پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي)
سال سيزده م, شماره ۶ , پي در پي ۶۶ ، صفحات ۴۹۵ تا ۵۰۰
بهمن و اسفن د ۱۳۸۷

تاريخ دريافت مقاله ۲۰/۳/۸۷ تاريخ پذيرش مقاله ٨/٧/٨٧
اب داع و اعتبار بخشي يک روش طيف سنجي براي بررسي ذرات ريز هوا برد روغن هاي مع دني
دکتر منصور آذري ٭ ، الهه توک ل ، زهرا يزدانخواه۲ ، علي داداش پور ۲

چکي ده
سابقه و ه دف: روغن هاي روان کننده فلز کاري به صورت ذرات بسيار ريز هوا برد در هواي محيط کار تراشـکاري هـا منتـشر و به عنوان آلاينده هاي شيميايي خطرناک براي کارگران مطرح شده است. اين روغن ها بهعنوان محرک قوي براي سيـستم هـايتنفسي و پوست و سرطان زاي احتمالي طبقه بندي شده اند. با توجه به گسترش ماشـين هـاي تراشـکاري و مواجهـه روز افـزونکارگران به ذرات بسيار ريز روغن و نبود روش مناسب براي اندازه گيري ميزان تماس، هدف اين مطالعه ابداع و اعتبار بخشي يکروش طيف سنجي در گستره طول موج هاي ماوراء بنفش در نظر گرفته شد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مواد و روش ها: اين مطالعه در دو بخش اکتشافي و اعتبار بخشي انجام گرفت. در مرحلـه اول۱۰ ميلـي ليتـر از روغـن معـدني روان کننده فلز کاري،از فرآيند صنعتي درويال هاي شيشه اي تميـز جمـع آوري و بـراي تهيـه اسـتاندارد هـاي مـورد نيـاز در روش آناليز به کار برده شد. روغن جمع آوري شده در ابتدا دو بار توسط سانتريفوژ در دورg۵۰۰۰ بـه مـدت۱۰ دقيقـه از ذرات
معلق پاک سازي و سپس محلـول هـاي اسـتاندارد روغـن بـا اسـتفاده از حـلال پنتـان سـرد در گـستره غلظتـي ppm ۲۰۰‐۱ آماده سازي شدند. ذرات روغن هوا برد، از منطقه تنفسي کارگران بر روي فيلتر سلولزي نمونه برداري و پـس از اسـتخراج توسـطحلال پنتان، مقدار آن ها توسط طيف سنج در گستره طول موج هاي ماورا بنفش ηm ۳۸۰‐۱۹۰ ت عيين گ رديد. در مرحلـه دوم،
روش آناليز به صورت تجربي براي برقراري قانون بير(آزمون ضريب همبستگيPearson غلظت نمونه هاي استاندارد و جـذب)، تکرار پذيري پاسخ نمونه هاي مشابه و بازيافت نمونه هاي افزوده شده اعتبار بخشي گرديدند.
يافته ها : استاندارد هاي روغن هاي روان کننده فلزکاري از دستگاه هاي تراشکاري داراي جذب هـايحـداکثر در گـستره طـولموج هاي ηm ۲۰۲‐۱۹۰ مي باشند. گستره خطي از محلول هاي استاندارد، در محدوده غلظتي ppm ۲۰۰‐۵ مشاهده گرديـد .
ضريب همبستگيr2) Pearson ) محلول هاي استاندارد سه نوع روغن، در گستره۹۹۹/۰ تا۹۹۷/۰ مشاهده گرديدند و ضـريبتغييرات%CV سه ست نمونه هاي استاندارددر يک روز و سه روز بـه ترتيـب در گـستره۶/۶‐ ۴/۳% و ۶/۸‐۴/۵% انـدازه گيـريشدند و هم چنين ميزان بازيافت نمونه هاي معلوم به محلول هـاي اسـتاندارد در گـستره ۵ ± ۹۵ درصـد مـشاهده شـدند. روش ابداعي داراي قابليت تعيين تراکم ذرات هوا برد روغن هواي محيط در گستره غلظتي3mg/m ۶۶/۳‐ ۰۹/۰ مي باشد.
نتيجه گيري : روش ابداع شده بهمراتب حساس تر از روش هاي معمول ديگر مي باشد و با توجه به نتـايج اعتبـار بخـشي روش به نظر مي رسد مي تواند جايگزين روش هاي پيشين بشود.
واژگان کلي دي: ابداع روش طيف سنجي ، ذرات ريز هوا برد ، روغن هاي معدني ، اشعه ماوراء بنفش
سنجي
مق دمه
روغـــــن هـــــاي روان کننـــــده ي فلـــــز کـــــاريمکعب است (۹).
National Institute of Occupational براي فرآيندهاي برش کـاري،مؤســسه (Metal Working Fluids)
ســايش و نــورد فلــزات در صــنايع مختلــف مــورد اســتفاده Health and Safety (NIOSH) حد مجاز تماس شغلي
قرار مي گيرند. کاربرد روغن براي خنک کردن و پيـشگيري ازتخريب قطعات فلزي و جلوگيري از زنـگ زدگـي و دور کـردنتراشه ها مي باشد و به طور گسترده اي استفاده مي گردد (۱).
روغن هاي مذکور از مواد معدني و مصنوعي تشکيل شـده انـد.
طريــق سيــستم تنفــسي و همچنــين داراي تمــاس پوســتي فيلتر جمع آوري شده و آناليز آن بر اساس روش وزن سنجي
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

عموماﹰ روغن هاي معدني شـامل هيـدروکربن هـاي آليفاتيـک(18C10-C) و ترکيبات آلي مصنوعي شامل ترکيباتي از قبيـلآلکيل بنزن، ترکيبات حلقـوي آروماتيـک، اسـترها، فنـول هـا،ترپن، اسـيدهاي کربوکـسيليک مختلـف، اسـترهاي فـسفات واترهاي گليکول مي باشند. افزودني هاي ديگر مانند تري اتانول آمــين، دي اتــانول آمــين، ترکيبــات نيتــروزآمين و مــشتقاتآلکانول آمين براي ممانعت از خورندگي به روغـن هـا افــزوده مي شود (۲). ساختار روغـن هـاي روان کننـده فلـز کـاري درفرآيند هاي فلزکـاري متفـاوت مـي باشـند (۳) و کـارگران درفرآيند فلزکاري در معرض ذرات بسيار ريز هوا برد روغن هـا ازبــراي ذرات روغــن هــوا بــرد توراســيک را در ميــزان ۴/۰ ميلــي گــرم بــر متــر مکعــب در اعــلام نمــوده اســت (۱۰).
روش هاي معمول نمونه برداري و آناليز ذرات روغن ريز هـوابــرد بــر اســاس روش هــاي مــصوبNIOSH مــي باشــد.
بر اساس روشNIOSH به شـماره ۵۰۲۶، ذرات روغـن ريـزهوا برد بر روي فيلتر غشاييcellulose mixed cellulose توسط پمپ نمونه بردار جمع آوري و توسـط تتراکلريـد کـربناسـتخراج مـي شـود و پـس از آن نمونـه هـا توسـط دسـتگاه طيف سنج مـادو ن قرمـز Fourier Transform Infrared Spectrometry آنــاليز مــي شــوند. روش يــاد شــده داراي قابليت آناليز در گستره غلظت ۵/۲ الي ۷/۱۱ ميلي گـرم بـرمتر مکعب براي نمونه هاي هوا با حج م نمونه برداري حداکثر۵۰۰ ليتـر اعتبـار بخـشي شـده اسـت (۱۱). در روش ديگـر NIOSH به شماره ۵۵۲۴، ذرات ريز روغن هوا برد بـر روي
مي باشند که ممکن است به سرطان هاي تنفـسي و گوارشـيدچار شوند . ضـمناﹰ حـساسيت پوسـتي و اخـتلال در عملکـردسيستم ريوي در تماس هاي حاد با انواع مختلـف روغـن هـايمعدني گزارش شده است (۴).
حد مجاز تماس شغلي براي ذرات هوا بـرد روغـن معـدني American Conference of توســ ط ســ ازمان Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
در ميزان 3mg/m ۵ اعلام شده اسـت و لازم بـه يادآوريـستکه از زمان ارايه آن در سال ۱۹۷۲ تاکنون تغيير نکرده است
(۵). با توجـه بـه افـزايش حجـ م اطلاعـات اپيـدميولوژيکي وعلمي پيرامون اثرات بالقوه سرطان زايي ذرات هوا برد روغـن(۸‐ ۶)،ACGIH اع لام نمـوده اسـت کـه درحـال بررسـيکاهش حد مجاز تماس شغلي، از ۵ به ۲/۰ ميلي گرم بر متـر مي باشد . اين روش در گستره غلظت ۰۵/۰ الي ۲ ميلي گـرمبر متر مکعب است ولي نيازمند بـه نمونـه بـرداري در حجـ م۱۰۰۰ ليتر است (۱۲).
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

روش هايNIOSH داراي محدوديت هايي در آناليز ذراتروغن هوا برد است و اسـتاندارد پيـشنهادي توسـط سـازمانACGIH را تحت پوشش قرار نمي دهد. به هر حال با توجهبه اين واقعيت که روغن هاي معدني به کار برده شـده دارايســاختار هي دروکربني بــا پيونــد دوگانــه، اترهــا، اســترها، ف سفات ه ا، اس يدهاي کربوک سيليک و هي دروکربن ه ايحلقوي بوده که قادر به جـذب انـرژي تشعـشعي در گـسترهطول موج هاي ماوراء بنفش علاوه بر طول موج هـاي مـادونقرمــز مــي باشــند (۱۳و۱۴)، هــدف ايــن مطالعــه ابــداع و اعتبار بخشي يک روش طيـف سنـجي جديد در گستره طول موج هاي ماوراء بنفش براي آناليز ذرات هوا برد روغـن هـايمعدني در نظر گرفته شد.
مواد و روش ها
ايـن مطالعـه بـا توجـه بـه هـدف تحقيـق، بـا دو طراحـي انجام گرفت . در مرحله اول تحقيق با طراحي اکتـشافي بـرايابداع روش و در مرحله بعدي با طراحي تجربي بـراي اعتبـاربخشي روش انجام گرديد.
مـواد شـيميايي: n-petane(۹۹%) از کمپـانيMerck و فيلترهاي غشايي از نوعmixed cellulose ester (MCE) به قطـر mm۳۷ و بـا قطـر منافـذ ۸/۰ ميکـرون از کمپـانيSKC تهيه گرديد.
آماده سازي محلول هاي استاندارد
با توجه بـه تنـوع روغـن هـاي معـدني بـراي فرآينـدهايمختلف، ۱۰ ميلي ليتر از روغن معـدني در ويـال شيـشه ايتميـز جم ع آوري شـ د. قب ل از آمـاده س ازي نمونـه ه اي اســتاندارد، ذرات احتمــالي موجــود در روغــن هــا توســطسانتريفوژ در دو نوبت به مدت ۱۰ دقيقه با سـرعت g ۵۰۰۰ گرفته شد و سـپس ۱ ميلـي ليتـر از روغـن توسـط تـرازويحساس براي محاسبه چگالي آن توزين گرديد. استانداردها باافزودن روغـن هـاي روان کننـده بوسـيله پيپـت سـمپلر در گـستره ي حجمـي µl۲۰۰‐۵ (گـستره ي جرمـي۱۷۶‐۴/۴ ميلي گرم با دانسيتهg/ml ۸۸/۰) از محلول استاندارد مـادرppm ۱۰۰۰۰ به في لترها اضافه شدند و سپس روغن موجودبر روي فيلتر ها با °C ml
۱۰ پنتان سـرد ( ۴) اسـتخراج و دردامنه غلظت ppm۲۰۰‐۵ آماده سازي گرديدند.
نمونه برداري پيشنهادي از هواي محيط کار
شماره ۶، پي در پي ۶۶ , بهمن و اسفند ۱۳۸۷ دکتر منصور آذري و همکاران / ٤٩٧

پمپ نمونه بردار فردي SKCبـا فيلتـر هولـدر دهانـه بـاز(open face filter holder) و نصب فيلتر غشاييMCE در گـــستره Lit/min ۰/۲‐۵/۰ کـــاليبره گرديـــد. حجـــ م نمونه برداري در گسترهLit ۴۸۰‐۱۲۰ به منظور جلـوگيرياز بار اضافي بر روي فيلتر توصيه مي گردد. فيلتر نمونه هـاياستاندارد، مورد و شاهد با استفاده از انبرک هاي فلـزي ضـدزنگ، به بالن ژوژه هـاي ۱۰ ميلـي ليتـر منتقـل و بـا پنتـان
°C
ســرد شــده ( ۴) بــه حجــ م رســانده شــدند . نمونــه هــاي استخراج شـده توسـط دسـتگاه طيـف سـنج مـاوراء بـنفش (Cecil CE 2021) کــاليبره شــده در گــستره غلظتــي ppm۲۰۰‐۵ اندازه گيري گرديدند.
اعتبار بخشي روش
روش ابداع شده با سه سري نمونه از سه نـوع روغـن معـدنيدريافت شده از دستگاه هاي تراشکاري بر اساس قانون بير درطيـف نگـاري (۱۵) بـا در نظـر گـرفتن ضـريب همبـستگي Pearson (ارتباط خطي متغير غلظت با تابع جـذب انـرژيتشعشعي توسط مولکول هاي ترکيب) و تکرار پـذيري نتـايجدر يـــک روز و ســـه روز بـــر اســـاس ضـــريب تغييـــرات(Coefficient of Variation) و هـ م چنـين بـاز يافـتنمونـه هـاي روغـن در گـستره غلظتـي ppm۲۰۰‐۵ مـورد بررسي قرار داده شدند.
يافته ها
محلول هاي سـه روغـن معـدني مختلـف در غلظـت هـاي ppm ۵۰ و در گستره طول موج هاي ηm ۳۸۰ الـي ۱۹۰ و براي بهترين طول موج جذب اسکن شـدند و بهتـرين طـولموج براي سـه روغـن معـدني بـه ترتيـب ۱۹۰، ۱۹۸ و ۲۰۲ نانومتر بـه دسـت آورده شـدند. رابطـه خطـي جـذب انـرژيتشعـــشعي روغـــن معـــدني شـــماره هـــاي ۱، ۲ و ۳ در گـستره غلظتـي ppm ۲۰۰‐۵ بـه ترتيـب بـا فرمـول هـاي رگراسيون 2364.0+ y=0.0245χ+0.1904 ، y=0.0213χ و336.0+y=0.018χ و بـا ضـرايب همبـستگي Pearson
بــا قطــر mm۳۷ و قطــر منافــذ µm ۸/۰ يــا فيلتــربــه ترتيــب ۹۹۷/۰ ، ۹۹۹/۰ و ۹۹۸/۰ مــشخص گرديدنــد Poly Vinyl Chlorideبا قطر منافذ µm ۵ بـا حجمـي(جدول ۱).
سنجي
جدول ۱ ‐ استاندارد هاي سه نمونه روغن به صورت ن ماي ش خطي در گ ستره غلظتي ppm۲۰۰ ‐۵
عدد P ضريب همبستگي پيرسون 2r طول موج ماکزيم م λmax nm شماره روغن MWFs
<۰/۰۰۱ ۰/۹۹۹ ۱۹۰ ۱
<۰/۰۰۱ ۰/۹۹۷ ۱۹۸ ۲
<۰/۰۰۱ ۰/۹۹۸ ۲۰۲ ۳
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در گستره غلظت هاي ۵ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ برحـسبppm در چند روز متوالي در محدوده ۸/۶‐۴/۵ درصد ديـده شـدند
(جدول ۲). با توجه به رابطه خطي غلظت نمونه هاي اسـتاندارد روغـندر گسترهppm ۲۰۰‐۵ با مقادير جذب انـرژي تشعـشعي وحج م نمونه برداري ۴۸۰ ليتر، ميزان تراک م ذرات ريز هوا برد
°C
روغـــن در دمـــاي ۲۰ و فـــشار mmHg ۷۵۵ معـــادل ضمناﹰ در صد بازيافت نمونه هاي روغـن در گـستره غلظتـي
ppm ۲۰۰‐۵، در محدوده ۵ ± ۹۵ درصد مشاهده گرديدند.
حد آشکار سـازي بـراي تمـام نمونـه هـاي روغـن در غلظـت ppm ۱ مشخص گرديد. 3mg/m ۶۶/۳‐۰۹/۰ مي باشد. تکرارپـذيري روش آنـاليز درغلظت هاي ۵ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ بـر حـسبppm در يـکروز بين ۶/۶‐۴/۳ درصد و ه م چنين ضريب تغييرات نمونه ها
جدول ۲ ‐ دق ت آناليز ن مونه هاي استاندارد روغن در يک روز و چند روز متوالي
ضري ب تغييرات
در يک روزCV % ضري ب تغييرات درچن د روزCV % غلظ ت نمونه هاي استان داردبرحس ب ppm شماره روغن
MWFs
۵/۸ ۶/۵ ۵ ۱
۳/۴ ۷/۷ ۵۰ ۱
۴/۱ ۵/۴ ۱۰۰ ۱
۴/۵ ۵/۵ ۲۰۰ ۱
۶/۶ ۷/۷ ۵ ۲
۵/۳ ۵/۸ ۵۰ ۲
۴/۹ ۶/۱ ۱۰۰ ۲
۳/۸ ۵/۶ ۲۰۰ ۲
۴/۷ ۸/۶ ۵ ۳
۵/۵ ۶/۵ ۵۰ ۳
۶/۳ ۷/۱ ۱۰۰ ۳
۵/۲ ۴/۷ ۲۰۰ ۳

بح ث
روش پيشنهادي در اين مطالعه با توجه ضرايب همبـستگيPearson ب ه دست آمده در اين مطالعه و برقراري قانون بيردر طيــف ســنجي مولکــولي (۱۴) و نتــايج تکــرار پــذيري نمونه هاي روغن در گستره تراک م ۶۶/۳‐۰۹/۰ ميلي گرم بـرمتر مکـعب، اعتبار بخـشي گرديد که به مراتب حساس تر از
شماره۶، پي در پي ۶۶ , بهمنو اسفند ۱۳۸۷ دکتر منصور آذري و همکاران / ٤٩٩

روش هــاي ارايــه شــده توســط ســا زمان NIOSH اســت آناليز شوند . دقت و صـحت روش پيـشنهادي، قابـل قيـاس و(۱۱و۱۲) و به طور کامل قابليت اندازه گيري ذرات هـوا بـرد بهتـر از روش هـاي ارايـ ه شـده توسـط مؤسـسه NIOSH روغـن را درحـ د مجـاز تمـاس شـغلي توصـيه شـ ده توسـط مي باشـد (۱۱و۱۲) و ضـمناﹰ ارجحيـت روش ارا يـه شـده درســـازمان هـــايACGIH و NIOSH بـــه ترتيـــب در زمينه حساسيت بـيش تـر بـه لحـاظ قابليـت جـذب انـرژيتـراک م هـاي ۲/۰ و ۴/۰ ميلـي گـرم بـر متـر مکعـب را دارد تشعشعي بيش تر مولکـولي اجـزا ترکيبـات تـشکيل دهنـده(۹و۱۰). لازم بــه ذکــر اســت کــه روش مــصوب NIOSH روغن هاي معدني در گستره طول مـوج هـاي مـاوراء بـنفش بــه شــماره ۵۰۲۶. قابليــت انــدازه گيــري تــراکم ۲/۰ و ۴/۰ به جاي مادون قرمز به کـار بـرده شـده در روش ارايـ ه شـده
توسط سازمان NIOSHمي باشد (۱۳و۱۴).
پژوهـشگران اخيـرا روش هـاي ارايـه شـده توسـط مؤسـسه NIOSH را نقد نموده اند و روش هاي جديد و پيچيده تـري
را براي نمونه برداري و آناليز ذرات روغن هاي هوا بـرد مطـرحکرده اند (۱۷و۱۸). روش هاي جديد پيشنهادي ضمن داشـتنمزيت تشخيص اجزاي روغن معدني، بسيار گران قيمت و آناليز ميلي گرم بر متر مکعب را ندارد (۱۱) و روش ديگرNIOSH به شماره ۵۵۲۴ ضمن داشتن قابليت اندازه گيري تراکم هـاي ۲/۰ و ۴/۰ ميلي گرم بر متر مکعب، نيازمند به نمونـه بـرداري
۱۰۰۰ ليتر است که در بيش تر مـ وارد، نمونـه بـرداري در ايـنحجم امکان پذير نمي باشد (۱۲). مزيت ديگر روش پيـشنهاديدر اين مطالعه، جـايگزيني دسـتگاه طيـف سـنج گـران قيمـت
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

(Fourier Transform Infrared Spectrometry) نمونه ها بسيار دشوار مي باشد و از طرفـي تـشخيص افتراقـي
اجزاي روغن در استاندارد هاي حد تمـاس شـغلي مـورد نظـرنبوده است و يک استاندارد واحد براي کل اجزا روغـن در نظـرگرفته شده است (۹و۱۰). به طور کلي روش ارايه شده در اينمطالعه بر اساس هزينه کم و حساسيت بيش تر آن مي توانـد با طيف سنج ساده در گستره طول موج هاي ماوراء بـنفش ومرئــي (Ultra Violet &Visible Spectrometry)
براي آناليز ذرات روغن هاي معدني هوا برد مي باشد. کـاربردپنتان در اين روش براي استخراج روغن معدني از فيلترهـاي
نمونــه بــرداري شــده، نــسبت بــه تتراکلريــد کــربن يــا بـ ه عنـوان يـک جـايگزين مناسـب بـراي روش هـاي معمـول
سازمانNIOSH در اندازه گيري ذرات هوا بـرد روغـن هـايمعدني مخاطره آميز به کار برده شود.
تشکر و ق درداني
از جناب آقاي مهندس ناصر ولايـي بـه لحـاظ کمـک هـاي بــي دريــغ ايــشان بــراي ويــرايش و ارا ي ه بهتــر ايــن مقالــهسپاسگزاري مي گردد. تري کلرو تري فلئورو اتان در روش هاي پيشنهادي مؤسـسهNIOSH براي پرسنل آزمايشگاه ايمن تر است (۱۶). مزيت ديگر استفاده از پنتان، عدم جذب انرژي تشعشعي در گسترهطول موج هاي ماورا ء بنفشηm ۳۸۰‐۱۹۰ اسـت و حـلالبسيار خوبي براي روغن هاي معدني مي باشد. ولي بـه دليـلنقطه جوش پنتان در°C ۳۷ ، نمونه هاي آمـاده سـازي شـدهمي بايست تا موقع آناليـز در يخچـال قرار نگه داري و سريعاﹰ
REFERENCES

.1 Saori U, Yuko S, Kozo Y. Metal working fluid hand dermatitis. Ind Health 2002; 40: 291-3.
.2 Misra SK, Sköld Rolf O. Lubrication studies of aqueous mixtures of inversely soluble
components. Colloids Surf A Physicochem Eng Asp 2000; 170(2-3):91-106.
سنجي
.3 Kennedy S, Chan-Yeung M, Teschke K, Karlen B. Change in airway responsiveness among apprentices exposed to metal working fluids. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 87-93.
.4 Lee K, Agazadeh F, Hatipharasulu S, Ray TG. Health risk from metal working fluids in machining and grinding operations. Int J Occup Safe Ergon (JOSE) 2003; 9(1):75-95.
.5 Bukowski J. Review of respiratory morbidity from exposure to mineral-oil mists. American Conference of Governmental Industrial Hygienists 2004; Cincinnati, Ohio.
.6 Ameille J. Work related asthma and respiratory systems among workers exposed to metal working fluids. Am J Ind Med 1995; 27:247-56.
.7 Greaves IA, Eisen EA, Smith TJ, Pothier LJ, Kriebel D, Woskie SR, et al. Respiratory health of automobile workers exposed to metal working fluids. Am J Ind Med 1997; 32(5):450-9.
.8 Kennedy S.M. et al. Pulmonary responses among automobile workers exposed to aerosols of machining fluids. Am J Ind Med 1989; 15: 627-41.
.9 American Conference of Governmental Industrial Hygienists. TLVs and BEIs based on the documentation of the threshold Limit Values for chemicals substances and physical agents and biological exposure indices. 2007; Cincinnati, Ohio.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

.01 NIOSH. What you need to know about metal working fluids. U.S. department of health and human services public health service centers for disease control and prevention national institute for occupational safety and health. DHHS (NIOSH) 1998; Publication No. 98-116.
.11 NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM). Oil Mist, Mineral: Method 5026: (NIOSH) 194; Publication No. 94-113.
.21 NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition. Metal working fluids (MWFs) all categories. Method: 5524 (NIOSH) 2003; issue 1.
.31 Rae CNR. UV-VIS Spectroscopy. New York: Plenum Press. 1967; Chaps 2-6.
.41 Bauman RP. Absorption spectroscopy. New York: John Wiley & Sons. 1962; Chaps 6 & 8.
.51 Hee Q, Shane S. Hazardous waste analysis. Direct reading instrument methods. Maryland: Government Institute: a division of ABS Group Inc. 1999; Chap 19.
.61 Material Safety Data Sheet. Pentane (online), Last updated 1997. Available from: URL:http//www.siri.org/msds/tox/f/q86/q713.html
.71 Simpson AL. Comparison of methods for the measurement of mist and vapor from light mineral oil-based metalworking fluids. Appl Occup Environ Hyg 2003; 18(11): 865-76.
.81 Simpson AL, Groves JA, Unwin J, Piney M. Mineral oil metal working fluids (MWFs) development of practical criteria for mist sampling. Ann Occup Hyg 2000; 44(3): 165-72.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید