پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
سال هفدهم، شماره 4مهر، و پي درآبان پي 1391 88، صفحات 183 تا 195 تاريخ تاريخ پذيرش دريافت مقاله:مقاله : 30/10/5/10/13911391
بررسي ميزان ريزمغذي فرمولاهاي روده اي موجود در ايران
و مكملهاي پيشنهادي بر اساس كالري دريافتي
فاطمه شكرزاده1 و 2، سميرا ربيعي3*

دانش آموخته دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
كارشناس تغذيه، بخش ICU، بيمارستان امام خميني، دانشگاه علوم پزشكي تهران
-10922208495

دانشجوي دكتراي تخصصي علوم تغذيه، دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي چكيده
سابقه و هدف: بيماراني كه به هر دليلي قادر به مصرف مواد غذايي نيستند، نياز به فرمولاهاي روده اي بـه عنـوان مكمـل دارنـد. حـالسؤال اينجاست كه فرمولاهاي موجود، چه ميزاني از ريزمغذي هاي مختلف را شامل مي شوند، چه كمبودهـايي دارنـد و لازم اسـت چـهمكملهايي همراه آنها تجويز شود. مطالعه حاضر، علاوه بر بررسي كفايـت ميـزان ريزمغـذي هـاي موجـود در فرمولاهـا در سـال 1390، پروتكل هايي را به منظور تكميل انواع فرمولاهاي صنعتي در سطوح مختلف كالري، با استفاده از انواع مكملهاي ويتاميني و مينرالـي، بـاتوجه به ميزان DRI و با حداقل هزينه، ارائه مي دهد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر به روش توصيفي انجام گرفت. فرمولاهاي روده اي مورد بررسي عبارت بودنـد از: انتراميـل ديـابتي،HN و استاندارد، نوتريكامپ استاندارد، انرژي، Fiber D و Intensive و Ensure. ابتدا ميزان ريزمغـذي هـا در 100 كـالري از ايـن فرمولاهـا بـراساس بروشور اين محصولات محاسبه شد. سپس حداقل كالري لازم به منظور تأمين DRI براي هر يك از اين مواد مغذي محاسبه شد.
سپس مكملهايي كه قادر به برطرف كردن كمبود مواد مغذي در هر يك از سطوح كالري باشند و در عين حال، مقدار مواد مغـذي را ازميزان UL بالاتر نبرند در نظر گرفته شدند.
يافته ها: هشت نوع از فرمولاهاي روده اي موجود در ايران مورد بررسي قرار گرفت. بيشـترين كمبـود ريزمغـذي هـا مربـوط بـه سـديم،پتاسيم، ويتامين D، منگنز، منيزيم، ويتامين K و فلوئور بود و كمترين كمبودها مربوط به ويتامين هاي گـروهA ،B و E بـود. بيشـترينمكملهايي كه مورد استفاده قرار گرفته است، مولتي ويتامين Centrum، آمپول ويتامين K ، قرص كلسيم دي، نمك، ويال هـاي سـولفاتمنيزيم، كلريد پتاسيم و نيز چاي است.
نتيجه گيري: فرمولاهاي روده اي موجود در ايران، از نظر تأمين ريزمغذي ها در سطوح مختلف كالري دريافتي، با كاستي هـاي فراوانـيرو به رو هستند؛ چرا كه ممكن است ميزان كالري تخمين زده شده براي هر بيمار، كمتر از ميزان كـالري لازم بـراي تـأمين ايـن مـوادمغذي باشد. لذا مصرف اين فرمولاها بدون استفاده از مكملهاي مناسب با نگراني همراه اسـت. لـذا بررسـي علـل و انجـام اقـدامات لازمجهت تكميل اين فرمولاها توصيه مي شود.

-18286235531

واژگان كليدي: حمايت تغذيه اي، فرمولا، كالري ،ريزمغذي، مكملهاي غذايي، ايران لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Shokrzadeh F, Rabiei S. Determination of micronutrients of available enteral formula in Iran, and suggesting
510165595

supplements regarding patients’ calorie intake. Pejouhandeh 2012;17(4):183-95.

0مقدمهF1
توجه به دريافت كافي مواد مغذي به منظور تأمين سـلامت وافزايش مقاومت بدن در مواجهه با عوامل بيماريزا براي بيماران

*نويسنده مسؤول مكاتبـات : سـم يرا ربيعـ ي؛ تهـران، شـهرك قـدس، بلـوارفرحزادي، خيابان ارغوان غربي، دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي شهيد بهشتي؛ پست الكترونيك: [email protected]

بستري در بيمارستان امري ضـروري اسـت (1 و 2)، چـرا كـهاحتمال حذف برخي وعده هاي غـذايي، مصـرف ناكـافي غـذا ومح دوديت درياف ت غ ذا ب ه دلي ل انج ام برخ ي آزمايش ات، معاينات و يا برخي اعمال جراحي وجود دارد (2 و 3). با توجـهب ه تغيي ر متابوليس م ب دن برحس ب ن وع و ش دت بيم اري،تغييراتي در احتياجات تغذيه اي بيمار ايجاد مي شود كه عمـدتاًشامل افزايش نياز به انرژي، پروتئين و برخي ريزمغذي ها است و عدم توجه به اين مسأله، از علل اصـلي ايجـاد سـوءتغذيه در بيمارستانها است؛ به طوري كه 55% بيمـاران در طـول مـدتبستري در بيمارستان با اين مشكل مواجه مي شـوند. از جملـهعوارض سوءتغذيه، مي توان به مواردي نظيـر تـأخير در بهبـودزخم، تحليل ماهيچـه اي، تضـعيف عملكـرد قلـب، اخـتلال درعملكرد ايمني، كاهش كيفيت زندگي، افزايش ميـزان مـرگ ومير، هزينهها و طول مدت بستري اشاره نمود (4 و 5).
هدف كلي از حمايت تغذيه اي، تأمين نيـاز بيمـار بـه انـرژي ومواد مغذي است كه با توجه به وضعيت فعلـي و نيـز بـر اسـاستاريخچه قبلي تغذيه اي براي هر بيمار متفـاوت اسـت. بنـابراين،تخمين نيازهاي تغذيـه اي هـر بيمـار، پـيش از شـروع حمايـتتغذيه اي، امري ضروري است (2، 3 و6 ). استفاده از فرمولاهـاياستاندارد صنعتي، يكي از راهكارهاي موجود به منظـور برطـرفكردن سوءتغذيه در بيماران بسـتري در بيمارسـتانها اسـت (7 و 8). اگرچه انرژي و درشـت مغـذي هـاي دريـافتي از فرمولاهـايصنعتي، قابل اندازه گيـري اسـت، تنـوع وسـيع ايـن فرمولاهـا ازلحاظ ميزان و نـوع ريزمغـذي هـاي موجـود، مـانع انـدازه گيـريصحيح ميزان دريافت ايـن گـروه از مـواد مغـذي مـي شـود ، بـهگونه اي كه نمي توان پيش بيني درستي از دريافـت ريزمغـذي هـاتوسط بيمار، به ازاي مقدار مشخصي از كالري داشت. به عبـارتديگر، نمي توان مطمئن بود كه دريافت ريزمغذي ها توسط بيمـاردر سطوح مختلف كالري، برابر با ميزان DRI بوده است. به طـورمثال، اگرچه راهنماي كلي براي بيماران مبتلا بـه ديابـت وجـوددارد، ولي هنوز هيچ دستورالعمل خاصي براي بيماران مبـتلا بـهديابت كه در معرض سـوءتغذيه قـرار دارنـد و نيازمنـد حمايـتتغذيه اي هستند، وجود ندارد (11-9).
از سويي ديگر، در اكثر بيمارسـ تانهاي كشـور، بـه دليـل عـدمتوجه كافي به بخش غذا و مسأله تغذيه بيماران، معمولاً حجـم ونوع فرمولاي تجويز شده، بر اساس نياز بيمار به انرژي و پروتئين و توسط متخصص تغذيه تعيين نميشود، كه اين امـر منجـر بـهدريافت نامناسب مواد مغذي شده و وضـعيت تغذيـه اي بيمـار راوخيم تر مي كند (1 و 2). لازم به ذكر است كه نـه تنهـا دريافـتناكافي انرژي و مواد مغذي، بلكه دريافت اضافه آنها نيز مي توانـدباعث وخيم تر شدن وضعيت بيمار شود. بـه طـور مثـال مصـرفبيش از حد مواد غذايي، اكسـيژن مصـرفي و دي اكسـيد كـربنتوليد شده را افزايش مي دهد كه اين امر منجر به وخيم تر شـدنوضعيت بيماران مبتلا به نارسايي تنفسـي مـي شـود. همچنـين،احتمال بروز هيپرگليسـمي در بيمـاراني كـه وضـعيت وخيمـيدارند، وجود دارد. بنابراين، توجه به ميزان UL مـواد مغـذي بـههمان اندازه تأمين DRI اهميت دارد. به علاوه، در بيماران مبـتلابه سوءتغذيه، احتمال بروز سـندرم تغذيـه مجـدد(Refeeding Syndrom) به دنبال اجراي حمايت تغذيه اي، وجود دارد. توجـهبه اين مسأله، به ويژه به هنگام محاسبه ميزان منيزيم، پتاسيم و فسفر موجود در فرمـولا و مكملهـاي مـورد اسـتفاده، از اهميـتبالايي برخوردار است( 3 و 12).
بر اساس دانسته هاي ما، تـا كنـون در ايـران مقايسـه ميـزانريزمغذي هاي موجـود در فرمولاهـاي صـنعتي مختلـف و نيـزبررسي كفايت ميزان آنها با توجه بـه ميـزان كـالري دريـافتي،صورت نگرفته است. بنابراين، با در نظر گرفتن اهميت حمايت تغذيه اي در كاهش شـيوع سـوءتغذيه و عـوارض ناشـي از آن،مطالعه حاضر، علاوه بر مقايسه ميزان ريزمغذي هاي موجود در فرمولاه اي ص نعتي مختل ف و ني ز بررس ي كفاي ت مي زانريزمغذي هاي موجود در آنها، پروتكل هايي را نيـز بـه منظـورتكميل انواع فرمولاهاي صنعتي در سطوح مختلـف كـالري، بـااستفاده از انواع مكملهـاي ويتـاميني و مينرالـي، بـا توجـه بـهميزان DRI و با حداقل هزينه، ارائه داده است.

مواد و روشها
اين تحقيق به روش توصيفي و در سال 1390 انجـام گرفـت.
ابتدا جديدترين ليست فرمولاهاي روده اي موجود در بازار ايران مش خص گردي د. فرمولاه اي روده اي م ورد بررس ي در اي ن مطالعه عبارت بودند از: انتراميل ديابتي، انتراميـل اسـتاندارد و انتراميل HN (محصول شـركت داروسـازيKaren Nutrilife )، نـوتري كامـپ انـرژي، نـوتري كامـپ اسـتاندارد، نـوتري كامـپIntensive و نوتري كامپ Fiber D (محصول شركت B Braun)
.(Abbott محصول شركت) Ensure و
در ابتدا با استفاده از جدول تركيبات هـر يـك از فرمولاهـايم ورد بررس ي (ك ه در بروش ور آنه ا ذك ر ش ده ب ود) مي زان ريزمغذي ها در 100 كيلوكالري از اين فرمولاها محاسـبه شـد.سپس حداقل كالري لازم به منظور تأمين DRI براي هـر يـكاز اين مواد مغذي به صورت جداگانه محاسبه گرديـد . در ايـنمحاسبات، مقادير DRI مردان، به عنـوان معيـار بررسـي قـرارداده شد؛ هرچند، در مورد آهـن، روي و ويتـامينK كـه بـينDRI زنان و مردان، تفاوت زيادي وجود دارد، در برخـي مـواردهر دو مقدار در نظر گرفته شد. در مواردي كـه ميـزان كـالريكمي براي تـأمين يـك ريزمغـذي خـاص لازم بـود و حـداكثرمقدار مجاز دريافتي( UL) به DRI نزديك بود، حداكثر ميـزانكالري كـه از سـطحUL آن ريزمغـذي بـالاتر نباشـد، در نظـرگرفته شد. در اين محاسبات ميزان UL ريز مغذي هـا در زنـان(كه به طور معمول از مردان پايين تر است) در نظر گرفته شـد .پس از محاسبه ميزان كالري لازم براي تأمين مقدار DRI براي هر ريزمغـذي، مـواد مغـذي در چهـار گـروه بـه صـورت زيـر،طبقه بندي شدند:
گــروه اول: مــواد مغــذي كــه بــا دريافــت كمتــر از 1000 كيلوكالري از فرمولا، مقدار DRI آنها تأمين نخواهد شد.
گــروه دوم: مــواد مغــذ ي كــه بــا دريافــت كمتــر از 1500 كيلوكالري از فرمولا، مقدار DRI آنها تأمين نخواهد شد.
گ روه س وم: م واد مغ ذي ك ه ب ا درياف ت كمت ر از 2000 كيلوكالري از فرمولا، مقدار DRI آنها تأمين نخواهد شد.
گروه چهـارم: مـواد مغـذي كـه بـا دريافـت كمتـر از 2500 كيلوكالري از فرمولا، مقدار DRI آنها تأمين نخواهد شد.
در اين مرحله با مشـخص كـردن كيفيـت هـر فرمـولا و نيـزمقايسه ويژگيهاي آن با فرمولاهاي ديگر، با استفاده از جـدولينشان داده شد كه هر كدام از محصـولات، از نظـر چـه مـواديغني، فقير يا بسيار فقير هستند. براي اين تقسيم بندي به طور قراردادي، فرمولا از نظر مواد مغذي كه زير 1000 كيلوكـالريتأمين مي گردند غني خوانده شد، از نظر مواد مغـذي كـه زيـر1500 كيلو كالري تأمين نمي گردند فقير خوانده شد و از نظـرمواد مغذي كه زير 2000 كيلو كالري تأمين نمي گردند بسـيارفقير در نظر گرفته شد.
جدول 1- ويژگيهاي مكملهاي مورد استفاده به منظور تكميل فرمولاهاي روده اي مورد بررسي
مقدار در واحد شكل مصرفي نام مكمل
mg 500 كلسيم- µg 10 ويتامين D قرص كلسيم- D
mg 50 در يك قرص قرص فرو سولفات (محصول شركت داروسازي كارخانجات داروپخش)
mg 1 در يك قرص قرص فوليك اسيد (محصول شركت داروسازي ايران دارو)
mcg 200 در يك قرص قرص سلنيم (محصول شركت داروسازي Webber naturals)
mg 2 فلوئور در يك چهارم فنجان مايع (strong Tea )چاي غليظ
mg 10 در يك آمپول آمپول ويتامين K (محصول شركت داروسازي كاسپين تامين)
meq 10 در هر 5 سي سي محلول كلريد پتاسيم 15درصد
meq 5 در هر 5 سي سي محلول سولفات منيزيم 20%

بنا بر تقسيم بندي هاي فوق، در صورتي كه يك مـاده مغـذيدر گروه دوم قرار داشته باشـد، ايـن مـاده مغـذي در محـدودهكالري مربوط به گروه اول به سطح DRI خود نخواهـد رسـيد.به همين ترتيب، امكان تأمين مواد مغـذي كـه در گـروه سـومقرارگرفته اند در گروههاي پايينتر (گروه دوم و اول)، نيز وجـودنخواهد داشت. همچنين، مواد مغذي كه در گروه چهـارم قـرارگرفته اند، در هيچ يك از گروههاي پايينتر (گـروه سـوم، دوم واول) به سطح DRI خود نخواهند رسيد.
قرار گرفتن مواد مغذي در گروه اول بدين معنا اسـت كـه درصورت دريافت كالري به ميزان بالاتر از كالريِ مربوط به گـروهاول، اين مواد مغذي به سطح DRI خود خواهند رسـيد؛ البتـهبه شرطي كه اين مواد مغذي، در گروههاي بالاتر وجود نداشته باشند. به همين ترتيـب، مـواد مغـذي كـه در گـروه دوم قـراردارند، در صورتي كه در گروههاي بالاتر نيز تكرار نشده باشـندباشند، با دريافت كالري بيش از محدوده كالري مربوط به گروه دوم، به سطح DRI خود خواهند رسيد. همچنين مـواد مغـذيكه در گروه سوم قرار گرفتـه انـد، بـا دريافـت كـالري بـيش ازمحدوده كالري مربوط به گروه سوم، به سطح DRI مي رسـند،به شرطي كه در گروه چهارم نيز قـرار نگرفتـه باشـند. بـديهياست كه مواد مغذي كه در گروه چهارم قرار دارنـد، در سـطوحبالاتري از انرژي مربوط به گروه خود قابل تأمين خواهند بـود.
لازم به ذكر است كـه مـواد مغـذي كـه در هـيچ يـك از ايـنگروههــا قــرار نگرفتنــد، حتــي بــا كــالري كمتــر از 1000 كيلوكالري، به سطح DRI خود خواهند رسيد.
در مرحل ه بع د، از ب ين مكمله اي موج ود در داروخان ه ه ا ،مكملهايي در نظر گرفتـه شـدند كـه قـادر بـه برطـرف كـردنكمبود مواد مغذي در هريك از سطوح كالري زيـر باشـند و درضمن، مقدار مواد مغذي را از ميزان UL آن بالاتر نبرند: كمتـراز 1000 كيلوك الري ،1000 ت ا 1500 كيلوك الري ،1500 ت ا
2000 كيلوكالري و 2000 تا 2500 كيلوكالري.
براي رسيدن به ايـن هـدف، اطلاعـات مربـوط بـه تركيبـاتچندين نوع مكمل (جدول 1) مورد بررسـي قـرار گرفـت . ايـنجدول شامل چند نوع مكمل به صورت قرص، محلول و آمپول است. به طور مثال، در صورتي كه انرژي محاسـبه شـده بـرايبيمار 1800 كالري باشد، با توجه به طبقه بندي هاي انجام شده مشخص مي شود كه با اين مقدار كـالري، ميـزان مـواد مغـذيموجود در گروه سوم و چهارم به سطح DRI نخواهـد رسـيد وبراي تأمين اين دسته از مواد مغذي، تكميل فرمولا با اسـتفادهاز مكملهاي موجود، نياز است.

عـــلاوه بـــر مـــوارد فـــوق، از چنـــدين نـــوع مكمـــلمولتي ويتامين-مينرال نيز به منظور برطرف كردن كمبود مواد مغذي، در فرمولاهاي مورد بررسي استفاده شد كـه در جـدولنشان داده نشده است .
براي كسب اطمينان نسبت به اين مسأله كه پـس از افـزودنمكمل به فرمولا، ميزان هر يك از مواد مغذي، بـه سـطحDRI خود خواهد رسيد و در ضمن از مقدار UL آن ماده مغذي نيـزتجاوز نخواهد كرد، مقدار مـاده مغـذي موجـود در هـر مكمـل يك بـار بـا ميـزان مـاده مغـذي متنـاظر بـا آن در فرمـولا، درپايينترين سطح كالري و يك بار با ميزان همان ماده مغذي در بالاترين سطح كالري فرمولا، جمـع بسـته شـد. ايـن روش درمورد انواع مختلف مكملها به كار برده شد تا بهترين نوع مكمل كه تأمين كننده بيشترين تعداد مواد مغـذي اسـت، شناسـاييشود. در صورتي كه با افزودن يك نوع مكمل، مشاهده مي شـدك ه همچن ان س طح برخ ي از م واد مغ ذي، ب ه مي زان DRI نمي رسد، از مكملهاي ديگري كه هر يك از اين مواد مغـذي رابه صورت جداگانه و يا همراه با هم داشتند نيز استفاده مي شد.
به طـور مثـال، پـس از افـزودن مـولتي ويتـامينVita Fit بـهانتراميل ديابتي در سطح انرژي مربوط به گـروه دوم، مشـاهدهشد كه سطح مواد مغـذي نظيـر Na ،F ،Ca و K همچنـان بـهسطح DRI نمي رسد؛ بنابراين، از مكملهاي ديگـري نيـز بـرايبرطرف كردن كمبود اين مواد مغذي استفاده شد.
در مورد محاسبه ميزان پتاسيم، با توجه بـه ايـن كـه ميـزانDRI پتاسـ يم بـ راي جمعيـ ت بـ الاي 9 سـ ال ،mg 4700
(meq 120) است، اين عدد از ميزان پتاسيم موجود در فرمولا
(بر حسب ميلي اكي والان) در هر يك از محـدوده هـاي انـرژي،كسر شد و عدد حاصل به عنوان مكمل كلريد پتاسـيم در نظـرگرفته شد. در مورد محاسبه منيزيم نيز دقيقـا مشـابه پتاسـيمعمل شد تا ميزان منيزيمي كه بايد به صورت مكمل سـولفاتمنيزيم در نظر گرفته شود، به دست آيد.
در اين بررسي، براي تمام محاسبات، ميزان DRI مربـوط بـهجمعيت بالاي 9 سال و زير 51 سال (مرد) در نظر گرفته شـد.لازم به ذكر است كه ميزان فسفر، به دليل اختلاف زياد ميـانفس فر م ورد ني از كودك ان و بزرگس الان، ب ر اس اس فس فربزرگسالان تنظيم شد.

يافته ها
در اين مطالعه، هشت نوع فرمولاي روده اي مورد بررسي قرار گرفت. ميزان مواد مغذي موجـود در 100 كيلوكـالري از ايـن فرمولاه ا (ب ر اس اس بروش ور آنه ا) محاس به گردي د ك ه در جدول 2 نشان داده شده است. در اين جدول 29 ماده مغـذي،در 8 فرمولاي مختلف با يكديگر مقايسه شده اند.
ابتدا حداقل ميزان كالري مورد نياز براي تـأمينDRI هريـك ازمواد مغذي محاسبه شد. بيشترين كمبود ريزمغذي هـا مربـوط بـهسديم، پتاسيم، ويتامين D، منگنز، منيـزيم، ويتـامينK و فلوئـوربود و كمترين كمبودها مربوط بـه ويتـامين هـاي گـروهA ،B و E بود. با توجه به مقادير كالري به دست آمده، هريك از اين مواد مغذي در يكي از چهار محدوده انرژي قرار گرفتند .
جدول شماره 3، مواد مغذي قرار گرفتـه در هـر يـك از ايـنگروههـا را بـراي فرمـولاي انتراميـل ديـابتي نشـان مـي ده د .
همانطور كه مشاهده مي شود سديم، پتاسـيم و كلـر جـزء ريـزمغذي هايي هستند كه حتي بـا دريافـت 2500 كيلوكـالري ازاين فرمولا، نياز آنها تأمين نخواهد شد؛ در حـالي كـه كلسـيم،آهن و منيزيم با دريافت زير 1000 كيلوكالري نيز قابل تـ أمين هستند كه اين نشان دهنده غناي اين مواد غذايي در فرمـولايفوق است.
جدول شماره 4 طبقه بندي مواد مغذي تأمين نشـده بـر حسـبمحدوده كـالري دريـافتي از انتراميـلHN ، انتراميـل اسـتاندارد وEnsure را نشان مي دهد. بر اساس اين جـدول بـا اسـتفاده از ايـنسه فرمولا، تمام ويتامين هاي گروه B غير از نياسـين ، B6 و اسـيدفوليك، در سطح كالري زير 1500 تأمين مي گردند، در حـالي كـهويتامين D، منگنز، ويتامين K، كلسيم و منيـزيم بـا دريافـت زيـر2000 كيلوكالري از برخي از اين فرمولاها قابل تأمين نمي باشد.
جدول شماره 5، طبقه بندي مواد مغذي تأمين نشده بر حسـبمحدوده كالري دريافتي از نوتري كامپ Intensive، نوتري كامپ استاندارد، نوتري كامپ Fiber D و نوتري كامپ انـرژي را نشـانمي دهد. بر اساس اين جدول، با استفاده از ايـن چهـار فرمـولا،در دريافت زير 1500 كيلوكالري نيـاز بـهMg ،Ca ،Fe ،vit k ، Cl ،K ،Na و F تأمين نخواهد شد.
براي مشخص كردن كيفيت هر فرمولا و نيـز مقايسـه آن بـافرمولاهاي ديگر، ميزان غناي هر فرمولا با استفاده از جـدول 6 نشان داده شده است. همچنين اين جدول نشان مي دهـد كـههر فرمولا از نظر كدام يك از مواد مغذي، غني، فقير و يا بسيار فقير است. اين تقسيم بندي بـر ايـن مبنـا اسـت كـه بـه طـورقراردادي، در صورتي كـه مـواد مغـذي موجـود در فرمـولا، بـادريافت كمتر از 1000 كيلو كالري تأمين شوند، فرمولا از نظـرآن دسته از مواد مغذي غني خوانده مي شود؛ اگر مواد مغـذي،با دريافت كمتر از 1500 كيلو كالري تأمين نشـوند، فرمـولا ازنظر آن گروه از مواد مغذي فقير خوانده شده و در صورتي كـهمواد مغـذي بـا دريافـت كمتـر از 2000 كيلـو كـالري تـأمين نشوند، فرمـولا از نظـر آن دسـته از مـواد مغـذي بسـيار فقيـرخوانده مي شود. بر اساس اين جدول انتراميل H.N و انتراميـلاسـ تاندارد از نظـ ر ويتـ امين دي بسـ يار فق يــر هسـ تند ،نوتري كامپ ها از نظر منيزيم و Ensure علاوه بر اين دو ماده از نظر خيلي ريزمغذي هاي ديگـر نيـز بسـيار فقيـر اسـت. تمـامفرمولاها از نظر الكتروليت ها به خصوص پتاسـيم و كلـر بسـيارفقيرند.
جدول 2- ميزان مواد مغذي موجود در 100 كيلوكالري از فرمولاها
انتراميل ديابتي انتراميل H.N انتراميل
استاندارد
Ensure نوتري كامپ انرژي نوتري كامپ Intensive نوتري كامپ
استاندارد نوتري كامپ
Fiber D ماده مغذي
0/2 0/15 0/15 0/17 0/2 0/2 0/2 0/2 تيامين (mg)
0/2 0/16 0/17 0/19 0/2 0/2 0/2 0/2 ريبوفلاوين (mg)
1/4 1/24 1/27 2/3 1/8 1/76 1/8 1/8 (mg) نياسين
0/7 0/62 0/63 1/2 0/6 0/6 0/6 0/6 پانتوتنيك اسيد (mg)
0/1 0/125 0/13 0/23 0/2 0/2 0/2 0/2 ويتامين mg) B6)
27/8 25 25/4 46 30 30 30 30 فولات (µg)
0/6 0/49 0/5 0/72 0/3 0/3 0/3 0/3 ويتامين µg) B12)
10/4 9/37 9/72 16 20 10 10 20 ويتامين (mg) C
1/1 0/92 1/53 1 1/2 1/2 1/2 1/2 (mg) آهن
75 68/7 77/2 65 75 75 75 75 كلسيم (mg)
2/5 1/86 1/85 4/6 7 7 7 12 كروم (µg)
0/1 0/083 0/09 0/12 0/15 0/15 0/15 0/15 (µg )مس
0/24 0/2 0/22 0 0/1 0/1 0/1 0/1 فلوئور (mg)
10/4 9/37 9/5 7/9 13 13 13 13 (µg )يد
25 23/2 37/4 21 20 20 20 20 منيزيم (mg)
0/2 0/15 0/1 0/28 0/2 0/2 0/2 0/2 منگنز (mg)
3/1 2/8 2/85 8/8 10 10 10 10 موليبدنيوم (mg)
0/9 0/92 1/2 1/3 1/5 1/2 1/2 1/2 (mg) روي
75 66/6 77/2 53 65 65 65 65 (mg) فسفر
91 160 92 155 150 150 150 150 پتاسيم (mg)
53/6 120 52/6 84 100 100 100 100 (mg ) سديم
77 77/4 83 142 100 100 100 100 (mg) كلر 229 206 209 271 300 300 300 300 ويتامين µg) A )
20/8 18/7 19 22 40 40 40 40 ويتامين µg) D)
2/8 2/5 2/5 2/6 3 1/53 1/55 3 ويتامين mg) E)
6/95 6/23 6/34 4/2 7 7 7 7 ويتامين (μg) K
17 15/5 15/85 35 5 5 5 5 بيوتين (μg)
3/8 3/44 3/5 4/4 9 7 7 9 سلنيم (μg)
1 0/4 0/4 0/84 0 0 0 0 (gr) فيبر

جدول 3- طبقه بندي مواد مغذي تأمين نشده بر حسب محدوده كالري دريافتي از انتراميل ديابتي
مواد مغذي تأمين نشده در گروه گروه
،Cr ،Ca ،Fe ،vit K ،D ،A، اسيد فوليك ، B6، نياسين Se ،Cl ، K،Na ،Zn ،Mo ،Mn ،Mg ،I ،F گروه 1: مواد مغذي كه با دريافت كمتر از 1000 كيلو كالري از فرمولا، مقدار DRI آنها تأمين نخواهد شد.
،Cl ،K ،Na ،Mg ،F ،Ca ،Fe ،vit k ،D ،B6 گروه 2: مواد مغذي كه با دريافت كمتر از 1500 كيلوكالري از فرمولا، مقدار DRI آنها تأمين نخواهد شد.
Cl ،K ،Na گروه 3: مواد مغذي كه با دريافت كمتر از 2000 كيلوكالري از فرمولا، مقدار DRI آنها تأمين نخواهد شد.
Cl ،K ،Na گروه 4: مواد مغذي كه با دريافت كمتر از 2500 كيلوكالري از فرمولا، مقدار DRI آنها تأمين نخواهد شد.

جدول4- طبقه بندي مواد مغذي تأمين نشده بر حسب محدوده كالري دريافتي از انتراميل HN، انتراميل استاندارد و Ensure
مواد مغذي تامين نشده در گروه گروه فرمولا
Se ،Cl ،K ،Na ،P ،Zn ،Mo ،Mn ،Mg ،I ،F ،Cu ،Cr ،Ca ،Fe ،vit K ،D ،A، اسيد فوليك ،B6 ، نياسين گروه 1 انتراميل HN
F ،Se ،Cl ،K ،Mo ،Mn ،Mg ،I ،Cr ،Ca،Fe ،vit k ،D، اسيد فوليك گروه 2 ،Cl ،K ،F ،D گروه 3 ،Cl ،K گروه 4 Cu ،Fe ،Mg ، Se ، Cl ،K ،Na ،Mo ،Mn ،I ،F ،Cr ،Ca ،vit K ،D ،A، اسيد فوليك ،B6 ، نياسين گروه 1 انتراميل استاندارد
Se ،Cl ،K ،Na ،Mo ،Mn ،I ،F ،Cr ،Ca ،vit k ،D، اسيد فوليك گروه 2 Cl ،K ،Na ،Mn ،D گروه 3 Cl،K ،Na گروه 4 Cl ،K ،Na ،P،Se ،Mg ،I ،F ،Ca ،Fe ،vit K ،D ،A گروه 1 Ensure
Cl ،K ،Na ،Mg ،I ، F،Ca ،Fe ،vit K ،D گروه 2 K ،Mg ، F،Ca ،vit K گروه 3 F،K ،vit K گروه 4
جدول 5- طبقه بندي مواد مغذي تأمين نشده بر حسب محدوده كالري دريافتي از نوتري كامپ Intensive، استاندارد ،Fiber D و انرژي
مواد مغذي تأمين نشده در گروه گروه فرمولا
Cl ،K ،Na ،P ،Mn ،Mg ،I ،F ،Ca ،Fe ،vit K ،D ،A، اسيد فوليك گروه 1 Intensive نوتري كامپ
F ،Cl ،K ،Na ،Mg ،Ca ،Fe ،vit k گروه 2 Cl ،K ،F ،Mg گروه 3 K ،F گروه 4 Cl ،K ،Na ،P ،Mn ،Mg ،I ،F ،Ca ،Fe ،vit K ،D ،A، اسيد فوليك گروه 1 نوتري كامپ استاندارد
F ،Cl ،K ،Na ،Mg ،Ca ،Fe ،vit k گروه 2 Cl ،K ،F ،Mg گروه 3 K ،F گروه 4 Cl ،K ،Na ،P ،Mn ،Mg ،I ،F ،Ca ،Fe ،vit K ،D ،A، اسيد فوليك گروه 1 نوتري كامپ Fiber D
F ،Cl ،K ،Na ،Mg ،Ca ،Fe ،vit k گروه 2 Cl ،K ،F ،Mg گروه 3 K ،F گروه 4 Cl ،K ،Na ،P ،Zn ،Mn ،Mg ،I ،F ،Ca ،Fe ،vit K ،D ،A،اسيد فوليك گروه 1 نوتري كامپ انرژي
Cl ، K، Na، Mg، Ca، F، Fe،vit k گروه 2 Cl ،K ،F ،Mg گروه 3 K ،F گروه 4 جدول 6- تقسيم بندي فرمولاها از نظر غني بودن از مواد مغذي مختلف
بسيار فقير فقير غني فرمولا
K- Na- Cl B6- Fe- Ca- F – Mg – K- Na- Cl- D- vit k B1- B2 -پنتاتونيك اسيد-B12 – C – Cu-P-E – بيوتن انتراميل ديابتي
K- Cl- D – Fe- Ca- F- Mg- K- Cl- D- vit k Se- Mo- Mn- I- Cr-اسيد فوليك B1- B2 -پنتاتونيك اسيد-B12 – C – E – بيوتن انتراميل H.N
D- Mn- K- Na- Cl – Ca- Cr- F- I- Mo- Mn- K- Na- Cl- D- اسيد فوليكvit k- Se B1- B2 -پنتاتونيك اسيد-B12 – C – Cu-P-E – بيوتن-Zn انتراميل استاندارد
F- Mg- K- Cl vit k – K- Na- Cl- Fe- Ca- F- Mg – B6- B12- C- Cr- Cu- پنتاتونيك اسيد- B1- B2- B3
Se-بيوتنMo- Zn- A- D- E نوتري كامپ استاندارد
F- Mg- K- Cl vit k – K- Na- Cl- Fe- Ca- F- Mg – B6- B12- C- Cr- Cu- پنتاتونيك اسيد- B1- B2- B3 Se-بيوتن Mo- Zn- A- D- E نوتري كامپ انرژي
F- Mg- K- Cl vit k – K- Na- Cl- Fe- Ca- F- Mg – B6- B12- C- Cr- Cu- پنتاتونيك اسيد- B1- B2- B3 Se-بيوتن Mo- Zn- A- D- E نوتري كامپ Fiber D
F- Mg- K- Cl vit k – K- Na- Cl- Fe- Ca- F- Mg – B6- B12- C- Cr- Cu- پنتاتونيك اسيد- B1- B2- B3 Se-بيوتن Mo- Zn- A- D- E نوتري كامپ
Intensive
F- Ca-Mg-K-
Vit k D – I – vit k – K- Na- Cl- Fe- Ca- F- Mg – B6- B12- C- Cr- Cu- پنتاتونيك اسيد-B1- B2- B3 Mn-بيوتن- اسيد فوليك Mo- Zn – E Ensure

جدول 8، مكملهاي لازم و ميزان هر يك از آنها را براي تكميل كمبوده اي انترامي ل HN و انترامي ل اس تاندارد، در مح دوده كـــــــــالري 1500- 1000، 2000-1500 و 2500-2000 كيلوكالري نشان مي دهد. بـر اسـاس ايـن جـدول در محـدوده2000-1500 كيلوكالري لازم است براي هر دو فرمولاي ذكـرشده از مكمل پتاسيم ،نمك و همچنين قرص مـولتي ويتـامينVita Fit اس تفاده گ ردد. در مح دوده ك الري 1500-1000 تعداد و دوز مكملهاي مورد استفاده افزايش مي يابد. به منظور برطرف كـردن كمبودهـاي تغذيـه اي فرمولاهـا ي بررسـيشده، از انواع مولتي ويتامين و مكملهاي ديگـر اسـتفاده شـد كـه بـاتوجه به نوع فرمولا و محدوده كالري دريافتي، نوع و ميزان هـر يـكاز اين مكملها متفاوت بود. جـدول 7، مكملهـاي لازم و ميـزان هـر يك از آنها را براي تكميل كمبودهاي انتراميـل ديـابتي، در محـدودهكــالري 1500- 1000، 2000-1500 و 2500-2000 كيلوكــالري نشـان مـي دهـد . بـر اسـاس ايـن جـدول حتـي بـا درياف ت 2500 كيلوكالري از اين فرمولا لازم است كـه نمـك و مكمـل پتاسـيم بـهصورت روزانه استفاده گردد. در دريافـت 2000-1500 كيلوكـالري،لازم است مولتي ويتامين Vita Fit به صورت روزانه استفاده گردد.

جدول 7- مكملهاي لازم براي جبران كمبودهاي انتراميل ديابتي بر حسب ميزان كالري دريافتي از اين فرمولا
مقدار نام مكمل محدوده كالري
1 عدد در روز قرص كلسيم كربنات 1500-1000 كيلوكالري
به صورت ماهانه آمپول ويتامين mg) K 10) 1 عدد در روز قرص مولتي ويتامين Centrum A-Z 2400-1750 ميلي گرم نمك 3- 0 سي سي در روز سولفات منيزيم 20% 48-42 سي سي در روز كلريد پتاسيم 15% 4/1 فنجان در روز چاي غليظ* 1 عدد در روز قرص مولتي ويتامين Vita Fit 2000-1500 كيلوكالري
5/0 عدد در روز قرص كلسيم كربنات 8/1 فنجان در روز چاي غليظ 42-36 سي سي در روز كلريد پتاسيم 15% 1750-1070 ميلي گرم نمك 36-31 سي سي در روز كلريد پتاسيم 15% 2500-2000 كيلوكالري
1070-400 ميلي گرم نمك * در صورت مصرف آب عادي براي درست كردن فرمولا نياز به استفاده از چاي نمي باشد.
جدول 8- مكملهاي لازم براي جبران كمبودهاي انتراميل HN و انتراميل استاندارد بر حسب ميزان كالري دريافتي از اين فرمولاها
نام مكمل نام مكمل محدوده

كالري

انتراميل

HN

انتراميل

استاندارد

مقدار

مقدار

محدوده

كالريقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید