پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) تاريخ دريافت مقاله: 5/3/88 سال پانزدهم، شماره 1، پي در پي 73، صفحات 26 تا 30 تاريخ پذيرش مقاله: 23/10/88 فروردين و ارديبهشت 1389

بررسي رابطه سطح سرمي گزانتين اكسيداز
با فيبريلاسيون دهليزي بدون بيماري ساختاري قلب
دكتر محمد اسدپور پيرانفر1 *، دكتر اميرحمزه پردال2، دكتر محمد آقاجاني3، دكتر محمدرضا بيرانوند1، دكتر منوچهر بهنيا3، دكتر محمداسماعيل قيداري1، دكتر مرضيه خياط زاده4

دانشيار، گروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
استاديار، دانشكده تغذيه و صنايع غذائي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
استاديار، گروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
-9864211719

دستيار قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي چكيده
سابقه و هدف: فيبريلاسيون دهليزي شايعترين تاكي آريتمي در بيماران قلبي است كه با عوارض قابل ملاحظه اي از قبيل سكته مغزي همراه است. در مطالعـات اخيـر، رابطـه ميـان واكنشـگرهاي اكسـيژن دار (ROS) و منـابع آنزيمـي آن همچـون گـزانتين اكسـيداز بـافيبريلاسيون دهليزي مورد توجه بوده است. اين مطالعـه بـا هـدف مقايسـه سـطح سـرمي آنـزيم گـزانتين اكسـيداز در مبتلايـان بـهفيبريلاسيون دهليزي بي علت و گروه شاهد آنان انجام گرفت.
مواد و روش ها: در يك مطالعه مورد- شاهدي، 26 بيمار مبتلا به Lone AF كه از بين مراجعين به درمانگاه قلب بيمارستان طالقـانيانتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. 27 فرد سالم كه از لحاظ سن و جنس با گروه بيمار مشابه بودند، به عنـوان گـروه شـاهدوارد مطالعه شدند. ميزان گزانتين اكسيداز در سطح سرمي دو گروه با استفاده از كيت Xanthine Oxidase Assay Kit اندازه گيـريشد. يافته ها با استفاده از آزمونهاي مربع كاي و منويتني تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: دو گروه مورد و شاهد از نظر سن و جنس همسان بودند. ميزان گزانتين اكسيداز در سرم گروه Lone AF به طور معنـي داري بالاتر از گروه كنترل بود (در گروه بيمار با ميانگين 53/7±40/13، ميانه 95/10 و چـارك اول و سـوم 55/9 و 25/14 در برابـر گـروهكنترل با ميانگين 40/6±70/9، ميانه 90/8 و چارك اول و سوم 60/6 و 70/10، 002/0p<).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد در گروه مبتلا به فيبريلاسيون دهليزي بي علت، شاخص سطح آنزيم گزانتين اكسيداز بـه مراتـببالاتر از گروه فاقد اين آريتمي است. به نظر مي رسد كنترل و مهار اين آنزيم در بيماران مبتلا به فيبريلاسيون دهليزي بيعلت با هدف كاهش بروز تغييرات سلولي و نيز كاهش رخدادهاي تكراري ريتم AF و عوارض ناشي از آن ميتواند مؤثر باشد.
واژگان كليدي: فيبريلاسيون دهليزي بيعلت، گزانتين اكسيداز، آريتمي.
15245240

مقدمه1
فيبريلاسيون دهليـزي (atrial fibrillation=AF) بـه عنـوان شايعترين تاكي آريتمي، بـيش از 5% افـراد بـالاي 65 سـال رادرگير ميكند. ايـن آريتمـي پيشـرونده بـوده و شـيوع آن بـاافزايش سن بالا مي رود. هر چند فيبريلاسيون دهليـزي عامـلمستقلي براي پيشگويي مرگ و ميـر بيمـاران قلبـي و عروقـي

*نويسنده مسئول مكاتبات: دكتر محمد اسدپور پيرانفـر ؛ تهـران ، اويـن ، خيابـانتابناك، بيمارستان آيت ا… طالقاني، بخش قلب و عروق؛ پست الكترونيك: [email protected]
محسوب نميشود، عوارض و موربيـديتي ايـن آريتمـي ماننـدسكته مغزي قابل توجه است (2،1). فيبريلاسيون دهليـزي در بيش از 80% موارد با برخي شرايط و بيماريهاي قلبي و عروقي ارتباط دارد. اين عوامل زمينهاي عبارتند از بيمـاري ايسـكميقلب، نارسايي قلب، بيماري د ريچهاي قلـب، پـر فشـار خـوني، ديابت، مصرف الكل، بيماريهاي تيروئيد و بيماريهاي ريوي. بـهطور تقريبي و بر حسب جمعيت مورد بررسي 2 تا 10 درصد و در برخي مطالعات تا 30% بيماران فيبريلاسيون دهليزي علـتمشخصي ندارند. اين موارد بـه عنـوان فيبريلاسـيون دهليـزيبي علت lone atrial fibrillation=LAF)) با فرايند متفـاوتفيزيوپاتولوژي طبقه بندي ميشوند (5-3).
چندين عامل دموگرافيك، ژنتيك و آنتروپومتريـك بـه عنـوانعوامل پيشگويي كننده خطر ابـتلا بـه فيبريلاسـيون دهليـزيبي علت مطرح شده است. هر چند شيوع فيبريلاسيون دهليزي پاتولوژيك با بـالارفتن سـن و عوامـل خطـر بيماريهـاي قلبـيعروقي افزايش مي يابد، احتمال رخداد فيبريلاسـيون دهليـزيبي علت در جمعيت بيماران جوانتر بيشتر است (6). در واقع به نظر ميرسد فيبريلاسيون دهليزي بي علت در نتيجه تغييـراتفيزيولوژيك مربوط بـه تـون سيسـتم اتونـوم بـه ويـژه مسـيرپاراسمپاتيك (فيبريلاسيون دهليزي بـا واسـطه عصـب واگ)، حساسيت نسبت به انسولين و عدم تعادل بين الكتروليت هـايسرم در سطح سلولي با كـاهش دوره عـدم تحريـك دهليـزيروي دهد (6).
فيبريلاسيون دهليزي بـي علت با اسـترس مكـانيكي دهليـز واختلال عملكرد بطنها همراه است. گيرنده نـوعI آنژيوتانسـيندر دهليز به عنوان نشانگر استرس مكانيكي با كوتاه شدن دوره ع دم تحريـك پ ذيري دهليـز در القـا و بقـاي فيبريلاس يون دهليزي بي علت موثر اسـت . فيبريلاسـيون دهليـزي بـي علـت همچنين مي تواند به افزايش قابـل توجـه گونـه هـاي اكسـيژنواكنش پذير (ROS) منجـر شـود (4،6). گونـه هـاي اكسـيژنواكنش پـذير مولكـول هـاي بـه شـدت واكـنشدهنـده شـاملراديكــال هــاي آزاد سوپراكســيد ، هيدروكســيل و پراكســيدهيدروژن مي باشند. هر چند گونه هاي اكسيژن واكنشپـذير در شرايط فيزيولوژيك در عملكردهاي سلولي مانند رشد و تكثيـرنقش دارند، افزايش پاتولوژيك آن صـدمات قابـل تـوجهي بـرپروتئين هـاي سـلولي، غشـا وDNA اعمـال مـي كنـد . منـابع آنزيمي گونه هاي اكسـيژن واكـنش پـذير در سـلولهـاي قلـبشامل زنجيره الكتروني ميتوكندري، گزانتين اكسـيداز (XO)، ليپواكسيژناز، NADPH اكسيداز، NO سنتتاز (NOS)، هـم -اكسيداز و سيتوكروم P450 است (7).
شماره 1، پي در پي 73، فروردين و ارديبهشت 1389 دكتر محمد اسدپور پيرانفر و همكاران/ 27
گزانتين اكسـيداز وNOS منـابع عمـده گونـه هـاي اكسـيژنواكنش پـذير در نارسـا يي قلـب و شـرايط مسـتعدكننده آن از جمله فيبريلاسيون دهليزي به حسـاب مـيآينـد . سـطح پايـهگزانتين اكسيداز در قلب پايين است ولي در وضعيت نارسـاييقلب، فيبريلاسـيون دهليـزي و نارسـايي بافـت قلـب افـزايشمي يابد. درمان با آلوپورينـول بـه عنـوان مهاركننـده گـزانتيناكسيداز در بهبود كـارايي انقبـاض ميوكـارد در مبتلايـان بـهكارديوميوپاتي اتساعي موثر بـوده اسـت (7). تجمـع گـزانتيناكسيداز در سلولهاي اندوتليال مويرگها حاكي از عملكردهاي اختصاصي آن در سيستم عروقي است. راديكال هاي آزاد مشتق از گزانتين اكسيداز در سيستم قلبي عروقي باعث از بين رفتن ظرفيت وازوديلاتوري وابسـته بـه انـدوتليوم از طريـق تجزيـهزودهنگــام NO مي شوند. از بين رفتن ظرفيت وازوديلاتـوريعلامت مشخصه اختلال عملكرد اندوتليال و كـاهش پرفيـوژنبافتي در زمينه اختلالات قلبي و عروقـي ماننـد فيبريلاسـيوندهليزي و نارسايي قلبـي محسـوب مـيگـردد (8). همچنـيننشان داده شده است كـه فيبريلاسـيون دهليـزي بـا اخـتلالعملك رد ان دوكارد و ك اهش تولي دNO و تنظ يم افزايش ي مهاركننده فعال گر پلاسمينوژن (PAI-1) ارتباط دارد. به نظـرمي رسد اختلال عملكرد اندوكارد در طي فيبريلاسيون دهليزي مشابه اختلال عملكـرد انـدوتليال در زمينـه آترواسـكلرو ز بـهدنبال افزايش توليد راديكـالهـاي آزاد باشـد. افـزايش توليـدراديكال هاي آزاد ناشي از افزايش فعاليت NADPH اكسيداز و گزانتين اكسيداز است (9).
از طرف ديگر افزايش توليد گونه هاي اكسيژن واكنش پـذير بـهدنبال افزايش فعاليت NADPH اكسيداز و گـزانتين اكسـيداز عام ل مهم ي در تش كيل ترومب وز در زمين ه فيبريلاس يون دهليزي و خطر سكته مغزي محسوب ميگردد، به طـوريكـهاين راديكالهاي آزاد بر اجزاي آبشار انعقادي با واسطه PAI-1 و فاكتور بافتي تاثير مي گذارند. بروز فاكتور بافتي با توليد NO مهار مي شود در حاليكه راديكال هاي آزاد اكسيژن بـا افـزايشPAI-1 و فــاكتور بــافتي همــراه بــوده اســت (9). توليــد راديكال هاي اكسيژن ناشي از NADPH اكسـيداز و اكسـيدازگزانتين مي تواند ارتباط بـين فيبريلاسـيون دهليـزي و فعـالشدن سيستم رنين- آنژيوتانسين و آلدوسترون را توضيح دهد، به طوري كه مهاركننده هاي ACE بروز فيبريلاسـيون دهليـزي بعد از MI و اختلال عملكرد بطن را كاهش ميدهند (9).
اين مطالعه با هدف پاسخ به اين سئوال كه ” آيا سطح سـرميگزانتين اكسيداز در مبتلايان به فيبريلاسيون دهليزي بيعلت و گروه شاهد آنان متفاوت است يا نـه؟ ” انجـام گرفتـه اسـت.
پاســخ بــه ايــن ســئوال در جهــت شــناخت پــاتوفيزيولوژيفيبريلاسيون دهليزي بي علت و كاهش عوارض و يـا پيشـرفتآن با مصرف داروهـاي مهاركننـده در كارآزمـاييهـاي بـالينيآينده بسيار كمككننده خواهد بود.

مواد و روش ها
در يك طرح مورد- شاهدي 26 بيمار مبـتلا بـه فيبريلاسـيوندهليـزي بـي علـــت (LAF) و 27 فـرد بـدون فيبريلاسـيون دهليزي از ميان مراجعهكنندگان بـه بيمارسـتان طالقـاني بـراساس معيار طبقه بندي استاندارد بيماريهـا و داده هـاي ثبـتشده در پرونده بيماران از جملـه اطلاعـات دربـارهECG كـهتوسط متخصص قلب تائيد شده باشد، انتخـاب شـدند. هـر دوگروه كنترل و LAF داراي وضعيت پايدار هموديناميك بودند. براي ارزيابي عملكرد بطنها همه بيماران اكوكارديوگرافي شدند و با هماهنگي بخش قلب بيمارستان طالقاني پـس از پركـردنفرم رضايتنامه توسط بيماران و شاهد آنها از هر كدام از آنهـابــه ميــزانcc 5 خــون ســياهرگي گرفتــه و بــه آزمايشــگاهپژوهشكده غدد درون ريز فرستاده شد.
پس از جدا كردن سرم، نمونه ها در فريـزر°c 70- نگهـداري وپـــس از پايـــان نمونـــهگيـــري بـــا اســـتفاده از كيـــت Xantine Oxidase Assay Kit Amplex Red (Molecular Probes, Eugen, OR) ميـزان كـاركرد آنـزيمگزانتين اكسيداز در نمونهها اندازهگيري شد.
تجزيه و تحليل و تفسير نتايج با اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاريSPSS (Version 15, SPSS Inc., USA) صـورت گرفـت. در تجزيـه و تحليـل آمـاري از تسـتهاي Mann-Whitney و كـاي دو بـراي مقايسـه بـين دو گـروه فيبريلاسـيون دهليـزيبي علت و كنترل استفاده شد. 05/0p< سطح معني داري قـرارداده شد.

يافته ها
داده هاي مربوط به 26 بيمار مبتلا بـه فيبريلاسـيون دهليـزيبي علت (LAF) و 27 كنترل سالم مورد بررسي قرار گرفت.
4/65% افراد گروه مورد و 37% گروه شاهد را مردان تشكيل مي دادند. ميانگين سني گروه مورد 6/4±8/56 سال و گروه شاهد 6/12±7/49 سال بود. دو گروه از نظر توزيع سني و جنسي يكسان بودند.
ميانگين، ميانه و چارك اول و سوم آنزيم گزانتين اكسيداز سرمي در گروه مورد به ترتيب 53/7±40/13، 95/10، 55/9 و 25/14 واحد در ليتر و در گروه شاهد به ترتيب 40/6±70/9،
90/8، 60/6 و 70/10 واحد در ليتر بود. اختلاف سطح آنزيم گزانتين اكسيداز در دو گروه به لحاظ آماري معني دار بود
.(p<0/002)

بحث
28/ دوماهنامه پژوهنده ارتباط سطح سرمي گزانتين اكسيداز با AF
مطالعات گوناگون بر روي نمونههاي انساني و مدلهاي حيواني، نقش آنزيم گزانتين اكسيداز را در پيشـرفت اخـتلال عملكـردميوكارد قلب و در نتيجه نارسائي قلبي مشخص نمودهاند. ايـنمطالعات نشان دادند مهار حاد يا مزمن اين آنزيم موجب بهبود عملكرد بطن چپ و همچنين بهبود اكسيژنرساني به بافتهـايآسيب ديده ميوكارد شده اسـت (14-10). در واقـع، گـزانتيناكسيداز عامل اصلي بوجود آورنده راديكال هاي آزاد اسـت كـهباعث آسيبهاي مولكولي و بافتي شـد ه و بـا تخريـب و كـاهشظرفيت وازوديلاتورهاي وابسته به انـدوتليوم همـراه اسـت. در نتيجه عملكرد اندوتليوم دچـار اخـتلال شـده و بـه دنبـال آنپرفيوژن بافتي دچار اختلال ميشود (15).
اخيراً مهار گزانتين اكسيداز در درمان آريتمـي هـاي قلبـي بـهويژه فيبريلاسيون دهليزي مورد توجه قرار گرفته است. چراكه اخيرا رابطه ميان فرايندهاي اكسيداتيو و فيبريلاسيون دهليزي به روشني مشخص شده اسـت . بـه دنبـال وقـوع فيبريلاسـيوندهليزي بي علت، آسيبهاي اكسيداتيو در بافت ميوكارد دهليـزروي ميدهد كه ميتواند به remodeling دهليز منجر گـردد(16).
مطالعه حاضـر، نقـش آنـزيم مـذكور را در بيمـاران مبـتلا بـهفيبريلاسيون دهليزي بي علـت مـورد ارزيـابي قـرار داد. نتـايجنشــان داد ســطح گــزانتين اكســيداز در بيمــاران مبــتلا بــهفيبريلاسيون دهليزي ايزوله به طور معنيداري بـالاتر از گـروهكنترل بود. نتايج اين مطالعه مشابه نتايج بدست آمـده توسـطDudley و همكاران بود. در آن مطالعه، ميزان فعاليت گزانتين اكسيداز در گروه مبتلا به فيبريلاسيون دهليزي در حدود پنج برابر گروه كنترل بود. در واقع در اين مطالعه فرض بر اين بـودكه اين ارتباط ميتواند ناشي از افزايش توليد يون سوپراكسيد در بافت دهليز آسيب ديده باشـد كـه خـود ناشـي از افـزايش GTP-loaded Rac1 (محــرك اصــلي آنــزيمNADPH oxidase) است (5). از سوي ديگر، مشـخص شـد افـزايش دراســترس اكســيداتيو ناشــي از فعاليــتNADPH oxidase مي تواند به تغييرات اكسـيداتيو در پـروتئينهـاي سـاختاري وحتي فيلامان هاي انقباضي در بافت دهليـز منجـر گـردد (17،
.(18
در اين ميان، نقش آلوپورينول به عنوان كاربردي ترين مهـارگرگزانتين اكسيداز در پيشگيري و كنترل آريتميهـاي قلبـي از جمله فيبريلاسيون دهليزي نيز مورد توجه بوده است. استفاده از اين دارو موجب بلـوك سـريع گـزانتين اكسـيداز شـده كـهنتيجه آن افزايش حساسيت myofilament Ca channel در بافت آسيب ديده ميوكارد است. در مطالعه Ukai و همكـارانمشخص شد آلوپورينـول عملكـرد بافـت ميوكـارد را در زمـاناسـتراحت و همچنـين طـي ورزش بـه طـور مـوثري افـزايش مي دهد. با اين حال، مصرف آلوپورينول هيچ تاثيري بر فعاليـتانقباضي ميوكارد در افراد سالم ندارد (19). حتي تاثير مصـرفاين دارو در كاهش آريتمي هاي ناشي از جراحيهاي قلبـي نيـزمطالعـه شـده اسـت. در مطالعـه Weimert كـه مـروري بـر مطالعـات انجـام گرفتـه بـين سـالهاي 1966 و 2002 اسـت، مشخص شد مصرف اين دارو به طور مـوثري بـه كـاهش بـروزآريتمي هاي قلبي پس از CABG منجـر شـده اسـت و حتـي مصرف داروهاي آنتيآريتميك نيز به طـور م حسوسـي كـاهشيافته است. به نظر ميرسد كه كاهش بروز آريتمي ها به دنبـالمصرف آلوپورينول موجب كـاهش بـروز ايـن آريت مـي هـا و در نتيجه كاهش مرگ و عوارض كوتاه مدت و بلند مدت جراحـينيز شده اسـت (20). بـا توجـه بـه اينكـه بيمـاران مبـتلا بـهفيبريلاسيون دهليزي عمدتا داراي سـن بـالاي 50 ســــــ ال مي باشـند، رابطـه ميـان مصـرف مهارگرهـاي آنـزيم گـزانتيناكسيداز و كنترل اين آريتمي بايد بيشتر مدنظر قرار گيرد.
شماره 1، پي در پي 73، فروردين و ارديبهشت 1389 دكتر محمد اسدپور پيرانفر و همكاران/ 29
اين مطالعه با فوايد چندي همراه بوده است: اين مطالعه اولين مطالعه در ايران است كه به بررسي رابطه ميان آنزيم گـزانتيناكسيداز و وقوع فيبريلاسيون دهليزي مي پردازد. بديهي اسـتبا توجه به متفاوت بودن شيوع اين آريتمي در جوامع گوناگون و همچنين تفاوت در بروز عـوارض ناشـي از آن، بررسـي ايـنرابطه در جامعه ما نيز ميتواند بسيار ارزشمند باشـد . از سـويديگر، با توجه به بالا بودن شيوع بيماريهاي قلبي در ايران، اين ارزيابي ضروري به نظر مي رسيد. از سوي ديگر، هرچند رابطـهميــان آنــزيم گــزانتين اكســيداز و وقــوع نارســائي قلبــي وكارديوميوپاتي به وفـور مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت، بـااين حال، ارتباط ميان فعاليت اين آنزيم و وقـوع فيبريلاسـيو ن دهليزي به طور محدود مورد ارزيابي قـرار گرفتـه اسـت و لـذانتايج مطالعه ما نيز مي تواند دليلي بر اين مدعا و فرضيه باشد.
با اين حال، مطالعـه مـا محـدوديتهائي نيـز داشـت . اول اينكـهعوامل گوناگوني به عنوان عوامـل مخدوشـگر بـر رابطـه ميـانوقوع فيبريلاسيون دهليزي و فعاليت آنزيم موثر هستند كـه ازآن جمله مي توان به مصرف سيگار و نمايه توده بدني بيمـاراناشاره نمـود كـه در مطالعـه مـا تـاثير ايـن عوامـل بـه عنـوانمخدوشگر مورد بررسي قرار نگرفت. ثانيا، مطالعه مـا بـا حجـمنمونه محدودي انجام شد. هرچند فرضيه هاي اين تحقيق حتي با حجم نمونه محدود ما اثبات شد، با ايـنحـال ، تائيـد نتيجـهحاصل با حجم نمونه هاي بيشتر بر قوت نتايج مطالعـه خواهـدافزود.

نتيجهگيري
مطالعه حاضر نشان داد در افراد مبتلا به فيبريلاسيون دهليزي بي علت، شاخص سطح آنزيم گزانتين اكسيداز به مراتب بـالاتراز گروه فاقد اين آريتمي است. لذا كنترل و مهار اين آنزيم در بيماران مبتلا به فيبريلاسيون دهليزي بي علت با هدف كاهش بروز تغييرات سلولي و نيز كاهش رخدادهاي تكراري ريتم AF و عوارض ناشي از آن ميتواند مؤثر باشد.

REFERENCES
113614264001

.1 Go AS, Hylek EM, Phillips KA, Chang Y, Henault LE, Selby JV, et al. Prevalence of diagnosed atrial fibrillation in adults: national implications for rhythm management and stroke prevention: the Anticoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation (ATRIA) Study. JAMA 2001;285:2370-75.
.2 Fuster V, Ryden LE, Asinger RW. ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with atrial fibrillation: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines and Policy Conferences (Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation): developed in collaboration with the North American Society of Pacing and Electrophysiology. J Am Coll Cardiol 2001;38:1231-66.
.3 Benjamin EJ, Levy D, Vaziri SM, D’Agostino RB, Belanger AJ, Wolf PA. Independent risk factors for atrial fibrillation in a population-based cohort. The Framingham Heart Study. JAMA 1994;271:840-4.
.4 Chambers PW. Lone atrial fibrillation: Pathologic or not? Med Hypotheses 2007;68:281–7.
.5 Le´vy S. Epidemiology and classification of atrial fibrillation. J Cardiovasc Electrophysiol 1998;8:S78–82.
.6 Coumel P, Attuel P, Lavallee J, Flammang D, Leclercq JF, Slama R. The atrial arrhythmia syndrome of vagal origin. Arch Mal Coeur Vaiss 1978;71(6):645-56.
.7 Cappola TP, Kass DA, Nelson GS, Berger RD, Rosas GO, Kobeissi ZA, et al. Allopurinol improves myocardial efficiency in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy. Circulation 2001;104:2407-11.
.8 Doehner W, Anker SD. Xanthine oxidase inhibition for chronic heart failure: is allopurinol the next therapeutic advance in heart failure? Heart 2005;91:707-9.
30/ دوماهنامه پژوهنده ارتباط سطح سرمي گزانتين اكسيداز با AF
.9 Dudley Jr SC, Hoch Ne, McCann LA, Honeycutt C, Diamandopoulos L, Fukai T, et al. Atrial fibrillation increases production of superoxide by the left atrium and left atrial appendage: role of the NADPH and xanthine oxidases. Circulation 2005;112(9):1266-73.
.01 Ekelund UEG, Harrison RW, Shokek O, Thakkar RN, Tunin RS, Senzaki H, et al. Intravenous allopurinol decreases myocardial oxygen consumption and increases mechanical efficiency in dogs with pacing-induced heart failure. Circulation Res 1999;85(5):437–45.
.11 de Jong JW, Schoemaker RG, de Jonge R, Bernocchi P, Keijzer E, Harrison R, et al. Enhanced expression and activity of xanthine oxidoreductase in the failing heart. J Mol Cell Cardiol 2000;32(11):2083–89.
.21 Amado LC, Saliaris AP, Raju SVY, Lehrke S, St. John M, Xie J, et al. Xanthine oxidase inhibition ameliorates cardiovascular dysfunction in dogs with pacing-induced heart failure. J Mol Cell Cardiol 2005;39(3):531–36.
.31 Berry CE, Hare JM. Xanthine oxidoreductase and cardiovascular disease: molecular mechanisms and pathophysiological implications. J Physiol 2004;55(3):589–606.
.41 Pacher P, Nivorozhkin A, Szabo C. Therapeutic effects of xanthine oxidase inhibitors: renaissance half a century atrial fibrillation (AF) after the discovery of allopurinol. Pharmacol Rev 2004;58(1):87–114.
.51 Guan W, Osanai T, Kamada T, Hanada H, Ishizaka H, Onodera H, et al. Effect of allopurinol pretreatment on free radical generation atrial fibrillation (AF) after primary coronary angioplasty for acute myocardial infarction. J Cardiovasc Pharmacol 2003;41:699–705.
.61 Korantzopoulos P, Kolettis TM, Galaris D, Goudevenos JA. The role of oxidative stress in the pathogenesis and perpetuation of atrial fibrillation. Int J Cardiol 2007;115(2):135-43.
.71 Dudley SC, Hoch NE, McCann LA, Honeycutt C, Diamandopoulos L, Fukai T, et al. Atrial fibrillation increases production of superoxide by the left atrium and left atrial appendage. Role of the NADPH and xanthine oxidase. Circulation 2005;112:1266–73.
.81 Mihm MJ, Yu F, Carnes CA, Reiser PJ, McCarthy PM, Van Wagoner DR, et al. Impaired myofibrillar energetics and oxidative injury during human atrial fibrillation. Circulation 2001;104:174–80.
.91 Ukai T, Cheng CP, Tachibana H, Igawa A, Zhang ZS, Cheng HJ, et al. Allopurinol enhances the contractile response to dobutamine and exercise in dogs with pacing-induced heart failure. Circulation 2001;103(5):750-5.
.02 Weimert NA, Tanke WF, Sims JJ. Allopurinol as a cardioprotectant during coronary artery bypass surgery. Ann Pharmacother 2003;37(11):1708-11.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید