پژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
تاریخ دریافت مقاله: 16/3/1389سال شانزدهم، شماره 4، پی در پی 82، صفحات 187 تا 192تاریخ پذیرش مقاله: 3/6/1390مهر و آبان 1390
مقایسه میزان بیحرکتی حاصل از ارتزهاي پیشساخته مچ دست در افراد سالم
مینوکلانتري1، مهدي رضایی2، سید مهدي طباطبایی3
1- مربی، کارشناس ارشد کاردرمانی ،عضو هیئت علمی، گروه کاردرمـانی، دانشـکده توانبخشـی، دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشتی2- مربی، کارشناس ارشد ارتوپدي فنی ،عضو هیئت علمی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشتی
3- کارشناس ارشد آمار، گروه علوم پایه، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده
سابقه و هدف: با وجود شیوع بسیار بالاي بیماریهاي مچ دست و استفاده عمومی از ارتزهاي پیشساخته موجود در بازار، اطلاع دقیقـی در مورد میزان بیحرکتی ناشی از آنها وجود ندارد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه میزان محدودیت حرکتی حاصـل از چهـار نوع ارتز پیش ساخته رایج، در افراد سالم بود.
مواد و روشها: 40 دانشجوي دانشکده توانبخشی (22 دختر و 18 پسر) در محدوده سنی 25-19 سال در این مطالعه شرکت داشـتند .
دامنه حرکتی مچ دست راست بهوسیله الکتروگونیامتر اندازهگیري شد. سپس 4 نوع ارتز (تکنوتن، طـب و صـنعت ،LP وOppo) بـ هطـور تصادفی بر روي دست نمونهها بسته شد. هر فرد تا حد امکان، مچ دست خود را خم (Flexion) و باز (Extention) میکرد. هـر حرکـت سه بار انجام شد و بین هر ارتز، 60 ثانیه براي استراحت در نظر گرفته شد. آزمون آنالیز واریانس با اندازهگیریهاي مکـرر بـراي تجزیـه و تحلیل دادهها استفاده شد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

یافتهها آنالیز دادهها نشان داد که میانگین دامنه خم کردن (001/0<p) و باز کردن (001/0<p) چهار ارتز، تفاوت معنـی داري داشـت . آزمون Bonferroni نشان داد که میانگین دامنه خم کردن در ارتز Oppo (10±40) بهطور معنـ یداري کمتـر از ارتـز طـب و صـنعت و تکنوتن بود (به ترتیب 003/0<p و 02/0p <). همچنین میانگین دامنه باز کردن در ارتز طب و صنعت (10±52) با ارتز LP و تکنـوتن، تفاوت معنیداري داشت (بهترتیب 001/0<p و 006/0p<).
نتیجهگیري: هیچکدام از ارتزهاي پیشساخته، منجر به بیحرکتی نمیشوند. بنابراین توجه درمانگران به ویژگیهاي ارتز، قبل از تجـویز و تناسب آن بادست استفادهکننده، بسیار حائز اهمیت است.
واژگان کلیدي: ارتز پیش ساخته، دامنه حرکتی، مچ دست.

لطفًاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Kalantari M, Rezaei M, Tabatabaei SM. A comparison study of available range of movement in common commercial wrist orthoses in normal subjects. Pejouhandeh 2011;16(4):187-92.

مقدمه1
ارتزهاي مچ دست در درمان بسیاري از مشکلات، مثل آرتریتروماتویید، ضایعات عصب رادیال، بیثباتی مچ دست و سندرم تونل کارپ (carpal tunnel syndrome) جهت حمایت از مچ و یا محدود کردن حرکات مچ استفاده میشوند (1). کاربرد این ارتزها بهمنظور جلوگیري از تغییر شکل ،حفاظت از بافتها در هنگام ترمیم، رهایی از درد در هنگام التهاب و یا به دنبال ضایعات است (2). استفاده از ارتزهاي فوق در بیماران روماتیسمی، باعث کاهش درد در طی فعالیت و بهبود قدرت گرفتن شیء میشود (3). علاوه بر بیماریهاي فوق، انجام حرکتهاي تکراري در بعضی از مشاغل نیز منجر به درد مچ و استفاده از ارتزها براي بیحرکتی میشود. بهطور مثال، مچدرد و اختلالات ضربهاي تجمعی (Cumulative Trauma
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Disorder) در بین نوازندگان آماتور سازهاي سه تار و دف شایع است (4). بسیاري از زنان ایرانی که در کارخانهها کار میکنند نیزاز آرتریت مچ و التهاب مفاصل دست و انگشتان رنج می برند (5).
ارتزهاي مچ دست را میتوان به صورت پیشساخته، در اندازههاي متفاوت خریداري کرد. از مزایاي این ارتزها، میتوان به مواردي چون قیمت مناسب، صرفه جویی در زمان لازم براي ساخت، طراحی منحصر به فرد و زیبایی آنها اشاره کرد (1)، بنابراین در بسیاري از موارد، توسط پزشکان و متخصصان توانبخشی تجویز میشوند و یا به دلیل شیوع بالاي مچدرد و در دسترس بودن این ارتزها، فرد مستقیممستقیم ًاًا به داروخانه مراجعه کرده و شخصاشخصاً آنها را خریداري می نماید. از میزان مصرف این نوع از ارتزها در کشور ما آمار دقیقی وجود ندارد، اما طبق بررسیMercer و Davis میزان ارتزهاي پیشساختهاي که دو کاردرمان در یک سال مالی تجویز کرده بودند، در حدود 4000 پوند بوده است (6).
در نعداد کمی از مطالعات، میزان بیحرکتی حاصل از ارتزها بررسی شده است. Carlson و trombly براي اولین بار، دامنه حرکتی مچ را در هنگام پوشیدن ارتز و انجام آزمونهاي عملکردي دست، بررسی کردند (7).Collier و Thomas درسال 2002، مطالعهاي دیگر بر روي 40 زن سالم و داوطلبکه بین 20تا 39 سال، سن داشتند انجام دادند. از آنها خواسته شد درحالیکه ارتز نپوشیدهاند و همچنین هنگامیکه 4 نوع ارتز متفاوت را پوشیدهاند، توپ بسکتبال را پرتاب کنند. ارتزهاي آنها شامل 3 ارتز پیشساخته و یک ارتز سفارشی از جنس آکواپلاست بود که بهصورت انفرادي، براي دست هر شرکتکننده ساخته میشد. آنها عنوان کردند که ارتزهاي سفارشی نسبت به 3 ارتز پیشساخته، اجازه خم شدن کمتر و باز شدن بیشتري را به مچ میدهند و طول ارتز در بیحرکتی مچ دست تأثیري ندارد (8). Sawyer و Ellisنیز در سال 2004 دامنه حرکتی دو نوع ارتز پیشساخته مچ دست (یکی از جنس نئوپرن و دیگري الاستیک) را در 20 دانشجو با دامنه سنی 18 تا 36 سال بررسی کردند. نتایج نشان دادند که هیچکدام از ارتزها، مچ را بیحرکت نمیکنند.آنها عنوان کردند که ارتزهاي الاستیک، محدودیت حرکتی بیشتري ایجاد میکنند، اما در مواردي که بیحرکتی، هدف درمانی باشدنباید از هیچکدام از این ارتزها استفاده کرد (1).
188/ دوماهنامه پژوهنده مقایسه میزان بیحرکتی ناشی از ارتزهاي پیشساخته…
Gault و Spyker اهمیت بالینی میزان بیحرکتی را در درمـان مطرح کردند (9).اطلاع از میزان بیحرکتی حاصل از ارتـز، بـه متخصص کمک میکند تا ارتـز متناسـب بـا شـرایط بیمـار را انتخاب کند. در حال حاضـر ، درمـانگران بـا تکیـه بـر تجـارب شخصی خود، در مورد مقدار حرکت موجود در ارتزها قضاوت میکنند (8). بـا توجـه بـه اینکـه اطلاعـا ت دقیقـی در مـورد ارتزهاي پـیش سـاخته موجـود در ایـران در دسـت نیسـت ، از اینرو، این مطالعه به منظور مقایسه میزان بیحرکتی حاصل از چهار نوع ارتز پیش ساخته متداول، انجام شد.
مواد و روشها
این مطالعه شبهتجربی در مورد 40 دانشجوي دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، که بهطور تصادفی از لیست کامپیوتري انتخاب شدند انجام شد. افرادي که در دامنه سنی 19 تا 25 سال، راست دست، با دامنه حرکتی طبیعی در مچ بودند و سابقه هیچگونه ضایعه در مچ دست نداشتند، در مطالعه شرکت داده شدند. معیار خروج از مطالعه نیز داشتن درد در حین تحقیق بود.
پس از انتخاب نمونهها بر اساس شرایط جامعـه آمـاري و اخـذ رضایت آنها، فرم اطلاعاتی براي هر نمونه تکمیل شـد و دامنـه حرکتی مچ هر دو دست، بوسیله الکتروگونیامتر اندازهگیـري و ثبت شد. براي بررسی تکرارپذیري دادهها، بهطـور تصـادفی ده نفر از نمونههـا انتخـا ب شـدند و بـه فاصـله دو سـاعت، مـورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند.
براي جلـوگیري از کشـیدگی عضـلات قبـل از بسـتن ارتزهـا، تمرینهاي گرم کردن مطابق با مطالعـ هSawyer و Ellis انجـام شد. این تمرینها شامل 10حرکت خم و باز کـردن مـچ دسـت راست، با 5 ثانیه کشش در انتهاي هـر حرکـت بـود . ارتزهـا از شماره 1 تـا 4 نـام گـذاري شـدند و بـراي جلـوگیري از تـأثیر احتم الی ترتی ب اس تفاده از ارتزه ا ب ر روي نت ایج تحقی ق، محققیقن آنها را بدین شکل به کار بردند که بـراي نفـر اول از ارتزشماره 1 به بعد، نفر دوم از ارتز شماره 2 به بعد، نفـر سـوم از ارتز شماره 3 به بعد و بدین ترتیب، ارتزها با نظـم و آرایـش خاصی بر روي دست نمونهها بسته شدند تا اولـین ارتـز ، بـراي همه نمونهها یکسان نباشد.
ارتزها شامل 1- ارتز طب و صنعت (این ارتز از جنس پارچه حولهاي است و بار پالمار آن 2 سانتیمتر عرض دارد که از جنس پلیآمید ساخته شده است. طول ارتز 20 سانتیمتر است. یک بار دیگر هم در سطح دورسال آن با عرض 2
سانتیمتر از همان جنس وجود دارد.)؛2- ارتز تکنوتن (این ارتز از جنس نئوپرن است، بار پالمار آن 2 سانتیمتر عرض دارد، از جنس آلومینیوم است و طول ارتز 20 سانتیمتر است.)؛ 3-ارتز LP (این ارتز از جنس نئوپرن است، بار پالمار آن 7/3
سانتیمتر عرض دارد، از جنس آلومینیوم است و طول ارتز 18سانتیمتر است.)؛ 4- ارتزOppo (این ارتز از جنس نئوپرن
مینوکلانتري و همکاران/ 189 شماره 4، پیدرپی 82، بهمن و اسفند 1390
انجام میشد. مدت زمان فاصـله اسـتراحت بـین هـر ارتـز، 60ثانیه در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده با نـرم افـزار SPSS
نسخه 16 تجزیه و تحلیل شـد و از آزمـون آنـالیز واریـانس بـا اندازهگیریهاي مکرر (repeated measure ANOVA) اسـتفاده شد. سطح معنیداري، 05/0p< در نظر گرفته شد.
یافتهها
40 دانشجو (22 دختر و 18 پسر) با میانگین سنی 2/21 سـال در این مطالعه شرکت داشتند. میانگین دامنه خم کردن مـچ ،2/9± 27/83 و میانگین دامنه باز کـردن 35/11±31/76 بـود . بررسی پایایی آزمون-بازآزمون در ده نفر از نمونهها، بـا آزمـون پیرسون، نشان داد که دادهها از پایـایی خـوبی برخـوردار بـود (78/0r= و 008/0p<). جـــدول 1 و 2 شاخصـــهاي آمـــاري
(دامنه، میانگین و انحراف معیار) حرکت خم و بازکردن مـچ را هنگام پوشیدن چهار ارتز نشان میدهد. است، بار پالمار آن 4 سانتیمتر عرض دارد، از جنس آلومینیوم است و طول ارتز 17 سانتیمتر است.) زاویه بار پالمار در تمام این ارتزها 40- 30 درجه است.
ارتزها در سه اندازه کوچـک، متوسـط و بـزرگ تهیـه شـدند و متناسب با اندازه دست نمونهها، مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد . انتخاب اندازه ارتز با نظر متخصصـین ارتـز -پروتـز و کاردرمـان انجام شد و ملاك اصلی انتخاب این بود کـه دسـت ، کـامکـام ًلاًلا بـر روي میله پالمار قرار گرفته و ارتـز در تمـاس کامـل بـا سـطح دورسال مچ دست باشد و هیچ فاصلهي بین لبههاي ارتز نباشد و یا لبهها بر روي هم قرار نگیرند. سپس ازافراد پرسیده میشد که آیا احساس ناراحتی میکننـد یـا خیـر . الکتروگونیـامتر بـا چسب، روي سطح پشتی دست در امتداد متاکارپ سوم و خط وسط ساعد بسته میشد و در این حالت زاویهاي که مچ دسـت در داخل ارتز داشت، اندازهگیري شد. سپس شـرکت کننـده تـا حد امکان، مچ دست را خم و بازمیکرد. هر حرکت سه بار
انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد دامنه حرکت مچ دست
9/22 83/27 101/30 60 40 خم کردن مچ بدون ارتز
10/44 42/43 61/30 15 40 خم کردن با ارتز LP
10/85 44/90 68 17/60 40 خم کردن با ارتز طب و صنعت
10/22 40/56 59/60 12 40 خم کردن با ارتز Oppo
9/37

44/24 65/30 20 40 خم کردن با ارتز تکنوتن
چهار ارتز رکت باز کردن در صهاي آماري ح توزیع شاخ -304670

جدول 2- انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد دامنه حرکت مچ دست
11/35 76/31 99/30 55 40 باز کردن بدون ارتز
10/53 59/29 80 34 40 باز کردن با ارتز LP
10/10 51/97 76/60 31 40 باز کردن با ارتز طب و صنعت
11/27 56/29 71 33.60 40 باز کردن با ارتز Oppo
9/50 57/43 74/30 34 40 باز کردن با ارتز تکنوتن
جدول 1- توزیع شاخصهاي آماري حرکت خم کردن در چهار ارتزDownloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

ابتدا نرمال بـودن داده هـا بـا آزمـون کلمـوگروف -اسـمیرنوف ،بررسی و تأیید شد. آزمون آنـالیز واریـانس بـا انـدازه گیریهـاي مکرر، نشان داد که میانگین دامنه خم کردن (001/0<p) و باز کـردن (001/0<p) در چهـار ارتـز، تفـاوت معنـیداري دارد.آزمون Bonferroni نشان داد که میانگین دامنـه خـم کـردن ارتز Oppo تفاوت معنیداري با ارتز طـب و صـنعت و تکنـوتن داشت، اما با ارتز LPتفـاوت معنـیداري نداشـت (جـدول 3). همچنین میانگین دامنه باز کردن در ارتز طب و صنعت با ارتـز LP و تکنوتن، تفـاوت معنـی داري داشـت، امـا بـا ارتـز Oppoتفاوت معنیداري نداشت (جدول4).
بحث
در این مطالعه، مقایسه میانگین خم کردن مچ دسـت ، پـس از پوشیدن چهار نوع ارتز پـیش سـاخته متـداول، نشـان داد کـه میانگین دامنه خم کـردن در ارتـز Oppo بـا ارتـز LPتفـاوت معنیداري ندارد. مقایسه ویژگیهاي این دو ارتز نشان میدهـد که آنها یک سانتیمتر از نظر طول با هم تفاوت دارنـد و عـرض بار پالمار آنها تقریباتقریباً مشابه است. بنابراین بهنظر میرسد که این میزان تفاوت طول، در محدودیت دامنـه حرکتـی خـم کـردن تأثیري نداشته است. در مطالعهCollier و Thomas نیـز طـول ارتز در بیحرکتی مچ دست، تأثیري نداشت (8).
190/ دوماهنامه پژوهنده مقایسه میزان بیحرکتی ناشی از ارتزهاي پیشساخته…
جدول 3- نتایج آزمون Bonferroni براي خم کردن مچ
معنیداري خطاي معیار تفاوت میانکین نوع ارتز
NS 1/335 -1/870 LP باOppo
P<0/003 1/142 -4/340 Oppo باطب و صنعت
p<0/022 1/189 -3/680 Oppo با تکنوتن
NS 1/143 2/470 LP با طب و صنعت
NS 1/131 1/810 LP با تکنوتن
NS 1/112 0/660 تکنوتن باطب و صنعت
NS=Not Significantجدول 4- نتایج آزمون Bonferroni براي باز کردن مچ
معنیداري خطاي معیار تفاوت میانکین نوع ارتز
P <0/001 1/783 -7/327 طب و صنعت با LP
NS 1/639 -4/323 طب و صنعت با Oppo
P <0/006 1/526 -5/465 طب وصنعت با تکنوتن
NS 1/455 1/862 LP با تکنوتن
NS 1/714 3/005 Oppo باLP
NS 1/599 1/142 Oppo با تکنوتن
مقایسه میانگین دامنه خم کردن در ارتـز Oppo، بـا ارتزهـاي طب و صنعت و تکنوتن، تفاوت معنـی داري را نشـان داد . ارتـز Oppo با ارتز طب و صـنعت ، تفاوتهـاي بیشـتري دارد . تفـاوت طول این دو ارتز ،3 سانتیمتر و تفاوت عرض بار پالمـار آنهـا 2سانتیمتر است. ضمنًاً جنس این دو ارتـز نیـز بـا هـم متفـاوت است. ارتز Oppo و ارتز تکنوتن از یک جنس هستند اما تفاوت طول آنها 3 سانتیمتر و تفاوت عرض بار پالمار آنها 2 سانتیمتر است. از این رو بنظر میرسد تفاوت طول ارتز در کنـار تفـاوت عرض بار پالمار، میتواند بر میزان محدودیت دامنه خم کردن،NS=Not Significantمؤثر باشد. از آنجا که مقایسـه میـانگین خـم کـرد ن ارتزهـاي تکنوتن و LP نیز معنیدار نبود و این دو ارتز، یکی طول بیشتر و دیگري عرض بار پالمار بیشتري دارد، بهنظر میرسد ایـن دو فاکتور (طـول ارتـز و عـرض بـار پالمـار ) در کنـار هـم ، باعـث تفاوتهاي معنیدار در دامنه حرکتی میشوند، اما هر کـدام بـه تنهایی میتوانند اثر یکدیگر را خنثـی کننـد . ایـن موضـوع بـا مقایسه ویژگیهاي ارتز طب و صنعت و LPنیز تأیید میشود.
ارتز طب و صنعت و تکنوتن نیـز از نظـر میـانگین دامنـه خـم کردن، تفاوت معنیداري نداشتند. با مقایسه ویژگیهاي ایـن دو ارتز که از نظر جنس ارتز با هم تفاوت دارند، بهنظر میرسد کهجنس ارتز (نئـوپرن در مقایسـه بـا پارچـه حولـهاي)، فـاکتور مؤثري در محدودیت دامنه خم کردن نبوده است.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مقایسه میانگین باز کردن مچ دست پس از پوشیدن چهار نوع ارتز پیش ساخته متداول، نشان داد که میانگین دامنه باز کردن در ارتز طب و صنعت با ارتز Oppo تفاوت معنیداري ندارد. مقایسه ویژگیهاي این دو نشان میدهد که با وجود تفاوتهاي آنها از نظر طول، عرض بار پالمار، جنس و داشتن بار دورسال در میزان باز کردن تفاوت معنیداري ایجاد نکرده است. البته بار پالمار، عامل محدودیت خم کردن بهشمار میرود و تفاوت عرض بار پالمار این دو ارتز که در دامنه خم کردن مؤثر بود، در اینجا مؤثر واقع نشده است.
مقایسه میانگین دامنه باز کردن در ارتز طب و صنعت با ارتز تکنوتن، تفاوت معنیداري داشت. ارتز طب و صنعت و تکنوتن از نظر طول و عرض بار پالمار، یکسان هستند و تفاوت آنها صرفاصرفاً در جنس ارتز و وجود بار دورسال است. از آنجا که این دو ارتز در دامنه خم کردن تفاوت معنیداري نداشتند و در خم شدن مچ، بار دورسال، عامل محدودیت به حساب نمیآید، بهنظر میرسدکه بار دورسال باعث این تفاوت شده است.
میانگین دامنه باز کردن در ارتز طب و صنعت با ارتز LP نیز تفاوت معنیداري داشت. این دو ارتز از نظر طول، عرض بار پالمار، جنس و داشتن بار دورسال با هم تفاوت دارند. اینکه چرا این تفاوتها در مورد ارتز Oppo مؤثر نبود، ممکن است به دلیل عرض بار پالمار باشد که در این ارتز، باعث استحکام بیشتر سطح پالمار ارتز و جلوگیري از کشش بیشتر بافت ارتز و حرکت مچ شده و با اثر بار دورسال، مقابله کرده باشد. البته تفاوت میانگین باز کردن ارتز طب و صنعت و ارتز Oppo با سطح معنیداري 072/0 رد شد.
ارتزهايOppo و LP نیز تفاوت معنیداري در باز کردننداشتند. از آنجا که این ارتزها در خم کردن هم با یکدیگرتفاوت معنیداري نداشتند، بهنظر میرسد تفاوت طول ارتز(یک سانتیمتر) در باز کردن نیز موثر نیست. ارتز تکنوتن با ارتز LP و ارتزOppo با تکنوتن نیز تفاوت معنیداري نداشتند. طول ارتز و عرض بار پالمار که در خم کردن موثر بود، در باز کردن مؤثر نبوده است.
نکته دیگري که لازم به ذکر است، زاویه بار پالمار ارتزها است.
شماره 4، پیدرپی 82، بهمن و اسفند 1390مینوکلانتري و همکاران/ 191
با اینکه بار تمام ارتزها در 30-40 درجه باز شدگی قرار داشتند، وقتی نمونهها ارتزها را میپوشیدند، دامنهاي که الکتروگونیامتر نشان میداد در ارتزهاي مختلف، حداکثر 23درجه باز شدگی تا 19 درجه خمشدگی بود. این تفاوت ممکن است بدین خاطر باشد که طول بار پالمار ارتزها و همچنین قسمتی از بار که در کف دست قرار میگیرد، در تمام سایزها یکسان است. بنابراین تناسب آنها بادست استفاده کننده ،بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت زاویه مچ دربیماریهایی مثل سندرم تونل کارپ که در بسیاري از مطالعات گزارش شده است (12-10)، توجه به زاویه مچ هنگام تجویز ارتز، اهمیت زیادي دارد. از این رو پس از خریداري ارتز، حتمًاً زاویه بار پالمار باید توسط متخصص، بررسی و تنظیم شود.نتایج این مطالعه، اهمیت توجه درمانگران را به ویژگیهاي ارتز، قبل از تجویز آن بیشتر مشخص میسازد. اگر به دلیل مزایاي ارتزهاي پیش ساخته (قیمت مناسب، صرفه جویی در زمان ساخت، طراحی منحصر به فرد و زیبایی) آنها را براي بیماران تجویز میکنید، به نحوه تناسب ارتز با دست بیمار و خصوصیات آن دقت کنید و به یاد داشته باشید که اگر هدف از تجویز ارتز بیحرکتی است، هیچکدام از این ارتزها قادر به ایجاد بیحرکتی نیستند. این یافته با نتایج مطالعات Ellis وSawyer (1) و مطالعه Collier و Thomas (8) نیز همخوانی دارد. اگر هدف محدود کردن دامنه حرکتی خم شدگی مچ است، ارتز Oppo محدودیت بیشتري در خم کردن ایجاد میکند. درصورتیکه محدودیت در باز کردن مچ، مدنظر باشد ،ارتز طب وصنعت بیشترین محدودیت را ایجاد میکند.
بیشتر بیماران در هنگام پوشیدن ارتزها، نگران میزان عملکردي هستند که در طی فعالیتهاي روزمره از دست میدهند، زیرا تحرك و عملکرد اندام فوقانی، ممکن است تحت تأثیر ارتز قرار گیرد (13). به هر حال گاهی بیحرکتی براي کاهش روند التهاب و تسکین درد از اهداف اصلی تجویز ارتز،توسط پزشک میباشد. در چنین شرایطی، هدف انتخاب ارتزي است که بیشترین محدودیت حرکتی را ایجاد کند. همانطور که قبقب ًلاًلا ذکر شد، بر اساس مطالعه Collier و Thomas، ارتز سفارشی و غیر پیشساختهاي که براي هر فرد مجزا ساخته شده بود، نسبت به ارتزهاي پیش ساخته محدودیت بیشتري فراهم میکرد (8). بنابراین بهنظر میرسد که چنانچه محدودیت بیشتري مدنظر باشد، لازم است ارتز توسط متخصص کاردرمانی یا فنی ارتوپدي براي بیمار ساخته شود.
یکی از محدودیتهاي این مطالعه بود که از شرکتکنندهها خواسته شده بود که مچ خود را روي بار پالمار قرار دهند و سفتی ارتز بهگونهاي بود که احساس راحتی کنند. بنابراین،قضاوت آنها میتوانست روي نتیجه اثر بگذارد. محدودیت دیگر، این بود که بررسی در مورد افراد سالم و جوان که ضایعهاي در مچ نداشتند، انجام گرفت. بنابراین در تعمیم نتایج آن به بیماران مختلف که نیازمند ارتز هستند، باید دقت نظر داشت و عواملی مثل راحتی ارتز را براي استفاده طولانی مدت در نظر گرفت.
نتیجهگیري
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:10 +0330 on Wednesday January 10th 2018قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید