تاريخ دريافت مقاله ۷/۷/۸۶ تاريخ تجديد نظر ۱۲/۳/۸۷ تاريخ پذيرش مقاله ٥/٩/٨٧ پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي)
سال سيزده م, شماره ۶ , پي در پي ۶۶ ، صفحات ۵۱۹ تا ۵۲۷
بهمن و اسفن د ۱۳۸۷

بررسي رابطه سبک وال ديني با رفتار اجتماعي به ويژه
مبتني بر احترام به قانون در کودکان
دکتر م س عود جان بزرگي ، ناهيد نوري ، سپيده راجزي اصفهاني ۳ ٭

چکي ده
سابقه و ه دف: نظر به تأثير سبک والديني بر رفتار اجتماعي کودکان و رفتار مبتني براحترام به قانون، پژوهش حاضـر بـا هـدفبررسي رابطه بين نوع سبک والديني و رفتار اجتماعي به ويژه رفتار مبتني براحترام به قـانون در کودکـان پـيش دبـستاني شـهرتهران انجام شده است.
مواد و روش ها: براي اين منظور تعداد ۳۹۴ نفر از کودکان۶ ساله پيش دبستاني که در مهدهاي کودک مـشغول بـه تحـصيل
بودند ب ه همراه مادرانشان به روش تصادفي خوشه اي در سطح شهر تهـران انتخـاب شـدند. رفتـار اجتمـاعي کودکـان بـه کمـک چک ليست مشاهده رفتار اجتماعي کودکان توسط مربيان، و سبک والديني مادران به روش پرسش نامه اي مورد سنجش قرار گرفتند. داده هاي به دست آمده با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون ،مجذور کای ، خطر نـسبي (RR) وخطـرمنتسب (AR) تحليل شدند.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يافته ها : بين سبک والديني مقتدرانه و رفتار اجتماعي کودکان همبستگي مثبت و معنادار و بين سبک والديني سخت گيرانـه وسهل گيرانه و رفتار اجتماعي کودکان همبستگي منفي و معنادار ديده شد . در تمامي زير مقياس هـاي مـورد سـنجش از جملـهاحترام به قانون نيز همين رابطه مشاهده شد.
نتيجه گيري : در خانواده هاي تهراني سبک والديني مي تواند تأثير بسيار نافذي بر رفتار اجتماعي کودکان داشـته باشـد و بـرايدروني کردن رفتارهاي اجتماعي مثبت به ويژه رفتار مبتن ي براحترام به قانون، فرهنگ سازي سبک والـديني مقتدرانـه از اهميـتبرجسته اي برخوردار است.
واژگان کلي دي: سبک والديني ، رفتار اجتماعي ، احترام به قانون ، کودکان پيش دبستاني

مق دمه
يکي از نگراني ها و دغدغه هاي جامعـه ي کنـوني، مـسأله رفتار نا بهنجـار اجتمـاعي کودکـان و از جملـه رفتـار عـدماحترام به قـانون اسـت. فراوانـ ي رو بـه تزايـد آسـيب هـاياجتماعي، مقولـه اي اسـت کـه ذهـن طراحـان فرهنگـي واجتماعي کشور را به خـود مـشغول کـرده و در سـال هـاياخيـر حتـي موجـب تحـولات سـاختاري در سـازمان هـاي مربوطه شده است (١). نرسيدن کودکان به سطح مطلوبي از خــود پيــروي (Autonomy) در دوران نوجــواني، درونــي نشدن قواعد قابل قبول و عدم شکل گيري احساس گناه درآن ها که در نتيجه اشکال در اجتماعي شدن و رشد اخلاقي کودکان در دوران رشد پيش عملياتي و عمليـات عينـي رخمي دهد از جمله عواملي هستند که موجب تداوم رفتارهاينابهنجار اجتماعي مي شوند(٢و٣). اما اگر همه عوامل مـؤثر بر آن با گرايش بـه پـيش گيـري از جـراي م و آسـيب هـاياجتماعي شناخته نشوند موجب عـدم درمـان و تـداوم ايـنرفتار نابهجار اجتماعي در کودکـان شـده و تـداوم آن را تـا
يادگيري، تقويت رفتـار و فنـون انـضباطي کـه آن هـا يـاد مادرانشان انتخاب شدند که نهايتـاﹰ گـروه پـژوهش حاضـر را
ديگر انواع بزهکاري هاي شـديد اجتمـاعي بـه دنبـال دارد (٤و٥). يکي از عواملي که اخيراﹰ گزارش شده که مـي توانـدمؤثر باشد بحث سبک والديني و يا رفتار پدر و مادر نـسبتبه فرزندانش است (٦و٧). بـاور والـدين در مـورد چگـونگي
مواد و روش ها
پژوهش حاضر با طراحي ه م گروهي تاريخي انجام گرفـت.
جامعه ي آماري شامل کليه ي کودکان ۶ ساله اي است کـهدر مهدهاي کودک شهر تهران مشغول به تحصيل بـوده انـد.
گروه نمونه شامل ۳۹۴ نفر کـودک( ۱۹۴دختـر و۲۰۰پـسر ) مي باشد که به کمک روش نمونه گيري تـصادفي خوشـه ايانتخاب شده بودند. پس از تقسي م شهر تهران به ۵ منطقه يجغرافيايي بزرگ (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز)، از هـرمنطقه ۵ مهد کودک به طور تصادفي انتخـاب و از هـر مهـدبين ۱۰تا ۱۵ کودک عادي ۶ ساله به طور تصادفي به همـراه
مي گيرند را تحت تأثير قرار مي دهد و سبک هاي مختلفي
را بــراي کودکــان از جملــه ســبک والــديني ســخت گيــر (Authoritarian)، مقتدر (Athoratative) و سهل گير (Permissive) ايجــاد مــي کننــد (٨). ســبک والــديني سخت گير براساس سطح خواسته بالا و ميـزان پاسـخگوييپايين، سبک والديني مقتدرانه بر اساس توقع بـالا و پاسـخ
چنـين والـ ديني در مقايـسه بـا کودکـان و نوجوانـان ديگـر، • چک لي ـس ت م ـشاه ده ي رفتاراجتم ـاعي کودک ـان
دهندگي بـالا (صـميميت، گفتگوي آزاد و احتـرام) و سـبکوالديني سهل گير براساس ک م توقعي و پاسخ دهندگي بـالا(صميميت و توجه) مشخص مـي شـود (۹و۱۰). مـسؤوليت متقابــل در ســبک مقتدرانــه، تحــول نمــو يــافتگي روانــي‐ اجتماعي را تسهيل مي کند و موجب مي شـود کـه فرزنـدانتـشکيل دادنـ د. مـادران همـه کودکـان در جريـان پـژوهش قرارگرفته و از شرکت در اين برنامه رضايت داشتند. مـادرانيکه براي تکميل پرسش نامه رفتار والديني همکاري نکـرده ويـا در موعـد مقررپرسـش نامـه را تحويـل ندادنـد از جريـان مطالعه حذف شدند. همه ي کودکان گـروه نمونـه حـداقل ۵ ماه به طور مداوم آموزش هاي مهد کودک را گذرانده بودند.
گروه مورد اول سبک والديني سـخت گيـر و گـروه مـورددوم سبک والديني سهل گير و گروه شـاهد سـبک والـديني
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مقتدر مـي باشـد. رفتارهـاي اجتمـاعي کودکـان بـه کمـک چک ليست مشاهده رفتار اجتماعي کودکـان و سـبک هـايوالديني به کمک پرسش نامه سبک والديني گردآوري شدند.
بـه صـلاحيت اجتمـاعي و شـناختي، آرمـان هـا، صـلاحيت روانشناختي و رفتارهاي بهتري دست يابند (۱۱).
با توجه بـه شـيوع رفتارهـاي نابهنجـار اجتمـاعي از جملـه بـي احترامـي بـه قـانون و رونـ د روبـه افـزايش آن و عـوارض شناخته شده و اهميت اتيولوژيک آن ها ، در اين مطالعه کـه در مهدهاي پيش دبستاني شهر تهران انجام گشته، گـروه والـدينسخت گير به عنوان گروه اول مورد و گروه والدين سـهل گيـربه عنو ان گروه دوم مورد و گروه والدين مقتدر به عنـوان گـروهشاهد مورد بررسي قرار گرفته اند.
(Children pro-social behavior checklist): شامل ۱۰۴ س ؤال است که مربياني که حـداقل يـک مـاهکودکان را تحت آموزش روزانه قـرار داده و بـا ويژگـي هـايکودکان آشنايي داشـته انـد، آن را دربـاره کودکـان تکميـل کرده اند . تمـامي مربيـان بـراي تکميـل ايـن فـرم، آمـوزش ديـده انـد و از روش اسـتاندارد بـراي پاسـخ گـويي اسـتفاده کرده اند . ايـن چـک ليـست کـه توسـط محقـق و همکـارانپژوهـشي تهي ه گردي ده داراي ي ک نمـره کل ي اس ت ک ه نمره رفتار اجتماعي کودکانرا مشخص مي کنـد و داراي ده
زير مقياس به طور تصادفي در کل مقياس پراکنده شده اسـت.
براي محاسبه روايي صوري و محتـوايي ايـن مقيـاس از ۵ نفـرکارشناس ارشد به بالاي رشته ي روان شناسي استفاده شـد و پس از حـذف و اضـافه و تغييـر سـؤال هـا، متناسـب بـا نظـرکارشناسان آزمون از نظرضريب قابليت اعتماد همساني درونـيمورد بررسي قرار گرفت و با ضريب آلفاي کرونباخ معادل ۹۴/۰ با روش دو نيمه کردن( همبستگي دو نيمه۸۲/۰) و با ضـريباعتبـار بـا روش گـوتمن (۹۰/۰) مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

همبستگي تک تک زير مقياس ها بـا کـل مقيـاس نيـز مـوردمحاسبه قرار گرفـت (جـدول ۱). ايـن پرسـش نامـه براسـاستوصيف مؤلفه هاي اخلاقي و فرا اخلاقي کودکان (۳) تهيه شد.
• پرسش نامه سبک وال ديني
متناسب با فرهنگ ايراني براساس شاخص هـاي بامرينـد
تعــديل مــواد بــا محاســبه ضــريب اعتبــار مــورد اســتفاده ارايه شده است، که نـشان مـي دهـد همـدلي تنهـا در ٥/٢٢
زيــر مقيــاس شــامل جهــت گيــري اجتمــاعي، همــدلي، گزينه اي (به سبک ليکرت) بوده که مربيان يا مادران بر اساس خود مهارگري، رفتار اخلاقـي، حرمـت خـود، اطاعـت پـذيري، نقطه نظر خود درباره ي هر يک از مواد پرسـش نامـه از کـاملاﹰقاطعيت يا جرأت ورزي، رفتار پرخاشگرانه، تمايل به مـشارکت مخالفم تا کاملاﹰ موافقم پاسخ داده اند. داده ها بعد از کدگذارياجتمـاعي و احتـرام بـه قـانون مـي باشـند. سـؤال هـاي هـر و ورود بـه کـامپيوتر بـا نـرم افـزارSSPS 13 مـورد ارزيـابي
(۱۹۷۸) (۷) توسط محقق و همکاران تهيه شـده و داراي ۵۷ ماده است . اين پرسش نامه نيز همانند پرسش نامه بند پيش ابتدا از نظر روايي مورد بررسي قـرار گرفتـه پـس از حـذف وقرار گرفته اند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات علاوه بر توصـيفداده هاي آماري از روش ضـريب همبـستگي اسـتفاده شـده وسپس براي داده هايي کـه از همبـستگي معنـاداري برخـورداربودند از روش مجذور کـای ، خطـر نـسبي (Relative risk)، خطر منتسب (Atributive risk) استفاده شد.
يافته ها
جدول ۱ اعتبار و همبستگي زير مقياس هاي چک ليـست
رفتــار اجتمــاعي کــودک را نــشان مــي دهــد . ايــن جــدول نشان دهنده ميانگين ضرايب اعتبـار متناسـب و همبـستگيبالاي زير مقياس ها با نمره کلي مقياس اسـت کـه بـا توجـه به آن مقياس هايي که همبستگي و ضريب اعتبـار پايـاني بـا
نم ره ي ک ل داش تند ح ذف گ شته و مقي اس ه ايي ک ه همبستگي و ضريب اعتبار بالايي با نمره ي کل داشتند موردتحليل و تفسير قرار گرفتند.
ارتباط سبک والديني با رفتارهاري اجتمـاعي در جـدول ٢
قرار گرفت . ضريب قابليت اعتماد همـساني درونـي از طريـقمحاسبه آلفاي کرونباخ براي اين ابـزار معـادل ۹۶/. محاسـبهشده است . هدف اين پرسش نامـه سـنجش نگـرش والـدينينسبت به روش هاي مختلف تربيت کودکان است و در نهايتدر سه زير مقياس مختلف (نگرش سخت گيرانه، سهل گيرانه و مقتدارنه ) نسبت به سبک والديني و تربيت کودکان نمره رابه افراد اختصاص مي دهد.
مقتدرانه نسبت بـه والـدين بـدون سـبک مقتدرانـه کـ م تـر سخت گيرانه نسبت به والـدين بـدون سـبک سـخت گيرانـه
عدم جهت گيري اجتماعي فرزندان در والـدين داراي سـبک به والدي ن بدون سبک سخت گيرانه کمي بيش تر مـي باشـدمقتدرانه نسبت بـه والـدين بـدون سـبک مقتدرانـه کـ م تـر (١=RR) و خطر منتسب به رفتار غير سخت گيرانـه والـدين
اين پرسش نامه در اختيـار والـدين قـرار داده شـده (تعـدادپرسش نامه توزيع شده:۴۱۰) و پس از ۳۳ روز نهايتـاﹰ تحويـلگرفته شده است (تعداد پرسش نامـه تحويـل گرفتـه شـده درموعد مقـرر:۳۹۴). هـر دو پرسـش نامـه داراي پاسـخ نامـه ۵ درصد از فرزندان والديني کـه سـبک مقتدرانـه نداشـته انـدوجود دارد در حالي که همـدلي در ٦/٤١ درصـد از فرزنـدانوالديني که سبک مقتدرانه داشته انـد بـه چـش م مـي خـورد (٠٠١/٠P<). بنابراين عدم همدلي فرزندان در والـدين دارايسبک مقتدرانه نسبت به والدين بدون سبک مقتدرانه ک م تـر مي باشـد (٨/١=RR) و خطـر منتـسب بـه رفتـار مقتدرانـهوالـدين بـراي بـروز عـدم همـدلي ٨/١ اسـت . جهـت گيـرياجتم اعي در ٦/٣٣ درص د از فرزن دان وال ديني ک ه س بکمقتدرانه نداشته اند، وجود دارد. در حالي کـه جهـت گيـرياجتم اعي در ٦/٤٢ درص د از فرزن دان وال ديني ک ه س بکمقتدرانه داشته اند به چش م مي خورد (٠٠١/٠P<). بنابـراين مي باشدو خطر منتسب به رفتار مقتدرانه والدين براي بـروزعدم جهـت گيـري اجتمـاعي ٢/١ اسـت (٢/١=AR). رفتـاراخلاقــي در ٣/٢٠ درصــد از فرزنــدان والــديني کــه ســبکمقتدرانه نداشته اند وجود دارد، در حالي که رفتار اخلاقي در٥/٤٥ درصد از فرزندان والديني که سبک مقتدرانه داشته اندبه چش م مي خورد (٠٠١/٠P<). بنابراين عدم رفتـار اخلاقـي فرزندان در والدين داراي سبک مقتدرانـه نـسبت بـه والـدينبدون سبک مقتدرانه ک م تر مي باشد و خطر منتسب به رفتار مقتدرانه والدين بـراي بـروز عـدم رفتـار اخلاقـي ٢/٢ اسـت (٢/٢=AR). احت رام ب ه ق انون در ١/٣٢ درص د از فرزن دان والديني که سبک مقتدرانه نداشته اند وجـود دارد، در حـالي که احترام به قانون در ٤/٥٠ درصد از فرزنـدان والـديني کـهسبک مقتدرانه داشته اند به چش م مـي خـورد (٠٠١/٠P<). بنابر اين عدم احترام به قانون فرزندان در والدين داراي سبک براي بروز عدم همدلي است (١=AR). جهت گيري اجتماعيدر ٢/٤٢ درصد از فرزنـدان والـديني کـه سـبک سـختگيرانهنداشته اند وجود دارد در حالي که جهت گيري اجتمـاعي در٨/٣٥ درصد از فرزنـدان والـديني کـه سـبک سـخت گيرانـهداشته اند به چش م مي خـورد (٠٠٦/٠P<). بنـابر ايـن عـدمجهــت گيــري اجتمــاعي فرزنــدان در والــدين داراي ســبک سخت گيرانه نسبت به والـدين بـدون سـبک سـخت گيرانـهبيش تر مي باشد و خطر منتسب به رفتـار غيـر سـختگيرانهوالدين براي بـروز عـدم جهـت گيـري اجتمـاعي ٢/١ اسـت
(٢/١=AR). رفتار اخلاقي در ٣/٤١ درصد از فرزندان والديني
که سبک سخت گيرانه نداشته اند وجود دارد، در حـالي کـهرفتار اخلاقي در ٨/٢٣ درصد از فرزندان والـديني کـه سـبکسخت گيرانه داشته اند بـه چـش م مـي خـورد (٠٠١/٠P<).
بنابر اين عدم رفتار اخلاقي فرزندا ن در والـدين داراي سـبک
مي باشد و خطر منتسب به رفتار مقتدرانه والدين براي بـروزعدم احترام به قانون ٥/١ است (٥/١=AR). خـود مهـارگري در ٩/٢٩ درص د از فرزنــدان والــديني کــه ســبک مقتدرانــهنداشته اند وجود دارد، در حالي که خـود مهـارگري در ١/٢٩ درصد از فرزندان والديني که سبک مقتدرانه داشـته انـد بـهچش م مي خورد (٠٠١/٠P<). بنابر اين عدم خـود مهـارگريفرزندان در والدين داراي سبک مقتدرانـه نـسبت بـه والـدينبدون سبک مقتدرانه ک م تـر مـي باشـد(٨/١=RR) و خطـرمنتــسب بــه رفتــار مقتدرانــه والــدين بــراي بــروز عــدمخودمهارگري ٩٧/٠ است (٩٧/٠=AR).
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

همــدلي در ٣٠ درصــد از فرزنــدان والــديني کــه ســبک سخت گيرانه نداشته اند وجود دارد، در حالي که عدم همدلي در ٧/٢٩ درصد از فرزنـدان والـديني کـه سـبک سـختگيرانهداشته اند به چـش م مـي خـورد (٠٣/٠P<). بنـابر ايـن عـدمهمدلي فرزندان در والدين داراي سبک سخت گيرانه نـسبتبيش تر مي باشد و خطر منتسب به رفتار غير سخت گيرانه والدين براي بروز عدم رفتار اخلاقـي ٧/١ اسـت (٧/١=AR). احترام به قانون در ٦/٥٤ درصد از فرزندان والديني که سبکسخت گيرانه نداشته اند وجود دارد، درحالي کـه احتـرام بـهقــانون در ٨/٢٩ درصــد از فرزنــدان والــديني کــه ســبک سخت گيرانه داشته اند بـه چـش م مـي خـورد (٠٠٣/٠P<).
بنابراين عدم احترام به قانون فرزندان در والدين داراي سبک سخت گيرانه نسبت به والـدين بـدون سـبک سـخت گيرانـه کـ م تـر مـي باشـد (٨/١=AR) و خطـر منتـسب بـه رفتـار غيرسخت گيرانه والدين براي بروز عدم احترام به قـانون ٨/١ است. خودمهـارگري در ٤٢ درصـد از فرزنـدان والـديني کـهسبک سخت گيرانـه نداشـته انـد وجـود دارد، در حـالي کـه خود مهارگري در ٩/٢٠ درصد از فرزندان والديني که سـبکسخت گيرانه داشته اند بـه چـش م مـي خـورد (٠٠١/٠P<).
بنابراين عـدم خود مهارگري فرزندان دروالدين داراي سبـکسخت گيرانـه نـسبت بـه والـدين بـدون سـبک سـختگيرانه بيش تر مي باشد و خطر منتسب به رفتـار غيـر سـختگيرانهوالدين براي بروز عدم خودمهارگري ٢ است (٢=AR).
٨/٢٢ درص د از فرزن ـدان والــديني ک ه ســبک س هل گيرانــه (٢/١=AR). احترام به قانون در ٥٧ درصد از فرزندان والـديني
همدلي تنها در ٥/٣٧ درصد از فرزندان والـديني کـه سـبکسهل گيرانه نداشته اند وجـود دارد، در حـالي کـه همـدلي درکـه سـبک سـهل گيرانـه داشـته انـ د بـه چـشم مـي خـورد
(٠٠١/٠P<). بنابر اين عدم رفتار اخلاقي فرزنـدان در والـدينداراي سـبک سـهل گيرانـه نـسبت بـه والـدين بـدون سـبک سهل گيرانه بـيش تـر مـي باشـد و خطـر منتـسب بـه رفتـارغيرسهل گيرانه والدين براي بروز عدم رفتار اخلاقي ٢/١ اسـت
داشته اند به چـشم مـي خـورد (٠٠١/٠P<). بنـابر ايـن عـدم
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

همدلي فرزندان در والدين داراي سـبک سـهل گيرانـه نـسبت به والدين بدون سبک سهل گيرانهبيش تر مي باشـدو خطـرمنتسب به رفتار غيرسهل گيرانه والدين براي بروز عدم همدلي٦/١ است (٦/١=AR). جهت گيري اجتماعي در ٣٦ درصـد ازفرزندان والديني که سبک سهل گيرانه نداشته اند وجـود دارد، در حالي که جهت گيري اجتماعي در ٣/٤٠ درصد از فرزنـدانوالديني که سبک سهل گيرانه داشته اند به چشم مـي خـورد.
تقريب ﹰا يکــسان مــي باشــد و خط ر منتــسب بــه رفتــار غيــر داشته اند بـه چـشم مـي خـورد (٠١/٠P<). بنـابر ايـن عـدم
بنابر اين عدم جهت گيري اجتماعي فرزندان در والـدين دارايسبک سهل گيرانه نس بت به والدين بدون سبک سـهل گيـران که سبک سهل گيرانه نداشـته انـد وجـود دارد، در حـالي کـهاحترام به قانون در ٤/٢٩ درصد از فرزندان والديني کـه سـبکسهل گيرانـه داشـته انـد بـه چـشم مـي خـورد (٠٠٨/٠P<).
بنابر اين عدم احترام به قانون در فرزندان والدين داراي سـبک
سهل گيرانه نسبت به والدين بدون سبک سهل گيرانه بيش تر مي باشد و خطر منتسب به رفتار غيرسهل گيرانه والدين بـرايبــروز عــدم احتــرام بــه قــانون ٩٣/١ اســت (٩٣/١=AR).
خودمهارگري در ٨/٣٧ د رصد از فرزنـدان والـديني کـه سـبکسهل گيرانه نداشته اند وجود دارد در حالي کـه خودمهـارگريدر ٨/٢٢ درصد از فرزندان والـديني کـه سـبک سـهل گيرانـه
سهل گيرانه والدين براي بـروز عـدم جهـت گيـري اجتمـاعي٨٩/٠ اس ت (٨٩/٠=AR). رفتـار اخلاق ي در ٩/٣٣ درص د از فرزندان والديني که سبک سهل گيرانه نداشته اند وجـود دارد، در حالي که رفتار اخلاقي در ٥/٢٧ درصد از فرزنـدان والـدينيخود مهارگري فرزندان در والـدين داراي سـبک سـهل گيرانـهنسبت به والدين بدون سبک سهل گيرانه بيش تر مي باشـدو خطر منتسب به رفتار غيرسهل گيرانه والدين براي بـروز عـدمخودمهارگري ٦/١ است (٦/١=AR).
جدول ۱ ‐ ضري ب آلفاي کرونباخ و ه مب ستگي زير مقيا س هاي رفتار اجتماعي کودکان
تع داد موارد ضري ب آلفاي کرونباخ همبستگي با ک ل آزمون زير مقياس هاي رفتار اجتماعي
۲۱ ۰/۷۸۳ ٭٭ ۸۳۴/۰ هم دلي ها
۲۱ ۰/۸۴۲ ٭٭ ۴۴۳/۰ جه ت گيري,اجتماعي
۱۰ ۰/۷۸۰ ٭٭ ۸۳۳/۰ رفتار اخلاقي
۹ ۰/۷۴۷ ٭٭ ۷۸۲/۰ خود مهارگري
۸ ۰/۷۲۹ ٭٭ ۵۰۳/۰ حرم ت خود
۵ ۰/۶۱۵ ٭٭ ۷۲۵/۰ اطاع ت پ ذيري
۵ ۰/۴۳ ٭٭ ۷۴۹/۰ جرات ورزي
۶ ۰/۷۰۷ ٭٭ ۸۱۶/۰ احترام به قانون
۵ ۰/۴۸۵ ٭ ۰۷۸/۰ پرخاشگري
۵ ۰/۴۶۱ ٭٭ ۶۲۱/۰ تماي ل به مشارک ت
٭ سطح ۰۰۱/۰P < ٭٭ سطح ۰۵/۰P <
جدول ۲ ‐ بررسي ارتباط متقاب ل سبک والديني و رفتارهاي اجتماعي
مهارگري

خود

قانون

به

احترام

اخلاقي

رفتار

اجتماعي

گيري

جه ت

هم دلي

رفتارها

مهارگري

خود

قانونقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید