آذر و دی ۱۳۸۷

بررسي شيوع تولي د آنزي م β ‐لاكتاماز در بين فلور مي كروبي پوس ت انسان و
تعيين الگوي مقاوم ت آنتي بيوتي كي آن ها
ليلا قاضي ع سگر ٭، دكتر روحا ك سراي كرمان شاهي

چکي ده
سابقه و ه دف: به دليل تنوع فراوان جمعيت ميكروبي ساكن روي پوست انسان و با توجه به گسترش روزافزون مقاومـت دارويـيدر باكتريها، اين مطالعه با هدف تعيين مقاومت آنتيبيوتيكي در بين سويههاي فلور ميكروبي بدن خصوصاﹰ انـواع سـاكن پوسـتانجام شد.
مواد و روش ها: تعداد۹۶ نمونه فلور ميكروبي از پوست دست و پاي افـراد مـورد نظـر تهيـه و پـس از خـالصسـازي و مطالعـهمورفولوژي و واكنش گرم ميكروارگانيسمها، وجود آنزيمβ‐لاكتاماز در آن ها به روش اسيدومتري بررسي گرديـد. سـپس الگـويمقاومت آنتيبيوتيكي در باكتريهـاي واجـد آنـزيمβ‐لاكتامـاز بـه روش انتـشار ديـسك(Kirby-Bauer) تعيـين و نهايتـاﹰ در سويه هاي با مقاومت چندگانه آنتيبيوتيكي، MIC و MBC پني سيلين G ارزيابي گرديد.
تاريخ دريافت مقاله ۲۲/۱۲/۸۶ تاريخ پذيرش مقاله ١٢/٣/٨٧ پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي) سال سيزده م, شماره ۵ , پي در پي ۶۵ ، صفحات ۴۵۹ تا ۴۶۷
1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يافته ها : تعداد۱۸۰ ميكروارگانيسم از۹۶ نمونه فلور پوست جداسازي گرديد كه از بين آن ها۲۶ سويه باكتريايي واجـد آنـزيمβ‐لاكتاماز بودند . تمامي سويههايβ‐لاكتاماز مثبت از نوع كوكسي خوشهاي يا باسيل گرم مثبت شناسايي شـدند كـه بـه اكثـرآنتي بيوتيك هاي مورد آزمايش مقاوم بودند.
نتيجه گيري : نتايج حاصلبيانكننده شيوع توانايي توليـدβ‐لاكتاماز در بين فلور ميكروبي پوست افراد سالم جامعـه بـه دنبـال
ورود بيرويه پنيسيلين ه ا و سفالوسپورين ها به بازارهاي دارويي ميباشـد . بنـابراين پوسـت افـراد سـالم نيـز مـيتوانـد يكـي از مهم ترين مخازن ميكروارگانيسم ها خصوصاﹰ به عنوان عوامل عفونتهاي بيمارستاني در نظر گرفته شود.
واژگان کلي دي: فلور ميكروبي پوست ، آنزيم β‐لاكتاماز ، مقاومت آنتي بيوتيكي ، حداقل غلظت بازدارنده رشد (MIC) ، حداقل غلظت كشنده باكتري (MBC )

مق دمه
مسأله مقاومت آنتيبيوتيكي در سـالهـاي اخيـر بـه يـ كنگراني اصـلي در مجموعـههـاي پزشـكي تبـديل شـده و بـاسرعتي تصاعدي رو به افزايش ميباشد. گزارشهاي حاصل ازسطح جوامع نيز نشان مـيدهنـد كـه احتمـال بـروز چنـينافزايشي در مقاومت آنتيبيـوتيكي فلـور نرمـال افـراد عـادي(خارج از مؤسسههاي مراقبت سلامتي ) بسيار زياد اسـت (۱). از آن جايي كه پوست انسان حاوي جمعيـتهـاي ميكروبـيمتنوعي است به طوري كه در هر سانتيمتر مربع آن معمـولاﹰ۱۰۴‐۱۰۳ ارگانيس م وجود دارد كه البته اين مقدار تـا ۱۰۶ در هر سانتيمتر مربع نيز قابل افزايش ميباشد و به دليل نقـشمه م اين فلور ميكروبي در حفظ سلامت و ه م چنين در ايجاد بيماري (۲)، بررسي وجود سويههاي مقاوم به آنتيبيوتيـ ك ها به عنوان مخزنهايي براي چنين مقاومتي وجود دارد. هـدفاز اين تحقيق، بررسي تعداد و انواع فلـور هـوازي دسـت و پـا كــه واجــد آنــزي مβ ‐لاكتامــاز و مطالعــه الگ وي مقاومــت آنتيبيوتيكي در آن ها و تعيينMIC وMBC پنيسـيلين
G در ســويه هــاي داراي مقاومــت چندگانــه آنتــيبيــوتيكي بوده است.
مواد و روش ها
جهت نمونهبرداري از پوست، سواپ استريل شدهاي را كـهدر محـيط تريپتيكـاز سـوي بـرآث (TSB) مرطـوب شـ ده،
cm
سه مرتبه در ي ك جهـت و بـه طـول مشخـصي ( ۳) روي موضع موردنظر (پشت يا كف دست و پا) كشيده و سپس اينسواپ در لوله آزمايش حـاويTSB اسـتريل بـه مـدت ۲۴ ساعت درc ° ۳۷ اتوگـذاري مـيگـردد . در ادامـه بـه منظـور
خالصسازي باكتريها، ي ك لوپ از لوله آزمـايش مـورد نظـر به روشstreak plate method روي محيط نوترينت آگار كشت و پس از ۲۴ ساعت انكوباسيون درc ° ۳۷، بـاكتريهـابر اساس مشخصات ظاهري كلنـي جداسـازي گرديدنـد (۳).
س پس ب ا اس تفاده از رنــگ آمي زي گ رم، واك نش گــرم ومورفولوژي باكتري هاي ب ه دسـت آمـده از هـر نمونـه مـوردبررسي قرار گرفت. تعـداد نمونـه بـا ضـريب اطمي نـان ۹۵% ، شيوع ۵۰% و خطای ۱۰% تعداد ۹۶ نمونه تعين شد . با توجهبه اين كه در اين بررسي از هر فرد ٨ نمونـه از قـسمت هـايذكر شده پوست گرفته شد. بنابراين از ١٢ نفر نمونـهبـرداريگرديد كه به منظور بررسي فلور ميكروبي در طيف وسيعتري از افراد، ٦ نفر مؤنث و ٦ نفر مذكر و در ردههاي سـني ٦٠‐١ سال و از هر دهه سني، ي ك نفر انتخاب گرديد.
شيوع ۴۶۰
mm
مويينه به قطـر ۱‐۲/۰ را در معـرف فنـل ِرِد ۵/۰% حـلشده در پنيسيلين G (۲۰ ميليون واحـد) (کـه بـاNaOH در بين فلور ميكروبي پوست ضروري بـه نظـر مـيرسـد . بـاوجود ايـن اطلاعـات بـسيار كمـي در مـورد شـيوع مقاومـت
آنتـي بيـوتيكي در جامعـه و نقـ ش بـالقوه فلـور دسـت و پـا ي ك مولارpH آن به ۵/۸ رسيده است) فرو برده و صبر كرده
برای بررسي وجود آنزي مβ ‐لاكتاماز در ميكروارگانيس مهاي جداسازي شـده از پوسـت بـه روش اسـيدومتري، يـ ك لولـهتا محلول cm
۲‐۱ در لوله بالا رود. سپس سر لولـه مويينـه راروي كلنيهاي ميكروارگانيس م مورد نظر در كشت ۲۴ ساعتهروي محيط نوترينت آگار، كشيده تا آن جا كه ته لوله توسطآن بسته شود. درصورت توليد آنزي مβ ‐لاكتاماز، رنگ محلولدر عرض ۱۵‐۵ دقيقـه از بـنفش بـه زرد يـا قهـوهاي تغييـرمييابد كه به دليل شكسته شدن پنيسيلين G توسط آنزي مو توليد اسيد پنيسيلوئي ك و بنابراين اسـيدي شـدن محـيطمي باشد (۴).
ميكروارگانيـس م هـاي توليـد كننـده آنـزي م β‐لاكتامـاز بـا اســتفاده از تــ ست هــاي بيوشــيميايي رايــج در آزمايــشگاهميكروبشناسـي جهـت تـشخيص خـانواده، جـنس و گونـه،شناسايي گرديدند (٥).
به منظور تعيين الگوي مقاومت آنتيبيوتيكي باكتري ها بـااستفاده از تست آنتيبيـوگرام بـه روش كربـي بـائر ابتـدا بـااستفاده از محيط مولر هينتـون آگـار (Merck) و بـه روشانتشار ديـس ك (Kirby-Bauer) حـساسيت بـاكتري هـاي β‐لاكتاماز مثبت جدا شده از فلور پوست نسبت بـه تعـدادياز آنتيبيوتي ك هاي مربوطه بررسي گرديد (۴). (ديس ك هاي آنتيبيوتي ك جهت تست آنتيبيوگرام از شركت پـادتن طـبتهيه گرديد).
در طـــول مـــوج ۶۳۰ نـــانومتر بـــا اســـتفاده از دســـتگاه يافته ها خواننــــده الايــــزا (مــــدل Statfax-2100 ســــاخت در اين مطالعه تعداد ۱۸۰ ميكروارگانيـس م از ۹۶ نمونـه

1268731734566

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

به منظور تعيينMIC پنـي سـيلين G در بـاكتري هـاينشاندهنده مقاومت آنتيبيوتيكي چندگانه، ابتدا رقـت هـايلازم از آن را تهيــه كــرده و حــ دود ۱۰۰ ميكروليتــر بــه چاه ك هاي ميكروپليت ۹۶ چاهكي‐كه قبلاﹰ ۱۰۰ ميكروليتراز محيطكشتTSB در آن ها ريخته شـده‐ اضـافه گرديـد. بدين ترتيب كه در ي ك رديف ۱۲ تايي، در چاه ك شـماره ۲ ميزان ۱۰۰ ميكروليتر از ك م ترين غلظت ماده آنتيباكتريـالريخته شد، سـپس در چاهـ ك شـماره ۳، ۱۰۰ ميكروليتـر ازمحلول آنتيباكتريال كه غلظت آن دو برابر چاه ك شمـاره ۲ مي باشد، ريخته مي شود و اين روند تا چاه ك شماره ۱۱ ادامه مييابد. در مرحله بعد ۱۰۰ ميكروليتر از باكتري مورد نظر بارقت CFU/ml ۱۰۵×۵ به همه چاه ك هـا (بـه جـز سـتونشماره ۱۲) افـزوده شـد (سـتون شـماره ۱ كنتـرل مثبـت وس تون ش ماره ۱۲ كنت رل منف ي م ي باش ند). پ س از ۲۴ ساعت انكوباسيون در دمايc ° ۳۷؛ جذب نوري چاهـ ك هـانــشده بــود و چاهــ ك هــاي كنتــرل مثبــت و منفــي رويمحيطكشتMHA كشت داده شد، پس از ۷۲‐۴۸ سـاعت
اتوگذاري درC ° ۳۷، ك م ترين رقت آنتيبيوتي ك كـه سـبب از بين رفتن ۹/۹۹% باكتري ها شده است بـه عنـوان MBC گزارش گرديد (۶).
Awarness Technology INC امريكا) خوانـده و رشـديا عدم رشد در آن هـا بررسـي گرديـد. هـر آزمـايش دو بـار تكرار شد (۶).

(8.7%)
مخمر

مثبت

گرم

دیپلوکک
(2.8%)
)
(6.5%
فرم

کورینه

مثبت

گرم

کوکسی
(3.34%
)
اى

خوشه
)
(8.73%
مثبت

گرم

باسیل

مثبت

گرم

کوکسی
)
(8.2%
اى

زنجیره

مخمر
(
۸
/
۷
%
)

ديپلوکوک

مثبت

گرم

اي

زنجيره
(
۸
/
۲
%
)

مثبت

گرم

کوکسي

اي

زنجيره
(
۸
/
۲
%
)

کو

فرم

رينه
)
۶
/
۵
%
(

باسي ل

مثب ت

گرم

(
۸
/
۳۷
%
)

مثبت

گرم

وکسي
ک

خوشه

اي
(
۳
/
۴۳
%
)

(8.7%)

مخمر

مثبت

گرمقیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید