پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
سال هفدهم، شماره 4مهر ، و پي آباندر پي 1391 88، صفحات 196 تا 202 تاريخ تاريخ پذيرش دريافت مقاله:مقاله : 30/26/1/10/13911391
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره هيدروالكلي برگ كهور( Prosopis Sp)
علي طاهري*1، امير سيفان2، سميرا جلالي نژاد3، فاطمه ناصري4

استاديار فرآوري محصولات شيلاتي، دانشكده علوم دريايي، دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
فارغ التحصيل مهندسي منابع طبيعي- فرآوري محصولات شيلاتي، دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
دانشجوي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، واحد بين الملل چابهار (سينا)
-10921208647

كارشناس ارشد بيوتكنولوژي، سازمان دامپزشكي ايران، اداره دامپزشكي شهرستان چابهار چكيده
سابقه و هدف: مقاومت ميكروارگانيزم ها به داروها تهديدي اساسي است كه نياز به جستجوي مواد ضـد ميكروبـي را ايجـاب مـي كنـد.گياهان موادي براي حفاظت خود از ميكروب ها فراهم مي كنند كه قابليت استفاده به عنـوان دارو دارنـد. هـدف از ايـن مطالعـه بررسـيخواص ضد ميكروبي عصاره برگ كهور روي برخي باكتري هاي بيمارستاني مي باشد.
مواد و روشها: مطالعه در دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار انجام شد. عصاره هيدروالكلي برگ كهـور اسـتخراج شـد و پـس ازاتوكلاو كردن، اثر غلظتهاي 10، 20، 40 وmg/ml 80 آن روي 4 سويه باكتري بيمارسـتاني بـه روش انتشـار نفـوذي بررسـي گرديـد.سپس اين نتايج با آنتي بيوتيك هاي استاندارد مقايسه گرديد. غلظتهاي حداقل مهاركنندگي رشـد و حـداقل كشـندگي بـه روش رقـتلوله اي مطالعه شد و داده ها با آزمونهاي تجزيه واريانس و دانكن تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: اين عصاره هيدروالكلي پس از اتوكلاو نمودن خاصيت ضد ميكروبي از خـود نشـان داد. غلظـت 40 وmg/ml 80 بـر بـاكترياستافيلوكوكوس اورئوس بيشترين تأثير را داشت كه اخـتلاف معنـي داري بـا تيمارهـاي ديگـر و آنتـي بيوتيـك هـاي اسـتاندارد داشـت(05/0<p). عصاره كهور بر باكتري سودوموناس آئروژينوزا تأثيري نشان نـداد. غلظـتmg/ml 80 بـالاترين تـأثير را بـر اشر يشـياكلي وويبريو كلرا داشت( 05/0<p) كه با تمام تيمارهاي ديگر اختلاف معني داري داشت (05/0<p). كمترين ميـزان لازم ممانعـت كننـدگيبراي استافيلوكوكوس اورئوس و ويبريو كلراmg/ml 2 بود. حداقل غلظت كشندگي براي اين باكتري ها نيز در غلظتهاي بالاتر بـه دسـت آمد.
نتيجه گيري: اتوكلاو نمودن ايجاد تركيبات جديدي با خواص ضد ميكروبي مي نمايد. همچنين باكتري هاي بيمارستاني به كار رفته نسـبتبه آنتي بيوتيك هاي معمول مقاومتر شده اند، درنتيجه عصاره برگ كهور در مقايسه با آنها از اثر ضد ميكروبي بيشتري برخوردار است.

-18286235445

واژگان كليدي: عوامل ضد باكتري، باكتري، كهور لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Taheri A, Seyfan A, Jalalinezhad S, Nasery F. Study of antibacterial effect of Prosopis sp. hydro-alcoholic extract.
510165109

Pejouhandeh 2012;17(4):196-202.

0مقدمهF1
مصرف روزافزون داروهـاي شـيميايي باعـث ايجـاد مقاومـتباكتريايي و عوارض جانبي ديگر مي گردد كـه از خـود بيمـاريخطرناكتر اسـت( 1). امـروزه بـه دليـل تغييـر فـرم مقـاومتيباكتري ها و مقاوم شـدن آنهـا بـه آنتـي بيوتيـك هـاي معمـولگرايش به جايگزيني آنها با آنتي بيوتيك هاي نوين مـي باشـد وازاين بين اخيراً فـرآورده هـا يي بـا منشـأ گيـاهي كـه فعاليـت

*نويسنده مسؤول مكاتبات: ، دكتر علـي طـاهري؛ آدرس: چابهـار، دانشـگاهدريـــانوردي و علـــوم دريـــايي چابهـــار، صـــندوق پســـتي 99717-56499؛ پست الكترونيك: [email protected]

ضد ميكروبي از خـود نشـان مـي دهنـد جايگـاه ويـژه اي پيـداكرده اند (2 و 3). گياهان تا چند دهه گذشـته بـه عنـوان دارومورد استفاده بودند و امروزه با وجود پيشرفت علـوم و توسـعهداروهاي سنتزي، هنـوز گياهـان دارويـي در مقيـاس گسـتردهمورد استفاده اند و طب سنتي دوباره احيا مي گردد( 4 و 5). در سالهاي اخير تحقيقات گسترده اي به منظور ارزيـ ابي اثـر ضـدميكروبي انواع اسانس ها و عصاره هـا صـورت گرفتـه اسـت كـهحاكي از قدرت و توانـايي ايـن تركيبـات در ممانعـت از رشـددامنه وسيعي از ميكروارگانيزم هاي بيماريزاست( 6).
گياه كهور از خـانواده ميموزاسـه (Mimosaceae) (شـكل 1)، گياهي است كه در سواحل جنوبي كشـور ايـران در اسـتانهايسيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشـهر، خوزسـتان و جنـوبفارس رويش دارد( 7). جنس كهور 44 گونه را در بر مي گيـردكه 40 گونه بـومي آمريكاسـت و از ميـان آنهـا 4 گونـه كهـورآمريكــايي يــا پاكســتاني Prosopis julifilora))، كهــورك Prosopis farcta))، كهــور ايرانــي Prosopis cineraria)) و كلزيان Prosopis koelziana)) در ايران يافت مـي شـود. گيـاهكهور در كشورهاي مختلف از جمله هنـد، پاكسـتان، نيجريـه،غنـا، برزي ل و پ رو از اهمي ت خاصـي در اقتص اد روس تاييبرخوردار است و گزارشهاي متعددي از ارزش غذايي و دارويـيآن وجود دارد. در هند آنرا راه حل سبز آلودگي فلزات سنگين در معــادن ســاحلي مــي داننــد؛ همچنــين پناهگــاه و مكــانتخم ريزي پرنـدگان مهـاجر و داراي اهميـت حفاظـت محـيطزيستي است. صمغ آن ماده بسيار مفيدي براي كپسوله كـردنمواد است و تركيبات دانه اين گياه به عنـوان ح جـم دهنـده وعامل ثبات در صنايع غذايي به كار مي رود. بـ ه عـلاوه در طـبسنتي در تركيب با تنبـاكو بـراي تسـكين درد دنـدان كـاربردداشته و قسمتهاي مختلف گياه حاوي تركيبات پلي فنله و تانن با اهميت پزشكي است( 11-8). از جمله خواص مهـم دارويـيكهور خواص ضد ميكروبي آن است (14-12).

شكل 1- گياه كهور مورد استفاده در تحقيق حاضر

در حال حاضر مقاومت باكتريايي به يك مشكل بزرگ جهاني تبديل شده است چنان كه شعار سـال 2011 سـازمان جهـاني بهداشـ ت “مقاومـت بـه داروهـاي ضـد م يكروبـي يـك تهدي د جهاني” مي باشد.
برخــي بــاكتري هــاي گــرم منفــي ماننــد اشريشــياكلي و سودوموناس آئروژينوزا و برخي از باكتري هاي گرم مثبت مانند استافيلوكوكوس اورئوس داراي ويژگيهاي خاصي در عفونتهاي باكتريايي مي باشند و از بيشتر نمونه هاي كلينيكي ارجاع شـدهبه آزمايشگاههاي تشخيص طبي جداسـازي مـي گردنـد ( 15 و 16). از سويي ديگر سالانه گزارشـ هايي از ابـتلا بـه وبـا توسـطويبريو كلرا كه يك باكتري گرم منفي است گـزارش مـي شـود .
ابتلا به اين باكتري در شهرستانهاي جنـوبي كشـور بـه دليـلمصرف خام يا نيمه خام آبزيان و يا خوردن سبزيجات آلوده كه توسط فاضلاب آبياري شده اند ديده شده است. بر ايـن اسـاسبه دليل اهميت گياهان دارويي در طب سنتي و عوارض جانبي بسيار اندك اين داروها بر انسان، در مطالعه حاضر بـه بررسـياثر ضد ميكروبي عصاره هيدروالكلي برگ گيـاه كهـور بـر ايـنباكتري هاي بيمارستاني پرداخته شده است.

مواد و روشها
مطالعه حاضر در سـال 1390 در آزمايشـگاه ميكروبيولـوژيدانش گاه دري انوردي و عل وم دري ايي چابه ار انج ام گردي د.
عصاره گيري با اندكي تغيير بر اسـاس منبـع (17) انجـام شـد:برگهــاي گيــاه كهــور در فصــل بهــار در شهرســتان چابهــارجمع آوري، شستشو و خشـك گرديـد. 600 گـرم پـودر بـرگآسياب شده با 500 ميلي ليتـر آب مقطـر و الكـل اتيليـك 96 درجه به نسبت 1 به 1 مخلوط و بـه مـدت دو روز در تـاريكينگهداري شد. هر 16 ساعت محتويات ارلن به مدت 25 دقيقـهبه هم زده شد و در پايان محتويات ارلن به وسيله كاغذ صـافيواتمن شماره 41 صـاف شـد و مـايع صـاف شـده در دسـتگاهتبخيرگر چرخان تحـت خـلأ (Rotary evaporator) در دمـاي50 درجه سانتي گراد عصاره گيري گرديد. عصاره تغلـيظ شـدهدر پتري ديش هاي استريل ريخته شده و در دمـاي 40 درجـهسانتي گراد آون خشك گرديد. پودر خشك شده جمع آوري و با آب مقطر استريل، غلظتهـاي 10، 20، 40 و mg/ml 80 تهيـهشد و 2 قسمت گرديد: يك قسمت بدون اتوكلاو نمودن مـوردبررسي خواص ضد ميكروبي قرار گرفت و يك قسـمت اتـوكلاوشد و مورد بررسي قرار گرفت.
باكتري هاي استافيلوكوكوس اورئوس، سودوموناس آئروژينوزا ،ويبريــو كلــرا ســروتيپ اوگــاوا ogava)) و اشريشــي اكلي از نمونه هاي بيمـا ران مراجعـه كـرده بـه بيمارسـتان امـام علـيشهرستان چابهار پس از آزمايشهاي تخصصي ميكروبيولوژيـكبراي تأييد ميكروارگانيزم ها، تهيه گرديد. سويه هـاي باكتريـاييتهي ه ش ده توس ط س ازمان دامپزش كي كش ور و آزمايش گاهميكروبيولوژي دانشـگاه علـوم پزشـكي سيسـتان و بلوچسـتانتأييد گرديد. كشتهاي خالص در محيط كشـت نوترينـت آگـاركشت و تا زمان مطالعه در دماي يخچال نگهداري شد( 18).
يك روز قبل از انجـام آزمـايش از كشـت مـادر مقـداري بـهمحيط مولر هينتون براث اضـافه گرديـد و پـس از 24 سـاعتانكوباس يون در ف از لگ اريتمي رش د ب اكتري، ب ا اس تفاده ازاسپكتروفتومتر، غلظت باكتري ها با لوله استاندارد مـك فارلنـدشماره 5/0 (108× 5/1) برابر شد. اين سوسپانسيون به عنـوانذخيره در نظر گرفته شد و در هنگام مصرف در همـان روز بـهنس بت 1:100 در مح يط مش ابه رقي ق گردي د( 6 10× 5/1) (19).
حساسيت ميكروارگانيزم هاي بيمارستاني به عصـاره كهـور بـااســتفاده از روش نفــوذ انتشــاري (Disk diffusion) بررســي گرديـد . 20 ميكروليتـر سوسپانسـيون باكتريـايي روي محـيطكشت نوترينت آگار چكانده شد و با يك سوآپ كتـان اسـتريلروي محيط گسترش يافت. ديسك هاي خام استريل به قطـر 6 ميلي متر روي سطح محيط كشت قرار گرفت و 15 ميكروليتـراز محلول كهور در غلظت مشخص روي ديسك ها چكانده شـد.
از ديسك هاي استاندارد استرپتومايسين 10، جنتامايسين 10، تتراسايكلين 30 و اريترومايسين 15 ساخت شركت ايران دارو به عنوان استاندارد استفاده گرديد. پليت ها 24 ساعت در دماي 37 درجه سانتي گراد انكوبه شدند و هاله عدم رشد بـاكتري هـابا استفاده از كوليس ورنيه اندازه گيري و ثبت شد. آزمايشها بـا3 تكرار انجام گرديد.
با استفاده از روش رقت لوله اي، حداقل غلظـت مهاركننـدگيرشــد يــا Minimum Inhibitory Concentration (MIC) و حداقل غلظت كشندگي يا Minimum Lethal Concentration
(MLC) عصاره كهور تعيين گرديد( 20 و 21). براي هر غلظت و هر باكتري يك سري لوله آزمايش 9 تـايي اسـتفاده گرديـد.
7 لوله براي رقت هاي مختلف، يك لوله شاهد مثبت و يك لوله شاهد منفي بود. به لوله هـاي آزمايشـي 9 ميلـي ليتـر محلـولنوترينت براث اضافه شده و استريل گرديد .1000 ميكروليتر از رقت عصاره كهور به لوله اول اضافه شد و پس از هموژن شدن 1000 ميكروليتر از مايع هموژن به لوله دوم اضافه شـد و ايـنعمل ادامـه يافـت و از لولـه هفـتم 1000 ميكروليتـر محلـولهموژن دور ريخته شد. به تمامي لوله هـا غيـر از شـاهد منفـي10 ميكروليتر سوسپانسيون باكتري مطابق لوله 1 مك فارلنـداضافه شد. همه لوله ها بـراي 24 سـاعت در دمـاي 37 درجـهسانتي گراد انكوبه شدند و پـس از آن لولـه هـا از نظـر كـدورتناشي از رشد باكتري بررسي شدند. آخـرين لولـه اي كـه هـيچكدورتي ديده نشد به عنوان حداقل غلظـت ممانعـت كننـدگيرشد در نظر گرفته شد. از همه لوله هـاي فاقـد كـدورت رشـدجهت تعيين حداقل غلظت كشندگي عصاره مورد به روش پور پليت(Pour Plate) كشت داده شد و آخرين غلظتي از عصـارهكه قادر به مرگ 9/99% از باكتري هاي زنده اوليه بود به عنوان حداقل غلظت كشندگي ميكروارگانيزم ها در نظـر گرفتـه شـد(22 و 23). كليه آزمايشها در 3 تكرار انجام شد و از نـرم افـزارGraphpad-Prism 7.00 و آزمون تجزيه واريانس براي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون دانكن بـراي مقايسـه تيمارهـا اسـتفادهگرديد.

يافته ها
عصاره هيدروالكلي استخراج و حل شده در آب مقطر قبـل ازاتوكلاو كردن هيچ خاصيت ضد ميكروبي بر سويه هاي بـاكترين امبرده نداش ت ول ي پ س از ات وكلاو نم ودن خاص يت ض د ميكروبي از خود نشان داد. جـدول 1 نتـايج حاصـل از آزمـونانتش ار نف وذي عص اره كه ور ب ا غلظته اي مختل ف ب ر رويميكروارگانيزم هاي تحت مطالعه را نشان مي دهد. بر اين اساس غلظــ ت 40 و mg/ml 80 عصــ اره كهــ ور بــ ر بــ اكتري اس تافيلوكوكوس اورئ وس بيش ترين ت أثير را نش ان داد ك ه اختلاف معني داري با تمامي تيمارهاي ديگر و آنتي بيوتيك هاي اســتاندارد داشــت و هالــه عــدم رشــد بيشــتري نشــان داد (05/0<p). غلظتهاي كمتر نيز با يكديگر اخـتلاف معنـي داري نشان دادند كه همگي با آنتي بيوتيك هـاي اسـتاندارد اخـتلافمعني داري داشتند( 05/0<p). اريترومايسين و استرپتومايسين بر روي باكتري تأثيري نشان ندادند.
عصاره كهور در هيچ كدام از غلظتها بر بـاكتري سـودوموناسآئروژينــوزا تــأثيري نشــان نــداد و بــالاترين تــأثير در بــين آنتي بيوتيك هاي استاندارد مربوط به جنتامايسين بـود كـه بـااسترپتومايسين اختلاف معني داري نشان داد( 05/0<p).
در مطالعه تأثير عصاره برگ كهور بر باكتري اشريشياكلي نيز مشخص گرديد كه غلظت mg/ml 80 بالاترين تأثير را بر ايـنسويه باكتري دارد( 05/0<p) و غلظتهاي mg/ml 40 و 20 بـاجنتامايسين اختلاف معني داري نداشتند( 05/0>p).
غلظت mg/ml 80 بالاترين تأثير را بر باكتري ويبريـوكلرا نشـانداد كـه ب ا تم امي تيماره اي ديگـر اخ تلاف معن ي داري داش ت (05/0<p). غلظتهاي كمتر نيز تأثير مثبتي نشان دادند كه همگي با هم اختلاف معني داري داشـتند ( 05/0<p). غلظـتmg/ml 20 با آنتي بيوتيـك هـاي اسـتاندارد اخـتلاف معنـي داري نشـان نـداد(05/0>p). غلظ ت mg/ml 10 اريترومايس ين و استرپتومايس ين نيز تأثيري بر اشريشياكلي و ويبريو كلرا نشان ندادند.
نتـايج حـداقل غلظ ت ممانعـت كنن دگي از رشـد و ح داقلغلظت كشندگي ميكروارگانيزم ها بعد از 24 سـاعت كشـت درجدول 2 نشان داده شده است. بـر اسـاس نتـايج ايـن جـدولعصاره برگ كهور بر بـاكتري سـودوموناس آئروژينـوزا تـأثيري
٭ عصاره كهور تاثير نداشته است.
بحث
در مطالع ه حاض ر عص اره ب رگ كه ور بيش ترين ت أثير را ب ر استافيلوكوكوس اورئوس نشان داد كـه اخـتلاف معنـي داري را بـاآنتي بيوتيك هاي استاندارد داشـت و از آنهـا بهتـر بـود( 05/0<p).
تأثير مثبت عصاره برگ كهور بر ويبريو كلرا سروتيپ اوگاوا نيز بـهخوبي ديده شد و تأثير آن بر اشريشياكلي نيز به شكل هالـه مهـاركنندگي بسيار قابل توجه بود، اگرچه قابليت كشـندگي نداشـت وسودوموناس آئروژينوزا نيز كاملاً به عصاره كهور مقاومت نشان داد .
در مطالعه اين سويه هاي باكتري غلظت عصاره بـرگ كهـور مـورداستفاده نيز اختلاف معني داري در نتايج ايجاد نمود.
مقاومت ميكروارگانيزم ها بـه داروهـا تهديـدي اساسـي بـ راي سلامت انسان است كه نياز به جستجوي مواد ضـد باكتريـاييجديد را ايجاب مي كند. گياهان مواد منحصر بـه فـردي بـرايحفاظت خود از ميكروب ها توليد مي كننـد كـه قابليـت بـالاييبراي استفاده به عنوان دارو دارند( 24 و 25).
گياه كهور از گونه هاي اصلي پوشش فضاي سبز درون و برون شهري استانهاي ساحلي جنوب كشور مـي باشـد كـه در ايـرانبراي تغذيه احشام و در خارج براي تغذيه انسان و دام بـه كـار
نداشـ ت. كمتـ رين ميـ زان لازم ممانعـ ت كننـ دگي بـ راي غلظت كشندگي براي اين باكتري ها نيز در غلظتهاي بالاتر بـهاستافيلوكوكوس اورئوس و ويبريو كلرا mg/ml 2 بـود. حـداقلدست آمد.

جدول 1- مقايسه قطر هاله عدم رشد عصاره برگ كهور و آنتي بيوتيك هاي استاندارد
ويبريوكلرا اشريشياكلي سودوموناس آئروژينوزا استافيلوكوكوس اورئوس
– – –
٭ c11/6±0/84 10 غلظت عصاره (mg/ml)
c7/4 ± 0/1 b8/5 ± 0/14 – b12/6 ±0/24 20
b8/12 ± 0/2 b9 ± 1/17 – a15/46 ± 0/18 40
a10/5 ± 0/3 a± 0/25
11/98 – a15/94 ± 0/48 80
c7/6 ± 0/04 b8/3 a11/29 ± 0/02 d10 جنتامايسين آنتي بيوتيك
– – – – اريترومايسين
cd6/86 ± 0/04 c6/2 – e7/6 ± 0/1 تتراسايكلين
– – b9/9 ± 0/1 – استرپتومايسين
نتايج حاصل سه تكرار است ،٭ هاله عدم رشد ديده نشد. وجود حداقل يك حرف هم نام در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنيدار است. نتـايج ايـن جـدول مربـوط بـهعصاره برگ كهور پس از اتوكلاو نمودن است و به دليل عدم وجود نتيجه در عصاره برگ كهور قبل از اتوكلاو نمودن اين قسمت حذف شده است.

جدول 2- مقايسه حداقل غلظت ممانعت كنندگي از رشد و حداقل غلظت كشندگي عصاره برگ مورد بر ميكروارگانيزم ها
حداقل غلظت كشندگي (mg/ml) حداقل غلظت ممانعت كنندگي از رشد (mg/ml) سويه باكتري
10 2 استافيلوكوكوس اورئوس
-٭ -٭ سودوموناس آئروژينوزا
-٭ 20 اشريشياكلي
20 2 ويبريوكلرا

مي رود( 7 و 26). گزارشهاي متعددي در استفاده از ايـن گيـاهبراي درمان سرفه، درد معده، دهان و چشم، زخم دهان احشام و زخم باز پوست وجود دارد( 29-27). همچنين چاي حاصـلاز كهور براي ناراحتي گوارشي و به عنوان لوسيون پوست مفيد است و خواص ضد ارگانيزمي آن گزارش شده است.
تأثير مثبت عصاره برگ كهور بر استافيلوكوكوس اورئـوس بـانتايج ديگر محققـين همخـواني دارد( 12، 13 و 32-30). بـراساس گزارش بوسمن و همكاران( 2010) عصاره اتانولي كهور روي استافيلوكوكوس اورئـوس مـؤثر بـود بـه طـ وري كـه 15 ميلي متر هاله مهار كننـدگي داشـت (30). كلاپـو و همكـاران(2009) نيز تأثير عصاره آبي و متانولي ريشه و سـاقه كهـور راعليه پاتوژن هاي دهاني از جنس استافيلوكوكوس با 22 تـا 35 ميلي متر هاله مهار كنندگي گزارش نمودنـد ( 13). گزارشـهايموجود عصاره متانولي ريزوم هـاي ريشـه دو گونـه كهـور را بـرعليه استاف اورئوس با حداقل غلظت مهـار كننـدگي كمتـر از mg/ml 1 نشان داد( 12). سانچز و همكاران نيز تـ أثير حـداقلغلظت مهار كنندگي عصـاره متـانولي كهـور را بـر ايـن سـويهباكتري mg/ml 4 گزارش نمودند( 33). در گزارش سـامويلنكوو همكــــاران( 2009) نيــــز تركيــــب 2 و 3 دي هيــــدرو 1 اچ-ايندوليزينيوم كلريد استخراج شده از كهور داراي فعاليت ضد ميكروبي عليه استافيلوكوكوس اورئوس با حـداقل غلظـتكشـندگي 35/0 ميكروگـرم در ميل ي ليتـر بـود( 31). در اي ن تحقيق نيز بيشترين ميزان هاله مهار كننـدگي 48/0±94/15 ميلي متر بود و حداقل غلظت مهار كنندگي و غلظت كشندگي به ترتيب در 2 و mg/ml 10 ديده شد كه بـالاتر از گزارشـهايموجود مي باشد كه مي تواند به دليل مقاومتر بودن سـويه هـايباكتري در اين تحقيق باشد.
در مطالعه حاضر بـه غيـر از سـودوموناس آئروژينـوزا ، تـأثيرآنتي بيوتيك هاي استاندارد بر روي ميكروارگـانيزم هـا كمتـر از عصاره برگ كهور در غلظتهاي مختلف بـود . تـ أثير كمتـر ايـنآنتي بيوتيك ها مي تواند مؤيد مقاوم شـدن سـويه هـاي بـاكترينامبرده باشد و از سوي ديگر مطالعـات مختلـف تـأثير عصـارهكهور بر سودوموناس آئروژينوزا را نشان داده اسـت ( 12 و 32) اما عصاره برگ كهـور در ايـن تحقيـق بـر ايـن بـاكتري تـأثير نداشته كه شايد به علت جهش در اين سويه باكتري باشد كـههمچنان به آنتي بيوتيك ها حساس اما بـه عصـاره مقـاوم شـدهاست.
بر اساس گزارشهاي موجود از تركيـب فيتوشـيميايي كهـور،ساپونين، تانن، آلكالوئيدها، فنول ها و استروئيدها در قسمتهاي مختلف اين گياه اعم از ريزوم هاي ريشه، برگ و غلاف دانه بـهميزان زيادي وجود دارد و خواص ويژه كهـور بـه دليـل وجـودآلكالوئيدهاي پيريدين است. آلكالوئيدهاي پيريدين 2 دسته اند:
داراي حلقه ايندوليزيدين و بدون حلقه ايندوليزيـدين كـه هـردو خاصيت آنتي باكتريال دارند( 13).
در مطالعاتي كه بر روي تـ أثير كهـور بـر اشريشـياكلي انجـامشده بيشتر گزارشها از قدرت مهار كنندگي عصاره مورد بر اين سـويه ب اكتري حكايـت دارد( 32 و 34). آگ راوال و همك اران (2010) اثر ضد ميكروبي گليكوزيدهاي ترپنـي دانـه كهـور راروي اشريشياكلي گـزارش نمودنـد( 12). سـينگ و همكـاران(2011) روي عصاره برگ و غلاف دانـه كـار كردنـد و غلظـتمهـار كننـدگي را بـين 25 ت ا 100 ميكروليتـر در ميلـي ليت ر گزارش نمودند كه عصاره برگ بيشترين تأثير را به خصوص بر روي يك سويه اشريشياكلي مقاوم به آمپي سيلين داشت( 35).
اشريشياكلي ميكروارگـانيزم ي اسـت كـه بـه چنـد نـوع دارويآنتي باكتريال مقاوم است. گزارشهاي ديگري نيز اثـر كشـندگي عصاره كهور را روي اشريشياكلي نشان مـ ي دهـد كـه نشـان ازپتانسيل بالاي اين گياه براي كنترل ميكـروب هـاي مقـاوم بـهدارو حكايت دارد. در تحقيق حاضر نيز عصاره بـرگ كهـور بـرروي اشريشياكلي هاله عدم رشد بـا 25/0±98/11 ميلـي ليتـرقطر نشان داد اما در آزمايش حداقل غلظت كشندگي نتيجه اي حاصل نشد كه مي توانـد دليلـي بـر مقـاوم شـدن ايـن سـويهباكتري بيمارستاني باشد.
تاكنون گزارشي از تأثير عصاره كهور بر باكتري عامل وبا يعنـيويبريوكلرا گزارش نشده است. نتايج تحقيق حاضر تـ أثير مثبـتعصاره هيدروالكلي برگ كهور را بر اين سويه باكتري از سروتيپ اوگاوا نشان مي دهد كه بسيار بهتر از آنتي بيوتيكهـاي مـؤثر بـرآن بود( 05/0<p). در گزارشـي كـه رهبـر و همكـاران (1386) ارائه دادند ويبريوكلرا سروتيپ هاي اينابا و اوگاوا به تتراسـايكلين،اريترومايسين و آمپي سـيلين حسـاس بودنـد( 36). در مقايسـهمي توان گفت كه تأثير كمتر آنتي بيوتيـك هـا در مطالعـه حاضـرمي تواند نشان از مقاوم شدن اين سويه باكتري باشد.
عصاره برگ گياه كهـور قبـل از اتـوكلاو نمـودن تـأثيري بـرگونه هاي ميكروبي نداشت ولي پس از اتـوكلاو نمـودن عصـارهآثار ضد ميكروبـي از عصـاره ديـده شـد. ايجـاد خاصـيت ضـدميكروبي پس از اتوكلاو نمودن مي تواند به اين دليل باشـد كـهبا اتوكلاو نمودن، برخي از تركيبات شـيميايي اسـتخراج شـدهچون ترپن هـا و آلكالوئيـدها شكسـته شـده و ايجـاد تركيبـاتجديدي با خواص كاربردي جديد مي نمايد. پيشنهاد مي گـرددبراي بررسي مواد مـؤثره گيـاه قبـل و بعـد از اتـوكلاو نمـودنمطالعات تكميلي فيتوشـيميايي صـورت پـذيرد. بـا توجـه بـهآزمايشگاهي بودن تحقيق محدوديتي در انجام تحقيـق حاضـروجود نداشت اما در صورتي كه امكان مطالعات فيتوشيميايي و استفاده از دستگاه گـاز كرمـاتوگرافي فـراهم مـي شـد مطالعـهكاملتر انجام مي گرديد.

نتيجه گيري
در جمع بندي مي توان گفت نتايج تحقيق حاضر نشان دهنـدهمقاوم بودن باكتري هاي بيمارستاني به كار رفته در اين مطالعه به آنتي بيوتيك هاي معمول مي باشد و تأثير مثبت عصاره گيـاهكهور نشان دهنده اثر بخش بودن عصاره هيدروالكلي برگ ايـنگياه بر اين سويه هاي باكتريـايي اسـت كـه مـي توانـد راهكـارمناسبي براي معرفي يك آنتي بيوتيك گياهي با عوارض كمتـر ، براي درمان بيماريهاي حاصل از اين سويه هاي باكتريايي باشد. ب ه دلي ل گزارش هاي متع دد اس تفاده پزش كي گي اه كه ور، تحقيقات گسترده آتي براي تبديل ايده بـه پديـده بـر اسـاسعصاره و اسانس قسمتهاي مختلف اين گياه پيشنهاد مي گردد.

تشكر و قدرداني نمودند تشكر مي نماييم. همچنين از دانشگاه دريانوردي و علوم
بدين وسيله از مديريت و پرسنل محترم بيمارستان امام علـي دريايي چابهار كه امكان انجام اين تحقيق را مهيا نمـود تقـديرو اداره دامپزشكي شهرستان چابهار كه صميمانه با ما همكاري مينماييم.
REFERENCES

Mimica-Dukić N, Bugarin D, Grbović S, Mitić-Ćulafić D, Vuković-Gačić B, Orčić D. et al. Essential oil of Myrtus communis L. as a potential antioxidant and antimutagenic agents. Molecules 2010;15(4): 2759-70.
Harikrishnan R, Nisha Rani M, Balasundaram C. Hematological and biochemical parameters in common carp, Cyprinus carpio, following herbal treatment for Aeromonas hydrophila infection. Aquaculture 2003;221(1-4):41-50.
Immanuel G, Vincybai VC, Sivaram V, Palavesam A, Marian MP. Effect of butanolic extracts from terrestrial herbs and seaweeds on the survival, growth and pathogen (Vibrio parahaemolyticus) load on shrimp Penaeus indicus juveniles. Aquaculture 2004;236(1-4):53-65.
Zargari A. Medicinal plants. 6th ed. Tehran: Tehran University Publication; 1990. (Text in Persian)
Ghahraman A. Iran Floura. 15th ed. Tehran: Jungle and Pasture Research Institute Publication; 1983. (Text in Persian)
Naserian R. Study of phyto chemical and antibacterial effect of Myrtus communis (Dissertation). Shiraz: Shiraz University of Medicinal Sciences; 1997. (Text in Persian)
Nahal-Tahmasbi MR. Ecological study of American (Pukestanian) Kahoor and effectiveness for compost production in Hormozgan province. Agric Econ Develop 2000;31(8):305-323. (Full text in Persian)
Rai UN, Pandey K, Sinha S, Singh A, Saxena R, Gupta DK. Revegetating fly ash landfills with Prosopis juliflora L.: impact of different amendments and Rhizobium inoculation. Environ Int 2004;30(3): 293-300.
Senthilkumar P, Prince WS, Sivakumar S, Subbhuraam CV. Prosopis juliflora: a green solution to decontaminate heavy metal (Cu and Cd) contaminated soils. Chemosphere 2005;60(10):1493-96.
Hebbar SS, Harsha VH, Shripathi V, Hegde GR. Ethnomedicine of Dharwad district in Karnataka, India–plants used in oral health care. J Ethnopharmacol 2004;94(2-3):261-6.
FAO. Problems posed by the introduction of Prosopis SPP. in selected counteries. Rome: 2006; p. 35.
Agrawal R, Singh SK, Garg U, Garg HK. Antimicrobial activity of terpene glycoside from the seeds of Prosopis spicigera. J Curr Sci 2010;15(2):399-402.
Kolapo AL, Okunade MB, Adejumobi JA, Ogundiya MO. Phytochemical composition and antimicrobial activity of Prosopis Africana against some selected oral pathogens. World J Agric Sci 2009;5(1):90-93.
Aqeel A, Khursheed AK, Vigaruddin A, Sabiha Q. Antimicrobial activity of julifloricine isolated from Prosopis juliflora. Arzneimittelforschung 1989;39(6):652-5.
Rahimi M, Athari A. Translation of Jawetz Medical Microbiology. Brooks GF, Carroll KC, Butel J, Morse S. 24th ed. Tehran: Aeedj Institute; 2008;320-403. (Text in Persian)
Sharifi A, Naghmachi M, Bahrami S. Antimicrobial Activities of Dorema auchri. Armaghan Danesh Res Sci J Yasuj Univ Med Sci 2010;15(4);378-386. (Full text in Persian)
Sadeghi H. Anti hyperlipidemic and antihypercholestrolemic effectes of Dorema auchri. Proceedings of the second international seminar of traditional medicine. 2004; Iran. (Text in Persian)
Bradley M, Schumann GB, Ward PCJ. Examination of urine. In Henry JB, editor. Todd-Sanford-Davidsohn clinical diagnosis and management by laboratory methods. 17th ed. Philadelphia: WB Saunders Co; 2000.
Alishahi M, Ghorbanpour-Najafabadi M, Najafzadeh-varzi H, Pashmforoush M. Study of antibacterial effect of some herbal extracts against Streptococus iniai, Yersinia rukeri, Aeromonas hydrophyla. Iran J Vet 2010;6(2):21-30. (Full text in Persian)
Rios JL, Recio MC, Villar A. Screening methods of natural products with antimicrobial activity: a review of the literature. J Ethnopharmacol 1988;23(2-3):127-49.
Vanden Berghe DA, Vlietinck AJ. Screening methods for antibacterial and antiviral agents from higher plants. In: Dey PM, Harborne JB editors. Methods in plant biochemistry: Assays for Bioactivity. Volume 6. London: Academic Press limited; 1991.
Sindambiwe JB, Calomme M, Cos P, Totté J, Pieters L, Vlietinck A, et al. Screening of seven selected Rwandan medicinal plants for antimicrobial and antiviral activities. J Ethnopharmacol 1999;65(1):71-7..
Sharifi A, Naghmachi M, Khosravani SAM. A study on antimicrobial effects of Plantago psyllium. Armaghan
Danesh Res Sci J Yasuj Uni Med Sci 2011;62(1-4):191-199. (Full text in Persian)
McDonald LC. Trends in antimicrobial resistance in health care–associated pathogens and effect on treatment. Clin Infect Diseas 2006;42(Suppl 2):S65-71.
Paterson DL. The epidemiological profile of infections with multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter species. Clinic Infect Diseas 2006;43(Suppl 2):S43–48.
Hughes JB, Silva VDA, Silva AR, Souza CDS, Silva AMM, Velozo EDS, et al. Cytotoxicity effect of alcaloidal extract from Prosopis Juliflora Sw. D.C.(Algaroba) pods on glial cells. Braz J Vet Res Anim Sci 2006;43(supl):50-8.
Monroy-Ortiz C, Castillo-Espaňa P. Plantas medicinales utilizadas en el estado de morelos, Centro de Investigaciones Biológicas. México: Universidad Autónoma del Estado de Morelos; 2000. (Text in Spanish)
Argueta A, Gallardo Vázquez MC. Atlas de las plantas de la medicina tradicional Mexicana. Instituto Nacional
Indigenista: 1994. (Text in Spanish)
Nandkarni KM. Indian material medica, Volume I. Mumbai: Bombay Popular prakashan; 2000.
Bussmann RW, Glenn A, Sharon D. Antibacterial activity of medicinal plants of northern Peru- can traditional applications provides leads for modern science. Indian J Ttradit Knowl 2010;9(4):742-53.
Samoylenko V, Ashfaq MK, Jacob MR, Tekwani BL, Khan SI, Manly SP, et al. Indolizidine, antiinfective and antiparasitic compounds from Prosopis glandulosa var. glandulosa. J Nat Prod 2009;72(1):92-8.
Ahmad VU, Sultana A, Qazi S. Alkaloids from the leaves of Prosopis juliflora. J Nat Prod 1989;52(3):497-501.
Salinas Sánchez DO, Arteaga Najera GL, León Rivera I, Dorado Ramirez O, Valladares Cisneros MG, Navarro García VM. Antibacterial activity of medicinal plants from the Huautla Sierra biosphere reserve in morelos (Mexico). Poli Botanica 2009;28:213-25.
Amensour M, Bouhdid S, Fernández-López J, Idaomar M, Senhaji NS, Abrini J. Antibacterial activity of extracts of Myrtus communis against food-borne pathogenic and spoilage bacteria. Int J Food Properties 2010;13(6):1215-24.
Singh S, Swapnil, Verma SK. Antimicrobial properties of Alkaloid rich fractions obtained from various parts of Prosopis juliflora. Int J Pharma Sci Res 2011;2(3):114-20.
Rahbar M, Sabourian R, Saremi M, Abbasi M, Masumi Asl M, Soroush M. Study of epidemiology and antibiotic resistance of Vibrio chlora, biotype Eltor Serotype Inaba in Iranian epidemy of 2005 summer. Res Sci J Ardabil Univ Med Sci 2007;7(1):41-45. (Full text in Persian)قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید