تاريخ دريافت مقاله ۲۰/۵/۸۷ تاريخ پذيرش مقاله ٨/٧/٨٧ پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي)
سال سيزده م, شماره ۶ , پي در پي ۶۶ ، صفحات ۵۰۱ تا ۵۰۴
بهمن و اسفن د ۱۳۸۷

مقايسه سطح سرمي روي در بيماران مبتلا به آكنه ولگاريس و افراد سال م
۴ ۳ ۲ ۱
دكتر سهيلا نصيري ٭، دكتر فريبا قل مكار پور ، دكتر مري م يوسفي ، دكتر افشين صديقها

چکي ده
سابقه و ه دف: آکنه ولگاريس شايع ترين اختلال واحد پيلوسباسه است که ميتواند سبب ايجـاد نـاتواني قابـل ملاحظـه روانـيگردد. امروزه تأثير فاکتورهاي تغذيه اي از قبيل رويدر پاتوژنز اختلالات التهابي از جمله آکنه ولگاريس در حـال افـزايش اسـت.
اين مطالعه به منظور مقايسه سطوح سرمي روي در بيماران مبتلا به آکنه ولگاريس و افراد سالم صورت گرفته است.
مواد و روش ها: ۳۰ بيمار مبتلا به انواع متوسط تا شديد آکنه ولگاريس و ۳۰ فرد سالم که از نظر سن و جـنس بـا گـروه بيمـارهمسان شده بودند وارد مطالعه شدند و سطوح سرمي روي به روش جذب اتمي در هر دو گروه اندازهگيري شد.
يافت ـه ه ـا: ميـانگين سـطوح سـرمي روي در بيمـاران مبـتلا بـه آکنـه و گـروه کنتـرل بـه ترتيـب μg/dl ۶/۳۷ ± ۴۲/۹۲ و μg/dl ۴۱/۴۳ ± ۳/۱۰۱ بود . علي رغم اين که ميانگين سطوح سرمي روي در گروه آکنه پايينتر بود اين اختلاف از نظر آمـاريمعني دار نبود.
نتيجه گيري : به نظر ميرسد کاهش نسبي در سطح سرمي روي در بيماران مبتلا به آکنه ولگاريس سبب تقويـت نقـش روي درپاتوژنز اين بيماري ميگردد.
واژگان کلي دي: آكنه ولگاريس ، سطح سرمي روي ، واحد پيلوسباسه

مق دمه
آکنه ولگاريس که شايع ترين بيماري واحدپيلوسباسه است
توســط آنــدروژن هــا و يــک ســري فاکتورهــاي پاتوژنيــک مـيانجي گري مي شود. درحالي که مکانيس مهاي دقيق آکنهولگاريس هنوز کاملاﹰ روشن نشده است، به نظر ميرسـد کـهشــايع تــرين مکانيــس مهــا شــامل افــزايش ترشــح ســبوم،هيپرکراتينيزاسيون فوليکول مو، استرس اکسيداتيو و رهـاييمدياتورهاي التهابي باشد (۱). روي (Zn) که يک المان نـادرضروري براي انسان است به عنوان کوفاکتور متالوآنزي مهـاييکه در بسياري از پروسههاي سلولي وجود دارند عمل مي کند.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

خواص ضدالتهابي روي پايه درماني داشته ولي مکانيـس م آنکاملاﹰ مشخص نمي باشد (۲). امروزه با بـيش تـر جلـوه دادنعوامل تغذيه اي به نظـر ميرسد که اين عوامل( و خـصوصاﹰروي ) در آکنه ولگاريس نقش داشته باشـد (۳و۴). خاصـيت
ضدالتهابي روي از طريـق مهـار کموتاکـسي لکوسـيت هـاي پلي مورفونوکلئر انجام ميگيرد (۵). اين مکانيـس م منجـر بـهسرکوب التهاب در آکنه ولگاريس ميگردد (۷‐۵).
در بيماران مبتلا به آکنه ولگاريس سطوح سـرمي روي درمطالعاتي نسبت به گروه سال م پايينتر نشان داده شده اسـت(۸و۹). علاوه بـر آن گزارشـاتي مبنـي بـر بهبـود بـاليني بـا استفاده از روي، فوليک اسيد، نيکوتيناميد، سلنيوم و کروميوم

۱ ٭ . نويسنده مسؤول : دانشيار، مركز تحقيقات پوست، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . آدرس براي مکاتبه: ميدان قدس، خيابان شهرداري، نرسيده به ميدان تجـريش، مرکز پزشکي شهـداي تجـريش، مرکز تحقيـقات پوست. کد پستي : ۱۹۸۹۹۳۴۱۴۸. تلفـن : ۲۲۷۴۴۳۹۲ . نمـابر : ۲۲۷۴۴۳۹۳. پست الکترونيک: [email protected] hotmail.com
۲ . دانشيار ، مركز تحقيقات پوست، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي
. استاديار ، مركز تحقيقات پوست، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي
. متخصص پوست
٥٠٢ / دو ماهنامه پژوهنده مقايسه سطح سرمي روي در بيماران مبتلا به آكنهولگاريسو افراد سال م

وجــود دارد (۷ و۱۴‐۱۰). تحقيقــات هــ م چنــين نــشان ميدهد که عوارض سايکولوژيک در بيماران مبـتلا بـه آکنـهطولاني مدت بوده و در مواردي حتـي بعـد از بهبـود بـالينيآکنه پايدار خواهد بود (۳).
مواد و روش ها
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

بعــد از کــسب مجوزهــاي لازم بيمــاران مبــتلا بــه آکنــه ولگاريس با شدت متوسط تا شديد که به درمانگاههاي پوستمراجعه نمـوده بودنـد و تـشخيص آن هـا توسـط متخـصصپوست داده شده بود انتخاب و پرسش نامه بيمـاران مـشتملبر جنس، سن، مدت بيماري و درمان هاي انجام شـده بـرايايشان پر شد. سپس نمونه خون اين بيمـاران گرفتـه شـده وسطح سرمي روي به روش جذب اتمي اندازهگيري شد . گروه شاهد از پرسنل بيمارستان به تعداد ۳۰ نفـر انتخـاب شـدند.
معيارهاي خر وج در اين مطالعـه شـامل مـصرف قـرص هـايحاوي روي طي سه ماه گذشته يـا بيمـاري هـاي متابوليـکمؤثر بر سطح سرمي روي بود. کليـه اطلاعـات بـا اسـتفاده از نرم افـزار آمـاريSPSS 12 و آزمـونt تجزيـه و تحليـل و P-value کــ م رت از ۰۵/۰ حــد معنــي داري اخــتلاف هــا قرار داده شد.
۳۰ بيمــار در هــر گــروه مــورد بررســي قــرار گرفتنــد. در درمان کوتاه مدت مي تواند بيش تر به دليل استات زينک
يافته ها
بح ث
اگرچه چندين مطالعه اثر روي خوراکي و موضعي را در آکنهولگاريس نشان دادهاند (۷‐۵) ولي تعداد محدودي از مطالع ات به بررسي سطوح سرمي در اين بيماران پرداخته انـد (۴و۸و۹).
در يک مطالعه که توسطDreno انجام گرفـت فقـط بيمـارانمبتلا به آکنه التهابي مورد مطالعه قرار گرفتند و تحـت درمـانبـا گلوکونـات روي بـا دوز پـايين بـه ميـزان mg ۲۰۰ در روز قـرار گرفتنـ د. آن هـا بـه ايـن نتيجـه رسـيدند کـه اخـتلاف قابل ملاحظهاي درscore التهابي بين گـروه درمـان شـده بـاروي و دارونما وجود داشـت (۰۲/۰P<). ايـن کـارآيِيِي روي از
طريــق عملکــرد آن بــر ســلول هــاي التهــابي خـــصوصاﹰ گرانولوسيت ها قابل توجيـه اسـت (۶). در مطالعـه ديگـري ازDreno، او متذکر شد که فعاليت ضـدالتهابي روي در ارتبـاطبا مهار کموتاکسي لکوسيتهاي پلي مورفونوکلئر است (۵).
در مطالعهPierard نشان داده شد کـه بـرون ده سـبوم
بــه طــور قابــل ملاحظــهاي بــا مــصرف لوســيون حــاوي روي‐ اريترومايسين کاهش داشت. اسـتات روي هـ م چنـينسبب طولاني شدن زمان ماندگاري اريترومايسين بـر پوسـتمي گردد. (۱۵)
کارآيي آنتي باکتريال روي در in vivo کـه در ۳۲ بيمـارمبتلا به آکنه مورد مطالعه قرار گرفت و سبب حمايت از ايـنمطلب شد که اثر آنتي باکتريال اريترومايسين‐ زينک استات
در هر گروه ۱۳ نفر زن و ۱۷ نفر مرد بودند (۳/۴۳% بيمـاراندر هر گروه مؤنث بودند ). ميـانگين سـني بيمـاران در گـروه
مبتلا به آکنه ۴/۴±۴/۲۱ سال و در گروه کنتـرل ۲/۳±۶/۲۲ سال بود که بيان گرعدم وجود تفاوت آماري معنـيدار بـيندو گروه بود.
ميــانگين ســطح ســرمي روي در گــروه مبــتلا بــه آکنــه μ g/dl۶/۳۷±۴۲/۹۲ و در گروه سال مμg/dl ۴۱ /۴۳±۳/۱۰۱ بود که علي رغ م بالاتر بودن نـسبي در گـروه کنتـرل تفـاوتحاصله از نظر آماري معنيدار نبود.
باشد (۱۶).
به دليل مقاومت پروپيوني باکتريوم آکنه به اريترومايـسيناستفاده از نمک هاي روي خوراکي و اريترومايـسين موضـعيمنطقي به نظر مي رسد (۱۷).
مطالعه ما نـشان داد کـه سـطوح سـرمي روي در بيمـارانمبتلا به آکنه نسبت به گروه کنترل پايين تر است اگرچه اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود.
Katzman ذکر کرد کـه روي، فوليـک اسـيد، سـلنيوم،کروميوم و اسيدهاي چرب حاوي 3-ω همگي نمـونه هايي از مــواد غــذايي هــستند کــه نــشان داده شــده در افــسردگي،عصبانيت و اضطراب نقش دارند. اين مواد غـذايي بـه ه مـراهاسترس اکسيداتيو سيستميک و تغيير در ميکروفلور روده ايدر آکنه ولگاريس دخيل دانسته شده اند (۳).
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در مطالعهMichaelsson سطوح سرمي روي و رتينـولبانيدينگ پـروتئين (RBP) در ۱۷۳ بيمـار مبـتلا بـه آکنـهاندازه گيري شد و با گروه کنترل مقايسه گرديد. RBP يـکپروتئين ترانسپورتر اختصاصي است و سـطوح آن در پلاسـمابيان گر ميزان ويتامينA قابل دسترس به بافـت هـا اسـت.
بيماران مبتلا به آکنه شديد سطوح پـايين تـري ازRBP رانسبت به بيماران مبتلا به انواع خفيف و گروه کنترل داشتند.
در مردان مبتلا به آکنه شديد ميـانگين سـطوح سـرمي روي به طـور قابـل ملاحظـهاي پـايين تـر از کنتـرل بـود. چنـيناختلافي براي دخترها حاصل نشد. او پيشنهاد کرد که سطوح پايين سرمي روي و ويتامينA در بيمـاران بـا آکنـه شـديددليلي براي تأثير خوب باليني روي خوراکي در درمـان آکنـهباشد (۸).
Amer و همکارانش نشان دادند کـه سـطوح پـايين رويسرمي در بيماران آکنه ولگاريس وجود دارد (۹).
شماره۶، پي در پي ۶۶ , بهمنو اسفند ۱۳۸۷ دکتر سهيلا نصيري و همکاران / ٥٠٣

غلظت روي در اپيدرم، درم پاپيلري و سرم بيمـاران مبـتلابه درماتيت هرپتيفـرم، آکنـه، پـسوريازيس و در دو گـروه ازبيمــاران مبــتلا بــه ايکتيــوز ولگــاريس و داريــر توســط
Michaelsson م ورد مطالع ه ق رار گرف ت. ب ه اس تثناي ايکتيــوز ولگــاريس، ســطوح روي در اپيــدرم در تمــام ايــناختلالات کاهش داشت ميانگين غلظت روي سـرمي اگرچـه به طور قابـل ملاحظـه اي فقـط در بيمـاران مـرد مبـتلا بـهدرماتيت هرپتيفرم کاهش داشت. هيچ ارتباطي بـين غلظـتروي در اپيدرم يا درم و سرم وجود نداشت. او پيـشنهاد کـردکه کاهش غلظت روي اپيدرم بيان گر اين مـسأله اسـت کـهبسياري از بيماران مبتلا به کمبـود روي هـستند، علـي رغـ ماين که سطوح طبيعي روي سرمي دارند و دادن روي مکمـلبه آن ها ممکن است مفيد واقع گردد (۴).
علي رغ م اين که اختلاف قابل ملاحظه آماري بـين گـروهمبتلا به آکنه ولگاريس و گروه کنترل در سـطح سـرمي روي در مطالعه ما وجود نداشت ولي ميانگين پايين سطح سـرميروي در گروه بيماران به همراه مطالعات ديگر مي تواند نقشروي را بـه عنـوان يکـي از عوامـل دخيـل در پـاتوژنز آکنـه ولگاريس تقويت نمايد.
REFERENCES

.1 Briganti S, Picardo M. Antioxidant activity, lipid peroxidation and skin diseases; What’s new. J Eur Acad Dermatol Venereol 2003; 17: 663-9.
.2 Stephan F, Revuz J, Zinc salts in dermatology. Ann Dermatol Venereol 2004; 131(5): 455-60.
.3 Katzman M, Logan AC. Acne vulgaris: Nutritional factors may be influencing psychological sequelae. Med Hypotheses 2007; 69(5): 1080-4.
.4 Michaëlsson G, Ljunghall K. Patients with dermatitis herpetiformis, acne, psoriasis and Darier’s disease have low epidermal zinc concentrations. Acta Derm Venereol 1990; 70(4): 304-8.
.5 Dreno B, Trossae TM, Boiteau HL, Litoux P. Zinc salts effect on granulocytic zinc concentration and chemotaxis in acne patients. Acta Derm Venereol 1992; 72(4): 250-2.
.6 Dreno B, Amblard P, Agache P, Sirot S, Litoux P. Low doses of zinc gluconate for inflammatory acne. Acta Derm Venereol 1989; 69(6): 541-3.
.7 Meynadier J. Efficacy and safety study of two zinc gluconate regimens in the treatment of inflammatory acne. Eur J Dermatol 2000; 10(4): 269-73.
٥٠٤ / دو ماهنامه پژوهنده مقايسه سطح سرمي روي در بيماران مبتلا به آكنهولگاريسو افراد سال م

.8 Michaelsson G, Vahlquist A, Juhlin L. Serum zinc and retinol-binding protein in acne. Br J Dermatol 1977; 96(3): 283-6.
.9 Amer M, Bahgat M, Tosson Z, Mowla M, Amer K. Serum zinc in acne vulgaris. Int J Dermatol 1982; 21: 481-4.
.01 Michaelsson G, Edqvist LE. Erythrocyte glutathione peroxidase activity in acne vulgaris and the effect of selenium and Vit E treatment. Acta Derm Venereol 1984; 64: 9-14.
.11 Niren NM, Torok HM, The Nicotinide improvement in clinical outcomes study (NICOS): results of an 8-week trial. Cutis 2006; 77: 17-28.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

.21 Dreno B, Foulc P, Reynaud A, Moyse D, Habert H, Richet H. Effect of zinc gluconate on propionibacterium acnes resistance to erythromycin in patients with inflammatory acne: in vitro and in vivo study. Eur J Dermatol 2005; 15: 152-5.
.31 Mccarty M. High-chromium yeast for acne? Med Hypotheses 1984; 14: 307-10.
.41 Jablonska S. Treatment of acne vulgaris and rosacea. Arch Dermatol 1975; 111: 929.
.51 Pierard-Franchimont C, Gopfin V, Visser JN, Jacoby H, Pierard GE. A double-blind controlled evaluation of the sebo suppresive activity of topical erythromycin-zinc complex. Eur J Clin Pharmacol 1995; 49(1-2): 57-60.
.61 VanHoog dalem EJ, Terpstra IJ, Baven AL. Evaluation of the effect of zinc acetate on the stratum corneum penetration kinetics of erythromycin in healthy male volunteers. Skin Pharmacol 1996; 9(2): 104-10.
.71 Fluhr JW, Bösch B, Gloor M, Höffler U. In vitro and in-vivo efficacy of zinc acetate against propionibacteria alone and in combination with erythromycin. Zentralbl Bakteriol 1999; 289(4): 445-56.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید