پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
تاريخ دريافت مقاله: 21/3/1391
سال هفدهم، شماره مرداد3 ، و پي در شهريور پي 139187، صفحات 142 تا 147 تاريخ پذيرش مقاله: 17/7/1390
توليد زيستي نانوذرات نقره توسط باكتري باسيلوس جداسازي شده از معدن مس سونگون
ام البنين شيواي كركج1، دكتر مجتبي صلوتي2*، دكتر رحيم سروري3، فاطمه خديوي درخشان4

كارشناس ارشد، گروه ميكروبيولوژي، دانشكده علوم، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زنجان
دانشيار، دكتري تخصصي فيزيك پزشكي، مركز تحقيقات بيولوژيك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زنجان
دانشيار، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي زنجان
-10921187591

كارشناس ارشد ميكروبيولوژي، باشگاه پژوهشگران جوان واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مراغه چكيده
سابقه و هدف: نانوذرات نقره كاربرد وسيعي در علوم پزشكي ،دارويي و بهداشتي دارند. معمولاً در روشهاي فيزيكي و شيميايي سـاختنانوذرات، مشكلاتي از جمله آلودگي محيط زيست، هزينه بر بودن و پيچيده بودن فرآيند سنتز وجود دارد. توليد زيستي نانوذرات نسبت به اين روشها، ساده، كم هزينه و عاري از خطرات زيست محيطي مي باشد. هدف از پژوهش حاضر توليد زيستي نانوذرات نقره با اسـتفادهاز باكتري باسيلوس مي باشد.
مواد و روشها: باكتري هاي جنس باسيلوس با استفاده از مشاهدات مورفولوژيكي و آزمايشات اوليه تشخيصـي بيوشـيميايي از خاكهـايمنطقه آينالي و معادن مس سونگون و مزرعه شهر اهر جداسازي شدند. سپس در محلول نيترات نقره 1 و 5/3 ميلي مولار با pH برابر با 7 به مدت 72-48 معلق شـد ند. پـس از تغييـر رنـگ محلـول واكـنش، بيـومس بـاكتري بـا اسـتفاده از اسـپكتروفوتومتريUV-vis و تصويربرداري با ميكروسكوپ الكتروني TEM مورد بررسي قرار گرفت. آزمايشات مولكولي، جهت تأييد جنس باكتري مورد نظـر، انجـامگرديد.
يافته ها: از 40 باكتري باسيلوس جداسازي شده از نمونه هاي خاك، تنها يك گونه جدا شده از معـدن مـس سـونگون قـادر بـه توليـدنانوذرات نقره بود. نتايج بـ ه دسـت آمـده از طريـق تغييـر رنـگ محلـول واكـنش، اسـپكتروفتومتريUV-vis و تصـاوير ميكروسـكوپ الكترونيTEM نشان داد كه باكتري باسيلوس مورد مطالعه، قادر به احياء يون نقره به نانوذرات نقره به دو صورت داخل سلولي و خارج سلولي است .نانوذرات نقره توليدي كروي شكل بوده، بيشتر بر روي ديواره خارجي سلول باكتري تجمع كرده و انـداز ه آنهـا در گسـتره50-20 نانومتر بود.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد باكتري باسيلوس جداسازي شده از معدن مس سونگون اهر قادر به توليد نانوذرات نقره مي باشد.

-18286236186

واژگان كليدي: نانوذرات، نانوذرات نقره، توليد زيستي، باسيلوس لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Shivai O, Salouti M, Sorouri R, Khadivi Derakhshan F. Biosynthesis of silver nanoparticles by Bacillus bacteria
510165414

isolated from Sungun Copper. Pejouhandeh 2012;17(3):142-7.

0مقدمهF1
تولي د ن انوذرات نق ره ي ك دس تاورد ش گرف علم ي از عل م نانوتكنولوژي است كه در عرصـه هـاي مختلـف علـوم پزشـكي و صنايع مختلف مثل كشاورزي، دامپـروري ، آرايشـي و بهداشـتي

*نويسنده مسؤول مكاتبات: دكتر مجتبي صلوتي؛ زنجـان ، اعتماديـ ه، خيابـان معلم، خيابان شهيد منصوري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زنجان ،معاونـت آموزشـيدانشــــ گاه، كدپســــ تي: 58145-45156؛ پســــ ت الكترونيــــ ك:
[email protected]

كاربرد دارد (1). از نـانوذرات نقـره مـي تـوان بـه عنـوان دارو دردرمــان بيماريهــاي پوســتي ماننــد جــوش، انــواع جراحــات،سوختگيها، بيماريهاي باكتريايي، بيماريهاي قـارچي، بيماريهـاي گوارشي، بيماريهاي عفوني و بيماريهاي جنسي استفاده كـرد. درمواد دنداني، نانوذرات نقـره بـا قطـر ذرات اوليـه كـوچكتر از 40 نانومتر به عنوان يك ضد باكتري در طول فرآيند پليمريزاسـيوناستفاده مي شوند( 2 و 3). نانوذرات نقره بـه دو روش فيزيكـي وشيميايي توليد مي شوند. روشهاي فيزيكي و شيميايي عـلاوه بـر تحميل هزينه هاي بالا، آلودگيهاي زيست محيطي بسـياري را بـههمراه دارنـد . امـروزه توليـد زيسـتي نـانوذرات نقـره، بـه دليـلخصوصيات منحصر بـه فـرد نـانوذرات توليـد شـده، تمايـل بـهگسترش روشهاي سازگار با محيط زيست و صـرف هزينـه هـايكمتر، بسيار مورد توجه قرار گرفته است( 7-4). در ايـن روش ازگياهان و ميكروارگانيسم هايي مانند باكتري ها، قارچهـا، مخمرهـاو اكتينوميست ها جهت توليد نانوذرات استفاده مي شود. هنگامي كه ميكروارگانيسـم هـا در معـرض نمـك يـون هـاي فلـزي قـرارمي گيرند، اين مواد را از طريـق مكـانيزم كاتاليسـتي احيـا و بـهصورت داخل سلولي و يـا خـارج سـلولي توليـد مـي كننـد ( 8). دستكاري ژنتيكي در باكتري ها به دليل نداشتن هسته مشخص ،به سهولت امكان پذير بوده و توليد سويه صنعتي در آنهـا نسـبتبه ساير ميكروارگانيسـم هـا آسـان تر مـي باشـد (9). باسـيلوس هـاگروهي از باكتري هاي گرم مثبت، هوازي و آسان رشـد هسـتندكه داراي متابوليت هاي ثانويه فراوان مي باشند (10). تـاكنون درمطالعات زيادي از باكتري جنس باسـيلوس در توليـد نـانوذراتنقره و طلا استفاده شده است كـه نشـان از كـاربردي بـودن ايـنباكتري ها در توليد نـانوذرات فلـزي دارد. كـاليموتهو و همكـارانش
ب راي اول ين ب ار در س ال 2008 گ زارش نمودن د ك ه ب اكتري باسيلوس ليچني فورميس قادر به احيا يون نقره و توليـد نـانوذراتنقره است( 11). هدف از تحقيـق حاضـر شناسـايي بـاكتري هـايباسيلوس جدا شده از خاك منطقه آينـالي و خـاك معـادن مـس
سونگون و مزرعه اهر كـه توانـايي توليـد نـانوذرات نقـره را دارنـد، مي باشد تا بدين ترتيب روشي براي توليد زيستي نانوذرات نقره در كشورمان ارائه شود. خاك منطقه آينالي به دليـلpH مناسـب بـارشد باسيلوس ها، و خاك معادن مس به دليل وجـود مقاومـ ت در باكتري هاي موجود در اين معادن در مقابـل غلظـت بـالاي فلـزاتسنگين، جهت نمونه برداري انتخاب شدند( 12).

مواد و روشها
نمونه برداري از خاك و جداسازي باكتري هاي باسيلوس
نمونه برداري از خاك منطقه آينـالي واقـع در كليبـر و خـاكمعادن مس سونگون و مزرعـه شـهر اهـر صـورت پـذيرفت. ازنمونه هاي خاك بلافاصله رقتهاي 1-10 و 2-10 به صورت سري تهيه گرديد. بدين منظور ،10 گرم از خاك كدگذاري شـده درارلن ماير 250 ميلي ليتري ريخته و 90 ميلي ليتر آب مقطر به ارل ن م اير م ورد نظ ر اض افه ش د. درب ارل ن م اير ب ا فوي ل آلومينيومي و پنبه كاملاً پوشانده شد و در شيكر بـه مـدت 30 دقيقــه بــا ســرعت 200 دور در دقيقــه و دمــاي 30 درجــه سانتي گراد تكـان داده شـد. از رقـت اوليـه 10 ميلـي ليتـر در ارلن ماير 250 ريخته و مجددا 90 ميلي ليتـر آب مقطـر بـه آناض افه گردي د. بع د از پوش اندن درب ارل ن م اير ب ا فوي لآلومينيومي، رقت دوم به مدت 30 دقيقه بـا سـرعت 200 دور در دقيقه و دماي 30 درجه سانتي گراد تكان داده شد. سـپسبا استفاده از محيط كشت نوترينـت آگـار و بعـد از 24 سـاعتانكوباسيون در دماي C°30، باكتري هاي باسـيلوس بـر اسـاسمشاهدات مورفولوژيكي كلوني و تسـت هـاي اوليـه تشخيصـيبيوشيميايي (گرم و اسپور) جداسازي شدند( 13).

بررسي توانايي توليد نانوذرات نقره توسط باسيلوس هاي جداسازي شده
ابتدا بـاكتري هـاي باسـيلوس جـدا شـده، در محـيط كشـتنوترينت آگار حاوي نيترات نقـره 5/3 ميلـي مـولار وpH 7 در شرايط استريل كشـت خطـي داده شـدند. بعـد از 24 سـاعتگرمخانه گذاري پليت ها، فقط در برخي از آنهـا كلـوني تشـكيل
ش ده ب ود (ب ه دلي ل خاص يت ض د ميكروب ي نق ره). س پس كلوني هاي رشد كرده در پليت هـا جهـت بدسـت آوردن تـودهسلولي، به ارلن ماير حـاوي 500 ميلـي ليتـر محـيط نوترينـتبراث منتقل شدند و به مدت 24 ساعت با سرعت 200 دور در دقيقه در دماي C°30 در انكوباسيون شيكردار انكوبـه شـدند.
بعد از گذشت 24 ساعت از رشد و تكثير سلول ها، باكتري ها به وسيلة سانتريفيوژ (سيگما مدل 30K30) با سـرعت 6000 دور در دقيقه به مـدت 15 دقيقـه، از محـيط كشـت جـدا شـدند.سپس در شرايط استريل سلول هـا بـا سـرم فيزيولـوژي 3 بـارشستش و داده ش دند .5 گ رم وزن خ يس ت وده ه اي س لولي برداشته شد و در 50 ميلي ليتر از محلول نيترات نقره 1 و 5/3 ميلي مولار با pH 7 درون ارلن ماير 250 ميلي ليتري در شرايط استريل و تاريكي به مدت 72-48 سـاعت در داخـل انكوبـاتورشيكر دار در دماي C°30 درجه سانتي گـراد، بـا سـرعت 200 دور در دقيقه انكوبـه شـدند( 11). در صـورت مشـاهده تغييـررنگ در هر يـك از بـاكتري هـاي باسـيلوس جداسـازي شـده،بيومس باكتري هاي قادر به توليد نانوذرات نقـره بـا اسـتفاده ازسانتريفيوژ با سرعت 6000 دور در دقيقـه در مـدت 6 دقيقـهجداسازي شد. رسوب حاصل به دو قسمت تقسيم شد و جهت آزمايشــهاي اســپكتروفوتومتريUV-vis و تصــويربرداري بــاميكروسكوپ الكتروني TEM مورد استفاده قرار گرفت.

اسپكتروفتومتري UV–vis
نانوذرات نقره، امواج الكترومغناطيس را در ناحيه مرئي طيـف
(470-400) نانومتر جذب مي كنند( 11 و 14). به دليل توليد خارج سلولي نانوذرات نقره، از محلول جداشده 50 ميكروليتـردر داخل كووت ريخته و 25 ميكروليتر آب مقطر به آن اضـافهگرديــد و طيــف ســنجي UV–vis در طــول مــوج 700-300 نانومتر صورت پذيرفت. از محلول بيومس به همراه نيترات نقره بــه عنــوان محلــول بلانــك (در زمــان صــفر قبــل از شــيكانكوباسيون) استفاده گرديد.

تصويربرداري ميكروسكوب الكتروني TEM
دو گرم وزن خيس باكتري بعد از سه بـار شستشـو بـا سـرمفيزيولوژي با گلوتار آلدئيد 5/2 درصد به مـدت 5/1 سـاعت دردماي 4 درجه سانتي گراد انكوبه شد. بعـد از شستشـو بـا بـافرفسفات به همراه تتراكسيد اسميوم 1 درصد به مدت 1 سـاعتدر دماي اتاق قرار گرفت. سپس نمونه جامد تهيـه و در حـدوديك تا دو ميلي متر برش داده شد. مرحلهي آب گيري با درجات مختلف الكل انجام گرفت و سلول ها در مخلوط رزين و اكسـيدپروپيلن نگهداري و متعاقباً بـراي 2 سـاعت بـه محلـول رزيـنخالص منتقل گرديد. ايـن تركيـب بـه مـدت 2 روز در آون بـاحرارت 60 درجه سانتي گراد قرار گرفت. سپس برشهاي نـازك70 نانومتري به وسيله دستگاه اولترا ميكروتوم (مدل 3OMU) صــورت پــذيرفت و بــا روش قطــره اي بــر روي گريــد مســيميكروســكوپ TEM ســوار شــد ( 11 و 14). ســپس توســط ميكروسكوب الكتروني TEM تصويربرداري انجام شد.

تأييد جنس باكتري توليد كننده نانوذرات نقره بـه روشمولكولي
عــلاوه بــر مشــاهدات مورفولــوژيكي و انجــام آزمايشــاتبيوشيميايي (گرم، اسپور و تست كاتالاز) از تعيين تـوالي16S rRNA نيز جهت تأييد جنس باكتري مورد نظر اسـتفاده شـد.
بــا اســتفاده از روش جوشــاندن boiling))، اســتخراج DNA ژنوميك از باكتري مورد مطالعـه انجـام گرفـت. بـا اسـتفاده ازپرايمرهــــــاي F:5’-GAGTTTGATCCTGGCTCAG-3 و R:5’-AGAAAGGAGGTGATCC-3، محلول PCR (شـامل
144/ دوماهنامه پژوهنده توليد زيستي نانوذرات نقره توسط باكتري باسيلوس …
5 ميكروليتـر DNA، پرايمـر forwardو reverseهـر كـدام 1 ميكروليتر، بافر PCR 5/2 ميكروليتر، 5/0 ميكروليتـر 2MgCl، 2/0 ميكروليتر Taq، 25/0 ميكروليتر dNTP و آب ديونيزه 15 ميكروليتر) در دستگاه ترمـال سـايكلر تحـت 3 دوره حرارتـي مطابق با اطلاعات جـدول 1، قـرار داده شـد. سـپس محصـولPCR در ژل الكتروفورز با مـاركر 1 kb DNA شـركت فرمنتـازبارگـذاري ش د ( 15). از DNA باس يلوس Bacillus subtilis subsp. subtilis ATTC6051 ب ه عن وان كنت رل مثب ت در الكتروفورز استفاده شد.

يافته ها
جداسازي باكتري هاي باسـيلوس توليدكننـده نـانوذراتنقره
از 40 رده بــاكتري باســيلوس كــه بــر اســاس مورفولــوژي و تست هاي بيوشيميايي از خـاك منطقـه آينـالي و معـادن مـسسونگون و مزرعه شهر اهر جدا سازي شده بودند، فقط 25 گونـهباكتري قادر به رشد در محيط نوترينت آگار حاوي نيترات نقـرهبودند و از اين تعداد، تنها يك گونه باكتري جـدا شـده از معـدنمس سونگون اهر، قادر به احيا يون هاي نقره به نانوذرات نقره در هر 2 غلظت 1 و 5/3 ميلي مولار از نيتـرات نقـره بـود. مشـاهدهتغيير رنگ محلول واكنش اولين مرحله در تأييد سنتز نـانوذراتنقره مـي باشـد. شـكل 1 الـف نشـان دهنده سـ لول هـاي بـاكتريباسيلوس بعد از برداشت از محيط كشت مايع نوترينـت بـراث وقبل از غوطـه ور شـدن در محلـول نيتـرات نقـره اسـت . بعـد ازگذشت 72- 48 ساعت رنگ محلول به رنگ صورتي تغيير كـرد(شكل 1 ب.) تغيير رنگ نمايانگر توليـد نـانوذرات نقـره، توسـطباسيلوس جداسازي شده از معدن مس سونگون اهر بود.

اسپكتروفتومتري UV-vis
در نمودار 1، يك پيك مشخص در طول مـوج 400 نـانومتر از محلول رويي باكتري باسيلوس مشاهده مي شود كـه نشـاندهندهوجود نانوذرات نقره در محلول واكـنش اسـت. بـر اسـاس منـابعمعتبـر نـانوذرات نق ره در بـازه 450-400 ن انومتر پيـك نش انم ي دهن د( 8 و 11). محل ول كنت رل ه يچ پيك ي را در ب ازه700-300 نانومتر نشان نداد.
جدول 1. اطلاعات مربوط به PCR انجام شده جهت تأييد جنس
تعداد چرخه زمان (دقيقه) دما (درجه سانتي گراد) رديف
1 3 95 سيكل اول
1 94 30 1 58 سيكل دوم
2 72 1 10 72 سيكل سوم

شكل 1) توليد نانوذرات نقره توسط باسيلوس جداسازي شده از خاك معدن مس سونگون شهر اهر. (الف) سلول هاي باسيلوس قبل از غوطهور شدن در محلول نيترات نقره و (ب) بعد از غوطه ور شدن در محلول نيترات نقره

ميكروسكوپ الكتروني TEM
تصاوير ميكروسكوپ الكترونيTEM توليد نـانوذرات نقـره را به صورت داخل سلولي و خارج سلولي اثبات كرد. در شـكل 2 مي توان به طـور واضـح وجـود نـانوذرات را در داخـل و خـارجسلول مشاهده كرد. اندازه نانوذرات نقره توليد شده توسط ايـنباكتري در گستره 50-20 نانومتر و شكل آنها كروي است.

تأييد جنس باكتري توليدكننده نانوذرات نقـره بـا روشمولكولي
پس از قطعي شدن توانايي توليد نـانوذرات نقـره در بـاكتريمورد نظر، تأييد جنس باكتري مورد مطالعه با استفاده از روش مولكولي صورت پذيرفت. پس از استخراج DNA و انجام PCR، بــراي اطمينــان از انجــامPCR و بررســي محصــول آن ازالكتروفورز ژل آگـاروز اسـتفاده شـد. محصـولPCR بـه طـوراختصاصي تكثير شد و در ژل آگاروز تنهـ ا يـك بانـد bp1500 مشاهده شد (شكل 3). مكـان بانـد مشـاهده شـده مربـوط بـهDNA باكتري توليد كننده نانوذرات نقـره بـا بانـد مربـوط بـه
DNA باسـيلوس كنتـرل مثبـت(Bacillus subtilis subsp. subtilis ATTC6051) و سايز ماركر با طول bp 1500 يكسان بود كه نشان دهنده تشابه باكتري توليد كننده نانوذرات نقره با جنس باسيلوس است.

نمودار 1. طيف اسپكتروفتومتري مربوط به محلول رويي باكتري باسيلوس جداسازي شده از معدن مس سونگون اهر

146/ دوماهنامه پژوهنده توليد زيستي نانوذرات نقره توسط باكتري باسيلوس …

شكل 2: تصوير ميكروسكوپ الكتروني TEM از باسيلوس جداسازي شده از معدن مس سونگون اهر. توليد نانوذرات نقره در داخل و خارج سلول باسيلوس قابل مشاهده است.

شكل 3- نتيجه PCR مربوط به 16S rRNA، نمونه باسيلوس مولد نانوذرات نقره. ستون اول: سايز ماركرها (1 kb DNA شركت فرمنتاز)، ستون دوم: باسيلوس كنترل مثبت (Bacillus subtilis subsp. subtilis ATTC6051) و ستون سوم باكتري توليد كننده نانوذرات نقره
بحث
توليد زيستي نانوذرات از جمله نانوذرات نقره يكي از بهتـرينروشهاي توليد نانوذرات به شمار مـي آيـد كـه بـه دليـل عـدمآلودگي محيط زيست، رو به گسترش است( 4). در اين تحقيق سعي شد تا با بهره گيري از باسيلوس هاي جـدا شـده از خـاك معادن مس اهر و منطقه آينالي، باكتري هاي بومي براي توليـدزيستي نانوذرات نقره معرفي گردد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه از بين 40 رده باكتري باسيلوس جداسازي شـده ، تنها يك رده از باكتري باسيلوس به دست آمده از معدن مـسسونگون مي تواند در مدت 3-2 روز يون هاي نقره را بـه عنصـرنقره تبديل كند و نانوذرات نقره را به صـورت داخـل سـلولي و خارج سلولي توليد كند. زمـاني كـه بـاكتري در محلـول آب ونقره معلق گرديد رنگ محلول نقره كه در ابتدا به رنـگ سـفيدبود با گذشت 48 ساعت بـه رنـگ صـورتي تغييـر پيـدا كـرد، آشكار شدن رنگ صورتي در تـوده زيسـتي بعـد از واكـنش بـايون هاي نقره، يك شاخص واضـح از تبـديل شـدن يـون هـايفلزي به فلز نقره و تشكيل نانوذرات نقره مي باشد. باكتري هايي كه قادر به احيا يـون نقـره هسـتند رنـگ محلـول نقـره را بـه صورتي، ارغواني، قهوه اي، زرد و خاكستري تغييـر مـي دهنـد .
دليل ايجاد رنگهاي متفاوت، ناشي از شركت عوامل بيولـوژيكيمختلف از باكتري ها جهت احياي يون هـاي نقـره بـه نـانوذرات مي باشد كه منجر به توليد نانوذرات با ابعـاد و اشـكال متفـاوتشده و نهايتاً رنگهاي مختلفي از نانوذرات ظاهر مـي گـردد ( 3). نتايج حاصـل از ايـن تحقيـق نشـان مـي دهـد كـه باسـيلوس جداسازي شده در اين تحقيق توانـايي رشـد در غلظتهـاي 1 و 5/3 ميلي مولار از نيتـرات نقـره را دارد در حاليكـه باسـيلوسگزارش شـده توسـط كـاليموتهو و همكـارانش توانـايي توليـد نانوذرات را تنها در غلظت 1 ميلي مولار نقره نشان داده اسـت.توانايي مقاومت در مقابل غلظت 5/3 ميلي مولار نيتـرات نقـرهبا توجه به خاصيت ضد باكتريايي شديد نـانوذرات نقـره نشـاندهنده وجود ظرفيت بالاي ايـن بـاكتري در تحمـل غلظتهـاي بالا بوده كه در نتيجه مي توان با تغيير در ديگر شاخصها ميزان تحمل باكتري و در نتيجه ميزان توليد را بالا برد.
نت ايج حاص ل از طي ف س نجي UV-vis از محل ول روي ي و رسوب باكتري باسيلوس ايزوله شده از معدن مس سونگون اهر بعد از معلق شدن در محلول نيترات نقره 5/3 ميلي مـولار ، در طول موج 400 نـانومتر جـذب نشـان داد. جـذب مـورد نظـرمطابق با پيك هاي ديده شده در سـاير بـاكتري هـا و قارچهـايتوليد كننده نانوذرات نقره در تحقيقات مشابه در ساير كشورها است( 11). طيف جذبي باكتري باسيلوس جداسـازي شـده دراين تحقيق با طيف به دست آمده از باسيلوس لچني فـورميسجدا شده از فاضـلاب توسـط كـاليموتهو در كشـور هنـد قابـلمقايسه است( 11). آماده سازي سريع توده سلولي در احيا يون نقره از ديگر پارامترهاي بسيار مهم در توليد زيستي نـانو ذراتنقره است. باكتري باسيلوس جداسـازي شـده در ايـن تحقيـقعلاوه بر سهولت رشد، قادر است در مدت 72 ساعت يون نقـرهرا احيا كند. از طرف ديگر توليـد نـانوذرات بـه صـورت خـارجس لولي از ديگ ر پارامتره اي بس يار مه م در تولي د زيس تينانوذرات است، چون در اين صورت استحصال نانو ذرات بسـيارآسان بوده و هزينه كمتري را جهت تخليص نانوذرات تحميـلمي كند. عكسهاي ميكروسكوپ الكتروني TEM، نشان داد كـه بيشترين توليد نانوذرات نقره به صورت خـارج سـلولي بـوده و گستره اندازه نانوذرات به دست آمده از 50-20 نـانومتر اسـت.
عكسهاي TEM اين بـاكتري، گويـاي كـروي بـودن نـانوذراتتوليد شده و اندازه نزديك به هم آنها است .
جداسازي باكتري باسيلوس مورد بررسي از خاك معدن مس ،نشان مي دهد كه اين باكتري مقاوم به فلـزات سـنگين بـوده ومي توان از آن در توليـد زيسـتي ديگـر نـانوذرات فلـزي بهـرهجست. اميد است بتوان با بهينه سازى شرايط محـيط كشـت ، pH، غلظت نيترات نقره و ساير شاخصهاى مربوطه، در آينـده از باكتري باسيلوس جدا سازي شده در اين تحقيق در توليـد صنعتى نانوذرات نقره بهره بردارى نمود.

نتيجه گيري
باكتري باسيلوس جداسازي شده از خـاك معـدن مـس اهـر،توانايي احيا يون هاي نقره به نانوذرات نقره را داراست.
REFERENCES
120865983610

Souza GIH, Macato PD, Duran N, Esposito E. Utilization of Fusarium oxysporum in the biosynthesis of silver nanoparticles and its antibacterial activities. In: Proceedings if the IX National Meeting of Environmental Micribiology; 2004:25.
Mahapatra SS, Karak N. Silver nanoparticles in hyperbranched polyamine: Synthesis, characterization and antibacterial activity. Mater Chem Phys 2008;112(3):1114-9.
Sondi I, Salopek- Sondi B. Silver nanoparticles as antimicrobial agent: a case study on E.coli as a model for Gramnegative bacteria. J Colloid Interface Sci 2004;275(1):177-82.
Sharma VK, Yangard RA, Lin Y. Silver nanoparticles: Green synthesis and their antimicrobial activities. Adv Colloid Interface Sci 2009;145(1-2):83-96.
Haefeli C, Franklin C, Hardy K. Plasmid-determined silver resistance in Pseudomonas stutzeri isolated from a silver mine. J Bacteriol 1984;158(1):389-92.
Mandal D, Bolander ME, Mukhopadhyay D, Sarkar G, Mukherjee P. The use of microorganisms for the formation of metal nanoparticles and their application. Appl Microbiol Biotechnol 2006;69(5):485-92.
Mohanpuria P, Rana NK, Yadav SK. Biosynthesis of nanoparticles: technological concepts and future applications. J Nanopart Res 2008;10:507-17.
Ahmad A , Mukherjee P, Senapati S, Mandal D, Islam Khan M, Kumar R, et al. Extracellular biosynthesis of silver nanoparticles using the fungus Fusarium oxysporum. Colloids Surf B Biointerfaces 2003;28(4):313-8.
Nanda A, Saravanan M. Biosynthesis of silver nanoparticles from Staphylococcus aureus and its antimicrobial activity against MRSA and MRSE. Nanomedicine 2009;5(4):452-6.
Debabov VG. The industrial use of bacilli. In: Dubnau DA editor. The molecular biology of the bacilli. New York: Academic Press;1985.p.331-70.
Kalimuthu K, Suresh Babu R, Venkataraman D, Bilal M, Gurunathan S. Biosynthesis of silver nanocrystals by Bacillus licheniformis. Colloids Surf B Biointerfaces 2008;65(1):150-3.
Silver S. Bacterial silver resistance: molecular biology and uses and misuses of silver compounds. FEMS Microbiol Rev 2003;27(2-3):341-53.
Dhanasekaran D, Rajakumar G, Sivamani P, Selvamani S, Panneerselvam A, Thajuddin N. Screening of salt pans Actinomycetes for antibacterial agents. Internet J Microbiol 2005;1(2).
Yoon JH, Lee ST, Park YH. Inter- and intraspecific phylogenetic analysis of the genus Nocardiaoides and related taxa based on 16 S rRNA sequences. Int J Syst Bacteriol 1998;48(1):187-94.
Ingle A, Rai M, Gade A, Bawaskar M. Fusarium solani: a novel biological agent for the extracellular synthesis of silver nanoparticles. J Nanopart Res 2009;11:2079-85.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید