پژوهسالن ده چه (اردهمجلهم ، شمارپژوهشهي ۵ ، داپينش گادر ه پعيلوم۷۱ ، پزصفشكحي اتشهيد۲۶۳ تابهشت۲۶۷ ي) تاريخ دريافت مقاله :۲۳ /۱ /۱۳۸۸
آذر و دي۱۳۸۸ تاريخ پذيرش مقاله :۲۰ /۳ /۱۳۸۸
تعيين فراواني عفونت استافيلوكوكوس آرئوس مقاوم به متي سيلين در بيمارستان امام حسين طي سالهاي۸۷ -۱۳۸۶
دكتر بهرام رازين۱ ، دكتر مينوش شعباني۲ * ، دكتر محمود نبوي۱ ، دكتر نيكدخت تقوي۳ ، دكتر مهرداد حقيقي۴ ، معصومه فرومند ۵
۱ . استاديار، بخش بيماريهاي عفوني و گرمسيري، بيمارستان امام حسين ( ع) ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
۲ . دستيار، بخش بيماريهاي عفوني و گرمسيري، بيمارستان امام حسين ( ع) ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
۳ . استاد، بخش بيماريهاي عفوني و گرمسيري، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
۴ . متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري ، بيمارستان امام حسين ( ع) ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
-9143209963

۵ . كارشناس ع لوم آزمايشگاه ي ، بيمارستان امام حسين ( ع) ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي چ ك يده
سابقه و هدف : توانايي منحصر به فرد استافيلوكوكوس آرئوس در ايجاد مقاومت به تقريب ااً هر آن تيبيوتيك جديد نـشان دهنـده ظرفيـت غيرم عمول اين ارگانيسم در جهت سازگ ارشدن و بقا در محيط هاي مخ تلف است . هدف اين مطالعه تعيين فراواني عفونت اسـتافيلوكوك آرئوس مقاوم به متي سيلين ( MRSA) در بيمارستاني است كه بخشهاي مختلف تخصصي و فوق تخصصي در آن موجود ميباشد تا طبق اين ميزان فراواني، اقدامات كنترل و پيشگيري انجام شود و كاربرد آن تيبيوتيك بر عليه اين پا توژن ، علمي و كاملاًلا بجا باشد .
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مواد و رو ش ها: اين مطالعه توصيفي – مقطعي بين آبان ماه۱۳۸۶ تا مرداد ماه۱۳۸۷ در بيمارستان امام حسين ( ع) تهران انجام شد . كليه نمونه ها اعم از خون، ادرار، خلط از بيماراني كه در بخشهاي مختلف نياز به انجام كشت داشتند ، گرفته شد و در آزمايشگاه بيمارستان و با قرار دادن ديسك متي سيلين در محيط كشت از نظر وجود يا عدم وجود استافيلوكوك آرئوس بررسي و سپس نم ونههاي مثبت ، از نظر وجود يا عدم وجود MRSA تحت بررسي قرار گرفتند . اطلاعات حاصل از۱۴۳ نمونه استافيلوكوك آرئوس مورد بررسي توسط نرمافزار spss نسخه۱۶ با آزمونهاي كاي – دو و روشهاي آماري توصيفي بررسي شدند .
يافته ها : از۶۶۴۰ نمونه بررسي شده،۱۴۳ مورد (۱ /۲ %) كشت مثبت است افيلوكوك آرئوس و در بين اين تعداد كشت مثبت،۱۱۳ نمونه (۷۹ %) استاف يلوكوك آرئوس مقاوم به متي سيلين و۳۰ نمونه باقيمانده (۲۱ %) است اف يلوكوك آرئوس حساس به متي سيلين گزارش شدند . از ميان متغيرهاي برر سيشده، اختلاف بين بخشها از نظر تعداد نمونه هاي حساس و مقاوم به لحاظ آماري معن يدار بود (۰۲۸ /۰ < p). شيوع MRSA در بخشهاي مراقبت هاي ويژه ( ICU) ، عفوني و ارتوپدي بيشتر از بقيه بخشها بود . در اين مطالعه ارتبا طي بين نوع نمونه، جنس و سن بيمار با ميزان MRSA مشاهده نشد . در اين مطالعه فراواني عفونت MRSA در بخشهاي مختلف بيمارستان امام حسين۷۹ % محاسبه گرديد .
نتيجه گيري : با توجه به اين كه شيوع MRSA در مناطق مختلف (حتي در سطح يك شهر) متفاوت مي باشد و تصميم گيري براي انتخاب آنتي بيوتيك بر عليه آن ، بايد بر اساس اين ميزان شيوع انجام شود؛ لذا لازم است مطالعات محلي در سطح وسيع در مراكز درماني مختلف انجام شود و هم چنين علت شيوع بيشتر اين عفونت در بخشهاي خاص مورد بررسي قرار گيرد تا طبق يك برنامه مدون و هماهنگ، كنترل و اقدامات پيشگيرانه جهت كاهش شيوع اين پاتوژن ( MRSA) صورت پذيرد .
واژگان كلي دي: استافيلوكوكوس آرئوس مقاوم به متي سيلين، كشت

استافيلوكوك آرئوس، كوكسي غيرمتحرك بدون اسپور و گرم مثبتي است كه مي تواند در شرايط محيطي مختلف رشد كند ( ۱ ). اين ارگانيسم دو مين پاتوژن شايع عفونت هاي بيمارستاني است . اين باكتري به علت قدرت تخريب بالقوه و مقاومت روزافزون در برابر داروهاي ضدباكتري ، به صور ت يكي از مقدمه۱

* نويسنده مسئول مكاتبات : دكتر مينوش شعباني ؛ تهران ، ميدان امام حسين ( ع) ،
( ع)
خ يابان شهيد مدني ، بيمارستان امام حـسين ، بخـش عفوني؛پـست الكتروني ـك:
[email protected]
۲۶۴ / دوماهنامه پژوهنده تعيين فراواني عفونت استافيلوكوكوس آرئوس
نگراني هاي سلامت عمومي و يكي از چالشهاي موجود در برابر پزشكان باقي مانده است .
م تيسيلين اولين پني سيلين نيمه صناعي مق اوم در برابر بتالاكتاماز است ( ۲ ). مقاومت به متي سيلين نشان دهنده مقاومت به تمامي پ نيسيل ينهاي مقاوم به پني سيليناز و سفالوسپورين ها مي باشد ( ۳ ). با توجه به شيوع روزافزون عفونتهاي ناشي از استافيلوكو كهاي مقاوم به م تيسيلين ( MRSA) ، م سؤ ولين مراقبت هاي بهداش تي و كنترل عفونت در بيمارستانها بايد ضمن بررسي ميزان شيوع MRSA ، برنامه هايي جامع و كاربردي جهت جلوگيري از انتشار اين ارگانيسم ارايه نمايند . بدين جهت ، اين مطالعه جهت تعيين فراواني عفونت هاي ناشي از MRSA در بخشهاي مختلف بيمارستان امام حسين ( ع) انجام گرديد .
مواد و رو شها
اين مطالعه به صورت توصيفي – مقطعي انجام گرفت . كليه نمونه هاي كشت مثبت از نظر استافيلوكوك آرئوس در بيمارستان امام حسين ( ع) طي آبان ماه۱۳۸۶ تا مرداد ماه۱۳۸۷ جمعآوري و جهت بررسي مقاومت نمونه ها نسبت به متي سيلين به آزمايشگاه ميكروب شناسي همين بيمارستان ارسال گرديد . اين نمونه ها در صورت داشتن خصوصيات زير وارد مطالعه شدند .
۱ . در دسترس بودن پرونده بيماري كه كشتش مثبت شده است .
۲ .تاييد صحت هويت نمونه كشت از نظر وجود استافيلوكوك آرئوس .
۳ . وجود علايم باليني ناشي از عفونت در بيمار (موارد كلونيزاسيون از مطالعه حذف ش دند) .
بعـد از كـسب مجـوز از مـس ؤولين بيمارسـتان و آزمايـشگاه ، نمونه هاي خون، اد رار، خلـط، زخـم، ترشـحات تراشـه، كـا تت ر ، آبـسه، پوسـچول، مـايع ويتـره، مـايع سـينوويال، اسـتخوان، آنوريسم فمورال، حلق، مـايع پلـور، ترشـحات واژن از بيمـاران بخشهاي مختلف گرفته شد و به آزمايشگاه بيمارستان فرستاده شد . بعد از تهيه اسمير مـستقيم ، نمونـه هـا بـه محـيط كـشت مربـوط بـه آن منتقـل شـد و در دسـتگاه انكوبـاتور نگهـداري گرديد . جهت كشت خـون از محيطهـاي بـلاد آگـارد – EMB – شكلات آگـار ، بـراي كـشت زخـم از محيطهـاي بـلاد آگـارد – EMB – شكلات آگار و تايوگليكولات برات ، براي كشت ادرار از محيطهاي بلاد آگارد و EMB و براي كشت ساير موارد از بـلاد آگارد – EMB – شكلات آگار و تايوگل يكولا ت برات استفاده شد .پس از انكوباسيون محيط هاي كشت و رشد نمودن باكتري ها با استفاده از رنگ آميزي كولوني و انجام تست هاي بيوشيميايي ، نوع ميكرو ب مشخص گرديد . جهت بررسي حساسيت و مقاومت آن تيبيوتيكي ديسك متي سيلين شركت Hi Media با غلظت مشخص روي محيط كشت مولرهنيتون آگار قرار داده مي شد و سپس به مدت۱۸ الي۲۴ ساعت در حرارت۳۵ الي۳۷ درجه سانتيگراد نگهداري مي شد . قطر هاله با خط كش اندازه گيري و با استف اده از جداول استاندارد تعيين مي شد كه استافيلوكوك حساس يا مقاوم است . پس از بهدست آوردن نتايج و مشخص شدن حساسيت و مقاومت استاف يلوكوك آرئوس به دست آمده ، نتايج با استفاده از برنامه نرم افزاري SPSS نسخه۱۶ و روش ه اي آماري توصيفي ، آناليز شد .
ي افتهها
از۶۶۴۰ نمونه برر سيشده ،۱۴۳ مورد (۱ /۲ %) كشت مثبت استاف يلوكوك آرئوس داشتند كه در بين اين تعداد كشت مثبت ،۱۱۳ نمونه (۷۹ %) است افيلوكوك آرئوس مقاوم به متي سيلين و۳۰ مورد (۲۱ %) است افيلوكوك آرئوس حساس به م تيسيلين ديده شد . از۱۴۳ نمونه مثبت استاف يلوكوك آرئوس ،۸۸ بيما ر (۵ /۶۱ %) مرد و۵۵ بيمار (۵ /۳۸ %) زن بودند . از۱۱۳ نمونه مثبت مقاوم به متي سيلين ،۷۲ بيمار (۷ /۶۳ %) مرد و۴۱ بيمار (۳ /۳۶ %) زن بودند . در صورتي كه از۳۰ نمونه مثبت حساس به متي سيلين،۱۶ بيمار (۳ /۵۳ %) مرد و۱۴ بيمار (۷ /۴۶ %) زن بودند . بين دو گروه مرد و زن اختلاف مع نيداري در ميزان شيوع عفونت هاي ناشي از MRSA وجود نداشت (آزمون دقيق في شر). از نظر سني ، ميانگين سني بيماران۷ /۱۴ +۴ /۴۵ سال (حداقل۱ و حداكثر۶۹ س ال) به دست آمد .
اين مطالعه روي استاف يلوكوك آرئوس جدا شده از بيماران۱۱ بخش بيمارستان امام حسين ( ع ) انجام گرفت . ميزان فراواني عفونت هاي ناشي از MRSA به ترتيب در بخشهاي مراقبتهاي ويژه ( ICU) ، عفوني و ارتوپدي بيشتر و در بخشهاي مراقبت قلبي ( CCU) و زنان كمتر بود . اختلاف بين بخشها از نظرتعداد نمونه هاي حساس و مقاوم به لحاظ آماري مع نيدار بود
(۰۲۸ / ۰ p< ، جدول ۱ ).
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در اين مطا لعه بر اساس نوع عفونتي كه بيمار در زمان مثبت شدن كشت داشت ،۱۵ گروه عفونت در نظر گرفته شد، ميزان شيوع MRSA به ترتيب در عفونت هاي زخم، خلط و خون بيشتر و در نمونه هاي پوسچول و آنوريسم فمورال كمتر بود. البته اختلاف بين نمونه ها و نتيجه حساسيت استاف يلوكوك آرئوس به لحاظ آماري مع نيدار نبود ( جدول۲ ، آزمون كاي دو)
در اين مطالعه ارتباط معن يداري بين جنس بيمار ، نوع نمونه و سن بيمار با ميزان MRSA وجود نداشت .
۲۴ ۰۶ ICU
۸۱/ ۲ ۶۲ عفوني
۰۱/ ۵ ۵۱ ارتوپدي
۸/ ۴ ۲۱ جراحي
۵/ ۶ ۸ داخلي
۴/ ۲ ۶ چشم
۴/ ۲ ۶ نوزادان
۲/ ۱ ۳ اطفال
۲/ ۱ ۳ نورولوژي
۱/ ۴ ۲ CCU
۱/ ۴ ۲ زنان
728472404163

7284722641395

جدول۱ – توزيع كش تهاي مثبت اس تافيلوكوك آرئوس بر اساس بخشهاي مربوط به بيمارستان امام حسين .۸۷ -۱۳۸۶ بخ شپارامتر تعداد درصد
جدول۲ – توزيع كش تهاي مثبت اس تافيلوكوك آرئوس بر اساس
نمون ههاي كشت داده شده بيمارستان امام حسين۷۸ -۱۳۸۶
-70103-93123ت
ثب
م

ت
كش

ه
نمون

د
ا
عد
ت

۴۰

ت

ثب

مقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید