پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
تاريخ دريافت مقاله: 17/10/1391 سال هفدهم، شماره 5آذر، و پي دي در پي 1391 89، صفحات 246 تا 251 تاريخ پذيرش مقاله: 2/12/1391
ارزشيابي روان سنجي مقياس مشكل استفاده از تلفن همراه
زينب شايقيان*1، دكتر سيدكاظم رسولزاده طباطبايي2، كبري رحيمي3، سما پريان 3

دانشجوي دكتراي روانشناسي، دانشگاه تربيت مدرس
دانشيار، گروه روانشناسي، دانشگاه تربيت مدرس
-10922187558

دانشجوي كارشناسي، گروه اعضاي مصنوعي، دانشگاه علوم پزشكي تهران چكيده
سابقه و هدف: در سالهاي اخير، ميزان استفاده از تلفن همراه افزايش چشمگيري داشته است. پـژوهش حاضـر بـه منظـور ارزشـيابي روانسنجي مقياس مشكل استفاده از تلفن همراه انجام شد.
مواد و روشها: نمونه آماري اين پژوهش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران( 200 نفر) بودند كه به شيوه نمونهگيري در دسـترسانتخاب شدند. تمام آزمودنيها به نسخه فارسي مقياس مشكل استفاده از تلفن همراه (MPPUS)، پرسشـنا مه اسـتعداد اعتيـاد(APS) و پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ-28) پاسخ دادند.
يافتهها: روايي اين پرسشنامه به وسيله روايي همگرا و همزمان، و تحليل عاملي محاسبه شد. نتايج تحليل عوامل با استفاده از روشهاي مؤلفههاي اصلي و چرخش واريماكس نشان داد كه اين پرسشنامه از چهار عامل تشكيل شده است كه بيش از 26/57% واريانس كـل راتبيين ميكنند .دامنه همبستگي زيرمقياسهاي MPPUS از 57/0 تا 75/0 بود( 01/0p<). روايي همزمان نيـز بـا بـه كـارگيري مقيـاساستعداد اعتياد و پرسشنامه سلامت عمومي اندازهگيري شد كه ضريب همبستگي آنها به ترتيـب 47/0 و 45/0 بـود ( 01/0p<). ضـريبآلفاي كرونباخ و دونيمهسازي براي كل مقياس به ترتيب 90/0و 95/0 بود.
نتيجه گيري: يافتههاي پژوهش حاضر، به طور كلي پايايي و روايي مقياس مشكل استفاده از تلفن همراه را تأييد كرد و ميتـوان گفـتمقياس مشكل استفاده از تلفن همراه ميتواند ابزاري معتبر و پايا در ارزيابي مشكل استفاده از تلفن همراه در جمعيت ايراني باشد.

-17525234960

واژگان كليدي: شاخصهاي روانسنجي ،قابليت تكرار نتايج، پرسشنامه، مقياس مشكل استفاده از تلفن همراه، ايران لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Shayeghian Z, Rasoolzadeh tabtabae K, Rahimi K, Parian S. The psychometric evaluation of mobile phone problem
510165393

usage scale (MPPUS). Pejouhandeh 2012;17(5):246-51.

0مقدمهF1
تلفن همراه در اواخر دهه 1980 در كشور سوئد معرفي شـد(1). در طي دهه گذشـته اسـتفاده از تلفـن همـراه در بيشـتركشــورها شــيوع 100 درصــدي داشــته اســت( 2). اســتفاده روزافزون از گوشي تلفن همراه، افـراد را در معـرض ميـدانهايالكترومغناطيسي قرار مي دهد( 3). از همان اوايل زمان سـاختگوشيهاي تلفن همراه گفتـه شـده بـود كـه اسـتفاده از ايـنوس يله، خط ر ايج اد توموره اي مغ زي ب ه وي ژه در ن واحي گيجگاهي و آهيانه اي را مي افزايد( 1)، يا به نورون هاي شنوايي سمتي كه در معرض امواج راديويي است آسيب وارد مـي كنـد(4). بنابراين همزمان با شيوع استفاده از تلفـن همـراه، تـلاش

*نويسنده مسؤول مكاتبات: زينب شايقيان؛ تهـران، تقـاطع جـلال آل احمـد ، چمــران، زيــر پــل نصــر، دانشــگاه تربيــت مــدرس. دفتــر مشــاوره دانشــگاه؛ پست الكترونيك: [email protected]

ب راي بازشناس ي مخ اطرات احتم الي س لامتي و م داخلاتمناسب براي كـاه ش ايـن مخـاطرات نيـز افـزايش يافـت( 2). هرچند شواهدي در جهت تأييد تومورهـاي مغـزي، آسـيبهاي شنوايي و آسيب به كاركردهاي شناختي بـه دسـت نيامـد( 4 و 5)، با اين حال اغلب مطالعـات انجـام شـده اسـتفاده بـيش ازاندازه از تلفن همراه را مخاطرهآميز و مشكل آفـرين مـي داننـد(3).
بسياري از مردم سوئد و نروژ پس از استفاده طولاني از تلفـنهمراه، علائمي مثل خسـتگي و سـردرد را گـزارش كردنـد. دركنار احساس گرما در اطراف گوش، احساس سوزش در پوست صورت و سردرد، رايج ترين علائـم گـزارش شـده در اسـتفاده ازتلفن همراه هستند. اغلب اين علائم در حين، يا به فاصـله نـيمتا يك ساعت پس از مكالمه آغاز ميشوند و تـا دو سـاعت دوامدارند. تقريباً هـيچ كـس بـه واسـطه وجـود ايـن علائـم بيمـارنمي شود؛ با اين حال 45% از استفادهكننـدگان از ايـن دسـتگاهترجيح مي دهند اين علائـم را كـم كننـد( 6). از سـوي ديگـر،استفاده از تلفن همراه ميتواند به نحوي ضـامن حفـظ روابـطبين فردي باشد( 7). بسياري از افراد هم از طريق تلفن همـراهبه اينترنت دسترسي پيدا ميكنند( 8). با اين حال اسـتفاده ازتلفن همراه در برخي موقعيتهـا ممنـوع و غيـر قـانوني اسـت؛به عنوان مثال استفاده از گوشي تلفن همراه در حين راننـدگيدر عملكرد راننده، تداخل ايجاد مي كند و سلامت وي را تحـتتأثير قرار ميدهد( 9) و به همين خاطر اكثر رانندگان مسن تـراز استفاده از گوشي تلفـن همـراه بـه كـل پرهيـز مـي كننـد ورانندگان جوانتر براي پرهيـز از مخـاطرات اسـتفاده از گوشـيتلف ن هم راه در ح ين رانن دگي، مكالم ات ش ديد، فش رده و استرسزا را كنار مي گذارند (10). با اين وجود، به رغـم آگـاهياز هشدارها و موانع قانوني، برخي از مردم نمي توانند استفاده از گوشي تلفن همراه را ناديده بگيرنـد ( 11). همچنـين اسـتفادهمشكلزا از تلفن همراه مي تواند شكلي مانند اختلالات اعتيادي به خود بگيرد( 12).
در مطالعــهاي كــه زالكفــلاي و همكــاران( 2009) بــر روي دانشجويان انجام دادنـد، بيـان داشـتند كـه دانشـجويان دانشـگاهپوتراي مـالزي، هـر روز 6 سـاعت بـا گوشـي تلفـن همـراه خـودسرگرمند. دانشجويان داراي عزت نفس پايين وقت بيشتري بـراياستفاده از تلفن همراه صرف مي كنند و احتمـال اعتيـاد بيشـتريدارند( 13). در پژوهشي ديگر نشـان داده شـد كـه زنـان بـيش ازمردان از تلفن همراه استفاده ميكننـد ( 14). برخـي مطالعـات درزمينه رابطه بـين ويژگيهـاي روانشـناختي و اسـتفاده مشـكل زا از تلفـن نشـان دادنـد ك ه تكـانش گـري (impulsivity) بـا اس تفاد ه مشكل زا از تلفن همراه ارتباط دارد (17-15) و برون گرايي، همـراهبا عزت نفس پايين مشكلات بيشتري در اسـتفاده از تلفـن همـراهايجاد ميكند( 18 و 19). كساني كه به طور مفرط از تلفـن همـراهاستفاده مـي كننـد، تمايـل بـه نشـان دادن خـود در قالـب تلفـنهمراهشان دارند( 20 و 21). آنها نشانه هاي افسـردگي و اضـطراببين فردي بيشتر و عـزت نفـس پـايينتري دارنـد( 20). همچنـينبرون گرايي و نوروزخويي با وابسـتگي بـه تلفـن همـراه و اسـتفادهاعتياد گونه از آن ارتباط دارد( 22). تحليل عـاملي انجـام شـده در برخي پژوهشها چهار نشانه استفاده مشكل زا از تلفن همراه يعنـي:
از دســت دادن كنتــرل، اضــطراب، انــزوا و فقــدان ســودمندي (Productivity lose) را مشخص كـرد ( 23). اسـتفاده مشـكل زا از تلفــن همــراه بــا افســردگي، خــودكنترلي ضــعيف و احســاسخودكفايتي پايين ارتباط دارد( 24).
با توجه به مطالب يادشده مي توان گفت استفاده مشـكل زا از تلفن پديده اي خاص جوامع امروزي است. دانش كسب شـده ازپژوهش در زمينـ ه اسـتفاد ه مشـكل زا از فنـاوري از آن جهـتضروري است كـه مـي توانـد الگوهـاي نابهنجـار و اعتيـادي رامشخص كند. تعداد مقياسهايي كه اعتياد و استفاده مشكل زا از تلفن همراه را مشخص مي كنند، ناچيزنـد ( 25)، بـا ايـن حـاليكي از معتبرترين پرسشنامه هاي مطرح در اين زمينه، مقياس مشـكل اسـتفاده از تلفـن همـراه(Mobile Phone Problem Usage Scale, MPPUS) است كه فراوانـي اسـتفاده روزانـه ازتلفن همراه را مورد بررسي قرار ميدهد( 26)؛ ولـي بـه عنـوانيكي از مناسبترين ابزارهاي ارزيابي مشكلات استفاده از تلفـنهمراه، به زبان فارسي و در جمعيت ايراني هنجار نشـده اسـت.لذا بر آن شديم تا شاخصـهاي روان سـنجي ايـن مقيـاس را درجمعيت ايراني ارزشيابي كنيم

مواد و روشها
جامعه آماري پژوهش حاضر عبارت است از كليه دانشـجوياندانشگاه علوم پزشكي تهران كه در سـال تحصـيلي 92-1391 به تحصيل اشتغال داشتند. نمونـ ه مـورد بررسـي، 200 نفـر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهـران بودنـد كـه بـه شـيوه نمونهگيري در دسترس انتخاب شـدند. نمونـ ه مـورد پـژوهشداراي دامنه سني 19 تا 27 سال، متشـكل از 100 زن و 100 مرد با ميانگين سني و انحراف معيار به ترتيـب 72/21 (75/2) و 41/22 (07/2) سال بودند. از بين نمونه هاي مـور د پـژوهش181 نفر( 90%) دانشجوي كارشناسي ،16 نفر( 8%) دانشجوي كارشناس ي ارش د و 3 نف ر( 2%) دانش جوي دكت ري بودن د .اطلاعات لازم براي اين پژوهش، از اجراي 3 آزمون زير به طور همزمان به دست آمد. آزمونهاي پژوهش عبارتند از:
مقياس مشكل استفاده از تلفن همراه( MPPUS): مقياس 27 آيتمي حاضر، مقياس خودتوصيفي است كه توسط بيانچي و فيليپس در سال 2005 (11) به منظـور ارزيـابي اعتيـاد بـهتلفن همراه طراحي شده است. نمرهگذاري بر طبق نمرهگذاري ليك رت از 1 (ك املاً غل ط) ت ا 10 (ك املاً ص حيح) صــورتمي پذيرد. سؤالات به مسائل تحمل، فرار از مشكلات، انزوا، ولع مص رف و پيام دهاي منف ي در س طح جنب هه اي انگيزش ي- اجتماعي ميپـردازد. بيـانچي و فيليـپس در پـژوهش خـود بـانمونه 324 نفري نشان دادند كـه مقيـاس مشـكل اسـتفاده ازتلفن همراه از پايايي و روايي مناسبي برخوردار اسـت و آلفـايكرونباخ مقياس 93/0 بـه دسـت آمـد كـه نشـاندهنده روايـيدروني مقياس است( 11). از آنجا كه تا زمان اجـراي پـژوهشحاضر، از اين آزمون در ايران استفاده نشده بود، ابتدا از سازنده پرسشنامه با ايميل كسـب اجـازه گرديـد. سـپس، پرسشـنامهاصلي توسط دو مترجم كه زبـان اصـلي آنـان فارسـي بـود بـهفارسي ترجمه گرديد؛ در مرحلـ ه بعـد دو مترجمـي كـه زبـاندومشان فارسي بود، مجدداً پرسشنامه هاي فارسي شـده را بـهانگليسي ترجمه كردند. پس از حصـول اجمـاع، نسـخه نهـاييفارسي تهيه گرديد و به تأييد دو متخصص باليني رسيد.
:(Addiction Potential Scale) پرسشنامه استعداد اعتياد
پرسشنامه 39 سؤالي از فرم بلند آزمون چند وجهي شخصـيت
(Minnesota Multiphase Personality Inventory MMPI-2, MMPI-2) اســت و بــراي ارزيــابي ويژگيهــاي شخصــيتي والگوهاي سبك زندگي وابسته بـه سـوء مصـرف مـواد اسـتفادهمي گردد( 27). ضريب پايـايي بازآزمـايي پرسشـنامه اسـتعداداعتياد با يك نمونه 28 نفري از دانشآموزان، به فاصله دو هفته 87/0 بوده است( 28). در نمونه فارسي اين پرسشنامه، آلفـايكرونباخ براي نمونه 135 نفري دانشآموزان 88/0 بـوده اسـتكه نشاندهنده همساني دروني خوب آزمون است( 29).
پرسشنامه سـلامت عمـومي (GHQ): پرسشـنام ه سـلامتعمومي 28 سـ ؤالي توسـط گلـدنبرگ و هيلـر در سـال 1979 (30) به منظور كشف و شناسـايي اخـتلالات روانـي و ارزيـابيوضعيت سلامت رواني طراحي شده است. اين پرسشـنامه از 4 زيرمقياس شامل وضعيت جسماني، كاركرد اجتماعي، اضطراب و افسردگي تشكيل شده است كه هـر مقيـاس داراي 7 سـ ؤال ميباشد كـه بـه صـورت چهـار گزينـهاي از “خيلـي كمتـر ازهميشه” تا “بيشتر از هميشه”، نمرهگذاري گرديده است. ايـنپرسشنامه از اعتبار و روايـي مناسـبي برخـوردار اسـت( 31) و آلفاي كرونباخ آن 90/0 به دست آمده است كـه بيـانگر ثبـاتدروني قابل قبول اين پرسشنامه است.
248/ دوماهنامه پژوهنده ارزشيابي روان سنجي مقياس مشكل استفاده از تلفن همراه
از آنجا كه در مطالعات مربوط به روانسنجي مقيـ اس مشـكلاستفاده از تلفن همراه، جهت ارزشـيابي روايـي همزمـان ايـنمقياس از پرسشنامههـاي اسـتعداد اعتيـاد و سـلامت عمـومياستفاده شده بود، در تحقيق حاضـر نيـز از هـر دو پرسشـنامهجهت محاسبه روايي همزمان استفاده شد. هر سـه پرسشـنامه فوق به طور همزمان به دانشجويان داده شد تا تكميل نماينـد.پس از گردآوري دادههاي مربوط بـه مقياسـهاي فـوق، جهـتمحاسبه روايـي (همزمـان، همگـرا و تحليـل عـاملي) و پايـايي(دونيمه سازي و آلفـاي كرونبـاخ) مقيـاس مزبـور از نـرم افـزار
.استفاده شد 8/7 (LISREL) و ليزرل SPSS 16

يافته ها
براي محاسبه پايايي پرسشنامه مورد نظـر، از روشـهاي تحليـلعاملي، روايي همزمـان (Concurrent validity) و روايـي همگـرا (Convergent validity)، و براي تحليل عوامـل مقيـاس مشـكلاس تفاده از تلف ن هم راه از روش هاي تحلي ل ع املي اكتش افي ،مؤلفههاي اصلي، آزمون اسـكري (Scree test) و روش چـرخشمتعامد از نوع واريماكس استفاده شد. با استناد به نتايج معني دار (001/0p<) آزمون كيزر ماير- الكين( 89/0= KMO) و كرويـتبارتلت( 6/346= Bts)، چهار عامل به دست آمد كـه ارزش ويـژه آنه ا ب ه ترتي ب 89/8، 27/3، 90/2 و 61/1 اس ت. در تحلي ل عوامل، از بار عاملي حداقل استفاده شده اسـت. جـدول 1 نشـانميدهد كه مقياس مشكل استفاده از تلفن همراه ، از چهار عامل مهم تشكيل شـده اسـت. نتـايج پـژوهش نشـان داد كـه مقـدارواريانس تبيـين شـده بـراي هـر يـك از عوامـل اول تـا چهـارمبه ترتيب 80/31، 12/12، 37/7 و 97/5 برآورد شده اسـت كـهدر مجموع 26/57 از واريانس كل را تبيين ميكند.
جدول 2 نشان ميدهد كه پرسشـ هاي 26، 24، 23، 17، 16، 10، 6 در اولين عامل، پرسشهاي 20،21، 19، 12، 11، 7، 3، 1 در دومين عامل، پرسشـهاي 22، 18، 15، 9، 5، 4، 2 در عامـلســوم و پرسشــهاي 27، 25، 14، 13، 8 در چهــارمين عامــلبارگذاري كردهاند. تحليـل عـاملي اكتشـافي سـؤالها، در نهايـتشامل 27 سؤال در چهار عامل بود كـه بـار عـاملي هـر پرسـشبراي هر عامل در جدول شماره 2 آمده است. ضرايب اسـتاندارد،واريانس خطا و ضريب تبيين پرسشهاي مقياس مشكل اسـتفادهاز تلفن همراه، براي چهار عامل به دست آمده از ايـن پرسشـنامه،در تصوير 1 نشان داده شده است.

جدول 1- نتايج شاخصهاي روانسنجي تحليل عامل مقياس مشكل استفاده از تلفن همراه
تعداد پرسش درصد تراكمي واريانس تبيين شده درصد واريانس تبيين شده ميزان اشتراك ارزش ويژه عامل
7 31/80 31/80 0/56 8/89 عامل اول
8 43/92 12/12 0/21 3/27 عامل دوم
7 51/29 7/37 0/13 2/90 عامل سوم
5 57/26 5/97 0/10 1/61 عامل چهارم

جدول2 – بار عاملي چرخش يافته پرسشهاي نسخه فارسي مقياس مشكل استفاده از تلفن همراه
بار عامل چهارم سؤالات عامل چهارم بار عامل سوم سؤالات عامل سوم بار عامل دوم سؤالات عامل دوم بار عامل اول سؤالات عامل اول
0/63 8 0/53 2 0/62 1 0/61 6
0/71 13 0/77 4 0/54 3 0/56 10
0/69 14 0/79 5 0/62 7 0/83 16
0/58 25 0/56 9 0/63 11 0/51 17
0/68 27 0/79 15 0/64 12 0/63 23
0/55 18 0/86 19 0/88 24
0/59 22 0/57 20 0/52 26
0/72 21

تصوير 1- ضرايب استاندارد، واريانس خطا و ضريب تبيين پرسشهاي آزمون

همان طور كه در تصوير 1 مشاهده ميشود، پرسشهاي مربوط به هر عامل با ضريب استاندارد (بتـا) مربـوط بـه آن مشـخصشده است. پيكاني كه از بيرون وارد هر پرسش شده، دو عدد را نشان ميدهد كه عدد بالاي پيكان نشـاندهند ه مقـدار خطـايواريانس و عدد پايين آن بيانكننده ضريب تبيين هـر پرسـشاين پرسشنامه ميباشد. برازندگي تحليل مذكور بـا اسـتفاده ازنرم افزار ليزرل 7/8 اسـتفاده شـد و شاخصـهايAGFI ،GFI ، NFI ،CFI و RMSEA به ترتيـب 93/0، 97/0، 94/0، 96/0 و
05/0 بود كه نشان برازندگي بسيار مطلوب آن است .
روايي همزمان: به منظور محاسبه روايـي همزمـان مقيـاسمشكل استفاده از تلفن همراه، از پرسشنامه سلامت عمـومي واستعداد اعتياد استفاده شد. نتايج جدول 3 نشان ميدهـد كـهميان مقياس مشكل استفاده از تلفن همراه و سلامت عمومي و استعداد اعتياد، ارتباطي معني دار وجـود دارد ( 01/0<p). ايـننتايج گوياي وجود روايي همزمان مقيـاس مشـكل اسـتفاده ازتلفن همراه است.
روايي همگـرا: بـه منظـور محاسـبه روايـي همگـراي ايـنپرسشنامه، از ضرايب همبستگي ميان عوامـل بـا يكـديگر و بـانمره كل مقياس مشكل استفاده از تلفن همـراه اسـتفاده شـد.نتايج نشان داد كه عوامل بـا يكـديگر ارتبـاط معنـي داري (در سطح 01/0p<) دارند؛ ارتبـاطي كـه نشـانگر روايـي همگـرايبالاي اين آزمون به شمار ميآيد. دامنه ضرايب ميان اين عوامل 57/0 تا 75/0 (در سطح 01/0p<) است. افزون بر اين، هر يك از عوامل با كل پرسشنامه، همبستگي بالايي دارند كـه حـداقلو حداكثر آنها به ترتيب 80/0 و 88/0 بود.

جدول 4- همبستگي مقياس مشكل استفاده از تلفن همراه با سلامت عمومي و مؤلفههاي آن و استعداد اعتياد
مشكل استفاده از تلفن همراه عامل
-0/29** سلامت جسماني
-0/31** كاركرد اجتماعي
-0/25** اضطراب
-0/34** افسردگي
-0/45** نمره كل سلامت عمومي
0/47** استعداد اعتياد
** p<0/01
براي محاسبه پايايي اين پرسشنامه، از روشهاي دونيمه سازي و همساني دروني (آلفاي كرونباخ) استفاده شد.
روش دونيمه سازي: در اين پژوهش با اسـتفاده از شـاخصض ريب همبس تگي اس پيرمن- ب راون، مق دار ض ريب پاي ايي دونيمه سازي براي كل مقياس 95/0و براي دو نيمـ ه اول و دوم به ترتيب 92/0و 96/ 0برآورد شد. كل 27 پرسش اين ابزار بـهدو نيمه 13 و 14 پرسشي تقسيم و ضريب همبستگي دو نيمه اين پرسشنامه برآورد شده است.
همساني دروني: براي برآورد همساني دروني مقياس مشكل استفاده از تلفن همراه، از شاخص آلفاي كرونباخ استفاده شـد.اين نتايج در جدول 5 آمده است. نتايج پژوهش نشـان داد كـهكل مقيـاس و هـر چهـار عامـل ايـن پرسشـنامه، از همسـانيمطلوب و معني داري برخوردار هستند.

جدول5 – تعداد پرسش و ميزان همساني دروني (آلفاي كرونباخ) براي هر عامل و كل پرسشنامه
ميزان آلفاي كرونباخ تعداد پرسش عامل
0/75* 7 عامل اول
0/76* 8 عامل دوم
0/85* 7 عامل سوم
0/65* 5 عامل چهارم
0/90* 27 نمره كل مشكل استفاده از تلفن همراه
*p<0/01

بحث
250/ دوماهنامه پژوهنده ارزشيابي روان سنجي مقياس مشكل استفاده از تلفن همراه
هدف مطالعه حاضر، ارزشـيابي روان سـنجي مقيـاس مشـكلاستفاده از تلفن همراه بود. نخستين يافتـه هـاي ايـن پـژوهشگوياي آن است كه نسخه فارسي اين پرسشنامه، داراي روايـيمناسبي است. با توجه به نتايج تحليل عاملي و استناد نتـايجيكه در زمينه روايي همگرا و همزمان اين پرسشنامه بـه دسـتآمده است، اين پرسشنامه از روايـي مطلـوبي برخـوردار اسـت.نتايج تحليل عاملي با استفاده از روشهاي مؤلفـه هـاي اصـلي وچرخش واريماكس نشان داد كه اين پرسشنامه از چهار عامـلتشكيل شده است كه بيش از 26/57% واريانس كـل را تبيـينميكنند كه عوامل محاسبه شده با عوامل فرم اصلي پرسشنامه همخوان بودند. در مطالعـ ه حاضـر، ارزيـابي سـاختار عـاملي وروايي سازه پرسشنامه، روش تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي ،مدل چهار عاملي لانگ( 23) را تأييد كرد. نتايج تحليل عـاملينشان داد كه ساختار، تعـداد و ترتيـب عوامـل نسـخه فارسـيپرسشنامه مذكور، مانند نسخه اصلي اسـت. طبـق يافتـههـايپژوهش، مقياس مشكل استفاده از تلفن همـراه بـا مقياسـهايسلامت عمومي و استعداد اعتياد همبسـتگي معنـي داري دارد كه نشان دهنده روايي همزمان اين آزمون است؛ به اين ترتيـبكه هر چقدر نمـر ه افـراد در مشـكل اسـتفاده از تلفـن همـراهبيشتر بود، نمره ايشان در سلامت عمومي پايينتر و در استعداد اعتياد بالاتر بـود. ايـن نتـايج بـا نتـايج مطالعـات لانـگ( 23)، برانوي( 33)، بيانچي و فيليپس( 11) و تاكايو و همكاران (12) همسوست. افزون بر اين، ميان عوامل مقياس مشـكل اسـتفادهاز تلفن همراه همبستگي معني داري در دامنـ ه 57/0 تـا 75/0 وجود داشت كه گوياي روايي همگراي اين پرسشنامه است كه همراستا با نتايج مطالعه لوپز-فرناندز و همكاران( 25) است .
يافتههاي ديگر اين پژوهش نشـان داد كـه ايـن پرسشـنامه،داراي پايــايي مناســبي اســت. ضــريب دونيمــه ســازي ايــن پرسشنامه ،95/0 و ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشـنامه90/0 است و ضرايب آلفاي كرونباخ عوامل مقياس دامنـه اي از
65/0 تا 85/0 به دسـت آمـد كـه نشـاندهنـد ه ضـريب پايـاييمناسب اين مقياس است. اين ضرايب به نتايج پژوهش وايـت و همكاران (32) نزديك بوده است .

نتيجه گيري
نتيجه نهايي اينكه نسخه فارسـي مقيـاس مشـكل اسـتفاده ازتلفن همراه، در جامعـ ه دانشـجويان ايرانـي از پايـايي و روايـيمناسبي برخوردار است.

تشكر و قدرداني
از تمام عزيزاني كه ما را در اين پژوهش ياري كردهانـد، كمـالتشكر و قدرداني را داريم.
REFERENCES
121158083997

Lonn S, Ahlbom A, Hall P, Feychting M. Long-term mobile phone use and brain tumor risk. Am J Epidemiol 2005;161(6):526-35.
Kundi M. The controversy about a possible relationship between mobile phone use and cancer. Environ Health Perspect 2009;117(3):316-24.
Besset A, Espa F, Dauvilliers Y, Billiard M, de Seze R. No effect on cognitive function from daily mobile phone use. Bioelectromagnetics 2005; 26(2):102-8.
Lönn S, Ahlbom A, Hall P, Feychting M. Mobile Phone Use and the Risk of Acoustic Neuroma, Epidemiology 2004;15(6):653-59.
Hocking B. Preliminary report: Symptoms associated with mobile phone use. Occup Med (Lond) 1998;48(6):357-60.
Oftedal G, Wilén J, Sandström M, Mild KH. Symptoms experienced in connection with mobile phone use. Occup Med (Lond) 2000;50(4):237-45.
Butt S, Phillips JG. Personality and self reported mobile phone use. Comput Hum Behav 2008;24(2):346-60.
Ishii K. Internet use via mobile phone in Japan. Telecommun Pol 2004;28(1):43-58.
Haigney D, Westerman SJ. Mobile (cellular) phone use and driving: a critical review of research methodology. Ergonomics 2001;44(2): 32-43.
McKnight AJ, McKnight AS. The effect of cellular phone use upon driver attention. Accid Anal Prev 1993;25(3):259-65.
Bianchi A, Phillips JG. Psychological predictors of problem mobile phone use. Cyberpsychol Behav 2005;8(1):3951.
Takao M, Takahashi S, and Kitamura M. Addictive personality and problematic mobile phone use. Cyberpsychol Behav 2009;12(5):501-7.
Zulkefly SN, Baharudin R. Mobile phone use amongst students in a university in Malaysia: its correlates and relationship to psychological health. Eur J Sci Res 2009;27(2):206-18.
Beranuy M, Oberst U, Carbonell X, Chamarro A. Problematic Internet and mobile phone use and clinical symptoms in college students: The role of emotional intelligence. Comput Human Behav 2009;25(5):1182-7.
Billieux J, Van der Linden M, d’Acremont M, Ceschi G, Zermatten A. Does impulsivity relate to perceived dependence on and actual use of the mobile phone? Appl Cogn Psychol 2007;21(4):527-37.
Billieux L, Van der Linden M, Rochat L. The role of impulsivity in actual and problematic use of the mobile phone. Appl Cogn Psychol 2008;22(9):1195-210.
Wilska TA. Mobile phone use as part of young people’s consumption styles. J Consum Pol 2003;26(4):441-463.
Phillips JG, Butt S, Blaszczynski A. Personality and self-reported use of mobile phones for games. Cyber Psychol Behav 2006;9(6):753-58.
Ehrenberg A, Juckes S, White KM, Walsh SP. Personality and self-esteem as predictors of young people’s technology use. CyberPsychol Behav 2008;11(6):739-41.
.02 Ha JH, Chin B, Park D, Ryu SH, Yu J. Characteristics of Excessive Cellular Phone Use in Korean Adolescents. CyberPsychol Behav 2008;11(6):783-84.
Walsh SP, White KM, Young RMcD. Young and connected: Psychological influences of mobile phone use amongst Australian youth. In Goggin, Gerard, Hjorth, Larissa, Editorss. Proceedings Mobile Media. Australia: University of Sydney; 2007. p. 125-134.
Ezoe S, Toda M, Yoshimura K, Naritomi A, Den R, Morimoto K. Relationships of personality and lifestyle with mobile phone dependence among female nursing students. Soc Behav I J 2009;37(2):231-8.
Leung L. Linking psychological attributes to addiction and improper use of the mobile phone among adolescents in Hong Kong. J Child Media 2008; 2(2):93-113
Hyun YK. Cell phone addiction in high school students and its predictors. J Korean Acad Child Health Nurs 2010;16(3):203-10.
López-Fernández O, Honrubia-Serrano ML, Freixa-Blanxart M. Spanish adaptation of the “Mobile Phone Problem Use Scale” for adolescent population. Addicciones 2012;24(2):123-30. (Full text in Spanish)
Augner C, Hacker GW. Associations between problematic mobile phone use and psychological parameters in young adults. Int J Public Health 2012;57(2):437-41.
Weed NC, Butcher JN, McKenna T, Ben-Porath YS. New measures for assessing alcohol and drug abuse with the MMPI-2: the APS and the AAS. J Pers Assess 1992;58(2):389-404.
Walter JB. Communication addiction disorder: concern over media, behavior and effects. A paper presented at The Annual Meeting of The American Psychological Association; 1999.
Minoyi M, Slehi M. The evaluation of practicality, reliability, validity and standardization of Test APS, AAS and MAC-R to identify talented individuals at risk and prone to substance abuse among male high school student in Tehran.
J Res Addict 2003;3:77-108. (Full text in Persian)
Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of general health questionnaire. Psychol Med 1979;9(1):139-45.
Chavoshi A, Talebian D, Tarkhorani H, Sedqi-Jalal H, Azarmi H, Fathi-Ashtiani A. The relationship between prayers and religious orientation with mental health. Journal of Behavioral Sciences. J Res Behav Sci 2008;2(2):149-56. (Full text in Persian).
White A G, Buboltz W, Igou F. Mobile phone use and sleep quality and length in college students. Int J Hum Soc Sci 2011;1(18):51-8.
Beranuy Fargues M, Chamarro Lusar A, Graner Jordania C, Carbonell Sánchez X. Validation of two brief scales for internet addiction and mobile phone problem use. Psicothema 2009;21(3):480-5. (Full text in Spanish)قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید