منبع شماره 12 باید صططحیح باشططد، ولی در این منبع متغیر CRP مورد بررسی قرار نگرفته است.
توجيه انتشار مقاله: پژوهشطگران محترم در قسمت مقدمه بابیان کاستی و تناقضات مطالعات پیشین، توجیهی برای انتشار مقاله خود داشططته باشططند. حال آن که نویسططندگان محترم در بخش ی از مقدمه برای بیان تناقض ات در مطالعات گتشططته به مقایسطططه 2 پژوهش ،یکی با 3 ماه تمرین و دیگری با 2 هفته میپردازند، که این مقایسططه از لحاظ روش شططناسطط ی صططحیح نمیباشدل چرا که مدت تمرینات )3 ماه در مقابل 2 هفته(، نو تمرینطات )اسطططتقطامت ی در مقطابل مقاومت ی(، سططططح آمادگی آزمودنیها )فعال در مقابل غیرفعال( و نو مطالعه )پاسطططه به سططازگاریل پز از فعالیت ورزشططی بعد از یک دوره تمرین در مقابل سازگاری به تمرینل سطوح استراحتی(، نتایج متناقضی را براس اس فعال کردن مس یرهای س یگنالینگی مختلف پدید میآورد، لتا باید پژوهشطگران محترم در تحل یل و تفسیر نتایج متناقض در پژوهشهای مختلف موارد فوق را مد نظر داشطططته باشند.
نویسندگان محترم در این مطالعه نتوانستهاند توجیه مناسبی برای انجام پژوهش خود داشطته باشند، لتا اگر با دقت بیشتری من ابع )خ ارجی و حتی داخلی( را بررسطططی کرده بودن د ،میتوانسط تند با ایدهی جدید و نوین پژوهش خود را طراحی و اجرا نمایند.
شماره 9، پیدرپی 39، مرداد و شهریور 1932 مهدی بیاتی/151

مواد و روش ه ا : این بخش دقیق و با جزئیات کامل گزارش شط ده اسط ت. اما باید چند نکته را برای انجام مطالعاتی از این دسطططت رعطا یت نمود .1- در این پژوهش زمان خون گیری در ساعت ]3 تا 12 ظهر[ ، اعلام شده، که براساس مقالات متعدد )از قبیل منابع همین مطالعه(، برای تعیین س طوح اس تراحتی بهتر اسططت در سططاعت 8 تا 3 صططبح نمونه خونی از آزمودنیها گرفت ه شطططود) 2، 9(. 2- اگر تمرین ات روی نوارگردان اجرا میش ود، بهتر اس ت آزمون برآورد حداکثر اکس یژن مص رفی )VO2max( نیز روی نوارگردان، نه چرخ کارسنج انجام گردد .در همین بخش میزان بار کار چرخ کارس نج به اش تباه 1500 وات گزارش شده، که 150 وات صحیح میباشد. 9- در قسمت روشهطای آمطار ی برای بررسطططی تفاوت میانگینهای دو گروه شططاهد و تجربی از آزمون] pair t-test[ اسططتفاده شططد، کهآزمون t مسطتقل یا Independent student t test صحیح میباشد.
ی افتهها: در جطداول این بخش سططططح معناداری )ارزش P( تفطاوت درون گروه ی و برون گروهی ذکر نشطططده و یط ا اینکه با علائم و آوردن زیرنویز جدول مشطخ نشده است. چرا که بامطالعه بخش بحث متوجه میشطططویم در پی 12 هفته تمرین اسطططتقامتی در گروه تجربی توده بدن و درصطططد چربی کاهش معنادار و VO2max افزایش معنادار داشططته اسططت. همچنین در جدول شططماره 2 واحد اندازه گیری برای دو متغیر CRP و فیبرینوژن ذکر نگردیده اسططت. در ضططمن درصططد تغ ییرات در گروه تجربی برای متغیر CRP کاهش 6/12 درصطد ذکر شدهولی کاهش 5/6 درصد صحیح میباشد و برای متغیر فیبرینوژن کاهش 5/6 درصطد ذکر شطده که کاهش 0/19 درصطد صح یح میباشد.
بحث: در این بخش از منابع به روز اسطططتفاده نشطططده اسطططت.
همچنین در پارگراف اول گزارش شطططده که تغییرات CRP و فیبرینوژن مططالعطه حاضطططر با پژوهشAhmadizad و -El(Sayed (2005 همخوانی دارد، در ح الی این پژوهش اثر یط ک جلسطططه ورزش مقاومتی را روی متغیرهای رئولوژی خون بررسی کرده است) 4(، در این مطالعه CRP مورد بررسی قرار نگرفته و از نتایج متغیر فیبرینوژن نیز به علت روش شططناسططی نمیتوان در بحث اسططتفاده کرد. نویسططندگان محترم باید این موضو را با دقت بیشتری در مطالعاتی آتی خود رعایت کنند ،چگونطه م یتوان دادههای به دسطططت آمده از پاسطططه به ورزش مقاومتی را با سطططازگاری به تمرین اسطططتقامتی قیاس و نتیجه گیری کردل حطال آن کطه ماهیت مختلفی از لحاظ سطططلولی – مولکولی دارند. همچنین نویسططندگان محترم تناقض یافتههای پژوهشهای مختلف را به تفاوت در سط طح آمادگی آزمودنیها بیان میکنند که بیتردید سططططح آمادگی آزمودنیها در تولید CRP اثرگتار اسطططت، ولی به منبعی اسطططتناد شطططده که این پژوهش تغییرات CRP را در ی ک دوی فوق م اراتون) 200 کیلومتری( بررسی کرده است) 5(. افزایش CRP بعد از ورزش فوق اسططتقامت به علت آسطط یبهای سططاختاری و التهاب کاملاً بدیهی اسطططت، در حال که کاهش CRP در اثر سطططازگاری به تمرین اسطتقامت ی مطالعه حاضر میتواند به علت کاهش درصد چربی و در نتیجطه کطاهش آد یپوسطططیتها و سطططایتوکاینهای تولیط دی بهوسطططیلهی آنها از قبیل 6-IL که در تحریک تولید CRP نقش دارنطد، رخ دهد. در ضطططمن نو یسطططندگان محترم افزایش عوامل التهابی را به دنبال یک جلسه تمرین ورزش سه گانه را به بیش تمرینی نسطبت م یدهند، که این تحلیل بسیار تعجب برانگیز است!

156/ دوماهنامه پژوهنده نقدی بر مقاله «بررسی تأثیر 12 هفته تمرینات …»

نتيجه گيری: در این بخش نویسندگان محترم توصیه نمودند که مراکز اسطتعدایابی و مربیان از این تمرینات اس تفاده کنند ،درحالی که مطالعه حاضر روی مردان جوان غیرورزشکار صورت گرفته و بنابراین میتوان به جامعه مرتبط نتایج بهدسططت آمده را تعمیم داد. ضمن این که چنین رویکردی در سراسر گزارش پیگیری نشده و ارتباط آن با استعدادیابی منطقی نیست.
منابع: از منابع جدید اسطتفاده نشده است، به طور ی که از 23 منبع تنها 9 مورد) 10 درصد( بعد از سال 2001 چاپ شدهاند. همچنین شطماره بعضطی از منابع در متن اش تباه گزارش شده است.
REFERENCES
120777066731

Parsian H, Abrahim Kh, Nikbakht H, Khanali F, Parsian S. The effect of 12 weeks of endurance training on serum C reactive protein and plasma fibrinogen as predictors of cardiovascular disease. Pajoohandeh 2012; 17 (2):626. (Full Text in Persian)
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Stewart LK, Flynn MG, Campbell WW, Craig BA, Robinson JP, Timmerman KL, et al. The influence of exercise training on inflammatory cytokines and C-reactive protein. Med Sci Sports Exerc 2007; 39(10):17149.
Rawson ES, Freedson PS, Osganian SK, Matthews CE, Reed G, Ockene IS. Body mass index, but not physical activity, is associated with C-reactive protein. Med Sci Sports Exerc 2003; 35(7):1160-4. Ahmadizad S, El-Sayed MS. The acute effects of resistance exercise on the main determinants of blood rheology. J Sports Sci 2005; 23(3):2439.
5. Kim HJ, Lee YH, Kim CK. Biomarkers of muscle and cartilage damage and inflammation during a 200 km run. Eur J Appl Physiol
2007; 99(4):443.7

مهدی بیاتی دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی E-mail: [email protected]

پاسخ نویسنده
احترامطاً در ارتبطاط بطا نظطرات یک ی از خواننطدگان محتطرم مقالطه چ اپ شطده تحطت عنطوان «بررسطی ت أثیر 12 هفتطه تمرینات استقامتی بر… » تیرماه 31، موارد زیر به استحضار میرسد:
1- ط رح اینگون ه مباح ث م اهوی، جنب ه آکادمی ک داش ته و معم ولاً در کلاس های س مینار و روش های تحقی ق مط رح
و بیشططتر جنبططه یططادگیری دارد و از آنجططا کططه مقططالات علمططی جنبططه دانططش افزایططی و کططاربردی داشططته و طططی مراحططلمختلف و با تأمین نظرات داوران خبره علمی انجام میگیرد، لتا از این منظر، باید به موضو نگریست.
2- ب ه منظ ور رف ع ش بهات و آگ اهی بیش تر خوانن ده محت رم در بخ ش محت وایی، م یتوانن د ب ا توج ه ب ه اینک ه مقال ه
مططتکور مسططتخرا از بخشططها یی از طططرح و رسططاله دکتططری اینجانططب در دانشططگاه آزاد اسططلامی واحططد علططوم و تحقیقططاتتهران میباشد، به دانشگاه متکور مراجعه نمایند .

دکتر حشمتاله پارسیان 91/8/32 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس
E-mail: [email protected]قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید