پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشك ي شهيد بهشتي) تاريخ دريافت مقاله: 1/3/87 سال چهاردهم، شماره 4، پي در پي 70، صفحات 173 تا 177 تاريخ پذيرش مقاله: 26/6/88 مهر و آبان 1388

بررسي اثر امواج غيريونيزان با فركانس پايين
بر بيان پروتئين هاي سلول فيبروبلاست انساني
سمانهالسادات سيدي1، مصطفي رضايي طاويراني2*، حسين مزداراني3

كارشناس ارشد بيولوژي سلولي-مولكولي، گروه زيست شناسي، دانشگاه خاتم الانبيا
دانشيار، مركز تحقيقات پروتئوميكس، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
-9903225050

استاد، گروه ژنتيك پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس چكيده
سابقه و هدف: با پيشرفت تكنولوژي و ساخت دستگاههاي جديد الكتريكي، بشر روزانه تحت تاثير امواج الكترومغناطيس بـا فركـانسبسيار پايين قرار مي گيرد. يكي از دستگاههايي كه با امواج الكترومغناطيس با فركانس پايين كار ميكند، تحريك كننده مغناطيسي مغزاست. محققين از تحريكات مغناطيسي براي درمان بيماريهايي چون افسردگي و اسكيزوفرني استفاده ميكنند. اخيرا” بررسـي هـايي بـاهدف تعيين اثرات جانبي امواج الكترومغناطيسي كم فركانس بر بخشهاي مختلف بدن انسان انجام گرفته و اين تحقيـق در ادامـه ايـن سري مطالعا ت طراحي شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه سلول هاي فيبروبلاست انساني در معرض امواج الكترومغناطيس (فركانس 3 هرتز و شدت 4 ميلي تـسلابه مدت 3 ساعت) قرار گرفته و پس از 24 ساعت پروتئينهاي تام سلولها استخراج گرديد. پروتئينهاي استخراج شده، بـا اسـتفاده ازروش الكتروفورز دو بعدي بر روي ژل الكتروفورز تفكيك و با نيترات نقره رنگآميزي شـدند. بـا مقايـسه ژلهـاي نمونـه تحـت تـابش وكنترل، پروتئين هايي كه بيان آنها بطور معنيداري تغيير نموده تعيين و با استفاده از بانكهاي اطلاعاتي و نرمافزارهاي مربوطه برخـي ازاين پروتئينها شناسايي گرديدند.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يافته ها: نتايج بدست آمده نشان ميدهد امواج الكترومغناطيس با فركانس فوقالعاده پايين ميتوانند منجر به توقف در بيـان پـروتئينآپوليپوپروتئين A و توليد پروتئين يوبيكيتين در سلولهاي فيبروبلاست انساني شوند.
نتيجهگيري: با توجه به تغيير بيان برخي از پروتئينها در سلول هاي تحت تابش ممكن است تابش امواج الكترومغناطيس بـا فركـانس پايين با كاربرد درماني داراي اثرات جانبي باشد. بنابراين استفاده از آنها مستلزم انجام مطالعات بيشتري است.
واژگان كليدي: سلولهاي فيبروبلاست انساني، امواج الكترومغناطيس با فركانس فوقالعاده پايين، يوبيكيتين، آپوليپوپروتئين A.
15265833

مقدمه1
با استفاده روزافزون از وسايل الكتريكي، بشر تحت تاثير ميدان الكترومغناطيس با فركانس فوقالعاده پايين قرار مـي گيـرد . در ايــن ميــان، برخــي از وســايل الكتريكــي كــه بــا امــواجالكترومغناطيس با فركانس پايين كار مي كنند، جنبـه درمـانيدارند (3-1). بعنـوان مثـال تحريـككننـده مغناطيـسي مغـز repetitive Transcranial Magnetic Stimulation = rTMS)) در درم ـان بيماريه ـاي نوروس ـايكولوژيك اس تفاده م ـيش ـود.

*نويسنده مسئول مكاتبات: مصطفي رضـايي طـاويراني؛ تهـران، دانـشگاه علـومپزش كي ش هيد به شتي، دان شكده پيراپزش كي، مرك ز تحقيق ات پروتئ وميكس؛ پست الكترونيك: [email protected]
تحقيقات نشان ميدهد كـه تحريكـات مغناطيـسي بـه عنـوانوسـيلهاي مناسـب بـراي بررسـي تحريـكپـذيري كـورتكس، ارتباطات كورتيكال، فعاليتهاي شناختي و وضعيت بيماري بكارميرود. برخي از محققين نيـز از تحريكـات مغناطيـسي بـرايدرمـان بيماريهـايي چـون افـسردگي و اسـكيزوفرني اسـتفاده ميكنند.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

بهدنبال پيشرفتهاي تكنولوژيك و ساخت دستگاههاي جديد وحضور گسترده تر اين امواج بر بدن انسان، تحقيقات گستردهاي در زمينه تاثير ايـن امـواج روي سيـستمهاي زيـستي صـورتگرفت (6-4). يك سري از تحقيقات در اين زمينـه در شـرايطin vitro، روي ردههاي مختلف سلولي انجـام شـده اسـت. در مطالعات in vitro چون شرايط تابش كاملا تعريف شده است، اثرات زيستي ناشي از اين امواج را راحتتر مي توان تخمين زد (8،7،3). بنابراين مطالعـات گـستردهاي روي ردههـاي سـلوليمختلف كـه تحـت تـابش ايـن امـواج بودنـد، صـورت گرفـت. تحقيقـات نـشان مـيدهـد ايـن امـواج مـيتواننـد بـا اثـرات genotoxic، اختلال در تكثير و تمـايز سـلولي، آپوپتـوزي س و تغيير در بيان ژن و پروتئين همراه باشـند . اثـرات genotoxic ناشي از امواج الكترومغناطيس بـا فركـانس فـوقالعـاده پـايين م يتوان د شك ست در DNA ت كرش تهاي ي ا دورشـتهاي، ناهنجاريهاي كروموزومي و در برخي موارد تشكيل هستههـايكوچك را به همراه داشته باشد. ايجاد اين تغييرات بستگي بـهنوع سلول، نحوه تابش (متناوب يا پيوسته)، زمان و دوز تـابشدارد (10،9). يكـــي از ســـلولهـــاي حـــساس بـــه امـــواجالكترومغناطيس با فركـانس فـوق العـاده پـايين، فيبروبلاسـت انساني است.
يكي از روشهاي مناسب براي بررسـي بيـان پـروتئين تكنيـكپروتئوميك است . در اين تكنيك، الكتروفورز دوبعـدي (2DE) به عنوان يكي از بهترين گزينـههـا بـراي مطالعـه مخلوطهـايپيچيده پروتئيني مطرح است. دليـل ايـن امـر وجـود ويژگـياستثنايي الكتروفورز دوبعدي در جداسـازي همزمـان چنـدينهزار پروتئين و به دنبال آن امكان آشكارسازي و مقايسه كميپروتئينهاي جدا شده با حساسيت بالا است (13-11).
در اين مطالعه، پروتئوم سلولهاي فيبروبلاست تحـت تـابش وسلولهاي فيبروبلاست نرمال با يكديگر مقايسه شده اسـت تـاتاثير امـواج الكترومغنـاطيس بـا فركـانس 3 هرتـز و شـدت 4 ميليتسلا روي بيان پروتئين بررسي شود.

مواد و روش ها
سلولهاي فيبروبلاست به داخل ظرف كشت حاوي 5/4 ميليليتر محيط كشت شامل 1640- RPMI حاوي 10 درصد سرم جنين گاو، ال-گلوتامين به ميزان 2 ميليمولار، پنيسيلين (IU/ml100) و استرپتومايسين (µg/ml100) اضافه شدند. ظرف كشت در دماي ºC37 در انكوباتور با جريان 2CO 5% قرار داده شد. سپس سلولها به مدت 3 ساعت تحت تاثير امواج الكترومغناطيس با فركانس 3 هرتز و شدت 4
ميليتسلا قرار داده شدند. دما در طول تابش كنترل شده و تغييرات دما در اين مدت زمان بيشتر و كمتر از°C3/0 نبود.
24 ساعت پس از تابش، محيط كشت را خالي نموده، سلولها را با محلول بافر فسفات X5/0 شستشو داده و محلول ليز (اوره 7 مولار، تيواوره 2 مولار، CHAPS 4/0درصد، DTT
174/ دوماهنامه پژوهنده اثر امواج غيريونيزان بر سلول هاي انساني
3/0-2/0 درصد و آمفولين 2-1 درصد) را به سلولها اضافه نموديم. پس از ليز كامل و خارج ساختن ليز سلولي و ريختن آن در ويال، به مدت ده دقيقه سانتريفوژ با سرعت ده هزار دور در دقيقه انج ام گرفت. محلول رويي شامل پروتئينهاي محلول در اوره ميباشد.
براي ساختن ژل بعد اول الكتروفورزي، مخلوطي حاوي 2/4 درصد اكريل آميد، 22/0 درصد بيسآكريل آميد، 5/8 مولار اوره، 27/0 درصد NP40، 5 درصد سوكروز و 6 درصد آمفولين تهيه شد و APS و TEMED به ميزان 05/0 درصد به آن اضافه گرديد. مخلوط فوق الذكر به لوله هاي مخصوص الكتروفورز با قطر داخلي 2/1 ميلي ليتر اضافه و تا ارتفاع 14 سانتيمتر پر شد، آنگاه به مدت يك ساعت در دماي اتاق قرار گرفت تا پليمريزاسيون ژل در درون لوله انجام گيرد. سپس لولهها در تانك الكتروفورز قرار د اده شد و پس از اضافه نمودن µl10 بافر پوشاننده (overlay) (شامل 8 مولار اوره، آمفولين 1 درصد با محدوده pH 10-5/3) به فضاي بالايي لولهها، بافرهاي پايين (محلول آنوليت: اسيد فسفريك 01/0 مولار) و بالائي (محلول كاتوليت: هيدروكسيد سديم 02/0 مولار كه به مدت طولاني دي گاز شده) به تانك اضافه شدند. فضاي انتهايي لولهها توسط بافر بالايي پر شد. دستگاه به منبع تغذيه متصل و به مدت 15، 30 و 45 دقيقه با ولتاژهاي 200، 300 و 400 عمل preruning صورت گرفت.
بعد دوم الكتروفورزي شامل ژل جداكننده (resolving)، پلي آكريل آميد با غلظت 12 درصد، تريس- باز يا تريس-اسيد كلريدريك 5/1 مولار با pH حدود 8/8، 4/0درصد SDS و 84/0درصد TEMED بود. اين محلول بايد به خوبي دي گاز شود. سپس به آن 36/0درصد از محلول ذخيره 10 درصد آمونيوم پرسولفات اضافه شد. پس از مخلوط كردن به آرامي به داخل قالب شيشهاي ريخته و روي آن به آرامي توسط سمپلر مقدار كمي ايزوبوتانول اضافه شد. پس از مدت زمان حدود بيست دقيقه كه ژل پليمريزه مي شود ايزوبوتانول را از روي ژل پاك كرده و روي ژل با آب مقطر شستشو داده شد. سپس ژل stacking اضافه شد. ژلstacking شامل پلي آكريل آميد 8/4 درصد (از محلول ذخيره 30 درصد آكريل آميد به علاوه بيس آكريل آميد با نسبت 2/29 درصد به 8/0 درصد)، تريس باز يا تريس اسيدكلريدريك 5/0 مولار با pH حدود 8/6 و 4/0 درصد SDS)، 34/0 درصد TEMED و 34/0 درصد از محلول ذخيره 10 درصد آمونيوم پرسولفات بود. مي توان از بخش stacking هم صرفنظر نمود و جوابي تقريباً مشابه گرفت. پس از قرار دادن ژل هاي بعد اول بر روي ژلهاي بعد دوم، به منظور اتصال دو ژل، روي ژل بعد اول با آگار 5/0
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

درصد پوشانده شد. سپس قالبهاي شيشه اي حاوي ژل ها در تانك الكتروفورز قرار داده شد و بافر تانك الكتروفورز كه شامل تريس باز 25 ميلي مولار، گليسين 192 ميلي مولار و 1/0 درصد SDS ميباشد به تانك بالا و پائين اضافه شد. در نهايت پس از برقراري جريان، الكتروفورز در جريان ثابت 20 الي 25 ميلي آمپر براي هر پليت و با استفاده از سيستم خنك كننده در دماي 9 درجه سانتيگراد انجام گرفت. بعد از فيكساتيو، ژل ها توسط نيترات نقره رنگ شدند.

يافته ها
جهت مقايسه بيان پروتئين در سلول هاي تحت تابش و سلول هاي كنترل از تكنينك ژل الكتروفورز دوبعدي استفاده شد. مقايسه ژلهاي مرتبط به سلول هاي تحت تابش و كنترل نشان ميدهد كه سطح بيان پروتئينهاي يوبيكيتين و آپوليپوپروتئين A در سلول هاي مورد تابش تغيير كرده است (شكل 1، دو نقطه كه توسط پيكان و دايره بر روي ژلها نشان داده شده است).
در شكل 1، بيان برخي از پروتئين ها در سلول هاي مورد تابش نسبت به سلول هاي كنترل تغيير يافته است. براي آناليز مقايسهاي ژل هاي دو بعدي پروتئيني، رديابي و تعيين كميت پروتئين ها از نرم افزارهاي Flickerو Bionumericsاستفاده ميشود. با استفاده از نرمافزار فليكر ميتوان نقاط موجود بر روي ژل الكتروفورز 2 بعدي را از نظر كيفي بررسي كرد. همچنين باكمك نرمافزار Bionumericsنقاط پروتئيني بصورت كمي مقايسه مي شوند و ميزان بيان نقاط پروتئيني موجود در ژل هاي سلول مورد آزمايش و ژل هاي كنترل بدست مي آيد.
در اينجا با كمك نرم افزار فليكر مشخص شد كه اين نقاط
شماره 4، پي در پي 70، مهر و آبان 1388 سمانهالسادات سيدي و همكاران/ 175
مربوط به پروتئين يوبيكيتين و آپوليپوپروتئين A است. با استفاده از نرم افزار Bionumerics مشخص شد حجم آپوليپوپروتئين A كه درسلول هاي كنترل 4507 بود، درسلول هاي مورد تابش به صفر رسيده است، در حالي كه حجم يوبيكيتين كه در سلول هاي كنترل مشاهده نشده بود، در سلول هاي مورد آزمايش به 1229 رسيد. در شكل 1 نقاط مربوط به اين دو پروتئين مشخص شده است. حتي با چشم ميتوان عدم بيان پروتئين آپوليپوپروتئين A و حضور پروتئين يوبيكوتينين را در سلولهاي مورد تابش مشاهده كرد.

بحث
نتايج نـشان داد امـواج الكترومغنـاطيس بـا فركـانس 3 هرتـزتاثيري در مورفولوژي سلول ها ندار ند در حـالي كـه ايـن امـواجقادرند بيان پروتئين را در س لول هاي فيبروبلاست مـورد تـابشتغيير دهند.
براي مطالعه تغيير بيان پروتئين از تكنيك پروتئوميك استفاده ميشود. در اين تكنيك الكتروفـورز دوبعـدي يكـي از بهتـرينروشها براي مطالعه مخلوط پروتئينهاي پيچيده است. در ايـنروش پروتئين ها بر اساس دو ويژگي مستقل يعني بار (در بعـداول) و اندازه (در بعد دوم) از هم جدا ميشوند.
با كمك نرم افزار فليكر مشخص شد كه ايـن نقـاط مربـوط بـهپروتئين يوبيكيتين و آپوليپـوپروتئين A اسـت. بـا اسـتفاده ازنرم افزارBionumerics مشخص شد كه حجم آپوليپوپروتئين A كه در سلول هاي كنترل مقدارش 4507 بود، در سلول هـايمورد تابش به صفر رسيد در حالي كه حجم يـوبيكيتين كـه در سلول هاي كنترل مـشاهده نـشده بـود، در سـلول هـاي مـوردآزمايش به 1229رسيد.
يوبيكوتينين پروتئيني است با 76 اسيدآمينه و وزن 5/8 كيلـو
شكل 1- تغيير بيان پروتئين با استفاده از الكتروفورز دوبعدي در گروه كنترل (الف) و تحت تابش (ب)
176/ دوماهنامه پژوهنده اثر امواج غيريونيزان بر سلول هاي انساني
دالتون. اين پروتئين هاي كوچك به پروتئين هايي كه قرار استتجزيه شو ند، متصل ميشوند بدين صورت كه پـروتئين مـوردنظر با اتصال كووالان به پروتئين هـاي كوچـك يـوبيكيتين، ازحالـت تـاخورده درآمـده و بـه پـروتئين هـاي دنـاتوره تبـديل ميشوند. اين پروتئين هاي بـاز شـده وارد سيـستم پروتئـوزومشـده و بـه پپتيـدهاي كوچـك تبـديل مـيشـوند (16-14).
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يوبيكوتينين پروتئيني است كه در پيري نقش دارد. تحقيقـاتنشان مي دهد كه ميزان بيان اين پروتئين در هنگـام پيـري در سلول هاي فيبروبلاست و سـلول هـاي عدسـي چـشم افـزايش مييابد (17).
آپوليپوپروتئين A، 60 تـا 70 درصـد پـروتئين هـاي HDL راتشكيل مي دهد. HDL وظيفه انتقـال ليپيـدهايي را عهـدهدار است كه در بافت غيركبدي توليد مـي شـوند. در طـول انتقـالكلـسترول هـاي HDLتوسـط آنزيمـي بنـام LCAT آسـيله ميشوند. آپوليپوپروتئين A فعال كننده اين آنزيم است. كاهش سطح آپوليپوپروتئين A باعث كاهش مقـدارHDL مـيشـود .
همچنين كاهش سطح كلسترولHDL با افزايش خطـر ابـتلابه بيماريهايي قلبي و عروقي همراه است (18).
در تحقيقـات ديگـر نـشان داده شـده اسـت كـه مقـدار بيـان آپوليپوپروتئينA در سـلول هـاي سـرطاني كـاهش مـييابـد . بعنوان مثال مقدار اين آپوليپوپروتئين در سـرطانهاي معـده و تخمدان ك اهش مي يابد و حتي از كاهش اين پـروتئين بعنـوانبيوماركر در تشخيص اين سرطانها استفاده ميشود (21-19).
همانطور كه شرح داده شد امواج الكترومغناطيس با فركانس 3 هرتز و شدت 4 ميليتسلا بـا عـدم بيـان آپوليپـوپروتئين A و حضور يوبيكوتينين همراه است كه اين حالت نيز به نوبه خـودميتواند با بيماريهايي ديگري همراه باشد.
با توجه بـه اينكـه از تحريـك مغناطيـسي مغـز بـراي درمـانبيماريهايي چون اسكيزوفرني، افـسردگي و حتـي پاركينـسوناستفاده مي شود (24-22)، ممكن امـواج سـاطع شـده از ايـندستگاه داراي اثرات جانبي روي بيماران باشـد. بنـابراين نيـازاست كه مطالعات گستردهتري در زمينه تـاثير ايـن امـواج بـرروي بدن انسان صورت گيرد تا اثرات جانبي ناشي از تابش اينامواج شناسايي شود.

نتيجه گيري
امواج الكترومغناطيس با فركانس 3 هرتز و شدت 4 ميليتـسلابا عدم بيان آپوليپـوپروتئين A و حـضور يوبيكـوتينين همـراهاست. بنابراين امواج الكترومغناطيس با فركانس 3 هرتز تاثيريدر مورفولوژي سلولها ندار ند در حاليكـه ايـن امـواج قادرنـدبيان پروتئين را در سلولهاي فيبروبلاست مورد تـابش تغييـردهند.

REFERENCES
120779667667

.1 Narita WXK, Hanakawa K, Kasahara T, Hisamitsu T, Asano K. Induction of apoptotic cell death in human leukemic cell line, HL-60, by extremely low frequency electric magnetic fields: analysis of the possible mechanisms in vitro. In Vivo 1997;11:329–36.
.2 Ruiz Go´mez MJ. 25 Hz electromagnetic field exposure has no effect on cell cycle distribution and apoptosis in U937 and HCA-2r1cch cells. Bioelectrochemistry 2000;53:137–40.
.3 Mairs RJ, Hughes K, Fitzsimmons S, Prise KM, Livingstone A, Wilson L, et al. Microsatellite analysis for determination of the mutagenicity of extremely low-frequency electromagnetic fields and ionising radiation in vitro. Mutat Res 2007;626(1-2):34-41.
.4 Winker R, Ivancsits S, Pilger A, Adlkofer f, Rudiger HW. Chromosomal damage in human diploid fibroblasts by intermittent exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields. Mutat Res 2005;58(5):43–49.
.5 McCann J, Dietrich F, Rafferty C, Martin AO. A critical review of the genotoxic potential of electric and magnetic fields. Mutat Res 1993;297(1):61-95.
.6 Moulder JE. Power-frequency fields and cancer. Crit Rev Biomed Eng 1998;26(1-2):1-116.
.7 Crumpton MJ, Collins AR. Are environmental electromagnetic fields genotoxic? DNA Repair 2004;3(10):1385-7.
.8 Vijayalaxmi, Obe G. Controversial cytogenetic observations in mammalian somatic cells exposed to extremely low frequency electromagnetic radiation: a review and future research recommendations. Bioelectromagnetics 2005;26(5):412-30.
.9 Ivancsits S, Diem E, Jahn O, Rudiger HW. Intermittent extremely low frequency electromagnetic fields cause DNA damage in a dose-dependent way. Int Arch Occup Environ Health 2003;76(6):431-6.
.01 Ivancsits S, Diem E, Jahn O, Rüdiger HW. Age-related effects on induction of DNA strand breaks by intermittent exposure to electromagnetic fields. Mech Ageing Dev 2003;124(7):847-50.
شماره 4، پي در پي 70، مهر و آبان 1388 سمانهالسادات سيدي و همكاران/ 177
.11 Hahn GM, van Kersen I. Isolation and initial characterization of thermoresistant RIF tumor cell strains. Cancer Res 1988;48(7):1803-7.
.21 Nooter K, Stoter G. Molecular mechanisms of multidrug resistance in cancer chemotherapy. Pathol Res Pract 1996; 192:768-80.
.31 Moscow JA, Cowan KH. Multidrug resistance. J Natl Cancer Inst 1988;80:14-20.
.41 Hu M, Li P, Li M, Li W, Yao T, Wu JW, et al. Crystal structure of a UBP-family deubiquitinating enzyme in isolation and in complex with ubiquitin aldehyde. Cell 2002;111:1041-54.
.51 Ciechanover A, Schwartz AL. Ubiquitin-mediated degradation of cellular proteins in health and disease. Hepatology 2002;35(1):3-6.
.61 Weissman AM. Themes and variations on ubiquitylation. Nat Rev Cell Mol Biol 2002;2:169-79.
.71 Pallarés-Trujillo J, Agell N, García-Martínez C, López-Soriano FJ, Argilés JM. The ubiquitin system: a role in disease? Med Res Rev 1997;17(2):139-61.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:11 +0330 on Wednesday January 10th 2018

.81 Phillips JC, Wriggers W, Li Z, Jonas A, Schulten K. Predicting the structure of apolipoprotein A-I in reconstituted high density lipoprotein disks. Biophysic J 1997;73:2337-46.
.91 Huang HL, Stasyk T, Morandell S, Dieplinger H, Falkensammer G, Griesmacher A, et al. Biomarker discovery in breast cancer serum using 2-D differential gel electrophoresis/ MALDI-TOF/TOF and data validation by routine clinical assays Electrophoresis 2006;27(8):1641-50.
.02 Kozak KR, Su F, Whitelegge JP, Faull K, Reddy S, Farias-Eisner R. Characterization of serum biomarkers for detection of early stage ovarian cancer. Proteomics 2005;5(17):4589-96.
.12 Ryu JW, Kim HJ, Lee YS, Myong NH, Hwang CH, Lee GS, et al. The proteomics approach to find biomarkers in gastric cancer. J Korean Med Sci 2003;18:505-9.
.22 Loo CK, Mitchell PB. A review of the efficacy of transcranial magnetic stimulation (TMS) treatment for depression, and current and future strategies to optimize efficacy. J Affect Disord 2005;88:255–67.
.32 Aare T, Dahl AA, Johansen JB, Kjonniksen I, Neckelman D. Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in depression: a review of the evidence. Nordic J Psychiatry 2003;57(3):227–32.
.42 Berman RM, Narasimhan M, Sanacora G, Miano AP, Hoffman RE, Hu XS, et al. A randomized clinical trial of repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of major depression. Biol Psychiatry 2000;47:332–37.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید