پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 1/2/1192
سال هجدهم، شماره 2خرداد ، و پي تير در 92پي 231 9، صفحات 46 تا 46 تاريخ پذيرش مقاله: 13/4/1192
بررسي اثر ضد ميکروبي پپتيد گياهي 1-MBP، با و بدون نانوذرات نقره، بر عفونت پوستي ناشي از سودوموناس آئروژينوزا در شرايط آزمايشگاهي و مدل حيواني
فاطمه ميرزايي3، دکتر مجتبي صلوتي*2، دکتر رضا شاپوری1، زهرا حيدری6

کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان
دانشیار، دکتری تخصصی فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات بیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان
1. استادیار، دکتری تخصصی باکتری شناسی، مرکز تحقیقات بیولوژیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان
-10311207611

4. دانشجوی دکتری بیوشیمی، مرکز تحقیقات بیولوژیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان چکيده
سابقه و هدف: سودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن فرصتطلب و مقاوم به بسیاری از آنتیبیوتیکها و مواد ضدعفونیکننده میباشد که باعث عفونتهای شدید حاد و مزمن بیمارستانی در بیماران دچار نقص ایمنصی، کاتصاتری یصا سصویتگی مصیشصود. 1-MBP یصک پتتیصدضد میکروبی گیاهی است که تاکنون فعالیت ضد میکروبی آن بر علیه بعضی از باکتریهصا و اصار هصای رشصتهای گصزار شصده اسصت.همچنین اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره بر علیه طیف وسیعی از میکروارگانیسمها نیز نشان داده شصده اسصت. هصد از تحقیص حاضصربررسی اثر ضد میکروبی پتتید 1-MBP، نانوذرات نقره و ترکیب آنها بر علیه عفونت پوستی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا میباشد.
مواد و روشها: در این مطالعه، بر اساس رو تست حساسیت ماکرودیلوشن و میکرودیلوشن ،حداال غلظت ممانعت از رشد و حصداالغلظت کشنده باکتری برای پتتید 1-MBP، نانوذرات نقره و ترکیب آنها اندازهگیری شد. برای مطالعه در مدل حیوانی، در 12 سر مو سوری عفونت پوستی با باکتری سودوموناس آئروژینوزا ایجاد شد و اثر پتتید 1-MBP، نانوذرات نقره و اثر همافزایص ی پتتیصد و نصانوذراتنقره به صورت پماد بر روی عفونت ایجاد شده بررسی گردید.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يافتهها: میزان MIC و MBC نانوذرات نقره برای سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب 12/1 و 22/6ppm بود. میزان MIC و MBC پتتید گیصاهی1-MBP برای این باکتری به ترتیب ،233 و 633 µg/ml بصود.MIC و MBC ترکیصب پتتیصد و نصانوذرات نقصره بصر روی بصاکتری سصودوموناسآئروژینوزا به ترتیب 433 ppm 1/26 ،µg/ml و 233 ppm 1/122 ،µg/ml به دست آمد. اثر ضصد میکروبصی پتتیصد گیصاهی 1-MBP، نصانوذراتنقره و ترکیب پتتید گیاهی 1-MBP و نانوذرات نقره بر علیه عفونت پوستی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا در مدل موشی مشاهده شد.
نتيجهگيری: نتایج نشان میدهند که پتتید گیاهی 1-MBP و نانوذرات نقره دارای اثر ضد میکروبی بر علیه سودوموناس آئروژینصوزا بصوده وهمچنین ترکیب 1-MBP و نانوذرات نقره دارای اثر همافزایی جهت بهبود سریعتر عفونت پوستی ناشی از آن در مدل موشی میباشد.

-17931232542

واژگان کليدی: سودوموناس آئروژینوزا ،بیماریهای عفونی پوستی ،پروتئین 1-MBP ذرت، فرآوردههای نقره ،نانوذرات، اثر هم افزایی لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Mirzaei F, Salouti M, Shapouri R, Heidari Z. Antimicrobial effect of plant peptide MBP-1 and silver nanoparticles, along with their synergistic effect on skin infection due to Pseudomonas aeruginosa: in vitro and animal model.
Pejouhandeh 2013;18(2):64-.8

فرصتطلب مطرح است. دلیل اصلی برجستگی آن بصه عنصوانیک پاتوژن، مقاومت ذاتی آن به اکثر آنتیبیوتیکهای معمصولاست) 1(. بسیاری از عفونتهای سودوموناس آئروژینصوزا توسص عفونتهای پوستی ظاهر میشوند) 2(. عفونتهای ایجاد شصده بصااین نوع بصاکتری در جراحصیهصا و سصویتگی هصا ممکصن اسصت ستتیسمی، پنومونی، مننژیت و بیماریهای کشنده دیگر را بصه دنبال داشته باشد) 1 و 4(. عفونتهای مهم بالینی سصودوموناس

3564862

مقدمه3
سودوموناس آئروژینوزا یصک بصاکتری گصرم منفصی اسصت کصههمچنان به عنوان یکی از علصل عمصده عفونتهصای بیمارسصتانی

*نويسنده مسؤول مکاتبات: مجتبي صلوتي؛ زنجان، اعتمادیص ه، ییابصان شصه ید منصوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجصان، معاونصت آموزشصی دانشصگاه ؛ پستت
[email protected] :الکترونيك

شماره 2، پیدرپی 92، یرداد و تیر 1192 فاطمه میرزایی و همکاران/ 62
آئروژینوزا اغلب در برابصر رژیصم تصک دارویصی مقصاوم هسصتند وبیشتر از یک پنیسیلین مانند تیکارسیلین، مزلوسیلین همصراهبا یک آمینوگلیکوزید مانند جنتامایسین و آمیکاسین علیه این بصصاکتری اسصصتفاده مصصی شصصود. بصصا توجصصه بصصه اثصصرات جصصانبیآنتیبیوتیکهای مصرفی و مقاومتی که سودوموناس آئروژینوزا در برابر آنها کسب نموده اند، استفاده از روشهای نوین و اطعی در درمان عفونتهصای ناشصی از ایصن بصاکتری ضصروری بصه نظصر میرسد )1(.
پتتیدهای ضد میکروبی از عوامل ضد میکروبصی هسصتند کصهامروزه بسیار مورد توجه محققین هسصتند ) 8-2(. پتتیصد هصایضد میکروبصی، پتتیصدهصای کوچصک، کصاتیونی و آمفصیفیلیصکهستند که توس اارچهصا، گیاهصان، بصیمهرگصان و مهصرهداران ترشح میشوند و فعالیت ضصد میکروبصی بصر علیصه بصاکتریهصا،ا ار ه ا، وی روسه ا و دیگ ر پ اتوژنه ا دارن د و ب ه عن وان سیستمهای دفصاعی غیرایتصاصصی میزبصان و سیسصتم ایمنصیذاتی عمل میکنند. پتتیصد هصای ضصد میکروبصی بصا عملکصرد وسایتارهای مختلفی با غشای سلولی برهمکنش کرده و موجب مختل شدن یکتارچگی غشصا و در نهایصت لیصز و مصرو سصلولمیشوند) 8-2(. این پتتیدها از ریشه، دانه، گل و برو گیاهان جدا شده و بر علیه فیتوپاتوژنها و همچنین بریی باکتریهای بیماریزای انسصانی فعالیصت نشصان مصیدهنصد. در طصول سصالهاپتتیدهای ضد میکروبی تبدیل به یک ابزار جالب برای توسصعهتکنیکهای جدید در تولیصد آنتصیبیوتیصک هصای مصؤثرتر بصرایدرمان عفونتهای گوناگون انسانی شدهاند. بصا ایصن حصال هنصوزاطلاعات کمی در مورد چگونگی اثر این پتتیدها بر پصاتوژن هصاکه منجر به مرو سلولی یا مهار رشد میشوند وجود دارد .
جنسن و همکاران در سال 2336 اثر پتتیدهای ضد میکروبی و مکانیسم عملشان بر روی ویروس، باکتری و اصار را بررسصیکردنصصد )9(. اولصصین پتتیصصد ضصصد میکروبصصی گیصصاهی، یصصک
pourothionin بود کصه از آرد گنصدم) Triticum aestivum( در سال 1992 جدا شد و توانایی مهار رشد بریی از پصاتوژن هصایگیاهی را دارا بود) 13(. وااعیت ایصن اسصت کصه تصاکنون فقص سایتار چند پتتید مورد مطالعصه اصرار گرفتصه اسصت کصه ایصنموضوع فهم مکانیسم عمل استفاده شده توس ایصن پتتیصدهصابرای آسیب به سلولهای باکتریایی را مشکلتر میسازد) 6(.
پتتید ضد میکروبی گیاهی 1-MBP برای اولین بصار در سصال1991 توس دوویک و همکصاران از دانصه ذرتZea (Maize) mays یال سازی و جدا شد. آنها توانستند توالی و یصوصیت ضد باکتریایی و ضد اارچی این پتتید را ثابصت کننصد )9(. وزن مولکصصصولی آن 4129 بصصصوده، دارای 11 آمینواسصصصید و فااصصصدسیستئین آزاد بوده و عمدتاً به شکل مصارپی آلفصا اسصت. ایصنپتتید غنی از آرژینین و گلوتامات و 4 مولکول سیستئین است .
تصصصص والی آمینصصصص و اسصصصص یدی آن 10RSGRGECRRQ33CLRRHEGQPW20 ETQECMRRCR30 RRG اسصصصت .پتتید 1-MBP در محی آزمایشگاهی فعالیصت ضصد میکروبصیبر علیه باکتریهای گرم مثبت و منفی و همچنصین اصار هصا ازیود نشان داده است) 9(.
امروزه از نانوذرات نقره بصه طصور وسصیعی در پزشصکی جهصتمقابله با میکروبها استفاده میشود. نصانوذرات نقصره یاصصیت ضد میکروبی اوی بر علیه طیف وسیعی از باکتریها از جملصهسودوموناس آئروژینوزا از یود نشان میدهند) 11(. با این کصهمکانیسم اثر نانوذرات نقره بر روی میکروبهصا کصاملاکصاملاً مشصخ نشده است، ولی احتمال میرود که یونهای نقره باعصث ایجصادآسیبهایی در غشای سلولی باکتریها میشوند) 12(. همافزایی بین دو دارو یک برهمکنش مثبت است که واتی دو دارو با هم ترکیب میشوند اثر یکدیگر را تقویت کرده و یک اثصر مهصاریبیشتر از مجموع اثر هر کدام از آنها به تنهایی ایجاد میکنصد وباعث کصاهش دوز مصصر دارو مصیشصود ) 11 و 14(. هصد ازتحقی حاضر بررسی اثر ضد میکروبصی پتتیصد ضصد میکروبصیگی اهی 1-MBP و ن انوذرات نق ره در ش رای آزمایش گاهی و همچنین به صصورت پمصاد موضصعی و بررسصی اثصر هصمافزایصییاصصصیت ضصصد میکروبصصی ترکیصصب پتتیصصد گیصصاهی 1-MBP و نصصانوذرات نقصصره بصصر روی عفونصصت پوسصصتی ناشصصی از بصصاکتری سودوموناس آئروژینوزا است.

مواد و روشها
در ای ن مطالع ه س و اس تاندارد س ودوموناس آئروژین وزا ATCC:27853 از بانک میکروبی انستیتو پاسصتور ایصران تهیصهگردی د .تع داد 12 س ر م و س وری م اده 8-6 هفت های از انستیتو پاستور ایران یریداری شد. توالی و مشخصصات پتتیصدگیصص اهی 1-MBP از طریصصص سصصصایت -phytamp.pfba-labtun.org/statistics.php تعیین و با ارائه توالی پتتید به شصرکتBIOMATIK سنتز شد و بصرای تیی یصد صصحیح بصودن سصنتز،HPLC و استکترومتری پتتید توسص شصرکت فروشصنده ارائصهشد. سوستانسون نانوذرات نقره با غلظصتppm 4333 و بصا نصامتجصصاری NANOCOLLOID از کمتصصانی NANOCID تهیصصه گردید.
به منظور تعیین حداال غلظت مهار کننده رشد(Minimum Inhibitory Concentration- MIC) و حداال غلظصت کشصنده
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

(Minimum Bactericidal Concentration-MBC) بص اکتری
نانوذرات نقره که برای مهار رشد باکتری سودوموناس آئروژینوزا مصصورد نیصصاز اسصصت، از رو بصصرای ماکرودیلوشصصن(Broth Macrodilution Method) استفاده شد. از استوک سودوموناس آئروژینوزا بر روی محی مولر هینتون آگار کشصت داده شصد وپس از 24 تا 48 ساعت که کولصونی هصا ظصاهر شصدند در سصرمفیزیولوژی سوستانسیونی از باکتری با کدورت 2/3 مک فارلند تهیه شد. ستس کدورت 2/3 مصک فارلنصد بصاکتری بصه نسصبت1:133 رایص ش د ت ا غلظ ت CFU/ml 132×2 تهی ه ش ود. نانوذرات نقره بصا غلظت هصای 433، 233، 133، 23، 22، 2/12، 2/6، 1/1، 2/1، 98/3 ppm در محصی کش ت مصولر هینت ونبرای تهیه گردید .باکتری مذکور با غلظت CFU/ml 132×2 در محی دارای غلظتهای مختلف نانوذرات نقره اضافه شصد . یصکلوله فااد نانوذرات نقره به عنوان لولصه کنتصرل در نظصر گرفتصهشد. تمامی لولهها با پنبه استریل پوشانده شدند. لولههای آماده شصده بصه مصدت 24 سصاعت در انکوبصاتور بصا دمصای 19 درجصهسانتیگراد انکوبه شدند.
تعیین MIC بدین صورت بود که ابتصدا لولص ههصا در روی شصیکر کاملاًکاملا مخلوط شدند و پس از آن از مایع دایل هر یک از لولصه هصا 133 میکرولیتر با استفاده از سمتلر برداشته شد و بر روی محی کشت مولر هینتون آگصار منتقصل گردیصد و بصا اسصتفاده از آنصس استریل بر روی محی کشت پخش گردید. پلیتهای تهیه شصده به مدت 24 ساعت انکوبه شدند. اولین لولصه از غلظتهصای پصایین نانوذرات نقره که فااد کدورت ناشی از رشد باکتری بود به عنوان غلظت MIC و اولین لوله از غلظتهای نانوذرات نقصره کصه در آنهصا9/99% از مقدار اولیه باکتریهای اضافه شصده از بصین رفتصه و در سابکالچر فق 1/3% از باکتریها رشد کرده بودنصد بصه عنصوان غلظت MBC برای نانوذرات نقره محاسبه گردید .تمصام مراحصل فوق با 1 بار تکرار انجام گردید )12 و 12(.
برای تعیین MIC و MBC پتتید گیصاهی 1-MBP و ترکیصبنانوذرات نقره و 1-MBP برای سودوموناس آئروژینصوزا از رو میکرودیلوشن استفاده شد. در این بررسی از غلظتهصای پتتیصد2/12، 22، 23، 133، 233 ،133، 433، 233، 633 و µg/ml 933 استفاده گردید و به جای لوله از پلیت 96 چاهکی مخص وک کش ت س لولی اس تفاده ش د. در ه ر چاه ک 23 میکرولیتر پتتید به همراه 112 میکرولیتر محی مولر هینتون برای دوبل و 12 میکرولیتر سوستانسیون میکروبصی 3/2 مصکفارلن د اض افه گردی د ت ا حج م نه ایی ه ر چاه ک ب ه 233 میکرولیتر برسد. هر غلظت در سه چاهک تکرار شد .
66/ دوماهنامه پژوهنده بررسی اثر ضد میکروبی پتتید گیاهی 1-MBP، با و بدون …
برای تهیه غلظتهای مختلف ترکیب پتتید گیصاهی 1-MBP و نانوذرات نقره در هر چاهک ،23 میکرولیتر از محلول پتتید در مقادیر ذکصر شصده بصه همصراه 12 میکرولیتصر از سوستانسصیونمیکروبی 3/2 مکفارلند و حدود 113 میکرولیتر محصی مصولرهینتون برای دوبل که در مجموع 192 میکرولیتر مصی شصود ومابقی حدود 2 میکرولیتر از نانوذرات نقره در مقادیر ذکر شصدهبرای غلظتهای مختلف به همراه آب مقطر اضافه شد تصا حجصمنهایی هر چاهک 233 میکرولیتر شصود )16 و 19(. از آنجصاییکه بار کلی پتتید گیاهی 1-MBP مثبت 8 میباشد و همچنین به دلیل داشتن آمینواسیدهای حساس به 2O ماننصد متیصونین،سیستئین و تریتتوفان، برای حل کردن پتتید از آبِآب گصاززداییشده استریل استفاده شد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

بصرای تعی ین بهبصود عفون ت پوسصتی ناش ی از س ودوموناس آئروژینوزا در مدل حیوانی، 12 سصر مصو سصوری مصاده 8-6 هفتهای یریداری و به 4 گروه 1 تایی تقسیم شصدند. در ابتصداجهت انجام بیهوشی، مخلوط دو داروی کتامین) 23 میلیگصرمبه ازای هر کیلوگرم وزن( و زایلازین) 2 میلیگرم بصه ازای هصرگرم وزن( به صورت دایل صفاای تزری شد. بعد از بیهوشصی ، ناحیه پشت گردن هر مو به وسیله پنبه الکل به طور کامصلاستریل شد و با تیغ اسصتریل موهصای ایصن ناحیصه بصه صصورتدایرهای به اطر 1 سانتیمتر تراشیده گردید. ستس برای ایجاد زیم در این ناحیه شیاری به طول 1 سانتیمتصر ایجصاد شصد ومقدار نیم مکفارلنصد بصاکتری )cfu/ml 138 × 2/1( بصه محصلزیم وارد شد) 18 و 19(. بصرای جلصوگیری از لیسصیدن محصلزیم موشها توس مو دیگر هر مو بصه افصس جداگانصهای منتقل شد و 2 روز فرصت داده شد تصا زیصم موشصها بصه طصورکامل عفونی شود. دو روز بعد از عفصونی شصدن موشصها درمصانشروع شد. برای ایجاد پماد درمانی، از اوسرین به عنصوان پمصادپایه استفاده شد. به این صصورت کصه بصرای ایجصاد پمصاد بصرایدرمان گروه پتتید، یک گرم پماد اوسصرین بصا 233 میکرولیتصرپتتید با رات MIC یعنی µg/ml 233 ترکیب شد؛ برای درمان موشهای گروه درمان با نانوذرات نقره یک گرم پماد اوسرین بصا233 میکرولیتر نانوذرات نقره بصا غلظصت ppm 4333 ترکیصبشد و برای درمان گروه اثر همافزایی پتتید و نانوذرات نقره یک گرم اوسرین با 233 میکرولیتر پتتیصد بصا راصتμg/ml 233 و 233 میکرولیتر نانوذرات نقره بصا غلظصتppm 4333 ترکیصب شد و به مدت دو روز درمان انجام گرفت؛ برای مصو کنتصرل نیز تنهصا اوسصرین اسصتفاده شصد. بعصد از 2 روز پمصاد زدن کصهچهارمین روز بعد از عفونی کردن محسوب میشد برای بررسی وضعیت عفونت و شمار باکتریها از محل زیصم بصه وسصیله سوآپ استریل نمونهگیری شد. بدین ترتیب کصه ابتصدا سصوآپاستریل با نرمال سالین استریل بصه طصور کامصل مرطصوب و بصهآرامی به محل زیم عفونی کشیده شد. ستس با کمک ایچصیاستریل، پنبه انتهای سوآپ بر داده شده و بصه 2 میلصی لیتصرمحی کشت مولر هینتون برای موجود در لولصه آزمصایش کصهابلاً آماده شده بود، منتقل شد. برای هر مو به طور جداگانه این کار انجام گرفت. ستس دهانه لولهها با پنبه و فویل پوشش داده شد و تا 24 سصاعت اجصازه رشصد در انکوبصاتور 19 درجصهسانتیگراد داده شد) 19 و 23(. بعد از 24 ساعت، از لولههصاینمونصصهگیصصری راصصت تهیصصه شصصد و سصصتس راتهصصای 3331/3، 33331/3، 3333331/3 در پلیت مولر هینتصون آگصار کشصتداده شد. پصس از ایصن کصه پلیصتهصا بصه مصدت 24 سصاعت درانکوباتور 19 درجه سلسیوس نگهداری شدند، شمار کلنیها انجام گرفت و نتایج به صورتCFU/ml گزار گردیصد ) 21 و 22(.
نتایج حاصل از این مطالعصه بصا نصرم افصزار آمصاریSPSS 18 و آزمون آماری One Way ANOVA مورد تحلیصل اصرار گرفصت.
در این آزمون 32/3P-value< در نظر گرفته شد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

شماره 2، پیدرپی 92، یرداد و تیر 1192 فاطمه میرزایی و همکاران/
يافتهها
میزان MIC و MBC برای پتتید به رو میکرودیلوشن برای سودوموناس آئروژینصوزا بصه ترتیصب، µg/ml233 و µg/ml633 تعیین شد. میزان MIC و MBC نانوذرات نقصره بصرای بصاکتریمذکور به ترتیبppm 12/1 و ppm 22/6 گزار شد. MIC و MBC ترکیصصب پتتیصصد و نصصانوذرات نقصصره بصصر روی بصصاکتریسودوموناس آئروژینصوزا بصه ترتیصب ppm ،433 µg/ml 26/1 و ppm ،233 µg/ml 122/1 ب ود. نتصایج نشصصان م ی ده د کصصه نانوذرات نقره و پتتیدگیاهی MBP_1 دارای اثر هصم افزایصی بصرروی سودوموناس آئروژینوزا میباشد.

جدول 3. تعداد باکتریهای سودوموناسآئروژينوزای شمارش شده بعد از روز دوم درمان با پپتيد گياهي 1-MBP، نانوذرات نقره و ترکيب آنها
گروه ميانگين تعداد باکتریهای سودوموناس آئروژينوزای شمارش شده در دو روز بعد از تيمار بر حسب CFU/ml )انحراف معيار±ميانگين( رديف
281×139± 423×132 کنترل 3
61×136± 416 ×134 MBP- 1پتتیدگیاهی 2
96×132± 692 ×131 نانوذرات نقره 1
91×134± 461×132 ترکیب پتتید 1-MBP و نانوذرات نقره 6
ایتلا معنیداری بین تعداد بصاکتری هصای شصمار شصده درگروه کنترل با تعداد باکتریهای گروه درمانی با پتتید، نصانوذراتنقره و ترکیب پتتید و نصانوذرات نقصره وجصود داشصت )32/3P<(. همچنین مقایسه گروه پتتید و نانوذرات نقره با گروه ترکیب آنها نشاندهنده وجود اثر همافزایی بین پتتیصد 1-MBP و نصانوذراتنقره به صورت پماد موضعی بر علیه عفونت ناشی از سودوموناس آئروژینوزا میباشد) 32/3<P، جدول1(.

بحث
پتتیدهای ضد میکروبی به طور فزایندهای در مبارزه بصا نسصلهایجدید باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک مورد توجه وااع شصده انصد.
68/ دوماهنامه پژوهنده بررسی اثر ضد میکروبی پتتید گیاهی 1-MBP، با و بدون …
یک ی از مهمت رین مزای ای پتتی دهای ض د میکروب ی در مقاب ل آنتیبیوتیکهای معمول ایصن اسصت کصه آنهصا مصیتواننصد اهصدا مختلف با عملکردهای متفاوت را به طور هصم زمصان تهدیصد کننصد.بنابراین مقاومت در برابر این ابیل مواد ضد میکروبی در مقایسه بصاآنتیبیوتیکهای معمول به سختی پدید میآید. با این حال بریصیاز باکتریهای بیماریزای انسانی اادر به توسصعه مقاومصت بصر علیصهپتتیدهای ضد میکروبی انسانی در طول تکامل شصده انصد. بنصابراینپتتیدهای ضد میکروبی گیاهی میتواننصد در ایصن زمینصه بهتصر ازپتتیدهای انسانی باشند، چرا که هی تماسی با پاتوژنهای انسصانیبرای القا مکانیسمهصای مقصاومتی در آنهصا نداشصتهانصد. پتتیصدهایگیاهی در حال حاضصر یصک منبصع مهصم بصرای کشصف و طراحصیآنتیبیوتیکهای جدید در نظر گرفته میشوند) 19(. تاکنون هصی مطالعهای بر روی اثر ضد میکروبصی پتتیصد گیصاهی 1-MBP علیصه باکتری سصودوموناس آئروژینصوزا صصورت نگرفتصه اسصت و در ایصنتحقی این بررسی هم در شرای in vitro و هم در مصدل حیصوانیبر علیه عفونصت پوسصتی ناشصی از سصودوموناس آئروژینصوزا انجصامگرفت. نتایج نشان داد که پتتید گیصاهی 1-MBP هصم در شصرای آزمایشگاهی و هم در مدل حیوانی مبتلا به عفونت پوسصتی ناشصیاز سودوموناس آئروژینوزا مؤثر است. همچنین در این تحقی برای به دست آوردن ترکیب ضد میکروبی مؤثرتر بر روی اثر همافزایصیترکیب پتتیدگیاهی 1-MBP و نانوذرات نقصره کصه امصروزه کصاربردفراوانی در زمینه پزشصکی و میکصروبکشصی دارد مطالعصه شصد. درمطالعات مشابه ابلی ،رودن و همکاران در سال 2339 بر روی اثصرهمافزایی نانوذرات نقره و پتتیدهای ضد میکروبی مطالعصاتی انجصامدادند. آنها اثر همافزایی بین پلیمیکسین B به عنصوان پتتیصد ضصدمیکروبی و نانوذرات نقره را روی بصاکتری هصای گصرم منفصی نشصاندادند) 21(. از آنجایی که پتتیدهای ضصد میکروبصی نفوذپصذیر بصهغشاهای باکتریایی هستند ممکن اسصت بصه نصانوذرات نقصره بصرایدسترسی به سایتهای هد دایلی کمک کرده باشصند. در سصال2339، ابی و همکاران نشان دادند که لیصزوزیم تشصکیل نصانوذراتنقره را کاتالیز میکند. آنهصا نشصان دادنصد کصه کونژوگصه لیصزوزیم-نانوذرات نقره اثر ضد میکروبی اوی بر علیه باکتریهای اشریشصیا -کل ی، اس تافیلوکوکوس اورئ وس، باس یلوس آنتراس یس، کاندی دا آلبیک نس و پروتئ وس می رابیلیس نش ان م یده د) 24(. نت ایج به دست آمده از MIC و MBC در این مطالعصه نیصز نشصاندهنص ده وجود اثر همافزایصی یاصصیت ضصد میکروبصی بصین پتتیصد گیصاهی1-MBP و نانوذرات نقره بر علیه بصاکتری سصودوموناس آئروژینصوزامیباشد. همچنین مقایسه تعداد باکتریهای شمار شده بعصد ازدو روز درمان با پمادهای پتتید 1-MBP، نانوذرات نقصره و ترکیصبآنها بر روی عفونصت پوسصتی ناشصی از سصودوموناس آئروژینصوزا درمدل حیوانی نیز نشاندهنده اثر همافزایی ترکیصب آنهصا در بهبصودسریعتر عفونت پوستی میباشد.

نتيجهگيری
نتایج نشان میدهند که ترکیصب پتتیصد 1-MBP و نصانوذراتنقره دارای اثر هصم افزایصی بصر علیصه عفونصت پوسصتی ناشصی ازسودوموناس آئروژینوزا میباشد.
1209294126931

REFERENCES
Hancock RE, Speert DP. Antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa: mechanisms and impact on treatment. Drug Resist Updat 2000;3(4):247-255.
Wu DC, Chan WW, Metelitsa AI, Fiorillo L, Lin AN. Pseudomonas skin infection: clinical features, epidemiology, and management. Am J Clin Dermatol 2011;12(3):157-69.
Japoni A, Farshad S, Alborzi A. Pseudomonas aeruginosa: Burn infection, treatment and antibacterial resistance. Iran Red Crescent Med J 2009;11(3):244-53.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:09 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Lambert PA. Mechanisms of antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa. J R Soc Med 2002;95(Suppl 41):22-26.
Butua B. Antimicrobial peptides–natural antibiotics. Romanian Biotechnol Lett 2011;16(3):6135-.54
Barbosa Pelegrini P, Del Sarto RP, Silva ON, Franco OL, Grossi-de-Sa MF. Antibacterial peptides from plants: what they are and how they probably work. Biochem Res Int 2011;2011:250349.
Duvick JP, Rood T, Rao AG, Marshak DR. Purification and characterization of a novel antimicrobial peptide from maize (Zea mays L.) kernels. J Biol Chem 1992;267(26):18814-20.
Yeaman MR, Yount NY. Mechanisms of antimicrobial peptide action and resistance. Pharmacol Rev 2003;55(1):27-55.
Jenssen H, Hamill P, Hancock RE. Peptide Antimicrobial Agents. Clin Microbiol Rev 2006;19(3):491-511.
Caleya RF, Gonzalez-Pascual B, García-Olmedo F, Carbonero P. Susceptibility of phytopathogenic bacteria to wheat purothionins in vitro. Appl Microbiol 1972;23(5):998-1000.
Kora AJ, Arunachalam J. Assessment of antibacterial activity of silver nanoparticles on Pseudomonas aeruginosa and its mechanism of action. World J Microbiol Biotechnol 2011;27(5):1209-16.
Marambio-Jones C, Hoek EMV. A review of the antibacterial effects of silver nanomaterials and potential implications for human health and the environment. J Nanopart Res 2010;12(5):1531-51.
Kumar SN, Siji JV, Nambisan B, Mohandas C. Activity and synergistic antimicrobial activity between diketopiperazines against bacteria in vitro. Appl Biochem Biotechnol 2012;168(8):2285-96.
Biavatti MW. Synergy: an old wisdom, a new paradigm for pharmacotherapy. Braz J Pharm Sci :)3(54;9002371-7.8
Mohsen nezhad F, Zeigham H, MotA, Sattari M, Yadegar A. Antibacerial activity of eukalyptus extracts on methicillin resistance Staphylococcus aureus. Res J Biol Sci 2009;4(8):905-.8
Rakotoniriana EF, Rajaonarison JF, Raoelison EG, Rajaonarivelo JP, Manga N, Solofoniaina M, et al. Antimicrobial activity of 23 endomic plants in Madagascar. Trop J Pharm Res 2010;9(2):165-.17
Aliahmadi A, Roghanian R, Emtiazi G, Mirzajani F , Ghassempour A. Identification and primary characterization of a plant antimicrobial peptide with remarkable inhibitory effects against antibiotic resistant bacteria. Afr J Biotechnol 2012;:)04(119672-.6
Dai T, Tegos GP, Zhiyentayev T, Mylonakis E, Hamblin MR. Photodynamic therapy for methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection in a mouse skin abrasion model. Lasers Surg Med 2010;42(1):38-44.
Madigan MT, Martinko JM, Parker J. Brock Biology of Microorganisms. 10th ed. New Jersey: Prentice Hall Int. Ltd; 1997. p. 82-.7
Festing FW. International index of laboratory animals. 4 th ed. London: Lab. animals center; 1980.
Naeini A, Khosravi A, Tadjbakhsh H, Ghazanfari T, Yaraee R, Shokri H. Evaluation of the immunostimulatory activity of Ziziphora tenuior extracts. Comp Clin Pathol 2010;19(5):459-.36
Ansari MA, Khan HM, Khan AA, Malik A, Sultan A, Shahid M, et al. Evaluation of antibacterial activity of silver nanoparticles against MSSA and MRSA on isolates from skin infections. Biol Med 2011;3(2):141-.6
Ruden S, Hilper K, Berditsch M, Wadhwani P, Ulrich AS. Synergistic interaction between silver nanoparticles and membrane-permeabilizing antimicrobial peptides. Antimicrob Agents Chemother 2009;3538-.04
Eby DM, Schaeublin NM, Farrington KE, Hussain SM, Johnson GR. Johnson. Lysozyme catalyzes the formation of antimicrobial silver nanoparticles. ACS Nano 2009;3(4):984-94.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید