پژوهن ده (سال شانزمجلهدهم ، شماره مرداد پژوهشي 3و، پي شهريدردانشگاه ور پي علوم 139081، پزشكي صفحات 139شهيد تا 143بهشتي ) تاريختاريخ دريافتپذيرش مقامقالهله:: 25/1012/4//13891390

بررسي فراواني كلونيزاسيون و آنتي بيوگرام استرپتوكوك گروه B در خانمهاي باردار 37-35 هفته مراجعه كننده به بيمارستان مهديه تهران در سال 1387
دكتر طبيه جاهد بزرگان1*، دكتر مريم خوشنود شريعتي2، دكتر آمنه شيرين ظفرقندي1، دكتر پريسا دارابي3، دكتر عبداﷲ كريمي4

استاديار، گروه زنان و زايمان، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
استاديار، گروه نوزادان، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
دستيار زنان و زايمان، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
استاد، گروه عفوني اطفال، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

چكيده
سابقه و هدف: استرپتوكوك گروهB از سال 1970 به عنوان يك عامل پاتوژن شناخته شده اسـت. ايـن ميكـروب مـيتوانـد در طـيحاملگي و پس از زايمان عوارض نامطلوبي را در مادر و نوزاد ايجاد كند. شيوع استرپB در واژن و ركتـوم خانمهـا در جوامـع خـارجيحدوداً 30-20 درصد است. شيوع كلونيزاسيون استرپB در مراكز مختلف ايران متفاوت است. با توجه به اينكه شناسايي و درمان ايـنعفونت مي تواند سبب كاهش عوارض و مرگ و مير مادري و نوزادي شود، اين مطالعه با هدف تعيين شيوع كلونيزاسـيون اسـترپB در خانمهاي حامله مراجعه كننده به درمانگاه مهديه در سال 1387 و تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي آن انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه به صورت توصيفي مقطعي روي 246 خانم حامله 37-35 هفته مراجعه كننده به بيمارسـتان مهديـه بـينشهريور تا آبان 1387 انجام شد . نمونه سواب از واژن و ركتوم تهيه و سپس كشت داده مي شد. پس از رنگ آميزي گرم در صورت مثبت بودن از تست اختصاصي جهت تشخيص استرپتوكوك گروهB استفاده مي شد. در ضمن آنتي بيوگرام نيز انجام و حساسيت بـاكتري بـهپني سيلينG ، آمپي سيلين، سفازولين ، اريترومايسين، كلنيدامايسين و وانكومايسين سنجيده ميشد. داده هـا توسـط نـرمافـزارSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان شيوع استرپتوكوك گروهB در زمان انجام تحقيق 3/5% بود. هيچ ارتباط معنيداري بين سن، مليت، سطح سواد، تعداد زايمان، وضعيت كيسه آب، و يا وضعيت تب مادر در هنگام بستري با كشت مثبت و منفي پيدا نشد. نهايتاً ميـزان حـساسيت بـه پنـيسيلين 5/61 %، آمپي سيلين 6/84% و نسبت به اريترومايسين، سفازولين، كليندامايسين و ونكومايسين نزديك به 100% بود.
نتيجه گيري: ميزان شيوع استرپB در مطالعه ما نسبت به مطالعات مشابه در كشور كمتر بوده است و ميزان حساسيت استرپB بـه پنيسيلين در مقايسه با ساير آنتي بيوتيك ها كمتر است.
واژگان كليدي: استرپتوكوك گروه B، كلونيزاسيون استرپتوكوك گروه B، حاملگي، ايران

لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Jahed T, Khoshnood Shariati M, Zafarghandi A, Darabi P, Karimi A. Frequency of Group B Streptococcus colonization
and antibiogram in women at 35-37 weeks of gestation visited in prenatal clinic of Mahdieh Hospital in 2008. Pejouhandeh .34-93!:)3(61;1102

مقدمه1
استرپتوكوك نوعي كوكسي گرم مثبـت هـوازي و كپـسولدار ميباشد كه گونههاي مهم پاتولوژيـك آن بـراي انـسان شـاملگــروه A (اســترپتوكوك پيــوژن)، گــروه B (اســترپتوكوك

* نويسنده مسؤول مكاتبات: دكتر طيبه جاهد ؛ تهران، خيابان شـوش شـرقي، خيابــان شــهرزاد، خيابــان منــصور، بيمارســتان مهديــه؛ پــست الكترونيــك:
[email protected]

آگالاكتيـا)، گ روه C (آنتروكـوك)، اسـترپتوكوك پنوموني ا و استرپتوكوك ويريدنس مي باشد (1).
كلونيزاسيون استرپتوكوك گروهGBS) B ) خـصوصاً در واژنو ركتوم شايع بوده و حدود 30-20% كـشتهاي تهيـه شـده ازواژن و ركتوم خانمهاي حامله در سن حاملگي 35 هفته از نظر GBS مثب ت ب وده اس ت (2). اي ن كلونيزاس يون در سراس ر حاملگي ها مي تواند به صورت گذرا ، متناوب و يـا مـزمن وجـودداشته باشد (2). لذا كشتهاي تهيـه شـده از واژن و ركتـوم در35 تا 37 هفته حاملگي پيـشگويي قابـل قبـولي بـراي وجـودكلونيزاسـيونGBS در زم ان زايم ان انج ام م ي ده د (3).
كلونيزاسيون دستگاه ژنيتال باGBS سبب پيامدهاي ناگوار درزمان حاملگي براي مادر و جنين مي شـود كـه شـامل زايمـانزودرس، پارگي زودرس پردهها، كوريوآمنيونيت كلينيكال و يـاساب كلينيكال ، متريت پس از زايمان و عفونت دوران جنينـيو نوزادي 1-3() مي باشد.
در ايران آمارهاي متفاوتي از ميزان شيوع كلونيزاسيونGBS وجود دارد و حساسيت آنتـيبيـوتيكي نيـز مـشخص نگرديـدهاست. به عنـوان مثـال شـيوع كلونيزاسـيونGBS در مطالعـهربيعــي (4) در همــدان 7/26%، در مطالعــه فــاطمي 5() در بيمارستان هدايت تهران 6/20%، در مطالعه عـالي 6() 2/9% و در مطالعه بختياري 7() بـه روش كـشت 8% و بـه روش PCR 6/9% بوده اسـت. از آنجـايي كـه شناسـايي ايـن ارگانيـسم دردستگاه ژنيتال و آنوركتال و درمان آن مي تواند سـبب كـاهشعوارض مادري -جنيني و نوزادي شود، ايـن مطالعـه بـا هـدفتعيين فراواني كلونيزاسيونGBS در خانمهاي بـاردار مراجعـهكننده به بيمارستان مهديه تهران و تعيـين ميـزان حـساسيت اين ميكروارگانيسم نسبت به آنتي بيوتيك ها انجام گرفت.

مواد و روشها
اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعي روي 246 خانم حامله درسنين حاملگي 37-35 هفته كه در بين ماههـاي شـهريور تـاآبان 87 به درمانگاه مراقبت بارداري يا ليبر بيمارستان مهديـهتهران مراجعه كردند، صورت گرفت. تنها خانمهاي حامله اي كه خونريزي واژينال داشـتند از مطالعـه خـارج گرديدنـد. حجـمنمونه بر اساس فراواني 20% و ضريب اطمينان 95% با خطـاي 5% محاسبه گرديد . نمونـه هـا توسـط سـواب از ناحيـه واژن وركتوم تهيه ميشد و بـه محـيط ترانـسپورت (تـايوگليكولات ) منتقل ميگرديد. سپس نمونه ها به آزمايشگاه بخش تحقيقـاتعفوني بيمارستان مفيد فرسـتاده و در آنجـا در محـيطEMB ،
140/ دوماهنامه پژوهنده بررسي فراواني كلونيزاسيون و آنتي بيوگرام استرپتوكوك …
Chocolate Agar و Blood Agar كشت داده مـي شـد . بعـد از24 ساعت رنگآميزي گرم صورت ميگرفت و اگر گرم مثبـتبود، تست كاتالاگ انجام مـيشـد . نهايتـاً از تـست اختـصاصي CAMP ج هت تـشخيصGBS اسـتفاده مـيشـد . پـس از آنآنتي بيـوگرام تهيـه مـيشـد و حـساسيت بـاكتري نـسبت بـهآنتي بيوتيـك هـاي پنـيسـيلينG ، آمپـيسـيلين، سـفازولين، اريترومايسين، كليندامايسين و ونكومايسين سنجيده مـيشـد . داده ها توسط نرم افزار آماريSPSS مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. متغيرهاي كمـي از طريـق آزمـونt-test و متغيرهـايكيفي از طريقchi-square بـا سـطح معنـيداري 05/0 مـوردبررسي قرار گرفت.

يافتهها
از نمونههاي تهيه شده از واژن و ركتوم 246 خانم بـاردار 35 تا 37 هفته مراجعه كننده به بيمارستان مهديه در شـهريور تـاآبان 87 فقط در 13 مو رد (3/5%) كشت مثبت بدست آمـد. از ميان بيماران ، 8 نفر 3(/3%) زير 18 سال و 238 نفـر (7/96%) بالاي 18 سال سن داشتند. همـه مـوارد كـشت مثبـت مـوردمطالعه در خانمهاي بالاي 18 سال وجود داشت. از نظر آماري اختلاف معنيداري از نظر سن بدست نيامد.
در جمعيت مورد مطالعه 208 نفـر مليـت ايرانـي و 38 نفـر(4/15%) مليت افغاني داشتند. 3 مورد از موارد كـشت مثبـتمليت افغاني و 10 مورد باقيمانده مليت ايراني داشتند. از نظـرآماري اختلاف معني دار بين آنها مشاهده نشد.
از نظر سطح سواد 32 نفر (13%) بيسواد، 146 نفـر (3/59%) زير ديپلم و 68 نفر (6/27%) ديپلم يا تحصيلات بالاتر داشتند.
دو نفر از موارد كشت مثبت در گروه بيسواد، 6 مورد در گـروهزير ديپلم و 5 نفر باقيمانده در گروه ديـپلم و بـالاتر بودنـد. از نظر آماري اختلاف معني داري بين آنها وجود نداشت.
116 نفر از جمعيت مورد مطالعه اول زا و 130 نفر (8/52%) چندزا بودند . 6 مورد از موارد كشت مثبت در اولزاها و 7 مورد 4(/5%) در چندزاها ديده شد كه از نظر آمار معني دار نبود.
در جمعيت مورد مطالعه 240 مـورد حـاملگي تـك قلـو و6 مورد 4(/2%) حاملگي چندقلو وجود داشـت. 2 مـورد (3/33%) از م وارد ك شت مثب ت در ح املگي چنـدقل و و 11 م ورد در حاملگي تك قلو ديده شد (034/0P<).
23 مورد پارگي كيسه آب جنين قبل از 37 هفتـه داشـتيمكه در 3 مورد كشت مثبت شده بود. 10 مـورد پـارگي كيـسهآب جنين در 37 هفته داشـتيم كـه كـشت هيچكـدام از آنهـامثبت نبود . 6 نفر از جمعيت مورد مطالعـه پـارگي كيـسه آب طولانيتر از 18 ساعت داشتند كه همگي كشت مثبت بودنـد. از نظ ر آم اري هيچك دام از م وارد كيـ سه آب پ اره ارتب اط معني داري با كلونيزاسيون GBS نداشتند.
در مورد نتيجه آنتي بيوگرام، 7/61% حساس به پنـيسـيلين ، 1/23% نيمه حساس و 4/15% مقـاوم بـه پنـي سـيلين بودنـد.
حــساسيت بــه آمپـ ـيســيلين 6/84% بــود و حــساسيت بــهاريترومايسين، سفازولين، كليندامايسين و ونكومايسين نزديكبه 100% بود.

بحث
ميزان شيوعGBS در زمان انجام تحقيق3/5% بود كـه ايـنمركز را جز مراكز با ريسك پايين قرار ميدهد، اين شـيوع بـهنسبت مطالعات مشابه انجام شده در ايران 4-7() بطور واضحي كمتر ميباشد. علت كمتر بودن شيوعGBS در مطالعـه فعلـيممكن است به دلايل زير باشد:
1- روش يـافتن ميكـروب: در برخـي مطالعـات مـثلاً مطالع ه بختياري (7) از روشPCR نيز در كنار روش كـشت اسـتفادهشده است كه سبب بالاتر بردن شانس پيـدا نمـودن ميكـروبگرديده است . در برخي مطالعـات ماننـد مطالعـه فـاطمي (5) نمونه ها در محيط شـاركول بـه آزمايـشگاه انتقـال يافتـه و درمحـيط(Oxoid UK with 5% horse serum) Islam كـشتداده ميشدند در حاليكه در مطالعه فعلي نمونـههـا در محـيطتايوگليكولات به آزمايشگاه منتقل و در آگار خوندار و شكلاتي وEMB كشت داده شده است. همچنين در مطالعـه بختيـاري 7() نمونه ها در محيط انتقال استوارت با محلول Tadd hewith Broth كه حاوي 10 ميكروگرم در ميلـيليتـر جنتامايـسين و
15 ميكروگرم در ميليليتر ناليديكـسيك اسـيد بـوده منتقـلشده و 24 ساعت در حرارت 37 درجه انكوبه و سپس به آگـار خوني حاوي خون 5% دفيبرينه گوسفند اضافه شـده و مجـدداً به مدت 24 ساعت در حرارت 37 درجـه و 5% 2Co قـرار داده شدند. بنابراين ممكن است توجيـه كننـده اخـتلاف در ميـزانشيوع GBS در مطالعه ما و مطالعات ديگر باشد.
2- مصرف قبلي آنتي بيوتيك: در مطالعه فعلـي مـصرف قبلـيآنتي بيوتيك توسط مادران مورد بررسي قرار نگرفتـه اسـت، درحالي كه در مطالعه عالي (6) موارد مصرف قبلي آنتيبيوتيـكحــذف شــده و در مطالعــه فــاطمي (5) ارتبــاط مــصرف آنتي بيوتيك با كلونيزاسيونGBS بررسي و مشخص شده بود، زيرا مصرف قبلي آنتيبيوتيك مي توانـد سـبب كـاهش شـيوعGBS شود.
شماره 3، پي در پي 81، مرداد و شهريور 1390 دكتر طبيه جاهد بزرگان و همكاران/ 141
در مطالعه فعلي ارتباط واضحي بين پارگي كيـسه آب و تـبمادر و زايمـان نـارس وجـود نداشـت. كـه بـا نتيجـه مطالعـهفاطمي5() همخواني دارد ، ليكن در مطالعه عالي 6() مـشخصشد كه كلونيزاسيونGBS بـه طـور نـسبي بـا زايمـان نـارسهمراهي دارد . علت عدم همخـواني نتـايج در مطالعـه فعلـي ومطالعه عالي سن حاملگي خانمهاي مورد بررسي مي باشـد كـهدر مطالعه فعلي همه بين 37-35 هفته بارداري و نزديك تـرمبودند، ولي در مطالعه عـالي در گـروه نارسـها، سـنين جنينـيكمتر و بين 37-24 هفته بود. به همين علـت عليـرغم اينكـهمطالعه فعلي در زمان استاندارد (كه بيشترين احتمـال مثبـتشدن هست ) انجام شده ليكن چون شيوعGBS در زايمانهـاينارس بيشتر است لـذا در مطالعـه فعلـي شـيوع كلونيزاسـيونكمتر بوده است.
ميزان شـيوع كلونيزاسـيونGBS در بيمارسـتان چارلـسونآمريكا در سال 1998 از بـين 2111 زن حاملـه 2/27% بـودهاست (8). در مطالعه ديگري در اسرائيل در سال 2006 ميـزانشيوع در 700 زن حاملـه 16% بـوده اسـت (9). در تاي لنـد درسال 2006 ميزان شـيوع 9/12% (10) و در مكزيـك در سـال2006 مي زان شـ يوع 9/54% گ زارش ش ـد (11). در آخ رين گزارش كه در سال 2008 از جنوب شـرق لهـستان بـه چـاپرسيد ميزان كلونيزاسيون در حـاملگي هـاي پرخطـر 20% و در حاملگي هاي طبيعـي 2/17% بـوده اسـت (12). بـدين ترتيـببيشترين شيوع كلونيزاسيونGBS در مكزيك بوده اسـت كـهدر آن مطالعه علت بالاي شيوع، وجود شريك جنـسي متعـددگزارش شده است (11).
ميزان پايين كلونيزاسيون در مركز مهديه مي توانـد بـه علـتاشكالات آزما يشگاهي (نحوه رسـانيدن نمونـه بـه آزمايـشگاه)، نداشتن شريكان جنسي متعدد در افـراد مـورد مطالعـه، و يـامصرف بالاي آنتيبيوتيك در كشور ما باشد. از آنجـايي كـه درنحوه گرفتن نمونه و رسانيدن آن به آزمايشگاه دقت كـافي بـهعمل آمده است، لذا به نظر ميرسد آمار بدست آمـده از دقـتكافي برخوردار باشد.
در مطالعه انجام شده در مركز هيچ ارتبـاط معنـي داري بـينسن مادران، سطح سواد، مليت، و پاريتي افراد با كلونيزاسـيون
استرپ B ديده نشد. اين آمار با مطالعهFaxelius كه در سـال1998 به چاپ رسيد متناقص ميباشـد 3(). ايـشان در مقالـهخود ميزان كلونيزاسـيون را بـا افـزايش سـن، افـزايش تعـدادزايمانها و نژاد مرتبط دانسته است. از طـرف ديگـر در مطالعـهانجام شده در تونس در سال 2006 ارتباط آمـاري معنـيداري بين سن، ميزان تحصيلات و پاريتي ديده نشد (13).
در مطالعه ما ارتباط كشت مثبـت بـا پـارگي طـولاني مـدتكيـسه آب و ت ب م ادر دي ده ن شد . اي ن م سأله م يتوان د نشان دهنده غلبه فلور ميكروبي ديگـري غيـر از اسـترپB درواژن خانمهاي ايراني باشد كه بر اساس كشتهاي مثبـت خـوننوزادان كه بيشتر گرم منفي بوده است (14 ) تأييد مـيگـردد .
به توصيه كالج آمريكايي زنان و مامايي (ACOG) مـوارد فـوقجزو افراد با خطـر بـالاي كلونيزاسـيونGBS بـوده و بايـستي
142/ دوماهنامه پژوهنده بررسي فراواني كلونيزاسيون و آنتي بيوگرام استرپتوكوك …
ميزان حساسيت نسبت به آمپي سيلين در مطالعه مـا 6/84% بود، در حالي كه اين ميزان در مطالعه اي كه در سال 1998 در آمريكا صورت گرفـت 2/98% 8() و در سـال 2005 در كـشورتايلنــد 100% (10) بــود. در مــورد ســفازولين نيــز ميــزانحساسيت در مطالعه ما 3/92% بود، در حاليكه ايـن ميـزان درآمريكا 2/98% (8) و در كشور تايلند 100% بود (10). پروفيلاكسيGBS را در هنگام زايمـان دريافـت كننـد (1-3).
اما به هر حال نوع پروفيلاكسي در هر كشوري بايد بـر اسـاسجرم غالب باشد و بر اين اساس شايد ضروري باشـد پژوهـشيدر جهـت تعي ـين كلونيزاس يون ميك ـروب ه ـاي گ ـرم منف ـي(كلبسيلا و آنتروباكتر) نيز صورت بگيرد.
چون تعدادPPROM و پارگي طولاني مدت كيسه آب (بيش
در مطالعه ما كليه نمونهها (100%) نسبت بـه اريترومايـسينحساس بودند . اين ميزان در مطالعه انجام شده در آمريكا 81% 8() و در مطالعه تايلند 5/98% (10) بوده اسـت. در رابطـه بـامقاومت آنتي بيوتيكي علاوه بر مصرف بيرويه آنتي بيوتيـك در از 18 ساعت ) در مطالعه ما كم بود، نمي توان در مـورد ارتبـاطآن باGBS اظهار نظر قطعي كرد و لازم است يك مطالعه فقطرويPPROM و پارگي طولاني كيسه آب انجام شود تا شـيوعكلونيزاسيون بدرستي مشخص شود.
كــشور، تغييــر فلــور ميكروبــي شــايع در جامعــه بــه ســببمهاجرتهاي وسيع به كشور را نيز بايد در نظر گرفت. شـيوع كلونيزاسـيون در مطالع ه انج ام شـده در مهديـه در حــاملگي چنــدقلو بيــشتر بــوده اســت (034/0 =P). اگرچــه
بنابراين با توجه به اينكه جهت پوشش آنتيبيوتيكي مناسـبدر خانمهاي حامله با كشت مثبـت در هنگـام زايمـان بايـد ازآنتي بيوتيكي استفاده شود كه حساسيت بيشتري داشته باشـدو با توجه به سهلالوصول نبودن اريترومايسين داخـل وريـديدر كـشور مـا، سـفازولين بـه عنـوان انتخـاب ارجـح پيـشنهاد مي شود.
پيــشنهاد مـ ـيشــود جهــت تعيــين شــيوع كلونيزاســيون چندقلويي در مطالعه ما متغير مؤثر در كشت مثبت بوده است ، ولي تعداد اندك بوده و براي بررسي دقيـق اثـر چنـدقلويي بـركشت مثبت احتياج به مطالعهاي با حجـم بيـشتر چنـدقلوييداريم. در مطالعه انجام شده در تونس در سـال 2006 ارتبـاطمعني داري با چنـدقلويي ديـده نـشده اسـت (13). همچنـينمطالع ه اي كـه در تايلنـد در سـال 2004 انج ام شـد ارتبـاط معني داري با چندقلويي پيدا نكردند (10).
اسـترپتوكوك گـروهB در مركـز مهديـه، تحقيـق بـا حجـم نمونهاي براساس شـيوع 5% انجـام شـود. همچنـين پيـشنهادميشود جهت پروفيلاكسي اسـترپتوكوك گـروهB ، سـفازولينجايگزين پني سيلين G و يا آمپيسيلين شود.. از نظر آنتيبيوگرام در نمونههاي مور د بررسي در مطالعـه مـا5/61% بـه پنـي سـيلين G حـساس بودنـد، در حاليكـه در دو مطالعه كه در سال 2005 در تايلند (10) و در سال 2006 درتــونس (13) انجــام شــد، 100% مــوارد كــشت مثبــت بــه

نتيجه گيري
به نظر ميرسد در اين مطالعه، شـيوع اسـترپB نـسبت بـهمطالعات مشابه در كشور كمتر بـوده اسـت؛ همچنـين ميـزانح ساسيت اس ترپ B ب ه پن ي س يلين در مقايـسه بـا س اير آنتي بيوتيك ها كمتر است. پني سيلينG حساس بودند. در سال 1998 در مقالهاي كه درآمريكا چاپ شد ميزان حساسيت نـسبت بـه پنـي سـيلينG 2/98% گزارش شد (8). اين در حالي است كـه حـساسيت بـه پنيسيلينG در نمونههاي بدست آمده در مطالعه مـا از همـهگزارشات كمتـر مـيباشـد كـه مـيتوانـد نـشانهاي از افـزايشمقاومت در اثر روند طبيعي و يا مصرف بي رويه اين دارو باشد.
REFERENCES

James DK, Steer PH, Weiner CP, Gonik B. High Risk Pregnancy Management option. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2005. p.674-90.
Behrman RE, Kliegman RM. Nelson Textbook of Pediatrics. 17th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2004. p.87983.
Faxelius G, Bremme K, Kvist-Christensen K, Christensen P, Ringertz S. Neonatal septicemia due to group B streptococci–perinatal risk factors and outcome of subsequent pregnancies. J Perinat Med 1988;16(5-6):423-30.
Rabie S, Arab M , Yousefi Mashouf R. Epidemiologic Pattern of Vaginal Colonization by group B streptococcus in pregnant women in Hamadan, Central west of Iran. Ir J med Sci 2006;31(2):106-8.
Fatemi F, Chamani-Tabriz L, Pakzad P, Zeraati H, Rabbani H, Asgari S. Colonization rate of group B Streptococcus (GBS) in pregnant women using GBS agar medium. Acta medica Iranica 2009;47(1):25-30.
Aali BS, Abdollahi H, Narkhaee N, Davazdahemami Z, Mehdizadeh A. The association of preterm labor with vaginal colonization of group B streptococci. Iran J Reprod med 2007;5(4):191-4.
شماره 3، پي در پي 81، مرداد و شهريور 1390 دكتر طبيه جاهد بزرگان و همكاران/ 143
Bakhtiari R, Soltan Dallal MM, Zaemi Yazdi MJ, Fallah J, Amir Mozaffari N, Pourmand MR, et al. Evaluation of
PCR method for diagnosis of Group B Streptococcus carriage in pregnant women. Iran J Med Microbiol 2007;1(2):1-8. (Article in Persian)
Bland ML, Vermillion ST, Soper DE . Late third – trimester treatment of rectovaginal group B streptococci with benzathine Penicillin G. Am J obstet Gynecol 2000;183(2):372-6 .
German L, Solt I, Bornstein J, Ben – Harushs S, Ben – Elishai M, Weintroub Z. Is there an increase in the incidence of G.B.S carrier rates among Pregnant women in northern Israel? Harefuah 2006;145(12):866-9,944. (Article in Hebrew)
Tor-Udom S, Tor-Udom P, Hiriote W. The prevalence of streptococcus agalactiae colonization in pregnant women at Thammasat hospital. J Med Assoc Thai 2006;89(4):411-4.
Hernández Trejo M, Soriano Becerril D. High prevalence of group B Streptococcus colonization in Mexican pregnant women. Ginecol Obstet Mex 2006;74(3):139-43. (Article in Spanish)
Brzychczy-Włoch M, Strus M, Pawlik D, Machlarz H, Gosiewski T, Drzewiecki A, et al. Increasing Streptococcus agalactiae colonization of pregnant women and newborns in south-eastern region of Poland. Med Dosw Mikrobiol 2008;60(1):5-12. (Article in Polish)
Jerbi M, Hidar S, Hannachi N, El Moueddeb S, Djebbari H, Boukadida J, et al. Risk factors for group B streptococcal colonization in pregnant women at term: prospective study of 294 cases. Gynecol Obstet Fertil 2007;35(4):312-6. (Article in French)
Ghorbani MH, Karambin M.M, Sobhani AR, Fasihi M, Parandakh Joshari S, Shahrami h. Comparison of Neonatal bacterial septicemia in 2007 and 1988-200 years. Guilan Uni Med Sci J 2009;69:25-32. (Article in Persian)قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید