پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) تاريخ دريافت مقاله: 10/8/88 سال پانزدهم، شماره 2، پي در پي 74، صفحات 72 تا 76 تاريخ پذيرش مقاله: 29/2/89 خرداد و تير 1389

بررسي فاصله زماني انجام تحقيق تا انتشار
مقالات در مجلات علمي پژوهشي دندانپزشكي كشور
دكتر احمد شيبانينيا، مهندس ناصر ولائي2، دكتر ليلا رمضاني3، دكتر محسن مهرشاديان2*، دكتر افشين حراجي۴، دكتر علي حائري۵، آزاده خواجوي خان۶

استاديار، گروه ارتودنسي، واحد دندانپزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي
هئيت علمي، واحد دندانپزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي
دندانپزشك عمومي
دانشيار، گروه جراحي فك و صورت، واحد دندانپزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي
دانشيار، گروه فارماكولوژي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
-9883211720

مدير پژوهشي، واحد دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي چكيده
سابقه و هدف: يكي از چالشهاي آسيب گذار در كيفيت تحقيقات، طولاني بودن فواصل تحقيق تا اعلام وصول به مجله، تائيديه و انتشار مقالات است. نظر به عدم اطلاع از وضعيت آن، اين تحقيق روي مجلات داراي رتبه علمـي پژوهشـي دندانپزشـكي كشـور در سـالهاي1384 و 1385 انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، كليه مقالات واجد شرايط بر مبناي فواصل زماني گزارش شده بر حسب مـاه تعيـين وضـعيتگرديدند. حد مجاز فواصل فوق (تاخير) بر اساس نتايج مطالعه “دلفي” از پژوهشگران و سردبيران مجلات علوم پزشكي تعيين شـد بـهاين ترتي بكه اگر مدت انجام تحقيق تا اعلام وصول بيش از شش ماه و فاصله بين اعلام وصول تا صدور تاييديـه بـيش از شـش مـاه وفاصله زماني بين صدور تاييديه تا انتشار بيش از سه ماه بـود، بعنـوان تـاخير تلقـي شـد و نقـش نـام مجلـه، رشـته تخصصـي، تعـدادنويسندگان، نوع طراحي، كيفيت منابع (عمر و نوع منبع، تعداد منابع فارسي، كتاب يا مقاله)، سـازمان ح مايـت كننـده طـرح، بعنـوانعوامل مرتبط با تاخير در زمانهاي مورد بررسي با استفاده از آزمون كاي دو مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافتهها: طي مدت مورد بررسي، 5 مجله و تعداد 474 مقاله مورد بررسي قرار گرفت. تاخير در فاصله انجام تحقيق تا اعلام وصـول بـهميزان 85%، تاخير از اعلام وصول تا صدور تاييديه 4/57% و تاخير از صدور تاييديه تا انتشار 4/19% بود. بطوركلي در هر سه زمينه فوق
5/39% تاخير وجود داشت. ميزان تاخير در نوع مجله، منابع قديمي تر و منابع فارسي كمتر وجود داشت (05/0p<).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد تاخير در فواصل مورد بررسي وجود دارد و با توجه به تبعات شناخته شده آ ن اقدامات لازم بـراي كـاهشفواصل آن ضروري است.
واژگان كليدي: فاصله زماني انجام تحقيق تا تهيه مقاله، فاصله زماني اعلام وصول تا صدور تاييديه، فاصله زماني صدور تاييديه تا انتشار.
15246001

تحقيق تا انتشار آن را تا 16 ماه (35/1 سال) گزارش كرده انـد (1). هر مقاله پيش از آنكه انتخاب يا رد شـود در يـك فراينـدارزيابي دقيق قـرار مـي گيـرد و فاكتورهـاي ارزيـابي از جملـه: استانداردهاي اساسي نشر مقاله، محتوا، بين المللي بودن هيئت تحريريه و نويسندگان و نيز داده هاي زمان بندي چاپ و رعايت مقررات نشر در فرايند داوري قرار مي گيرد (2). بـديهي اسـتكه يك دوره زماني طولاني براي انتشار يك مقاله از ميزان نـوبودن آن مي كاهد. مجلاتي كه ميزان فاصله انجـام تحقيـق تـاانتشار مقالات آنها كمتر است از صحت و اعتبار علمي بيشتري برخوردار خواهند بود و مورد استقبال بيشتري قرار مي گيرنـد .
مطالعات در زمينه تحليل استنادي مقالات براي اولـين بـار درسال 1927 به وسيله Grass انجام گرفت. رشته دندانپزشـكيدر زمره علومي است كه با داشتن پژوهشهاي وسـيع و متعـدددر زمينه هاي مختلف در فواصل زمان كوتاه دچـار تغييـرات ورشد و تكامل مي گردد و مقالات آن نيـز از ايـن امـر مسـتثنينيستند (3). با توجه به اينكه اين مجلات، مـورد مطالعـه عـدهزيادي از جامعه علمي و پژوهشي كشور قـرار مـي گيرنـد ، اگـرفاصله زماني زيادي بين انجـام تحقيـق تـا انتشـار مقـالات آنوجود داشته باشد، مسلما به علت اين تاخير زمـاني و كهنگـيمطالب از تعداد علاقه مندان براي استفاده از آنها كاسته خواهد شد. بنابراين يكي از راه حلهاي پيشنهادي بررسي دقيق يكـيديگر از ابعاد اين مجلات يعني بررسي فاصله زماني تحقيق تـاانتشار آنها است. با توجه به مطالعات موجـود بـر روي صـحتمنابع در مقالات پژوهشي در داخل و خارج از كشور (10-4) و همچنين گزارش خطاها و اشتباهات موجـود در آنهـا و اينكـهتاكنون تحقيقي جامع و مشابه در مجـلات علمـي و پژوهشـيدندانپزشكي كشور صـور ت نگرفتـه اسـت (3) و بـا توجـه بـهكاستي هاي تحقيقات قبلي بـه شـرح آنچـه در نگـارش بحـثمقالات خواهد آمد، در پاسخ به كاسـتي هـا و تناقضـات انجـامشــده و عــدم اطــلاع از وضــعيت مجــلات علمــي پژوهشــيدندانپزشكي از نظر فاصله زماني تحقيق تا انتشار مقالات آنها و عوامل مرتبط بـا آن تصـميم بـه انجـام ايـن تحقيـق بـر رويمجلات علمي پژوهشي دندانپزشـكي كشـور منتشـر شـده درسالهاي 1384 و 1385 گرفتيم.

مواد و روش ها
اين مطالعه با طراحي مقطعي انجام گرفت. كليه مقالات مجلات دندانپزشكي كه داراي رتبه علمي پژوهشي از كميسيون بررسي نشريات بودند، مورد بررسي قرار گرفتند.
شماره 2، پيدر پي 74، خرداد و تير 1389 دكتر احمد شيباني نيا و همكاران/ 73
فواصل زماني انجام تحقيق كه علي الاصول در آخر مقدمه مقاله و يا در مواد و روش آن مقاله آمده بود، مشخص شد و فاصله آن تا زمان اعلام وصول كه در مقالات مجلات پژوهشي آمده است بر حسب ماه تعيين شد (فاصله اول). سپس فاصله زماني اعلام وصول مقاله تا زمان صدور تائيديه همان مقاله كه در بالاي خلاصه مقالات آمده است بر حسب ماه مشخص و به عنوان فاصله دوم تعيين شد. در نهايت فاصله زماني بين صدور تاييديه تا زمان انتشار بر حسب ماه مشخص و به عنوان فاصله سوم مشخص شد. با روش دلفي و با رايزني با سردبيران مجلات پزشكي و دندانپزشكي چنانچه فاصله اول بيشتر از 6 ماه، فاصله دوم بيشتر از شش ماه و فاصله سوم بيشتر از سه ماه بود، به عنوان تاخير تلقي شد.
عوامل مرتبط با زمان تاخير شامل: تعداد نويسندگان، طراحي تحقيق، رشته يا رشته هاي تخصصي، تعداد نويسندگان براي هر مقاله، تعداد منابع فارسي، تعداد منابع لاتين، عمر متوسط منابع و نوع منبع بررسي و ثبت گرديد و مقالات از نظر نوع مقاله به 5 درجه تقسيم بندي شدند: مقالات تجربي، همگروهيها، مورد شاهدي، توصيفي و مطالعه داده هاي موجود (11). در مورد نقش عمر منابع، تعداد منبع فارسي، تعداد منبع كتاب و بالاخره تعداد نويسندگان مبناي كم و يا زياد، متوسط آنها ملاك قرار گرفت.
فراواني تاخير هر يك از فواصل سهگانه را تعيين و نقش عوامل مرتبط با آن به وسيله آزمون دقيق فيشر و يا كاي دو مورد قضاوت آماري قرار گرفت.

يافته ها
تحقيق روي 5 مجله دندانپزشكي واجد شرايط: شهيد بهشتي، جامعه اسلامي، مشهد، تهران و شيراز با تعداد 474 مقاله انجام گرفت. توضيح اين كه مجله دانشكده دندانپزشكي شيراز از ابتداي سال 1385 داراي رتبه علمي پژوهشي شده است.
در مدت 2 سال (1384 و 1385)، 36 شماره مجله با تعداد 474 مقاله مورد بررسي قرار گرفت. در هر شماره مجله به طور متوسط 2/13 مقاله منتشر شده است.
توزيع مقالات مورد بررسي بر حسب تاخير به تفكيك فواصل زمان مورد بررسي در جدول شماره 1 ارائه شده است. در 454 مقاله (8/95%) زمان انجام تحقيق آنها نامشخص بود، يعني نويسندگان مقاله زمان پژوهش خود را اعلام نكرده بودند و يا لااقل مجله، اين فاصله را گزارش نكرده بود. در 56 مقاله (8/11%) مجلات تائيديه مقاله براي انتشار را اعلام نكردند و در مواردي كه تائيديه صادر كرده اند در 4/57% تاخير وجود داشت. پس 4/19% مقالات تاخير در انتشار داشتهاند.
در 474 مقاله منتشره، در 20 مقاله (6/4%) فاصله زماني تحقيق تا ارسال به مجله (اعلام وصول) گزارش شده بود و در 4/95% اين فاصله گزارش نشده بود يا لااقل مجله اعلام نكرده بود . از بين اين 20 مقاله، 2/41% مربوط به مجله دندانپزشكي شهيد بهشتي، 3/35% مجله مشهد و 5/23% مربوط به مجله شيراز بود. از 20 مقاله اي كه فاصله زماني انجام تحقيق تا اعلام وصول را اعلام كرده بودند، 3 مقاله (15%) تاخير نداشته و 85% تاخير داشتند. تعداد نويسندگان، منبع و نحوه انتشار مجله (فصلنامه يا دو فصلنامه) نقشي در گزارش تاخير تا اعلام وصول مقاله نداشتند (2/0p<).
توزيع مقالات بر حسب تاخير در فاصله تحقيق تا نگارش مقاله و به تفكيك نوع طراحي در جدول شماره 2 ارائه شده است. مقالاتي كه از زمان تحقيق تا تدوين مقاله تاخير داشته 7/18% داراي طراحي تجربي، كارآزمايي باليني و تشخيصي بودند ولي 3/81% طراحي توصيفي، مورد شاهدي و همگروهي داشتند.
بر عكس مقالاتي كه تاخير نداشتند همگي با طراحي تجربي، كارآزمايي باليني و تشخيصي بودند (04/0p<)
جدول 1- توزيع مقالات مورد بررسي بر حسب تاخير به تفكيك فواصل زماني مورد مطالعه
فواصل زماني تاخير جمع
67069-215569

نداشته داشته نامشخص انجام تحقيق 3(15) 17(85) 454(8/95)474 تا اعلام وصول
اعلام وصول تا 178(6/42) 240(4/57) 56(8/11) 474 صدور تائيديه
صدور تائيديه 337(6/80) 81(4/19) 56(8/11) 474 تا انتشار
جمع 518(5/60) 338(5/39) 566 1422

جدول 2 – توزيع مقالات مورد بررسي بر حسب تاخير از زمان
-748190588

تحقيق تا نگارش مقاله و به تفكيك روش تحقيق تاخير از زمان تحقيق تا نگارش
نوع تحقيق داشته نداشته
تجربي،كارآزمايي باليني وتشخيصي 3 3(7/18)
توصيفي، مورد شاهدي و همگروهي 0 13(3/81)
جمع 3 16(100)

از تعداد 418 مقاله اي كه زمان اعلام وصـول مق الـه تـا صـدورتائيديه آنها مشخص بود، 4/57% از زمان اعلام وصول تا صدور تائيديه تاخير داشتند. تاخير در فاصله زماني دريافت تـا اعـلاموصول در مواجه بيشتري با رشته خاصي از دندانپزشكي نبـود(4/0p<).
توزيع مقالات بر حسب تاخير از زمان اعلام وصول تا تائيديه و به تفكيك عوامل مرتبط در جدول شماره 3 ارائه شـده اسـت .
مقالاتي كه تـاخير داشـتند، بيشـتر در مجـلات دندانپزشـكيشهيد بهشتي، تهران و جامعه اسلامي بودند (0005/0p<). در ضمن چون مجله شيراز در سـال 1385 داراي رتبـه علمـي وپژوهشي شده بود، از قسمت عوامل مرتبط حذف شد. مقالاتي كه تاخير داشتند در مواجـه بيشـتري از نـوع مطالعـه نبودنـد
74/ دوماهنامه پژوهنده فاصله زماني انجام تحقيق تا انتشار مقالات در مجلات
(8/0p<). مقالاتي كه از زمان اعلام وصول تـا صـدور تائيديـهتاخير داشتند با نحوه انتشار فصلنامه و عدم استفاده از بودجـهمصوب ارتباط داشتند (05/0p<).

جدول 3- توزيع مقالات مورد بررسي بر حسب تاخير اعلام وصول تا صدور تائيد به تفكيك عوامل مرتبط
تاخير از زمان اعلام وصول
54864-199474

تا نداشته صدور تاييديه داشته نتيجه عوامل مرتبط (178=n=240) (n) آزمون
0/0005 نام مجله
(40)96 (22/5)40 شهيد بهشتي
(21/3)51 (5)9 تهران
(32/9)79 (23)41 جامعه اسلامي
(5/4)13 (37/6)67 مشهد
0/0005 نحوه انتشار
(5/9)14 (49/5)88 دو فصلنامه
(94/1)226 (50/5)90 فصلنامه
0/8 طراحي تحقيق
تجربي، كارآزمايي باليني 90(53) 130(8/55)
و تشخيصي
(44/2)102 (47)80 توصيفي، تحليلي
0/05 استفاده از منابع
(4/1)10 (9/5)17 جديدتر
(95/9)230 (90/5)161 قديميتر
0/000 تعداد نويسندگان
(12/5)30 (46/6)83 كم
(87/5)210 (53/4)95 زياد
0/000 تعداد منابع فارسي
(25/5)61 (57/3)102 زياد
(74/5)179 (42/7)76 كم
0/000 تعداد منابع كتاب
(12/5)30 (46/6)83 كم
(87/5)210 (53/4)95 زياد
0/06 بودجه از محل طرح
(22)53 (30/3)54 داشته
(78)187 (69/7)124 نداشته

از مقالات مورد بررسي 56 مقاله (8/11%) فاصله زماني تائيديه تا انتشار را گزارش نكردند و 418 مقاله اين فاصله را گزارش كردند كه در 81 مقاله (4/19%) تاخير وجود داشت. تاخير فاصله تائيديه تا زمان انتشار ارتباطي با رشته تخصصي مقاله و نوع طراحي تحقيق نداشت (NS). توزيع مقالات بر حسب تاخير از زمان تائيديه تا انتشار به تفكيك ساير عوامل مرتبط در جدول شماره 4 ارائه شده است. اين تاخير در ارتباط با تعداد منابع كتاب، تعداد نويسندگان، نحوه انتشار مجله و عمر منابع مقالات نبود (8/0p<) ولي با تعداد زياد منابع فارسي ارتباط داشت. علاوه براين مقالات منتشره در مجلات دندانپزشكي شهيدبهشتي و مشهد، داراي زمان تاخير بيشتري بودند (000/0p<).

جدول 4 – توزيع مقالات مورد بررسي بر حسب صدور تائيديه تا انتشار به تفكيك عوامل مرتبط
تاخير از صدور تاييديه تا
89214-225519

نداشته انتشار داشته نتيجه عوامل مرتبط (337=n=81) (n) آزمون
0/000 نام مجله
(49/4)40 (28/5)96 شهيد بهشتي
(1/2)1 (17/5)59 تهران
(27/2)22 (29)98 جامعه اسلامي
(22/2)18 (18/5)62 مشهد
0/9 نحوه انتشار
(23)18 (25)84 دو فصلنامه
(77)63 (75)253 فصلنامه
0/9 استفاده از منابع
(6/1)5 (6/5)22 جديدتر
(93/9)76 (93/5)315 قديميتر
0/8 تعداد نويسندگان
(23)19 (28)94 كم
(77)62 (72)243 زياد
0/000 تعداد منابع فارسي
(80/2)65 (29)98 زياد
(19/7)16 (71)239 كم
0/9 تعداد منابع كتاب
(23)19 (28)94 كم
(77)62 (72)243 زياد
0/005 بودجه از محل طرح
(12)10 (29)97 داشته
(88)71 (71)240 نداشته

بحث
اين مطالعه نشان داد در 5/39% مقالات، تـاخير انتشـار وجـودداشته است و كمترين فاصله مربوط به صدور تائيديه تا انتشار 4/19% بود. تاخير از زمان اعلام وصول تا انتشار مقالـه 4/57% و تاخير از زمان اجراي تحقيق تا ارسال به مجلات 85% بود.
شماره 2، پيدر پي 74، خرداد و تير 1389 دكتر احمد شيباني نيا و همكاران/ 75
در تحقيق ولايي و همكاران تحت عنوان بررسي كمي و كيفـيمقالات مجله علمي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، فاصله زماني انجام مطالعه و انتشار مقالـه در دوره اول 6/1±1، در دوره دوم 5/1±35/1 و در دوره سوم 3/1±22/1 سال بـود(1) كه اين ميـزان بـا تـاخير 85% در مقـالات مـورد مطالعـه،همسو است. از نقاط قوت تحقيق ولايـي و همكـاران، بررسـيهمه جانبه يك مقاله ولي از نقـاط ضـعف ايـن تحقيـق وجـودمجـلات بـدون رتبـه علمـي پژوهشـي در ايـن تحقيـق ب ود .
همچنين مقالات آنهـا فقـط در يـك مجلـه دانشـگاهي شـايدتعميم پذيري كمتري داشته باشد.
در اين تحقيق كاستي هايي وجود دارد از جمله مقـالات مـوردبررسي كه مربـوط بـه سـالهاي 1385-1384 بودنـد و مجلـهدندانپزشكي شيراز رتبـه علمـي پژوهشـي را نداشـته اسـت وتقريبا در 40% مقالات مورد مطالعـه ميـزان تـاخير نامشـخصبود. از طرف ديگر از جمله جنبه ها قوت اين تحقيق، مشـخصكردن فواصل زمان تاخير و نيز محدوده تاخير بود كـه در ايـنتحقيق به روش دلفي و با رايزنـي از سـردبيران مجـلات، ايـننقطه برش را تعيين كرديم. از جنبه هاي مثبت ديگر اين مقاله تحقيق روي كليه مجلات داراي رتبه علمـي پژوهشـي و طـيمدت دو سـال روي تعـداد 474 مقالـه بـود. مـثلاً در تحقيـقشيباني نيا و همكاران بررسـي روي 100 مقالـه گـزارش شـده است (11).
تحقيق نشان داد تاخير از زمان اعلام وصول تا صـدور تاييديـه5/57% بود. به عبارت ديگر از هر 5 مقالـه ، 3 مقالـه تـاخير درصدور تائيديه داشتند. اين تاخير باعث دلسـردي پژوهشـگرانمي شود بـه خصـوص اگـر مربـوط بـه پايـان نامـه دسـتياران ودانشجويان PhD باشد چراكه بدون صدور تائيديه مقاله، امكان دفاع وجود ندارد. از طرف ديگر اگـر طـرح تحقيقـاتي مصـوبباشد، گزارش پاياني طرح موكول به داشتن تائيديه چاپ نتايج آن تحقيق است. طولاني شدن فاصله اعلام وصول تـا تائيديـهموجب نگراني پژوهشگران و سازمانهاي اعتباردهنده نيز خواهد شد. به هر حال به نظر مي رسد اين مشكل بعلت تـاخير داوراندر دريافت مقالات و پاسخ به داوري است. استفاده از سيسـتمالكترونيكي اين مشكل را كمتر خواهد كرد.
يكي ديگر از يافته هـاي مهـم ايـن تحقيـق، تـاخير در صـدورتائيديه تا انتشار بيش از 3 ماه بود كه در حدود 20% مقالات با اين نقصان مواجه بودند. متاسفانه در بررسي پيشـينه تحقيـقاين فواصل بررسي نشده و يا لااقل در دسترس قرار نگرفت تـابتوان مشابهات و مغايرتهايي از آنها گـزارش و تفسـير كـرد . از طرف ديگر عموما مجلات كشور با تاخير چـاپ مـيشـوند ، بـههم ين دليل اخيرا در سايت كميسيون نشريات علـوم پز شـكيكشور آمده است چنانچه مجلـهاي بـا دو شـماره تـاخير چـاپشود، رتبه علمي پژوهشي خود را از دست خواهد داد (12).
تحقيق نشان داد در بعضي از مجلات، مقالات فصلنامه نسـبتبه دو فصلنامه، مقالاتي كه از منابع قديمي تر اسـتفاده كردنـد، مقالاتي كه منابع فارسي كمي دارند، مقالاتي كـه منـابع آنهـابيشتر از كتاب بوده و نيز مقـالاتي كـه از محـل بودجـه طـرحاستفاده نكردند، اين تـاخير از زمـان اعـلام وصـول تـا صـدورتائيديه بيشتر است. اين امر احتمالا از كـم تـوجهي در نگـارشمقالات عدم پيگيري مجريان ناشي مي شود.

76/ دوماهنامه پژوهنده فاصله زماني انجام تحقيق تا انتشار مقالات در مجلات
نتيجه گيري
مسئله فواصل زماني تحقيق تا انتشار آن طولاني است و جـاينگراني دارد. پژوهش بـراي بررسـي علـل آن و اقـدامات بـرايكاهش آن ضروري است.

REFERENCES
113614264001

ولايي ن، كوثريان م، نصيري ا، موسوي ف. بررسي كمي و كيفي مقـالات مجـلات علمـي- پژوهشـي دانشـگاه علـوم پزشـكي مازنـداران. نامـه ، 1385، دوره شانزدهم، شماره 52، صفحات 131 تا 139.
عرفان منش م ا. بررسي استفاده مقالات منتشر شده در مجله الكترونيكي نما در سال 1385. مجله الكترونيكي پژوهشگاه اطلاعـات و مـدارك علمـي ايـران،دوره شماره 2.
عزيزي ف، رئيس زاده ف، زارعي ش، طريقتصابر گ، گرزن ر. بررسي كيفيت ذكر منابع در مقالات پژوهشي مجلات علمي- پژوهشي در جمهـوري اسـلاميايران. پژوهش در پزشكي 1380، سال 25، شماره 4، صفحات 249 تا 255.
.4 MCLellan MF, Case LD, Barnett MC. Trust, but verify. The accuracy of references in four anesthesia journals.
Anesthesiology 1992;77(1):185-8.
.5 Doms CA. A survey of reference accuracy in five national dental journals. J Dent Res 1989;98:422-44.
.6 Kanavakis G, Spinos P, Polychronopoulou A, Eliades T, Papadopoulos MA, Athanasiou AE. Orthodontic journals with impact factors in perspective: trend the type of articles and authorship characteristics. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006;130(4):516-22.
.7 Asano M, Mikava K, Nishina K, Maekawa N, Obara H. Improvement of the accuracy of references in the Canadian journal of Anaesthesia. Can J Anaesthesiol 1995;42(5):370-2.
.8 Hansen ME, Mclntire DD. Reference citation in radiology: accuracy and appropriateness of use two major journals. Am J Roentgenol. 1994;163(3):719-23.
.9 Aronsky DM, Ransom J, Robinson K. Accuracy of references in five biomedical informatics journals. Am J Obstet Gynecol 2004;177:973-75.
.01 Jackson K, Porrino JA, Tan V, Daluiski A. Reference accuracy in the journal of hand surgery. J Hand Surg 2003; 28A:377-80.
شيباني نيا ا، ولايي ن، محمدصادقي ش، عزيزي ف. بررسي ميزان صحت نگارش مقالات و مجلات علمي پژوهشي دندانپزشكي كشور در سال 1385. پژوهش در پزشكي 1388، دوره 33، شماره بهار: صفحات 5 تا 11.
وزارت بهداشت. دبيرخانه كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور. گزارش رتبه بندي نشريات مصوب علوم پزشكي كشور مورخه 15/5/88.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید