پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) تاريخ دريافت مقاله: 18/6/87
سال چهاردهم، شماره خرداد2 ،و پيتير در پي 1388 68، صفحات 77 تا 81 تاريخ پذيرش مقاله: 11/3/88

مقايسه استانداردهاي اورژانس هاي بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي با شاخص هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دكتر معصومه محكم1*، دكتر علي اكبر سياري2، دكتر فريد ايمانزاده3، دكتر فهيمه عسگريان4، دكتر جواد غروبي5، دكتر بيژن حاتميان6، فاطمه عبداﷲ گرجي7

دانشيار، مركز تحقيقات عفوني اطفال و گروه كودكان- دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
استاد، گروه كودكان، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
دانشيار، گروه كودكان، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
متخصص كودكان، مركزتحقيقات عفوني اطفال، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
دانشيار، گروه جراحي كودكان، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
استاديار، گروه كودكان، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
-44179208855

كارشناس مدارك پزشكي، مركز توسعه پژوهش، بيمارستان كودكان مفيد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي چكيده
سابقه و هدف: بخشهاي اورژانس، از مهمترين و پر مخاطرهتري ن بخش هاي بيمارستان ها هـستند . امـروزه بـا تـرويج زنـدگ ي شـهر ي و ماشيني، و افزايش حوادث، اهميت بخشهاي اورژانس و كيفيت آنها بيش از گذشته مـورد توجـه قـرار گرقتـه اسـت. در ايـن مطالعـه،اورژانسهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، از نظر ساختار فيزيكي و انطباق با شاخصهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارزيابي شده اند.
مواد و روشها: اين مطالعه به صورت مقطعي در اسفندماه سال 1386 در اورژانس 7 بيمارستان تحت پوشـش دانـشگاه علـوم پزشـكي شهيد بهشتي انجام شد. پس از كسب مجوزها ي لازم ، يك نفر بازرس آگاه به نكات مندرج در چكليـست ، بـراي پرنمـودن پرسـشنامهانتخاب شد . در اين مطالعه ، از استانداردهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي تهيه چكليـست هـا اسـتفاده گرديـ د و 18 مورد ساختار فيزيكي، فضا ي ترياژ، اتاق معاينه و اقدامات اوليه، اتاق احيا، اتاق عمل سرپايي، ايستگاه پرستاري، اتـاق تحـت نظـر، اتـاقايزولاسيون و ساير موارد، تحت بررسي قرار گرفتند.
يافتهها: مهمترين مشكلات در ارتباط با ساختار فيزيكي، اتاق عمل سرپايي و اتاق ايزولاسيون بود و در اين ارتباط ، تنها سه مركز تمـامويژگي ها ي لازم را دارا بوده و امت ياز كامل را كسب نمودند. در مورد فضا ي ترياژ در 4 مركز امتي از كامل و در مابقي كمتر از حـد مـوردنياز بود. در ارتباط با شرايط اتاق معاينه و اتاق احيا در 5 مورد امتياز كامل بود . در مورد اتاق تحت نظر، تي شور، سرويسهاي بهداشت ي پرسنل و كاركنان، داروها، ايستگاه پرستار ي و عملكرد پرسنل و پزشكان، خوشبختانه در تمامي موارد امتيازات ك سبشده كامل بودنـد.
در ساير موارد اغلب بيمارستان ها از امتياز بالايي برخوردار بودند.
نتيجه گيري: شراي ط اورژانسهاي بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزش كي شهيد بهشتي گرچه در بعضي موارد امتيـاز بـالايي را در ارزشيابي به خود اختصاص داده اند، اما در مواردي نيز امتياز مناسبي نداشته و نيازمند اصلاحاتي هستند.
واژگان كليدي: ارزيابي، بخش اورژانس، استانداردهاي مرجع، بيمارستان دانشگاهي، مكانيزم هاي ارزيابي مراقبت سلامت

مقدمه1
بدون ش ك بخشهاي اورژا نـس از مهمتـرين، حـساستـر ين وپرمخاطره ترين بخـشهـاي بيمارسـتانهـا هـستند و پرسـنل

*نويسنده مسئول مكاتبات: دكتر معصومه محكم؛ تهران، خيابان شريعتي، روبـرويحسينيه ارشاد، بيمارستان كودكان مفيد- دانـشگاه علـوم پزشـكي شـهيد بهـشتي، مركـــز تحقيقـــات بيمـــاريهـــاي عفـــوني اطفـــال؛ پـــست الكترونيـــك :
زحمتكش اورژانسها اعم از پزشـك، پرسـتار، پرسـنل اداري وخدمات، روزانه در سراسر كشور جان بيماران متعددي را نجاتمي دهند. چرا كه اگر بيماري در لحظات اول و ابتدايي ورود بهبيمارسـتان بـه خـوبي درمـان و بررسـي نـشود، شـايد وجـود بخش هاي فـوق تخصـصي خ ي لـي پيـ شرفته نيـ ز در سـاعات وروزهاي بعد نتوانند در كمك به بيمار خ ي لـي مـؤثر باشـند. در
[email protected]
78/ دوماهنامه پژوهنده مقايسه استانداردهاي اورژانسهاي بيمارستان هاي تحت پوشش
مطالعه اي كه در سال 2007 در امريكا انجام شده اسـت ديـ ده شد كه ارز يابي اورژانس ها نه تنها بايد به صورت دوره اي صورت گيرد، بل كه بسته به ميزان اطلاعات و تجربه فرد بازرس، هر بارنتايج ارزش يابي متفاوت خواهد بـود (1). در مطالعـه اي كـ ه دردانشگاهYale (امريكا) در بخش اورژانس انجام شـد، مـشاهدهشده كه اقدامات انجام شده، دق يقاً متأ ثر از امكانـات موجـود دراورژانس است نه آنچه كه با يد انجام شود (2). غير از تجهيزات اورژانسها، فضا ي ف يزيكي و حتي طراح ي مح يط اورژانس نيـ ز در كيفي ت عملك رد و رض اي ت كاركن ان پزش كي و م ردم از خدمات ارايه شده بـسيار مهـم هـست (3). در سـال 2007 درسان ديه گو (امريكا) مطالعهاي در اورژانس هاي هندوستان انجام
ش د و نتيج ه گرفت ه ش د ك ه ب ا ص نعتي ش دن ش هرها و پ يـشرفت اهـ ي جديـد، درصـد مـرگ و م يـر ناشـي از ترومـا و بيماري هاي قلب ي رو به افزايش است و مهمتـرين عامـل، عـدمتجهيز اورژانس ها به تناسب افزايش نياز مي باشد (4). بخصوص اين مسئله امروزه در كشور ما بسيار مهم تر جلوه مي نمايد؛ چراكه بـه دلايـ ل متعـدد در معـرض بلا يـاي طب ي عـي، تـصادفاترانندگي و غير رانندگ ي هست يم. پس ارايه خدمات بهداشـتي- درماني در اورژانسها بـه دليـ ل شـرايط و موقعيـ ت خـاص، ازاهميت و يژه اي برخوردار است و بـه منظـور اطم ينـان از ارايـه خدمات مناسب، اثربخش و مـؤثر ، انجـام ارز يـابيهـاي دوره اي خدمات، كمك كننده خواهد بود. براي ارز يابي دقيق و كارا نيازبـه “اسـتاندارد” داريـم تـا بـا مقايـ سه كمـي وكيفـي كـار بـا استانداردها بتوان يم از چگونگي شرا يط موجـود، مطلـع و بـراي رفع مش كلات آن اقدام كنيم (5). بدين منظور درصدد بر آمديم تا به دنبال برگزاري كنگره اورژانسهاي كودكان در سـه سـالمتوالي و كسب تجرب يات متعدد در اين خـصوص و عنايـت بـهارتقاي كيفي اورژانسها، اورژانسهاي تحـت پوشـش دانـشگاهعل وم پزش كي ش هيد به شتي را از نظ ر س اختار فيزيك ي و شاخصهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارز يـابي نماييم.

مواد و روش ها
اين مطالعه به صورت مقطع ي در اسـفندماه سـال 1386 در 7 اورژانس بيمارستانهاي تحت پوشش دانـشگاه علـوم پزشـكيشهيد بهشت ي انجام شد. پس از كسب مجوزها ي لازم ، يك نفربازرس آگاه به نكات منـدرج در چـكليـست ، بـراي پرنمـودنپرسشنامه انتخاب شد. به منظور كاهش ضر يب خطا ، ناظر يك نفر بوده ، تعلق سازماني به ه يچكدام از بيمارستانها نداشـت وهر روز حضوراً به يك بيمارستان اعزام گرديده و چك ليـست را پر م ي نمود. اين مطالعه در يك محدوده مشخص زماني از طول روز و شرايط يكسان (روزهاي غ ير تعط يل) انجام شـد. در ايـ ن مطالع ه از اس تانداردهاي وزارت بهداش ت، درم ان و آم وزش پزشكي براي تهيه چكليست هـا اسـتفاده گرديـ د و 18 مـوردساختار ف يزيكي، فضا ي تر ياژ، اتاق معاينه و اقدامات اوليه، اتاقاحيا، اتاق عمل سرپايي، ايستگاه پرسـتاري، اتـاق تحـت نظـر،اتاق ايزولاسيون، تي شور، سرو يس بهداشت ي مراجع ين، سرو يس بهداشتي كاركنان، سا ير فضاها، نيروي انسان ي، پرونده بـاليني، داروهاي اورژانس، عملكرد، فـضاهاي آموزشـي و امـور رفـاهي همراهان بيمار تحت بررسـي قـرار گرفتنـد. ر يـ ز نكـ ات مـوردبررسي، به شرح زير بود:
در ارتباط با “ساختار فيزيكي “، نكات مورد بررسي عبـارتبودند از : امكان دسترسي سريع بيماران به بخش، وجود فضايمــستقل از ســاير بخــش هــا و درمانگــاه، وجــود در ورودياختصاصي، وجود در ورودي آمبـولانس، وجـود رمـپ صـندليچرخدار و برانكار، و وجـود مـسير ارتبـاطي مناسـب بـا سـاير بخش ها (در مجموع، 6 مورد)؛
در ارتباط با “فضاي تريـاژ”، نكـات مـورد بررسـي عبـارتبودند از : مناسببودن محل آن از نظر نزديكبـودن بـه وروديبخش، داشتن چشمانداز باز به فضاي انتظار بيماران، امكانـاتي چون خط تلفن داخلي (در مجموع، 3 مورد)؛
در ارتباط با “اتاق معاينه و اقـدامات اوليـه”، نكـات مـوردبررسي عبارت بودند از: محل اتاق معاينه، وسايل معاينه، درجه حرارت اتـاق، شـرايط بهداشـتي، تهويـه، نـور و سـاير شـرايطبهداشتي (در مجموع، 12 مورد)؛
در ارتباط با “اتاق احيا “، نكات مورد بررس ي عبـارت بودنـداز: در دسترسبودن، فـضاي كـافي، تجه يـزات، داروهـا، تخـتمناسب، تهو يه، نـور و تجهيـزات مـورد نظـر (در مجمـوع، 11 مورد)؛
در ارتباط با “اتـاق عمـل سـرپايي”، نكـات مـورد بررسـيعبارت بودنـد از: فـضاي مـستقل و مناسـب، ورودي مناسـب،تجهي زات لازم، رعايــت اص ول بهداشــتي در ك ف، ديوارهــا،پنجرههـا، سـينك و دفـع زبالـه، تهويـه، نـور و كليـه شـرايطاستريليزاسيون (در مجموع، 20 مورد)؛
در ارتباط با “ايستگاه پرستاري “، نكته مورد بررسي عبارت بود از: اشراف كامل ايستگاه به فضاهاي درماني
در ارتباط با “اتاق تحت نظر”، نكات مورد بررسـي عبـارتبودند از : فضاي مناسب ، تهويه، نور و رعايت نكات مهـم اصـولبهداشتي (در مجموع، 11 مورد)؛
در ارتباط با “اتاق ايزولاسيون “، نكات مورد بررسي عبـارتبودند از : فضاي م ناسب، رعايت اصول بهداشتي، تهويـه، نـور، و اصول ورود و خروج؛
در ارتباط با “تي شور “، نكات مورد بررسي عبارت بودند از: فضاي مستقل و غير مشترك ، تهويه مناسب، ارتفاع حداقل 30 سانتي متر از كف زمين، شير آب مستقل و كاشي كاري مناسب.
در ارتباط با “سرويس بهداشـتي مـراجعين و كاركنـان “، نكات مورد بررسي عبـارت بودنـد از: فـضاي مناسـب، رعايـتاصول بهداشتي، تهويه، پوشش ديوارها و كف.
همچنين بخشهاي اورژانس از نظر نيروي انساني، پرونـدههـا،داروها، عملكرد پزشكان و پرسنل، فعال يتهاي آموزشـي، امـوررفاهي و ايمني تحت بررسي و ارزيابي قرا ر گرفتنـد. اطلاعـاتمذكور در فرم هاي اطلاعاتي وارد و با استفاده از نرم افزارSPSS تجزيه و تحليل شد.

يافته ها
در ارتباط با ساختار فيزيكي، سه مركـ ز تمـام و ي ژگـي هـاي لازم را دارا بوده و امتياز كامل را كسب نمودنـد يعنـي تمـاميموارد بررسيشده، مورد تأييد بـوده و بـا اسـتانداردهاي وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي همخواني كامـل داشـته انـد .
در دو مركز، امتياز كسب شده، كمتر از 50% كل و در دو مركزديگر، بيش از 50% كل بود.
در مورد فضاي تر ياژ، در 4 مر كـ ز امت يـ از كامـل و در بقيـهمراكز، كمتر از حد مورد نياز بود.
در مورد شرايط اتاق معاينه و اتاق احيا، غ ير از دو مـورد درتمامي موارد امتي از كامل بود.
در مورد اتاق عمل سـرپايي، تنهـا يـك بيمارسـتان امتيـ از
100% را كسب نمود . دو مورد فاقد اتاق عمل سرپايي بودنـد وساير موارد ، داراي نقصهايي چون مناسب نبودن تهويه، نـور وشرايط دفع زباله بودند.
در مورد اتاق تحت نظر، تي شـور، سـرويس هـاي بهداشـتي پرسنل و كاركنان، داروها، ايستگاه پرستاري و عملكرد پرسـنلو پزشكان خوشبختانه در تمامي موارد امتيـ ازات كـسب شـدهكامل بودند.
در مورد اتاق ايزولاسيون، غ يـر از دو بيمارسـتان در مـابقي چنين فضايي وجود نداشته است.
در مورد نيروي انـساني، غيـ ر از يـك ب يمارسـتان در سـاير موارد امتي ازات كامل بود.
در ارتباط با پرونده هاي بال يني، در سه بيمارستان پرونده ها كامل نبودند.
شماره 2، پي در پي 68، خرداد و تير 1388 دكتر معصومه محكم و همكاران/ 79
در مــورد فعاليــت هــاي آموزشــي، عليــرغم انتظــار، دربيمارستانهاي با مراجعين بيشتر فعاليت هاي آموزشي بيشتر و سيستماتيك تري صورت ميگرفت.
در مورد امور رفاهي و ايمني مراجعهكنندگان، غ يـ ر از دومورد، در ساير موارد امتي ازات كامل بود.
مجموع امت يازات ك سبشده در اورژانس هـاي بيمارسـتانهـاي مورد بررسي در نمودار شماره 1 آورده شده اند.

نمودار 1- مقايسه رتبه بندي كل بيمارستان هاي تحت مطالعه

بحث
اين مطالعه بـه منظـور ارز يـابي اورژانـسهـاي تحـت پوشـشدانشگاه علوم پزشكي شه يد بهشت ي و با هدف ارتقاي كي فـي وكمي عمل كرد اورژانسها در سال 1386 انجام شد. همانطور كه از نتا يج مشخص است در كـل، اورژانـسهـا از كيفيـ ت بـسيار خوبي برخ وردار بودند و اشكالات عمدتاً جزئ ي نمود مـيكننـد .
در خ يلي از موارد، اش كالات مربوط به فضاهاي ف يزيكي موجـودبود كه به دلايل خاص غير قابل تغيير هـستند . مـثلاً در مـوردساختار ف يزيكي بيمارستانهـايي كـ ه امت يـ از كامـل نداشـتند، مهمترين مش كل، فضا ي ف يزيكي طولان ي بين اورژانسها وسا ير بخشها مثل داروخانه، راديولوژي، آزما يـ شگاه، اتـاق عمـل يـ ا بخش مراقبت هاي و يژه بود كـ ه در دسترسـي سـريع بـه ايـ ن بخشها، بيماران دچار مشكل مـ ي شـوند. فـضاي تر يـ اژ نيـ ز ازجمله موارد ي بود كه امت يازات بعـضي از مرا كـز، كمتـر از حـدمورد نياز بود و عمدتاً مش كل در اين مـورد ، محـصوربودن ايـ ن فضا و نداشتن ديد مناسب به محيط اورژانس بود. نكتـه ديگـرمورد توجه ، اتاق عمل سرپا يي بود كه در بعضي از بيمارستان ها چنين فضا يي در اورژانس تعبيه نشده است و تنها به اتاق عملبيمارستان اكتفا م ي شـود . يـك مـشكل اساسـي كـ ه در اغلـببيمارستانها به چشم م ي خورد، فقدان اتاق ايزولاسيون بود كه بسيار مهم و قابل توجـه اسـت. ملاحظـه مـي شـود كـ ه اغلـبمشكلات اصل ي، مربوط به ساختار فيزيكي هستند و در قسمتعملكرد، خوشبختانه كارآيي بس يار خوب و جامع م ي باشد. امـاتوجه به اين نكته لازم است كه نداشتن فضا و امكانات مناسبو است اندارد موجب اتـلاف انـرژي شـده ودر نهايـ ت از كـارآيي كيفي خواهد كاست.
هم انطور ك ه ق بلاً اش اره ش د، اي ن ارزش يابي ب ر اس اس استانداردهاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش كي انجام شد . در سال 1385 تحق يقي در دانـشگاه علـوم پزشـكياصفهان صورت گرفت كه استانداردها ي وزارت بهداشت، درمانو آموزش پزشكي را با استانداردهاي اصـول نظـام ايـزو 9001 ويرايش 2000 مقايسه نموده و نتيجه گرفته شد كه بسياري از بندهاي ايزو 9001 در اسـتانداردهاي اورژانـس مـصوب وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي وجود ندارد و در نتيجه ايـناستانداردها، ديد و نگرشي جامع نگر به كليه جوانـب سـازمان،فرآيندها و مديريت مطـابق بـا ايـزو نـدارد. محققـين مطالعـهفوقالذكر، ضرورت بازنگري در استانداردهاي اورژانـس مـصوبوزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي مطــابق بــا استانداردهاي ايزو را مطرح نمودند (6).
امروزه در كشورهاي پيشرفته اصرار بسيار در بهبودي شـرايط، كارآيي و عملكرد بخـش هـاي اورژانـس و تريـ اژ وجـود دارد ومطالعات متع ددي نيز در اين زمينه صورت گرفتـه اسـت؛ چـراكه مسجل شده است كه بهبود ي سرويس دهي بـه بيمـاران دراورژانس و ترياژ در كاهش مرگ و مير بيماران نقش به سـزايي دارد. Papouchado در سال 2001، مطالعهاي در انگلستان بـاهدف كاهش مرگ و مير بيماران قلب ي انجام داد كـ ه در آن، ازبيماران قلب ي قبل از رسيدن به بيمارستان در آمبـولانس نـوارقلـب گرفتـه مـي شـد و پـس از رؤيـت نـوار، از طريـق تلفـن هماهنگي با بيمارستان صورت گرفته و بيمار، بدون اتلاف وقت در بخش مورد نياز (اورژانس، قلب يا مراقبت هاي و يژه بيماران قلبي) بستري ميشد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه اين روشتأثير به سزايي در كاهش ميزان مرگ و مير اين بيماران داشتهاست (7).
در مطالعه ديگري كه در سال 2007 توسـطRamanujam درهندوستان انجام شد مشخص گرديد كه برا ي كـاهش مـرگ ومير بيماران به خصوص بيمـاران تـصادفي و قلبـي، بـه بهبـودشراي ط اورژانس ها و اصلاح كارآيي آنها نياز مي باشد (4).
در مطالعه ديگري كه در سـال 2003 در اسـتراليا انجـام شـدمشاهده نمودند كه غ ير از تجهيزات و كيفيت عمل كـ رد علمـي، حتي تغ يير ش كل ساختمان و دكوراسيون اورژانسهاي اطفـالنيز در رضايتمندي و بهبود ي بيماران بسي ار مؤثر هستند (3).
در ســال 2007 در امريكــا مجــدداً تــأثير شــرايط تريــاژ بــر پيش آگهي بيماران مطالعه شد و نتيجه گرفتنـد كـ ه بهبـودي
80/ دوماهنامه پژوهنده مقايسه استانداردهاي اورژانسهاي بيمارستان هاي تحت پوشش
شرايط ف يزيكي تر ياژ در بهبـودي پـيش آگهـي بيمـاران تـأثيربارزي داشته است (2).
غي ر از بهب ود امكان ات فيزيكــي و تجهيزات ي ك ه قطعــاً درپـيش آگهـي بيمـاران مـؤثر خواهـد بـود، لازم اسـت عملكـرد پزشكان و پرسنل نيز هر چندگاه ارزيـابي شـوند تـا مـشكلاتموجود، مورد شناسايي قرار گرفته و اصلاح شوند. در مطالعهاي كه در سـال 2007 در سـان فرانس يـسكو انجـام شـد مـشاهدهگرديد كه حدود 72% دسـتياران اورژانـس در افـرادي كـ ه بـاشكايات جزئ ي هم مراجعه ميكنند معا ينه ارگان هاي اصـلي راانجام م ي دهند و در بعضي از اين مـوارد ، بي مـاري هـاي مخفـ ي ديگري هم كشف شده اند. ولي در سـايرين در مـوارد شـكايات محيطي و جزئي، معا ينـات كامـل صـورت نگرفتـه اسـت. لـذاتوصيه نمودند كه در صورت وجود شـكايات جزئـ ي نيـ ز حتمـاً معاينات ارگان هاي حياتي انجام شود (8).
در هم ين راستا مطالعه ديگري در امريكا انجام شد و مـشخصنمود كه در صـورتي كـه پزشـكان اورژانـس در ارزيـابي اوليـهبيماران، بيشتر به معاينه باليني بيمـار و بررسـي علايـم خطـرتوجه نمايند، بهتر و سريعتر ميتوانند تصميمات لازم را بگيرندو در صورتي كه تنها بر اساس پروتكلهاي ديكتهشده، درمـانصورت گيرد، كمتر مي توان در شـرايط اورژانـسي بـه بيمـارانكمك كرد (8).
همانطور كه از نتايج مطالعات ذكرشده مشخص است، يكـي ازموضوعات مهم در تحقيقات با هدف بهبود پيشآگهي بيماران،مطالعه در شرايط اورژانسها م ي باشد و قطعاً در كـشورهاي درحال توسعه ، پرداختن به اين امر ميتواند كـ اهش بـارزي را درمرگ و مير بيماران نـشان دهـد. مطالعـات بيـ شتر در شـرايط اورژانسهاي بيمارستاني و سعي در رفع نواقص آنها، هـر چنـدهم كه ناچ يز باشـند، مـيتوانـد در رفـع مـشكلات بيمـاران وكاهش مرگ و مير آنها اثرات قابل توجهي داشته باشد.

نتيجه گيري
شرايط اورژانسهاي بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علومپزشكي شه يد بهشت ي، گرچه كه در بعضي موارد امتياز بـالايي را در ارزشيابي به خود اختصاص داده اند، امـا در مـواردي نيـ ز امتياز مناسبي نداشته و نيازمند اصلاحات ي هستند.

تشكر و قدرداني
از كليه مسئولان و پرسنل محترم اورژانسهاي تحـت پوشـشدانشگاه علوم پزشكي شه يد بهشتي كه در انجـام ايـ ن تحقيـ ق كمال همكاري را با ما داشتهاند، متشكريم.
شماره 2، پي در پي 68، خرداد و تير 1388 دكتر معصومه محكم و همكاران/ 81

REFERENCES

.1 Farmer KA, McGrath SP, Blike GT. An experimental architecture for observation of triage related decision making. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2007;2007:1774-7.
.2 Zocco J, Williams MJ, Longobucco DB. A systems analysis of obstetric triage. J Perinat Neonatal Nurs 2007;21(4):315-22.
.3 Judkins S. Paediatric emergency department design: Does it affect staff, patient and community satisfaction? Emerg Med (Fremantle, W.A.) 2003;15(1):63-7.
.4 Ramanujam P, Aschkenasy M. Identifying the need for pre-hospital and emergency care in the developing world: a case study in Chennai, India. J Assoc Physicians India 2007;55:491-5.
.5 Emergency standards book. Iranian Ministry of Health, Treatment and Medical Education Publications; 1387.
.6 Sahebzadeh M, Bagheban GhA, Comparison of Iranian Ministry of Health Standards for Emergency Room with ISO 9001 Standards. Health Info Manage 2006:3(2). (Full Text in Persian)
.7 Papouchado M, Cox H, Bailey J. Early experience with transmission of data from moving ambulances to improve the care of patients with myocardial infarction. J Telemed Telecare 2001;7 Suppl 1:27-8.
.8 Rodriguez RM, Phelps MA. An evaluation of the core physical exam in patients with minor peripheral chief complaints. Emerg Med J 2007;24(12):820-2.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید