پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 52/5/3195
سال هجدهم، شماره 2خرداد ، و پي تير در 92پي 236 9، صفحات 75 تا 36 تاريخ پذيرش مقاله: 13/4/3195
تأثير يك دوره تمرين مقاومتي به همراه دريافت ويتامين D بر سطح سرمي IGF-I و شاخصهاي كاركردي عضله زنان يائسه
دكتر عباس صارمي*3، دكتر نادر شوندي2، هاجر وفاپور6

3. استاديار، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه اراك
5. دانشيار، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه اراك
-10311207612

1. كارشناس ارشد، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه اراك چکيده
سابقه و هدف: ويتامين D نقش مهمي در رشد و نگهداري كاركرد و توده عضلاني دارد و ممكن است مزاياي تمرين ورزشي را افزايش دهد. هدف اين مطالعه تعيين اثرات 8 هفته تمرين مقاومتي با و بدون مكملسازي ويتامين D بر تركيب بدني زناان ياسساه كا تحاركبود.
مواد و روشها: در اين كارآزمايي باليني 42 خان مسن) 4/1±7/25 سال( باه واور تداادفي باه گروههااي تمارين مقااومتي، تمارينمقاومتي به همراه ويتامين D )23333 واحد در هفته( و كنترل اختداص داده شدند. برنامه تمرين مقاومتي 53-23 دقيقه در روز، سه روز در هفته و براي 5 ماه بود. از گروه كنترل غير ورزشي خواسته شد در وول دوره 5 ماهه تحقيق فعاليت بدني معمول خود را حفا كنند. سطوح سرمي فاكتور رشد شبه انسولين نوع يك ،52-هيدروكسي ويتامين D، تركيب بدني و كااركرد عضاله قبال و بعاد از دورهتمريني ارزيابي شد.
يافتهها: مكملسازي با ويتامين D سطوح سرمي52- هيدروكسي ويتامين D را باه واور معنايداري افازايش داد )32/3>p(. تمارينمقاومتي موجب افزايش معنيدار سطوح سرمي فاكتور رشد شبه انسولين نوع يك، توده و قدرت عضلاني شد )32/3>p(. مكمال ساازيبا ويتامين D همراه با تمرين مقاومتي منجر به افزايش بيشتر در سطوح سرمي فاكتور رشاد شابه انساولين ناوع ياك، قادرت و تاودهعضلاني گرديد )32/3>p(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نتيجهگيري: اين نتايج پيشنهاد ميكند كه تمرين مقاومتي براي افزايش قدرت و توده عضلاني يك روش ايمن و مؤثر اسات و تركيابكردن ويتامين D ميتواند برخي اثرات مفيد تمرين را در يك دوره دو ماهه افزايش دهد.

-17931234933

واژگان كليدي: ياسسگي، قدرت عضله، تمرين مقاومتي، ويتامين D لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Saremi A, Shavandi N, Vafapour H. Eight-week resistance training with vitamin D supplementation in postmenopausal women: Effects on skeletal muscle. Pejouhandeh 2013;18(2):57-.36
15244862

مقدمه3
فرآيند پيري با كاهش تدريجي قدرت و توده عضاله اساكلتيهمراه است كه به صورت ساركوپني مشاص مايشاود. باينسنين 43 تا 83 ساالگي تاوده عضاله باين 13 تاا 23 درصادكاهش مييابد. اين پدياده در هار دوي زناان و ماردان اتفاا ميافتد و با كاهش تراك استصوان، افات ررفيات كااركردي وافزايش خطر افتادن همراه است. از آنجا كاه زناان نسابت باه

*نويسنده مسؤول مکاتبات: دكتر عباس صارمي؛ اراك، خيابان شهيد بهشتي ،
دانشگاه اراك، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، كد پستي: 879-18325؛ تلفن:
[email protected] :؛ پست الکترونيك39351555558

مردان كمتر به اوج توده عضله و استصوان خود دست مييابند ،آنها بيشتر مستعد اختلالات اسكلتي-عضلاني مرتبط با افزايش س ن هس تند. بن ابراين ش ناخت م داخلاتي ك ه احتم الاً ب ا اختلالات اسكلتي-عضالاني مارتبط باا سان مقابلاه مايكناد،ضروري به نظر ميرسد. عالاوه بار هورماون درمااني، ورزش وتغذيه مناسب دو عامال خاوب شاناخته شاده باراي سالامتسيست اسكلتي عضلاني هستند) 3 و 5(.
ويتا امين D با ه شا كل 1,25(OH)2D يا ك هورما ون استروسيدي است كه عمدتاعمدتاً باه واساطه نقاش در هموساتاز
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

28
كلسي و متابوليس استصوان شناخته ميشود. به هرحاال،شواهد رو به رشد نشان ميدهد كه ويتامين D نقش مهمي در بسياري از بافتهاي بدن از جمله عضله اسكلتي دارد، با ه ووري كه در سطح سلولهاي عضله اسكلتي ساطوح باالايگيرنده ويتامين D وجود دارد و تعاداد ايان گيرنادههاا بااافزايش سن كاهش ميياباد ) 1(. مطالعاات مقطعاي نشاانميدهد كه در افراد مسن ارتباط مساتقيمي باين وضاعيتويتامين D و شاخدهاي كاركرد بدني وجاود دارد ) 4 و 2(.
گزارش شده است ارتباط مثبتي بين سطوح ويتاامينD بااقدرت و توده عضالاني در افاراد مسان وجاود دارد و خطارافتادن در افراد با سطوح پايين ويتامين D افزايش ميياباد)5(. همچنين در چندين مطالعه نشان داده شاده اسات درافراد مسن دريافت مكمل ويتامين D موجب افزايش قدرت و توده عضلاني ميشاود ) 7 و 8(. در مجماوع ايان شاواهدنشان ميدهند كه ويتامين D در رشد و حف قدرت و توده عضلاني نقش مهمي دارد) 9(.
اخيرااخيراً در برخاي مطالعاات چنادين سااز و كاار باراي اثاراتويتامين D بر افزايش رشد عضله اسكلتي پيشنهاد شده اسات،از جمله اينكاه ويتاامينD موجاب كااهش بياان ميوساتاتين)تنظي كننده منفي رشد عضله اسكلتي( )33( و افزايش تمايز سلولهاي ميوژنيك ميشاود ) 33 و 35(. باه هرحاال، فااكتوررشد شبه انسولين نوع يك) IGF-I( يك تنظي كنناده مثباترشد عضله اسكلتي است و در تعامال باا ميوساتاتين و عوامالميوژنيك نقش كليدي در حف و افزايش توده عضله اساكلتيدارد) 31(.
از سويي، تمرين ورزشي از نوع مقاومتي ياك راهكاار ماؤثر و سال براي افزايش قدرت و توده عضلاني و همچناين ررفياتكاركردي افراد مسن معرفي شده است) 34(. باه هرحاال، اثارتعاملي تمرين مقاومتي و دريافت ويتامين D بر كاركرد و تاودهعضله اسكلتي افراد مسن و سااز و كاار احتماالي آنهاا روشاننيست. به علاوه، كمباود ويتاامينD در جمعيات اياران ياكمشكل جدي بهداشتي درمااني اسات، باه واوري كاه 1/83% جمعيت شهري ايران دچار كمبود ويتاامينD هساتند و ايانكمبود در بين زناان باه مراتاب بيشاتر از ماردان اسات) 32(.
همچنين در زنان ايراني شيوع ك تحركي باالا اسات كاه ايانكمبودها با شيوع بالاي اختلالات اساكلتي عضالاني در كشاورهمراه است) 35(. از اين رو هدف پژوهش حاضر تعياين تاأثير يك دوره تمرين مقااومتي باه هماراه دريافات ويتاامينD بارسطح سرمي IGF-I و شاخدهاي كاركردي عضله زناان ياسساهبود.
مواد و روشها
اين پژوهش پس از تأييد كميته اخلا در پاژوهش دانشاگاهعلوم پزشكي اراك در قالب كارآزمايي باليني يك سو باي خباراجرا گرديد .پس از اولاعرساني در چهار مركز بهداشات شاهراراك، شااركتكنناادگان مطالعااه فراخوانااده شاادند. از بااين داوولبان مراجعهكننده در نهايت 42 خاان ياسساه) با ا سارر ي شدن 5 ماه از آخرين عادت ماهياناه ( 23 تاا 73 ساال پاس ازتكميل فرم رضايت شركت در تحقيق، انتصااب گردياد. تعادادنمونه با توجه خطاي نوع اول) 32/3=α( و توان آزماون 83% و همچنااين مطالعااات مشااابه) 5( و در نظاار گاارفتن رياازش آزمودنيها تعياين گردياد. ملاكهااي خاروج از مطالعاه شاامل مدرف دخانيات، نارسايي كليه، سروان و بيماري قلبي عروقي بود. آزمودنيها در 5 ماه گذشته تحت هورمون درماني و مكمالياري ويتامين قرار نداشتند. رضايت شركت در تحقيق از هماهآزمودنيها دريافت شد و سرس افراد واجد شرايط به ساه گاروه 32 نفاااره كنتااارل، تمااارين مقاومتيمدارونماااا و تمااارينمقاومتيممكمل ويتامين D تقسي شادند. آزمودنيهااي گاروهتمرين مقاومتيممكمل هار هفتاه 23333 واحاد ويتاامينD خوراكي به شكل كرسول دريافت ميكردند) 37(، در حالي كه گروه تمرين مقاومتيمدارونما، دارونماي لاكتوز با رنگ و شكل و درصد گرمي مشابه ويتامين D دريافت ميكردند. با ه عالاوه،از گروه كنترل خواسته شد در وول دوره تحقيق روش زندگي معمول خاود را حفا كنناد. هار دو گاروه تمرينمدارونماا وتمرين باه هماراه مكمال در ياك برناماه تمارين مقااومتي 8 هفتهاي شركت نمودند.
يك هفته قبل از شاروع تحقياق، آزمودنيهاا در ياك جلساهآشناسازي شركت كرده و با نحوه صحيح اجراي تمرين با وزناهآشنا شدند و سرس يك تكارار بيشاينه )حاداكثر وزناهاي كاهبراي يك حركت ميتوان بلند كرد( )1RM( حركات مورد نظاراندازهگيري شد. برنامه تمرين 1 روز در هفته و باراي مادت 5 ماه بود كه بين جلساات 48 سااعت اساتراحت وجاود داشات.
تمام جلسات تمرين با 33 دقيقه گرم كردن و حركات كششي آغاز ميشد. حركات شامل پرس پا، پشات پاا، جلاو پاا، پارسسينه، جلو باازو، و كشاش دو ورفاه باه پاايين، در برگيرنادهعضلات بزرگ بالا و پايين تنه، بود. حركات مقاومتي بر اسااستوصيههاي كالج پزشكي ورزشي امريكا باراي زناان باالاي 42 س ال ب ود) 38(. در هفت ه اول آزمودنيه ا ي ك س ت 53-32 تكراري با شدت 23-43 درصد 1RM انجاام مايدادناد. هفتاهدوم تا چهارم برنامه شامل 5 سات 53-32 تكاراري باا شادت53-23 درصد 1RM بود. بين هفتههاي 8-2 تعداد تكرارها باه32-35 كاهش، در حالي كه شادت باه 73-53 درصاد1RM افزايش مييافت .در وول تحقيق اگر آزمودني به هار علات درجلسه تمرين غيبت ميكرد، تمرين روز بعد جبران ميگردياد.كليه جلساات تمارين با ين سااعات 2 تاا 8 عدار تحات نظارمتصد فيزيولوژي ورزش اجرا ميشاد. ياك تكارار بيشاينهپرس سينه و پرس پا به ترتيب باه عناوان شاخداهاي قادرتبالاتنه و پايينتنه در نظر گرفته شد.
وزن افراد با استفاده از تارازوي ساكا باا دقات 2/3 كيلا وگرم اندازهگيري شد. قد افراد با استفاده از قاد سانج ناواري ندابشده بر روي دياوار، باا حاداقل 3/3 ساانتيمتر، و دور كمار باااستفاده از متر نواري از باريكترين نقطه بين اساتصوان لگان ودنااده آخاار تعيااين شااد. نمايااه تااوده باادن بااه صااورت 5)متر(قد/)كيلوگرم( وزن محاسبه شد. توده چربي و توده بدون چربي با استفاده از دستگاه بيوالكتريكال ايمردنس In Body, )
(Korea ارزيابي گرديد.
خونگيري در دو مرحله، يك روز قبل از اولين جلسه تمرين )پيشآزمون( و 48 سااعت پاس از آخارين جلساه تمارين درهفته هشت و پس از 8 تا 33 ساعت ناشتايي )بين ساعت 7-5 صبح(، انجام شد. پس از اتمام خونگيري، نمونهها براي مادت32 دقيقه با rpm 1333 سانتريفوژ گرديد و سارم جداساازيشده در دماي 73- درجاه ساانتيگراد نگهاداري شاد. غلظاتسا رمي IGF-I با ه روش راديوايمونواسا ي )كيا ت شا ركت Biosource، سااوسيس( بااا ضااريب تغيياارات درون ساانجش و ب رونس نجش كمت ر از 5% ان دازهگي ري ش د. س طح س رمي 25(OH)D به روش الايزا )كيت شركت IDS، انگليس( تعياينشد و ضريب تغييرات درونسنجش و برونسنجش آن كمتر از 8% بود.
پس از تأييد توزيع نرمال دادهها توسط آزمون كولماوگروف – اسميرنوف، براي بررسي اثر متغير مستقل بر متغيرهاي وابسته از آزمون آناليز واريانس دو ورفه با انادازه هااي مكارر )زماان-گروه( استفاده شد. همچنين از آناليز واريانس يك ورفه بارايمقايسه اختلاف ميانگين قبل و بعد از مداخله گروهها اساتفادهگرديد. دادهها بدورت ميانگين± انحراف معيار اراسه شده است.
تمام عمليات آمااري تحقياق توساط نارمافازارSPSS نساصه33/32 انجام شد و سطح معنيداري آزمونها 32/3P< در نظارگرفته شد.

يافتهها
از 42 آزمودني شركتكننده در تحقيق 4 نفر [1 نفر به علت عاادم مداارف بااه موقااع مكماال) 5 نفاار از گااروه تماارين
29
مقاومتيممكمل و يك از گروه تمرين مقاومتيمدارونما) و ياكنفر به علت بيماري )از گروه كنترل(] حذف گرديدند. مياانگينو انحراف معيار سن آزمودنيهاي تحقيق 4/1±7/25 سال باود.در آغاز مداخله، به استثتاي قدرت پرس سينه و پارس پاا كاهبين گروهها اختلاف معنيدار وجود داشت) 32/3P<( ميانگين بقيه شاخدهاي باليني و تنسنجي آزمودنيهاي سه گروه تفاوت معنيداري نداشت )جدول 3 و 5(.
بعد از 8 هفته مداخلاه تاوده عضالاني هار دو گاروه تمارينمقاومتيمدارونما) 33/3P<( و تمرين مقاومتيممكمل ويتامين P<3/335( D( به واور معنايداري افازايش يافات، هار چنادمقايسه اختلاف ميانگين گروهها نشان داد كه ايان افازايش درگااروه تماارين مقاومتيممكماال ويتااامينD بيشااتر اساات)32/3P<(. همچنين قدرت عضلاني بالاتنه و پايينتناه هار دوگاااروه تمااارين مقاومتيمدارونماااا) 335/3P<( و تمااارين مقاومتيممكمل ويتامين P<3/333( D( باه واور معنايداري افزايش يافت، البته در اين متغير نيز افزايش در گاروه تمارينمقاومتيممكمل ويتامين D بيشتر بود) 32/3P<( )جادول 3(. از سويي، در هر دو گروه تمرين مقاومتيمدارونماا ) 34/3P<( و تمرين مقاومتيممكمل ويتامين P<3/33( D( ساطوح سارميIGF-I ب ه و ور معن يدار اف زايش ياف ت و مقايس ه اخ تلاف ميانگين قبل و بعد از مداخله گروهها نشان داد كه افازايش درگ روه تم رين مقاومتيممكم ل ويت امين D بيش تر م يباش د )34/3P<( )جدول 5(. به علاوه، سطح سرمي 25(OH)D تنهاادر گروه تمرين مقاومتيممكمل ويتامين D باه واور معنايدار افزايش يافت) 333/3P<( )جدول 5(.

بحث
در اين پژوهش فرض بر اين باود كاه مكمالساازي ويتاامينD همزمان با انجام تمرين مقاومتي ممكن است اثرات مفيادي فراتاراز آنچه كه براي تمرين مقاومتي به تنهاايي مشااهده شاده اسات،داشته باشد. يافتههااي اصالي مطالعاه حاضار ايان اسات كاه: 3( تمرين مقااومتي موجاب افازايش قادرت و تاوده عضالاني زناانسالمند ماي شاود، 5( دريافات مكمال ويتاامينD حاين تمارينمقاومتي با مضاعف شدن اين سازگاريهاي عضلاني هماراه اسات و1( احتمالاً بصشي از اثرات ويتامين D بر قدرت و توده عضالاني ازوريق تنظي افزايشي هورمون آنابوليكي IGF-I اعمال ميگردد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در دوران ياسسگي تغييرات مهمي در تركيب بدني زناان اتفاا ميافتد كه شامل كاهش تراك استصوان، كاهش قادرت و تاودهعضلاني است و ميتواند از وريق ماداخلات تغذياهاي، هورماوندرماني، ورزش و يا تركيبي از آنها مديريت شاود. شاواهد نشاان
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

53
جدول 3. تركيب بدني و قدرت عضلاني گروههاي تمرين+ويتامين D )36 نفر(، تمرين) 31 نفر( و كنترل) 31 نفر( قبل و بعد از مداخله
اختلاف ميانگين قبل و بعد از مداخله بعد از مداخله قبل از مداخله گروهها متغير
-3/31±5/8 59/2±2/5 59/2±2/3 تمرينمويتامين D وزن)كيلوگرم(
-3/32±5/2 73/3±2/3 73/5±2/4 تمرين -3/5±1/5 73/8±7/8 75/3±7/9 كنترل 3/39 3/13 P-value
-3/35±3/8 57/7±3/8 57/7±3/7 تمرينمويتامين D BMI)كيلوگرم/مترمربع(
-3/35±3/3 57/2±5/1 57/2±5/5 تمرين -3/3±3/4 58/5±1/1 58/7±1/1 كنترل 3/54 3/25 P-value
3/2±5/3 15/5±2/8 15/3±2/5 تمرينمويتامين D توده عضلاني)كيلوگرم( *
3/5±5/3 12/9±4/5 12/7±4/5 تمرين -3/5±1/3 12/5±5/5 12/9±5/5 كنترل 3/32 3/43 P-value
-3/4±5/3 13/4±1/1 13/8±1/3 تمرينمويتامين D توده چربي)كيلوگرم(
-3/1±5/2 13/2±1/3 13/8±1/3 تمرين -3/35±3/9 11/5±1/1 11/5±1/2 كنترل 3/32 3/53 P-value
3/7±3/5 31/3±3/1 35/1±3/2 تمرينمويتامين D پرس سينه)كيلوگرم( **
3/5±3/3 32/3±5/2 34/1±5/33 تمرين -3/4±3/8 35/9±3/8 31/1±5/3 كنترل 3/32 3/32 P-value
33/9±33/2 71/3±54/1 53/3±37/4 تمرينمويتامين D پرس پا)كيلوگرم( **
8/3±33/3 59/7±53/2 53/5±32/7 تمرين -3/5±5/8 25/9±33/5 21/2±33/3 كنترل 3/333 3/34 P-value
( و كنترل )31=n( قبل و بعد از مداخله )36=n(، تمرين )31=n *اختلاف گروه اول ) 003/0< P( و دوم )03/0< P(معنيدار است .
**اختلاف گروه اول )003/0< P( و دوم ) 002/0< P( معنيدار است .

جدول 2. مشخصات بيوشيميايي گروههاي تمرين+ويتامين D
بعد از مداخله اختلاف ميانگين قبل و بعد از مداخله قبل از مداخله گروهها متغير
7/5±33/5 83/4±54/2 74/3±39/8 تمرينمويتامين D * IGF-I(ng/ml)
5/1±35/2 74/8±55/5 75/2±55/5 تمرين -3/34±32/4 74/5±55/5 74/5±53/3 كنترل 3/35 3/58 P-value
33/7±1/8 54/3±5/2 31/4±2/4 تمرينمويتامين D ** 25(OH)D(ng/ml)
3/4±5/9 31/5±5/1 31/5±2/8 تمرين 3/32±35/2 34/5±55/5 34/3±5/5 كنترل 3/335 3/15 P-value
*اختلاف گروه اول ) 03/0< P( و دوم) 01/0< P(معنيدار است .
**اختلاف گروه اول )003/0< P( معنيدار است .
ميدهد كه تمرين مقاومتي فزاينده يا تمرين قدرتي يك راهكاارمناسب غير داروياي باراي جلاوگيري از تحليال قادرت و تاودهعضلاني مرتبط با افازايش سان مايباشاد ) 39(. كاالج پزشاكيورزشي امريكا اخيراً توصيه نموده است كه تمرين مقاومتي ياكبصش كليدي از برنامههاي سلامت عمومي ميباشاد. باه واوري كه نتايج پيشنهاد ميكنند در افاراد ساالمند نياز پاس از انجاامتمرينات مقاومتي توده و قدرت عضلاني افزايش مييابد؛ اگرچاهاين مقدار نسبت به افراد جوان سال كمتر است. البته بايد توجه
داشت اين مقدار در برابر 38/3 كيلوگرم كاهش سالانه و وبيعي توده عضالاني بعاد از 23 ساالگي باه دسات مايآياد ) 53(. در مطالعه حاضار نياز مشااهده شاد كاه پاس از 8 هفتاه تمارينمقاااومتي بااه تنهااايي قاادرت ) 52%( و تااوده عضاالاني ) 82/3 كيلوگرم( در زنان سالمند افزايش ميياباد. در واقاع، يافتاههاايمطالعه حاضر موافق با ساير گزارشها اسات ) 1 و 53( و از اثاراتمثبت تمرين مقاومتي بهتنهايي بر بهبود توده و كاركرد عضالانيدر افراد سالمند حمايت ميكند.

از سويي، در دو دهه گذشته شواهد نشان دادهاند كه نقاشويتامين D فراتر از هموستاز كلسي ميباشد. مطالعات نشان ميدهد كه در عضله اسكلتي گيرنده ويتاامينD وجاود دارد)55( و متابوليتهاي اين ويتامين سوخت و ساز عضاله را ازوريق تحريك سنتز پروتئين، افزايش نسبت تارهاي عضلاني نوع 5 و بهبود كاركرد عضله تحت تأثير قرار ميدهناد ) 51(.
در مطالعاااه حاضااار و در ساااطح پاياااه مقااادار سااارمي52_هيدروكسي ويتامين D در 73% آزمودنيهاا كمتار از 53 نانوگرم/ميليليتر بود كه به صورت وضعيت كمباود ويتاامينD تعريف ميشود) 54(. اين يافته ما همسو با نتايج به دست آمده از ساير مطالعات انجام گرفته در ايران ماي باشاد ) 32(. در واقع، اين يافته نشاندهنده معرف بودن نمونه آماري براي جامعه مورد پژوهش ميباشد. اين كمبود ويتامين D ممكاناست به علات كااهش قرارگياري در معارض ناور خورشايد،كمبود دريافت غذايي و اختلال هيدروكسيلاسيون در كباد وكليهها باشد) 52(. در مطالعه حاضر مشاهده شد كه در زنان سالمند با سطح پايين ويتامين D پس از 8 هفته مكملسازي ب ا ويت امين D )ه ر هفت ه 23333 واح د(، س طح س رمي 52-هيدروكسي ويتامين D در وضعيت نرمال قارار گرفات واين افزايش ويتامين D با بهبود بيشتر قدرت و توده عضلاني همراه بود. در اين ارتباط در چندين مطالعه نشان داده شادهاست كه دريافت مكمل ويتاامينD ، بادون تمارين ورزشاي،موجب بهبود كاركرد عضاله مايشاود. باراي مثاال پفيفار وهمكاران) 5339( گازارش كردناد كاه دريافات روزاناه 833 واحد مكمل ويتامين D بدون تمرين ورزشي با افزايش 2/33 درصدي قدرت ايزومتريك بازكنندههاي زانو در آزمودنيهااي77 سااله، هماراه اسات) 7(. در مطالعاه اي ديگار ديامون د وهمكاران) 5331( نشان دادناد كاه دريافات روزاناه 2333 و 5333 واح د ويت امين D ب ا اف زايش ق درت عض لاني زن ان ميانسال با كمبود ويتامين D همراه اسات، هار چناد اثارات2333 واحد بيشتر بود) 55(. همچنين صالحپاور و همكااران
)5335( دريافتند در زنان ميانسال 35 هفته دريافت مكمالويتامين D با افزايش توده عضالاني آزمودنيهاا هماراه اسات)57(. به علاوه در مطالعهاي ديگر نيز مشاهده شده است كاهدريافت ويتامين D موجب افزايش توده عضلاني زنان سالمند ميشود) 1(. البته در مطالعهاي اثر معنيدار مكمل ويتامينD بر قدرت و توده عضلاني نقض گرديده اسات ) 58(. احتماالااحتماالاً بصشي از اين تناقضاات باه تفااوت در دوز درياافتي مكمال،روشهاي اندازهگيري قدرت و توده عضلاني، سن آزمودنيهاا ووضعيت ويتامين D درسطح اوليه مربوط ميشود. در مجموع ،
53

در تحقيق حاضر ما درياافتي كاه در زناان مسان مباتلا باهكمب ود ويت امين D درياف ت همزم ان مكم ل ويت امين D و تمرين مقاومتي باعث افزايش بيشتر قادرت و تاوده عضالانيميشود. اين يافته ما از اين باور كه در آزمودنيهاي با كمباودويتامين D، مكملسازي اين ويتامين موجب افزايش قدرت و توده عضلاني ميشود )59(، حمايت ميكند. البتاه وقتاي بااتمرين مقاومتي همراه باشد، اثرات مضاعف ميگردد. هر چند بايد توجه داشت كه ايان اثارات در زناان مسان باا وضاعيتكمبود ويتامين D مشاهده شده است و تعمي نتاايج آن باهافراد با شرايط وبيعي ويتامين D مستلزم تحقيق بيشاتر دراين زمينه است.
به هرحال، ساز و كار اثارات ويتاامينD بار رشاد عضالهاسكلتي به خوبي روشن نيست. اخيارااخياراً در چنادين مطالعاهگزارش شده است كه دريافت ويتاامينD موجاب افازايشتكثير و تماايز فاكتورهااي ميوژنياك )از جملاه مياوژنين(ماي ش ود) 33 و 35(. همچن ين پيش نهاد ش ده اس ت ك ه احتمالااحتمالاً اين اثرات مثبت ويتامين D بر فاكتورهاي ميوژنيك و متعاقااب آن رشااد عضااله از وريااق كاااهش بيااان ژنميوستاتين )تنظي كننده منفي رشد عضله( اعمال ميشود )33(. از سويي، شواهد معتقدناد كاه احتماالااحتماالاً ياك تعاادل
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

هموستاتيك بين تنظي كنندههاي مثبت )از جملاهIGF-I ( و منفي )از جمله ميوستاتين( رشد عضله وجود دارد و ايانتعادل در شرايط هيررتروفي )از جمله وجود بار( و آتروفاي)از جمله بيوزني( عضله جابجا ميشود) 13(. در حالي كاهدر مطالعات گذشته اثر ويتامين D بر ميوستاتين نشان داده شده است، اما اثر ويتامين D به همراه تمرين مقااومتي بارپاسخ IGF-I تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است. بنابراين يكي از فرضيههاي مطالعه حاضر اين بود كه شايد بصشي از اثرات آنابوليك ويتامين D از وريق افازايشIGF-I اعماالگردد .IGF-I يك هورمون آنابوليك مترشحه از كباد اساتكه از وريق افزايش تكثيار و تماايز فاكتورهااي ميوژنياكموجب افزايش سنتز پاروتئين و عضاله اساكلتي مايشاود.سطوح IGF-I با افازايش سان كااهش مايياباد و يكاي ازواسطههاي اصلي تحليل عضلاني مرتبط با سن است) 31 و 13(. شواهد نشان ميدهند كاه در افاراد جاوان و ساالمندتمرين مقاومتي موجب افازايش ساطوحIGF-I ماي شاود وپيش نهاد ش ده اس ت بصش ي از اث رات آنابولي ك تم رينمقاومتي بار حفا و رشاد عضاله اساكلتي از ورياق ايانهورمون اعمال ميگردد) 15 و 11(. در مطالعه حاضار نيازمشاهده شد كه متعاقب 8 هفتاه تمارين مقااومتي ساطوح55IGF-I افزايش ماي ياباد. همچناين در پاژوهش حاضار ماادريافتي كه دريافت ويتامين D حين تمارين مقااومتي بااافزايش بيشتر سطوح IGF-I هماراه اسات. در واقاع، يافتاهحاضر نشان ميدهد كه ممكن است حداقل بصشي از اثرات مثبت ويتامين D بر قدرت و رشد عضله اساكلتي از ورياقتنظي افزايشي هورمون IGF-I اعمال گردد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

از محدوديتهاي اين تحقيق علاوه بر مقطعاي باودن و تعادادك نمونه براي انجام برخي آناليزهااي زيرگروهاي )علاي رغا تعداد كافي نمونه براي آزمون فرضيه اصلي(، عدم ثبت ميازاندريافت غذايي و قرارگيري در معرض نور خورشايد آزمودنيهاااست و احتمالااحتمالاً در صورت كنترل و يا ثبت آنها ميتوانستي باهنتايج دقيقتري دست يابي . همچناين باياد توجاه داشات كاهروش تحقيق حاضر از نوع نيمه تجرباي باا وارح پايش -پاسآزمون است و انتصاب نمونهها از وريق فراخوان ماي باشاد كاهاينها احتمالاًاحتمالا اعتباار دروناي و قادرت تعماي نتاايج را كااهشميدهد.

نتيجهگيري
نتايج اين مطالعه نشان ميدهاد كاه احتماالاً انجاام تمارينمقاومتي به همراه دريافت ويتامين D با افزايش سطح هورمون IGF-I و بهبود قدرت و توده عضلاني در زنان ياسسه )با كمباودويتامين D( همراه است. از اين رو، پيشنهاد ميشود باا تغيياردر سبك زندگي )تمرين مقاومتي و دريافت بيشتر ويتامين D( م يتاوان از سااركوپني و افات ررفي ت كااركردي در دوران سالمندي جلوگيري كرد و يا حداقل آن را به تعويق انداخت.

تشکر و قدرداني
اين مقاله حاصل پاياننامه دانشجوي كارشناسي ارشد دانشاگاهاراك مدوب 3193 باه شاماره 352899/ب ماي باشاد كاه بااحمايت مالي اين دانشاگاه انجاام گردياده اسات. همچناين از آزمودنيهاي مطالعه به جهت همكاري صميمانه در اجراي ايانورح تحقيقي سراسگذاري ميشود.
REFERENCES
120929466349

Silva Neto LS, Karnikowiski MG, Tavares AB, Lima RM. Association between sarcopenia, sarcopenic obesity, muscle strength and quality of life variables in elderly women. Rev Bras Fisioter 2012;16(5):360-7.
Fjeldstad C, Palmer IJ, Bemben MG, Bemben DA. Whole-body vibration augments resistance training effects on body composition in postmenopausal women. Maturitas 2009;63(1):79-83.
Ceglia L, Harris SS. Vitamin D and its role in skeletal muscle. Calcif Tissue Int :)2(29;3102151-.26
Houston DK, Tooze JA, Davis CC, Chaves PH, Hirsch CH, Robbins JA, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D and physical function in older adults: the Cardiovascular Health Study All Stars. J Am Geriatr Soc 2011;59(10):1793-801.
Houston DK, Tooze JA, Hausman DB, Johnson MA, Nicklas BJ, Miller ME, et al. Change in 25-hydroxyvitamin D and physical performance in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2011;66(4):430-6.
Murad MH, Elamin KB, Abu Elnour NO, Elamin MB, Alkatib AA, Fatourechi MM, et al. Clinical review: The effect of vitamin D on falls: a systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2011;96(10):2997-3006.
Pfeifer M, Begerow B, Minne HW, Suppan K, Fahrleitner-Pammer A, Dobnig H. Effects of a long-term vitamin D and calcium supplementation on falls and parameters of muscle function in community-dwelling older individuals. Osteoporos Int 2009; 20(2):315-22.
Sato Y, Iwamoto J, Kanoko T, Satoh K.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید