پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 71/71/7197 سال هجدهم، شماره 2خرداد ، و پي تير در 92پي 9221 ، صفحات 99 تا 202 تاريخ پذيرش مقاله: 71/4/7197
بررسي علل آسيبهای اندام فوقاني طي سالهای 2111 تا
دکتر مسعود ياوری2، آزاده رياحي*2، مهندس ناصر ولايي 1

7. دانشیار جراحی دست، بیمارستان 71 خرداد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2. کارشناس ارشد کاردرمانی، بیمارستان 71 خرداد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-10667209136

1. عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چکيده
سابقه و هدف: آسیبهاي دست جزء شایعترین آسیبهاي بدن میباشند به طوري که حدود 22% آسیبهاي اسکلتی عضلاننی را تشلاکی میدهند و میتوانند باعث ناتوانی و محرومیت دایمی از کار شوند. نوع ضایعه و نحوه درمان آن نقش مهمی در ناتوانی ایجاد شده دارد. بلاههمین دلی بررسی عل ایجاد چنین آسیبهایی میتواند در پیشگیري آنها در کشور ما نقش مهملای د اشلاته باشلاد. ایلان ماالعلاه جهلاتبررسی همهگیرشناسی بیماران مبتن به آسیبهاي اندام فوقانی در مرکز آموزشی-درمانی 71 خرداد انجام گرفت.
مواد و روشها: تحقیق از نوع توصیفی بر روي 4129 بیمار که طی سه سال )از سال 7122 تا سال 7191( به عللات آسلاید دسلات بلاهاورژانس بیمارستان 71 خرداد تهران مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. بعد از کسد رضایت از بیماران، خصوصیاتی مانند سلان، جلانس،زمان پذیرش، علت آسیددیدگی و مح آسید ثبت گردید. اطنعات به دست آمده با نرمافزار آماري SPSS مورد تجزیه و تحلی قلارارگرفت. براي مقایسه نسبتها از آزمون کايدو استفاده شد.
يافتهها: طی مدت ماالعه ،4129 بیمار) 4271 مرد و 179 زن( با آسیبهاي دست به بیمارستان مراجعه نمودند. میانگین سنی بیماران 1/24 سال بود .در این بیماران صدمه ناشی از بریدگی با شیشه )11/11%( شایعترین عام صدمه دست بود. بیشلاتر آسلایبها مربلاوب بلاهزمان شد بود. در آسیبهاي ناشی از دستگاههاي صنعتی ،77/11% افراد آموزشهاي لازم را فرا نگرفته بودند.
نتيجهگيری: به نظر میرسد که آسیبهاي اندام فوقانی در مردان بیشتر از زنان بوده و شایعترین ناحیه آسید در انلادام فوقلاانی، دسلاتمیباشد. همچینی مهمترین علت آسیبها در هر دو گروه مردان و زنان، جسم تیز و شیشه بوده است) 11/11%(. پس از این عاملا ، کلااربا دستگاههاي صنعتی علت آسیددیدگی 91/21% افراد بوده است که 77/11% این افراد براي کار با این دستگاهها آموزش ندیده بودند.

1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

-18287235211

واژگان کليدی: زخم و آسیبها، تروماي دست، آسید صنعتی، اپیدمیولوژي، ایران لافاًلافا به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Yavari M, Riyahi A, Valai N. Causes of upper extremity injuries in the years 2009 to 2011. Pejouhandeh 2013;18(2):97-102.

مقدمه2
آسیبهاي اندام فوقانی، شلاایعترین آسلایبهاي ایجلااد شلاده در بدن هستند و 1/1% تا 1/22% هملاه آسلایبها و 22% آسلایبهايعضننی-اسکلتی را تشکی ملای دهنلاد )1-7(. 44% آسلایبهايدست در مح کار ایجاد میشود )7(. به طور کلی یلا پلانجمناتوانیهاي دایمی و ی سوم موارد مزمن محرومیلات از کلاار راآسیبهاي دست تشکی میدهند )4(.
در آمریکا، از میلا ان آسلا یبهاي شلالل ی، سلاال یانه حلاداق یلا
میلیون نفر) 71%( به علت آسیبهاي شللی ناحیه دست تحلات

*نويسنده مسؤول مکاتبات: آزاده رياحي؛ تهران، خیابلاان کلاریمخلاان، خیابلاانآبان، بیمارستان 71 خرداد، واحد کاردرمانی؛ تلفن: 22912711-27-92+؛ پستت الکترونيك: [email protected]

درمان قرار میگیرند. در ترکیه نیز آسیبهاي دسلات شلاایعترین صدمه شللی گزارش شده اسلات. صلادمه ایلان عضلاو در خانلاه،اماکن عملاومی، تصلااد ، جنلاو، ورزش و فعالیتهلااي صلانعتیاتفاق میافتد. در این ملاورد بلاین کشلاورهاي مفتللاف، تفلااوتوجود دارد. در کشورهاي در حال توسعه شاید به دلی قدیمی بودن دستگاهها و عدم رعایت اصول ایمنلای، هنلاوز شلاایعترینعلت آسید دست فعالیتهلااي صلانعتی و کارخانلاهاي اسلات . در کشورهایی که اصول ایمنی در دستگاهها و محلا کلاار رعایلاتمیگردد، شایعترین مح صلادمه در خانلاه اسلات. در سلاورد دری ماالعه بیشتر صدمات دست در هنگام فعالیتهلااي تفننلایبوده است. در کودکان و نوجوانان آسید دست اغلد در خانه و
92
به صورت صدمه با شیشه، افتادن از بلندي و بسته شلادن در اتومبی یا منزل بر روي انگشتان و هنگام بازي اتفاق میافتلاد.از نظر مکان وقوع صلادمات، در گروههلااي سلانی مفتللاف نیلازتفاوت وجود دارد )1(.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

طی فعالیتهاي صنعتی، گروه اصلی آسید را ملاردان جلاوان وفعال زیر 41 سال تشکی میدهند )7، 2 و 4(. صدمات دست در فعالیتهاي ورزشی معمولامعمولاً بیماران بین 21 تا 41 سال را در بر میگیرد. در ی ماالعلاه در ایلاران میلاانگین سلان بیملااران9/22 سال بود )1(.
از آنجایی که آسیبهاي دسلات عملادتاعملادتاً نیازمنلاد دوره طلاولانیدرمان بوده و میتواند منجر به ناتوانی دایمی گلاردد و متعاقلادآن فشار اقتصادي- اجتملااعی و روانلای زیلاادي را بلاه بیملااران،خانواده آنها و مراکز صنعتی و نهایتانهایتاً جامعه وارد نماید، داشلاتن
آم ار دقی ق از پراکن دگی و مکانیس م ایج اد ای ن آس یبها در برنامههاي پیشگیري حارز اهمیت اسلات . بلادین منظلاور بلار آن شدیم تا ماالعهاي جهت تعیین همهگیرشناسی بیماران مبلاتنبه آسیبهاي اندام فوقانی در مرکز پزشکی آموزشی 71 خلاردادکه مراجعین فراوانی از صدمات اندام فوقانی را پذیرش میکند ،انجام دهیم.

مواد و روشها
10260591125857

سال
1388

سال
1389

سال
1390
31
39
30

سال

1388

سال

1389

سال

1390قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید