پژوهنده (مجله سال هجدهم، فروردين شمارهپژوهشي 1 ، پي دانشگاهدر پيو ارديبهشت علوم 91، 1392 پزشكي صفحات 40 شهيد تا 45 بهشتي) تاريخ تاريخ پذيرش دريافت مقاله: مقاله: 415//7/12/13911391
بررسي ميزان پذيرش و امكان پيادهسازي فناوري اطلاعات در كاركنان دانشگاه
علوم پزشكي شهيد بهشتي بر اساس مدل ديويس (TAM)
مهرداد اسماعيلي*1، دكتر عباس طلوعي اشلقي2، دكتر عليرضا پورابراهيمي3، رقيه اسمعيلي4

كارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
استاد، واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي
استاديار، واحد الكترونيكي دانشگاه آزاد اسلامي
-9123189958

مربي گروه داخلي-جراحي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي چكيده
سابقه و هدف: امروزه فناوري و تحولات آن به يكي از عناصر استراتژيك در سازمانها تبديل شـده اسـت، بـه طـوري كـه تحـولات وتكامل فناوري بيش از خود آن، آثار و پيامدهاي چشمگيري در سيستمهاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي دارد. هـدف از مطالعـهحاضر تعيين ميزان پذيرش و امكان پيادهسازي مدل پذيرش فناوري ديويس در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي است.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع توصيفي- همبستگي است. نمونهها شامل 200 نفـر از كاركنـان شـاغل دانشـگاه علـوم پزشـكي وخدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي تهران بودند كه با فناوري اطلاعات سروكار داشتند. نمونهگيري غير تصادفي و مبتني بر هـدفبود. ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه پژوهشگر ساخته 4 قسمتي شامل 35 سؤال بر اساس سؤالات پرسشنامه ديويس بود كه در شـشبخش: درك بهكارگيري آسان فناوري اطلاعات، درك سودمندي استفاده از فناوري اطلاعات، نگرش بـه اسـتفاده از فنـاوري اطلاعـات،ويژگي برونداد، لذت مورد انتظار و تمايل به استفاده از فناوري اطلاعات تنظيم شده بود. اعتبار ابزار از روش شـاخص اعتبـار محتـوا وصوري محاسبه شد. براي بررسي پايايي ابزار از روش همساني دروني استفاده گرديد.
يافتهها: ميانگين سني كاركنان 5/38 سال بود و بر اساس مدل پذيرش فناوري ديـويس ، 65% فنـاوري اطلاعـات را پذيرفتـه،20% در مرحله گذر پذيرش فناوري اطلاعات بوده و 15% هنوز به مرحله پذيرش وارد نشده بودند. بيشترين همبستگي در ابعاد الگوي پـذيرشفناوري اطلاعات، مربوط به آسان شدن كارها با بهكارگيري فناوري اطلاعات و نگرش كـار بـا فنـاوري اطلاعـات بـود. كمتـرين ميـزانهمبستگي بين سرگرم بودن و نتايج حاصل از ويژگيهاي برونداد با فناوري اطلاعات بود.
نتيجهگيري: نگرش به استفاده از فناوري اطلاعات با درك بهكارگيري آسان همبستگي مستقيم و مثبت و بالايي دارد. مهمترين عامل در الگوي پذيرش فناوري، درك بهكارگيري آسان ميباشد كه با مطالعه حاضر همخواني دارد. با توجه به نتـايج ايـن پـژوهش بـه نظـرميرسد مسؤولين آموزش بايستي به تشويق افراد جامعه در امر بهكارگيري فناوري اطلاعات از طريـق ترغيـب گروههـاي هـدف توجـهبيشتري نمايند و با ايجاد بسترهاي مناسب، آموزش گروهي در محيطهاي علمي داشته باشند.

واژگان كليدي: فناوري اطلاعات، مدل پذيرش تكنولوژي ديويس، ارتقا كارآيي كارمندان، تكنولوژي، ايران

لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Esmaeili M, Toloie Eshlaghi A, Pour Ebrahimi A, Esmaieli R. Study on feasibility and acceptance of implementation of Technology Acceptance Model of Davis in staff of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Pejouhandeh .54-04:)1(81;3102

مقدمه1
سرمايه اصلي و عامل رشد و توسعه يك جامعـه ، اطلاعـات و بهكارگيري دانش است. فناوري اطلاعات از علم رايانه وسـيعتر

*نويسنده مسؤول مكاتبات: مهرداد اسماعيلي؛ تهران، ولنجك، دانشگاه علـومپزشــكي شــهيد بهشــتي، معاونــت تحقيقــات و فنــاوري؛ پســت الكترونيــك:
[email protected]

و پيچيدهتر اسـت ، بـ ه طـوري كـه در پيونـد بـين فعاليتهـايمختلــف ســازمان و فعاليتهــاي بــين ســازماني منطقــهاي و بينالمللي نقش اساسـي دارد و معمـولاً بـه كليـه فناوريهـايي اشاره دارد كه در پنج حوزه جمعآوري، ذخيرهسازي، پردازش، انتقـال و نمـايش اطلاعـات كـاربرد دارنـد. فنـاوري اطلاعـات
متشـكل از چهـار عنصـر اساسـي (انسـان، سـاز و كـار، ابـزار، ساختار) است؛ به طوري كه در اين فناوري، اطلاعات از طريـقزنجيره ارزشي كه از به هم پيوستن اين عناصر ايجاد ميشـودجريان يافته و پيوسته تعالي و تكامل سـازمان را فـرا راه خـودقرار ميدهد. مديريت فناوري اطلاعات با هدف درك و كنتـرلآثار بهكارگيري فناوري در تمام ابعاد شكل گرفته است. در اين ميان كاركنان بخش اطلاعات از بزرگترين طبقات فعال فناوري اطلاعات و مهمترين ساختار جامعه جهاني محسوب ميشـوند.
در دهههـاي اخيـر فنـاوري اطلاعـات بـا گسـترش چشـمگيرنظامهــاي بازيــابي اطلاعــات و رونــد رو بــه رشــد خــدماتالكترونيكي و فناوري در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي نقش بهسزايي در ارائه خدمات و راهاندازي شبكههاي اطلاعاتي ايفـاكردهاند. از آنجا كه هدف از بهكارگيري ايـن فناوريهـا افـزايشبهرهوري و سرعت در ارائه خدمات است، لزوم بررسـي ميـزانپذيرش آن از سوي كاربران و تصميمگيري در زمينه تخصيص بودجه، راهاندازي و نصب نظامهاي مورد پذيرش ضروري است. در كشور ايران تغيير ساختارها در بهكارگيري فناوري اطلاعات به كندي پيش رفته و بيشـتر ، فنـاوري اطلاعـات سـاختارهايسنتي را با خود به يدك ميكشد. Ajzen بر اين باور است كـهبرآوردن نيازهاي كنوني كاربران، نيازمند درك فعاليـت آنهـا وجايگ اه ك اربران در سيس تم اس ت. درك رفت ار ك اربران دربهكارگيري پديدهها پيچيده است (1). از ايـن رو ، نظريـه هـايمطرح شده در اين پژوهش نه تنهـا مـيتوانـد در پـيشبينـيميزان پـذيرش فنـاوري و رفتـار كـاربران دانشـگاهها و مراكـز
1215363133028

نگرش

ذهني

هنجارهاي

رفتار

كنترل
شده

درك

رفتار

انجام

به

تمايل

خارجي

هاي

متغير

رفتار

نجام
ا

نگرش

ذهني

هنجارهاي

رفتار

كنترل

شدهقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید