پژوهنده (مجله سال هجدهم، فروردين شمارهپژوهشي و1 ، پي دانشگاهدر پيارديبهشت علوم 91، 1392 پزشكي صفحات 46 شهيد تا 51 بهشتي) تاريختاريخ پذيرشدريافت مقالهمقاله:: 2721//43//13911392
درمان اسكار سوختگي بيني در بيماران مبتلا به سوختگي كامل صورت و گردن با گرافت تمام ضخامت
دكتر صدرا.. معتمد*1، دكتر سيد اسماعيل حسنپور1، دكتر سيد مهدي موسويزاده2، دكتر هادي آمالي اميري3

استاد جراحي پلاستيك، ترميمي و زيبايي، مركز آموزشي درماني 15 خرداد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
دانشيار جراحي پلاستيك، ترميمي و زيبايي، مركز آموزشي درماني 15 خرداد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
-9137189892

دستيار فوق تخصصي جراحي پلاستيك، ترميمي و زيبايي، مركز آموزشي درماني 15 خرداد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي چكيده
سـابقه و هدف: درمان بيماران دچار سـوختگيهاي صـورت و گردن و اسـكارهاي كنتراكچر منتج از آنها بسـيار مشـكل بوده و نياز به جراحيهاي زياد طي سالهاي متمادي دارد كه اغلب نتايج دلخواه ايدهآل نيز حاصل نميشود.
مواد و روشها: اين تحقيق با روش Case series روي كليه بيماران با سوختگي قديمي توتال صورت و گردن با اسكارهاي كنتراكچر كه طي سـه سـال جهت درمان جراحي ترميمي به بيمارسـتان 15 خرداد مراجعه نمودند انجام شـد . در اين تحقيق پس از برداشتن كامل اسكارهاي كنتراكچر، همه بيني با گرافت FTSG از مديال بازو ترميم و بازسا زي گرديد.
يافتهها: طي اين مدت، 21 بيمار با ميانگين سني 28 سال بررسي شدند. از اين ميان، 9 نفر مرد، 10 نفر زن و 2 نفر بچه بودند. نتايج عمل طي 3 ماه تا يك سال بعد از عمل مقايسه گرديد كه رضايتبخش بود.
نتيجهگيري: در درمان اين بيماران با سوختگي كامل صورت و گردن استفاده از فلپهاي رژيونال ممكن نبود و ترميم و بازسازي unit بيني با گرافتهاي تمام ضخامت از مديال بازو انجام شد. نتيجه از نظــر رنگ، قوام و ظاهر كلي رضايتبخش و قابل قبول بود و در يك مرحله انجامپذير است.

واژگان كليدي: سوختگي، روشهاي جراحي، ترنسپلانت، گرفت تمام ضخامت

لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Motamed S, Hassanpour SE, Mosavizadeh SM, Amali amiri H. Treatment of nasal scar in patient with total burn of face
and neck with FTSG. Pejouhandeh 2013;18(1):46-51.

مقدمه1
ســـوختگيهـاي حرارتي و آســـيبهـاي مربوط به آن يكي ازمهمترين علـل مرگ و مير و نـاتواني بـه حســـاب ميآينـد و بيماران مبتلا به آن اغلب به ســالها توانبخشــي و بازســازي وحمـايـت رواني نيـاز دارنـد. امروزه ديگر كيفيـت مراقبـت از ســوختگي تنها با بقا بيماران بررســي نمي شــود بلكه عملكرد طولانيمـدت و ظـاهر بيمـاران نيز در اين امر دخـالـت دارد. سـوختگي هاي كوچك بهخصـوص سوختگيهاي صور ت و گردن معمولاً مهلك نيسـتند ولي آنها نيز مانند سـوختگي هاي بزرگتر جهـت كســـب بهترين عملكرد و حفظ زيبايي به همان ميزانتوجه و مراقبت نياز دارند (1).

*نويسنده مسؤول مكاتبات: دكتر صدرا.. معتمد؛ تهران، خيابان كريم خان زند، خيابان ش هيد عض دي جنوبي، مركز جراحي پلاس تيك و ترميمي بيمارس تان 15 خرداد؛ پست الكترونيك: S_Motamed [email protected]

در بزرگترين مراكز سـوختگي، متوسط اندازه سوختگي كمتراز 15% TBSA است. هدف پزشك براي هر سوختگي دستيابي به پوســتي اســت كه به خوبي ترميم شــده، با دوام و داراي عملكرد طبيعي بـاشـــد . تشـــكيـل اســـكـار كه نتيجه نهاييسوختگيهاي عمقي است بهوسيله مداخله جراحي زود هنگام و مناسـب و نيز درمان طولاني مدت آن به حداقل ميرسـد (2). ســوختگي نيز همانند ســاير اشــكال تروما ، معمولاً كودكان و بالغين جوان را گرفتار ميكند. ميزان كلي مرگ و مير در همه سـنين و همه سـطوح آن(TBSA) 9/4% اسـت. بيماران دچار ســـوختگي منـاطق expose بـدن از جملـه صـــورت و بيني واكنشـــهاي رواني مختلفي از جمله اضـــطراب، افســـردگي و withdrawal از خود بروز ميدهنـد كـه اكثراً اين بيمـاران بـه حمـايتهـاي رواني طولانيمـدت نيـاز دارنـد. همچنين درمـاناسـكارهاي كنتراكچر سـوختگي نواحي صورت و بيني و گردنبسـ يار مشـ كل بوده و نياز به جراحيهاي زياد طي ســالهاي متمادي دارد (3). مردان 2 برابر زنان مستعد سوختگي هستند.
بيشترين گروه سني در معرض خطر 40-20 سالهها ميباشند. در آمار بيماراني كه در مراكز سوختگي بستــــــري ميشوند 47% سوختگيها در منزل، 27% در جاده، 8% در محل كار، 5% به هنگام تفريح و 13% به علت ســـاير موارد رخ ميدهد. 40% آسـيبها مرتبط با شـعله هستند و 3% به علت مايعات داغ، 4% سـوختگي الكتريكي و 3% شـيميايي هستند و بقيه موارد غير اختصـاصـي ميباشند (4). در اين مقاله نتايج درمان 21 بيمار مبتلا به اسـكار سـوختگي قديمي صورت و بيني كه به روش اســكاركتومي + FTSG از پوســت قســمت مديال بازو درمانشدند گزارش شده است.

مواد و روشها
اين تحقيق بـا طراحيcase series روي كليـه بيمـاراني كهجهت اصـلاح اسكار سوختگي قديمي صورت ، طي سه سال به بيمارســـتان 15 خرداد تهران مراجعه نمودند انجام گرفت. در اين تحقيق در كليه بيماران، اسـ كار سـ وختگي unitبيني با گرافـتFTSG از مديال بازو اصـــلاح گرديد و donor site به صـورت اوليه بسـته شد. كليه بيماران طي يك هفته، 3 هفته، يك ماه، 3 ماه و يك س ال بعد از عمل ويزيت ش دند و از نظر رنگ، قوام و زيبايي (cosmetic) با قبل از عمل مقايسـه شدند .
همچنين رضايت بيمار و والدين نيز از نتيجه عمل ارزيابي شد.
در اين روش كـل اســـكار ســـوختگي بيني نواحي پشـــتي(dorsum)، ديواره (side wall) دو طرف، پره (alar) دو طرف و بالاي نوك بيني (supratip) تا روي بافت نرمال طبيعي زيرين با خونرساني خوب برداشته شد و كليه بافتهاي اسكار و فيبروز زيرين آزاد و برداشــته شــد. پس از هموســتاز دقيق و با تهيهقالــــــــب(templet) نواحي اكسيزيون شده unitبيني روي مديال بازوي بيمار قرار داده ش د و به ص ورت گرافت پوس تي تمام ضخامت (full thickness)، بدون چربي زيرين تا حد درم برداشـته(harvest) شـد. محل دهنده(donor site) به صورت اوليه پس از هموستاز در 2 لايه ترميم شد. با برگرداندن ناحيه آلار و تيـپ (tip) بـه صـــورت فلـ پ(turn down flap) براي گذاش تن گرفت آماده شـد و با نخ 0/5 نايلون به محل گيرنده (recipient) فيكس شـد، پانسمانtie over انجام شد و پس از
.باز شد tie over روز 5
كليـه بيمـاران بعـد از عمـل طي فواصـــل زماني 1 هفته، 3 هفتـه ،1 مـاه و 3 مـاه ويزيت شـــدند و با عكس قبل از عمل مقايســه و ارزيابي شــدند. ســن، جنس و نتايج درمان از نظر زيبايي بررس ي ش د و نتيجه كلي درمان با آزمون مربع كاي و دقيق فيشر مورد قضاوت آماري قرار گرفت.

يافتهها
در اين مقاله نتايج درمان 21 بيمار مبتلا به اسـكار سوختگيقديمي صــورت و بيني كه به روش اســكاركتومي+FTSG از پوست قسمت مديال بازو درمان شدند گزارش شده است. سن بيماران 7 تا 42 سـال و متوسـط سن آنها 28 سال بود. از اين ميان 9 نفر مرد، 10 نفر زن و 2 نفر بچه بودند (زير 12 سال).
نتـايج عمـل و محـل گرافت از نظر رنگ(color) ، ســـاختار ((texture، زيبايي (cosmetic)در 3 ماه و يك سال بعد از عمل توسـط عكسهاي سريالي گرفته شده ارزيابي شد. در ارزيابي ماچند معيار دخالت داشته است. اين موارد شامل رنگ، ساختار و ظرافـت كن ارهه ا (definition contouring) (نوك، آلار و ديوارههاي جانبي) بود. از ســوي ديگر انتظار ما از گرفت مانند فلپ نيسـت زيرا در اين شـرايط با محدوديت در دسـترسي بهفلپ، ناگزير از گرفت اســـتفاده ميكنيم، بلكه بيشـــتر نظر ما مقايسه با گرفت نيمه ضخامت است.
رضـــايتمنـدي بيمـاران از نظر رنگ 82%، قوام و ســـاختار (texture) 77% و كنتورينگ 96% بوده اســت. محل برداشــتگرفت از ناحيه داخلي بازو مورد رضايت 19 بيمار بود. متأسفانه محل برداشــت گرفت در دو بيمار با ايجاد اســكار نســبتاً ز ياد همراه بود كه احتمالاً به علت نزديك كردن دو لبه پوســـتي با فشار و كشيدن بيشتر حاصل شده است.
در بررسـي ما با توجه به معاينهها و عكس هاي قبل از عمل، رنگ در محل گرفت پس از عمل نسبت به نواحي اطراف خوب و قابل قبول بود و بهترين نتيجه در تناسب(definition) بويژه در ديوارههاي كناري (side wall) و آلار بوده است.
در محل دهنده در مقايسـه اي كه با گردن داشتيم ناحيه بازو از نظر پوشش جنبه بهتري دارد، فقط در ميزان برداشت جهت ايجاد فشار كمتر بايد دقت داشت. ساختار و قوام به علت نازكي و نداشـــتن چربي لازم، انتظار ما را كاملاً برآورده نميكند. هر چند در فلپها هم نياز به برداشت چند مرحلهاي چربي و نسج اضــافي داريم (defating)، مزيت گرفت در يك مرحلهاي بودن انجام آن است.
48/ دوماهنامه پژوهنده درمان اسكار سوختگي بيني در بيماران مبتلا به …

قبل از عمل : شكلb 1 قبل از عمل :شكل a1

4 هفته بعد از عمل :شكل d1 2 هفته بعد از عمل : شكل c1

3ماه بعد از عمل : شكل f 1 3 ماه بعد از عمل : شكل eقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید