پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(
تاريخ دريافت مقاله: 92/4/3129
سال هجدهم، شماره 2خرداد ، و پي تير در 92پي 231 9، صفحات 22 تا 25 تاريخ پذيرش مقاله: 13/4/3129
اصول نگارش مقالات مروری
دکتر محمدرضا سهرابي*3

-10667186301

3. دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران چکيده
از آنجا که مقالات مروری به دلیل داشتن مخاطبان ویژه، ارجاعات فراوان و ارزان بودن انجام آنها، مورد توجه مجلات علمی هستتدد ؛ در این نوشتار با بررسی شواهد موجود و انتخاب موارد مرتبط در قالب یک مقاله مروری، سعی بر آن است که با پرداختن به اصول نگتار این نوع از مقالات و مشکلات شایع این حیطه، کیفیت آنها را ارتقا بخشیده و الگویی مداسب در این زمیده ارائه شود.

-18287236226

واژگان کليدی: نگار علمی، مقاله، مقاله مروری، مرور روایی لطفالطفاً به این مقاله به صورت زیر استداد نمایید:
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Sohrabi MR. Principles of writing a review article. Pejouhandeh 2013;18(2):52-.6

،”Narrative Review article(s)” ،”Review article(s)” review of the literature, narrative review, title, abstract, authorship, ethics, peer review, research methods, medical writing, scientific writing, and writing در ،”Writ* Review Article” و عبارت جستجوی standards با استتفاده از سرفصتلهای موضتوعی پزشتکی PubMed پایگاه (“Review Literature as ” عبارتهتتتتای جستتتتتجوی
Topic”[Mesh] AND “Writing”[Mesh]) AND
“Narration”[Mesh[ ” ایجاد و جستجو شد. در پایگتاه جهتاددانشگاهی با استفاده از کلمات کلیدی مقاله )مقالات( متروری،نگار مقاله )مقالات( مروری در بتازه زمتانی اول تتا پتانزدهمخرداد تا بیستم تیرماه 3129 جستجو شد. در این بتازه زمتانیبیش از سیصد مستدد بررستی و طبتم معیارهتای زیتر متواردمربوط استخراج شدند.
برای انتخاب مستددات مورد استفاده ابتدا عداوین یافت شتدهتوسط موتور جستجو از نظر ارتباط موضتوعی بررستی شتدند.
مطالب یافت شده در چهار گروه درگاه ایدترنتی، کتاب، مقاله و راهدمای مقالهنویسی تقسیم شدند. معیت ار انتختاب درگاههتایایدترنتی بعد از ارتباط موضوعی، داشتن پسوند دانشگاهی) ac( یا آموزشی) edu( بود. پس از بررسی این درگاهها، مواردی کتهکاملتر از بقیه بودند به عدوان مرجتع متورد استتفاده، انتختابشدند. در خصوص کتابها، معیار انتخاب، ارتباط موضتوعی و دردسترس بودن بود. مقالات نیز پس از بررسی عدوان، در مرحله بعد از نظر ارتباط چکیده با هتد متورد نظتر ارزیتابی شتدند.موارد مدتخب به طور کامل مطالعه و نهایی شدند. مواردی کته مقدمه3
امروزه با توجه به فداوریهای جدیتد، گستتر دسترستی بتهایدترنت و توسعه نرمافزارهای مرتبط با پژوهش، تولیتد دانتشبا سرعت روزافزون در حال پیشرفت است. حجم تولید شتواهدجدید در حوزههای مختلف به حدی است که در موارد زیتادینیاز بته خلاصتهستازی و جمتعبدتدی شتواهد بترای استتفادهارائهدهددگان خدمات سلامتی، دانشجویان و علاقته مدتدان بتهآن حوزه میباشد. یکی از روشهای مرسوم جمعبددی، نگتار مقاله مروری است. مقالات مروری دارای انواع مختلفی استت ونگار هر نوع دارای اصول خاص خود میباشد.
در بررسی مقالات چاپ شده در مجلات، یکی از مواردی کتهجلب توجه میکدد عدم رعایت الگوی نگار مقتالات متروریاست. این امر به خصوص در مورد نگار رو انجتام کتار بتهوضوح به چشم متی ختورد )3(. ایتن مقالته متروری بتا هتد آموز نحوه نگار مقاله مروری روایتی و ارائه الگتویی بتراینگار آن تدظیم شتده استت. علیترآم آن کته همته شترایطمربوطه مهیا نبود، اما به مدظور تأثیرگذاری بهتتر و ارائته یتکمدل، این مقاله در قالب یک مقاله مروری نوشته شده است.

مواد و روشها
برای یافتن مستتددات مترتبط بتا نگتار مقالته متروری درپایگاههای دادههای گوگل و یاهو با استفاده از کلمتات کلیتدی

*نويسنده مسؤول مکاتبات: دکتر محمدرضاا ساهرابي؛ تهتران، اویتن، بلتواردانشجو، کوچه کودکیار، دانشکده پزشکی دانشتگاه علتوم پزشتکی شتهید بهشتتی،
مرکتتز تحقیقتتات عوامتتل اجتمتتاعی متتوثر بتتر ستتلامت؛ پساات الکترونياا :
[email protected]
شماره 9، پیدرپی 29، خرداد و تیر 3129 دکتر محمدرضا سهرابی و همکاران/ 31
به جای مقاله مروری، مفهوم مرور مقاله یا نقد مقالته را در بترداشت از مطالعه حذ شد.
از مستددات مدتخب فیشبتر داری شتد. مطالتب جمتعآوری شده در سه حیطه “تعریف انواع مقاله مروری”، “اصول نگار مقالات مروری” و “نکتات ویتژه در نگتار مقتالات متروری” تقسیمبددی و خلاصهسازی شد. در صتورت نیتاز نقتد مطالتبتوسط نگارنده صورت پذیرفت.

يافتهها
انواع مقالات مروری:
به طور کلی سه نوع مقاله مروری شامل مرور نظاممدد، تولید بهترین شواهد و مرور روایتی وجود دارد.
مرور نظاممند) Systematic Review(: یتک شتکل مترورمدابع ساختاردار است کته روی یتک پرستش متمرکتز بتوده وسعی در ارائه پاسخ با استفاده از تجزیه و تحلیل همته شتواهدمعتبر موجود دارد. این نوع مرور با استفاده از جستجوی مدابع ،استفاده از معیارهای ورود و خروج از پیش تعیین شده، ارزیابی نقادانه شواهد، استخراج و تولید دادهها از شواهد و تولید یافتتهاز آنهتتا انجتتام متتی شتتود )9(. پایگتتاه دادههتتای کتتاکرین)Cochrane( یکی از سایتهتای معتبتر و حرفتهای بتا قابلیتتبرنامهریزی برای انجام مرورهای نظاممدد با مشارکت افرادی از نقاط مختلف دنیا فراهم میآورد. این پایگاه کتابخانته ای جتامعاز مرورهای نظاممدد دارد. البته سایر پایگاههای دادهها نیتز بتهاین مقالات توجه ویژه دارند. علاقهمددان به نگتار ایتن نتوعمقالات مروری میتواندد با مراجعته بته درگتاه ایدترنتتی آن ازمستددات آموزشی تهیه شده توستط آن استتفاده نمتوده و بتانحوه مشارکت در مطالعات آن آشدا شوند. این نوع مترور رو انجام دقیم و سختی دارد و بیشتر برای سؤالات متمرکتز روییک موضوع خاص یا فرضیه یکسان ماندد مشکلات بتالیدی بتهکار میرود. این مزیت مرور نظاممدد بترای ستؤالات بتالیدی درمواردی ماندد سیر تاریخی یک مفهوم پزشکی تبدیل بته یتکمحدودیت میشود زیترا ایتن متورد در قالتب مترور نظتاممدتدنمیگدجد )1 و 4(.
مرور بهترين شاواهد ) Best evidence synthesis(: یتکرو حد وسط و جایگزین برای دو نوع دیگر مقتالات متروریاست. این نوع مقالات ترکیبی از روشتهای نظتاممدتد کمتی بتاتمرکز روی مطالعات مدفترد و مباحتم متاهوی از نقطته نظترروایتی با تمرکز روی بهترین شواهد در یک حیطه استت. ایتنمقالات یک رو نظاممدد مدطقتی در انتختاب مطالعته تتأثیر درمان )با استفاده از ضریب تأثیر) Effect size(( را در بر دارد .در این رو برای جلوگیری از تور مرورگر، بر اهمیت وجود معیارهای ورود قیاسی شفا و پایدار به جای معیارهای خسته کددده متاآنالیز تأکید شده است. ضریب تأثیر در ایتن مقتالاتبرخلا مرور نظاممدد یک معیار مهم در انتخاب مقالات است .
در این نوع مقاله اطلاعات کافی و مفصتل از پتژوهش اولیته دراختیار خواندده قرار میگیرد، به طوری کته خواندتده بته طتورمستقل قادر به نتیجهگیری است )3(.
مرور روايتاي ) Narrative review(: مترور روایتتی بترایموضوعات جامع و مفصل کاربرد دارد. این نوع مقالته مطالعتاتاولیه و اصیل یک حیطه را خلاصه میکدد. از نقاط قتوت ایتنمقالات در بر داشتتن تکرتر و تفاوتهتا در عدتاوین پژوهشتهای آکادمیک و ایجاد فرصتت بترای ارائته دانتش و تجربیتات فتردمرورگر )نویسدده مقاله( است. در مرور روایتی، بر خلا انتواعدیگر مقالات مروری، وقتی یک فرضیه واحد وجود ندارد یتا بتا روشهای نظاممدد قابتل جمتعبدتدی نیستت، فترد مرورگتر بتااستفاده از تجربیات خود، مدلها و فرضتیه هتای موجتود یتکنتیجهگیری کلی و نقد در حیطه مورد نظر نیز ارائته متیکدتد.نتایج این مقاله بر خلا نتایج عمتدتاعمتدتاً کمتی مترور نظتاممدتد،بیشتر به صورت کیفی است )1، 4 و 8-6(. در ادامه به تشتری مقالات مروری روایتی می پردازیم.

اهداف مقالات مروری:
پدج هد عمده از نگار مقالته متروری وجتود دارد: تولیتدفرضیه، ارزیابی فرضیه مطرح شده قبلی، جمعبددی مطالتب ویافتههای جدید در یتک حیطته علمتی و ارزیتابی نقادانته آن،تعیین مشکلات یک حیطه تخصصی و بت ه میتزان کمتتر رونتدتولید فرضیه و دانش در یک حیطه خاص است )4(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مقاله مروری یکی از رایجترین انواع مقالات است کته بیشتترتوسط سردبیران مجلات به پژوهشگران یا صاحبدظران در یک رشته تخصصی سفار داده متی شتود. البتته مقتالات متروریهمیشه سفارشی نیست؛ گاهی متخصص یتک رشتته احستاسنیاز میکدد تا در موضوعی خاص مطالب موجود را جمعبدتدینماید. وی پس از نگار مقاله، آن را ماندد مقالات اصیل ثبتتنموده و پس از داوری در صورت احراز شرایط مورد نظر مجلتهچاپ میشود. دسته دیگر مقالات متروری نتوع دانشتجویی آناست. در این نوع دانشجویان به خصوص در مقاطع تحصتیلاتتکمیلی مرور مدابع پایاننامته ختود را بته صتورت یتک مقالتهمروری ارائه میکددد. مرور مدابع این پایان نامههتا در صتورتیکه به صورت جامعی به سابقه موضوع مورد نظر پرداخته باشتدپتانسیل تبدیل به یک مقالته متروری را دارد. در ایتن متورد ازآنجا که دانشجویان صاحبنظر آن رشته به حساب نمی آیدتد،استاد راهدمای آنان این نقش را ایفا مینمایتد. از طتر دیگترسردبیران مجلات به دلیل استداد بیشتر به این مقتالات و بتالارفتن ضریب تأثیر مجلهشان علاقه وافری بته مقتالات متروریدارند. با توجه به موارد فوق، امروزه مقالات مروری به طور آیر قابل کدترلی در حتال افتزایش استت.)2(. کشتورهای در حتالتوسعه که سعی دارند جایگاه خود را در رتبهبددیهای پژوهشی داخلی و بین المللتی بهبتود بخشتدد نیتز بته مقتالات متروریروایتی توجه ویژه دارند. علت این امر هزیده کم و سرعت بالای انجام کار در مقایسه با مقالات اصیل است.
باید دقت شود که نوع دیگتری از مقتالات بته نتام گتردآوریوج ود داردک ه ش باهت زی ادی ب ه مق الات م روری دارد ام ا برخلا مقالات مروری نقد و بحم ندارد و تدها به گتردآوری وارائ ه مط البی جمتتع آوری ش ده در م ورد موض وعی ختتاصم یپ ردازد )31 و 33(. البت ه ای ن ن وع مقال ه در بس یاری از مجلات از نوع مروری تفکیک نشتده و در هدگتام ثبتت تحتتعدوان مروری ثبت می شوند.

اصول نگارش مقالات مروری:
عنوان: طرز نگار عدوان مقاله مروری هماندد سایر مقالات است. عدوان باید جذاب، گویا و فاقد کلمتات اضتافی باشتد. درآن از حرو اختصاری بجز حرو بسیار شداخته شده و رایتجنباید استفاده شود. البته معیتار استتفاده از حترو ، راهدمتاینویسددگان مجله مورد نظر برای چاپ خواهد بود.
چکيده: در مقتالات متروری بته دو رو نوشتته متیشتود:عدهای اعتقاد دارند در مقالات مروری بر خلا مقالات اصتیلدر چکیده تدها به تشری موضوع متورد بررستی بدتردازیم و ازارائه خلاصه فشترده مطالتب مقالته ختودداری کدتیم )39(. از طر دیگر عدهای معتقدند که مقاله مروری نیز میتوانتد یتکچکیده ساختارمدد داشته باشد. آنها بترای چکیتده قستمتهایهد ، مدابع دادهها، انتخاب مطالعات، استخراج دادهها، نتیجتهترکیب دادهها و نتیجهگیری را پیشدهاد کترده انتد )31(. بایتدتوجه داشت که راهدمتای نویستددگان مقالته بایتد بته عدتوانمعیاری در رو نگار چکیده باشد.
34/ دوماهدامه پژوهدده اصول نگار مقالات مروری
مقدمه: به طور معمول ،در مقدمه همه مقالات بایتد حتداقلسه پاراگرا آورده شود. در پاراگرا اول به بیان آنچه در مورد موض وع م ورد بح م م ی دان یم بد ردازیم. در پ اراگرا دوم نادانستههتای آن حیطته و در پتاراگرا ستوم هتد از انجتامپژوهش و نگار مقاله آورده شود .در حالی که اگر در مقدمتهمقالات مروری به بیان دانستههتای آن حیطته بدتردازیم بتراییافتهها مطلبی نمیماند. از طر دیگتر نادانستتههتای حیطتهماندد مقالات اصیل قابل ارائه نیست. برای مقابله با این مشکل در پاراگرا اول به بیان زمیده و عقبته موضتوع متورد بررستیمیپردازیم و از بیان مطالبی که مربوط به قسمت یافتههاستتباید خودداری شود. یکی از خطاهای نگار در مقالته متروریعدم توجه کافی به مقدمه استت. بعیتی از نویستددگان تصتورمیکددد که در مقاله مروری فقط باید به توصتیف مجموعتهای از یافتههای مرتبط پرداخت و به ادآام فرضیه توجه ندارنتد. درمقدمه باید مفهوم و فرضیه مورد نظر در مقاله به بهترین وجتهممکن بیان شود. بعیی فرضتیه را بته طتور کامتل در مقدمتهمیآورند و بعیی اشاره مختصری به آن کرده و در ادامه مقالتهو نتیجهگیری آنرا تکمیتل متیکددتد. هتد نیتز ماندتد بقیتهمقالات ذکر میشود اما در این نوع مقالات میتوان هد را بتامحدودهای وسیعتر از مقالات اصیل نوشت )4(.
روش انجام کار: رو انجتام کتار در همته مقتالات بایتدبه گونهای نگار شود که اگر فترد دیگتری بتا همتان رو پژوهش را تکرار کرد به نتایج مشابهی دست یابتد. لتذا ذکترجزییات و بیان کامل مراحتل انجتام کتار ضتروری استت. درمقالات مروری رو انجام کار شامل چگونگی دسترستی بتهمقالات مورد نظر بترای نگتار مقالته و معیارهتای انتختابمقالات است. در این قسمت باید پایگاههتای داده هتای متورداس تفاده )Data base( و کلم ات کلی دی) Key words( ی ا عبارت مورد استفاده) Search query( برای جستتجو در هتریک از ایتن پایگاههتا آورده شتود. مدظتور از پایگتاه دادههتا ، سایتهای ایدترنتتی استت کته مقتالات علمتی را در اختیتارپژوهشگران قرار میدهدد. عمدهترین این پایگاههتا در علتومپزشت کی پابمت د) PubMed(، آی اس آی ISI web of )(Knowledge، استتتکوپوس) SCOPUS(، گوگتتتل استتتکالر)Google Scholar(، پروکوئستتت) ProQuest(، اکست فورد )Oxford( و اوی د) Ovid( هس تدد. ه ر ی ک از ای ن پایگ اه دادهها دارای یک موتور جستجو است که به پژوهشگر امکان یافتن مقتالات متورد نظتر را متیدهتد. بعیتی از موتورهتایجستجو روشهای اختصاصی برای جستجو دارند که دقت آنها را بالا میبرد. به عدوان مرال پابمد با استتفاده از سرفصتلهایموضوعی پزشکی) MeSH( و امکان محدود کردن یافتههتا ازطریم) Limits(، طبقته بدتدی مقتالات و جستتجو در آنهتا راتسهیل کرده استت. بستیاری از موتورهتای جستتجو امکتانجستجوی پیشرفته و استفاده از کلمتات کلیتدی در عدتوان،متن، چکیده، نام نویسدده، هویت سازمانی نویسددگان و … را به پژوهشگران میدهدد .
معروفتتترین پایگاههتتای داده هتتای داخلتتی، پایگتتاه جهتتاددانشتت گاهی) SID(، ایرانمتت دکس) Iranmedex(، مجیتت ران )Magiran(، ایرانداک) Irandoc( و مدلیب) MedLib( هستدد .این پایگاهها مدابع فارسی و مقالات انگلیسی مجلات داخلتی رادر دسترس قترار متیدهدتد. ایتن مدتابع اگتر چته موتورهتایجستجوی قوی ندارند اما مدابع فارستی و انگلیستی داخلتی را ثب ت ک رده و بیش تر آنه ا را ب ه ص ورت رایگ ان در اختی ارپژوهشگران قرار میدهدد. با توجه به ایجاد پایگاه گوگل اسکالر در چدد سال اخیر امکتان جستتجوی مدتابع فارستی از طریتمموتور جستجوی گوگل نیز مهیا شده است .
ب رای نگ ار مطل وب رو انج ام ک ار، بای د جس تجو در پایگاههای متعدد صورت گرفته و نام همه پایگاههای دادههتایمورد استفاده و کلمات کلیدی و عبارات مورد استفاده در آنهتابه تفصیل ذکر گردد. در گام بعد تعداد مقتالات یافتت شتده ورو انتخاب مقالات مطلوب به کار گرفته شده در مقالته بایتدذکر شود. بر اساس عبارت جستجوی به کتار رفتته، پژوهشتگرتعدادی مقاله مییابد اما پس از بررسی، همه این مقالات مورد استفاده قرار نمیگیرد. پژوهشگر باید معیارهای انتخاب مقالات مورد نظر را به دقت بیان کدد. نکتته مهتم دیگتر بیتان تتاریخجستجو در مدابع است. ذکر این زمان بته داوران و خواندتدگانکمک میکدد تا بداندد این جمعبددی، مقالات موجتود در چتهمحدوده زمانی را بررسی کرده است.
بهتر است نحوه جمتع بدتدی مطالتب در مقالته نیتز در رو انجام کار ذکر شود. در مقالات مروری میتوان جمعبددی را به طرق مختلف انجتام داد کته در بختش یافتتههتا توضتی دادهمیشود. برای بررسی کفایت رو انجام کار چکلیستت هتاییدر دسترس است که میتواند به نویسددگان کمک کدد )34(.
شماره 9، پیدرپی 29، خرداد و تیر 3129 دکتر محمدرضا سهرابی و همکاران/ 33
يافتهها: یافتههای یتک مقالته متروری جمتعبدتدی مطالتبمقالات مدتخب توسط پژوهشتگر استت. رو قطعتی و متورداتفاقی برای نوشتن یافته ذکر نشده است. اما بتا مترور مقتالاتروشهای مختلفی دیده متی شتود: بترای مرتال بعیتی رونتدیتاریخی را برمیگزیددد و در طول زمان تغییراتی که در حیطتهمورد نظر رخ داده را مرتب کرده و ارائه میکددد. عدهای دیگترطبقهبددی موضوعی را برای جمعبددی انتخاب میکددتد. ایتنافراد مقالات را مرور کرده و پس از فیشبترداری مطالتب را درچدد موضوع مرتبط طبقهبدتدی متیکددتد و مطالتب را در آنحیطهها خلاصه و جمعبددی میکددد. تعداد حیطهها بستتگیبه پیچیدگی موضوع دارد. هتر چته موضتوع پیچیتدهتتر باشتدحیطهها یا سرفصلهای بیشتری میتوان در نظتر گرفتت. البتتهمرورگر باید توجه داشته باشد کته تعتداد حیطتههتا در حتدیباشد که قادر به نقد و جمعبددی آن باشد. رو ارائه شتده درمدابع علمی که در مورد یک بیماری به بررستی عوامتل خطتر،رو اثر عامل خطتر )فیزیوپتاتولو(ی(، رو تشتخیص، رو درمتتان و پیگیتتری بیمتتار میپتتردازد نمونتته مداستتبی بتترایجمعبددی موضوعی استت. رو مدتختب بایتد بته خوانتدن ودرک مطلب توسط خواندده کمک کدد. در کدتار ارائته مطالتبطبقهبددی شده نویسدده مقاله به مقایسه و نقد مطالب مقالات میپردازد و به عدوان یک صاحبنظر نقطه نظترات ختود را بتهآن اضافه میکدد )33 و 33(.
نتيجهگيری: در مقاله مروری، بر خلا مقاله اصیل که تدهتایکی از دو حالت رد یا قبول فرضیه صتفر در آن مطترح استت،چهار حالت برای نتیجهگیری وجتود دارد: اول آن کته فرضتیهصحی است و همه شواهد فعلی به نفتع تأییتد فرضتیه حاضترهستدد؛ دوم آن که گرچه فرضیه اثبات نشده است اما در حال حاضر بهترین توجیه موجود است مگر آنکه شواهدی در رد آن ارائه شود؛ حالت سوم صحی یا آلط بتودن فرضتیه بته دلیتلنداشتن هماهدگی شواهد و اختلا نظر هدوز مشخص نیستت ؛ در حالت چهارم فرضیه آلط استت. در ایتن حالتت یتا فرضتیهمورد نظر رد شده یا فرضیه مخالف در مقالات متعتدد صتحی بوده است. حالت چهارم برای مواردی که یک فرضیه یا اعتقتادآلط به طور وسیعی پذیرفته شده به کار میرود. بایتد بته ایتننکته توجه داشت که تدوع رو انجام کار در مطالعات مختلف به نتیجهگیری مداسب کمک میکدد )4(.

نکات ويژه:
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

خطاهای شايع در نگارش مقاله مروری: یکی از خطاهت ای شایع عدم توجه به نگار کامل مقدمه استت کته در قستمتمربوط ه توض ی داده ش د. ع دم پوش ش ک افی ش واهد و ی ا استفاده آیر متقارن از همه آنها یکی دیگتر از خطاهتای شتایعاست. بیان رو انجام کار و حجم نمونه قبل از بیان نتیجه هر مقاله به خواندده کمک میکدتد تتا در متورد اعتبتار شتواهد ونتیجهگیری آن قیاوت کدد. نداشتن یکدارچگی مشکل شتایعدیگری است که به دنبال عدم ارتبتاط مقتالات مختلتف مترورشده بر اساس فرضیه مورد نظر ایجاد میشود. شتواهد موجتوددر مقاله مروری باید بر اساس الگویی مدظم بیان شتوند تتا بتههد و فرضیه مورد نظر دست یابدد. تأکید بر نویستدده مقالتهبه جای خود مقاله و ایده آن هم از خطاهای رایج استت. بترایپرهیز از آن توصیه میشود که نام پژوهشگران در پرانتتز ذکترشود مگر در مواردی ماندد “احمدی چیزی را مطرح کترد امتااکبری مخالف آنرا یافت” که ذکر اسامی لازم باشتد. خطاهتایدیگر نداشتن نقد مقاله در خصتوص نقتاط قتوت و ضتعف آن،ضتتعف نتیجتته گیتتری و رفتتتن بتته ورای داده هتتای موجتتود ، نتیجهگیری بر اساس نظرات فردی به جای شواهد مبتدتی بترپژوهش و تور در انتخاب یا نحوه نقد مقالات است )4(.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:08 +0330 on Wednesday January 10th 2018

دستبرد علمي: یکی از مواردی که بایتد متورد توجته قترارگیرد این است که یتک مقالته متروری از بته دنبتال هتم قترارگرفتن قسمتهایی از مقالات مختلف درستت نمتیشتود ، بلکتهبرداشت و جمعبددی نگارنده از مقالات مختلف با زبان و بیتانخود باید نوشته شود. در صورت کدیبرداری از سایر مقالات نگارنده مشمول تعریف دستبرد علمی میشود. به خصتوص درمواردی که کارهای اول دانشجویان است به دلیل عدم آشدایی آنها با سرقت علمی و تمایل آنها برای انجام ستریع کتار شتاهداین وضعیت هستیم )36(. البته مقالات مروری یکی از مواردی است که فرد میتواند با استتداد بته مقالته ختود و متتن آن بتارعایت موارد فوق مشمول سرقت علمتی از ختود نشتود )31(.
همچدین ارائه مرور متون یک طرح پژوهشتی بته عدتوان یتکمقاله مشتمول قتانون استتخراج چدتد مقالته از یتک پتژوهش
36/ دوماهدامه پژوهدده اصول نگار مقالات مروری
)Salami Publishing( که نوعی از سرقت علمی است نمیشود
.)38(
قبل از نگار مقاله مروری باید به ستایت مجلته متورد نظتربرای چاپ آن مراجعه و راهدمای نویسددگان آن مطالعه شتو د .
اصول نگار مورد نظر مجله علاوه بر نکاتی که در ایتن مقالتهبه آنها اشاره شد باید رعایت گردند. به عدتوان مرتال بعیتی ازمجلات شرط پذیر مقاله مروری را داشتن حداقل سه مقالتهمرتبط با آن حیطه توسط نویسدده میداندد.

نتيجهگيری
در حال حاضر مقالات مروری روایتی نقش مهمی در جوامتععملتتتی دارنتتتد. فرصتتتتها، رو نگتتتار و محتتتدودیتهایرو شداسی آن با مقالات اصیل متفاوت استت و بتا توجته بتهاین تفاوتها نویسددگان این نوع مقالات باید توجته ویتژهای بتهاین اصول داشته باشدد.
REFERENCES
120929467873

Bramwell VH, Williams CJ. Do authors of review articles use systematic methods to identify, assess and synthesize information? Ann Oncol 1997;8(12):1185-95.
U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health. Systematic Review definition. [cited 2013 June, 24]; Available from: http://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/ta101014.html.
Collins JA, Fauser BC. Balancing the strengths of systematic and narrative reviews. Hum Reprod Update 2005;11(2):103-4.
Baumeister RF, Leary MR. Writing narrative literature reviews. Rev Gen Psychol 1997;1(3):311-20.
Slavin RE. Best-evidence synthesis: an alternative to meta-analytic and traditional reviews. Educ Res 1986;15(9):5-11.
Cipriani A, Geddes J. Comparison of systematic and narrative reviews: the example of the atypical antipsychotics. Epidemiol Psichiatr Soc. 2003;12(3):146-53.
Jones K. Mission drift in qualitative research, or moving toward a systematic review of qualitative studies, moving back to a more systematic narrative review. Qual Rep 2004;9 (1):95-112.
Kirkevold M. lntegrative nursing research-an important strategy to further the development of nursing science and Practice. J Adv Nurs 1997;25(5):977-84.
Hall GM. How to Write a Paper. 3rd ed. London: BMJ Publishing Group; 2003.
Movaghati J. Review on writing Persian articles. Sci Commun 2009;14(2):1-4.
Szklo M. Quality of scientific articles. Rev Saude Publica 2006;40 Spec no.:30-5.
Matthews JR, Matthews RW. Successful Scientific Writing. New York: Cambridge University Press; 2008.
Guimarães CA. Structured abstracts: narrative review. Acta Cir Bras 2006;21(4):263-8.
Oxman AD, Guyatt GH. Guidelines for reading literature reviews. CMAJ 1988;138(8):697-.307
Farrell M. Scientific writing – following guidelines. J Small Anim Pract 2013;54(4):171-3.
Sohrabi MR. Plagiarism: Types and Preventive Methods. Genet third Millen 2012;10(3):2816-23.
Kempers RD. Ethical issues in biomedical publications. Fertil Steril 2002;77(5):883-8.
Roberts J. An author’s guide to publication ethics: a review of emerging standards in biomedical journals. Headache 2009;49(4):578-89.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید