پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
تاريخ دريافت مقاله: 29/11/1390
سال هفدهم، شماره فروردين 1و، پي در پي ارديبهشت 85، 1391 صفحات 32 تا 37 تاريخ پذيرش مقاله: 8/3/1391

بررسي حضور باكتري لژيونلا پنوموفيلا و عوامل محيطي مؤثر بر رشد آن
در سيستم آبرساني بيمارستان آيت ا… طالقاني
دكتر اكبر اسلامي1، محمد حسن مميزي*2، داوود اسماعيلي3، غلامحسين جوشني2

استاديار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
-18286221582

عضو مركز تحقيقات ميكروب شناسي كاربردي، گروه ميكروب شناسي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اﷲ چكيده
سابقه و هدف: باكتري لژيونلا پنوموفيلا يكي از عوامل شايع بروز عفونتهاي بيمارستاني است. اين باكتري فلور آب بـوده و توانـايي بقـادر آبهايي با درجه حرارت و pH مختلف، مواد مغذي و اكسيژن را دارد؛ سيستم هاي آب گرم نيز محيطي ايده آل براي رشد اين بـاكتريرا فراهم مي كنند. هدف از اين مطالعه شناسايي لژيونلا پنوموفيلا و عوامل مؤثر بر رشد آن در سيستم هاي آب بيمارستان طالقاني است.
مواد و روشها: در اين تحقيق توصيفي مقطعي، در تابستان 1390، 32 نمونه آب از بيمارستان آيت ا… طالقاني به تفكيك از آب سرد و گرم گرفته شد. نمونه ها با حجم 1 تا 5/1 ليتر جمعآوري و بلافاصله با استفاده از سيسـتم فيلتراسـيون غشـايي 45/0 ميكـرون تغلـيظگرديد. محيط كشت BCYE و همچنين مكملهاي GVPC و CCVC و مكمل ال سيستئين و پيروفسفات فريك مطابق پروتكل سـاختهشد. جهت حذف باكتري هاي مزاحم علاوه بر مكمل GVPC و CCVC از تيمار اسيدي نيز استفاده شد. سپس نمونه ها كشـت داده شـدو كلني هاي رشد كرده از طريق ويژگيهاي مورفولوژي و بيوشيميايي شناسايي گرديدند.
يافته ها: از ميـان 32 نمونـه ، 11 مـورد (34%) آلـوده بـه لژيـونلا پنومـوفيلا بـود . محـدوده كلـر باقيمانـده بـين 4/1-4/0 (ميـانگي ن:
mg/L 909/0) و محدوده pH بين 2/8-5/4 (ميانگين: 36/7) بدست آمـد. بيشـترين مـوارد مثبـت مربـوط بـه نمونـه هـاي آب گـرم وهمچنين نمونه هايي با كلر باقيمانده كمتر از mg/L 1 بود. نمونه هاي مثبت بيشتر در بخش انكولوژي مـردان، مخـازن ذخيـره، و بخـشنوزادان ديده شد. رابطه معني داري بين رشد لژيونلا پنوموفيلا و متغير دما (02/0 p<؛( 599/2-08/1) 676/1 OR=) و همچنين متغير كلر باقيمانده (035/0 p<؛( 703/0-0005/0) 006/0 OR=) ديده شد، اما بـين سـاير متغيرهـا ماننـد كـدورت وpH بـا رشـد لژيـونلاپنوموفيلا ارتباطي بدست نيامد.
نتيجه گيري: عليرغم استفاده اين بيمارستان از آب تصفيه شده شبكه توزيع شهري، 34% نمونه ها به لژيونلا پنوموفيلا آلوده بودنـد ؛ بـهاين ترتيب كه در غلظتهاي كلر باقيمانده كمتر از mg/L 9/0، نمونه ها مثبت شده بودند. اين امر نشانگر مقاومت اين بـاكتري در مقابـلعوامل گندزدا و شرايط سخت محيط است بصورتي كه بيشتر موارد مثبت مربوط به نمونه هاي آب گرم بوده است.
-18286245955

واژگان كليدي: لژيونلا پنوموفيلا، منابع آب ،سيستم آبرساني، بيمارستان، كلر باقيمانده لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
-19810360549

Eslami A, Momayyezi MH, Esmaili D, Joshani GhH. Presence of Legionella Pneumophila and environmental factors affecting its growth, in the water distribution system in Taleghani hospital, Tehran. Pejouhandeh 2012;17(1):32-7.
مقدمه٠F1
در جولاي 1976 در يك اجتماع ساليانه لژيونرهاي آمريكايي در هتلي در فيلادلفيا يك پنوموني شديد رخ داد كـه طـي آن،

*نويسنده مسؤول مكاتبات: محمد حسن مميزي؛ تهران، ولنجك، بلوار دانشجو ،دانشــكده بهداشــت شــهيد بهشــتي، گــروه مهندســي بهداشــت محــيط؛ تلفــن:
[email protected] :؛ پست الكترونيك+98-913-2742518

34 تن از آنها جان خود را از دست دادند( 1 و 2). اين باكتري شايع در شبكه آبرساني مي باشد و مسؤول بيماري لژيونر بـودهكه يك فرم شديد از پنوموني است و مي توانـد كشـنده باشـد.همچنـين عامــل بيمــاري تــب پونتيــاك كــه يــك بيمــاريخودمحدود اسـت نيـز مـي باشـد (3). لژيـونلا پنومـوفيلا يـكباكتري هتروتروفيك، گرم منفي، هوازي، بدون اسـپور و بـدونكپسول با 5/0تا7/0 ميكرون عرض و طول 2 تـا 20 ميكـرو ن است. آنها قطبي، تحت قطبي و يا تاژك جانبي دارند و بـرايرشد نياز به سيستئين و آهن دارند (4 و 5).
تاكنون بيش از 45 گونه از اين باكتري شناسايي شده است كه حداقل 18 گونـه آن بـراي انسـان بيمـاريزا مـي باشـد( 6). ايـنباكتري از طريق تشكيل آئروسل در سيستم هـاي آبـي وارد ريـهانسان شده و پنوموني ايجاد مي نمايد. اين سيسـتم هـا بـا توليـدقطره هاي ريز آب آلوده به لژيونلا پنوموفيلا عامـل عمـدة شـيوععفونت به اين باكتري بوده اند. با تـنفس ايـن قطـره هـاي آلـوده،باكتري وارد ريه شده و توسط ماكروفاژها بلعيده مـي شـود. طـياين عمل، لژيونلا پنوموفيلا از اتصـال ليـزوزوم بـه فـاگوزوم هـايآلوده جلوگيري كرده و در داخل واكوئل ها تكثير يافتـه و منجـربه ادم ريه و پنوموني مي شود كـه مـي توانـد كشـنده باشـد (7).
لژيونلا در خاك، آب شيرين درياچه هـا و رودخانـه هـا بـه مقـدارفراوان در سيستم هاي تهويه و مخازن آب سـرد و دوش حمـامگزارش شده است( 8). از مهمترين دلايلي كـه باعـث توجـه بـهاين باكتري در محيطهاي بيمارسـتاني شـده اسـت وجـود افـرادآسيب پذير در اين مكانها مي باشد( 9). عفونتهـاي بيمارسـتاني رادر استفاده هاي آب از طريق آب شير، نبولايزر (مه پـاش)، دوش حمام، دستگاه بخور، آب بن ماري، و استفاده از خرده هاي يـخ دربيماران تحت عمل قلبي براي بهبود تشنگي نشان داده اند( 10).
با توجه به اينكه انتقال مستقيم انسان به انسان تـاكنون گـزارشنشده است، بنابراين قطع زنجيره انتقـال ايـن عفونـت اغلـب بـراساس شناسايي كانونهاي اپيدميولوژيك و نابودي آنهـا متمركـزشده است( 11). سيستم هاي آب گرم محيط ايده آلي براي رشـدباكتري مي باشند. سروتيپ 1 لژيونلا پنومـوفيلا مسـؤول تقريبـاً70% از تمامي عفونتهاست و سروگروپ 6 در مقام دوم قرار دارد .
90% از پنوموني هاي لژيونلايي توسـط لژيـونلا پنومـوفيلا ايجـادمي شود( 12). محيطهاي بيمارستاني از حيث زمينه رشد، انتقال آئروسل و افراد در معرض خطر، مكـاني بـا پتانسـيل بـالا جهـترشد و شيوع اين عامل مي باشند( 13).
تش خيص اولي ه لژيونل وزيس و ح الات اپي دميك در داخ ل بيمارستانها براي درمـان صـحيح و كنتـرل و ممانعـت از بـروزبيماري ضروري مي باشد( 14 و 15). به واسـطه نسـبت بـالايم رگ و مي ر بيم اري لژي ونر و مي زان ش يوع مقاوم ت بــه ضـدعفوني كننـده هـاي گون اگون جهـت جلـوگيري از انتش ارگونه هاي لژيونلايي در محيط بيمارستان، بايد اقدامات مـ ؤثري صورت گيرد( 16). هـدف از ايـن مطالعـه تعيـين آلـودگي آببيمارس تان طالق اني ته ران ب ه لژي ونلا و ت أثير فاكتوره اي محيطي نظير دما و ميزان كلر باقيمانده آب مي باشد.
مواد و روشها
اين تحقيق از نوع توصيفي مقطعي مي باشد. نمونه بـرداري در ماههاي تير، مرداد و شهريور 1390 با فواصل زماني هر پـانزدهروز يكب ار و ب ه تع داد 32 نمونـه آب از ن واحي و بخش هايحساس و مهم( 9) بيمارستان آيت ا… طالقاني واقـع در شـمالشهر تهران و به تفكيك سيستم آب سرد و گرم صورت گرفت .
نمونه هاي آب سرد و گرم در ظروف تميز 5/1 ليتري عـاري ازآلودگي جمع آوري و به آزمايشگاه منتقل داده شدند (7 و 10).
هر نمونه بلافاصله با اسـتفاده از سيسـتم فيلتراسـيون غشـاييMulti pore nylon membrane filters, pore size=0.22-0.45µ تغليظ شد. كليه اجـزاء دسـتگاه فيلتراسـيون پـس از هـر بـاراستفاده با عبور دادن آب جوش از داخل آنها استريل شد. پس از تغليظ هر نمونه، فيلتر از دستگاه جـدا و درون ظـرف تميـزحاوي 20 ميلي ليتـر از همـان نمونـه قـرار گرفـت تـا بخـوبيمخلوط شود. سپس تا زمان اسـتفاده بـراي كشـت در يخچـال4 درجه سانتي گراد نگهداري شد. محيط كشـتBCYE (سـاختشركت Biomark، داراي چاركل، عصاره مخمر، آگـار، ايسـز بـافر،ال- سيستئين، پيروفسفات فريك، گليسين) آگار مطـابق پروتكـلســاخته شــد (16). همــين طــور مكملهــاي آن شــامل GPVC (GVPC=BCYE – alpha supplemented with glycine, polymyxin B, vancomycin, cycloheximide) (ساخت شـركتFulka) و CCVC (ســاخت شــركتSigma Aldrich ) و مــواد ضــروري آن يعنــي ال سيســتئن و پيروفســفات فريــك طبــقدستورالعمل ساخته شد. از هر نمونه تغلـيظ شـده دو قسـمت10 ميلي ليتري جدا و تيمـار اسـيدي و حرارتـي شـد. تيمـاراس يدي توس ط ب افر اس يدي HCl/KCl, pH=2.2 (س اخت شركت Merk) و تيمار حرارتي در دماي 56 درجه سانتي گـرادانجام گرديد. از هر نمونه دو پليت كشت داده شـد و در دمـاي37 درجه سانتي گراد در حضور 5% دي اكسيد كربن (انكوباتور
2CO دار يا جار شمع دار) انكوبه گرديد (9 و 10). رشد لژيـونلاپنوموفيلا در روزهاي سوم، پنجم، هفتم، دهـم و تـا چهـاردهمكنترل شد. كلني هاي لژيونلا پنوموفيلا به كمك انـداز ه، رنـگ،نوع و خصوصيات ويـژه و خـواص بيوشـيميايي تشـخيص داده ش د (تس ت ه اي رن گ آمي زي گ رم، تس ت كات الاز و تس ت اكسيداز). تست اكسيداز با استفاده از 2H2O سه درصـد انجـامگرديد و تست كاتالاز با اسـتفاده از كاغـذهاي معـرف و تغييـررنگ آن مشخص گرديد كه در مورد لژيونلا پنومـوفي لا مثبـتنشان داده شد. علاوه بر اين كلني هاي رشد كرده مجـدداً رويمحيط اختصاصي BCYE غني نشـده و نوترينـت آگـار كشـتداده شد و پس از اطمينان از عدم رشد، انتسابشان بـه لژيـونلاپنوموفيلا مورد تأييد قرار گرفـت (17). بـراي سـنجش ميـزانكلر باقيمانده از كيـت كلرسـنج بـه روشDPD و بـرايpH از روش دستگاهي استفاده شد. داده ها بـا اسـتفاده از نـرم افـزارspss و رگرسيون لجستيك تجزيه و تحليل شد .

يافته ها
34/ دوماهنامه پژوهنده بررسي حضور باكتري لژيونلا پنوموفيلا و عوامل محيطي …
در اين مطالعه حضور باكتري لژيـونلا پنومـوفيلا در سيسـتمتوزيع آب بيمارستان طالقاني تهران مورد بررسي قـرار گرفـت.در مجموع 32 نمونـه از بخشـهايNICU نـوزادان، انكولـوژيمردان، هماتولوژي، مخازن اضطراري، برجهـاي خنـك كننـده،بخش عفوني، آنژيوگرافي، پيوند كليه، اطاق عمل و به تفكيـكآب سرد و گرم گرفته شد .46% نمونـه هـا روي محـيط كشـتBCYE حاوي ال سيستئين و پيروفسفات فريـك مثبـت شـد.وقتي كه براي تاييد لژيـونلا پنومـوفيلا از محـيط كشـت غيـرانتخابي (نوترينت آگار بدون ال سيستئين) استفاده شـد ، 34% از نظر لژيونلا پنوموفيلا مثبت بودنـد . بيشـتري ن مـوارد مثبـتمربوط به نمونه هاي آب گرم و همچنـين نمونـه هـايي بـا كلـر باقيمانده كمتـر از mg/L 1 بودنـد. نمونـه هـاي مثبـت بيشـترمربوط به بخـش انكولـوژي مـردان، مخـازن ذخيـره، و بخـشنوزادان بود (جدول 1).
از ميان 34% نمونه هـا كـه از نظـر لژيـونلا پنومـوفيلا مثبـتبودند ،72% آن مربوط به سيستم آب گـرم بيمارسـتان و 28% مرتبط با نمونه هاي آب سرد بود. محدوده كلـر باقيمانـده بـين4/0-4/1 قرار داشت؛ ميانگين آن 909/0 و انحـراف معيـار آن
304/0 بدست آمد. ميزان pH در محدوده 5/4-2/8، ميـانگين آن 36/7 و انحــراف معيــار آن 788/0 بدســت آمــد. مقــاديركدورت و دمـا در نمـودار 1 و همچنـين تعـداد مـوارد مثبـتلژيونلا در محيطهاي كشت انتخابي و غيرانتخابي در نمودار 2 نشان داده شده است.

pH دما (C0) كلر باقيمانده (ppm) مكان نمونه برداري رديف pH دما (C0) كلر باقيمانده( ppm) مكان نمونه برداري رديف
7/12 32 1/3 آنژيوگرافي (آب گرم) 17 7/75 25 0/4 NICU (آب سرد) 1
7/27 36 0/8 پيوند كليه (آب گرم) 18 7/5 38 0/6 NICU (آب گرم) 2
7/14 38 1 اطاق عمل (آب گرم) 19 7/5 25 0/5 انكولوژي مردان (آب سرد) 3
7/96 28 1/2 پيوند كليه (آب سرد) 20 7/5 36 0/5 انكولوژي (آب گرم) 4
7/56 27 1/2 اطاق عمل (آب سرد) 21 4/5 45 0/7 هماتولوژي (آب گرم) 5
8/15 35 0/9 اطاق عمل (آب گرم) 22 7/7 24 0/6 هماتولوژي (آب سرد) 6
7/67 29 1/1 انكولوژي (آب سرد) 23 7/4 39 0/6 بخش عفوني (آب گرم) 7
7/89 28 1/3 سرويس بهداشتي اورژانس 24 8/1 27 1/1 مخزن اضطراري 8
6/98 27 0/8 برج خنك كننده 25 7/8 27 0/6 برج خنك كننده ابارا 9
7/15 32 1 اطاق عمل (آب گرم) 26 6/9 28 0/9 برج خنك كننده اورژانس 10
8/2 29 0/9 مخزن ذخيره 27 6/97 24 0/5 هماتولوژي اتاق ايزوله (آب سرد) 11
7/95 34 1/1 سرويس بهداشتي (آب گرم) 28 7/8 21 0/4 بخش عفوني (آب سرد) 12
7/57 33 0/9 انكوباتور نوزادان 29 4/9 36 1/2 بخش عفوني (آب گرم) 13
7/28 26 0/7 درمانگاه (آب سرد) 30 7/35 28 1/3 آنژيوگرافي (آب سرد) 14
8/05 27 1/1 ICU (آب سرد) 31 7/13 27 1/2 آندوسكوپي (آب سرد) 15
7/61 29 1/3 ICU (آب گرم) 32 7/24 34 1/4 آندوسكوپي (آب گرم) 16
جدول 1 – نتايج اوليه نمونهگيري از سيستم توزيع آب بيمارستان طالقاني
110244897414
نمودار 1- كدورت و دماي نمونه هاي گرفته شده از بيمارستان طالقاني

نمودار 2- درصد موارد مثبت محيط كشت انتخابي (احتمال حضور) و سپس كشت روي محيط غير انتخابي (تأييد حضور)

95% confidence interval Odds ratio P value متغيرها
2/599-1/08 1/67 0/021 دما
0/703-0/0005 0/006 0/035 كلر
8/518-0/569 2/2 0/253 pH
1/139-0/003 0/058 0/06 كدورت
جدول 2- بررسي ارتباط متغيرهاي دما، كلر، pH، و كدورت با رشد باكتري لژيونلا پنوموفيلا با استفاده از رگرسيون لوجستيك (N=32)

تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نـرم افـزارspss و آزمـونآماري رگرسيون لجستيك( Regression logistic test) نشـانداد كه رابطه معني داري بين رشد لژيـونلا پنومـوفيلا و متغيـردما( OR=1.676 (1.08-2.599); p-value <0.02) و همچنين متغير مستقل كلر باقيمانـده((OR= 0.006 (0.0005-0.703); p-value<0.035 وجود دارد، اما بين ساير متغيرها مانند كـدورت وpH بـا رشـدلژيونلا پنوموفيلا ارتباطي بدست نيامد. جدول 2 ساير متغيرها را نشان مي دهد.

بحث
عفونتهاي لژيونلوز از عفونتهاي بيمارستاني محسوب مي شوند (1). در ايران هنوز گزارشي در خصوص ميزان خطر آلودگي به آن موج ود نيس ت. اي ن پ ژوهش نش ان داد ب ه رغ م اينك هبيمارستان طالقاني از سيستم آب تصفيه شده شهري اسـتفادهمي كند ،34% از نمونه ها از نظر لژيونلا پنوموفيلا مثبت بودنـد .
لذا مي توان نتيجه گرفت كه روشهاي رايج تصفيه و گنـدزداييآب براي پاكسـازي شـبكه آب از ايـن ميكروارگانيسـم ممكـناست كافي نباشد. كلر آزاد به ميزان بـالاي mg/L 9/0 بـراي ازبين بردن لژيونلا در مخازن آب كافي است، ولي تحت شرايطي خاص، باكتري توانسته است حتـي در برابـر mg/L 5 كلـر آزادنيز مقاومت كرده و زنده بماند (10). تاكنون فقـط يـك مـوردگزارش مستند (موسويان، علوم پزشكي اهواز) از وقوع بيمـاريلژيونر و نيز جداسازي گونه هايي از انواع مختلف اين باكتري در ايران به ثبت رسيده است( 17). همزيستي لژيونلا با آلگ هـا وساير باكتري ها بخصوص در مجموعه بيوفيلم، و همچنين تـك ياخته ها، منابع غذايي لازم براي ادامه حيات بـاكتري را فـراهممي كند. اين ارتباط، شرايطي را براي بـاكتري بوجـود مـي آورد كه مي تواند به راحتي در مقابل عمليات تصفيه آب (كلر زني و غيره) مقاومت كند (18).
اين امكان وجود دارد كه لژيونلا قبل از تشكيل كيست آميب در آن پناه بگيرد و از آن به مثابه يك سـنگر بيولوژيـك بـرايتحمــل شــرايط كشــنده محــيط اســتفاده نمايــد (9). ايــن ارگانيسم ها مدت زمان طولاني در شرايط مرطوب زنده مانده و توانايي مقاومت در شرايط دمايي صفر تا 68 درجه سانتي گـرادو همچنين pH 2 تا 5/8 را دارند (3).
استفاده از كائوچو با پايه سيليكون در سيسـتم هـاي ذخيـره آبگرم به مقدار زيادي پايداري لژيونلا را افزايش مي دهد (11). بخـاررأس برجها كه قسمتي از سيستم هاي سرد و گـرم كننـده اسـت،ممكن است بعنوان يك مخزن براي ارگانيسم عمل كند (13).
باكتري لژيونلا پنوموفيلا با داشتن سيستم ترشـحي عمـوميTat سبب تشكيل بيوفيلم، رشد در شرايط فقـر آهـن و تكثيـرداخل سلولي مي شود (14). بواسـطه ترشـحRTXA از طريـقسيستم ترشحي تيـپ يـك، در ورود بـه پروتـوزوآ نقـش دارد.
همچنين به علت داشتن سيستم ترشحي تيپ دو توانايي رشد و تكثير در درجه حرارت زير 20 درجه سانتي گراد را دارد. اين باكتري به سبب داشـتن لكـوس ژنـيhelABC كـه افلـوكسپمپ هاي ميكروبي را در اين باكتري كد مـي كنـد و همچنـينژن rcp، مقاومت دارويي و ضـدعفوني زيـادي كسـب نمـوده وداراي انتقالات ژنتيكي فوق العـاده زيـادي خصوصـاً در محـيطبيوفيلم هتروژني مي باشد (10 و 19).
طي تحقيقي كه در برجهاي خنـك كننـده جنـوب اسـتراليابعمل آمد، 60 تا 75% اين برجها با انواع لژيونلا كلـونيزه شـدهبود (20). طي تحقيقـي كـه توسـط موحـديان و همكـاران دربيمارستان عمومي اصفهان انجام گرديد از 30 نمونه، 11 مورد از نظر لژيونلا مثبت( 6/36%) بودند (21). يي يانگ و همكـاراندر سال 2010 به امكان سـنجي حضـور گونـه هـاي لژيـونلا دربرجهاي خنك كننـده پرداختنـد. در ايـن مطالعـه از 11 بـرجخنك كننده، به تعداد 20 نمونه، نمونه گيري شده بود و بعد از تغليظ و كشت در محيط BCYE نتايج بترتيـب بـراي لژيـونلاســروگروپ 1 (7/35%)، ســروگروپ 2-14(39%) و ســايرين
7/10% بدست آمد (22) .
كويد و همكاران در سـال 2007 در تحقيقـي كـه در زمينـهجداسازي لژيونلا و ريشه كني اين باكتري و نوسازي واحـدهايدوش حمام بخش زايمان در سيستم آب بيمارسـتان در ژاپـنانجام گرديد، آلودگي مركزي لژيونلا پنوموفيلا سـروگروپ 1 را شناسايي كرده بودند و نشان دادند كه استفاده از فلاش تانكهـا(flushing) همراه با آب داغ 55 درجه سانتي گراد مي توانـد دراين زمينه مؤثر باشد (23).
مطالعه اي كـه در شـهر خـرم آبـاد در سـال 1387 در زمينـهميزان آلودگي منابع آبي بيمارستانهاي خرم آباد انجام شده بود به اين نتيجه رسيد كه بيشترين نمونه هاي مثبـت مربـوط بـهسردوش آب گرم و كمترين مقدار مربوط به شيرهاي آب سرد است. مطابق نتايج اين مطالعه، ارتباط مسـتقيمي بـين ميـزانكلر باقيمانده و حضور باكتري لژيونلا پنوموفيلا وجـود داشـت،همچنين ديده شد معمـولاً مقـادير كلـر باقيمانـده موجـود درشبكه توزيع آب براي مقابله با لژيونلا كافي نيست (9).
36/ دوماهنامه پژوهنده بررسي حضور باكتري لژيونلا پنوموفيلا و عوامل محيطي …
ويژگيهاي خاص اين ميكروارگانيسم سبب شده توجه خاصي به اين باكتري مبذول گـردد. روشـهاي كنتـرل لژيـونلا شـاملضدعفوني حرارتي، سيستم حرارتي فـوري، هيپركلريناسـيون ،منــوكلرآمين، دي اكســيد كلــر، يونيزاســيون مــس- نقــره، استريليزاسيون با اشعه ماوراي بنفش، فيلتراسيون، ماسك هاي بيمارس تاني و ض دعفوني نبولايزره ا م ي باش د. فيلتراس يون درست در كانال هاي هواساز و كارگزاري لامـپ هـايUVC در داخل كانال هاي هواساز در جلوي فيلترها و كويلينگ كويل هـاروشهايي مناسب است( 24). همچنين استفاده از كلر به ميزان mg/L 1 تا 2 پيشنهاد مي شود، هرچند كه استفاده از كلـر بـهميزان mg/L 3 تا 5 مؤثرتر اسـت (25). اسـتفاده از آب شـير، مخازن ذخيـره، ايجـاد رسـوب و حضـور ميكروارگانيسـم هـايهمسفره سبب افزايش رشـد لژيـونلا و تهديـد جـدي بيمـارانمي گردد. بعضي از مواد مانند لوله پلاستيكي سياه در واشرهاي شير آب سرد و سردوشهاي پلاسـتيكي و حضـور آميـب هـا درسردوشها رشـد لژيونلاهـا را افـزايش مـي دهنـ د (10). لژيـونلاهيدروفوبيك بوده و تمايل به تغليظ در كف داشته و به آسـانيمي تواند بعنوان منبع آئروسل تا شعاع يـك كيلـومتري پخـششود (5). اپيدمي هاي لژيونلوزيس توسط سيسـتم هـاي تهويـهآلوده به علت آلودگي آب يا سيستم هاي توزيع مـي باشـد. ايـنميزان آلودگي به لژيونلا پنوموفيلا نشـانه نـوعي مقاومـت و يـانقص در سيستم گندزدايي است (10).

نتيجه گيري
با وجود آنكه اين بيمارستان از آب تصفيه شده شبكه توزيـعشهري استفاده مي نمايد ،34% نمونه هـا بـه لژيـونلا پنومـوفيلاآلوده بودند. با توجه به نتايج بدست آمده، براي كنترل باكتري لژيونلا پنوموفيلا مي توان از روشهاي گندزدايي، كلر باقيمانـده با غلظت بالاي mg/L 1، فلاش تانك هـا بـا آب داغ (بـالاي 55 درجه سانتي گراد) و اشعه ماوراء بنفش استفاده كرد.

تشكر و قدرداني
نويس ندگان مقال ه از آقـاي دكتـر جعفـري مـدير محت رمبيمارستان آيت ا… طالقاني براي همكاري و مسـاعدت ايشـان،واحد بهداشت محيط و همچنين جناب آقاي دكتر محمدرضـامسعودي نژاد مـدير محتـرم گـروه بهداشـت محـيط دانشـكدهبهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي قدرداني و تشـكرمي نمايد.
REFERENCES
120916784048

Diederen BM. Legionella spp. and Legionnaires’ disease. J Infect 2008;56(1):1-12.
Uzel A, Uçar F, Hameş-Kocabaş EE. Prevalence of Legionella pneumophila serogroup1 in water distribution systems in Izmir province of Turkey. APMIS 2005;113(1D):664–9.
Areeya K. Detection of legionella species in water samples from Suranaree army hospital (Dissertation). Thailand: Suranaree University of Technology; 2005
Leoni E, Legnani PP. Comparison of selective procedures for isolation and enumeration of Legionella species for hot water systems. J Appl Microbiol 2001;90(1):27-33.
Jaklik WK. Zinsser’s Microbiology. 20th ed. Appleton & Lange; 1995. Translated to Persian by: Rahimi MK. (Text in
Persian )
Azizy F. Epidemiology and prevalent diseases control in Iran. 1st ed. Tehran: Eshtiagh press; 2001. (Text in Persian)
Motaharinia Y, Shapuri R, Rahnama M, Aliramaie MR, Rahmani MR, Rezaie MA. Isolation of legionella pneumophila from environment and water system samples and evaluation of immuno-protective efficiency of its whole killed cell in mice model. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2010;15(2):70-8 (Full Text in Persian)
Pruckler JM, Mermel LA, Benson RF, Giorgio C, Cassiday PK, Breiman RF, et al. Comparison of Legionella pneumophila isolates by arbitrarily primed PCR and pulsed field gel electrophoresis analysis, analysis from seven epidemic investigations. J Clin Microbial 1995:33(11):2872-5.
Mirhoseini H, Mohammady H, Birjandy M, Hoseinzadegan H, Kemrehee B, jafary A, et al. Investigation of presence contamination of water sources by Legionella Pneumophila in Khoramabad Hospitals. Proceedings of the 12th national congress of environmental health; 2008 Nov 13-15; Tehran, Iran. (Full Text in Persian)
10- Mohebatimobarez A, Hosienidoste R, Esmaeeli D. Recognizing Legionella in distribution water and ventilation systems of hospitals. Iran J Infect Dis Trop Med 2007;12(36):33-7. (Full Text in Persian)
Friedman S, Spitanly K, Barbaree J, Faur Y, McKinney R. Pontiac fever outbreak associated with a cooling tower. Am J Public Health 1987;77(5):568-72.
England AC 3rd, Fraser DW. Sporadic and epidemic nosocomial legionellosis in the United State. Epidemiologic features. Am J Med 1981;70(3):707-11.
Viswanathan VK, Edelstein PH, Pope CD, Cianciotto NP. The Legionella pneumophila iraAB locus is requited for iron assimilation, intracellular infection and virulence. Infect Immun 2000;68(3):1069-79.
Bachman MA, Swanson MS. The Let E protein enhances expression of multiple LetA/Sdependent transmission triats by Legionella pneumophila. Infect Immun 2004;72(6):3284- 93.
Söderberg MA, Rossier O, Cianciotto NP. The type II protein secretion system of Legionella pneumophila promotes growth at low temperature. J Bacteriol 2004;186(12):3712-20.
Holt JG. Bergey’s manual of systematic bacteriology. London: Williams and Wilkins; 1984. p.279-88.
Lenore S, Greenberg AE, Eaton AD. Standard methods for the examination of water and wastewater. New York: American Public Health Association; 1999.
Nagelkerke NJ, Boshuizen HC, de Melker HE, Schellekens JF, Peeters MF, Conyn-van Spaendonck M. Estimating the incidence of subclinical infections with Legionella Pneumonia using data augmentation: analysis of an outbreak in the Netherlands. Stat Med 2003;22(24):3713-24.
Legionella Pneumophila. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, editors. Principles and practice of infectious diseases; New York: Churchill Livingstone; 2000. p.2087-97.
Bentham RH. Environmental Factors Affecting the Colonization of Cooling Towers by Legionella spp in South Australia. Int Biodeterioration Biodegradation 1993;31(1):55-63.
Movahedian HA, Shahmansouri MR, Neshat AA, Fazeli M. Identification of Legionella in the hot water supply of a general hospital in Isfahan. J Res Med Sci 2004;6(1):289-93.
Yong SF, Goh FN, Ngeow YF. Legionella species and serogroups in Malaysian water cooling towers: identification by latex agglutination and PCR-DNA sequencing of isolates. J Water Health 2010;8(1):92-100.
Koide M, Owan T, Nakasone C, Yamamoto N, Haranaga S, Higa F, et al. Prospective monitoring study: isolating Legionella pneumophila in a hospital water system located in the obstetrics and gynecology ward after eradication of Legionella anisa and reconstruction of shower units. Jpn J Infect Dis 2007;60(1):5-9.
Mooney J, Donaghy M. Legionella in hospital water systems – prevention and control measures. Conference Report – SCIEH Seminar Day 17th March 2004. SCIEH Weekly Report 2004;38. Available from: http://www.documents.hps.scot.nhs.uk/ewr/supp/conference-report.pdf).
Liu ZM, Stout JE, Tedesco L, Boldin M, Hwang C, Yu VL. Efficacy of ultraviolet light in preventing Legionella colonization of a hospital water distribution system. Water Res 1995; 29(10): 2275-80.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید