سال پژوهنده (مجلهچهاردهم ، شمارهمرداد پژوهشيو 3 ، پي دردانشگاه شهريور پي علوم 138869، پزشكي صفحات شهيد143 تا 146بهشتي) تاريختاريخ پذيرشدريافت مقالهمقاله:: 2715//37//13881387

بررسـي ارتباط گروه هاي خوني و بيماري ايسكميك قلبي در بيماران بستري شده در مراكز وابسته به دانشگاه علوم پزش كي شهيد بهشتي
دكتر رضا ميري1*، دكتر مريم آقا حسيني2، دكتر سيام ك فرزانه3

دانشيار، گروه بيماري هاي قلب و عروق، بيمارستان امام حسين(ع)، دانشـگاه علوم پزشـ كي شهيد بهشتـي
پزشك عمومي، بيمارستان كمالي، دانشگاه علوم پزشكي ايران
-9890205615

پزشك عمومي، دانشـگاه علوم پزشـ كي شهيد بهشتـي چكيده
سابقه و هدف: با توجه به شيوع بالا، روند رو به افزايش بيماري ايسكميك قلبي (IHD)، اهم يت مطالعات اتيولوژيك بيماريها و وجودبعضي گزارشها مبني بر نقش گروههاي خون ي در بروز بيمار يها و از جمله IHD، به منظور بررسي گروه هاي خوني در بيماران مبتلا به IHD و ساير عوامل خطر آنها، اين تحق يق در بيماران بستريشده در بيمارستانهاي آموزش ي- درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشـكي شهيد بهشتي انجام گرفت.
مواد و روشها: اين تحقيق توصيفي و مقطعي بر روي 1000 بيمار مبتلا بهIHD انجام شد. گروههاي خون ي آنهـا، مـشخص و عوامـلخطر ب يماري تع يين و ثبت گرديد. سپس، با استفاده از گزارشهاي اپيدميولوژيك موجود در رابطه با گروههـاي خـوني مـردم تهـران وايران، نقش گروههاي خون ي در اين سه جامعه و همينطور نقش عوامل خطر با بروز IHD با آزمون مجـذو ر كـاي مـورد قـضاوت آمـاري قرارگرفت.
يافتهها: 8/54% بيماران ، مرد و 9/9% در سنين كمتر از 45 سال و نماي سني بيماران 65 الي 75 سال بود. 2/47% بيماران مبـتلا بـهIHD با گروه خونيA ، فاقد عوامل خطر بودند ؛ در حالي كه در ساي ر گروه هاي خوني، حداكثر، 6/22% افراد، فاقد عوامل خطر بودند كـ ه مربوط به گروه خوني O بود . بيماراني كه دارا ي عوامل خطر مختلف بودند، ب يشتر در گروه خوني O (5/36%) قـرار داشـتند (05/0p<).
در جامعه عمومي تهران و ايران، شايعترين گروه خوني، از نوع O بود ؛ ولي در بيماران مبتلا به IHD، گروه خوني A بيشتر ديده شد.
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نتي جهگيري: به نظر ميرسد كه گروه خوني A با بروز IHD ن يز نقش داشته باشد. لازم است مطالعات تحقيقي بيشتر برا ي بررس ي ا ين رابطه انجام شوند.
واژگان كليدي: ايسكمي ميوكارد، آنتي ژن هاي گروه هاي خوني، سيستم گروه خوني ABO، عامل خطر، ريسكفاكتور
30867257

مقدمه1
بيماري ايسكميك قلب (IHD)، مهمتر ين عامل مرگ و مير درجوامع پيشرفته و در حال توسعه م يباشد (1). در آمر يكـ ا هـرساله 4/5 م يليون بيمار مبتلا به IHD تشخ يص داده ميشـود .
بر اساس تحق يقات انجامشده در امريكا، عامل اصـلي مـرگ درمردان بالا ي 35 سال و تمام افراد بالاي 45 سال ميباشد (2).
تصلب شرا يين (آترواسكروز) از بيماريهايي است كه در دورانشيرخوارگي به صورت رسـوب زيـ ر اندوتلــيوم عـروق شــروعميشود و ايـن رسـوب ابتـدا بـه صـــــ ورت خـطــي اســت

*نويسنده مسئول مكاتبات: دكتر رضا ميـري؛ تهـران، خيابـان آ يـتالـه مـدني، بيمارسـتان امـام حـسين (ع)، تلفـن: 77558081-021؛ پـست الكترونيـك:
[email protected]
(fatty streak) و بعـد از بلـوغ، بـه صـورت موضـعي و ايجـاد برجـستگي بـه داخـل عـروق خـود را نـشان مـي دهـد (1و2).
مهمترين عوامل خطر تـصلب شـرائين، بـالابودن فـشار خـون،ديابت قند ي، بالابودن سطح چربيهاي خـون، چـاقي، مـصرفدخانيات، سابقه خانوادگي تنگ ي زودرس عروق ميباشـند (3). اگر تمام عوامل خطر شناخته نشوند و نتوان اقـداماتي را بـراي از بين بردن اين عوامل اجرا كرد، بيماري با روند رو به افـزايش خود، مي تواند مرگ و مير بالايي را به دنبال داشته باشد (4).
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يكـي از اولويـت اهـ ي پـژوهش در ايـن مـورد، شـناخت سـاير فاكتورهاي خطر بروز بيـماري م يباشد و يكي از عوامل خطـر، نقش گروههاي خون ي است (5و6). با توجه به فقدان اطلاعـاتدر مورد نقـش گـروههـاي خـوني در بـروزIHD و نيـ ز وجـودگزارشهايي مبن ي بر نقش گروههاي خون ي در ابتلا به سـرطانپستان و پيشآگهي درمان اين بي مـاري (7)، همينطـور نقـشگروههاي خون ي در بيـماريهاي گوارشـي كه به تأييد رسـ يده است (2و3)، اين پژوهش به منظور بررسـي گـروه هـاي خـوني مبتلايان به IHD، در تعدادي از بيمارستانهاي تحت پوشـشدانشگاه علوم پزش كي شهيد بهشتي انجام گرفت.

مواد و روش ها
اين تحقيق به روش توصيفي و مقطعي انجام گرفت . با مراجعهبه مراكز آموزش ي- درمان ي لباف ينژاد، امام حـسين(ع)، لقمـان وشهيد مدرس (وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ش هيد بهشت ي)، كليه بيماراني كه با تشخيص قطع ي IHD بستري بودند، مـوردمطالعه قرار گرفتند. تشخيص قطع ي بيماري بر اسـاس علا يـم باليني، يافتههاي تشخيـصي از قبيـ لECG ، اكو كـارديوگرافي، تست ورزش، اسكن پرف يوژن م يوكارد و آنژيوگرافي كرونر انجامگرفت (1و 8).
در فرم اطلاعات مربوط به هر بيمار، سن، جنس، و عوامل خطر بيماري از قبيل بـالابودن فـشارخون، ديابـت، چـاقي، مـصرفدخانيات، بالا بودن چرب يهاي خون و سـابقه خـانوادگي تنگـي زودرس عروق، ثبت گرديد. گروه خـوني ABO نيـز از پرونـدهبيمـاران اسـتخراج و ثبـت شـد. اطلاعـات مربـوط بـه درصـد گروههاي خون ي افراد جامعه بر مبناي بررسي جامع شهر تهرانو نيز گروه هاي خوني جامعه ايران، از منـابع موجـود اسـتخراجگرديد (9و10). دادههاي فرم اطلاعات، استخراج و طبقه بنـدي شد و شيوع هر يك از گروههاي خون ي درIHD تع يين گرديـد. گروههاي خوني اين ب يماران با افراد جامعه شهر تهران و ايـ ران مقايسه گرديد . همچنين مواجهبودن هر فرد مبتلا بـهIHD بـاعوامل خطر اين بيماري، با آزمون مجذور كـاي مـورد قـضاوتآمـاري قـرار گرفـت. مقـدار p كمتـر از 05/0، معنـي دار تلقـي گرديد.

يافته ها
از بين 1000 بيمار مبتلا بـهIHD ، 548 نفـر (8/54%) مـرد و نفر 452 (2/45%) زن بودند و نسبت زن به مرد، 1 به 2/1 بود.
144/ دوماهنامه پژوهنده بررسي ارتباط گروه هاي خوني

9/9% بيم اران، در س ني ن كمت ر از 45 س ال ب وده و 9/27% بيماران، كمتر از 55 سال سـن داشـتند. نمـاي سـن ي آنهـا درگروه 75-65 سال ، به ميـ زان 2/30% بـود. توزيـ ع ب يمـاران بـر حسب گروههاي خون ي در نمودار 1 ارا يه شده و نشان م يدهـدكه ش ايعترين گروه خـوني، از نـوع گـروه خـوني O بـه ميـ زان 8/35% و همسطح آن، گروه خوني A ب ه ميزان 6/35% بـود. در مرحله سوم ، گروه خـوني B بـا 21% و ك متـرين آنهـا، AB بـه ميزان 6/7% بود. توزيع بيماران برحسب گروههاي خون ي و نيـ ز توزيع افراد جامعه تهران و ايران بر حسب گروههاي خـوني، در جدول 1 ارايه شده است و نشان مي دهد كه از نظر گروه خوني O، درصدها در سه گروه مشابه هـستند. در گـروه خـوني AB، افراد مبتلا به IHD كمتر از هر گروه خون ي در جامعه تهـران وايـران بودنـد و در گـروه خـوني B، همـين مـسئله بـا تفـاوت بيشتري ديده شد. فقط در گروه خوني A، بيمـاران مبـتلا بـهIHD، درصد بيشتري نسبت به افراد همگروه خود در جامعه راتشكيل داده اند. توزيع بيماران مورد بررسي بر حسب گروههاي خوني و به تف كيك داشتن عامل خطر IHD در جدول 2 ارا يـه شده است و نشان مي دهد كه در گروه هاي خوني B و AB بين افراد دارا ي عامل خطر و بدون عامل خطر تفاوتي وجود نداشته است؛ ول ي در بيماران با گروه خوني A و O، افراد داراي عوامل خطر ب يشتري بودند؛ و بر اين اساس، بين گروههاي خونيA وO نسبت به گروههاي خونيB وAB از لحاظ مواجهه با عاملخطر، تفاوت معنيدار آماري وجود دارد (05/0p<).

35.6
%
21.0
%
6.7
%
35.8
%
A
B
AB
O

35.6

%

21.0

%

6.7

%

35.8

%

Aقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید