پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)
سال چهاردهم، فروردين شمارهو 1، پي در ارديبهشتپي 67، 1388 صفحات 27 تا 30 تاريختاريخ پذيرشدريافت مقالهمقاله: : 14/27/1/11/13871387

بررسي فراواني باكتريمي در نوزادان بستري شده با علامت زردي
در بيمارستان شهداي تجريش
دكتر مينو فلاحي1*، دكتر مهتا فاطمه بصير1، دكتر مهدي احمدپور قاديكلايي1

استاديار، بخش نوزادان، بيمارستان شهداي تجريش، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
28288225776

كارورز، گروه كودكان، بيمارستان شهداي تجريش، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي چكيده
سابقه و هدف: زردي يكي از شايعترين مشكلات نوزادي است كه در صورت عدم توجه كافي، عوارض جبرانناپذيري به همراه خواهد داشـت. 60% نوزادان ترم و80% نوزادان نارس در هفته اول عمر دچار زردي ميشوند كه اغلب مـوارد، ناشـي از هيپربيليروبينمـي غيـر كونژوگـه و فيزيولوژيـكميباشد؛ اما ميتواند ناشي از حالات پاتولوژيكي همچون سپسيس نيز باشد. با توجه به فراوانـي زيـاد نـوزادان بـا علامـت زردي و شـك بـه وجـودباكتريمي و سپسيس در آنان و به منظور تعيين فراواني باكتريمي و نوع ميكروارگانيزم مسئول آن، اين تحقيق در مراجعين بـه بيمارسـتان شـهدايتجريش انجام شد.
مواد و روشها: اين پژوهش، از طريق مطالعه دادههاي موجود انجام شد. پرونده كليه نوزاداني كه با علامت زردي در بيمارستان بـستري شـدهانـد،مورد بررسي قرار گرفت. نوزادان با سن كمتر از28 روز و وزن هنگام تولد2500 گرم يا بيشتر، كه تنها علامت زردي داشتهاند، وارد مطالعه شـده ونوزادان با علايم سپسيس و زردي نوع مستقيم از مطالعه حذف شدند. كشت خون مثبت به عنوان سپسيس تلقي شده است.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يافته ها: در فاصله زماني سالهاي1381 الي1382، پرونده394 نوزاد با علامت زردي، در بيمارستان ثبت شده بود كه تعداد201 نفر از نـوزادا ن، داراي شرايط ورود به مطالعه بودند. براي153 نوزاد، كشت خـون انجـام شـده كـه در21 مـورد(%7/13)، وجـود بـاكتريمي تأييـد شـده بـود. در نمونهگيري مجدد از كشت خون،5 مورد كشت مثبت وجود داشته كه 2 مورد آنها در هر دو كشت يك بـاكتري كـشت شـده و در3 مـورد بعـدي،باكتريها م تفاوت بوده است. در بررسي از لحاظ سپسيس، در8/2% مـوارد،ESR بـالاتر از15، در6/0% مـوارد،CRP معـادل3+، در2/1% مـوارد،CRP معادل2+، و در6/3% موارد،CRP معادل1+ يافت شد و در6/94% موارد، نتيجه تـستCRP منفـي بـوده اسـت. ميـزان بيليـروبين در بـدوپذيرش در بيمارستان، در9/14% كمتر ازmg/dL 15 و در7/54% بين15 و20 و در4/30% بيش از20 ميليگرم بر دسيليتـر بـوده و در هنگـامترخيص، همگي بيليروبين كمتر ازmg/dL 10 داشتهاند. 4/97% نوزادان، زردي در هفته اول عمر داشتهاند. علت زردي در9/18% موارد، ناسازگاريABO و در4/8% موارد ناسازگاريRh و در4% كمبودG6PD و در7/68% علت زردي نامـشخص بـوده اسـت. كـشت ادرار بـا كيـسه ادرار در17% مثبت بوده، ولي در نمونه گيري سوپراپوبيك نمونه مثبت وجود نداشته است.
نتيجه گيري: به نظر ميرسد باكتريمي و سپسيس بدون هيچگونه علايم باليني(غير از زرديغير مستقيم ) در نوزادان بعيد اسـت كـه رخ بدهـد وبررسي از لحاظ سپسيس، غير از خونگيري بيمورد، تحميل هزينههاي اضافي و گاه اشتباهات تشخيصي، فوايد قابل توجهي به دنبال نخواهد داشت.
با اين حال و با توجه به اهميت موضوع، انجام بررسي هاي بيشتر در قالب مطالعات تكميلي جهت رسيدن به نتايج قطعي تر پيشنهاد مي شود.
واژگان كليدي: نوزاد، زردي، سپسيس، هايپربيليروبينمي
8539233213

مقدمه1
زردي يكي از شايعترين مشكلات دوران نوزادي ميباشـد كـهنيازمند توجه و مراقبتهاي پزشكي است. 60% نوزادان تـرم و80% نوازادان پره ترم در هفته اول دچار زردي ميشوند كه دراغلـب مـوارد ناشـي از هيپربيليروبينمـي غيركونژوگـه بـوده و ميتواند نشاندهنده يك وضعيت فيزيولوژيـك و گـذرا باشـد.

*نويسنده مسئول مكاتبات: دكتر مينو فلاحي؛ تهران ، ميدان تجـريش، خيابـانشـهرداري، بخـش نـوزادان، بيمارسـتان شـهداي تجـريش؛ پـست الكترونيـك:
[email protected]

حدود 3/4% از نوزادان، داراي سطحي از بيليروبين غيركونژوگههستند كه بستريكردن و فتوتراپي نوزادان را ضروري ميسازد (1). سپسيس نوزادي يكي از علل زرديهاي پاتولوژيك اسـت.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:13 +0330 on Wednesday January 10th 2018

اگرچه سپسيس نوزادي اغلب بـا افـزايش بيليـروبين كونژوگـههمراه است، ولي ميتواند سبب هيپربيليروبينمي غيركونژوگـهنيز بشود . سپسيس نوزادي با علايمـي نظيـر بـيحـالي، تـب،هيپوترمي، نخوردن شير، استفراغ و تـشنج همـراه اسـت و درنوزاداني كه دچار زردي و علايم سپسيس هـستند، بررسـي ازنظر سپسيس ضروري است (2). در اين ميان اين سؤال مطرحاست كه شيوع سپسيس در نوزاداني كه صرفاً دچار زردي بودهو هيچيك از علايم و نشانههاي سپسيس را نـدارد چـه ميـزاناست ؟ و آيا بررسي از لحاظ سپسيس در اين نوزادان ضـرورتدارد؟ اين تحقيق جهت پاسخ به اين سؤالات طراحـي و انجـامشده است.

مواد و روش ها
اين تحقيق با مطالعه دادههاي موجود انجام شد. پرونـده كليـهنوزاداني كه با شكايت زردي به بيمارستان مراجعـه و بـستريشدهاند مورد بررسي قرار گرفتـهانـد . جمعيـت تحـت مطالعـهعبارت است از نوزادان يك الي بيست و هشت روزهاي كـه بـهعلت زردي در طي سالهاي 1381 الي 1382 در بيمارسـتانشهداي تجريش بستري شدهانـد . معيارهـاي ورود بـه مطالعـهعبارت بود از: نوزادان ترم (با سن حاملگي بزرگتـر يـا مـساوي37 هفت ه) ب ا وزن براب ر ي ـا ب يش از 2500 گ رم ب ا هيپ ربيليروبينمي غيركونژوگه . معيارهاي خـروج از مطالعـه عبـارتب ود از: هيپربيليروبينم ي م ستقيم، وج ود ه ر گون ه ن شانهسپسيس در شرح حال يا معاينه. نمونههـاي مـورد نيـاز بـراياجراي مطالعه به صورت مستمر و بر اساس پروندههاي بـالينينوزادان بستريشده به دست آمد.
دادههاي مورد نياز عبارت بودند از: اطلاعات دموگرافيك نوزاد،سن شروع زردي، سـابقه خـانوادگي زردي در فرزنـدان قبلـيخانواده، كشت خون در دو نوبـت، تـست كامـل ادرار و كـشتادرار، بيليروبين بدو مراجعه و زمان تـرخيص، شـمارش كامـلسلولهاي خوني (CBC)، سرعت سديمانتاسيون اريتروسيتها (ESR) و پروتئين واكنشگـرCRP) C ). بـه منظـور تجزيـه وتحليل دادهها از نرم افزار SPSS نسخه 5/11 استفاده شد.

يافته ها
طي مدت بررسي، پرونده 394 نوزادي كه با شـكايت زردي دربيمارستان شهداي تجـريش بـستري بـودهانـد، مطالعـه شـد.
اطلاعات ثبتشده مربوط به 201 نوزاد، واجد شرايط ورود بـهمطالعه شناخ ته شدند . 3/36% از نوزادان، دختر و 7/63% آنان، پسر بودند . 2/53% نوزادان، حاصل زايمان اول بوده و از 8/46% باقيمانده، 34% موارد، سابقه زردي در خواهر يا بـرادر قبلـي راداشتند. ميزان بيليروبين افراد مورد بررسي بر حسب زمانهاي مورد مطالعه در جدول 1 ارايه شده اسـت. ايـن جـدول نـشانميدهد كه در بدو پـذيرش در بيمارسـتان، 30 نفـر (9/14%) بيليروبين كمتـر ازmg/dL 15، و موقـع تـرخيص، همـه آنهـا(100%) بيليروبين كمتر از mg/dL 10 داشتند.
28/ دوماهنامه پژوهنده بررسي فراواني باكتريمي در نوزادان

جدول 1- توزيع نوزادان با شكايت زردي بر حسب ميزان بيليروبين (mg/dL)، به تفكيك زمان بررسي
بيليروبين

بررسي

زمان

از

كمتر
10

15

10

20

15

25

20

30

25

جمع

بيليروبين

بررسي

زمان

از

كمتر

10

15قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید