پژوهن ده (سال شانزمجله دهم، شفروردينماره پژوهشي و1 ، ارپي دانشگاهدر پيديبهشت علوم 79، 1390 صفپزشكي حات 18شهيد تا 23 بهشتي) تاريخ تاريخ پذيرش دريافت مقاله:مقاله: 26/4/1389
1389/11/17
بررسي تأثير جراحي كرايوژنيك بر روند آسيب و التيام بافت كليه
متعاقب عمل پارشيال نفركتومي
دكتر سروش محيط مافي، دكتر امير انيسيان2، دكتر علي انيسيان3*

استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، دانشكده دامپزشكي، گروه علوم درمانگاهي
دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، دانشكده دامپزشكي
استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر، گروه دامپزشكي

چكيده
سابقه و هدف: درمان برخي از نئوپلازيهاي كليه، جراحي و برداشت قسمتي از كليه است كه گاهي به علت آسيبي كه در اثر جراحيبه كليه وارد ميشود، نهايتاً به برداشت كامل كليه منجر ميگردد. جراحي كرايوژنيك به عنوان يك روش كمتر تهـاجمي، مـيتوانـد درجلوگيري از برداشت كامل كليه سودمند باشد. هدف از اين تحقيق، تعيين تأثير جراحي كرايوژنيـك بـر رونـد آسـيب و التيـام كليـه و بررسي خصوصيات ماكروسكوپي و ميكروسكوپي اين روند در مقايسه با ساير روشهاي رايج از نظر سرعت و كيفيت التيام ميباشد.
مواد و روشها: در اين تحقيق تجربي، با استفاده از روش كرايوسرجري، قطب خلفي كليه چپ 6 سر خرگوش نر از طريق لاپاراتومي از پهلو مورد عمل جراحي پارشيال نفركتومي قرار گرفت. در فواصل ،1 6 و 24 ساعت، و ، 3 و7 14 روز مجدداً عمل لاپاراتومي انجام گرفت و كليه برداشت گرديد و پس از ثبت مشاهدات ماكروسكوپي، جهت برر سيهاي هيستوپاتولوژيك فرآوري و برش گيري شد.
يافته ها: منطقه منجمد شده در نمونههاي 1 تا 24 ساعته، پر شدن توبولهاي كليوي از گلبول هاي قرمـز، خـونريزي در گلـومرولهـايناحيه يخ زده، رسوب فيبريني در مويرگها، بعضي سياهرگها و سرخرگهاي بين لوبولي و آغاز نكروز در سلول هاي آنها را نشان ميداد. در نمونه هاي 3، 7 و 14 روزه، ناحيه نكروزه و سالم با يك منطقه انتقالي از هم جدا شده و به تدريج منطقه نكروز شده مورد بازجذب قرارگرفت و موجب كوچك شدن منطقه آسيب ديده و در نهايت كوچك شدن كليه گرديد.
نتيجه گيري: پارشيال نفركتومي به روش كرايوسرجري به سادگي قابل انجام است و فقط آسيبهاي محدودي را در هنگام درمان ايجاد مي كند. در تحقيق حاضر مشخص شد كه پروب تماسي داراي اثر تهاجمي كمتري نسبت به پروب هاي سوزني بوده و همچنين روند التيام آن بسيار سريعتر و به صورت بازجذب بافت نكروزه ميباشد.
واژگان كليدي: كرايوسرجري، نكروز، التيام، كليه، خرگوش، پارشيال نفركتومي

لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Mohit Mafi S, Anissian A, Anissian A. Evaluation of injury and healing process after cryogenic partial nephrectomy.
Pejouhandeh 2011;16(1):18-23.
1409707258

نيتروژن مـايع، بافـت آسـيبديـده دچـار يـخزدگـي و نكـروز
درمان برخي از نئوپلازيهاي كليه، عوارضي از قبيـل عفونـت،فشار خون بـالا، همـاچوري و خونريزيهـاي شـديد و غيرقابـلكنترل مي باشد كه در اكثر مواقع منجر به برداشت كامل كليهمي گـردد 1(). بـه همـين دليـل جراحـان همـواره بـه دنبـالروشهايي با تهاجم كمتر (Minimally invasive) بودهاند 2().

*نويسنده مسؤول مكاتبات: دكتر علي انيسيان ؛ ابهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحـدابهر، گروه دامپزشكي؛ پست الكترونيك: [email protected]
يكي از ايـن روشـها روش جراحـي كرايوژنيـك (Cryogenic Surgery) ميباشد كه در آن با اسـتفاده از سـرماي حاصـل از مي گردد 3(). در اين زمينـه مطالعـات گونـاگوني در خـارج ازايران به انجام رسيده كـه بيـشتر بـر روي مـدلهـاي حيـوانيخوك و موش آزمايشگاهي انجـام گرفتـه اسـت 4( و 5). ايـ ن مطالعات اغلب با استفاده از پروب سوزني انجـام گرفتـه اسـت 6() كه ايجاد آسيب بافتي و نكروز مي نمايد. در سال 1998 بـااستفاده از روش دبل فريز بافت كليه و مطالعه پاتولوژيـك آن، وجود يك مرز مشخص بين بافت سالم و بافتي كه تحت تـأثيركرايوسـرجري قـرار گرفتـه بـود، گـزارش شـده اسـت 7(). در تحقيقي ديگر كه بر روي 2 كليه مبتلا به سرطان انجـام شـد، ميزان مقاومت سلولهاي سرطاني كليه را نسبت بـه نيتـروژنمايع سنجيدند . در اين تحقيق كه دماي مورد نياز براي ايجـادنكروز در بافت سرطاني دمايي كمتر از 20- درجه سانتيگـرادبود،3 ماه بعد از عمل، آثار بهبـودي در ناحيـه مـورد جراحـيمشاهده گرديد 8(). محققين، كرايوسرجري را به عنوان روشيبا كمترين ميزان آسيب جهـت مـديريت ضـايعات كوچـك يـاضايعاتي با علل نامشخص كليه معرفي كردهاند. در اين تحقيق، رابطه بين ظاهر سونوگرافيك كليهها، دماي داخل كليه و تأثيررونــدهاي ســرمازا بــر روي ســرخرگ كليــوي در مــدلهايسگ سانان مورد بررسي قرار گرفت. 10 حيوان مورد آزمايش از طريق تكنيك فريز سريع درمان شدند. دمـاي داخـل كليـه درفاصله 1 سانتيمتـري از پـروب در زمانهـاي متفـاوت در حـينجراحي اندازهگيري گرديـد و فاصـله پـروب تـا آيـس بـال بـاسونوگرافي اندازه گيـري شـد. بـراي تـسهيل و افـزايش دقـتمطالعات جهت بررسي فعاليت كليوي، كليه مقابـل كـه عمـلدرماني روي آن صورت نميگرفت خارج گرديد و حيوانـات درهمـان روز جهـت انج ام اتوپـسي و مطالعـات بافـ تشناسـايي يوتانازي شدند. دماي مورد نظر (20- درجـه سـانتيگـراد ) در فاصله 1/3 ميليمتري آيس بال وجود داشت. در اين تحقيق بهاين نتيجه رسيدند كه در شعاع 16 ميليمتري آيس بال درمانانجام مي شود و به همين دليل براي كليه هايي با قطري بيشتراز 5/3 سانتي متر نياز است كه از چند پروب استفاده شود 9().
در مطالعهاي، تغييرات كليه را بعـد از كرايوسـرجري از طريـقلاپاروسـكوپي، راديـوگرافي و هيـستوپاتولوژي درخـوك مـورد بررسي قرار دادند. 24 سـاعت تـا يـك هفتـه بعـد از جراحـي، سي تي اسكن مشخص كرد كـه افـزايش آسـيبهايي بـا علائـممشابه در ناحيه آيس بال بروز نمـوده، امـا هماتومـا و كيـستادراري وجود نداشت. در بررسي نمونه ها در طول هفته اول بعد از عمل جراحي، 4 ناحيه ديده ميشد كه شامل نكروز مركزي،ناحي ه ح اوي تراوشـات الته ابي خ ونريزي و فيب روز هم راه بازسازي بافتي بود. شايان ذكر است كه بلافاصله بعـد از عمـلجراحي، خونريزيهـايي در لبـههـاي آيـس بـال ديـده شـد. در بررس يهاي انج ام گرفت ه در پاي ان هفت ه س يزدهم، نـواحينكروتيك به وسيله بافت همبند جايگزين شده بود (10). هدف از انجام مطالعـه حاضـر، بررسـي خـصوصيات ماكروسـكوپي وميكروســكوپي رونــد التيــام كليــه متعاقــب عمــل جراحــيكرايوژنيك با پروب تماسي و تعيين ميزان آسـيبهاي بـافتي وخصوصيات التيامي مي باشد.

مواد و روشها
اين تحقيق به صـورت تجربـي انجـام گرفـت. حيوانـات مـورداستفاده در اين بررسي 6 سـر خرگـوش نـر از نـژاد داچ بودنـد (11). سن همگي ايـن خرگوشـها كـه از مؤسـسه رازي تهيـهشدند يكسان بوده و وزن آنها 2 كيلو و 400 گرم تـا 2 كيلـو و500 گرم بود. خرگوشها سه هفته قبل از عمل جراحـي بـرايانطباق با شرايط محيط، به محيط مورد نظر منتقل شـدند. در طول اين مدت شرايط محيط شامل دما، رطوبـت و نـور ثابـتبود. جيره غذايي شامل پلتهاي مخصوص خرگوش بود كـه ازمؤسسه رازي تهيه شده بودند. جيره غذايي آنها از نظر مقدار وزمانبندي ثابت بود و منطبق با نحوه غذادهي در زمـان بعـد ازعمل و زمان نمونهگيري بود . آب در تمام مدت بررسي (شـاملسه هفته پيش از اعمال جراحي و دو هفته پس از جراحي) دراختيار حيوانات بوده و هيچ محدوديتي نداشتند. تمام حيواناتاز نظر وضعيت عمومي و ظاهري سالم بودند.
پروب اسـتفاده شـده در ايـن بررسـي از نـوع ژول تامـسون1 سانتي متري مورب بود . در اين پروب ماده كرايوژن مستقيماً بـابافت تماس نمييافت. دستگاه ژول تامسون ب ه وسيله اتـصالاتلولهاي و از طريق يك رگولاتور مجهز به فشار سنج به كپسولگاز متصل ميشد. در اين تحقيـق از دسـتگاه كرايـو اپليكـاتورCT 702 ساخت شركت سـرما درمـان و نيتـروس اكـسايد بـهعنوان ماده كرايوژن استفاده شد.
به عنوان آرامبخش و پيش بيهوشـي از داروهـاي آسـپرومازينمالئات 2% و زايلازين 2%، و از كتامين 10% بـه عنـوان دارويبيهوشي استفاده گرديد. از هيچ گونـه آنتـيبيوتيـك يـا دارويديگري در تمام زمان بررسي استفاده نشد. با اسـتفاده از روشكرايوسرجري، قطب خلفي كليه چپ تعداد 6 سر خرگوش نـراز طري ق لاپ اراتومي از پهل و م ورد عم ل جراح ي پارش يال نفركتومي با بهرهگيري از ماده كرايوژنيك نيتـروس اكـسايد وپروب تماسي از نوع ژول- تامسون قـرار گرفـت . در فواصـل1 ساعت، 6 سـاعت، 24 سـاعت، 3 روز، 7 روز و 14 روز مجـدداَ عمل لاپاراتومي انجـام گرفـت و نمونـهبـرداري از كليـه انجـام گرديــد. جهــت بررســيهاي هيــستوپاتولوژيك ، پــس از ثبــت مشاهدات ماكروسكوپي، قالـب گيـري بـا پـارافين و برشـگيريطبق روش رايج انجام گرفت (12).

يافته ها
در تمام مراحل ، خط مشخصي بين بافت سالم و ناحيـه نكـروزشده وجود داشت و به مرور زمان ناحيه آسيبديده كوچك تـر گرديد و روند ترميم مشاهده شد كه به شرح زير بود:
يك ساعت پس از عمل: ناحيه كاملا مشخص هموراژيك در
منطقه يخزده، پر شدن توبول هاي كليوي از گلبولهاي قرمز، و خونريزي در گلومرولهـاي ناحيـه يـخزده كـه بعـضي از آنهـا نشانههايي از آغاز نكروز را از خود نشان ميدادنـد ديـده شـد. رسوب فيبريني در مويرگها و بعضي سـياهرگها و سـرخرگهاي بـين لوبـولي مـشاهده گرديـد. بافـت طبيعـي در كنـار بافـت آسيب ديده به خوبي قابل تشخيص بود. بافت سالم كليه حاويتوبول ها و گلومرولهاي طبيعي بود. خونريزي در فضاي بـومنو لومن توبولها مـشهود بـود. خونريزيهـاي بينـابيني در بـينتوبول ها وجود داشت (تصوير 1).

تصوير1- خونريزي در فضاي بومن و در بين توبولها. رنـگ آميـزيH&E – بزرگنمايي 400 برابر
شش ساعت پس از عمل: ناحيه كاملا مشخص هموراژيك و آغاز تغييرات نكروتيك در سلولهاي پوششي توبول هاي كليويقابل مشاهده بود. هسته دچار حاشيهنـشيني كرومـاتين شـدهبود. گلومرول هاي زيادي دچار خونريزي شده بودند و بعضي ازآنهـا نـ شانههـايي از نكـروز را نـشان مـي دادنـد. هـ ستههـاي سـلول هـاي پوشـشي توبـول هـا در مراحـل مختلـف پيكنـوز، كاريوركسي و كاريوليز قابل مشاهده بودند. رسوب فيبريني درمويرگها و ساير عروق قابل مشاهده بود . بافت طبيعي در كنـاربافت هموراژيك و آسيبديده به خوبي توسط خونريزي ناشـياز يخزدگي از بخش آسيبديده قابل تشخيص بود. در قـسمتسالم، توبول هـا و گلـومرولهـاي كليـوي سـاختماني طبيعـيداشتند. پاسخ آماسـي بـه ضـايعه در حـداقل ميـزان و شـاملارتشاح كم لكوسيتهاي چند هـسته اي بـه صـورت كـانوني وبينابيني بود . همينطور ايـن سـلولهـا در انـدوتليوم بعـضي ازرگهاي خوني مشاهده مي شد (تصوير 2).
20/ دوماهنامه پژوهنده بررسي تأثير جراحي كرايوژنيك بر روند آسيب و التيام …
بيست و چهار ساعت پـس از عمـل: منطقـه خـونريزيهمچنان مشاهده مي گرديـد. نكـروز كامـل گلـومرولي و بافـتپوششي توبولها مشاهده ميشد. در اطراف نكـروز، تركيبـي از سلول هاي گلومرولي و توبولي آسيبديده و سالم قابل مشاهده بــود. در مويرگهــاي گلــومرولي، ميكروترومبوزهــايي بــدونخونريزي در كپسول بومن و لومن توبول هـاي مربـوط بـه آن،مشاهده ميشد. خونريزيهاي بينابيني در بين توبولهـا وجـودداشت. در اندوتليال گلومرولي، سـلولهـاي ترانجيـال و بافـتپوششي توبولي هستههاي پيكنوتيك وجود داشـت. همچنـين كاريوركسي پراكنده نيز مشاهده مي گرديـد. كپـسول بـومن ولولههاي پروكس يمال حاوي مايع پروتئيني ائو زينوفيلي كمرنگبودند كه بر اثر تخريب بافت پوشـشي انـدوتليالي اجـازه عبـورپروتئين ها را ميداد. سرخرگها و سياهرگها ضايعات انـدوتليالينشان ميدادند و حاشيهنشيني نوتروفيـلهـا در آنهـا مـشاهدهميشد. اگر چه مويرگهاي كوچـك دچـار ميكروترومبـوز شـدهبودند، ولي رگهاي بزرگتر حاوي گلوبولهـاي قرمـز بـا ديـوارهسالم، بدون نـشانهاي از آگلوتيناسـيون، ترومبـوز و يـا رسـوبفيبرين بودند (تصوير 3).

تصوير 2- آغاز نكروز در سلول هـاي بافـت پوشـشي توبـول هـا – رنگ آميزي H&E – بزرگنمايي 400 برابر

تــصوير3- ميكروترومبــوز در مويرگهــاي گلــومرول (پيكــان)- رنگ آميزي H&E – بزرگنمايي 400 برابر
سه روز پس از عمل: دو منطقه مجزاي قابل تفكيك يعنـيمنطقه آسيب ديده و منطقه حـاوي بافـت طبيعـي كليـه قابـلمشاهده بود . در بين اين دو منطقـه، ناحيـهاي انتقـالي وجـودداشت. در منطقه مرده، گل ومرول ها و توبولها به صورت منتشردچ ار نك روز انعق ادي ش ده بودن د . امويرگهـ ي گل ومرولي و بينابيني حاوي گلبولهاي قرمزghost در مراحل مختلـف ليـزشدن بودند . منطقهاي شامل نوتروفيلها در منطقه بين بخـشمرده و انتقالي قابل مـشاهده بـود. در منطقـه انتقـالي، تـرميمابتدايي قابل مشاهده بود كه بوسيله فيبروبلاست هـاي فعـال وبافت جوانه اي انجام گرفته بود. در مقايـسه بـا نمونـههـاي 24 ساعته، در نمونههاي 3 روزه، منطقه قابل تفكيك بيشتري بينناحيه آسيب ديده و انتقالي ايجاد شده بـود. حـضور كـلاژن دربافت ترميمي چه در رنگآميزي هماتوكسيلين و ائوزين و چـهدر رنگ آميـزي اختـصاصي ون گيـسون مـشاهده نگرديـد. در منطقه انتقالي، سلولهاي اندوتليالي در گلومرولها دچار پيكنوز شده و تعداد كمي از رگهـا دچـار ميكروترومبـوز شـده بودنـد (تصوير 4).

تصوير4- فيبروبلاست ها (پيكانها)– رنگ آميزيH&E – بزرگنمـايي
400 برابر
هفت روز پس از عمل: دو ناحيه مجزا از هـم، يكـي شـاملناحيه نكروز انعقادي و ديگري شامل بافـت سـالم كليـه قابـلمشاهده بود . از ميزان گلبول هاي قرمز موجود در گلومرولها و توبولها كاسـته شـده بـود. مويرگهـاي گلـومرولي و بينـابينيحاوي گلبول هاي قرمز ghost بودند . منطقه شامل نوتروفيلهـادر منطقـه انتقـالي وجـود داشـت. گرچـه در منطقـه انتقـالي نشانه هايي از وجود فيبروبلاستهاي فعال وجـود داشـت، ولـيهيچ كلاژني در اين ناحيـه توسـط رنـگ آميزيهـاي عمـومي واختصاصي مشاهده نگرديد. همچنان ميكروترومبوز در مويرگهاقابل مشاهده بود. توبول ها حاوي مايع پروتئيني قرمز رنـگ درناحيــه انتقــالي بودنــد . توبــول هــا بــا اپيتليــوم هــستهدار و ائوزينوفيليك و سلولهاي نكروز و كنده شده و خرده ريزهـايبافتي در داخل لومن قابل مشاهده بودند (تصوير 5).
چهارده روز پس از عمل: دو ناحيه آسـيبديـده بـا نكـروزانعقادي و آسيبنديده حاوي بافت طبيعي كليه قابل تشخيصبود. ناحيه انتقالي نيز در بين اين دو مشاهده ميگرديد. ترميم سلول هاي پوششي لولهاي در ناحيه انتقالي به چشم ميخـورد(به علت وجود سيتوپلاسـم بازوفيليـك و نيـز افـزايش نـسبتهسته به سيتوپلاسم، هسته برجسته و شفافيت بخـش رأسـيسيتوپلاسم). توبولها حاوي مايع قرمز رنگي حـاوي پـروتئيندر ناحيه انتقالي بودند و درجاتي از خونريزي نيز در آنها قابـلرؤيت بود كه نشاندهنده وجود آ زردگـي عـروق در آن ناحيـهبود. فيبروبلاستهاي فعال و بافت جوانهاي در منطقـه انتقـاليقابل رويـت بودنـد، ولـي نـشانهاي از وجـود كـلاژن در بافتهـامشخص نگرديد . آماس، گلومرول هـا و توبـولهـاي نكروتيـك،رسوب هموسيدرين بدون وجود شواهدي از پارانـشيم كليـويزنده، فيبروز و اسكار و تجمع كلاژن در ناحيه نكروز شده ديدهمي شد (تصوير 6).

تصوير 5- در مرز بين نواحي آسيبديـده و سـالم اثـري از ايجـادكلاژن ديده نميشود. رنگ آميزي ون گيسون– بزرگنمايي 40 برابر

تصوير 6- تجمع فيبروبلاست ها و مويرگها در ناحيه انتقالي، بدون دسته جات كلاژن – رنگ آميزي ون گيسون– بزرگنمايي 400 برابر

بحث
پارشيال نفركتومي به روش كرايوسرجري به عنوان يـك روشبا كمتـرين حالـت تهـاجمي بـه سـادگي قابـل انجـام بـوده و آسيبهاي محـدودي را در هنگـام درمـان ايجـاد مـي كنـد. در مطالعات مشابه روي حيوانات، بافت كاملا نكروز شده در ناحيه آيس بال با گذشت 13 هفته جاي خود را به بافت همبنـد داد.
در حاليكه در اين بررسي با اسـتفاده از پـروب تماسـي، بافـتكليه ظـرف 14 روز التيـام پيـدا نمـود. در مطالعـات گذشـته،مشكلاتي از قبيل هماتوم، كيست ادراري و چـسبندگي روده وي ا فيـستول ه اي ادراري در روش اس تفاده از پ روب س وزني گزارش شده است، در حالي كه در اين مطالعه، هـيچ مـشكليجز هماتوم ديده نشد. در تحقيق حاضر مشخص شد كه پروب تماسي دا راي اثر تهاجمي كمتري نسبت به پروب هاي سوزنيمي باشد. در بررسي هاي پاتولوژيك ، در روش دو بـار انجمـاد بـاپـروب سـوزني، بـين بافـت سـالم و بـافتي كـه تحـت تـأثير كرايوسرجري قرار گرفته بود، يك مرز مشخص تـشخيص دادهشد7(). در تحقيق حاضر، اين كار با پروب تماسي و روش دبلفريز انجام شد و پروب به طور مستقيم روي كليه قرار گرفـت.
نتايج مشابهي در بررسيهاي پاتولوژيك به دست آمـد، بـه ايـنص ورت ك ه در س اعات اوليـه، م رز نامشخ صي ب ين ناحي ه هموراژيك و ناحيه سالم وجود داشت و در نمونه هـايي كـه بـااختلاف زماني بيشتر بررسي شد، مرز به صورت بافت انتقالي ومشخصتر درآمد كه بين ناحيـه نكـروزه و بافـت سـالم وجـودداشت.
در روش استفاده از پروب سوزني، به علت اينكه سـوزن بايـدوارد بافت شـود و سـپس آن را منجمـد سـازد، ممكـن اسـتآسيبهاي ايجاد شده در عروق ناحيـه قبـل از انجمـاد، موجـبورود سلول هاي سرطاني به جريان خون شده و باعـث تـسهيلدر روند متاستاز گردند، در حاليكه با استفاده از پروب تماسـياين احتمال به شدت كاهش مييابد. از آنجـا كـه سـلول هـايسرطاني در برودت 20- درجه سانتي گراد از بين ميرونـد 8() و برودت پروب تماسي بـسيار بـيش از ايـن مقـدار مـي باشـد،بنابراين پس از دفراست كه عروق پاره مي شـوند نيـز احتمـالمتاستاز، بسيار كمتر از روش استفاده از پروب سوزني ميباشد.
همچنين يوشـيدا و همكـاران (8)، 3 مـاه بعـد از عمـل، آثـاربهبـودي را در ناحيـه مـورد جراحـي مـشاهده كردنـد كـه در تحقيق حاضر نتايج مـشابهي در طـي 14 روز بـه دسـت آمـد.
پيشنهاد مي شود براي مدت بيشتري از نمونههاي مورد مطالعهنگهداري و بررسيها انجام شود تا نتايج كاملتري بدست آيد.
22/ دوماهنامه پژوهنده بررسي تأثير جراحي كرايوژنيك بر روند آسيب و التيام …
در تحقيقي، كرايوسرجري را بـه عنـوان روشـي بـا كمتـرينميزان آسيب جهت مديريت ضايعات كوچك يا ضايعاتي با عللنامشخص كليه معرفـي كـردهانـد . در ايـن تحقيـق، بـا كمـكسونوگرافي به اين نتيجه رسيدند كه تـا شـعاع 16 ميليمتـريآيس بال درمان انجام ميشود و به همين دليل براي كليههايي با قطري بيشتر از 5/3 سانتيمتر نياز است كـه از چنـد پـروب استفاده شود 9(). اين در حالي است كه پـروب تماسـي دارايسطح مقطعي پهن بوده و با يك بار استفاده، درمـان در سـطحوسيعتري انجام ميگيرد و نياز به استفاده چندباره از آن كمترايجاد مي شود.
در تحقيق حاضر، دماي داخـل كليـه در حـين انجـام عمـلكرايوسـرجري مـورد بررسـي واقـع نگرديـد كـه مـي تـوان در مطالعــات آتــي ايــن مــورد را بــا انــواع پــروبهــايي كــه در كرايوسرجري كاربرد دارند، بررسي نمود. پيشنهاد مي گردد كهدر تحقيقات آتي بر روي كليه خرگـوش، ميـزان دمـاي ايجـادش ـده در كليــه مــورد بررســي قــرار گيــرد و قبــل از شــروعكرايوسرجري سلامت كليه از نظر آناتوميكي مورد تأييـد قـرارگيرد.

نتيجهگيري
كرايوسرجري به روش پروب تماسي آسيب كمتري نـسبت بـهپروب سوزني در بر دارد و مي توان آن را بـه عنـوان روشـي بـاكمترين ميـزان آسـيب جهـت مـديريت ضـايعات كوچـك يـاضايعاتي با علل ناشناخته كليه معرفي كرد.

تشكر و قدرداني
ايـن تحقيـق برگرفت ه از پايـان نامـه ش ماره 986 دان شكده دامپزشكي است كه در معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسـلاميواحد كرج ثبت شده و نگارندگان از شوراي پژوهـشي تـشكر وقدرداني مي نمايند.
REFERENCES
134721667667

Pfister D, Thüer D, Heidenreich A. Pitfalls and outcome of nephrectomy for patients with polycystic kidney disease: Peri- and postoperative results. Urologe A 2010;49(9):1158-62. (Full text in Germany)
Heuer R, Gill IS, Guazzoni G, Kirkali Z, Marberger M, Richie JP, et al. A critical analysis of the actual role of minimally invasive surgery and active surveillance for kidney cancer. Eur Urol 2010;57(2):223-32.
Backer OG. Cryogenic surgery–a new surgical technic. Nord Med 1966;75(26):743-4. (Full text in Danish)
Lagerveld BW, van Horssen P, Pes MP, van den Wijngaard JP, Streekstra GJ, de la Rosette JJ, et al. Immediate effect of kidney cryoablation on renal arterial structure in a porcine model studied by imaging cryomicrotome. J Urol 2010;183(3):1221-6.
Jansen MC, van Hillegersberg R, Schoots IG, Levi M, Beek JF, Crezee H, et al. Cryoablation induces greater inflammatory and coagulative responses than radiofrequency ablation or laser induced thermotherapy in a rat liver model. Surgery 2010;147(5):686-95.
Deane LA, Clayman RV. Review of minimally invasive renal therapies: Needle-based and extracorporeal. Urology 2006;68(1 Suppl):26-37.
Nakada SY, Lee FT Jr, Warner T, Chosy SG, Moon TD. Laparoscopic cryosurgery of the kidney in the porcine model: an acute histological study. Urology 1998;51(5A Suppl):161-6.
Uchida M, Imaide Y, Sugimoto K, Uehara H, Watanabe H. Percutaneous cryosurgery for renal tumours. Br J Urol 1995;75(2):132-
6.
Campbell SC, Krishnamurthi V, Chow G, Hale J, Myles J, Novick AC. Renal cryosurgery: experimental evaluation of treatment parameters. Urology 1998;52(1):29-33.
Bishoff JT, Chen RB, Lee BR, Chan DY, Huso D, Rodriguez R, et al. Laparoscopic renal cryoablation: acute and long-term clinical, radiographic, and pathologic effects in an animal model and application in a clinical trial. J Endourol 1999;13(4):233-9.
Shingleton WB, Farabaugh P, Hughson M, Sewell PE Jr. Percutaneous cryoablation of porcine kidneys with magnetic resonance imaging monitoring. J Urol 2001;166(1):289-91.
Anissian A. Histotechnique. Abhar: Islamic Azad University Press; 2005. p. 29-62. (Text in Persian)قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید