بهمن و اسفن د ۱۳۸۷

بررسي مسمومي ت هاي منجر به فوت در كودكان مراجعه كننده
به بيمارستان لقمان ح كي م ط ي سال هاي ۱۳۷۵ الي۱۳۸۴
دكتر فريبا فرنقي ٭، دكتر ح سين حسنيان مقد م ، دكتر ترانه فقيهي لنگرودي ۳

چکي ده
سابقه و ه دف: مسموميت ها در كودكان يکي از اورژانس هاي مهم وخطرناک بـوده وحتـي مـي توانـد منجـر بـه فـوت گـردد.
به منظور تعي ين علل منجر به فوت ناشي از مسموميت ها در كودكان اين تحقيق در مراجعين به بيمارسـتان لقمـان حکـيم طـيسال هاي ۱۳۷۵الي ۱۳۸۴ انجام گرفت.
تاريخ دريافت مقاله ۱۳/۹/۸۶ تاريخ پذيرش مقاله ٢٢/٨/٨٧ پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي) سال سيزده م, شماره ۶ , پي در پي ۶۶ ، صفحات ۵۲۹ تا ۵۳۵
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مواد و روش ها: تحقيق با طراحي مطالعه داده هاي موجود صورت گرفت. پرونده کليه کودکان زير۱۲ سال که طي سـال هـايفوق به علت مسموميت به بيمارستان لقمان حکيم مراجعه نموده بودند، بررسي و موارد منجر به فوت تعيين گرديـد . خـصوصياتفردي و اپيدميولوژيک آن ها به عنوان عوامل مرتبط استخراج و در يک فرم اطلاعاتي ثبت گرديد. سپس داده هـا از طريـق آمـارتوصيفي ارايه گرديد.
يافته ها : طي مدت مورد بررسي۱۱۱۵۰ کودک مسموم به اين مرکز مراجعه و بستري شده بودند که تعـداد۳۷ مـورد (۳۳/۰%) منجر به فوت گرديد. ۱۲ کودک (۴/۳۲%) قبل از رسيدن به بيمارستان فوت كرده بودنــد. نسبت پسر بـه دختـر۲/۱ و ميـانگينسني بيماران۵/۳ ± ۳/۴سال بود و پيك سني بيماران ۴‐۱ سـال (۱/۵۹%) بود. كليه مسموميت ها اتفاقي بوده و ۸/۳۷% در فصل تابستان و شايع ترين راه مسموميت (۸۱%)خوراكي بود . از نظر فاصله مکاني ۲/۷۰% بيماران از اطراف تهـران يـا شهرسـتان هـاارجاع شده بودند که ۳۵% با فاصله زماني بيش تر از۶ ساعت بعد از مسموميت به اين مرکز رسيده بودند. مسموميت هاي منجـربه فوت عبارت بودند از: هيدروكربن ها ۲۷% و سپس مسموميتCO، قارچ هاي سمي و ترکيبات اوپيوم هر کدام۸/۱۰% ، سمومارگانوفسفره و بوتوليسم(با احتمال همراهي مسموميت با قرص برنج) هرکدام۸% و بخار جيوه۴/۵%، بلع اسيد و عقرب گزيـدگيهر يک ۷/۲% و ۵/۱۳% نيز ناشي از داروها بودند.
نتيجه گيري : مسموميت ها در کودکان مخصوصاﹰ مواد خطرناکي چون ترکيبات هيدروکربني، ترياک، سموم ارگانوفسفره نياز بـهدرمان سريع، صحيح و به موقع دارد. به علاوه مي بايست به فکر اقداماتي جهت پيشگيري باشيم.
واژگان کلي دي: مسموميت ، اطفال ، اپيدميولوژي ، ميزان مرگ و مير

مق دمه
اورژانس و بستري در بيمارستان گردد. فاجعه زماني است که کودکي در اثر مسموميت فوت کند. ميـزان مـرگ و ميـر وعوامل منـجر به فـوت ناشـي از مسـموميت ها در گزارشـات گروه سـني کودکـان، در معـرض آسـيب هـاي مختلـفمحيطي از جمله مسموميت ها مـي باشـ ند کـه مـي توانـدباعث اي جاد عارضه در کودک، نگرانـي والـدين، مراجعـه بـه

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مختلف متفاوتند. با توجه به برنامه هاي آموزشي متعـددي
كه بـراي شـناخت، درمـان و پيـشگيري از مـسموميت هـا طرح ريزي شده است، در طي ۳۰ سال گذشته مرگ و مير و موربيديتي ناشي از مسموميت ها كاهش يافته اسـت (۱) امــا هنــوز ميــزان مــرگ و ميــر نــسبت بــه تعــداد كلــي مسموميت ها در بررسي هاي مختلف از حـدود ۰۱/۰% (۲) تا ۱۱% (۳) گزارش مي شود.
در مورد علل شايع منجـر بـه فـوت در مـسموميت هـاي اطفال ني ز هيدروكربن ها، گاز منواكسيد كربن، داروها مانند
TCA، داروهاي قلبي عروقي، آسپرين و ساير NSAIDs، استامينوفن، تركيبات آهن، مواد مخدر و مـواد سـوزاننده و غيره ذکر مي شود (۲و۴). با توجه بـه اهميـت موضـوع و از آن جايي که تابلوي مسموميت ها در کودکان در مطالعـاتمختلف و در شرايط متفاوت زمـاني و مکاني يکسان نبوده و در حال تغييرند و عدم وجود بررسي کافي در ايـن زمينـه، اين تحقيق به منظور بررسي مسموميت هاي منجر به فوتدر اطفال ك م تر از ۱۲ سال مراجعه كننـده بـه بيمارسـتانلقمان حكي م تهران طي سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ طراحـي و اجرا گرديد.
مواد و روش ها
تحقيق با طراحي مطالعه داده هاي موجود صورت گرفت.
۱/۱/۱۳۷۵ لغايــت ۲۹/۱۲/۱۳۸۳ بــه علــت مــسموميت ساير شـه رستان ها (مانندرشـت ، ايـلام و اليگـودرز) اعـزام
شده بودند.
توزيع کودکان مسموم منجر به فوت بر حسب سال هـایمورد بررسي و به تفکيک عامل ايجاد مسموميت در جـدول۲ ارايه گرديده و نـشان مـي دهـد کـه مهـ م تـري ن عامـل مسموميت ترکيبـات هيـدروکربن (۱۰ نفـر ) و سـپس گـاز به بيمارستان لقمان حکي م (که تنها بيمارستان ارجـاعي و آموزشي مسموميت هاي کودکان در شهر تهران مي باشـد ) مراجعه نموده بودند، بررسي و موارد منجر به فـوت تعيـينگرديد. خصوصيات فردي و اپيدميولوژيک آن ها شامل سن، جـنس، محـل مـسموميت، تـاريخ مراجعـه، فاصـله زمـاني
مراجعه، نوع و نحوه مـسموميت و تـابلوي منجـر بـه فـوت منوکسيدکربن، ترکيبات اپيوم و قارچ سمي( هرکدام ۴ نفر)
پرونده کليه کودکـان زيـر ۱۲ سـال کـه در فاصـله زمـانيگرديد. ۸ مورد بـه علـت ابهامـاتي در پرونـده، بـه سـازمانپزشكي قانوني ارجاع شده بودند كه با مراجعه به آن سازماناطلاعات لازم استخراج گرديد.
يافته ها
طــي ســال هــاي مــورد بررســي ، ۱۱۱۵۰ کــودک بــامــسموميت شــديد کــه نيــاز بــه بــستري شــدن داشــتند به بيمارستان لقمان حکي م مراجعه کردند کـه ۳۷ مـورد از آن ها فوت کردند كه شيوع ۳۳/۰% را به نتيجه دا د. از ايـنتعداد ۲۰ مورد (۵۴%) پسر و ۱۷ مورد (۴۶%) دختر بودنـد.
۱۲ مورد (۴/۳۲%) از بيماران قبل از رسيدن به بيمارسـتانلقمان حكي م فوت كرده و ۲۵ مورد (۶/۶۷%) پس از بستريدر بخش فوت كرده بودند كه حدود نيمي از اين موارد نيـز
با فاصله زماني بيش تر از ۶ ساعت بـه ايـن مركـز مراجعـه كرده بودند.
از نظر توزيع سني بيماران همان گونه کـه در نمـودار ۱ نشان داده شده اسـت، حـدود ۶۰% بيمـاران ۱ تـا ۴ سـالهبودند و همان گونه که مشهود است بعـد از ۴ سـالگي ايـندرصد کاهش چشمگيري داشته است. ۱۴ مورد (٨/٣٧%) از مرگ ها در طول فصل تابستان اتفاق افتاده بـود. ١١ مـورد(٧/٢٩%) از بيماران سـاكن شـهر تهـران بـوده و ٢٦ مـورد
(٣/٧٠%) از شهر هـاي اطـراف تهـران ( شـامل اسلامـشهر،وراميـن، روده ـن، جاده سـاوه، شهريار ، كـرج و قـ م) و يـا
به عنوان عوامل مرتبط اسـتخراج و در يـک فـرم اطلاعـاتيثبت گرديد . سپس داده هـا از طريـق آمـار توصـيفي ارا يـه بود. به علاوه بيش ترين ميزان مـرگ هـا مربـوط بـه سـال
۱۳۷۶ بود.

كليــه مــوارد مــسموميت هــا اتفــاقي بــوده و مــورد ي از خودكشي يا جنايي نداشـتي م. در مـسموميت بـا اپيـوم در ٣ مورد، خانواده هـا به علت بـي قـراري يـا اسـهال بـه كـود ك

صفر

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

م
ك

از

تر

١
سال

١
تا

٤
سال

٥
تا

٨
سال

٩

تا

١٢
سال

۴
/
۱۶
۹
/
۱۸
۱
/
۵۹
۶
/
۵

صفر

۱۰قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید