پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
تاريخ دريافت مقاله: 20/12/1390 سال هفدهم، شماره 2خرداد، و پي تيردر پي 1391 86، صفحات 67 تا 72 تاريخ پذيرش مقاله: 17/5/1391
بررسي تأثير دوزهاي مختلف عصاره برگ زيتون بر سطح ليپيدهاي بافت مغزي و
نفوذپذيري سد خوني- مغزي در مدل سكته مغزي موش صحرايي
زهرا ربيعP يP 1، دكتر محمدرضا Pبيگدلي2P *، فاطمه PمحققيP 3، دكتر بهرام PرسوليانP 4، ابوالقاسم Pشريفي5

كارشناسي ارشد فيزيولوژي، مركز تحقيقات گياهان دارويي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
استاديار، دانشكده علوم زيستي، دانشگاه شهيد بهشتي
كارشناس ارشد فيزيولوژي، دانشكده علوم زيستي، دانشگاه شهيد بهشتي
استاديار، مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازي، دانشگاه علوم پزشكي لرستان
-7112204327

كارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد چكيده
سابقه و هدف: مطالعات اخير پيشنهاد مي كنند كه عصاره برگ زيتون باعث سركوب التهاب و كاهش آسيب ناشـي از اسـترس اكسـيداتيومي شود. با توجه به اهميت ايسكمي و خونرساني مجدد مغزي، در اين تحقيق اثر سه غلظت عصاره برگ زيتون (در مقايسه با گـروه شـاهد) بر ميزان نفوذپذيري سد خوني-مغزي و سطح ليپيدهاي بافت مغزي مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: اين تحقيق به صورت تجربي روي 5 گروه 12 تايي موش صحرايي نر از نژاد ويستار انجام شد. گـروه شـاهد آب مقطـر دريافـتكردند در حاليكه سه گروه تيمار، عصاره برگ زيتون را از طريق گاواژ به مدت 30 روز دريافت كردند (50، 75 و mg/kg 100). براي گـروه شـمتيمار و القاي ايسكمي صورت نگرفت. دو ساعت بعد از آخرين دوز گاواژ شده، هر گروه اصلي به دو زيرگـروه شـامل 6 مـوش صـحرايي تقسـيمگرديد. در زيرگروه اول شريان مغزي مياني بسته شد و در آنها مدل سازي سكته مغزي كانوني انجام شد، و ميزان نفوذپذيري سد خـوني -مغـزياز طريق اندازه گيري ميزان جذب نوري اوانس بلو در بافت مغزي بررسي شد. زيرگروه دوم به صورت دسـت نخـورده بـاقي مانـد و بـراي آنـاليزليپيدهاي مغزي از طريق كروماتوگرافي لايه نازك به كار رفت. سپس نتايج با آناليز واريانس مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: سطح كلسترول مغزي در گروه عصاره 50، 75 و mg/kg 100، به ترتيب 7/4±4/34، 8/5±9/35، 1/2±3/83 (ميلي گرم بـر گـرموزن بافت مغز) و سطح كلسترول استر مغزي به ترتيب برابر با 8/1±2/15، 1/3±8/15، 6/3±3/16 (ميلي گرم بر گرم وزن بافـت مغـز) بـود كه در مقايسه با گروه كنترل بالاتر بود. سطح تري گليسريد مغـزي در گـروه عصـاره بـا دوزهـاي 75 و mg/kg 100 برابـر بـا 5/0±1/34 و 1/1±5/34 (ميلي گرم بر گرم وزن بافت مغز) بود كه در مقايسه با گروه كنترل بالاتر بود. كاهش نفوذپذيري سد خوني-مغزي در گروههـاي عصاره با دوز 75 و 100، در برابر گروه شاهد، از لحاظ آماري معني دار بود (در هر دو مورد: 001/0 p<). در ضمن بين نيمكره هاي راسـت وچپ در گروههاي شاهد و گروه دوز 50 اختلاف معني دار وجود داشت (001/0p<)، اما بين نيمكره هاي راست و چـپ در گروههـاي تيمـارشده با دوزهاي 75 و 100 اختلاف آماري معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه عصاره برگ زيتون با تغيير در سطح ليپيدهاي مغـزي و كـاهش نفوذپـذيري مغـزي در مـدل ايسـكمي-خونرساني مجدد موش صحرايي، اثر محافظت عصبي داشته باشد. كارهاي بيشتري نياز است تا اين مشاهدات را گسترش دهد.
-14477232518

واژگان كليدي: زيتون ،عصاره برگ زيتون، محافظت عصبي، سكته مغزي، ليپيدهاي مغزي، موش صحرايي نژاد ويستار لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
4319305118

Rabiei Z, Bigdeli MR, Mohagheghi F. The effect of various doses of olive leaf extract on brain lipid levels and blood brain barrier permeability in rat stroke model. Pejouhandeh 2012;17(2):67-72.
مقدمهP0F1
سكته مغزي سومين عامل مرگ و مير و ناتواني در كشورهاي صنعتي است و در صـورت زنـده مانـدن عوارضـي چـون فلـج

*نويسنده مسؤول مكاتبات: دكتـر محمدرضـا بيگـدل ي؛ تهـران ، بزرگـراه چمـران، ولنجك، دانشگاه شهيد بهشـتي، دانشـكده علـوم زيسـت ي؛ تلفـن : 29902731-21-98+؛ فاكس: 22341664-21-98+؛ پست الكترونيك: [email protected]

ناحيه اي از بدن و مشكلاتي در حافظه، فكر كردن، حـرف زدن و حركت كردن را به وجود مي آورد (1). 15% سكته ها به علت هموراژي و 85% به علت ايسكمي است. ايسكمي در اثر عواملي چون ترمبوز و آمبولي و كاهش خونرساني سيستميك به وجود م ي آي د (1). واقع ه اص لي در ط ي ايس كمي مغ زي ، تولي د راديكال هاي آزاد و گونـه هـاي واكنشـي اسـت كـه بـه خـاطرواكنش پذيري بالايشان سبب آسيب به ليپيدها، پـرو تئين هـا واسيد دزوكسـي ريبونوكلئيـك شـده و مـرگ نـوروني را باعـثمي شوند. آنها ضمناً در شكستن سد خوني- مغزي و ايجـاد ادم مغزي نقـش دارنـد (2). فعـال سـازي فسـفوليپازها بـه دنبـالايسكمي مغزي باعث آزادسازي پيام رسـا نهاي ثانويـه ليپيـدي، 1 و 2 دي آسيل گليسرول، فسفاتيديك اسيد، ليزوفسفاتيديك اسيد، دكوزا هگزانوئيك اسيد و آراشـيدونيك اسـيد مـي شـود.آراشيدونيك اسيد توسط سيكلواكسـيژناز/ ليپوكسـيژناز بـرايتوليد سيگنالينگ هاي مهم دچار متابوليسـم بيشـتر مـي شـود(3).
متابوليسم ليپيدي ممكن است اهميت ويژه اي براي سيسـتمعصبي داشته باشد و اين عضـو دومـين عضـو بـدن اسـت كـهغلظ ت ب الاي ليپي دها را دارد. بس ياري از اخ تلالات عص بي شامل اختلالات دو قطبي( bipolar)، شـيزوفرني و بيماريهـايتحليل عصبي نظير آلزايمر، پاركينسون و بيماري نـيمن پيـكبه دليل تغيير در متابوليسـم ليپيـدي مغـز بوجـود مـي آينـد .
پديده هاي متعددي در طي ايسكمي و خونرساني مجـدد ديـدهمي شود كه شامل آسيب به ليپيدهاي غشا مخصوصاً به صورت ليپوليز در طـي ايسـكمي و پراكسيداسـيون اسـيدهاي چـرباشباع نشده وابسته به راديكـال هـا در طـي خونرسـاني مجـدداست( 4).
رژيم غذايي مديترانه شامل مصرف بـالاي محصـولات زيتـوناس ت. محص ولات زيت ون منب ع غن ي از پل ي فن ول ه ا نظي ر اولئ وروپين و مش تقات آن ش امل هيدروكس ي تي روزول ك ه راديكال هاي آزاد را جمع مي كند و از اكسيداسـيون شـيمياييLDL جلوگيري مـي كنـد ، مـي باشـد (5 و 6). ميـوه زيتـون و برگهاي درخت آن به دليل اينكه تركيبات فنولي بسياري دارند نق ش مهم ي در پزش كي و درم ان بيماريه ا ايف ا نم وده ان د .پيش تغذيه با عصاره برگ زيتون با دوزهـاي 75 و mg/kg 100 باعث كاهش نفوذپذيري سد خوني- مغزي مي شود و ايـن اثـردر پايينترين دوز عصاره برگ زيتـون يعنـي mg/kg 50 ديـدهنمي شود( 7). در اين مطالعه تغيير سطح كلسترول، كلسـترولاستر و تري گليسريد بافت مغزي در اثر تغذيه بـا عصـاره بـرگزيتون و تغيير نفوذپذيري سد خـوني -مغـزي در مـدل سـكته مغزي موش صحرايي مورد بررسي قرار گرفته است.

مواد و روشها
اين تحقيق به روش تجربي انجام شد .موشـهاي صـحرايي نـرب الغ ن ژاد ويس تار در مح دوده وزن ي 200 ت ا 300 گ رم از پژوهشكده علوم اعصاب دانشگاه شهيد بهشتي خريداري شـدهو در دوره دوازده ساعته تاريكي- روشنايي در دماي 22 درجـهسانتي گراد با غذاي استاندارد موشهاي صـحرايي تهيـه شـده از انستيتو پاستور ايران نگهداري شدند. آماده سازي Olea ) OLEeuropae، واريته Sevillano) كـه ميـزان اولئـوروپين آن 30% است، توسط مركز تحقيقات داروهـاي گيـاهي رازي (لرسـتان،ايران) انجام شد. پودر OLE قبل از استفاده در آب مقطر حـلشد.
موشهاي صحرايي به 5 گروه اصلي تقسيم شدند كه هر كـدامشامل 12 حيوان بود .3 گـروه آزمايشـي بـه مـدت 30 روز در ساعت 12-11، عصاره برگ زيتون را بـه صـورت خـوراكي و از طريق گاواژ، با دوزهاي 50، 75 و mg/kg 100 دريافت كردند. گروه كنترل آب مقطر دريافـت كـرد و در گـروه شـم تيمـار و القاي ايسكمي صورت نگرفت. دو ساعت بعد از آخـرين تيمـار، هر گروه اصلي به دو زيرگروه (6 n=) تقسيم شـد. در زيرگـروهاول يا MCAO، شريان مياني مغزي بسته شد و القاي ايسكمي صورت گرفت. اين موشهاي صحرايي براي انـدازه گيـري ميـزاننفوذپذيري سد خوني- مغزي از طريق اندازه گيري جذب نوري اوانس بلو در بافت مغز به كار رفتند. زيرگـرو ه دوم بـه صـورتدست نخورده باقي ماند و براي آناليز ليپيدهاي مغزي از طريـقكروماتوگرافي لايه نازك به كار رفت. دوزهاي انتخابي بر اساس مطالعات انجام شده قبلي بود( 8).

ايجاد مدل سكته مغزي (انسداد شريان مركزي مغز) موشهاي صحرايي بعد از توزين، با mg/kg 400 داروي كلرات هيدرات (مرك ،آلمـا ن) بيهـوش شـدند. جراحـي مـدل سـازيانسداد شريان مياني مغز مطابق دستورالعمل لونگـا و همكـارانانجام شد (9). به طور خلاصه، تحـت جراحـي ميكروسـكوپي، يك نخ بخيه نايلون0-3 از طريق تنه شريان كاروتيدي خارجي (ECA) وارد رگ شرياني راست شد و تـا رسـيدن بـه شـريانمغزي قدامي (ACA) از ميان شريان كاروتيدي داخلـ ي (ICA) با پتريگوپالاتين بسته نخ به سمت جلو ادامه داده مـي شـد . در اثر تماس نخ بخيه و ACA، جريان خون از هر طرف به MCA بسته مي شد. اين بسـته شـدن از طريـق احسـاس مقاومـت در پيشروي نخ و ورود حدود 20 ميلي متر از طول نخ از تنه ECA مشخص مي شد. بعـ د از 60 دقيقـه ايسـكمي، برقـراري مجـدد جريان خون صورت مي گرفت. دماي بـدن از طريـق ركتـوم بـاكم ك دماس نج ديجيت الي( Geratherm color, Germany) اندازه گيري مي شـد و در حـدود 37 درجـه سلسـيوس حفـظمي شد.

اندازه گيري نفوذپذيري سد خوني- مغزي
استحكام سد خوني- مغزي توسط اندازه گيري ميـزان خـروجاوانس بلـو ( EB) ارزيـابي شـد. نخسـت، موشـهاي صـحرايي از طريق وريد دم، محلول اوانس بلوي 2% را بـه انـدازه ml/kg 4 بعد از 30 دقيقه ايسكمي دريافـت كردنـد. 24 سـاعت بعـد ازجريان مجدد خون ،موشهاي صحرايي تحت بيهوشـي از ناحيـهقفسه سينه باز شدند و با ml 250 سالين از طريق بطـن چـپاز وجود اوانس بلو داخل رگي پاك شدند (تا زمـاني كـه مـايعپرفيوز بي رنگ از دهليز راست خارج شود). سپس، مغـز خـارجشد. براي اندازه گيري ميزان خروج EB، بافت مغـز در ml 5/2 بافر فسفات هموژن شده و براي رسوب پروتئين به آن ml 5/2 اسيد تري كلرواسـتيك 60% اضـافه شـد. سـپس 3 دقيقـه بـاورتكس به هم زده شد و 30 دقيقـه در 4 درجـه سـانتي گـرادخنك شد. آنگاه به مدت 30 دقيقـه بـا سـرعت 1000 دور در دقيقه سانتريفيوژ گرديد. در نهايت، جذب نوري اوانس بلـو دربخش رويي توسط اسـپكتوفتومتر( Perkin-Elmer امريكـا) در جذب 610 نانومتر اندازه گيري شد و مطابق منحني اسـتانداردغلظت آن محاسبه گرديد (10).

جداسازي، خالص سازي و شناسايي ليپيدها
در پايان روز سي ام، تمام موشهاي صـحرايي از طريـق تزريـقداخل صفاقي كلرال هيدرات با دوز mg/kg 800 كشـته شـدندو بعد از جدا كردن سرشان، مغزشـان بـه سـرعت خـارج شـد.
سپس نيمكره راست مغز از ساير قسمتهاي مغز مثـل نيمكـرهچپ و مخچه و پـل مغـزي جـدا شـد و در دمـاي 80- درجـهسانتي گراد براي آناليزهـاي ليپيـدي نگهـداري گرديـد . نمونـهمغزي با ml 5 كلروفورم و متانول بـا حجـم 1 بـه 1 و ml 5/0 آب مقطر روي مگنتيك استيرر در دماي اتاق به مدت حـداقل8 ساعت گذاشته شد؛ با اين روش كل ليپيدها از بافـت مغـزيجداسازي شدند. بعد از 8 ساعت نمونه از روي استيرر برداشته شده و بـه مـدت 10 دقيقـه بـا دورg 1200 سـانتريفيوژ شـد. سپس سوپرناتانت برداشته شده و رسوب باقيمانده و ظرفي كه مغز در آن هموژن شده، با ml 2 كلروفورم و متانول با حجم 1 به 1 شسته شده و دوباره سانتريفيوژ شـد. سـپس سـوپرناتانتبرداشته شده و با سوپرناتانت اولي تركيـب شـد و در دمـاي 4 درجه سانتي گراد براي جداسازي و خـالص سـازي و شناسـاييليپيدها نگهداري گرديد. جداسازي ليپيدها با استفاده از ستون كرومـ اتوگرافي DEAE – sephadex انجـ ام شـ د. بعـ د از آماده سازي، ستون دو بـار بـا حـلالA كـه شـامل كلروفـورم :
متانول: آب با حجم 8:60:30 اسـت شسـته شـد و ليپيـدهاي
شماره 2، پي در پي 86، خرداد و تير 1391 زهرا ربيعي و همكاران/ 69

خنثي در حلال A جمع آوري شد كه اينها شـامل كلسـترول وكلسترول استر و تري گليسريد است (11).

كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا HPTLC
ليپيــدها بــر روي پليــت 10× 20 ســيليكاژل HPTLC 60 (مرك، آلمان) با استفاده از دستگاه HPTLC مـدلcamag – linomat auto TLC – spotter نقطه گذاري گرديد. بعد از اتمام نقطه گذاري، پليت ها در بـافري كـه شـامل كلروفـرم: متـانول:
استيك اسيد: فرميك اسيد (با حجم 65:35:2:1) بود غوطـه ور شد تا بافر تا ارتفاع 5/4 سانتي متري پليـت بـالا رود. سـپس ازبافر خارج شده و خشك شد و در بافر دوم كـه شـامل هگـزان:
دي ايزوپروپيل اتر: استيك اسيد (با حجـم 65:35:2) غوطـه ور شد تا بافر تـا ارتفـاع 10 سـانتيمتـري پليـت حركـت كنـد وليپيدها بر روي باندهاي جدا در پليت قـرار گيرنـد. ليپيـدهايخنثي روي پليت با استفاده از معـرف كوپريـك اسـتات 3% در محلول 8% فسفريك اسيد بـه دنبـال حـرارت دادن در آون بـادماي 170-160 درجه سانتي گراد بـه مـدت 7 دقيقـه ظـاهرشدند و سپس پليت ها توسـط دسـتگاه اسـكنر در طـول مـوج350 نانومتر اسكن گرديد (12).

آناليزهاي آماري
تمام آناليزها با كمـك نـرم افـزارSPSS V.16.0 انجـام شـد.
نفوذپذيري سد خوني- مغـزي و سـطح كلسـترول، كلسـترولاستر و تري گليسريد مغزي با استفاده از آزمـونONE WAY ANOVA و متعاقــب آن مقايســات چندگانــه روش مقايســه ميانگينها به روش LSD انجام شد. 05/0 p< از لحـاظ آمـاريمعني دار در نظر گرفته شد.

يافتهها
تحقيق بر روي 60 سر موش صـحرايي نـر و در 5 گـروه 12 تايي انجام گرفت. ميزان شاخصهاي سطح ليپيدهاي مغزي بـهتفكيك گروههاي مورد و مكان در نمودار شماره 1 ارائـه شـدهكه نشان مي دهد كه سطح كلسـترول مغـزي در گـروه عصـاره50، 75 و mg/kg 100، بــه ترتيــب 7/4±4/34، 8/5±9/35،
1/2±3/83 ( ميلــيگــرم بــر گــرم وزن بافــت مغــز) و ســطح كلسترول استر مغزي در آنها بـه ترتيـب برابـر بـا 8/1±2/15، 1/3±8/15، 6/3±3/16 (ميلي گرم بر گرم وزن بافت مغز) بـودكه در مقايسه با گـروه كنتـرل بـالاتر بـود ( 05/0 p<). سـطحتــري گليســريد مغــزي در گــروه عصــاره بــا دوزهــاي 75 و تأثير دوزهاي عصاره برگ زيتون بر نفوذپذيري سـد خـوني- مغزي در نمودار شماره 2 ارائه گرديـده و نشـان مـي دهـد كـهعصاره برگ زيتون، سبب كاهش نفوذپذيري سد خوني- مغزي و در نتيجه كاهش محتواي آب مغزي مي گردد. نشانگر كاهش نفوذپذيري سد خوني- مغـزي ، كـاهش غلظـت اوانـس بلـو دربافت مغز اسـت. غلظـت اوانـس بلـو در نيمكـره آسـيب ديـده(نيمكره راست) در گروههاي تيمار شـده بـا عصـاره بـرگ، در مقايسه با گروه شاهد كاهش يافت و ايـن كـاهش در دوزهـاي75 و mg/kg 100 در برابر گروه شاهد از نظر آماري معنـي دار بود (در هر دو مورد: 001/0 p<). در ضمن بـين نيمكـره هـايراس ت و چ پ در گروهه اي ش اهد و گ روه دوز 50 اخ تلاف معني دار وجود داشت (001/0p<)، اما بين نيمكره هاي راسـتو چپ در گروههاي تيمار شده بـا دوزهـاي 75 و mg/kg 100 اختلاف آماري معني داري وجود نداشت.

بحث
mg/kg 100 برابر با 5/0±1/34 و 1/1±5/34 (ميلـي گـرم بـر(05/0 p<) در حاليكه در دوز پايين (يعني 50 ميلي گرم) تأثير گرم وزن بافت مغز) بود كه در مقايسه با گروه كنترل بالاتر بود خاصي ديده نشد.

نمودار 1. ميزان كلسترول، كلسترول استر و تري گليسريد بافت مغز بر حسب گروههاي آزمايشي و كنترل CE :كلسترول استر ،C: كلسترول ،TG: تري گليسريد، ***: 001/0 p<
اين تحقيق نشان داد خوردن عصاره برگ زيتون در گروههاي آزمايشي سبب كاهش نفوذپذيري سد خوني- مغزي مي شود و همچنين پـيش تغذيـه بـا ايـن عصـاره سـبب افـزايش سـطحكلسترول، كلسترول استر و تري گليسريد مغـزي در گروههـايآزمايشي در مقايسه با گروه كنترل مـي شـود. پـيش تغذيـه بـاعصاره برگ زيتون با دوزهاي 75 و mg/kg 100 باعث كـاهشنفوذپذيري سد خوني- مغزي مي شود و اين اثـر در پـايينتريندوز عصاره برگ زيتون يعني mg/kg 50 ديده نمي شود( 7).
مكانيزم هاي زيادي براي چگونگي تخريب سـد خـوني- مغـزيپيشنهاد شده است كه از آن جملـه مـي تـوان بـه وجـود آمـدنشكاف بين سلول هاي اندوتليالي به علت واسطه هاي التهابي مثل ترومبين كه سبب انقباض اندوتليال مي شود را نـام بـرد. تنظـيممثبت فاكتور رشد اندوتليال( VEGF) در طـي ايسـكمي سـببافـ زايش ه دايت آبـي و شكس ته شـدن اتص الهاي محكـم ب ينسلولهاي انـدوتليالي مـي شـود. در ايسـكمي آنـزيم هـايي فعـالمي شوند كه با هضم غشاي پايه سـبب فروپاشـي جامعيـت سـدخوني- مغزي مي شوند كه از جمله آنها مـي تـوان بـه MMPهـااشاره كـرد. همچنـين افـزايش فعاليـت آنـزيم هـايNOS (چـهiNOS و چه nNOS) مي تواند به سد خوني- مغزي آسـيب بزنـد(13). ايجاد ادم بعد از ايسكمي و خونرسـاني مجـدد، بـا نـاتوانيسد خوني- مغزي براي حفظ گراديان يون ها همـراه اسـت. سـدخوني- مغـزي بـا حضـور اتصـالات محكـم شـناخته مـي شـود.

نمودار 2. ميزان نفوذپذيري سد خوني- مغزي بر حسب سمت نيمكره و به تفكيك گروههاي مورد و مكان، ***: 001/0 p<
شماره 2، پي در پي 86، خرداد و تير 1391 زهرا ربيعي و همكاران/ 71
اتصالات محكم مناطقي از غشا هستند كـه كلسـترول بيشـترين غلظت را در اين منـاطق دارد ( 14). كلسـترول اسـتر مهمتـرينحامل و شكل ذخيره اي كلسترول در ذرات ليپـوپروتئين و اكثـرانواع سلول هاست. طي امبريوژنز، نورون ها كلسـترول مـورد نيـازخود را سنتز مي كنند؛ سپس آستروسيت هـا تمـايز مـي يابنـد ونورون ها بالغ مي شوند و در نورون ها سنتز كلسترول به پايينترين حد خود مي رسـد و نـورون هـا كلسـترول مـورد نيـاز خـود را ازآستروسيت ها به كمك ذرات آليپوپروتئين مثـلApoE دريافـتمي كنند. سطح كلسترول مغزي از طريـق تبـديل كلسـترول بـهخوني- مغزي خيلي راحتتر از كلسترول عبـور مـي كنـد تنظـيم مي شود (15). تقريباً 70% كلسترول مغز در غشاي ميليني است كه توسط اليگودندروسيت ها در اطراف آكسون ها پيچيـده شـدهاست. نورون ها به فرآينـدهاي پـر انـرژي از سـنتز كلسـترول درآستروسيت ها متكي هستند. آستروسيت ها مهمترين قسـمت در

در اين مطالعه ديده شد كه تيمار با عصاره برگ زيتون باعـثافزايش كلسترول و كلسترول استر و تري گليسـيريد مغـزي درگروهه اي آزمايشـي مـي ش ود. افـزايش سـطح كلسـترول وكلسترول استر مغزي در اثر مصرف عصاره برگ زيتـون باعـثافزايش استحكام سد خوني- مغزي در برابر آسيب ايسـكمي وخونرساني مجدد مي شود. مصـرف عصـاره بـرگ زيتـون، بيـانپروتئين كموتاكتيك مونوسيت MCP-1 (فاكتوري كموتاكتيك به خصوص براي مونوسيتها كـه تحـت تحريكهـاي مختلـف ازسلول هاي انـدوتليالي و يـا سـلول هـاي ماهيچـه صـاف توليـدم ي ش ود) را در س طح پ روتئين وmRNA ، و بي ان ملك ول چسبان سلولي رگها( VCAM) را در سـطح پـروتئين كـاهشمي دهد. عصاره برگ زيتون موجـب كـاهش فعاليـتNFқB و كاهش بيان TNFα مي شود كه نشاندهنده مهار التهـاب اسـت.همچنين اين عصاره سـبب كـاهش سـطح مـالون دي آلدهيـد(MDA)، كه نشانگر پراكسيداسيون ليپيد است، هم شده است (8). مطالعات نشان داده كه شكسته شدن سد خوني- مغزي و وقوع هموراژي مي تواند نتيجه فعال شـدن متالوپروتئينازهـايماتريكســي( MMPs) باشــد (16). MMPهــا خــانواده اي از اندوپپتي دازها هس تند. مطالع ات ب ر روي فعالي ت MMP-2 و MMP-9 طي ايسكمي و خونرساني مجـدد متمركـز شـده انـد،زيرا سوبستراهاي اختصاصي اين آنزيم ها، پروتئين هاي موجـوددر مــاتريكس خــارج ســلولي انــدوتليالي مثــل فيبــرونكتين،لامينين و كلاژن هستند. در مرحله ادم وازوژنيك سد خـوني – مغزي تخريب شده و پروتئين هاي پلاسمايي از جمله آلبومين ،دكستران و ايمونوگلوبين G وارد فضاي خارج سلولي مي شـوند(17). تركيبات فنولي عصاره برگ زيتـون مـي تواننـد بـا مهـارفعاليــت فــاكتور رونويســيNFқB از فعــال شــدن MMP9 و درنتيج ه از تخري ب س د خ وني – مغ زي جل وگيري كنن د.
مطالعات زيادي براي مشخص كردن اثر عصاره برگ زيتـون دركاهش آسيبهاي ناشي از سكته مغزي نياز اسـت ولـي عصـارهبرگ زيتون بـه دليـل محتـواي بـالاي تر كيبـات فنـولي يـككانديداي ايده آل قوي براي پيشـگيري از ايسـكمي مغـزي بـهصورت تنها يا با كمك دارويي براي علم پزشكي مي باشد.
از ضعفهاي اين تحقيق مي توان به مدل سـازي سـكته مغـزياشاره كرد كه با شرايط طبيعي بدن كـه ممكـن اسـت سـكتهمغزي اتفاق بيافتد متفاوت اسـت. از نقـاط قـوت ايـن تحقيـقمي تـوان بـه انـدازه گيـري متغيرهـاي زيـادي از جملـه سـطحكلس ترول، كلس ترول اس تر و ت ري گليس ريد باف ت مغ زي و همچنين اندازه گيري ميزان نفوذپذيري سد خـوني – مغـزي درگروههاي آزمايشي و مقايسه با گروه كنترل اشاره كرد.
نتيجه گيري
اگرچه ممكن است عصاره بـرگ زيتـون بـا تغييـر در سـطحليپيدهاي مغزي و كاهش نفوذپذيري مغزي در مدل ايسكمي-خونرساني مجدد موشهاي صحرايي، اثر محافظت عصبي داشته باشد، امـا كارهـاي بيشـتري نيـاز اسـت تـا ايـن مشـاهدات راگسترش دهد.

اين پژوهش با حمايت مالي مركز تحقيقـات داروهـا ي گيـ اهي و دانشـگاهشهيد بهشتي انجام شده است.
1246632137781

REFERENCES
Lakhan SE, Kirchgessner A, Hofer M. Inflammatory mechanisms in ischemic stroke: therapeutic approaches. J Transl Med 2009;7:97.
White BC, Sullivan JM, DeGracia DJ, O’Neil BJ, Neumar RW, Grossman LI, et al. Brain ischemia and reperfusion: molecular mechanisms of neuronal injury. J Neurol Sci 2000;179(S 1-2):1-33.
Adibhatla RM, Hatcher JF, Dempsey RJ. Lipids and lipidomics in brain injury and diseases. AAPS J 2006;8(2):E314-21.
Warner DS, Sheng H, Batinić-Haberle I. Oxidants, antioxidants and the ischemic brain. J Exp Biol 2004;207(Pt 18):3221-31.
Fukui S, Ookawara T, Nawashiro H, Suzuki K, Shima K. Post-ischemic transcriptional and translational responses of EC-SOD in mouse brain and serum. Free Radic Biol Med 2002;32(3):289-98.
Visioli F, Bellosta S, Galli C. Oleuropein, the bitter principle of olives, enhances nitric oxide production by mouse macrophages. Life Sci 1998;62(6):541-6.
Mohagheghi F, Bigdeli MR, Rasoulian B, Hashemi P, Pour MR. The neuroprotective effect of olive leaf extract is related to improved blood-brain barrier permeability and brain edema in rat with experimental focal cerebral ischemia. Phytomedicine 2011;18(2-3):170-5.
Wang L, Geng C, Jiang L, Gong D, Liu D, Yoshimura H, et al. The anti-atherosclerotic effect of olive leaf extract is related to suppressed inflammatory response in rabbits with experimental atherosclerosis. Eur J Nutr 2008;47(5):23543.
Longa EZ, Weinstein PR, Carlson S, Cummins R. Reversible middle cerebral artery occlusion without craniectomy in rats. Stroke 1989;20:84-91.
Bigdeli MR, Hajizadeh S, Froozandeh M, Heidarianpour A, Rasoulian B, Asgari AR, et al. Normobaric hyperoxia induces ischemic tolerance and upregulation of glutamate transporters in the rat brain and serum TNF-alpha level. Exp Neurol 2008;212(2):298-306.
Hauser EC, Kasperzyk JL, d’Azzo A, Seyfried TN. Inheritance of lysosomal acid beta-galactosidase activity and gangliosides in crosses of DBA/2J and knockout mice. Biochem Genet 2004;42(7-8):241-57.
Macala LJ, Yu RK, Ando S. Analysis of brain lipids by high performance thin-layer chromatography and densitometry. J Lipid Res 1983;24(9):1243-50.
Sharma HS, Drieu K, Alm P, Westman J. Role of nitric oxide in blood-brain barrier permeability, brain edema and cell damage following hyperthermic brain injury. An experimental study using EGB-761 and Gingkolide B pretreatment in the rat. Acta Neurochir Suppl 2000;76:81-6.
Huber JD, Egleton RD, Davis TP. Molecular physiology and pathophysiology of tight junctions in the blood-brain barrier. Trends Neurosci 2001;24(12):719-25.
Turley SD, Burns DK, Rosenfeld CR, Dietschy JM. Brain does not utilize low density lipoprotein-cholesterol during fetal and neonatal development in the sheep. J Lipid Res 1996;37(9):1953-61.
Asahi M, Wang X, Mori T, Sumii T, Jung JC, Moskowitz MA, et al. Effects of matrix metalloproteinase-9 gene knock-out on the proteolysis of blood-brain barrier and white matter components after cerebral ischemia. J Neurosci 2001;21(19):7724-32.
Simard JM, Kent TA, Chen M, Tarasov KV, Gerzanich V. Brain oedema in focal ischaemia: molecular pathophysiology and theoretical implications. Lancet Neurol 2007;6(3):258-68.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید