پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
تاريخ دريافت مقاله: 13/10/1391 سال هفدهم، شماره 5آذر، و پي دي در پي 1391 89، صفحات 241 تا 245 تاريخ پذيرش مقاله: 7/12/1391
مقايسه احساس غربت دانشجويان خوابگاهي در بدو ورود ،6 ماه بعد و 12 ماه بعد
در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
دكتر محمود مباشري*1، دكتر سيد كمال صولتي2، سيف اﷲ بخشي3

استاديار، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد
استاديار، گروه روانشناسي باليني، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد
-10922208554

3.كارشناس بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد چكيده
سابقه و هدف: زندگي دانشجويي شرايط جديدي است كه براي دانشجويان تازه وارد تنيدگي هاي خاص خود از جمله پديده احساس غربت را به همراه دارد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان احساس غربت در دانشجويان سـاكن خوابگاههـاي دانشـگاه علـوم پزشـكيشهركرد در سال تحصيلي 88-1387 انجام شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي كليه دانشجويان ورودي سال 1387 در دانشگاه علوم پزشكي شـهركرد بـه صـورت سرشـماريوارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه معتبر احساس غربت با 36 ماده و 5 سازه بود كه توسط دانشجويان جديدالورود خوابگاهي در بدو ورود ،6 ماه بعد و 12 ماه بعد تكميل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمونهاي آناليز واريـانس بـا تكـرارمشاهدات، تي مستقل، آنوا و اسپيرمن تجزيه و تحليل گرديد.
يافته هـا : در كـل 121 نفـر وارد مطالعـه شـدند كـه 6/63% دختـر و 4/36% پسـر بودنـد. ميـانگين نمـره احسـاس غربـت دختـران، 70/11±35/44 و در پسران 62/13±36/37 بود و اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (05/0<p). آزمون آنـاليز واريـانس بـا تكـرارمشاهدات نشان داد كه ميانگين نمره سازه هاي احساس غربت در 3 زمان اختلاف معني داري با هم نداشت (05/0p>).
نتيجه گيري: به دليل بالا بودن احساس غربت در دانشجويان دختر و اهميت سـلامت روانـي ايـن قشـر از جامعـه كـه مـادران آينـدهمي باشند، اجراي برنامه هاي تفريحي، آموزشي همراه با بسط شيوه هاي دسترسي به حمايتهاي اجتماعي و آموزش شيوه هـاي مقابلـه، مي تواند به كاهش احساس غربت در اين دانشجويان كمك نمايد.

-18286237446

واژگان كليدي: تنهايي، دانشجويان، ايران
لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Mobasheri M, Solati SK, Bakhshi S. Comparison of homesickness among freshmen students, half and one year after
510165621

their entrance to Shahrekord University of Medical Sciences. Pejouhandeh 2012;17(5):241-5.

مقدمهP0F1
زندگي دانشجويي شرايطي تازه اسـت كـه بـراي دانشـجويانجديد تنيدگي هاي خاص خود را به همراه دارد كه يكي از آنهـااحساس غربت اسـت (1 و 2). پديـده احسـاس غربـت عبـارتاست از وضعيت پيچيده شناختي، انگيزشي و هيجـاني خـاصكه با اشتغالات ذهني فراوان در مورد محيط قبلي و تمايل بـهبازگشت به سمت آن همراه است و معمولاً بـا خلـق افسـرده و

*نويسنده مسؤول مكاتبات: دكتر محمود مباشـر ي؛ شـهركرد ، بلـوار آ يـ ت اﷲ كاشاني، ستاد دانشگاه علوم پزشـك ي چهارمحـال و بخت يـ اري، معاونـت تحقيقـات و فنـــاوري؛ تلفـــن تمـــاس : 2802962- 913-98+؛ پســـت الكترونيـــك:[email protected]

علائم مختلف رواني- تني تجربه مي شود( 3).P P بر اساس گزارش انجمن سـلامتي دانشـجويان در آمريكـا ، 2 هفتـه اول ورود بـهدانشگاه زمان بسيار بحراني براي فرآيند سـازگاري دانشـجوياناست (4 و 5) و احسـاس غربـت مـي توانـد بـه كمبـود روابـطاطمينان بخش و احساس تنهايي منجر شود و زمينـه سـاز بـروزاضطراب، افسردگي، مصرف مواد، الكل و حتي خودكشي باشـد (6). فيشر (7) و ون فليت (8) اظهار مي دارند كـه در مجمـوع
50 الي 70 درصد افراد حداقل يك بار در عمر خويش احساس غربت را تجربه كـرده انـد. بـين 30 الـي 60 درصـد دختـران وپسران دانشجوي انگليسي در طـول سـال اول دانشـگاه دچـاراحساس غربت مي شـوند (11-9). بـرت ( 12) و لـو (13) ايـنپديده را در گروهي از دانشجويان سال اول استراليايي و چيني بررسي كردند و دريافتند كـ ه همگـي بـه درجـاتي از احسـاسغربت مبتلا بودند.
به منظور بررسي احسـاس غربـت ابزارهـاي متفـاوتي بـه كـارگرفته شده است (14 و 15) اما ابزاري كه بر پايه قالبهاي نظري احساس غربت را توجيه مـي كنـد، پرسشـنامه 45 مـاده اي فـنفليت (8) مي باشد. اين پرسشنامه در طـي يـك مطالعـه توسـط اژه اي و همكاران در ايران اعتباريابي شـد و نهايتـ اً فـرم فارسـى پرسشنامه احساس غربت با 36 ماده به دست آمد. اگرچه 9 ماده در تحليل عوامل فرم فارسى از اصل پرسشنامه كنار گذاشته شد، اما تعداد سازه ها همانند نسخه اصلى 5 سازه مى باشد (16).
از آنجا كه در شرايط تحصيلي، احساس غربت شديد در بـيننوجوانان و جوانـــان مي تواند منجـر بـه مشـكلات تحصـيلي،حواس پرتي، عزت نفس پايين و يا افكار و رفتارهـاي وسواسـيگردد، بنابراين توجه به اين پديـده و بررسـي آن مـي توانـد درپيشگيري از موارد مذكور مؤثر واقع شود. از آنجا كه مطالعه اي در زمينه بررسي وضعيت احساس غربت دانشجويان رشته هاي پيراپزشكي يافت نشد و به نظر مـي رسـيد دانشـجويان سـاكنخوابگاه به دليل دوري از خانواده بيشتر در معرض خطر باشند، لذا مطالعه حاضر بـا هـدف تعيـين ميـزان احسـاس غربـت دردانشجويان ساكن خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي شـهركرد در سال تحصيلي 88-1387 انجام شد.

مواد و روشها
در اين مطالعـه توصـيفي – مقطعـي ، جمعيـت مـورد مطالعـه دانشجويان ورودي سال 87 ساكن در خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد بودند كه به صورت سرشماري پس از توجيه در زمينه اهداف پژوهش وارد مطالعه شدند. معيـار ورود تمايـل بـهشركت در مطالعـه و معيارهـاي خـروج جابـه جـايي و انتقـال ازدانشگاه مورد نظر، عدم تكميل همه بنـدهاي پرسشـنامه، تغييـرمحل سكونت و خروج از خوابگاه بود. در ابتدا 176 دانشـجو واردمطالعه شدند. در مراجعه بعدي در 6 ماه بعد 150 نفر مشـاركت
242/ دوماهنامه پژوهنده مقايسه احساس غربت دانشجويان خوابگاهي در …
داشتند و در سومين مراجعه جهت تكميـل پرسشـنامه هـا 121 نفر اقدام به تكميل پرسشنامه نمودند.
ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه احساس غربت فن فليـتبود كه توسط اژه اي و همكاران (16 ) در ايران اعتباريابي شده بود. فرم فارسى پرسشنامه با 36 مـاده و 5 سـازه مشـتمل بـر دلتنگى بـراى خـانواده ، ميـل برگشـت بـه مـوطن ، سـازگارى،احساس تنهايى، دلتنگى براى افراد و محيط آشـنا مـى باشـد و ضريب آلفاي هر يك از سازه ها بـه ترتيـب 90% ، 89% ، 85%، 84% ، 69% به دست آمده اسـت (16). پرسشـنامه بـا مقيـاسليكرت 5 گزينه اي (هرگز، كمي، متوسط، زياد، خيلي زياد) بود و نمره دهي سؤالات از 0 تا 4 انجام شد. پس از تبـديل نمـراتبه درصد، كمترين نمره اي كه از اين پرسشنامه بـراي سـنجشميزان احساس غربت به دست مي آمد صفر و بيشترين نمره اي كه حاصل مي شد 100 بود. بر اسـاس ماهيـت سـؤالات، نمـرهبالاتر نشان دهنده احساس غربت بيشتر بود .
تجزيه و تحليل اطلاعات با روشهاي آمار توصـيفي و تحليلـي وبا اسـتفاده از نـرم افـزار 16SPSS انجـام شـد. جهـت مقايسـهميانگين نمره احساس غربت در 3 زمان از آزمون آناليز واريـانسبا تكرار مشاهدات و براي مقايسه ميـانگين نمـره كلـي احسـاسغربت در دو جنس از آزمون تي مستقل و براي مقايسه ميـانگيننمره كلي فاصله محل سكونت تا خوابگاه از آزمون آنـوا اسـتفادهشد. همچنين جهت تعيين همبستگي بـين احسـاس غربـت بـاعلاقه به رشته تحصيلي از آزمون اسپيرمن استفاده شـد. 05/0< P سطح معني داري اختلافها در نظر گرفته شد.

يافته ها
در كل 121 نفر در هر 3 مرحله پرسشنامه را تكميل نمودند كـه
77 نفر دختر (6/63%) و 44 نفر پسر (4/36%) بودند .100 نفـر ازدانشجويان (6/82%) به رشته تحصيلي خود علاقه مند بودند. بـيناحساس غربت و علاقه به رشته تحصـيلي همبسـتگي معنـي دار و غير مستقيم وجود داشت، به صورتي كه با وجود علاقـه بـه رشـتهتحصيلي احساس غربت كمتر بود (17/0p<0/05 ،r=-). ميـانگيننمره احساس غربت در دانشجويان بر حسب فاصله محل سـكونتتا خوابگاه اختلاف معني داري با هم نداشت (جدول 1).
جدول1. مقايسه ميانگين نمره احساس غربت بر حسب فاصله محل سكونت تا خوابگاه
نمره احساس غربت (انحراف معيار± ميانگين) فاصله محل سكونت تا خوابگاه
42/27±13/54 كمتر از 50 كيلومتر
42/29±10/92 50 تا 100 كيلومتر
42/48±16/67 100 تا 150 كيلومتر
39/83±12/58 150 تا 200 كيلومتر
43/76±15/56 بيش از 200 كيلومتر
p=0/95 سطح معني داري آزمون آنوا

شماره 5، پي در پي 89، آذر و دي 1391 دكتر محمود مباشري و همكاران/ 243

ميانگين نمره سازه هـاي احسـاس غربـت در 3 زمـان اخـتلاف 62/13±36/37 بــود (05/0<p). در جــدول 3 ميــانگين نمــرهمعني داري با هم نداشـ ت (جـدول 2). ميـانگين نمـره احسـاس س ازه ه اي احس اس غرب ت در دو ج نس مقايس ه ش ده اس ت غربــــت كلــــي دختــــران 70/11±35/44 و در پســــران (جدول3).
جدول2. ميانگين نمره سازه هاي احساس غربت دانشجويان در بدو ورود، پس از 6 ماه و پس از 12 ماه*
پس از 12 ماه (انحراف معيار± ميانگين) پس از 6 ماه (انحراف معيار± ميانگين) بدو ورود (انحراف معيار± ميانگين) سازه هاي احساس غربت
22/41±21/34
50/77±20/87
13/76±21/34
41/54±17/81
51/15±17/34
43/06±14/89 21/07±17/84
49/43±22/19 13/34±5/46
41/40±18/31
49/09±20/38
41/93±16/61 41/81±12/83 20/50±16/48
46/90±20/99
12/57±5/16
40/20±20/15
49/38±19/40
40/44±15/92
در هر 3 زمان احساس تنهايي
دلتنگي براي افراد و محيط آشناسازگاري
ميل برگشت به وطن دلتنگي براي خانواده احساس غربت كلي
ميانگين نمره احساس غربت كلي
*اختلافها در هيچ موردي معني دار نيست.
جدول3: توزيع نمره سازه هاي احساس غربت بر اساس جنس دانشجويان
پسر (انحراف معيار± ميانگين) سازه هاي احساس غربت دختر (انحراف معيار± ميانگين)
20/40±15/99 21/86±13/49 احساس تنهايي
45/97±18/76 50/78±15/37 دلتنگي براي افراد و محيط آشنا
12/32±4/53 13/74±4/00 سازگاري*
39/62±15/01 41/87±14/48 ميل برگشت به وطن
41/78±15/49 54/50±13/99 دلتنگي براي خانواده**
37/36±13/62 44/35±11/70 احساس غربت كلي***
بحث
هر ساله دانشجويان زيادي خانه را به قصد ورود بـه دانشـگاهترك مي كنند. اين امر به همان اندازه كه براي فـرد فرصـتهايجديد به همراه مي آورد، وي را با چالشها و عوامل تـنش زا نيـزروبرو مي كند. به طور اخص عوامل به سـتوه آورنـده هيجـاني،تنيدگي زاهـاي اجتمـاعي ناميـده مـي شـوند كـه يكـي از آنهـااحساس غربت اسـت (2). در مطالعـه حاضـر احسـاس غربـتدانشجويان در بدو ورود ،6 ماه بعد و 12 ماه بعد سنجيده شـدو در هر 3 زمان در حد متوسـط بـود. بـين احسـاس غربـت وعلاقه به رشته تحصيلي همبستگي غيرمستقيم وجـود داشـتبه صورتي كه با وجود علاقه به رشته تحصيلي احساس غربـتكمتر بود. در همين زمينه بيان شده كه دانشجوياني كه دچـا ر احسـاس غربـت مـي شـوند نارضـايتي بيشـتري از تحصـيل در دانشگاه دارند و مشكلات تحصيلي و احتمال تـرك تحصـيل در آنان 3 برابر جمعيت عادي است (4 و 5). شايد انتخـاب رشـتهتحصيلي با آگاهي و بر اساس علاقه فـردي و بـدون تحميـل ازس وي خـانواده و آش نايان بتوان د پدي ده احسـاس غرب ت ومشكلات ناشي از آن را كاهش دهد.
بين احساس غربت دانشجويان بـا فاصـله محـل سـكونت تـاخوابگاه ارتباط، معنـي داري يافـت نشـد. در همـين رابطـه درمطالعه دهقاني و همكاران نيز رابطـه معنـي داري بـين فاصـله
*P<0/07, **P< 0/001, ***P< 0/05

محل سكونت و احساس غربت يافـت نكردنـد (17). در بعضـيمطالعات بيان شده كه تغييـرات فرهنگـي كـه در نتيجـه نقـلمكان ايجاد مي شود مي تواند فرد را دچار احساس غربـت كنـد (18). در مطالعــه فريتــ ز و همكــاران نتــايج نشــان داد كــهدانشجويان آسيايي و اروپايي كه در آمريكا تحصـيل مـي كننـداحساس غربت بيشـتري دارنـد كـه بـه دليـل تـأثير تغييـراتفرهنگي مي باشد (19)، امـا در مطالعـه مـا و مطالعـه دهقـانيجابه جايي دانشجويان در بين شهرهاي ايران بود لـذا تغييـراتفرهنگي فاحشي وجود نداشته است كه سبب ايجـاد احسـاسغربت شود .
در بررسي احساس غربت در دو جنس مشـخص گرديـد كـهاحساس غربت دانشجويان دختر به طور معنـي داري بيشـتر ازدانشجويان پسر بود و در بـين 5 سـازه احسـاس غربـت فقـطميانگين نمره سازه دلتنگي براي خانواده در دختران بيشـتر ازپسران بود، به اين معني كه دختـران بيشـتر دلتنـگ خـانوادهمي شوند. در مطالعه دهقاني و همكاران نيز احسـاس غربـت دردانشجويان دختر به طور معني داري بيشتر از پسران بود (17).
در مطالعه يعقوبي و همكاران نيز نتايج نشان داد كـه احسـاسغربت دانشجويان پسر كمتر از دانشجويان دختر بود و از آنجـاك ه ب ين س لامت روان دانش جويان و احس اس غرب ت رابط ه معنــي دار بــود، ســلامت روان دانشــجويان پســر را بيشــتر ازدانشجويان دختر بيان كرده بودند (20). در مطالعـه بشـارت وهمكاران هم نتـايج حـاكي از آن بـود كـه احسـاس غربـت دردانشجويان دختر به طور معني داري بيشـتر از پسـران اسـت وچنين استدلال شده كه چون يكي از مؤلفه هاي احساس غربت افسردگي است و افسردگي در زنان بيشتر از مردان مـي باشـد ، لذا زنان احساس غربت بيشـتري را تجربـه مـي كننـد (21). از دلايل ديگر مي تواند خودداري پسران در بيان و ابـراز دلتنگـيبراي خانه و خانواده باشد. به لحاظ فرهنگي ابراز دلتنگي بـرايخانواده از سوي پسران كمتر پذيرفتني است لذا پسران كمتـراحساس دلتنگي خود را بيـان مـي كننـد. نكتـه ديگـر آن كـهدختران در فرهنگ ايراني با محدوديتهاي بيشـتري در جامعـهنسبت به پسران رو به رو هستند و در نتيجه ممكن است زمان بيشتري را در محيط خوابگاه بگذراننـد، كمتـر بـه فعاليتهـايجانبي سرگرم كننده بپردازند و به علت صرف زمان بيشـتر درمحيط خوابگاه احساس غربت بيشتري را تجربه كنند. در واقـعتس هيلات و فض اهاي فراغت ي موج ود ب راي دخت ران بس يار محدود مي باشد. به نظـر مـي رسـد دختـران جـوان بـه دليـلانتظارات اجتماعي نيازمند برنامه هاي فراغتي متفاوتي هسـتندكه در صورت عدم وجود چنـين برنامـه هـايي دختـران بيشـترمستعد افسردگي مي شوند (17). نكته جالـب توجـه اينكـه درمطالعه فيشر و همكـارا ن (11)، فيشـر و هـود (10) و مطالعـهبرين و همكاران (9) نتايج متفاوت بود و احساس غربـت در دوجنس تفـاوت معنـي داري نداشـت . شـايد دليـل ايـن موضـوعشرايط فرهنگي موجود در جوامع غربي باشد كه دختـران هـممانند پسران اوقات فراغت خـود را سـپري مـي كننـد و لـذا دراحساس غربت تجربه مشابهي دارند.
244/ دوماهنامه پژوهنده مقايسه احساس غربت دانشجويان خوابگاهي در …
كمبود عزت نفس و كم جرأت بودن از ويژگيهاي افـراد داراي احساس غربت است . اين عدم اعتماد به خـود در افـراد دچـار احسـاس غربـت ، مـي توانـد زمينـه سـاز اجتنـاب از تماسـهاي اجتماعي شود. بر اساس تحقيقات انجام شده، دانشجويان دچار احساس غربت، علاوه بر داشـتن ميـزان بـالايي از افسـردگي و اضطراب، تمايل به انـزواي شـديد و دوري از اجتمـاع دارنـد و احساسات خود را بيان نمي كنند (3). همچنان كه ساير بررسيها نشان مي دهند، آموزش جرأت ورزي مي تواند بر مشكلاتي كـه داراي جنبه هاي شناختي و رفتاري همانند اضطراب، افسردگي ،هراسهاي اجتماعي و افزايش تعاملات اجتماعي هستند، اثرگذار باشد. اگر يكي از مشكلات افراد دچار احساس غربت، نقـص در مهارتهاي اجتماعي بـه خصـوص نقـص در مهارتهـاي برقـراريارتباط در محيط جديـد در نظـر گرفتـه شـود ، افـزايش رفتـارجرأت ورزانه از طريق افزايش اعتماد به نفس در محـيط جديـدمي تواند ناسازگاريهاي دانشجويان به خصوص آنهايي كه ريشـهدر نقص تعاملات در روابط اجتماعي دارند را كاهش دهد (22). ل ذا برگــزاري چنــين دوره هــاي آموزشــي و اراي ه خــدمات روانشـناختي توسـط متخصصـان بـه دانشـجويان در بـدو ورود پيشنهاد مي شود تـا بتـوان تجربـه هـاي احسـاس غربـت را دردانشجويان خوابگاهي تا حدودي كاهش داد.
از محدوديتهاي اين پژوهش مي توان به عـدم مشـاركت همـهدانشجويان تا انتهاي مطالعه اشاره كرد همچنـين عـدم انجـاممشاوره و تست هاي اوليه جهت افتراق افراد با اختلالاتي ماننـدافسردگي، اضطراب و ….. را مي توان از ديگر ضـعفهاي مطالعـهبرشمرد. پيشنهاد مي شود ساير پژوهشگران در مطالعاتي از اين قبيل، محدوديت فوق را برطرف نمايند.

نتيجه گيري
با توجه به ارتباط موجود بين احساس غربت و سلامت روانـيكه در مطالعات ديگران بيان شده است، از آنجا كه نتـايج ايـنتحقيق بالا بودن احساس غربت در دانشجويان دختـر را نشـانداد و به دليل اهميت سلامت رواني در اين قشر از جامعـه كـهمادران آينده مي باشند، اجراي برنامه هـاي تفريحـي، آموزشـيهمراه با بسط شيوه هاي دسترسـي بـه حمايتهـاي اجتمـاعي و آموزش شيوه هاي مقابله، مي تواند بـه كـاهش احسـاس غربـت كمك نمايد.

تشكر و قدرداني
در انتها نويسندگان بر خود لازم مي دانند از معاونـت محتـرم
تحقيق ات و فن اوري دانش گاه عل وم پزش كي ش هركرد ك ه هزينـه ه اي طـرح ب ه ش ماره 687 را تـ أمين نمودن د و كلي ه دانشجوياني كه در انجام اين مطالعه ما را ياري كردنـد تشـكر و قدرداني نمايند.
1208932137823

REFERENCES
Tabe bordbar F, Rasoolzadeh Tabatabaie K, Azad Falah P, Samani S. Effect of assertiveness training on homesickness in girls students. J Mazand Univ Med Sci 2009; 19(73): 28-33 (Full Text in Persian)
Yeh CJ, Inose M. International students’ reported English fluency, social support satisfaction, and social connectedness as predictors of acculturaive stress. Counsel Psychol Q 2003;16(1):15-28.
شماره 5، پي در پي 89، آذر و دي 1391 دكتر محمود مباشري و همكاران/ 245
Benn L, Harvey JE, Gilbert P, Irons C. Social rank, interpersonal trust and recall of parental rearing in relation to homesickness. Pers Individ Dif 2005;38(8):1813-22.
Abasiniya M. Study of assertiveness training and self steem on boy’s student in ghome (Dissertation). Tehran: Allame Tabatabaie University; 2000. (Text in Persian)
Adlaf EM, Gliksman L, Demers A, Newton-Taylor B. The prevalence of elevated psychological distress among Canadian undergraduates: findings from the 1998 Canadian Campus Survey. J Am Coll Health 2001;50(2):67-72.
Archer J, Irland J, Amus SL, Broad H, Currid L. Derivation of a homesickness scale. Br J Psychol 1998;89(Pt 2):205-
21.
Fisher S. Homesickness, cognition, and health. Sussex: Lawrence Erlbaum Associates; 1989. p. 37-68.
van Vliet T. Homesickness: Antecedents, consequences, and mediatinbg processes. Wageningen. The Netherlands: Ponsens & Looijen; 2001.
Brewin CR, Furnham A, Howes M. Demographic and psychological determinants of homesickness and confiding among students. Br J Psychol 1989;80(4):467-77.
Fisher S, Hood B. Vulnerability factors in the transition to university: self-reported mobility history and sex differences factors of psychological disturbance. Br J Psychol 1988;79(Pt 3):309-20.
Fisher S, Murray K, Frazer NA. Homesickness, health and efficiency in first year students. J Environ Psychol 1985;5(2):181-95.
Burt CDB. Concentration and academic ability following transition to university: an investigation of the effects of homesickness. J Environ Psychol 1993;13(4):333-42.
Lu L. Adaptation to British universities: Homesickness and mental health of Chinese students. Counsel Psychol Q 1990;3(3):225-232.
Hojat M, Herman MW. Adjustment and psyschosocial problems of Iranian and Flipino physicians in the U.S. J Clin Psychol 1985;41(1):130-6.
Eurelings-Bontekoe EHM, Verschuur M, Koudstaal A, van der Sar S, Duijsens IJ. Construction of a homesickness questionnaire: Preliminary results. Pers Indiv Dif 1995;19(3):319-25.
Ejei J, Dehghani M, Ganjavi A, Khodapanahi M.K. Validation of Utrecht Homesickness Scale in students. J Res Behav Sci 2008;2(1):1-12. (Full text in Persian)
Dehghani M, Khodapanahi MK, Ganjavi A. The role of personality aspects, attachment, affective indicators, and demographic factors of geographical distance and students’ gender in predicting homesickness. Res Psychol Health 2008;2(3):35-45. (Full text in Persian)
Rudmin F. Constructs, measurements, and models of acculturation and acculturative stress. Int J Intercult Relat 2009;33(2):106-23. (Full text in Persian)
Fritz M, Chin D, DeMarinis V. Stressors, anxiety, acculturation and adjustment among international and North American students. Int J Intercult Relat 2008;32(3):244-59.
Ya’ghobi E, Farhadi M, Ghanbari N, Kakabraie K. The association of excitatory intelligence with homesickness and public health in university students. Q Sci Res Psychol Tabriz Univ 2008;3(9):137-53. (Full text in Persian)
Besharat MA, Farhadi M, Gilani B. The relationship between attachment styles and homesickness. Q Sci Res Psychol Tabriz Univ 2006;1(2,3):23-47. (Full text in Persian)
Tabe bordbar F, Rasoolzadeh Tabatabaie K, Azad Falah P, Samani S. Effect of assertiveness and stress inoculation training on homesickness among college students. J Res Behav Sci 2009;2(4):291-6. (Full text in Persian)قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید