پژوهنده ( مجله سال هجدهم، فروردين پژوهشي وشماره 1، پي دانشگاه در ارديبهشت پيعلوم 91، 1392 پزشكي صفحات 1 شهيد تا 7 بهشتي) تاريختاريخ پذيرشدريافت مقالهمقاله:: 6/27/123//13911392
نقش پليفنولهاي غذايي در كاهش عوارض قلبي عروقي در ديابت نوع 2:
مروري بر مطالعات
زهرا بهادران1، دكتر پروين ميرميران*2، دكتر فريدون عزيزي3

كارشناس ارشد علوم تغذيه، محقق، مركز تحقيقات تغذيه و غدد درونريز، و مركز تحقيقـات پيشـگيري و درمـان چـاقي، پژوهشـكده علـوم غـدد درونريـز ومتابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
دانشيار، PhD علوم تغذيه، گروه تغذيه و رژيمدرماني، دانشكده تغذيه و صنايع غذايي، انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
-9139173481

استاد، فوق تخصص غدد داخلي و متابوليسم، مركز تحقيقات غدد درونريز و متابوليسم، پژوهشكده علوم غدد درونريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي چكيده
سابقه و هدف: ديابت نوع 2 نوعي اختلال شايع متابوليك است كه با افزايش خطر بيماريهاي قلبي عروقي، ناتواني و مرگ و مير ناشي از آن در مبتلايان همراه است. شواهد اپيدميولوژيك و مطالعات باليني طي سالهاي اخير همواره بر ايـن مطلـب تأكيـد داشـتهانـد كـهپليفنولهاي رژيم غذايي و مواد غذايي غني از اين فيتوكميكالها در پيشگري از بروز بيماريهاي قلبي عروقي، بـه ويـژه بيمـاري كرونـرقلب و انفاركتوس ميوكارد، تأثير بسزايي دارند. مقاله مروري حاضر با هدف بررسي مكانيسم تأثير پليفنولهاي موجود در مـواد غـذاييطبيعي در پيشگيري از عوارض قلبي عروقي ناشي از ديابت صورت پذيرفت.
مواد و روشها: واژگان كليدي “پليفنولها”، “اسيدهاي فنوليك”، “آنتوسيانينها”، “فلاونوئيدها”، و “ليگنانها”، در تركيب با واژگان “ديابت نوع 2″، “مقاومت به انسولين”، “بيماريهاي قلبي عروقي”، “اخـتلال عملكـرد انـدوتليال”، “اسـترس اكسـيداتيو”، “التهـاب “،
“اختلال چربيهاي خون” و “پرفشاري خون” جهت جستجو در پاب مد بين سالهاي 2000 تا 2013 ميلادي مورد استفاده قرار گرفت.
مطالعات سلولي، مدلهاي حيواني و مطالعات باليني با طراحي مناسب و نيز مقالات مروري با كيفيت مطلوب استفاده شد.
يافتهها: پليفنولهاي غذايي به واسطه كاهش هضم و جذب چربيهاي موجود در رژيم غذايي، افزايش بازگردش و دفـع كلسـترول،كاهشسنتز آپوليپوپروتئينهاي آتروژنيك، و مهار سنتز كلسترول و تريگليسـريدها قـدرت بـالايي در بهبـود فراسـنجهاي ليپيـدي دارنـد. ايـنتركيبات نقش مؤثري در محافظت عروق در برابر آسـيبهاي اكسـيداتيو و فرآينـدهاي التهـابي، بهبـود عملكـرد انـدوتليال عـروق، تعـديلفرآيندهاي مرتبط با فعاليت پلاكتها و انعقاد خون، و فراتر از آن حتي محافظت از بافت قلب و بهبود هموديناميك عضله قلب دارند.
نتيجهگيري: افزايش مصرف مواد غذايي حاوي پليفنول و استفاده از عصاره طبيعي پليفنـول هـا مـيتوانـد در كـاهش خطـر بـروز وگسترش بيماريهاي قلبي عروقي مبتلايان به ديابت نوع 2 مفيد واقع گردد.

واژگان كليدي: پليفنولها، اسيدهاي فنوليك، آنتوسيانينها، فلاونوئيدها، ليگنانها، ديابت نوع 2، مقاومت به انسولين، بيماريهاي قلبي عروقي، اختلال عملكرد اندوتليال، استرس اكسيداتيو، التهاب، اختلال چربيهاي خون، پرفشاري خون

لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Bahadoran Z, Mirmiran P, Azizi F. The role of dietary polyphenols on attenuation of cardiovascular complications in type 2 diabetes: A review of studies. Pejouhandeh 2013;18(1):1-7.

مقدمه1
ديابت نوع 2 نوعي اختلال شايع متابوليك است كه با اختلال در هموستاز گلـوكز ، و اخـتلال در ترشـح و عملكـرد انسـولين

*نويسنده مسؤول مكاتبات: دكترپروين ميرميران؛ تهران، شهرك قدس، بلـوارفرحزادي، خيابان ارغوان غربي، پلاك 46، دانشكده تغذيه و صنايع غذايي، انسـتيتوتحقيقـــات تغذيـــه اي و صـــنايع غـــذايي كشـــور؛ پســـت الكترونيـــك:
[email protected]

شناخته ميشود. ديابت نوع 2 كه بيش از 90% موارد ابـتلا بـهديابت را تشكيل ميدهد، عوارض تـ أخيري متعـددي از جملـهعوارض عروقي را در مبتلايان موجب ميگـردد كـه عـلاوه بـركاهش كيفيت زندگي و تحميل هزينههاي درماني، خطر مرگ و مير را نيز در اين افراد 2 تا 4 برابر افزايش ميدهـد (1 و 2).
اختلالات ليپيدي، تغييـرات نـامطلوب در سـاختار و عملكـردسلولهاي اندوتليال و عضلات صاف عـروق، پـرفشـاري خـون،افزايش پراكسيداسيون ليپيدي خصوصا افـزايش غلظـت ذراتLDL اكس يده، اف زايش تولي د واســطه ه اي الته ابي نظي ر سيتوكينها و كموكينها، گسترش آسيبهاي اكسيداتيو ديواره عروق، فعاليت بيش از حد پلاكتها و افـزايش خطـر تشـكيللخته از جمله مهمترين اختلالاتي هستند كه به افزايش خطـربروز بيماريهاي قلبـي عروقـي در مبتلايـان بـه ديابـت نـوع 2 ميانجامد (3 و 4). متأسـفانه عليـرغم پيشـرفتهاي پزشـكي وداروهاي متعدد در زمينه مديريت سلامت مبتلايان به ديابـت،همچنان مرگ و مير ناشـي از عـوارض قلبـي عروقـي در ايـنبيمـاران رونـد رو بـه رشـد و هشـدار دهنـدهاي دارد (5 و 6).
اخيراً رويكرد بهرهمندي از مواد غذايي فراسودمند (functional
foods) و نوتراسوتيكالها (nutraceuticals) بـه عنـوان درمـانمكمل، و نيز پيشگيري از عوارض ديابت نوع 2 مورد توجه قرار گرفته است (10-7).
شواهد اپيدميولوژيك و مطالعـات بـاليني طـي سـالهاي اخيـرهمواره بر اين مطلب تأكيد داشتهاند كـه پلـيفنـول هـاي رژيـمغذايي و مواد غذايي غني از اين فيتوكميكالها در پيشـگ يري از بروز بيماريهاي قلبـي عروقـي، بـهويـژه بيمـاري كرونـر قلـب وانفاركتوس ميوكارد، تأثير بسزايي دارند (13 -11). پلـي فنـول هـاگروهي از تركيبات زيست فعال موجود در منابع غـذايي گيـاهيخصوصاً انواع ميوهها، سـبزيجات، غـلات كامـل، حبوبـات، انـواعچاي سبز و سياه، قهوه و كاكائو هستند. بـيش از 8000 نـوع ازتركيبات پليفنوليك مورد شناسايي قرار گرفته است؛ اسـيدهايفنوليـك، فلاونوئيـدها، اسـتيلبنهـا، ليگنـانهـا و ليگنـانهـاي پليمريك از جمله مهمترين اين تركيبات به شمار ميروند (14).
فعاليتهاي بيولوژيك و خواص مفيد متنوعي براي پليفنولها در نظر گرفته شده است؛ شناخته شدهترين آنها اثرات مستقيم آنتياكسيداني، ضد آلرژي، ضد التهابي، خواص ضـد سـرطاني،ض د ميكروب ي و ض د ويروس ي، ق درت ب الا در جم عآوري راديكالهاي آزاد، تنظيم چرخه سـلولي و مـرگ برنامـهريـزيشده سلول، و نيز القا سيستم دفاع آنتياكسيداني است. عـلاوهبر اين پليفنولها قادرند در تعديل برخـي مسـيرهاي كليـديپيامرساني درونسلولي مرتبط با تنظيم متابوليسـم بـه ايفـاينقش بپردازند (15).
تأثيرات محافظتي پليفنولها در مقابل بيماريهاي قلبي عروقي عموماً به توانايي اين تركيبات به تعديل عملكرد اندوتليوم عروق، خواص آنتياكسيداني و ضد التهابي، القاء توليد نيتريك اكسـايدو انبساط عروق، مهار بيشفعالي پلاكتها، مهار پروليفراسـيون وآنژيوژنز نسبت داده ميشود (18 -16).
مقاله مروري حاضـر نيـز بـا هـدف بررسـي مكانيسـم تـأثيرپليفنولهاي موجود در مواد غـذايي طبيعـي در پيشـگيري ازعوارض قلبي عروقي ناشي از ديابت صورت پذيرفت.

مواد و روشها
در راســتاي تحقــق هــدف ذكــر شــده، واژگــان كليــدي
“پل يفن وله ا”، “اس يدهاي فنولي ك”، “آنتوس يانينه ا”،
“فلاونوئيدها”، و “ليگنانها”، در تركيب با واژگان “ديابت نوع
2″، “مقاومت به انسـولين “، “بيمـاري هـاي قلبـي عروقـي” و
“اختلال عملكرد اندوتليال”، “استرس اكسيداتيو”، “التهـاب “،
“اختلال چربيهاي خون”، و “پرفشاري خون” جهت جستجو در پاب مد بين سالهاي 2000 تا 2013 ميلادي مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات سـلولي، مـدلهـاي حيـواني و مطالعـاتباليني با طراحـي مناسـب و نيـز مقـالات مـروري بـا كيفيـتمطلوب استفاده شد.

يافتهها
نقش پليفنـول هـا در تنظـيم متابوليسـم ليپيـدها وليپوپروتئينها
اختلالات ليپيدي يكـي از مشـكلات رايـج در ديابـت نـوع 2 است كه غالباً به صورت سطوح طبيعي (يا اندكي افزايش يافته كلسترول) تام، هيپرتريگليسريدمي، كاهش سـطوحHDL-C ، و نمايـان ش دن ذرات پ ر چگ ال LDL-C ب ا ق درت ب الاي آتروژنيسيته، رخ مينمايد و عامل اصـلي گسـترش بيماريهـايقلبي عروقي در اين بيماران محسوب ميگردد (19).
از جملـه تـأثيرات مفيـد پلـيفنـولهـاي غـذايي در مقابـل آسيبهاي عروقي و بيماريهاي قلبي، تعديل متابوليسم ليپيـدهاو ليپوپروتئينهاي خون به واسطه القا مكانيسـم هـاي متعـدداست. بر اساس نتايج مطالعات انجام گرفته در محيط in vitro، تركيبـات پلـيفنوليـك مـيتواننـد هضـم و جـذب ليپيـدها وكلسترول رژيم غـذايي در دسـتگاه گـوارش را كـاهش دهنـد؛پروآنتوسيانيدينهاي اليگومريك موجود در سيب ايـن قابليـترا دارند كه فعاليت آنـزيم ليپـاز پانكراسـي را مهـار و از هضـمتريگليسريدها ممانعت بـ ه عمـل آورنـد (20). ايـن تركيبـاتزيست فعال همچنين ميتوانند موجب كاهش سـنتز و ترشـحآپوليپوپروتئين بتا (آپوليپـوپروتئين اصـلي شـيلوميكرونهـا وVLDL)، مهــار فرآينــد استريفيكاس يون كلســترول و توليــدليپوپروتئينهاي مشتق از روده شوند (21).
برخي كاتچينهـا و آنتوسـيانينهـا عـلاوه بـر كـاهش جـذب ليپيدها، اثرات هيپوليدميك خود را با مهار آنزيمهاي درگيـر درمسير بيوسنتز چربيها القاء ميكنند؛ كـاتچين هـاي موجـود درچاي سبز، خصوصاً اپيگالوكاتچينگالات، توانايي دارند با تغييـردر عملكرد پروتئينهاي درگيـر در انتقـال كلسـترول از حاشـيهمسواكي انتروسيت، از جمله ATP-binding cassette proteins، B type1-scavenger ،multidrug resistance P-glycoprotein 1Niemann Pick C-1 like 1 protein ،receptor به طـور مـؤثري ج ذب كلس ترول از روده را ك اهش دهن د (22). نق ش ديگ ر پليفنولهاي چاي سبز، و به طور خاص اپيگالوكـاتچين گـالات،مهــار آنــزيم پانكراســي فســفوليپيازA -2، مهــار هيــدروليزفسفاتيديل كولين در روده، و متعاقب آن كاهش جذب ليپيـدياز دستگاه گوارش عنوان شده است (23).
تجويز عصارهها و مواد غذايي غني از پليفنولهـاي مختلـفدر مدلهاي حيواني ديابتي نتايج مطلـوبي در تعـديل سـطوحليپيدهاي خون به همراه داشتهاست. تجويز عصاره چـاي سـبز(منبع غني كاتچينها و اپـي كـاتچين هـا) بـا دوز 100 و 200 ميليگرم به ازاي كيلوگرم وزن بدن، در رتهاي ديـابتي شـدهبــا stereptozotocin، در مــدت 4 هفتــه توانســت ســطوحكلسترول تام را كاهش دهد در حالي كه تأثير معنـي داري بـرغلظت تريگليسريد، HDL-C و LDL-C مشاهده نشـد (24).
در مطالعه ديگري تجويز روزانه 300 ميليگـرم عصـاره چـايسبز در رتهاي ديابتي علاوه بر كاهش غلظت كلسـترول تـام،تريگليسريد، LDL-C، و اسيدهاي چـرب آزاد سـرم، غلظـتHDL-C را افــزايش داد (25). درمــان موشــهاي ديــابتي بــاكيورسيتين (فلاونول موجود در سيب قرمز، پيـاز قرمـز، چـايسبز، انواع توت، زغال اخته، انگـور قرمـز، لوبيـا چشـم بلبلـي،س يب زمين ي ش يرين) ني ز پيامـدهاي مفي دي در تعـديل
ليپيــدهاي پلاســما بــه همــراه داشــته اســت (26). اثــرات هيپوليپيدميك كيورسـيتين مـرتبط بـا توانـايي ايـن تركيـبزيســت فعــال در كــاهش بيــانperoxisome proliferator-
(activated receptor-α (PPAR-α و sterol regulatory element-binding protein-1c (SREBP-1c) در كبد، كـاهشسنتز از نو اسيدهاي چـرب و تـريگليسـريد، و كـاهش بيـانكبدي استيل كوآ كربوكسيلاز ميباشد (29-27). جنيسـتئينو دايدزئين (ايزوفلاونهاي موجود در سويا و ديگـر حبوبـات)،هسپريدين و نـارينجين (فلاونوئيـدهاي موجـود مركبـات)، ازجمله پليفنولهايي هستند كه در تنظيم متابوليسـم ليپيـديدر مدلهاي حيواني ديابتي مفيد واقع شدهاند. ايـن تركيبـاتعمدتاً اكسيداسيون اسيدهاي چرب، فعاليـت آنـزيم كـارنيتينپالميتوئيل ترانسفراز، 3-متيل-3-هيدروكسيمتيـل گلوتاريـلك وآ ردوكت ـاز (HMG-CoA reductase) را در كب د كــاهش مــيدهنــد و در مقابــل فعاليــت آســيلكــوآ: كلســترولآسيلترانسفراز و دفع كلسـترول از طريـق مـدفوع را افـزايشميدهند (31 و 30). قدرت نارينجين در كـاهش كلسـترول وتريگليسريد پلاسما با لواسـتاتين (مهاركننـده آنـزيمHMG- CoA ردوكتاز)، داروي رايج در درمـان هيپرليپيـدمي، برابـريدارد؛ علاوه بر اين كه نارينجين اثرات هيپوكلسترولميك خـودرا بـ ه واسـطه افـزايش تعـداد و فعاليـت گيرنـدههـاي سـلولي LDL-C نيز القا ميكند (32).
اسيد فروليك از مشتقات اسيد هيدروكسي سيناميك است و به وفور در پوسته غلاتي چون برنج، گندم، جو، جو دوسر و نيز در قهوه، سيب، گوجهفرنگي، گـيلاس، كنگـر فرنگـي، آنانـاس،ميوه و برگ مركبات يافـت مـيشـود. افـزودن روغـن سـبوسگندم، بهعنوان منبـ ع غنـي اسـيد فروليـك، بـه رژيـم غـذاييمدلهاي حيـواني ديـابتي موجـب كـاهش غلظـت پلاسـماييتـــريگليســـريد و LDL-C، افـــزايش HDL-C، كـــاهش تريگليسريد كبد، كاهش پراكسيداسـيون ليپيـدي و كـاهشتجمع كلسترول استر در آئورت گرديـد، بيـان ژنـي و فعاليـتآنــزيم HMG-CoA ردوكتــاز و تعــداد گيرنــده هــاي كبــدي LDL-C و نيز قابليت اتصال با اسيدهاي صفراوي، دفع استرول و اسيدهاي صفراوي را افزايش داد (33).
مطالعات باليني نيز برخي اثرات مفيد پليفنولها را در قالـبتجويز مواد غذايي يا عصارههاي طبيعـي يـا مكمـلهـا، نشـاندادهاند. مصرف روزانه 45 گرم شكلات تيره غني از پلـي فنـولدر مدت 8 هفته در مبتلايان به ديابت نوع 2، توانست سـطوحHDL-C را افزايش دهد و از نسبت كلسترول تام بـهHDL-C بكاه د (34). مكم لي اري ب ا دوز 80 ميل يگ رم اي زوفلاون (ايزوفلاونوئيد موجود در سويا و حبوبات) در مبتلايان به ديابت نوع 2، با كاهش سـطوح LDL-C، نسـبتLDL-C/HDL-C و نيز كاهش نسبت آپوليپوپروتئين A1 به B همراه بـوده اسـت(35).

نقش پليفنولها در محافظت از سـاختار انـدوتليال و بهبود عملكرد عروق
اختلال عملكرد اندوتليال عـروق، پروليفراسـيون و مهـاجرتسلولهاي عضله صاف عروق، و نيز آسيب ديواره عروق در اثـرافزايش واسطههاي التهابي و پراكسيدانها، از جمله مهمتـرينعواملي هستند كه در بـروز و گسـترش آترواسـكلروز ناشـي ازديابت دخالت دارند (36).
تركيب ات پل يفنولي ك توان ايي دارن د س اختار و عملكـرد
اندوتليال عروق را به نحو مطلوبي تعديل نمايند و از ايـ نرو در كاهش بروز اختلالات عروقي نقش مؤثري دارند. پليفنولهاي موجود در شراب قرمز و چاي سـبز توانـايي دارنـد بيـان ژنـيعوامل پروآنژيوژنيك، پروترومبيك و پروآترواسـكلروتيك نظيـرعامل رشد انـدوتليال عـروق(vascular endothelial growth factor; VEGF)، پروتئين عامل جذب شيميايي مونوسـيت هـا(monocyte chemoattractant protein 1)، و متالوپروتئينـاز مــاتريكس (matrix metalloproteinase-2; MMP-2) را در سلولهاي عضله صاف مهار كنند (37 و 38).
پروآنتوسيانيدينهـاي اليگومريـك موجـود در سـيب قرمـز،دارچين، كاكائو و انگور قرمز، سـلول هـاي ديـواره عـروق را دربرابــر آســيبهاي اكســيداتيو ناشــي از هيپرگليســمي مــزمنمحافظ ت م يكننـد؛ اي ن تركيب ات زيس ت فع ال فعالي تآنتياكسيدانهايي نظير سوپراكسيد ديسموتاز و گلوتـاتيون راالقــا نمــوده و در مقابــل ، فعاليــت پرواكســيدانهــايي نظيــر NADPH اكسيداز، توليد راديكالهـاي آزاد و پرا كسيداسـيونليپيدي را مهار ميكنند (39).
پروآنتوسيانيدينهاي اليگومريك همچنين قادرنـد بـر توليـدواسطههاي التهابي به واسطه تعديل فعاليت پروتئينهايي نظير نيتريــك اكســايد ســينتاز القــا پــذير، سيكلواكســيژناز -2، و تنظيمكنندههاي بالادستي از جمله فاكتور هستهاي كاپا-بتا و inhibitor-binding protein kappa B-α، تــأثير بگذارنــد و ديــواره عــروق را از گزنــد التهــاب در امــان بدارنــد (40).
فلاوانول-3-اولها شامل كاتچين، اپـي كـاتچين، گالوكـاتچين،اپـيگالوكـاتچين و مشـتقات آنهـا، كـه عـلاوه بـر ميـوههـا و سبزيجات عمدتاً در چاي، كاكائو و غلات يافت ميشوند، نقش شناخته شدهاي در محافظت از سيستم قلبي عروقي دارند. اين تركيبات به تنظيم جريان خون عروق كرونر كمك ميكنند، از التهاب عروق ميكاهند، بيوسـنتز نيتريـك اكسـايد و انبسـاطعــروق را ســبب مــي شــوند و توليــد عوامــل ايجــاد كننــدهآترواســكلروز از جملــه فــاكتور نكــروز كننــده تومــور-آلفــا، intracellular cell adhesion molecule-1 (ICAM-1)، و ساير سيتوكينها را مهار مـي كننـد (41). مصـرف روزانـه 46 گـرمشكلات تيره با محتـواي بـالاي پلـي فنـول (213 ميلـي گـرمپروسيانيدين، 46 ميليگرم اپيكاتچين) در مدت 2 هفتـه بـه موازات افزايش غلظت پلاسمايي اپيكاتچين، عملكرد عـروق رابهبود بخشيد (42). تجويز نوشيدني كاكائو غني از فلاونولهـانيز در مبتلايان به ديابت با بهبود اختلال عملكرد عروق همراه بوده است (43).
مكانيسـمه اي متع ددي در ارتب اط بـا ت أثير جنيس تئين در پيشـگيري از آتروژنـز عـروق مطـرح شـده اسـت؛ از جملـه ايـن مكانيسمها نقش جنيسـتئين در كـاهش اكسيداسـيونLDL-C توسط گلوكز در شرايط هايپرگليسـمي و متعاقبـاً مهـار افـزايشفاكتور سنتز بافت در سلولهاي اندوتليال عروق بوده است. كاهش پراكسيداسيون ليپيدي و افزايش توان آنتياكسيداني سلولهـاياندوتليوم عروق و بهبود پاسخ انبساط عـروق وابسـته بـه اسـتيلكولين، و نيز تنظـيم بيوسـنتز پروسـتاگلاندينهـا، اثـرات ديگـرجنيستئين در محافظت عروق در شرايط ديابت است (44).
فلاونـونهـاي مركبـات، هسـپريدين و هسـپرتين، قـادر بـه تحريـك بيـان ژن PPAR-γ هسـتند و از ايـن رو تجـويز ايـن تركيبات در مدلهاي حيواني مبتلا بـه ديابـت كـاهش پاسـخالتهابي در سلولهاي اندوتليال عروق و كاهش خطر بيماريهاي قلبي عروقي را به همراه داشته است. هسـپرتين جـدا شـده ازليمو شيرين در كاهش پراكسيداسـيون ليپيـدي و محصـولاتپراكسيداسيون نظير مالونديآلدئيد مؤثر بوده است. علاوه بـرمطالعات سلولي و بررسي مدلهاي حيواني، بررسي باليني دوز خوراكي هسپريدين نيز تأثير مفيد اين تركيب را در محافظـتعروق تأييد ميكند. تجويز روزانه 500 ميليگـرم هسـپريدينبه مدت سه هفته، مصرف روزانه 500 ميليليتـر آب پرتقـال ويا 500 ميليليتر نوشيدني حـاوي هسـپريدين تـأثيرات قابـلت وجهي در بهب ود عملك رد ع روق در مبتلاي ان ب ه سـندرممتابوليك داشته است. محققين مكانيسم اين تأثير را ناشـي ازعملكرد هسپريدين در افزايش بيوسـنتز و آزادسـازي نيتريـكاكيسايد از سلولهاي انـدوتليوم عـروق، كـاهش بيـان عوامـلايجاد آترواسلكروز نظير vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1)، كاهش غلظت فاكتورهاي التهـابي نظيـر فـاكتورنكروز كننده تومور آلفا، پروتئين واكنشگر C، كاهش پـروتئينسـ رم آميلوئيـ د A، و E-selectin دانسـ تهانـ د (45 و 46).
آپيجنين، فلاونون موجود در كرفس، آويشن و فلفـل، از ديگـرتركيباتي است كـه مطالعـات اخيـر بـر قابليـت آن در تنظـيمعملكرد عروق در حيوانات ديابتي تأكيـد دارنـد؛ آپيجنـين بـافعال سازي آنزيم نيتريك اكسايد سينتاز، افزايش توليد و آزاد سازي نيتريك اكسايد در انـدوتليوم، انبسـاط آئـورت را سـببگرديده است (47). از آنجا كـه اخـتلال عملكـرد فيزيولوژيـكسلولهاي اندوتليال عروق از جمله نقص در سيستم انـدوتليالنيتريك اكسايد سينتاز و انبساط عروق، در مبتلايان به ديابـتزمينه ساز بروز بيماريهاي عروقي است، آپيجنين ميتوانـد بـه واسطه ايـن مكانيسـم در بهبـود عملكـرد عـروق مـؤثر باشـد.
آپيجنين آنيونهاي سوپر اكسيد را مهار مـي كنـد و از ايـن رو انـدوتليال عـروق را در برابـر آسـيبهاي اكسـيداتيو محافظـت ميكند (48).
ليگنانها و ليگنانهاي پليمريك، زيرگروهي از پليفنولهـا بـاخواص فيتواستروژني و آنتياكسيداني هستند كه در دانه كنجد، بذر كتان، غلات، جوانه برنج، جوانه گندم و جـو بـه وفـور يافـتميشوند و در پيشگيري از بروز و گسترش اختلالات مـرتبط بـابيماريهاي قلبي عروقي در مبتلايـان بـه ديابـت مـؤثر شـناختهشدهاند. مكملياري با ليگنانها در مبتلايان به ديابت عـلاوه بـربهبود وضعيت گليسميك و ليپيدهاي خون، كـاهش محصـولاتآسيبرسان به ديواره عروق نظير هموگلوبين گليكوزيله، تعـديلشاخصهاي التهابي نظير پـروتئين واكنشـگرC و كـاهش فشـارخ ون را در پ ي داش ته اس ت (49). در ش رايط آزمايش گاهي، مهمترين ليگنان مشتق از دانه كنجد با نـامSesamin ، توانسـتتوليد گونههاي اكسيژني واكنش پذير، فاليت آنزيم سوپراكسـيدديســموتاز، فعاليــت مســير پيــامرســاني NF-κB، آزادســازي اينترلوكين -8 ، اندوتلين -1، و بيان ژني مولكـول هـاي چسـبنده(ICAM-1, VCAM-1, E-selectin) را در اندوتليال عروق مهـاركند و تأثيرات مخرب ذرات اكسيده LDL-C را بكاهد (50).

نقش پليفنولها در تعديل فعاليت پلاكتها و فرآينـدترومبوژنز
يكـي از عـوارض نـامطلوب در مبتلايـان بـه ديابـت نـوع 2 و مقاومت به انسولين كه با افزايش حوادث قلبـي عروقـي در ايـنبيماران همراه است، اختلال در عملكرد فعاليت پلاكتها، تغيير در مسيرهاي پيامرساني سلولي مرتبط با انعقاد خون، و افـزايشترومبوژنز محسوب ميشود (51). شواهد نشان ميدهند كه اين افـزايش خطـر ترومبـوز در نتيجـه چنـدين مكانيسـم از جملـه اختلال فرآيند فيبرينوليز، افزايش زيموژنهاي پيش انعقادي در جريــان خــون، افــزايش مهاركننــدههــاي فيبرينوليتيــك وplasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) بــه وجــود ميآيند؛ اختلال عملكرد اندوتليال عروق، مقاومت پلاكتهـا بـهعوامل مهار تجمع پلاكتي (نيتريك اكسايد و پروستاسـايكلين) ودر نتيجه فعاليت بيش از حـد پلاكـتهـا، گليكاسـيون و تغييـرسـاختار و عملكـرد فيبـرين در اثـر هيپرگليسـمي مـزمن، و در نتيجه توليد لختههاي پردانسيته و مقاوم به فرآينـد فيبرينـوليز،از ديگر اختلالاتي هستند كه فرد ديابتي را در معـرض ترومبـوزقرار ميدهند (52). خوشبختانه مواد غذايي حاوي پليفنـول هـااين قابليت را دارند كه علاوه بر تأثيرات مفيد ديگر بـر سيسـتمقلبي عروقي، به طرز شگفتآوري اختلالات مرتبط با ترومبـوژنزرا نيز تنظيم كنند.
آنتوســيانينهــا خــواص ضــد انعقــادي جــالبي دارنــد و درپيشگيري از حوادث قلبي در مبتلايان به ديابـت مـورد توجـهمحققين قرار دارند. تركيباتي نظير دلفينيدين-3- روتينوزيـد،ســـيانيدين-3- گلوكوزيـــد، ســـيانيدين – 3- روتينوزيـــد و مالويدين- 3- گلوكوزيد، و متابوليتهاي رودهاي آنهـا، شـاملديهيدرو فروليك اسيد، 3-(هيدروكسيفنيل)پروپيونيك اسيد، 3- هيدروكســي فنيــل اســتيك اســيد، و 3- متوكســي-4- هيدروكسي فنيل استات، مانع فعالسازي و بيشفعالي پلاكتها ميشـوند و بواسـطه مهـار پپتيـدهـاي فعـال كننـده گيرنـدهترومبين مانع تجمع پلاكتهـا مـيشـوند (53). رسـوراترول و ديگر پليفنولهايي نظير كـاتچين، و كيورسـيتين بـا چنـدينمكانيسم قادرند از بيشفعالي پلاكتها و فرآيند تشكيل لختـهبكاهند؛ اين تركيبـات در محـيطin vitro توانسـته انـد توليـدراديكالهاي آزاد فعال كننده پلاكتها را كاهش و بـه مـوازاتآن فعاليـت آنـزيم پرواكسـيدان NADPH اكسـيداز را كـه در فعالسازي پلاكتها نقش كليدي دارد، مهار كنند (54).

نتيجهگيري
توانايي پليفنولهاي غذايي در كاهش عوارض قلبـي عروقـيمرتبط با ديابت عمدتاَ در مطالعات سلولي و مدلهاي حيـوانيمورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن تأييد شده اسـت ، درحـالي كه مطالعات انساني و كارآزماييهاي باليني كمتر به اين مطلـبپرداختهاند. در مجموع به نظر ميرسد تركيبـات پلـيفنوليـكقــدرت بــالايي در تعــديل اخــتلال متابوليســم ليپيــدها وليپوپروتئينها، محافظت از عروق در برابر آسيبهاي اكسـيداتيوو فرآيندهاي التهابي، بهبود عملكرد انـدوتليال عـروق، تعـديل فرآيندهاي مرتبط با فعاليت پلاكتها و انعقاد خون، و فراتـر ازآن حتي محافظت از بافت قلب و بهبـود هموديناميـك عضـلهقلب دارند.
توجه به اين مطلـب ضـروري اسـت كـه فرآينـدهاي هضـم وجذب، متابوليسم بافتي و دفع اين تركيبات در بدن هنوز به طور كامل و دقيق شناخته نشده است، و نيز امكان ايجاد عـوارض دردوزهاي بالا و تداخل اين تركيبات بـا كينتيـك دارويـي وجـوددارد. از اينرو پيشنهاد كاربردي و مطمئن بـراي افـراد ديـابتي،افزايش مصرف مواد غذايي غني از پليفنولها بـه جـاي مصـرفمكملها و عصارههاي حاوي پليفنولهاست. تنظيم برنامه غذايي مبتلايان به ديابت بر پايه منابع غـذايي حـاوي تركيبـات پلـي -فنوليــك، شــامل انــوع غــلات كامــل و ســبوسدار، حبوبــات، سبزيجات و ميوههاي رنگـي، مغـز دانـه هـا، دانـههـاي روغنـي،روغنهاي گياهي خالص، چاي سبز، ادويهجـاتي نظيـر زردچوبـه،دارچين، زيره و مانند آن، راهكاري مناسب جهت بهـره منـدي ازخواص شگفت انگيز و بينظير پليفنولهاست.

REFERENCES

Abou-Seif MA, Youssef AA. Evaluation of some biochemical changes in diabetic patients. Clin Chim Acta 2004;346(2):161-70.
Santaguida PL, Balion C, Hunt D, Morrison K, Gerstein H, Raina P, et al. Diagnosis, prognosis, and treatment of impaired glucose tolerance and impaired fasting glucose. Evid Rep Technol Assess (Summ) 2005;128:1-11.
Kalofoutis C, Piperi C, Kalofoutis A, Harris F, Phoenix D, Singh J. Type II diabetes mellitus and cardiovascular risk factors: Current therapeutic approaches. Exp Clin Cardiol 2007;12(1):17-28.
Thomas JE, Foody JM. The pathophysiology of cardiovascular disease in diabetes mellitus and the future of therapy. J Cardiometab Syndr 2007;2(2):108-13.
Morrish NJ, Wang SL, Stevens LK, Fuller JH, keen H. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia 2001;44 Suppl 2:S14-S21.
Donnelly R, Emslie-Smith AM, Gardner ID, Morris AD. ABC of arterial and venous disease: vascular complications of diabetes. BMJ 2000;320(7241):1062-6.
Perera PK, Li Y. Functional herbal food ingredients used in type 2 diabetes mellitus. Pharmacogn Rev 2012;6(11):37-45.
Bahadoran Z, Mirmiran P, Hosseinpanah F, Hedayati M, Hosseinpour-Niazi S, Azizi F. Broccoli sprouts reduce oxidative stress in type 2 diabetes: a randomized double-blind clinical trial. Eur J Clin Nutr 2011;65(8):972-7.
Bahadoran Z, Mirmiran P, Hosseinpanah F, Rajab A, Asghari G, Azizi F. Broccoli sprouts Powder could improve serum triglyceride and oxidized LDL/LDL-cholesterol ratio in type 2 diabetic patients: A randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. Diabetes Res Clin Pract 2012;96(3):348-54.
Mirmiran P, Bahadoran Z, Hosseinpanah F, Keyzad A, Azizi F. Effects of broccoli sprout with high sulforaphane concentration on inflammatory markers in type 2 diabetic patients: A randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. J Funct Foods 2012;4(4):837-41.
Michalska M, Gluba A, Mikhailidis DP, Nowak P, Bielecka-Dabrowa A, Rysz J, et al. The role of polyphenols in cardiovascular disease. Med Sci Monit 2010;16(5):RA110-9.
Hooper L, Kroon PA, Rimm EB, Cohn JS, Harvey I, Le Cornu KA, et al. Flavonoids, flavonoid-rich foods, and cardiovascular risk: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2008;88(1):38-50.
Scalbert A, Manach C, Morand C, Rémésy C, Jiménez L. Dietary polyphenols and the prevention of diseases. Crit Rev Food Sci Nutr 2005;45(4):287-306.
Pietta P, Minoggio M, Bramati L. Plant polyphenols: Structure, occurrence and bioactivity. Stud Nat Prod Chem 2003;28:257-312.
Han X, Shen T, Lou H. Dietary polyphenols and their biological significance. Int J Mol Sci 2007;8(9):950-88.
Vita JA. Polyphenols and cardiovascular disease: effects on endothelial and platelet function. Am J Clin Nutr 2005;81(1 Suppl):292S-297S.
Mulvihill EE, Huff MW. Antiatherogenic properties of flavonoids: implications for cardiovascular health. Can J Cardiol 2010;26 Suppl A:17A-21A.
Stoclet JC, Chataigneau T, Ndiaye M, Oak MH, El Bedoui J, Chataigneau M, et al. Vascular protection by dietary polyphenols. Eur J Pharmacol 2004;500(1-3):299-313.
Farmer JA. Diabetic dyslipidemia and atherosclerosis: evidence from clinical trials. Curr Atheroscler Rep 2007;9(2):162-8.
Sugiyama H, Akazome Y, Shoji T, Yamaguchi A, Yasue M, Kanda T, et al. Oligomeric procyanidins in apple polyphenol are main active components for inhibition of pancreatic lipase and triglyceride absorption. J Agric Food Chem 2007;55(11):4604-9.
Vidal R, Hernandez-Vallejo S, Pauquai T, Texier O, Rousset M, Chambaz J, et al. Apple procyanidins decrease cholesterol esterification and lipoprotein secretion in Caco-2/TC7 enterocytes. J Lipid Res 2005;46(2):258-68.
Koo SI, Noh SK. Green tea as inhibitor of the intestinal absorption of lipids: potential mechanism for its lipidlowering effect. J Nutr Biochem 2007;18(3):179-83.
Wang S, Noh SK, Koo SI. Green tea catechins inhibit pancreatic phospholipase A(2) and intestinal absorption of lipids in ovariectomized rats. J Nutr Biochem 2006;17(7):492-8.
Haidari F, Shahi MM, Zarei M, Rafiei H, Omidian K. Effect of green tea extract on body weight, serum glucose and lipid profile in streptozotocin-induced diabetic rats. A dose response study. Saudi Med J 2012;33(2):128-33.
Anandh Babu PV, Sabitha KE, Shyamaladevi CS. Green tea extract impedes dyslipidaemia and development of cardiac dysfunction in streptozotocin-diabetic rats. Clin Exp Pharmacol Physiol 2006;33(12):1184-9.
Jeong SM, Kang MJ, Choi HN, Kim JH, Kim JI. Quercetin ameliorates hyperglycemia and dyslipidemia and improves antioxidant status in type 2 diabetic db/db mice. Nutr Res Pract 2012;6(3):201-7.
Bok SH, Park SY, Park YB, Lee MK, Jeon SM, Jeong TS, et al. Quercetin dihydrate and gallate supplements lower plasma and hepatic lipids and change activities of hepatic antioxidant enzymes in high cholesterol-fed rats. Int J Vitam Nutr Res 2002;72(3):161-9.
Kobori M, Masumoto S, Akimoto Y, Oike H. Chronic dietary intake of quercetin alleviates hepatic fat accumulation associated with consumption of a Western-style diet in C57/BL6J mice. Mol Nutr Food Res 2011;55(4):530-40.
Gnoni GV, Paglialonga G, Siculella L. Quercetin inhibits fatty acid and triacylglycerol synthesis in rat-liver cells. Eur J Clin Invest 2009;39(9):761-8.
Ae Park S, Choi MS, Cho SY, Seo JS, Jung UJ, Kim MJ, et al. Genistein and daidzein modulate hepatic glucose and lipid regulating enzyme activities in C57BL/KsJ-db/db mice. Life Sci 2006;79(12):1207-13.
Jung UJ, Lee MK, Park YB, Kang MA, Choi MS. Effect of citrus flavonoids on lipid metabolism and glucoseregulating enzyme mRNA levels in type-2 diabetic mice. Int J Biochem Cell Biol 2006; 8(7):1134-45.
Bok SH, Shin YW, Bae KH, Jeong TS, Kwon YK, Park YB, et al. Effects of naringin and lovastatin on plasma and hepatic on plasma and hepatic lipids in high-fat and high-cholesterol fed rats. Nutr Res 2000;20(7):1007-1015.
Chen CW, Cheng HH. A rice bran oil diet increases LDL-receptor and HMG-CoA reductase mRNA expressions and insulin sensitivity in rats with streptozotocin/nicotinamide-induced type 2 diabetes. J Nutr 2006;136(6):1472-6.
Mellor DD, Sathyapalan T, Kilpatrick ES, Beckett S, Atkin SL. High-cocoa polyphenol-rich chocolate improves HDL cholesterol in Type 2 diabetes patients. Diabet Med 2010;27(11):1318-21.
Pipe EA, Gobert CP, Capes SE, Darlington GA, Lampe JW, Duncan AM. Soy protein reduces serum LDL cholesterol and the LDL cholesterol:HDL cholesterol and apolipoprotein B:apolipoprotein A-I ratios in adults with type 2 diabetes. J Nutr 2009;139(9):1700-6.
.63 Calkin AC, Allen TJ. Diabetes mellitus-associated atherosclerosis: mechanisms involved and potential for pharmacological invention. Am J Cardiovasc Drugs 2006;6(1):15-40.
Oak MH, Chataigneau M, Keravis T, Chataigneau T, Beretz A, Andriantsitohaina R, et al. Red wine polyphenolic compounds inhibit vascular endothelial growth factor expression in vascular smooth muscle cells by preventing the activation of the p38 mitogen-activated protein kinase pathway. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2003;23(6):1001-7.
Oak MH, El Bedoui J, Schini-Kerth VB. Antiangiogenic properties of natural polyphenols from red wine and green tea. J Nutr Biochem 2005;16(1):1-8.
Lee YA, Cho EJ, Yokozawa T. Effects of proanthocyanidin preparations on hyperlipidemia and other biomarkers in mouse model of type 2 diabetes. J Agric Food Chem 2008;56(17):7781-9.
Lee YA, Kim YJ, Cho EJ, Yokozawa T. Ameliorative effects of proanthocyanidin on oxidative stress and inflammation in streptozotocin-induced diabetic rats. J Agric Food Chem 2007;55(23):9395-400.
Babu PV, Liu D. Green tea catechins and cardiovascular health: an update. Curr Med Chem 2008;15(18):1840-50.
Engler MB, Engler MM, Chen CY, Malloy MJ, Browne A, Chiu EY, et al. Flavonoid-rich dark chocolate improves endothelial function and increases plasma epicatechin concentrations in healthy adults. J Am Coll Nutr 2004;23(3):197-204.
Campia U, Panza JA. Flavanol-rich cocoa a promising new dietary intervention to reduce cardiovascular risk in type 2 diabetes? J Am Coll Cardiol 2008;51(22):2150-2.
Exner M, Hermann M, Hofbauer R, Kapiotis S, Quehenberger P, Speiser W, et al. Genistein prevents the glucose autoxidation mediated atherogenic modification of low density lipoprotein. Free Radic Res 2001;34(1):101-12.
Rizza S, Muniyappa R, Iantorno M, Kim JA, Chen H, Pullikotil P, et al. Citrus Polyphenol Hesperidin Stimulates Production of Nitric Oxide in Endothelial Cells while Improving Endothelial Function and Reducing Inflammatory Markers in Patients with Metabolic Syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2011;96(5):E782-92.
Morand C, Dubray C, Milenkovic D, Lioger D, Martin JF, Scalbert A, et al. Hesperidin contributes to the vascular protective effects of orange juice: a randomized crossover study in healthy volunteers. Am J Clin Nutr 2011;93(1):73-80.
Jin BH, Qian LB, Chen S, Li J, Wang HP, Bruce IC, et al. Apigenin protects endothelium-dependent relaxation of rat aorta against oxidative stress. Eur J Pharmacol 2009; 616(1-3):200-5.
Ma X, Li YF, Gao Q, Ye ZG, Lu XJ, Wang HP, et al. Inhibition of superoxide anion-mediated impairment of endothelium by treatment with luteolin and apigenin in rat mesenteric artery. Life Sci 2008;83(3-4):110-7.
Pan A, Demark-Wahnefried W, Ye X, Yu Z, Li H, Qi Q, et al. Effects of a flaxseed-derived lignan supplement on C-reactive protein, IL-6 and retinol-binding protein 4 in type 2 diabetic patients. Br J Nutr 2009;101(8):1145-9.
Peterson J, Dwyer J, Adlercreutz H, Scalbert A, Jacques P, McCullough ML. Dietary lignans: physiology and potential for cardiovascular disease risk reduction. Nutr Rev 2010;68(10):571-603.
Vinik AI, Erbas T, Park TS, Nolan R, Pittenger GL. Platelet dysfunction in type 2 diabetes. Diabetes Care 2001;24(8):1476-85.
Grant PJ. Diabetes mellitus as a prothrombotic condition. J Intern Med 2007;262(2):157-72.
de Pascual-Teresa S, Moreno DA, García-Viguera C. Flavanols and anthocyanins in cardiovascular health: a review of current evidence. Int J Mol Sci 2010;11(4): 1679-703.
Pignatelli P, Di Santo S, Carnevale R, Violi F. The polyphenols quercetin and catechin synergize in inhibiting platelet CD40L expression. Thromb Haemost 2005;94(4):888-9.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید