پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي) سال سيزده م, شماره ۶ , پي در پي ۶۶ ، صفحات ۴۶۹ تا ۴۷۴
بهمن و اسفن د ۱۳۸۷

تاريخ دريافت مقاله ۴/۴/۸۷ تاريخ پذيرش مقاله ٢٣/٥/٨٧
بررسي ارتباط هيپرمتيلاسيون پروموتر ژن هاي “رتينوئي ك اسي د رسپتور ـ بتا”
و “p 16 ” در مبتلايان به كانسر پروستات با وضعي ت هاي پروگنوستي ك متفاوت
دكتر اح مد عامري۱ ، دكتر اسداﷲ عليدوستي۱ ، دكتر خ سرو مجير شيباني۱ ، دکتر علي قنبري مطلق۱ ، مهند س ناصر ولايي۲،
دكتر مح مد ح سن ع مران پور ۳ ٭، دكتر مح مدرضا عبا س زادگان۴ ، دكتر سيد يوسف ح سيني۵ ، دكتر مح مود پروين۶

چکي ده
سابقه و هدف: با توجه به شيوع وروند رو به افزايش کانسر پروستاتوتبعات شناخته شده آن و اهميت اطلاع از عوامل بروز آن ووجود بعضي گزارشات مبني بر نقش متيلاسيون پروموتر ژن هاي رتينوئيك اسـيد رسـپتور بتـا (RARB) و p16 بـا فاکتورهـايپروگنوستيک کانسر پروستات،اين تحقيق روي مبتلايان به کانسر پروستات با فاکتورهاي پروگنوستيک بد(گروه مـورد) و خـوب(گروه شاهد ۲) و افراد سالم(گروه شاهد ۱) در مراجعين به بيمارستان هاي امام حسين (ع)، مدرس و لبـافي نـژاد در سـال هـاي
۸۷‐۸۶ انجام شد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مواد و روش ها: تحقيق با طراحيcase-control روي تعداد۶۳ نفر شامل۲۱بيمار مبتلا به کانسر پروستات پروگنوز بـد، ۲۱ نفر بيمار مبتلابهکانسر پروستاتباپروگنوزخوب و ۲۱ نفر افراد سالم انجام گرفت. افراد ۳ گروه از نظر سن، جنس، stage ، سـطحسرمي PSA و grade مشابه بودند ميزان هيپرمتيلاسيون پروموتر ژن هايRARB و p16 در بيوپسي پروستات آن هـا بـه روش MSPCR بررسي و اگر منفي بود به عنوان سالم تلقي ميگرديد. ميزان مواجه بودن افراد۳ گروه با مواجهه با RAR وp16 را با آزمون مجذور کاي و دقيق فيشر مورد قضاوت آماري قرار داده وOdd’s ratio محاسبه گرديد.
يافته ها : نتايج تحقيقرويافراد مورد مطالعه نشان داد کهRAR مثبت در هيچ کدام از افراد گـروه شـاهد اول وجـود نداشـت.
در گروه کانسر پروستات خوب۳/۳۳درصد در مواجهه با RAR مثبت و در گروه مورد تعـداد ۴/۷۱ درصـد در مواجهـه بـاRAR مثبت بودند(۰۲/۰RAR. (P< مثبت در هر دو گروه با فاکتورهاي پرو گنوستيک بد (گروه مورد) و خوب (گروه شاهد۲) بالاتر از افراد سالم بود (۰۰۱/۰P<) و درگروه با فاکتورهاي پروگنوستيک بد نسبت به گروه با فاکتورهاي پرو گنوستيک خـوب بـه طـور قابل ملاحظه بالاتر بود. درافراد سالم p16مثبت وجود نداشت. در گروه با پيش آگهي خوب ۱۹ درصد و در گروه با پروگنـ وز بـد۶/۴۷ در صد p16 مثبت وجود داشته است. p16 مثبت در هر دو گروه با فاکتورهـاي پروگنوسـتيک بـد(گـروه مـورد) و خـوب
(گروه شاهد۲) بالاتر از افراد سالم بود (۰۰۱/۰P<) و درگروه با فاکتورهاي پـرو گنـو سـتيک بدنـسبت بـه گـروه بـا فاکتورهـايپروگنوستيک خوب به طور قابل ملاحظه اي بالاتر بود (۰۱/۰P<).
نتيجه گيري : به نظر مي رسد هيپرمتي لاسيون پروموتر مارکرهايRARB وp16 هر دو، شاخص هـاي خـوب بـراي تـشخيص زود هنگام و نيز تعيين پيش آگهي کانسر پروستات مي باشند.
واژگان کلي دي:MSPCR ، p16 ، RARB ، کانسر پروستات ، پروگنوز بد

۱ . استاديار ، گروه راديوتراپي و انکولوژی ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ۲ . عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
٭ . نويسنده مسؤول : دستيار راديوتراپي و انکولوژی ، بيمارستان امام حسين ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . آدرس براي مکاتبه : تهران ، خيابان شهيد مدني، بيمارستان امام حسين ، بخش راديوتراپي و انکولوژی . . پست الکترونيک : mohammadhassanemranpour @ gmail.com
. دانشيار ، گروه ژنتيک ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد ٥ . استاد، گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
٦ . استاديار ، گروه پاتولوژی ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
ارتباط
مق دمه
كانسرپروستات، شايعترين كانسر در مردان و دومين علـت رسپتور بتا (RARB) وp16 بررسـي شـده انـد (۱۲‐۸). در مرگ و ميـر بـه علـت كانـسر در ايـالات متحـده اسـت (۱). تحقيقاتي كه در شرق آسيا انجام شده است رابطـه قـوي بـين
در ســال ۲۰۰۴ مــيلادي،۲۳۰۰۰۰ مــورد جديــد كانــسر پروسـتات در آمريكـا تـشخيص داده شـ د و در همـين حـال ۲۹۰۰۰ مورد فوت به علت اين نوع كانسر در آمريكا گـزارششد (۲). يكي از مه م تـرين نگرانـيهـا در كانـسر پروسـتات، موارد پروگنوز بد آن ميباشد (۳). گزارش شده است كـه ۲۰ درصد كانسرهاي پروسـتات، پروگنـوز بـد دارنـد (۴) و علـتاصلي مرگ در مبتلايان به كانسر پروستات متاستاز ميباشـد(۵). فعلاﹰ براي تـشخيص وضـعيت پروگنوسـتي ك بـد كانـسرپروستات از شاخصهـايPSA وgrade وstage بيمـارياستفاده ميشود (۶). با اين حال اگر شـاخصهـاي خـوبي دردسترس نداشـته باشـي م و در نتيجـه اطلاعـات دقيـق بـرايشـناخت وض عيت پروگنوس تي ك ب د را نداش ته باش ي م، ب ا پروگنوز بد بيماري يعني متاسـتاز و در نتيجـه مـرگ بيمـارروبرو خواهي م بود. استفاده از شاخصهاي grade ، PSA و stage درحال حاضر به عنوان پيش گويي كننده هـاي مهـ مدر انتخاب روش درماني كانسر پروستات مقبوليت گـسترده اي دارد. با اين حال بسنده كـردن بـه انتخـابروش درمـاني بـاماركرهاي فوق نمي تواند جواب گوي تمام موارد باشـد، زيـرامكانيس م هايژنتي ك ملكولي در تمـام كانـسرها دخيلنـد واين مكانيس م ها از نظـر زمـاني مقـدم بـر PSA وgrade وstage مي باشند. كانسر در ابتدا مكانيس م هاي داخل سلوليرا هدف قرار مي دهد و در اثر گذشـت زمـان و ايجـاد حجـ مگسترده اي از سلول هاي سرطاني قادر به بالا بـردنPSA و
grade و stage خواهد شد (۷). يكي از مهمترين ماركرها كـه در سـاليان اخيـر بـه عنـوان پيش گويي كننده پروگنوز بد كانـسر پروسـتات مطـرح شـدههيپرمتيلاسيون پروموتر ژن هاي مختلف است. از بين ژن هاي فراوان در سطحDNA دراين مطالعه دو ژن رتينوئيـك اسـيدهيپرمتيلاسيون پروموتر ژن هاي مختلف با پروگنوز بـد نـشانداده شد (۱۰)، ولي در آمريكا رابطه فوق ضعيف تر است (۱۱).
با توجه به شيوع بالاي كانسر پروستات و اهميت شناختنماركرهاي پروگنوستي ك و عـلاوه بـر آن هـا ، تفـاوتي كـه درشرق و غرب براي اين ماركرها وجود داشته است و مه متـر ازهمه اين که مطالعهي در ايـن خـصوص در كـشورمان انجـامنشده است ، در اين تحقيق در مبتلايان بـه كانـسر پروسـتاتكــه وضــعيت پروگنوســتي ك متفــاوت داشــتندو در فاصــله س ال ه ای ۱۳۸۷‐ ۱۳۸۶ ب ه مرك ز رادي وتراپي انكول وژي بيمارسـتان امـام حـسين (ع)، بخـش اورولـوژي بيمارسـتان مـدرس و بخـش پـاتولوژي بيمارسـتان لبـافي نـژاد مراجعـه مي نمودنـد، هيپرمتيلاسـيون پرومـوتر ژن هـايRARB و p16 اندازه گيري و بررسي گرديد.
مواد و روش ها
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

تحقيق به صورت case-control انجام شد .كليـه افـراديكه با علاي م و شكايات مرتبط با كانسر پروستات و يا تشخيصقطعي كانسر پروستات در زمان مورد بررسـي بـه بيمارسـتانامام حسين (ع)، مدرس و لبافي نژاد مراجعـه نمودنـد، مـوردبررسي قرار گرفتنـد . از هـر فـرد بيوپـسي از غـده پروسـتاتگرفته شد و در صورتي كـه مثبـت بـودن كانـسر بـه وسـيلهپاتولوژي تأييد مي گرديد به عنوان نمونه وارد مطالعه شـد وبا توجيه طرح و كسب موافقـت كتبـي بيمـاران بـراي انجـامطرح، مراحل بعدي تحقيق روي آن هـا انجـام گرديـد. بـرايتشخيص پروگنوستي ك خوب و بـد، grade ،PSA و stage بيماران مشخص ميگردد.
ccPSA
ب ا اخ ذ ۵ خ ون ب ا روش روت ين آزماي شگاهي،
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

اندازه گيـري شـد و در فـرم اطلاعـاتي شمـاره ۱ ثبت گرديد. grading به وسيله نمونهبرداري از بافت كانسري پروسـتاتبا همكاري پاتولوژيست مشخص و جواب آن در همـان فـرمشماره ۱ ثبت ميگرديد. stage بيماري نيز به وسـيله شـرحعمل جراحی و نمونه پاتولوژی جراحی مشخص شد و جـواب آن در فرم شماره ۱ ثبت گرديد.
اگر بيماري ميزانPSA ۱۰ و بيش تر يا grade ۷ و بالاتر ياstage ۳ و بيش تـر داشـت بـهعنـوان كانـسرپروستات بـا
پروگنوز بد محسوب مي گرديد و اگر غير از اين ها مـي بـود به عنوان كانسر پروستات با پروگنوز خوب محسوب ميگشت.
بدون اين كه بيماران بدانند پروگنوز كانسر آن ها چگونـهبوده است، بلو كهاي پارافيني كه بيوپسي آن ها در آن قـرارداشت را جهت اندازهگيري م تيلاسيون به مركز ژنتي ك بوعليدانشگاه علوم پزشكي مشهد ارسال مي نمودي م.
در بخــش ژنتيــ ك انــسانی مرکزتحق يقــات ايمونولــوژی پژوهشکده بوعلي دانشگاه علوم پزشكي مشهد،۴۲ بيمـار كـهبا تشخيص قطعي پاتولوژيست كانسر پروستات گزارش شـدهو ۲۱ فردســال م انتخــاب گــشته و پــس از تكميــل فــرمرضايتنامه، از نمونه بافتي به دست آمده با بيوپـسي، DNA مـورد نيـاز را اسـتخراج و بـه كمـ ك سـدي م بـي سـولفيت و هيدروكينون تمام سـيتوزينهـاي متيلـه نـشده بـه وراسـيلتبديل شدند. پس از تخليصDNA تغيير يافته، بـهوسـيلهپرايمرهاي اختصاصي براي سيتوزينهاي متيله و غير متيلـه،PCR اختصاصي براي متيلاسيون (MSP) انجام شد. درهـرگروه ب ه طور جداگانه متيلاسيون ژن هـايp16 وRARB در بافت تعيين و در دو گروه مقايسه گرديد.
تعداد نمونههاي عنوان شده در طرح ۶۳ بلـو ك پـارافينيبود كه براي انجامMSP بايـد قبـل از انجـامPCR درمـان بي سولفيتي بر روي آن انجام گيرد. از آن جايي كـه پـس ازدرمان بي سولفيتي ميزانDNA به دست آمده بـسيار كـ مميباشد لازم بود براي هر جفت پرايمراين واكنش تكرار شود.
شماره ۶، پي در پي ۶۶ , بهمن و اسفند ۱۳۸۷ دکتر احمد عامري و همکاران / ٤٧١

لذا بر روي ۱۲۶ نمونه واكـنش بـي سـولفيتي انجـام گرفـت . جهت ت أييد نمونههايي كه مثبت گـزارش مـيشـد لازم بـود حداقل دوبار آزمايش تكرار شود. براي هر نمونه پس از استخراجDNA بايدPCR براي چ ك كردنDNA انجام گيرد كه اينكار با پرايمرهايhousekeeping انجا مگرفت و پس از تأييـدDNA مورد نظر، واكنش هاي بي سولفيت وPCR اختصاصيبراي متيلاسيون بر روي آن انجام شـد . بـراي هـر نمونـه۶ بـارPCR انجـام شـد (پرايمرهـاي اختـصاصي متيلـه، پرايمرهـاي اختصاصي غير متيله و پرايمرHousekeeping براي ۲ جفتپرايمــــر). محــــصولات بــــه دســــت آمــــده ازPCR ژن housekeeping بـر روي ژل آگـارز و محـصولات MSP بـر روي ژل آكريل آميد ران شد.
در نهايت نمونه به عنوان متيلاسيونp16 مثبت يا منفـيو همين طورRARB مثبت يا منفي بـه تعيـين شـده و درفرم اطلاعاتي شماره ۲ ثبت گرديد.
نمونه بيوپسي پارافينه، پروگنو ز نامشخص داشته و اسـتاد ژنتي ك طرح از گروه ژنتي ك دانشگاه علوم پزشـكي مـشهد ازپروگنوز خوب و بد اطلاع نداشت.
در خاتمـ ه تحقيـ ق، داده هـ اي فـ رم اطلاعـ اتي ۱ و ۲ طبقـه بنـدي و اسـتخراج گـشته و نـوع متيلاسـيون p16 و RARB به تفكي ك سرطان پروستات با پيش آگهي خـوب وبد مشخص شد و بـا آمـاره Chi square و دقيـقFisher مورد قضاوت قرار گرفت.
يافته ها
تحقيق روي تعداد ۲۱ فرد سـال م (گـروه شـاهد ۱) از نظـرکانسر پروستات و تعداد ۲۱ فرد مبتلا به سـرطان پروسـتاتبا فاکتورهاي پرو گنوستيک خوب (گروه شاهد ۲) و به همينتعداد (۲۱ نفر) مبتلايان به کا نـسر پروسـتات بـا فاکتورهـايپروگنوستيک بد انجام شد.
همه بيماران مردان مراجعه کننده به ۳ مرکز ذيـل بودنـد؛بخش راديوتراپي‐انکولوژي بيمارستان امام حسين (ع)، بخش اورولوژي بيمارستان مـدرس و بخـش پـاتولوژي بيمارسـتانشهيـد لبـافي نژاد. براي اين بيـماران مشـابه سـازي از نظـر
ارتباط
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

وضعيت اقتصادي اجتماعي انجـام شـد. سـن گـروه شـاهد۱، ۵/۵ ± ۵/۶۱ ســال و درگــروه شــاهد دوم ۵/۷ ± ۵/۶۵ و در گروه مور د ۵/۶ ± ۵/۶۳ بودکه اختلاف آن ها به لحاظ آماريمعني دار نبود. ميزان PSA گروه شاهد دوم ۵/۱± ۵/۶ و در گروه با پروگنوز بد ۵ ± ۵/۱۵ بود. Grade درگروه شـاهد ۲ در دامنه ۵ و ۶ و در گروه پروگنوز بد از ۷ تا ۱۰متفاوت بـود.
Stage بيماران با پروگنوز خوب انواعstage2 و در گروه بـاپروگنوز بد در دامنه ۳ و ۴ قرار داشتند.
افراد مبتلا به کانسر پروسـتات پـرو گنـوز خـوب چنـد برابـر حـداقل ۸/۳ تـا ۵/۶ برابـر بـرآورد گرديـد (۵/۶‐۸/۳ =OR ، بيش تر از گروه شـاهد در مواجهـه بـا RAR مثبـت اسـت. ۹۵% =CI).
جدول۱ ‐ توزي ع افراد گروه هاي مورد بررسي بر حسب وض عي ت RAR
داشته و با پيش آگهي بد تعداد (%) داشته و با پيش آگهي خوب شاهد ۲ تعداد (%) شاهد اول تعداد (%) سرطان پروستات
RAR
(۲۸/۶) ۶ (۶۶/۷) ۱۴ (۱۰۰) ۲۱ منفي
(۷۱/۴) ۱۵ (۳۳/۳) ۷ صفر (۰) مثبت

توزيع افراد مورد بررسي برحسب RAR درجدول۱ ارايـ ه شده است و نشان مـي دهـد کـه در افـراد گـروه شـاهد اول RAR مثبت وجود نداشته است . درگروه شاهد دوم تعداد ۷ نفر (۳/۳۳ درصد) مثبت بود و آزمون دقيق فيـشر نـشان دادکه اين اختلاف به لحاظ آماري معني داراست (۰۰۱/۰P<) و همين طور افراد داراي پروگنـوز بـد ۱۵ نفـر (۴/۷۱ درصـد ) RAR مثبت داشتند و اين اختلاف شبيه به گروه شاهد اولازلحاظ آماري معني دار بـود (۰۰۱/۰P<) و نيـز افـراد دارايپروگنوز بد چندين برابـر بـيش تـر از گـروه شـاهد سـال م در مواجهه با RAR مثبت بودند.
در مقام مقايسه کانسر پروستات با پيش آگهي بد و خوب ملاحظه مي گردد که RAR مثبت در گروه با پروگنوز خوب۳/۳۳ درصد و گروه با پروگنوز بد ۴/۷۱ درصد بـود و آزمـونمجذور کـاي نـشان دادکـه ايـن اخـتلاف بـه لحـاظ آمـاري معني دار است (۰۲/۰P<) و آن هايي که داراي پروگنـوز بـد بودند ۵ برابر بـيش تـر از بيمـاران بـا پروگنـوز خـوب دارايمواجهه با RAR مثبت بودنـد (۵=OR) و بـا اطمينـان ۹۵ درصد، ميزان مواجهه باRAR مثبت در افراد با پروگنوز بد از
توزيع افراد برحسب وضعيت p16 در جدول ۲ ارايه شـده و نشان مي دهد که هيچ کدام از افراد گـروه سـالمp16 مثبـتنداشتند و در گروه مبتلايان به کانسر پروستات با پيش آگهـيخوب، ۴ نفر (۱۹درصد) p16 مثبت داشـتند و آزمـون دقيـقفيشر نشان داد که اين اختلاف از لحاظ آماري معني دار اسـت (۰۰۱/۰<P) و مبتلايـان بـه کانـسر پروسـتات چنـدين برابـر بيش تر از افراد شاهد در مواجهه با p16 مثبت بودند .در گـروهمبتلا به کانسر پروستات بـد، در ۱۰ نفـر (۶/۴۷درصـد )، p16 مثبت بودو نسبت به گروه شاهد اول اختلاف آن هـا از لحـاظمواجهه بودن با p16 معني دار بود (۰۰۱/۰<P).
جدول۲ ‐ توزي ع افراد گروه هاي مورد بررسي بر ح س ب وض عي ت p16
داشته و با پيش آگهی بد ( مورد) تعداد (%) داشته و با پيش آگهی خوب ( شاهد ۲) تعداد (%) شاهد ۱
تعداد (%) سرطان پروستات
P16
(۵۲/۴) ۱۱ (۸۱) ۱۷ (۱۰۰) ۲۱ منفی
(۴۷/۶) ۱۰ (۱۹) ۴ صفر (۰) مثبت
شماره۶، پي در پي ۶۶ , بهمنو اسفند ۱۳۸۷ دکتر احمد عامريو همکاران / ٤٧٣

در مقام مقايسه مواجـه بـودن p16 درگـروه هـاي کانـسرپروستات پروگنوز خوب و بد نشان دادکه افـراد داراي کانـسر پروسـتات بـا پروگنـوز بـ د ۸/۳ برابـر بـيش از افـراد کانـسر پروســتات بــا پروگنــوز خــوب در مواجهــه بــا p16 بودنــد (۸/۳=OR) و با احتمال ۹۵درصداين مواجهـه باعامـل خطـرازحداقل ۴/۳ تا ۳/۵ برابر برآورد مي گـردد (۳/۵‐۴/۳=OR ،
.(CI= %۹۵
بح ث
ما در اين مطالعه به صورت کيفي هيپرمتيلاسـيون جزايـر CPGرا درناحيه پرومـوتر دو ژن RARB و p16 در افـراد سال م و مبتلايان به کانسر پروستات با وضعيت پروگنوسـتيکمتفاوت بررسي کردي م. در مطالعات قبلي ، رابطـه RARB و p16 بــه صــورت جداگانــه در چنــدين مقالــه بــا وضــعيت پروگنوستيک کانسر پروستات مطالعه شده بود. تکنيک موردبررسي درمطالعه ما مانند مطالعات قبلي MSPCR بود.
درمطالعات قبلي ، وضعيت پروگنوستيک خوب بـه صـورتمجموعـــه مـــشترک۱۰ <PSA و ۲ <Stage و ۶ <grade بررسي نشده بود و ما اولين مطالعه رابه صورت جامع از لحاظ وضعيت پروگنوستيک طراحي کردي م.
ه م چنان که قبلاﹰ بحث شد در مطالعه ما ، در افـراد سـال مهيچ مورد متيلاسيون ژن هاي RARB و p16 ديده نشد.
در گروه شاهد۱ يعني آن هايي که وضعيت پروگنوسـتيکخـــوب داشـــتند (۱۰ < PSA و ۲ <stage و ۶ <grade) هيپرمتيلاسيون ژن RAR در ۳/۳۳ درصد و هيپرمتيلاسـيون ژنp16 در ۱۹درصد اتفاق افتاد.
درگروه مورد يعني بيماران مبتلا بـه کانـسر پروسـتات بـا
وض عيت پردگنوس تيک ب د (۱۰ >PSA ي ا ۷ >grade ي ا ۲ >stage) هيپرمتيلاسـ يون ژن RAR در۴/۷۱ درصـ د و هيپرمتيلاسيون ژن p16 در ۶/۴۷درصد موارد اتفاق افتاد.
جهت افتـراق حالـت سـال م از وضـعيت مبـتلا بـه کانـسرپروستات (گروه شاهد ۲ و گـروه مـورد) هـر دو ژن در حالـتسال م متيله نمـي شـود ولـي در مبتلايـان بـه کانـسر RAR مثبت در ۴۸درصد و p16 مثبت در ۳۳ درصـد وجـود دارد. جهت افتراق حالِتِ با وضعيت پروگنوستيک خوب از وضعيت پروگنوستيک بد هر دو ژن از لحاظ آماري مي توانـد بـين دو وضعيت فوق افتراق بگذارند.
دراين مطالعه کانسر پروسـتات بـه عنـوان بـدخيمي کـه بيش ترين شيوع را در جوامع غربي دارد و مطالعـات فراوانـيروي آن انجام شده است ودرکشور ما نيز شـيوع بـالايي دارد برگزيده شد و سعي ش د تا بتـواني م در جـستجوي معيارهـايخوبي براي فرق گذاشتن بين کانـسر پروسـتاپروسـتا ِتِت بـا وضـعيتپروگنوســتيک خــوب، باکانــسر پروســتات بــا وضــعيت پروگنوستيک بد باشي م.
اطلاعات باليني و پ اتولوژيک فعلي مانندgrade ،PSA و stage با پيشرفت بيماري در ارتباط مي باشند.اما مي دانـي مکـه ايـن هـا همـه برآينـ د اتفاقـات سـطح داخـل سـلولي و ultra-structure مــي باشــند. بنــابراين تــلاش مــا بــراي پيدا کردن مکانيس م هاي سلوليو مولکولي بود که بتواند اين
افتراق را زودتر و بهتر در اختيار ما قرار دهد تا بـا اسـتفاده از آن ها بتواني م کانسر پروستات را در مراحل اوليه پيـداکني م و
بـا شناسـايي گـروه بـا وضـعيت پروگنوسـتيک بـ د, بتـواني م درمان هاي خود را هرچه تهاجمي تر و زودتر شروع کني م تـا از گرفتارشدن عده زيادي از افراد به وضعيت متاستاتيک و در واقع مرگ آن ها جلوگيري کرده باشي م.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

هرچند نتايج ايـن مطالعـه اميدوارکننـده مـي باشـد ولـي مي داني م که اين مطالعه شايد براي کانـسر پروسـتات شـرطلازم بود ، اما به هيچ وجه کافي نيست و قطعاﹰ مکانيس م هـايبسيار زيادي درکارسـينوژنز و پيـشرفت بيمـاري دخيلندکـهاميد است با استفاده از راه کارهاي تشخيصي و درماني فعلـي و ه م چنين تحقيقات بيش تر بر روي مکانيس م کارسينوژنز و پيشرفت بتواني م تشخيص زود هنگام بيماري را فراه م آوريـ مو متناسب با آن درمان هاي بهتريرا نسبت به وضعيت فعلي براي کانسر پروستات پيدا کني م.
ارتباط
REFERENCES

.1 Jemal A, Murray T, Ward E, Samuels A, Tiwari RC, Ghafoor A, et al. Cancer statistics, 2005. CA Cancer J Clin 2005; 55(1): 10-30.
.2 Jemal A, Tiwari RC, Murray T, Ghafoor A, Samuels A, Ward E, et al. Cancer statistics, 2004. CA Cancer J Clin 2004; 54(1): 8-29.
.3 Perry AS, Foley R, Woodson K, Lawler M. The emerging roles of DNA methylation in the management of prostate cancer. Endocr Relat Cancer 2006; 13(2): 357-77.
.4 Blute ML. Use of Gleason score, prostate specific antigen, seminal vesicle and margin status to predict biochemical failure after radical prostatectomy. J Urol 2001; 165: 119-25.
.5 Roberts WW. Contemporary identification of patients at high risk of early prostate cancer recurrence after radical retropubic prostatectomy. Urology 2001; 57: 1033-37.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

.6 Partin AW. Combination of prostate-specific antigen, clinical stage, and Gleason score to predict pathological stage of localized prostate cancer: A multi-institutional update. J Am Med Assoc 1997; 277: 1445-51.
.7 DeVita VT, Lawrence TS, Rosenberg SA. Cancer: Principles & Practice of Oncology. 7th ed. USA: Lippincott Williams & Wilkins. 2004; PP: 1206-70.
.8 Maruyama R. Aberrant promoter methylation profile of prostate cancers and its relationship to clinicopathological features. Clin Cancer Res 2002; 8: 514-9.
.9 Singal R. Polymorphisms in the methylene tetrahydrofolate reductase gene and prostate cancer risk. Int J Oncol 2004; 25: 1465-71.
.01 Enokida HMl. Ethnic group-related differences in CpG hypermethylation of the GSTP1 gene promoter among African-American, Caucasian and Asian patients with prostate cancer. Int J Cancer 2005; 116: 174-81.
.11 Woodson K. Hypermethylation of GSTP1, CD44, and E-cadherin genes in prostate cancer among US Blacks and Whites. Prostate 2003; 55: 199-205.
.21 Bastian PJ. Diagnostic and prognostic information in prostate cancer with the help of a small set of hypermethylated gene loci. Clin Cancer Res 2005; 11: 4097-106.
.31 Bastian PJ, Palapattu GS, Lin X, Yegnasubramanian S, Mangold LA, Trock B, et al. Preoperative serum DNA GSTP1 CpG island hypermethylation and the risk of early prostatespecific antigen recurrence following radical prostatectomy. Clin Cancer Res 2005; 11: 4037-43.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید