پژوهسالن ده چه (اردهمجلهم ، شما رپژوهشهآذري ۵ ،و داپدينش يگادر ه پعيل۱۳۸۸ وم۷۱ ، پزصفشكحي اتشهيد۲۷۵ بهتاشت۲۸۱ ي) تاريختاريخ پدرياذيرشفت مقامقاله له ::۷ ۸ / /۵ ۲ /۱۳۸۸
۱۳۸۸/
بررسي نتا ي ج اعمال جراح ي انجام شده در تومورها ي ا پي درمو ئي د حفره خ لفي
دكتر س ي دمح مود طبا طبائ يفر۱ ، دكتر افسون صد يق ي۲ ، دكتر ا م ي رسع يد صد يق ي ۳
۱ . استاد ، گروه جرا حي مغز و اعصاب ، بيمارستان شهداي تجريش، دانشگاه علوم پزش كي شه ي د بهشت ي
۲ . ا ستاد يار ، گروه جرا حي مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزش كي قزوي ن
-6095227027

۳ . ا ستاد يار ، گروه جرا حي مغز و اعصاب ، بيمارست ان شهداي تجريش، دانشگاه علوم پزش كي شه ي د بهشت ي چ كي ده
سابقه و هدف : تومور اپ ي درموئ ي د ،۵ % تومورها ي حفره خ لفي را تشك يل مي دهد و سوم ين تومور شاي ع ناح يـ ه سـر بلوپو نتـا ين محـسوب مي گردد . نكته مهم در برر سي اين تومور آن است كه اكثر مطالعات انجام شده ب ه صورت گزارش مورد ي بوده و تعداد انـ دكي از مقـالات ب ه صورت گزارش سر ي ها ي بزرگ صورت گرفته است . لذا در اي ن مطالعه، نتا يج اعمال جرا حي انجام شده بـر بي مـاران مبـتلا بـه تومـور اپ ي درموئ ي د حفره خ لفي ار اي ه شده است .
مواد و رو شها : تحقيق به روش توصيفي روي ك لي ه بي مار اني كه به علت تومور اپ ي د رموئ ي د حفره خ لفي تحت عمل جرا حي قـرار گرفتـه بودند انجام گرفت . موارد مورد برر سي عبارت بودند از: سن، جنس، طـول مـدت ب يمـ اري ، ع لايـ م بـالي ني ، نتـاي ج عمـل جرا حـي ، م يـ زان رزكس يون و عوارض عمل جرا حي . ب ه علاوه وضع ي ت بالي ني و نورول وژ يك ب يماران در آخري ن پ يگ ي ر ي بـا وضـع يت پـ يش از عمـل جرا حـي م قاي سه گرد يد و موارد نيازمند عمل جرا حي مجدد و عود ، ني ز ثبت گردي د . يافته ها با آماره توصيفي وتحليلي ارايه گرديد .
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يافته ها: از فروردي ن ماه سال۱۳۵۹ ل غاي ت دي ماه سال۱۳۸۸ ،۸ ب يمار مبتلا به تومور اپي درموئ ي د حفره خ لفي در بي مارستان مهراد تحت عمل جراح ي قرار گرفتند كه۵ مورد از آنها زن و۳ بي مار مرد بودند . سن بي ماران۵ /۹ ±۱ /۳۴ سال بود . متوسط مدت پيگيري بيماران۵ /۳۱ ماه بود . شاي عتري ن علامت بال ين ي در ب ي ماران مورد مطالعه سردرد (۵ /۸۷ %) بود . شاي عتري ن محل ضا يعه در ز اوي ه پ لي – مخچه ا ي بود (۷۵ %) . گسترش تومور به منط قه فوقچ ادر ينه ا ي در۵۰ % موارد د يده شد . در۵ /۳۷ % عمل جرا حي به صورت رز كسي ون كامل و در۵ /۶۲ % ب ه صورت رز كسي ون سا بتوتال بود .۵ /۳۷ % ب ي ماران پس از عمل جرا حي دچار عارضه شدند ولي م و ر تال ي تي در ب ي ماران رخ نداد .
نتيجه گيري : تومور اپ يدرموئ ي د ضاي عه ا ي خوش خ يم محسوب م يگردد ولي درمان ا ين تومور با مشكلات متعدد از جمله امكان تا خي ر يـ ا اشتباه در تشخ ي ص و عدم امكان رزكس ي ون كامل در اولي ن جرا حي به علت چسبن دگي شدي د بـه عناصـر نوروواسـكولار همـراه اسـت . بـا استفاده از تك ني ك ها ي مي كروس رژ يكال و استفاده از روشها ي نوي ن ت صو يربردار ي ، نتاي ج اعمال جرا حي انجام شده در بي ماران ما، بـا نتـاي ج ساي ر مطالعات در كشورها ي پي شرفته قابلم قا يسه است ولي تع م يم نتاي ج حاصله ني از به برر سي سـر يهـا ي بزرگتـر بـ ه خـصوص انجـام مطالعات چند مركز ي و آ ينده نگر دارد .
واژگان كلي دي: تومور حفره خ لفي – اپ يدرموئ ي د ، رزكس ي ون جراح ي

مق دمه۱
تومور اپ يدرموئ ي د از جمله ضا يعات خوش خ يم است كه م يتواند هم حفره ا ينتراكر انيـ ال و هـم حفـره ا ينتراا سـپا ينال را د رگيـ ر نماي د . اي ن تومور۸ /۱ -۲ /۰ درصد تومور هاي م غـزي را تـش كي ل م يدهـد ( ۱ ) . محـل شـ اي ع وقـوع ايـ ن تومـور در ز اويـ ه پ لـي – مخچـه اي (cerebello pontine angle: CPA) و يــ ا ناح يــ ه پاراسلار است ( ۲ ) . اي ن تومـور۵ % تومورهـا ي حفـره خ لفـي را تش كي ل مي دهد و پس از نوروم آكوسـت ي ك و م ننژيـ وم، سـ و مي ن تومـور شـ اي ع ناح يـ ه CPA اسـت ( ۳ ) . Dandy ايـ ن تومـور را ز يبا تر ين تومور بدن انسان دانسته است ( ۴ ) .
اول ي ن بار Love و Kernohan در سال۱۹۳۶ تومور اپ ي درموئ يـ د را به عنوان تومور اپ يت لي ال مادرزاد ي توص ي ف نمودند و عق يـ ده داشتند كه اي ن تومور نا شي از ب اقي ماندن سلولها ي ا پـي ت ليـ ال اكتوپ يك متعاقب اختلال در بسته شدن لوله عص بي اسـت (۶ )
۶۷۲
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

ولــ ـي پـــس از آن Dias و Walker منــ ـشأ ايــ ـن تومـــور را د يس ا مبر يوژنز اول ي ه در مرحله گا سترولا و بروز اخـتلال ث انويـ ه در بسته شدن لوله ج ن ي ني در طي هفته هاي۳ تـا۵ حـ املگي دانستند ( ۷ ) .
اساس درمان اي ن ضا يعات عمـل جرا حـي بـا هـدف بـ ه دسـت آوردن نمونه جهت تـش خي ص پـاتولوژ ي ، دكمپرسـ ي ون عناصـر عص بي و جلوگ ي ر ي از پي شرفت ضـا يعات نورول وژ يـك مـ يباشـد
. ( ۸ )
در برر سي مقالات م وجود در اي ن زم ينه اكثر مطالعات انجام شده ب ه صورت گزار شهاي مورد ي بوده (۱۱ -۸ و ۲ ) و تعداد محدودي از مطالعات ب ه صورت بررس ي سر يها ي بزرگ انجام شده است (۱۴ – ۱۲ ) . لذا به منظور تعيين نتايج اعمال جراحي انجام شده در تومورهاي اپيدرموئيد حفره خلفي و عوامل مرتبط با عدم موفقيت، اين تحقيق در كليه مراجعين به بيمارستان مهراد از فروردين ماه سال۱۳۵۹ لغايت دي ماه سال۱۳۸۷ انجام گرفت .
مواد و رو شها
تحقيق با طراحي توصيفي انجام گرفت . ك لي ه بي ماران مبتلا بـه تومور اپ ي درموئ يد حفره خ لفي كه در ب يمارسـتان مهـراد تحـت عمل جرا حـي قـرار گرفتـه بودنـد ، برر سـي شـدند . تومور هـاي اپ ي درموئي د حفره خ لفي مواردي بود ند كه بخش اعظم تومور بر اساس نظر جراح در حفره خ لفي بوده و د رگي ر ي سوپراتنت وري ال نسبت به حفره خ لفي نا چي ز باشد .

87.5

37.5
12.5

50
25

0

10

20
30

40
50

60

70

80

90

100

د
ر
د
ر
س

ی

س
ح

لال
ت
خ
ا

تی
ک
ر
ح

لال
اخت

ی

س
ک
ا
ات

ال

ني
ا
ر
ک

ی
ات
وپ
ر
نو

87.5قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید