پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشك ي شهيد بهشتي) تاريخ دريافت مقاله: 20/5/87 سال چهاردهم، شماره 4، پي در پي 70، صفحات 205 تا 209 تاريخ پذيرش مقاله: 11/3/88 مهر و آبان 1388

بررسي اثر پيشگيرانه اولئيك اسيد موضعي بر روي ميزان ماندگاري فلپ پوستي تصادفي خرگوش
دكتر سيد اسماعيل حسنپور1*، دكتر خليل رستمي2، دكتر في ضاﷲ نيازي3، دكتر حميد زنده نام4

دانشيار، گروه جراحي پلاستيك و ترميمي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
استاديار، گروه جراحي پلاستيك و ترميمي، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
گروه جراحي پلاستيك و ترميمي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
-9889225813

متخصص بيهوشي، مركز آموزش درماني 15 خرداد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي چكيده
سابقه و هدف: فلپ هاي پوستي به طور شايع به عنوان يك روش ترميمي در جراحيهاي پلاستيك به كار مي روند و نكروز اين فلپ هـاهنوز به عنوان عارضه مهم و يك مشكل باليني باقي مانده است. اين تحقيق با هدف بررسي تاثير پيشگيرانه اولئيك اسيد بر روي ميزان ماندگاري فلپ پوستي تصادفي انجام شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي ، 46 خرگوش بالغ سفيد نيوزلندي انتخاب شد. در ناحيه پشتي حيوانات طرفين سـتون فقـرات،فلپ پوستي به ابعاد 3×5/10سانتيمتر طراحي گرديد. در گروه تجربي اول روي سطح هـر فلـپ بـا اسـيد اولئيـك موضـعي 75% (10% حجمي) هر 12 ساعت به مدت 48 ساعت ماليده شد. در گروه تجربي دوم مشابه گروه اول ولي در طرف مقابل در فلـپ طراحـي شـدهماليده شد و در گروه سوم (كنترل) با هما ن اندازه سطح فلپ از يك پماد پايه (وازلين طبي خالص) استفاده شد . در هر سه گروه ميزانماندگاري نهايي فلپ بعد از ايجاد فلپ تصادفي پوستي بر اساس معيارهاي باليني در روز ششم بررسي شـد . مقايـسه ميـزان مانـدگاري فلپ ها بين گروهها با آزمون آناليز واريانس يكطرفه انجام گرفت. از آزمون توكي جهت تعيين تفاوت بين گروههاي دوتايي استفاده شد.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يافته ها: ميزان ماندگاري نهايي فلپ در گروه كنترل (8/6 ± 7/20سانتيمتر مربـع) بيـشتر از گـروه تجربـي دو (7/9±2/13سـانتيمترمربع) و گروه تجربي يك (5/7±0/11 سانتيمتر مربع) بود. تفاوت بين گروه كنترل و هر دو گروه تجربـي از نظـر آمـاري معنـيدار بـود (00/0=p) ولي بين دو گروه تجربي يك و دو تفاوت معنيداري وجود نداشت (NS).
نتيجهگيري: مصرف پيشگيرانه اولئيك اسيد موضعي بر ميزان ماندگاري فلپ تصادفي پوستي خرگوش تاثير مثبـت نـدارد هرچنـد در صورت استفاده از آن بعد از جراحي و ايجاد فلپ پوستي ميزان ماندگاري فلپ افزايش مييابد.
واژگان كليدي: اولئيك اسيد، فلپ تصادفي، ميزان ماندگاري فلپ.
15565832

مقدمه1
فلپ هاي پوستي بطور شايع جهت ترميم نقصهاي بافت نرم درجراحيهاي پلاستيك مورد استفاده قرار مـي گير نـد. مهمتـرينعارضه فلپ ها، نكروز ايسكميك آنها به صورت كامل يـا نـسبياست. جريان خون كافي (پرفيوژن بافتي ) براي ماندگاري فلـپ حياتي است. در بيماريهاي پرخطر مثل ديابت، پرفشاري خـون و بيماريهاي عروق محيطي نكروز فلپ راحتتـر اتفـاق افتـاده و

*نويسنده مسئول مكاتبات: دكتـر سـيد اسـماعيل حـسن پـور ؛ تهـران، خيابـان كريم خان زند، آبان جنوبي، بيمارستان پانزده خرداد، بخـش جراحـي پلاسـتيك وترميمي؛ پست الكترونيك: [email protected]
درمانهاي بعدي شامل تعويض پانسمان هاي مكرر ، ويزي ت هـايمكرر و اعمال جراحي ثانويه اجتناب ناپذير خواهـد بـود ضـمناينكه هزي نه هـاي درمـاني و موربيـديتي جراحـي نيـز افـزايشمي يابد (4-1).
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

از روشهاي مختلفـي جهـت افـزايش جريـان خـون بـافتي دربافتهاي دچار اختلال پرفيوژن استفاده مي شود كه مي توان بـهاكسيژن پرفشار ، آنژيوژنز درماني با استفاده از فاكتورهاي رشـدخارجي مثل فاكتور رشـد سـلولهـاي آنـدوتليال (VEGF) و فاكتور رشد فيبروبلاست (FGF)، عوامل فارماكولوژيكي مثـل وازوديلاتورها، كلسيم بلوكرها، عوامل هورموني، مهاركننده هـايپروستاگلانديني، ضدانعقادها، كورتيكواسـتروئيدها و روشـهايتاخيري جراحي فلپ اشاره كرد (12-3). بدليل فراواني عواملداروئي مختلف و اسـتفاده از آنهـا بـصورت موضـعي مـي تـوانميزان ماندگاري فلـپ هـا را افـزايش و عـوارض را كـاهش داد.
اسيد اولئيك كه يك اسيد كربوكسيليك اسـت جـزء سـاختارطبيعي بدن بوده و در بافتهاي چربي ذخيره و يا شكسته شدهو از طريق ريه ها دفع مي شود. اين اسيد بـه عنـوان يـك پايـهصابوني، در ساخت اولئات ها، پمادها ، نرم كننده ها، حلال چربي، افزودني هاي غذايي و غيره استفاده مي شود. اسيد اولئيك باعث افزايش نفوذپـذيري پوسـت مـي شـود . مطالعـات اخيـر نـشانمـي دهـد ي ك راه نفوذپـذيري پوسـت از طري ق كانـال ه اي بين سلولي است و بعضي نفوذدهنده هـ اي پوسـتي بـا تخريـبس اختمان ليپي دهاي ب ين س لولي عم ل كنن د، بن ابر اي ن نفوذپذيري پوست به تركيبات قطبي تر افزايش مي يابد. اولئيك اسيد نيز بـا تـداخل در ليپيـدهاي لايـه شـاخي و بـا تخريـبساختمان آنها مي تواند عمل نمايد و در نتيجه افزايش سياليت آنها و در نتيجه افزايش جريـان تركيبـات قطبـي تـر را فـراهمسازد. بدين ترتيب اسيد اولئيك به عنوان يك حلال ارگانيـكجهــت افــزايش نفوذپــذيري بعــضي مــواد مثــل ديمتيــل سولفوكسايد عمل مي نمايد. اين اسيد چرب به صورت موضعيبا خاصيت نفوذدهنده پوستي قادر است بهبود ماندگاري فلـپ پوستي موش در يك مدل انسداد وريدي با صـدمه ايـسكمي- پرفيوژن مجدد را سبب شود (8).
با توجه به اينكه اسيد اولئيك در مدل حيواني باعـث افـزايشميزان ماندگاري فلپ تصادفي پوسـتي در مـوش گرديـده ايـنمطالعه در مدل حيواني جهت بررسي تـاثير پيـشگيرانه آن بـهصورت موضعي بر روي ميزان ماندگاري فلپ پوسـتي تـصادفيخرگوش انجام گرفت.

مواد و روش ها
تحقيق با طراحي تجربي انجام گرفت. تعداد 46 خرگوش سفيد نيوزلندي با وزن 5/1 تا 5/2 كيلوگرم كه از خانه حيوانات انستيتو پاستور تهيه شده بودند، مورد استفاده قرار گرفت. تمام حيوانات در محيط 22 تا 25 درجه سانتيگراد با مدت روشنايي 12:12 در قفسه حيوانات نگهداري شده و رژيم غذايي مناسب همراه با آب در اختيار آنها قرار گرفت.
دو روز قبل از عمل فلپ گذاري پوست تنه پشتي حيوان با موبر الكتريكي تراشيده شده با الكل سفيد و آب تميز گرديد.
206/ دوماهنامه پژوهنده بررسي اثر پيشگيرانه اولئيك اسيد موضعي
طراحي فلپ تصادفي پوستي خرگوش به ابعاد cm5/10×3 در طرفين ستون فقرات پشتي با استفاده از يك الگو و ماركر پوستي به صورت مستطيل شكل بر روي ناحيه تراشيده شده انجام شد و در قفسه جداگانه نگهداري شد. حيوانات در سه گروه به صورت تصادفي تحت بررسي قرار گرفتند: 1- گروه كنترل (22 فلپ): با يك دارونما (وازلين خالص طبي) از 48 ساعت قبل از انجام فلپ، هر 12 ساعت روي محل جراحي فلپ ماليده شد و به مدت 60 ثانيه ماساژ داده شد. 2- گروه تجربي اول (25 فلپ): با استفاده از اسيد اولئيك موضعي 75% و محلول 10% حجمي آن، از 48 ساعت قبل از انجام فلپ هر 12 ساعت (075/0 گرم به ازاي هر فلپ) فلپ تيمار و به مدت
60 ثانيه ماساژ داده شد. 3- گروه تجربي دوم (15 فلپ): مشابه گروه تجربي اول عمل شده ولي فلپ در طرف مقابل طراحي شد. بعد از 4 بار استفاده، خرگوش تحت بيهوشي با تزريق عضلاني كتامين (35 ميلي گرم/كيلوگرم)، ميدازولام (2/0ميلي گرم/كيلوگرم) و هالوتان استنشاقي (5/3-5/2%) قرار گرفت. سفازولين (100 ميلي گرم/كيلوگرم عضلاني) جهت پيشگيري از عفونت تزريق شد، سپس محل عمل با محلول بتادين ضدعفوني شد و تحت شرايط استريل در وضعيت خوابيده به شكم فلپ تصادفي پوستي طراحي شده با يك الگو به ابعاد cm5/10×3 با پايه سفاليك برش داده و با قيچي جراحي با تشريح شارپ بلند شد. هموستاز با كوتر جراحي دو قطبي انجام گرفت و عروق آگزيال پايه فلپ با نايلون 0/4 بسته شد. سپس فلپ با نايلون 0/4 يا0/5 در محل خود بخيه زده شد و بعد از ماليدن پماد جنتامايسين در لبه هاي زخم پانسمان صورت گرفت.
روزانه وضعيت ميزان ماندگاري فلپ و ميزان ماندگاري نهايي فلپ در روز ششم و عوارض مربوطه بررسي شد (شكل 1).
اين اندازه گيري در ساعات معيني از روز و به وسيله فرد خاصي انجام ميشد. به منظور اندازه گيري سطح ميزان ماندگاري فلپ، حيوان در وضعيت خوابيده به شكم قرار داده شد و ضمن فتوگرافي فلپ سطح ماندگاري با خط كش اندازه گيري و روي فرم اطلاعاتي مربوطه ترسيم و ثبت گرديد. در روز ششم ميزان ماندگاري نهايي فلپ بر اساس معيارهاي باليني تعيين شد كه شامل اسكار سياه تمام ضخامت يا تورم توام با تغيير رنگ با حدود مشخص نكروز بافتي فلپ بود. در روز ششم جهت تعيين درصد ميزان ماندگاري فلپ از فرمول زير استفاده شد: سطح فلپ زنده بعد از عمل تقسيم بر سطح فلپ قبل از عمل × 100.
لازم به ذكر است محلول اسيد اولئيك 75% از نمايندگي شركت مرك تهران تهيه شد. به منظور تهيه محلول10% حجمي آن 1/0 سي سي از محلول با يك سي سي الكل سفيد به عنوان حلال مخلوط شد (دوز دارو: 075/0 گرم به ازاي هر فلپ با حجم يك سي سي). بعد از تكان دادن، مخلوط فوق روي فلپ طراحي شده با سرنگ انسولين پاشيده و به مدت
60 ثانيه ماساژ داده شد.
نتايج به صورت ميانگين±انحراف استاندارد نشان داده شده است. جهت پي بردن به اختلاف بين گروهها از آزمون آناليز واريانس يك طرفه استفاده شد. همچنين از آزمون تعقيبي توكي جهت پي بردن به تفاوت بين گروههاي دوتايي با يكديگر استفاده شد. 05/0<α به عنوان سطح معني دار تلقي گرديد.

شكل 1- مراحل مختلف طراحي و انجام فلپ و استفاده دارو در محل عمل و بررسي نتايج آن

يافته ها
تحقيق در سه گروه و با تعداد 62 فلپ انجام گرفت. در گروه كنترل 22، در گروه تجربي اول 25 و در گروه تجربي دوم 15 فلپ انجام گرفت. ميزان ماندگاري فلپ در گروهها در جدول شماره 1 ارائه شده است.
ميزان ماندگاري فلپ در گروه تجربي 1 به ميزان 8/9 سانتيمتر مربع و يا حدود 47 درصد از گروه كنترل كمتر و در گروه تجربي دوم به ميزان 5/7 سانتيمترمربع و يا حدود 36 درصد از گروه كنترل كمتر بود. آزمون ANOVA نشان داد كه اين اختلاف به لحاظ آماري معني دار است (05/0p<) و آزمون تكميلي توكي نشان داد كه بين دو گروه تجربي يك و دو تفاوت معني دار نيست (NS).

شماره 4، پي در پي 70، مهر و آبان 1388 دكتر سيد اسماعيل حسنپور و همكاران/ 207
جدول 1- ميزان ماندگاري فلپ هاي تصادفي بر حسب گروههاي مورد مطالعه
درصد سطح ماندگاري ميانگين سطح ماندگاري (2(cm گروهها
65/7 20/7±6/9 گروه كنترل
42/0 13/2±9/7 گروه تجربي 2
34/8 11±7/5 گروه تجربي 1

بحث
عليرغم طراحي دقيق فلپ هـا و تكنيـكهـاي جديـد جراحـينكـروز و ايـسكمي فلـپ هـا اتفـاق مـي افتـد و باعـث افـزايش موربيديتي و هزينه هاي درماني مي گردد. اين موضوع بخصوصدر بيماران پرخطر مثل ديابتي ها، بيماران مبتلا بـه پر فـشاري خون، بيماريهاي عروق محيطي و غيره بيشتر مورد توجه است.
جريان خون كافي براي حياط فلپ ها حيـاتي اسـت و هرگونـهصدمه به عروق فلپ يا طراحي نامناسـب آن ممكـن اسـت بـا نكروز فلپ (كامل يا نسبي) همراه شود (3،4،8،9).
روشهاي مختلفي جهت افزايش جريان خون و پرفيوژن نسجيدر بافتهاي دچار اختلال جهت بهبود حيات فلـپهـا اسـتفادهشده است كه در اين بين ميتوان به اكسيژن پر فشار، آنژيوژنز درماني با استفاده از فاكتورهاي رشد خارجي مثل فاكتور رشدسـ لوله اي آنـدوتليال (VEGF)، ف اكتور رشـد س لوله اي فيبروبلاسـت (FGE)، عوامـل دارويـي مثـل مهاركننـده هـاي سيـستم سـمپاتيك، وازوديلاتورهـا، كلـسيم بلوكرهـا، عوامـل هورمـوني، مهاركنن ده هـاي پروس تاگلانديني، ضـد انعقاده ا، جـــاروب كننـــدههـــاي راديكـــالهـــاي آزاد اكـــسيژن،كورتيكواستروئيدها، روشـهاي تـاخيري جراحـي فلـپ و غيـره اشاره كرد (1، 10-3).
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

اسيد اولئيك يك اسيد كربوكـسيليك چـرب اسـت كـه جـزءساختار طبيعي بدن به حـساب مـي آيـد و در صـنايع مختلـفغذايي و داروسازي استفاده مي شود. به عنوان يك نفوذدهنـدهپوستي بـا مكانيـسم احتمـالي تخريـب سـاختمان ليپيـدهاي كانالهاي بين سلولي لايه شاخي و با كاهش حرارت فاز انتقال، باعث افزيش نفوذپذيري پوسـت مـيشـود . در مطالعـهHsu وهمكاران روي فلپ پوستي تصادفي موش و با استفاده از مـدل صدمه ايسكمي – پرفيوژن مجدد با انسداد وريدي و با اسـتفادهموضعي از اولئيك اسيد نشان داده شد ميزان مانـدگاري فلـپبه طور قابل ملاحظه اي بعد از جراحي فلـپ افـزايش مـي يابـد (8). مكانيـسم اثـر آن دقيقـا مـشخص نيـست ولـي آنژيـوژنز، وازوديلاتاســيون عروقــي، جــاروب كننــده راديكــال هــاي آزاد اكسيژن و يا حتي اثر ضدانعقادي در اين خصوص متصور است. بنابراين لازم است مكانيسم اثر ايـن مـاده در مطالعـات آينـدهبررسي شود.
در مطالعهHuemer و همكاران تاثير موضعي تركيب نانيوميد
(Nonivamid) و نيكوباكسيل(Nicoboxil) در فلپ پوستيتصادفي پشت موشها بررسـي شـد. نتـايج نـشان داد اسـتفادهتركيبي موضعي اين دو دارو در كـاهش نكـروز ايـسكميك درفلپ هاي تصادفي در حال اختلال پرفيـوژن، معنـي دار بـوده و كاربرد موضعي اين داروها در كاهش نكروز ايسكميك فلـپ هـابه خصوص در قسمتهاي ديـستال فلـپهـاي پوسـتي پرخطـرتوصـيه شـده اسـت (3). در مطالـه Price و همكـاران تـاثيرنيتروگليسيرين ترانس درمال روي فلپ هاي تصادفي پـشتي درموشــها مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و نــشان داده شــد نيتروگليسيرين باعـث تقويـت قابـل توجـه ميـزان مانـدگاريفل پ ه ا از طري ـق ات ساع عروق ي ب ا كمـك تقوي ت س نتز پروستاسيكلين ها مـي شـود (4). در مطالعـات فـوق الـذكر اثـر پيشگيرانه تركيبات قبل از جراحي فلپ هاي پوستي روي مدلحيواني ارزيـابي نـشده اسـت. مطالعـه حاضـر جهـت بررسـيپيشگيرانه اولئيك اسيد موضـعي قبـل از انجـام فلـپ پوسـتيصورت گرفت.
مطالعه حاضـر نـشان مـي دهـد محلـول اولئيـك اسـيد (10% حجمي) اگر به صورت پيـشگيرانه و قبـ ل از عمـل بـه صـورتموضعي مصرف شود بـا افـزايش ميـزان مانـدگاري فلـپ هـايتصادفي پوستي پشتي خرگـوش در مقايـسه بـا گـروه كنتـرلهمراه نمي باشد. ايـن در حاليـست كـه بـر اسـاس يافتـه هـايپيشين در مواردي كه اولئيك اسيد موضعي به تنهـايي بعـد ازانجام فلپ تصادفي پوستي موش با ايجـاد ايـسكمي–پرفيـوژنمجدد همراه با انسداد وريدي استفاده شـود، بـا افـزايش قابـلتوجه ميزان ماندگاري فلپ در مقايسه با گـروه كنتـرل همـراهخواهد بود (8).
دلايل كاهش بقاي فلپ تصادفي پوستي در اين مطالعه دقيقـامشخص نيست ولي با توجه به مشاهدات باليني حين تحقيـق ، در فلپهايي كه اولئيـك اسـيد اسـتفاده شـده بـود پرخـوني،قرمزي و اتساع عروقي همراه با افزايش قابـل توجـه در ميـزانخونريزي از محل برشهاي فلپ در حين عمل نسبت بـه گـروهكنترل مشاهده گرديـد. شـايد بعـد از مـصرف موضـعي اسـيداولئيك، گردش خون ناشي از اتساع عروقي فلپ افزايش يافتـهو بافت فلپ به اين عرضه گردش خوني افـزايش يافتـه عـادتكرده است و وقتي با جراحي، فلپ برش داده و بلند شده است، عروق اتساع يافته و يا باز شده، قطع گرديده و بافـت فلـپ بـهدليـل كمبـود عرضـه و افـزايش تقاضـاي ايجـاد شـده، دچـار
208/ دوماهنامه پژوهنده بررسي اثر پيشگيرانه اولئيك اسيد موضعي
ايسكمي بيشتر شده و جايي براي اتساع عروقي بيـشتر وجـودنداشته و در نتيجه ميزان نكروز بافتي فلپ افزايش يافته است.
اين در حالي است كه در گروه كنترل به دليـل فقـدان اثـراتاولئيك اسيد موضعي و ايجاد ايسكمي نسبي بعد از برش فلـپو بلند كردن آن، پديده هاي مقابله با ايسكمي نـسبي از جملـهوازوديلاتاسيون نسب ي بستر عروقي فلپ و ساير مكانيـسم هـايديگر احتمالي ناشي از ايسكمي تقويت شده و ميزان ماندگاريفلپ افزايش يافته است. در واقع در گروه تجربي، جـايي بـراياتساع عروق اتساع يافته باقي نمانـده اسـت. بـه عبـارت ديگـرحداكثر اتساع عروقي در طي استفاده موضـعي اتفـاق افتـاده وبعد از جراحي فلپ، امكان اتساع عروقي بيـشتر وجـود نـدارد.
اين حالت را مي توان به آبياري يك درخت تشبيه كرد كه ايـندرخت عـادت بـه جريـان آب بيـشتري داشـته، وقتـي ميـزانآب دهي آن كاهش مي يابد، بيشتر دچـار آسـيب مـي شـود تـادرختي كه عادت به جريان آب كمتري داشته و مقاوم در برابركمبود آب اسـت . بنـابراين اگرچـه اسـتفاده از اولئيـك اسـيدموضعي تاثير مهمي بر جريان خون فلپ داشته و باعث اتـساععروقي و پرخوني آن گرديده است ، ولي به دليل مكانيسمهـاياحتمالي توضيح داده شده استفاده پيشگيرانه از اولئيك اسـيدموضعي قبل از جراحـي ميـزان مانـدگاري فلـپ هـاي پوسـتيتصادفي را كاهش مي دهد. از طرف ديگـر در گـروه تجربـي دو ميزان مانـدگاري فلـپ بـه صـورت ميـانگين بيـشتر از ميـزانماندگاري فلپ در گروه تجربي يك بـود گرچـه ايـن تفـاوت ازنظر آماري معني دار نبود ، مي توان نتيجه گرفت اولئيـك اسـيدموضعي جذب و اثـر سيـستميك دارد كـه بـا كـاهش ميـزانماندگاري فلپ نـسبت بـه گـروه كنتـرل همـراه بـوده اسـت ومكانيسم اثر آن مشابه گروه تجربي اول است ولي تـاثير كمـيروي جريان خون فلپ با توجه به ميزان جذب سيـستميك آندارد.
بنابراين مطالعات گسترده تري در خصوص ارزيابي مكانيسم اثر اسـيد اولئيـك و سـاير تركيبـات مـشابه بـراي بهبـود ميـزان ماندگاري فلپ مورد نياز است.
نتيجه گيري
تجارب به دست آمده در اين مطالعه نـشان مـيدهـد مـصرفپيشگيرانه اولئيك اسـيد موضـعي بـر ميـزان مانـدگاري فلـپتصادفي پوستي خرگوش تاثير مثبت ندارد هرچنـد در صـورتاسـتفاده از آن بعـد از جراحـي و ايجـاد فلـپ پوسـتي ميـزان ماندگاري فلپ افزايش مي يابد.
شماره 4، پي در پي 70، مهر و آبان 1388 دكتر سيد اسماعيل حسنپور و همكاران/ 209تشكر و قدرداني عمل بيم ارستان 15 خـرداد كـه همكاريهـاي لازم را داشـتند، بـدين وسـيله از مـديريت گـروه جراحـي پلاسـتيك، معاونـت تشكر و قدرداني ميشود.
پژوهشي دانشكده پزشكي و همچنين از پرسـنل محتـرم اتـاق

REFERENCES

.1 Wska–Timek EK, Timek TA, Brevetti L, Szuba A, Stuehling M, Harde RA. Oral administration of L-arginine decreases necrosis of the epigastric skin flap in the rate. Ann Plast Surg 2004;53:73–76.
.2 Khiabani K, Kerrigan C. A new protocol for prolonged general anesthesia in rabbits. Plast Reconstr Surg 1998;102:1787-93.
.3 Huemer GM, Wechselberger G, Schoeller A, Gurunluoglu R, Schoeller T. Improved dorsal random pattern skin flap survival in rats with a topically applied combination of nonivamide and nicoboxil. Plast Reconstr Surg 2003;111:1207–10.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

.4 Price MA, Pearl RM. Multiagent pharmacotherapy to enhance skin flap survival: Lack of additive effect nitroglycerin and allopurinol. Ann Plast Surg 1994;33:52–5.
.5 Miyawaki T, Jaekson IT, Elmazar DS, Bier UC, Barakat KH, Andrus L, et al. The effect of low–molecular weight heparin in the survival of a rabbit congested skin flap. Plast Reconstr Surg 2002;102:1994–8.
.6 Doneld WS, Thurmond M, Jones C, Cohen R, Milller A. Role of nitric oxide in skin flap delay. Plast Reconstr Surg 2004;113:927–31.
.7 Lu biato Wski PL, Goldman CK, Guranluoglu DR, Carnevale K, Siemionow M. Enhancement of epigastric skin flap survival by adenovirus-mediated VEGF gene therapy. Plast Reconstr Surg 2002;109:1986-90.
.8 Hsu OK, Gaber E, Seward E, Chen B, Kobayshi MR, Calvert JW, Sundine HS. Pharmacologic enhancement of rate skin flap survival with topical oleic acid. Plast Reconstr Surg 2004;113:2048–56.
.9 Kiumehr S, Demehri S, Rabbani S, Amanpour S, Mohagheghi MA. Pre conditioning of the rat random–pattern skin flap; Modulation by opioids. Br J Plast Surg 2005;58:58-64.
.01 Lic Yu DN, Wang H, Ma CX, Chen H, Sun YH. Experimental and clinical study on the treatment of ischemic skin flap with topical application of PGE 1. Zhonghua Shao Shang Za Zhi 2004;20(2):88–91.
.11 Bilgin–Karabulut A, Ademoglu E, Aydin I, Eker M, Gokkusu C. Protective effects of vitamins A and E pretreatment in venous ischemia; reperfusion injury. J Reconstr Micro Surg 2001;17(6):125–9.
.21 Zaccaria A, Weinzweig N, Yoshitake M, Cohen MM. Vitamin C reduces ischemia–reperfusion injury in a rat epigastric island skin flap model. Ann Plast Surg 1994;33(6):620–3.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید