پژوهنده ( سال پانزمجله دهم، شمپژوهشيآذر ارهو 5، دي پيدانشگاه در 1389پ علومي 77، پزشكي صفحه شهيد 233 بهشتي) تاريختاريخ پذيرشدريافت مقالهمقاله:: 5/1217/8//13881389

نامه به سردبير
معصومه حيدري*
1524229998

مربي، دانشكده پرستاري- مامايي، دانشگاه شاهد
سردبير محترم مجله پژوهنده 1 باسلام واحترام
در ش ـماره پــي در پــي 65 مجل ه پژوهنــده مقالــه اي تحــت عنوان”بررسي ميزان فعاليت بيماري لوپوس بر اساس BILAG INDEX در دو گـروه بيمـاران مبـتلا و غيـرمبتلا بـه سـندرم متابوليك” در صفحات 417 تا 423 منتشر گرديده اسـت كـهبه نظر ميرسد از نظر موارد ذيل دچار كاستيهايي اسـت كـهانتـشار مقالـه، يافتـه هـا و نتيجـه گيـري تحقيـق را مخـدوش مي نمايد. خواهشمند است به منظور ارتقا دانش مقالهنويسي وبه صـحنه آوردن اسـاتيد و پژوهـشگران در مطالعـه مقـالات وجلوگيري از نتيجهگيري هاي مخدوش ، مطالب زير در يكـي از شمارههاي مجله به عنوان نامه به سردبير منتشر گردد.
عنوان مقاله : با توجه به اينكه مرسوم است در عنوان مقالـهابتدا متغير مستقل و سپس متغيـر وابـسته بيايـد بهتـر اسـتعنوان مقاله به صورت زير نوشته شود:”بررسـي رابطـه شـدتبيماري لوپوس با سندرم نفروتيك”.
توجيه انتشار مقاله: معمولاً توجيه انتشار مقالـه در قـسمتمقدمه تحقيق بيان ميشود و محقق بر آن اسـت كـه بـا بيـانكاستي و تناقضات مطالعات قبلي، توجيهي براي انتـشار مقالـهخود داشته باشد (1). در اين مقالـه نويـسنده نتوانـسته اسـتتوجيه مناسبي براي انجام تحقيق خود داشته باشد و به استناد كليه منابع ، اين رابطه وجود داشته و اثبات شده اسـت. ضـمناً در ابتداي مقدمه بايستي مشكل اصلي و اهميت آن با ذكر آماربيان شود كه در اين مقاله به جاي سندرم متابوليك كه مشكل اصلي است بيشتر بر بيماري لوپوس تأكيد شده است.
طراحي و روش پژوهش: – نويسندگان محترم مقاله، نـوعتحقيق را تحليلي بيان كـردهانـد و اينكـه از كـداميك از انـواعتحليلي است (مورد-شاهدي، همگروهي و همگروهي تـاريخي) صحبتي نكرده اند، در حاليكه به نظر مي رسـد ايـن تحقيـق بـا

*نويسنده مسؤول مكاتبات: معصومه حيدري؛ تهران، خيابـان وليعـصر،
نرســيده بــه طالقــاني، كوچــه رحــيم زاده، دانــشكده پرســتاري مامــايي ، پـــــلاك 13، دانـــــشگاه شـــــاهد . تلفـــــن: 66418590 -21- 98 ؛+ پست الكترونيك: [email protected]

طراحي همگروهي تاريخي انجام شده اسـت. بـه هرحـال اگـرتحقيق به اصطلاح نويسندگان تحليلي بـود بايـد AR ،RR يـا OR و نيز فاصله اطمينان آن ارائه مي شد 2-3(). – در مواد و روشها فاكتورهايي كـه در دو گـروه match شـدهاست بيان نشده ولي در يافتهها گفته شده است كـه اختلافـيبين افراد دو گروه به لحاظ سن و طول مدت ابتلا بـه لوپـوسمشاهده نشد.
– در انتهـاي مـواد و روشـها بيـان شـده اسـت كـه از آزم ون ANOVA استفاده شده اسـت، در حاليكـه آزمـونANOVA زماني استفاده ميگردد كه متغير وابسته كمي و توزيع نرمـالداشته و در سه گروه مورد سنجش قرار گيرد.

منابع:
Janghorbani M, Sadeghi A. Design of clinical research. Tehran: Jahad Publication Institue;1994. p.569-97. (Text in Persian)
Azizi F. Methodology of clinical research. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences Publication; 2006. p. 73-85. (Text in Persian)
Ghachkar L. Guideline of proposal writing. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences Publication; 2006. p.73-85. (Text in Persian)قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید