پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 9/21/2192
سال هجدهم، شماره 2خرداد ، و پي تير در 92پي 231 9، صفحات 67 تا 22 تاريخ پذيرش مقاله: 13/5/2191
بررسي نقش داروهای Survanta و Curosurf در پيشآگهي نوزادان مبتلا به
سندرم ديسترس تنفسي
دکتر مينو فلاحي*3و2، دکتر ياسر سميعزاده لاهيجي1، دکتر مهتا فاطمه بصير3

2. استادیار، فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1. مرکز تحقیقات سلامت نوزادان )NHRC(، بیمارستان کودکان مفید، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-10667209135

1. دستیار کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چکيده
سابقه و هدف: با توجه به شیوع بالای سندرم دیسترس تنفسی به خصوص در نوزادان نارس و عوارض شناخته شده درمانهای موجوودو گزارشات متفاوت از نقش و تأثیر دو نوع سورفکتانت موجود )سوروانتا و کوروسورف( حتی در مطالعوات جدیود و بوه من وور مقایسوهنقش دو داروی فوق در پیشآگهی نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی، این تحقیق در سال 2193 انجام گرفت .
مواد و روشها: این تحقیق به روش historical cohort روی 221 نوزاد واجد شرایط که تشخیص سندرم دیسترس تنفسی داشوت ند در بیمارستان شهدای تجریش انجام گرفت. تعداد 55 نوزاد که تحت درمان با آمپول سوروانتا داخل لوله تراشه قرار گرفتند به عنوان گوروهشاهد و 11 نوزاد که تحت درمان با آمپول کوروسورف داخل لوله تراشه قرار گرفتند به عنوان گروه مورد تحت مطالعه قرار گرفتند. پس از مشابهسازی گروههای مورد مطالعه از لحاظ وزن تولد و سن حاملگی، نتایج درمانی آنها شوامل میوزان مور و میور، پنوموتووراکس ، خونریزی ریوی، پنومونیهای وابسته به ونتیلاتور، مجرای شریانی باز و خونریزی داخل بطنی بوا آزمونهوای فیشور موورد قتواوت قورارگرفت. نوزادان دچار آنومالیهای قلبی و سایر ناهنجاریهای کشنده از مطالعه خارج شدند.
يافتهها: در مقایسه جنس، سن حاملگی، وزن تولد، دریافت کورتیکواستروئید پیش از تولد، نوع زایمان و نمره آپگار دقیقه اول بوین دوگروه مطالعه تفاوت معنیداری وجود نداشت. مر و میر در گروه شواهد )سووروانتا( 25% و در گوروه موورد )کوروسوورف( 5/25% بوود )959/3 p=(، 5/25% از گروه Corusurf و 5/13% از گروه Survanta بیش از یک دوز سوورفکتانت دریافوت کورده بودنود )535/3 p=(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

اختلاف معنیدار آماری در شیوع پنوموتوراکس، خونریزی ریوی، پنومونی مرتبط با ونتیلاتور، مجورای شوریانی بواز و خوونریزی داخولبطنی و مدت زمان استفاده از ونتیلاتور بین دو گروه وجود نداشت )1/3 p<(.
نتيجهگيری: به ن ر میرسد که نقش دو دارو در پیشآگهی نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی مشابه باشد. گرچه بوا توجوه بوهشیوع بالای بیماری و پیشآگهی بد عدم درمان مناسب این بیماری انجام تحقیقات تجربی وسیعتر توصیه میشود.

-18287235108

واژگان کليدی: نوزاد نارس، سندرم دیسترس تنفسی نوزادان، سورفکتانت ریوی، سوروانتا، کوروسورف لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Fallahi M, Samizadeh Y, Bassir M. Assessing the role of curosurf and survanta in prognosis of neonatal RDS
Pejouhandeh 2013;18(2):76-.28
04862

مقدمه3
سندرم دیسوترس تنفسوی بیمواری ریووی اسوت کوه مودتکوتاهی پوس از تولود آغواز گشوته و شودت آن روی روزهوایابتدایی زندگی افزایش یافته و در صورت عدم اقدامات درموانیمناسب، هایپوکسی پیشورونده و نارسوایی تنفسوی رو خواهودداد. علت این بیماری کمبود سورفکتانت آلوئولی در کنار عودم

*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر مينو فلاحي؛ تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش؛ پست الکترونيك: [email protected]

بلوغ ساختاری ریه میباشد که در اغلب موارد در نوزادان نارس دیده میشود. میزان بروز این بیماری با کواهش سون حواملگیافزایش مییابد؛ به روی کوه در نووزادان 15-11 هفتوه 92%، نوووزادان 12-11 هفتووه 99%، 19-19 هفتووه 25% و نوووزادان
12-13 هفته 51% بوده است) 2 و 1(.
هدف از درمان سندرم دیسوترس تنفسوی، انجوام موداخلاتیهمچون تهویه مکانیکی و سوورفکتانت داخول لولوه تراشوه درجهت به حداکثر رساندن میزان بقا با حوداقل عووارض جوانبیمیباشد، چرا که عدم درمان و یا درمانهای نامناسب موی توانودباعث افزایش مر و میر و عوارض نوزادان مبوتلا گوردد. روی53 سال گذشته استراتژیهای پیشوگیری و درموانی بسویاریبرای سندرم دیسترس تنفسی ارائه گردیده که بسیاری از آنهوااکنون مورد توافق عمومی قرار گرفته است) 2(.
پیشگیری از ایجاد سندرم دیسترس تنفسی، از قبل از تولد با تج ویز کورتیکواس تروئیدهای تزریق ی ب ه م ادر و ب ه ت أخیر انداختن زمان زایمان تا حد امکان آغاز میگردد. پس از تولود ، تجویز سورفکتانت به همراه روشهای مختلف تهویه تهواجمی ویا غیر تهاجمی تأثیر چشمگیری در کاهش مر و میر نوزادان مبتلا داشته است .
اول ین ب ار Fujiwara اس تفاده از س ورفکتانت ب رای درم ان سندرم دیسترس تنفسی نووزادان را در سوال 2993 پیشونهادکرد. پس از آن حجم گستردهای از کارآزماییهای بالینی کنترل شده در این خصوص انجام پذیرفته است. اسوتفاده گسوترده ازدرمان جوایگزینی سوورفکتانت، باعوث تحوول چشومگیری درپروتکلهای درمانی مشکلات تنفسی نوزادان شوده و بویشوکاین امر یکی از پیشرفتهای مهم در مراقبتهای ویژه نوزادان بوهشمار میرود) 1(.
انواع گوناگونی از سورفکتانت جهت استفاده در نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی معرفی و مورد تأییود قورار گرفتوهاس ت ک ه ش امل ان واع ص ناعی و ربیع ی م یباش د. تف اوت ساختاری اصلی بوین سوورفکتانتهوای ربیعوی یوا مشوتق ازحیوانات با انواعی که بصورت سنتتیک ساخته میشوند، وجوودپروتئینهوای هموراه سوورفکتانت) SP-B و SP-C( بوا غل وت1-2 درصد در انواع ربیعی است کوه در انوواع صوناعی وجوودنوودارد )5(. از انووواع سووورفکتانت هووای موجووود ، سوووروانتا و کوروسورف میباشد کوه در موورد نتوایج درموانی ایون دو دارواختلاف ن ر وجود داشته است؛ حتی در منابع جدید نیوز ایونموضوع مطرح شده است. لذا بوه من وور مقایسوه اثور دو نووعسوورفکتانت فووق در پویش آگهوی نووزادان مبوتلا بوه س ندرمدیسترس تنفسی، این تحقیق از مهر مواه 2195 توا مهور مواه
2193 در بیمارستان شهدای تجریش انجام شده است.

مواد و روشها
ایون تحقیوق بوه روشhistorical cohort study بو ه صوورتمطالعه بر روی یافتههای موجود در پرونده بیماران انجام شودهاست. کلیه نوزادان با تشخیص سندرم دیسترس تنفسی که در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان شهدا بستری و تحت
22
درمان با سوورفکتانت قورار گرفتوه بودنود وارد مطالعوه شودند.
نوووزادان مبووتلا بووه آنومووالی هووای قلبووی مووادرزادی و سووایرناهنجاریهای کشنده از مطالعه خارج شدند .
تشخیص سندرم دیسترس تنفسی بوا اسوتفاده از یافتوههوایبالینی شوامل دیسوترس تنفسوی )رتراکسویون بوین دنودهای ،ت اکیپن ه، نی از ب ه اکس یژن و نال ه(، ب ه هم راه نش انهه ای رادیوگرافیک مختص این سندرم داده شد. گوروه شواهد تحوتدرمان سوروانتا داخل لوله تراشه و گوروه موورد تحوت درموانکوروسورف داخل لوله تراشوه بودنود. داروی سووروانتا سواختکارخانه ABBOTT از کشوور امریکوا بوا دوزcc/kg 5 و داروی کوروسورف ساخت کارخانه Chiesi از کشور ایتالیا با دوز اولیوهcc/kg 5/1 و دوز بعدی cc/kg 15/2 میباشد.
ارلاعات دموگرافیک بیماران در ارتباط بوا مسوائل زایموان وتولد و بستری در بیمارستان با استفاده از پروندههوای نووزاداناستخراج گردید .پو یشآگهوی درموان دو گوروه بوا شاخصوهایمر و میر و شش عارضه بررسی شودند. پنوموتووراک بوهتجمع هوا در فتای جنب ارلاق شوده کوه بور حسوب میوزانتجمووع هوووا باعووث اخووتلال تنفسووی خفیووف تووا اخووتلالات
همودینو امیکی شو دید و کشو نده مو ی گو ردد. تشو خیص پنوموتوراکس بر اسواس یافتوههوای موجوود در گرافوی قفسوهصدری بود. خوونريزی ريوه در 5-5 درصود مووارد دریافوتسورفکتانت ایجاد میشود که اغلوب از نووع خوونریزی آلوئوولربوده و اغلب در ری 21-59 ساعت اول دریافوت دارو مشواهدهمیگردد. خونریزیهای شدید ریوی میتوانود بوا عواقوب شودیدهمچ ون م ر و ی ا نارس ایی تنفس ی ش دید هم راه باش د .
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

تشخیص خونریزی ریه با خوروج خوون از لولوه تراشوه، علائومشوک و کمخونی، علائم نارسایی تنفسی و یافتههای متغیور درگرافی قفسه صودری هموراه مویباشود. تشوخیص خوونريزیداخل بطني بر اساس سونوگرافی انجام شده در مغوز نووزاداننارس داده شد. مجرای شرياني باز بور اسواس علائوم بوالینیهمچون سوفل سیستولیک قلبی، پرهکوردیوال هیپراکتیوویتی، علائم نارسایی قلبی، قلوب بوزر در گرافوی قفسوه صودری و نبض چکشی داده شد. به علت نبود دسوتگاه اکوکواردیوگرافیپورتابل، تشخیص قطعی بیماری در نوزادان بد حوال در بوالینبیمار امکانپذیر نبود .پنوموني وابسوته بوه ونتيلاتوور بوهعفونت ریوی ناشوی از دسوتگاه ونتیلاتوور 59 سواعت پوس ازاتصال نوزاد به دستگاه ارلاق میگردد که جهت تشوخیص آ ن از مواردی همچون کشت و اسمیر ترشحات لوله تراشه به روش آلوئولار لاواژ غیر برونکوسکوپیک )NB-BAL(، وجود یافتههای مثبت از لحاظ پنومونی در گرافوی قفسوه صودری، آزمایشوات
29
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

CBC و CRP دال بر عفونت و وجوود توب و یوا هیپووترمی درنوزاد استفاده میشود. عوارض فوق به همراه عوواملی همچوونمدت زمان نیاز به ونتیلاتور و بستری در بیمارستان در نوزادان دو گروه مقایسه شدند. دو گروه از لحواظ سون حواملگی، سونتقوویمی و وزن تولود مش ابهسوازی ش دند. در ایون مطالع ه ازنرمافزار SPSS 16 جهت آنالیز آماری استفاده گزدید.

يافتهها
در این مطالعه 221 نووزاد بسوتری در بخوش مراقبوت ویوژهنوزدان مرکز درمانی شهدای تجریش در فاصله زموانی مهرمواه2195 لغایت مهرماه 2193 مورد مطالعه قرار گرفتنود . توزیوعبیماران دو گروه بر حسب خصوصیات فردی و بیماری آنها در جدول شماره 2 ارائه شده است و نشان میدهد که نووزادان دوگروه به لحاظ سن حاملگی و تقویمی، جنس، وزن هنگام تولد، شیوه زایمان، آپگار دقیقه اول، سن بستری در NICU و زمواندریافت اولین دوز سورفکتانت مشابه بودهاند و اخوتلاف آمواریمعنیداری بین آنها وجود نداشته است. از این تعداد 11 نووزاد)5/51%( تح ت درم ان ب ا Curosurf( Proactant alfa( و 55 نووزاد ) 1/51%( تحوت درموان بواSurvanta( Beractant ( ق رار گرفتند.
جدول شماره 3. توزيع و خصوصيات نوزادان مبتلا به سندروم ديسترس تنفسي بر حسب گروههای درماني
P value Survanta Curosurf
– 55)51/1%( 11)51/5%( تعداد
3/995 15)11%(
13)12%( 19)11/9%(
11)12/2%( پسر دختر جنس

3/519 2259 ± 233 2159 ± 153 وزن تولد )گرم(
3/113 11/2 ± 1/9 12/1 ± 1/5 سن حاملگی )هفته(
3/595 11)59/2%( 11)51/1%( دریافت کورتیکواستروئید پیش از تولد
3/522 1)5/1%(
52)95/5%( 5)1/5%( 59)91/5%( ربیعیسزارین شیوه زایمان

3/291 21 )19/1%( 19)23/5%( 22 )12/5%( 55 )21/1%( آپگار دقیقه اول

3/115 22/5 )2/2 -25/5( 21/9 )9/2 -21/1( سن نوزاد زمان بستری در NICU )ساعت(
3/129 11/9 )22/9-19/2( 11/2 )22/1-11/9( زمان دریافت اولین دوز سورفکتانت )ساعت(

وزن تولد در نوزادان تحت درمان بوا Curosurf 153±2159 گرم و در نوزادان تحت درمان با Survanta 233±2259 گورم
بود که تجزیه و تحلیل آماری اخوتلاف معنویداری را بوین دوگروه نشان نمیداد )519/3 p=(.
سن حاملگی در گروه تحت درموان بواCurosurf 5/1±1/12 هفته و در گروه تحت درموان بواSurvanta 9/1±2/11 هفتوهبوود کوه بوا اسوتفاده از آزموونIndependent Sample t-Test تفوواوت آموواری معنوویداری بووین دو گووروه مشوواهده نشوود)113/3p=(.
متوسط سن نوزاد در زمان بستری در گروه تحوت درموان بواCurosurf 9/21 ساعت پوس از تولود )حودود ارمینوان 95%:
1/21- 2/9 ساعت( با پراکندگی از صفر توا 52 سواعت پوس ازتولد و در گروه Survanta 5/22 سواعت پوس از تولود )حودودارمینان 95%: 5/25- 2/2 ساعت( با پراکندگی از صفر توا 52 ساعت پس از تولد بود کوه اخوتلاف معنویدار آمواری بوین دوگروه مشاهده نشد )115/3 p=(.
متوسووط زمووان دریافووت اولووین دوز سووورفکتانت در گووروهCurosurf 2/11 ساعت پوس از تولود )حودود ارمینوان 95%:
9/11-1/22 ساعت( بوا پراکنودگی از 2 توا 15 سواعت پوس ازتولد و در گروه Survanta 9/11 سواعت پوس از تولود )حودودارمین ان 95%: 2/19-9/22 س اعت( ب ا پراکن دگی 2 ت ا 21 ساعت بود که بررسیهای آماری تفواوت معنویداری را بوین دوگروه نشان نمیداد )129/3 p=(.
پیشآگهی درمان نوزادان مورد مطالعه بور حسوب گروههوایدرمانی در جدول شماره 1 ارائه شده است و نشان میدهد کوهمورتالیتی در دو گروه دریافوت کننوده سووروانتا و کوروسوورفبووه ترتیووب 5/25% و 25% )9/3 p<( بوووده و نیووز از لحوواظپنوموتوراکس، خونریزی ریوی، پنومونی وابسته به رسوپیراتور ، مجرای شریانی باز و خوونریزی داخول بطنوی دو گوروه مشوابهبودند )2/3 P<(.
مقایسه تعداد نوزادان نیازمند دوزهوای تکوراری سوورفکتانتبین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنیداری را نشوان نمویداد )535/3 p=(؛ به روری که در گوروهCurosurf 9 موورد از 11 نوووزاد) 5/25%( و در گووروه Survanta 22 مووورد از 55 نوووزاد )5/13%( بیش از دو نوبت سورفکتانت دریافت نموده بودند.
همچنین مقایسه تعداد روزهای استفاده از تهویه مکانیکی در دو گ روه ن وزادان م ورد مطالع ه تف اوت معن یداری را نش ان نمیداد )991/3 p=(؛ به روری که نوزادان گروه Curosurf به ر ور متوس ط 5 روز )ح دود ارمین ان 95%: 5-1 روز( و نی ز نوزادان گروه Survanta به رور متوسط 5 روز )حدود ارمینان 95%: 5-1 روز( تحت رسپیراتور قرار داشتند.
جدول 2- توزيع نوزادان مورد بررسي بر حسب عوارض ناشي از درمان به تفکيك نوع دارو
P value Survanta
)n = 45( Curosurf )n = 72(
3/959
3/539 9)%25( 1)1/2%( 9 )25/5%( 5)1/5%( مورتالیتی پنوموتوراکس
3/295 25 )15/9%( 23 )21/2%( خونریزی ریوی
3/192 9 )25/9%( 21 )13/9%( پنومونی وابسته به ونتیلاتور
3/399 1)5/1%( – مجرای شریانی باز
3/111 2)2/9%( 1)5/9%( خونریزی داخل بطنی
پنج عارضه ناشی از پرهماچوریتی و سندرم دیسترس تنفسی و ع وارض ثانوی ه ناش ی از درم ان )پنوموت وراکس، خ ونریزی ریوی، پنومونی، PDA( در گروههای موورد مطالعوه در جودولشماره 1 نشان داده شده و مورد مقایسه قرار گرفت اسوت کوهتفاوت آماری چشمگیری مشاهده نشد.
29
متوسط مدت زمان بستری نووزادان در بیمارسوتان در گوروهCurosurf 1/21 ± 9/13 روز )ح دود ارمینوان 95%: 15-22 روز( و در گروه Survanta 5/23 ± 1/21 روز )حدود ارمینوان95%: 21-22 روز( بود که با استفاده از آزموونIndependent Sample t-Test تفاوت معنیدار آماری بین دو گوروه مشواهده
.)p= 3/335( شد
در گروه مورد مطالعه )گروه دریافت کننوده کوروسوورف( در مقایسه با گروه شاهد، میانگین روزهوا ی بسوتر ی 2 روز بیشوتر بود. در نهایت مقایسه مورتالیتی بوین دو گوروه موورد مطالعوهتفاوت معنیدار آماری نشان نداد )959/3 p=(؛ به رووری کوه مور و میوور در 9 م ورد )5/25%( از نوووزادان Curosurf و 9 مورد )25%( از نوزادان با Survanta مشاهده شد.
بحث
ری بررسی مقایسهای در مطالعه حاضر، تفاوت قابل تووجهی
در کو ارآیی دو نو وع سو ورفکتانت Curosurf و Survanta در درمان سندرم دیسوترس تنفسوی نووزادان بسوتری در بخوشمراقب ت وی ژه بیمارس تان ش هدای تج ریش مش اهده نش د و پیشآگهی نوزادان مبتلا به سوندرم دیسوترس تنفسوی در دوگروه مشابه بود. هر چند محدودیت اصلی مطالعات گذشتهنگر ،عدم توانایی تقسیم تصادفی بیماران یوا همسوانسوازی آنهوا ازن ر متغیرهای مداخلهگر است، مقایسه متغیرهوای زمینوهای و مخدوشکننده بین دو گروه نوزادان تحت درمان با سورفکتانت Curosurf و Survanta حووواکی از عووودم وجوووود اخوووتلافمداخلهکننده در نتایج حاصله از این مطالعه بوده است. از ایونمن ر اختلاف معنیداری در سن حاملگی، نحووه زایموان، وزنتولد، آپگار دقیقه اول و جونس نووزادان در دو گوروه مشواهدهنشوود. از آنجووا کووه تووأخیر زمووانی کووافی جهووت دریافووتکورتیکواستروئید پیش از زایموان، در کواهش میوزان سوندرمدیسترس تنفسی در نووزادان نوارس کموک شوایانی مویکنود،شیوع دریافت کورتیکواستروئید پیش از تولود بوه عنووان یوک متغیر مخدوشکننده بین دو گوروه مقایسوه شود، کوه تفواوتمعنیداری بین دو گروه مشاهده نشد.

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

علیرغم پیشرفتهای اخیر در استفاده از ترکیبات سوورفکتانتدر پیشگیری و درمان سندرم دیسترس تنفسی نوزادان، هنووزبحثهای بسیاری در این خصوص وجود دارد. اگرچوه ترکیبواتمتفاوتی از سورفکتانت در دسترس است، ری مطالعوات اخیورمشخص شده که سورفکتانتهای ربیعی از کارآیی بالاتری در ک اهش می زان نش ت ه وای ری وی و مورت الیتی نس بت ب هسورفکتانتهای صناعی برخوردارند) 5(. بدین جهوت در حوالحاضر، استفاده از این نووع سوورفکتانت از مقبولیوت بیشوتریبرخوردار است) 2(.
در بازار دارویی ایران Curosurf و Survanta، سورفکتانتهای مشتق از عصاره ریه خوک و گاو در دسترس است. مقایسوه دونوع سورفکتانت مذکور از ن ر میزان عووارض پورهمواچوریتی و سندرم دیسترس تنفسی در مطالعه حاضر، تفواوت معنویداری را نشان نمیداد.
بررس ی اغل ب مطالع ات موج ود ح اکی از شویوع یکس انپنوموتوراکس ری درمان با این دو سورفکتانت است. هر چنودری مطالعه ما شیوع پنوموتوراکس در گوروه تحوت درموان بواCurosurf بیشتر از Survanta بود) 1/5% در مقابل 2/1%(، اموااین اختلاف از ن ر آماری معنیدار نبود کوه منطبوق بوا نتوایج
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

93
حاص ل از مطالع اتBaroutis )1( و Ramanathan )2( اس ت .اما برخی از کارآزماییهای بالینی، بر کاهش میزان پنوموتراکس
ری درمان با Curosurf اشاره کردهاند، همچون مطالعه Speer )9( که در آن پنوتووراکس بوا شویوع دو برابور در گوروه تحوتدرم ان ب ا Survanta مش اهده ش ده اس ت) 5/21% در مقاب ل 2/1%(. رووی متاآنووالیزFox و Sothinathan )5( نیووز شوویوعپنوموتوراکس در 22% از نوزادان تحت درموان بواSurvanta و 1% از نوزادان تحت درمان با Curosurf گزارش شده است؛ هورچند اختلاف مشاهده شوده در ایون دو مطالعوه از ن رآمواریمعنیدار نبود.
در اکثر مطالعات موجود، شیوع خونریزی ریوی روی درموان
با Survanta اندکی بیشتر از Curosurf بوده است ولی اختلاف مورد بحث در تمامی موارد از ن ر آمواری بوه حود معنویداری نرسیده است. در مطالعه Speer )9( خونریزی ریووی در 5/1% از نوزادان گروه Survanta اتفاق افتاد؛ در حالی که هیچ یک از بیماران گروه Curosurf دچار این عارضوه نشودند. در مطالعوهحاضر نیز خونریزی ریوی در 2/21% از بیماران تحت درمان بواCurosurf و 9/15% از بیموواران تحووت درمووان بوواSurvanta مشاهده شد. البتوه در مطالعوات قوره بواغ ی )9(، Ramanathan )2( و Baroutis )1( هیچ تفاوتی بین دو گوروه گوزارش نشودهاست .
Fuji و همکاران )23( نشان دادند که شیوع PDA در نوزادان تحت درمان بواCurosurf کمتور از نووزادان تحوت درموان بواSurvanta است. روی مطالعوه موا نیوز 1/5% از نووزادان گوروهSurvanta دچوارPDA شودند؛ در حوالی کوه هویچ مووردی ازمجرای شریانی باز علامتدار در گروه Curosurf مشاهده نشود؛هرچند این اختلاف از ن ر آماری معنیدار نبود که از این ن ر ،ب ا نت ایج گ زارش ش ده در متاآن الیز Fox و Sothinathan )5( منطبق بوده است. اما در مقابل Speer و همکواران ) 9( شویوع1/55% از PDA در گووووووروه Curosurf و 13% در گووووووروه Survanta را گزارش کردند .
از سوی دیگر در اغلب مطالعات موجود شیوع مجرای شریانی باز در هر دو گروه تحت درمان بواCurosurf و Survanta بوین13 تا 53% گزارش شده است کوه بوا ارقوام مشواهده شوده در مطالعه ما تفاوت چشمگیری دارد که شاید به علت وزن تولد و سن حاملگی بوالاتر در ایون مطالعوه و یوا عودم دسترسوی بوهدستگاه پرتابل اکوکاردیوگرافی در بیمارستان شهدای تجوریش جهت تشخیص دقیق بیماری باشد. این نکته درخصوص تفاوت شیوع IVH در نوزادان مورد مطالعوه موا نسوبت بوه مطالعواتمشابه خارجی نیز احتمالاً صادق است .
23% از بیموواران گووروهSurvanta و 9% از بیموواران گووروهCurosurf روووی متاآنوووالیز Fox و Sothinathan )9( دچوووار خونریزی داخل بطنی شده بودند. اموا شویوع آن روی مطالعوهSpeer )9( در گروه تحت درمان با Curosurf کمی بوالاتر بوود
)15% در مقابل 1/12%(؛ اما در هیچ یوک از مطالعوات موجوودمنطبق با مطالعه ما تفاوت معنوی داری از ایون حیوث بوین دوگروه مشاهده نشود ) 2 و 9(. تفواوت قابول توجوه میوزان بوروزخونریزی داخل بطنی در مطالعه ما با سایر مطالعات ذکر شودهمیتواند ناشوی از بوالاتر بوودن سون حواملگی و وزن تولود در مطالعه ما بوده باشد )در سن حواملگی و وزن پوایینتر احتموالوقوع خونریزی داخل بطنی بالاتر میباشد(.
سپسیس یکی از اساسیتورین علول موربیودتی و مورتوالیتینوزادان نارس مبتلا بوه سوندرم دیسوترس تنفسوی بوه شومارمیرود .Speer )9( نشان داد که روی درموان بواCurosurf در مقایسه با Survanta سپتیسمی به ترتیب بوا شویوع 5/11% و 5/12% مشاهده میشود. در مطالعه ما نیز شیوع بالاتر پنومونی وابسته به ونتیلاتور در گروه تحوت درموان بواCurosurf دیودهش د) 9/13% در مقاب ل 9/25%(، ه ر چن د در هیچی ک از دو مطالعه، اختلاف مشاهده شده به حد معنیدار آمواری نرسوید.
قرهباغی )9( نیز به عدم وجود تفاوت در شیوع پنومونی وابسته به ونتیلاتور و سپسیس در دو گروه نوزادان اشاره نموده است .
هر چند استفاده از ونتیلاتور به عنوان یکی از مداخلات اصلی در درمان نوزادان مبتلا بوه سوندرم دیسوترس تنفسوی اسوت،پیشرفتهای اخیر در دستگاههای ونتیلاتور، تو أثیری بور شویوعبیماریهای مزمن ریوی در ایون گوروه از نووزادان نداشوته و دربرخی مطالعات با افزایش آنها هموراه بووده اسوت ) 25-22(. از سوی دیگر باروترما و ترومای حجمی ری استفاده از ونتیلاتوورباعث آسیب ریوی میگردد که این نکته به تنهایی یکی از علل مهم موربیدیتی در نوزادان نارس مبتلا بوه سوندرم دیسوترستنفسی است) 22-25(. در نتیجه به ن ر میرسد کاهش مدت زمان استفاده از ونتیلاتور، یکی از گامهای مهم درموانی اسوت.
ر ی مطالع ه Baroutis )1(، ن وزادانی ک ه Curosurf دریاف ت کرده بودند، در مقایسه با دریافوت کننودگانSurvanta ، مودتزمان کوتاهتری روی دسوتگاه تهویوه مکوانیکی قورار داشوتند.قرهباغی )9( نشان داد که متوسط دوره زموانی انتوباسویون درگروه تحت درمان بواCurosurf بو ه روور معنویداری کمتور ازSurvanta اسوووت) 93/2± 21/1 در مقابووول 2/1± 31/5 روز؛
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

35/3 p=(. ری مطالعه Fuji )23( نیوز لولوه تراشوه در تعودادبیشتری از نوزادان در گروه Curosurf در مقایسه با گروه تحت درمان با Survanta 59 ساعت پوس از تولود) 15/21 درمقابول1/12؛ 312/3 p=( و 21 ساعت پس از تولد) 15/25 در مقابل
9/12 ؛ 319/3 p=( خارج شده بوود. اموا در مطالعوه موا روولمدت ونتیلاسیون در هر دو گروه مطالعه یکسان بود .
هر چند کارآیی درمان در کنار کاهش عوارض حاصل از نارسی و سندرم دیسترس تنفسی بسیار مطلوب ن ر درموانگران اسوت،توجه به هزینههای درمانی و بستری نیز از اهمیت فوقالعواده ای برخوردار است. در این میان رول مودت بسوتری در بیمارسوتانیکی از معیارهای مهم هزینه است. در این مطالعه مشخص شودنوزادان تحت درمان با Survanta، 2 روز کمتر از نووزادان تحوتدرمان با Curosurf در بیمارستان بستری شده بودند. علوت ایونموضوووع موویتوانوود ناشووی از بووروز کمتوور عوارضووی همچووون پنوموتوووراکس، پنومووونیهووای وابسووته بووه رسووپیراتور و یوواخونریزیهای داخل بطنی در نووزادان تحوت درموان بووده باشود.
موارد فوق میتوانند منجر به نیاز رولانیتر نووزاد بوه بسوتری دربیمارستان گردد. البته تفاوتهای فوق کمتر از مقادیر قابل توجوهآماری بوده است. از سووی دیگور بوا وجوود هزینوه بوالای تهیوهسورفکتانت، تکرار دوز آن هزینوه بوالایی را بور والودین بیموار وسیستم درمانی تحمیل میکند. ری این مطالعوه علیورغم نبووداختلاف معنیدار آماری بین دو گوروه ، بیمواران گوروهSurvanta بیشتر به تکرار دوز سورفکتانت نیواز داشوتند) 5/13% در مقابول5/25%( که منطبق با نتوایج حاصول از متاآنوالیزFox )9( )51% در مقابل 12%( و Speer )9( )53% در مقابل 1/29%( بود.
بیشک مهمترین معیار مورد بررسی در این مطالعوه مقایسوهمیزان مورتالیتی بین دو گروه مورد مطالعه بوده است که البته تفاوت قابل ملاح های بین دو گروه مشاهده نشد و ایون نکتوهمنطبق با نتایج مطالعوهFuji )23(، قوره بواغی )9( و متاآنوالیزFox )5( است. اما Speer )9( معتقد اسوت کوه مورتوالیتی درنوزادان تحت درمان با Curosurf کمتر از Survanta است، چرا که در مطالعه وی میزان مر و میور بوه ترتیوب 1% و 5/21% بود، گرچه مر و میر تابع عوامل متعوددی بووده کوه تجوویزسورفکتانت تنها یکی از عوامل تأثیرگذار میباشد.
در مطالعه ما مشخص شد که تفاوت معنیداری بین عووارضمشاهده شده در نوزادان تحت درموان بوا دو نووع سوورفکتانتوجود ندارد؛ هر چند شویوع برخوی عووارض ماننود خوونریزیری وی در گ روه Curosurf کمت ر و ی ا ب روز برخ ی ع وارض همچون پنوموتوراکس، پنومونیهوای وابسوته بوه ونتیلاتوور، و خونریزی داخل بطنی، در گروه سوروانتا کمتر بووده ولوی ایونتفاوتها از لحاظ آماری معنیدار نبوده است. همچنوین علیورغم
92
عدم مشاهده تفاوت در مدت زمان استفاده از رسپیراتور، روولمدت بستری در بیمارستان در گروه تحت درمان بواSurvanta به رور قابل توجهی کاهش یافته بود که همانطور که قبلاً ذکر شد، افزایش بروز بعتی عوارض در گوروهCurosurf موی توانودتوجیه کننده این مسأله باشد، اما تغییری در میزان مورتوالیتیدو گروه مشاهده نشد. البته روی سوه مطالعوه Ramanathan )2(، قرهباغی )9( و Fuji )23(، به رور مشخصی میزان نیاز به اکسیژن و متوسط فشار راه هوایی در نوزادان تحوت درموان بواCurosurf کمتوور از Survanta بوووده اسووت کووه ایوون خووودنشاندهنده اکسیژناسیون بهتر نوزادان در ایون گوروه درموانیاست؛ تا حدی که برخی از این محققین بر اثرات بالینی کوتواهمدت بیشتر Curosurf در درموان سوندرم دیسوترس تنفسوینوزادان پرهماچور نسبت به Survanta اشاره نمودهاند) 23(.
از محدودیتهای این مطالعه شامل کوم بوودن تعوداد نووزادان مورد مطالعه بود. از ررفی محودودیتهای تهیوه دارو و موجوودنبودن دو نوع سورفکتانت مورد ن ر در زمانهای مشخص جهت انجام کارآزمایی بالینی و بررسی آماری دقیقتر جهوت مقایسوهمناسبتر اثربخشی و عوارض دو دارو در شرایط کنتورل شوده و آین دهنگ ر و ص رفارفاً بررس ی در یافت هه ای موج ود در پرون ده م یتوان د از مح دودیتهای عم ده ای ن مطالع ه باش د ک ه در مطالعات بعدی توصیه به رفع آن میشود. نتوایج ایون مطالعوهممکوون اسووت کمکووی در بهبووود رونوودقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید