پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي) سال سيزده م, شماره ۵ , پي در پي ۶۵ ، صفحات ۴۲۵ تا ۴۳۲
آذر و دی ۱۳۸۷

0284451Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

8881111019528

بررسي تأثير مايع فوليکولار انساني حرارت دي ده و محي ط کش ت MEM-α بر بلوغ و باروري اووسي ت هاي نارس موش سوري
حج ت اله عبا س زاده۱ ، دکتر سيد غلامرضا فنائي۲ ، دکتر يوسف صادقي ۳، دکتر فريبا الماسي ۴، دکتر اح مد ح سيني۵ ٭
چکي ده
سابقه و ه دف: القاي رشد و تکامل اووسيت نارس در محيط آزمايشگاهي يکـي از روش هـايي اسـت کـه اخيـراﹰ در فـن آوري هـاي کمک باروري توجه بسياري از محققين را به خود جلب نموده است. اين روش براي زنان مبتلا به سرطان و تخمدان پلـي کيـستيکحايز اهميت است. علي رغم استفاده از محيط هاي کشت مختلف، تاکنون يک محيط مناسب ايده آل جهـت کـشت اووسـيت هـاينارس گزارش نشده است. با توجه به گزارش مواردي از موفقيت و به منظور تعين تأثير مايع فوليکولي انساني (مشابه بـا محيطـي کـهاووسيت را در داخل بدن در بر گرفته است) بر بلوغ و قدرت باروري اووسيت هاي نارس موش سوري اين تحقيق انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق با طراحي تجربي انجام گرفت. تخمدان موش هاي ماده٤ تـا ٦ هفتـه اي از نـژادNMARI پـس از قطـعنخاعگردنيدر شرايط استريل خارج و پس از شستشو، اووسيت هاي نارس جدا شده از آنبه سه گـروه تقـسيم گرديدنـد. در گـروه اول تعداد ٢٠٩ تخمک نارس در محيط کشت حاوي MEM-α, hCG, rFSH, %٢٠ FCS، در گـروه دوم ، ٢٠٣ اووسـيت نـارس
در محيط کشت حاوي hHFF١٠٠% و در گـروه سـوم، ٢٠٥عـدد اووسـيت نـارس در محـيط حـاوي rFSH، hCG، MEM-α وhHFF ٢٠% قرار داده شدند. اووسيت هاي نارس به مدت٢٤ ساعت در داخل انکوبـاتور قـرار داده شـده و روز بعـد، مراحـل بلـوغاووسيت بهوسيله ميکروسکوپ معکوس مورد بررسي قرار گرفت. اووسيت هاي بالغ در هر گروه به قطره هـاي حـاوي اسـپرم انتقـالپيداکردند و ميزان تشکيل جنين هاي٢ سلولي پس از٢٤ ساعت درزير ميکروسکوپ معکوس ثبت شد. سـپس داده هـا بـا آزمـونآماري مجذور کاي آناليز شدند.
يافته ها : ميزان بلوغ اووسيت ها در گروه دوم(۷/۸۳%) نسبت به گروه اول (۸/۵۹%) وگروه سوم (۳/۶۷%) از لحاظ آماري به طـورمعني داري بالاتر بود (۰۰۰۵/۰P<) و اختلاف بين گروه اول و سـوم از نظـر آمـاري معنـي دار نبـود(۲/۰P<). ميـزان تـشکيل
جنين هاي دو سـلولي در گـروه دوم (۸/۸۱%) نـسبت بـه گـروه سـوم(۳/۵۴%) و گـروه اول(۲/۴۷%) از لحـاظ آمـاري بـهطـور معني داري (۰۱/۰P< و۰۰۲/۰ P<) بالاتر بود. اختلاف بين گروه اول و سوم از نظر آماري معني دار بود (۰۷/۰P<.).
نتيجه گيري : به نظر مي رسد که مايع فوليکولي انساني، به صورت حرارت ديده مي تواند بـر بلـوغ اووسـيت هـاي نـارس مـوشسوري و باروري آن ها و در نتيجه ميزان تشکيل جنين هاي دو سلولي در محيط آزمايشگاهي تأثير مثبتي داشته باشد.
واژگان کلي دي: اووسيت نارس ، مايع فوليکولي ، بلوغ ، باروری

۱ . دانشجوي دكتراي تخصصي علوم تشريح ، گروه آناتومي ، دانشکده پزشکي ، دانشگاه تربيت مدرس
۲ . دانشيار ، مرکز تحقيقات بيولوژی سلولي و مولکولي ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
. استاد ، مرکز تحقيقات بيولوژی سلولي و مولکولي ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
. مشاور آماری ، مرکز تحقيقات بيولوژی سلولي و مولکولي ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
. ٭ . نويسنده مسؤول : استاد ، مرکز تحقيقات بيولوژی سلولي و مولکولي ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . آدرس براي مکاتبه : تهران ، اوين ، خيابان تابناك، جنب بيـمارستان آيت ا… طالقـاني ، دانشـکده پزشکي دانشـگاه علـوم پزشكي شهيـد بهشتي ، مرکز تحقيـقات بيـولوژی سلولي و مولکـولي . پست الکترونيک : prof_hosseini @ yahoo.com

تاريخ دريافت مقاله ۱۴/۲/۸۷ تاريخ پذيرش مقاله ١/٥/٨٧
۴۲۶ تأثير
مق دمه
فعال کـردن رونـد تقـسيم ميـوز در اووسـيت و بلـوغ آن ازاهداف مهم درماني محققين علوم نابـاروري بـوده اسـت. بلـوغ
اووســيت هــاي نابــالغ (Germinal Vesicle GV ) را محيطي که اووسيت در آن رشد مي کند مي داننـد. يکـي از
اين عوامل محيط هاي کشت سلولي اسـت. ايـن محـيط هـانتوانسته اند شـرايط لازم و مناسـبي رابـراي رشـد اووسـيت فراه م آورنـد. حتـي محـيط هـاي کـشت مـي تواننـد ايجـاداختلالي به نام Large offspring syndrome کنند کـهاين اخـتلال در اثـر عوامـل اسـترس زاي موجـود در محـيطکشت ايجاد مي شود (٩و١٠). بنابراين مطالعـه محـيط هـاي (GVBD) Germinal Vesicle Breakdown به مرحله
برسانند. پس از آن تلاش هاي بسياري جهت بهينه سازي ايـن روش انجام گرفته است. تا آن جا که برخي از محققـين ضـمنبلوغ اووسي ت در آزمايشگاه، جنين نيز به دست آوردنـد (١و٢).
امروزه القا رشـد و تکامـل اووسـيت در خـارج از بـدن يکـي از روش هــايي اســت کــه در تکنولــوژي کمکــي توليــد مثــل
(Assisted ART Reproductive Technology ) کشت مختلـف و اثـر آن بـر بلـوغ و تکامـل جنـين يکـي از
آزمايشگاهي اووسيت هـا (In Vitro Maturation IVM ) براي اولين بـار در سـال ١٩٣٥ توسـطPincus وEnzman مطرح گرديد . آن ها توانستند بدون استفاده از هورمون، تقسيمميـوز را در اووسـيت هـاي فوليکـول خرگـوش فعـال کننـد و بـه تخمـ دان پلـي کيـستيک (PCOS) ممانعـت بـه عمـل مي آورد و امکان انجماد و ذخيره تخمک هاي نـارس فـراه ممي شود تا در مواقع مناسب از آن ها استفاده گردد (٦و٨).
يکي از مشکلاتي که بر سر راه موفقيتIVM وجود دارد
عــدم تکامــل سيتوپلاســ م اووســيت در طــي مراحــل رشــد مي باشد . بيش تر محققين علـت را نامناسـب بـودن شـرايط
به کار گرفته مي شود (٣). اين روش مخصوصاﹰ براي بسياري اززناني که قادر بـه بـالغ کـردن اووسـيت در داخـل بـدن خـودنيستند (مثلاﹰ بيماران با تخمدان پلي کيستيک) و هـم چنـينزنان مبتلا به سرطان که در معـرض دوزهـاي بـالاي اشـعه يـاشيمي درماني قرار مي گيرند و قبل از درمان تخمدان خـود راجراحي مي کنند مفيد است (۶‐۴).
در پـستانداران در طـي فـاز فوليکـولار چنـدين فوليکـولشروع به رشد کرده و فقط يکي از آن ها و يا تعداد محدودياز آن ها شانس تبديل شدن به اووسيت بالغ را پيدا مي کنندو بقيه چند روز قبل از تخمک گذاري دچار آترزي شده و درآن هــا آپوپتــوزيس صــورت مــي گيــرد. در روش IVM، اووسيت ها در مرحلـه يGV از تخمدان برداشته شده و درمحيط In vitro کشت داده مي شوند. سپس تخمـ ک هـايبالغ مرحله متافاز II توسط اسپرم بارور مي شوند (٧).
بلوغ آزمايشگاهي اووسيت ضمن استفاده از اووسيت هـاينارس پس از پانکچر به دليل عدم استفاده از هورمون درمانياز پرکاري غير طبيعي تخمدان به خصوص در بيماران مبـتلااولويت هاي تحقيقاتي درIVM مي باشد. يکي از محيط هايکشت مناسب طبيعي درIVM مايع فوليکولي است کـه درآزمايشگاه هاي لقاح مصنوعي مورد استفاده قـرار مـي گيـرد .
مايع فوليکولي محلولي بـا رنـگ زرد کهربـايي و ويـسکوزيتهپايين است (١١). ترکيبات مايع فوليکولي شامل پروتئين ها،ويتــامين هــا، هورمــون هــاي اســتروييدي، کلــسترول، ليپوپروتئين ها، هيدروکربن ها و استروييدها مي باشد (١٢).
در هنگام تخمـک گـذاري و در زمـان انتقـال اووسـيت ورودمقداري از اين مايع به آمپول رح م امري اجتناب ناپذير است.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

گزارش شده است مايع فوليکولي مي تواند به عنـوان محـيطکـشت ب راي رش د جن ين، سـلول ه اي گرانول وزا و ش ايد
سـلول هـاي سـوماتيک عمـل کنـد و بـا بـه کـار گيـري آن به همراه سلول هاي گرانولوزا مي توان بـر ايـست دو سـلوليغلبه کرد ، به طوري که احتمال دارد ماده يا مـوادي در مـايعفوليکولي وجود داشـته باشـد کـه بـه صـورت سـينرژيت بـا سلول هاي گرانولوزا عمل کند (۱۳). از سـوي ديگـر گـزارششده است که سلول هاي کومولوس و نيز مايـع فوليـکولي در
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

شمارهآذر
محيط کشت زمينه ساز تسريع و افزايش اکروزين مي گردند(۱۴). با توجه به نقش مايع فوليکولي انـسان در رشـد و نمـوجنين ب هعنوان يک محيط کشت طبيعي در مقايسه با برخيمحـيط کـشت هـاي متـ داول (MEM-α) ايـن تحقيـق در آزمايشگاه م رکز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولکولي دانشگاهعلوم پزشکي شهيد بهشتي درسال ١٣٨٦ انجام گرفت.
مواد و روش ها
تحقيق با طراحي تجربي انجام گرفـت. در ايـن تحقيـق ازموش هاي سوري نژادNMRI تهيـه شـده از انـستيتو رازي كرج (ايران ) استفاده شد . موش هاي ماده سال م طبيعي ٤ تـا٦ هفته اي با قطع نخاع گردني کشته شده و تخمدان آن هـادر شرايط استريل خـارج و پـس از انتقـال بـه درون قطـرات٥٠٠ ميکروليتري محيط هاي کشت مورد نظر, چربـي هـاياضافه اطراف تخمدان حذف و با سرنگ انسولين پاره شـده واووسيت هـاي نـارس و حـاوي ژرمينـال وزيکـول همـراه بـا سلول هاي گرانولوزا جدا شـد. سپس بـا روش پيپـت کـردنسلول هاي گرانولوزاي اطراف آن برداشته شد. اووسيت هـاي نارس هسته دار با سيتوپلاس م روشن قـشر شـفاف يکنواخـت با فضاي پيش زرده اي مناسب براي سه گروه انتخاب شـدند.
سپس هر ٥ اووسيت نارس به مدت ٢٤ ساعت داخل قطـرات ٢٠ ميکروليتري محيط کشت سه گانه زير قرار داده شد.
٥ mg/ml حاوي MEM-α(sigma) گروه ١ : محيط کشت
(sigma) rFSH از ١٠ mg/ml ، FCS(sigma) 20% از
. HCG(sigma) ١٠ mg/ml و
گروه ٢ : محيط کشت حـاوي مـايع فوليکولار انسـاني حرارت ديده
.( Heated Human Follicular Fluid 100%) %١٠٠ حــاوي MEM-α (sigma) گــروه٣ : محــيط کــش ـت mg و نيز rFSH(sigma) از ١٠ mg/ml ، hHFF20%
. HCG(sigma) ١٠
• تهيه مايع فوليکولي و آماده کردن آن؛ نمـونه هاي مايع فوليکولار از زناني که به منظـور درمـاننازايي به روشIVF-ET در مرکزIVF مورد آسپيراسـيونفوليکول قرار گرفته بودند تهيه شد. بيماران در محدود سـني٢٨‐٣٥ بودند تحريک رشد فوليکول ها در آن ها با اسـتفادهاز HCG متعاقـــب تجـــويز GnRH-a انجـــام پـــذيرفت.
نمونه هاي مايع فوليکولر ب ه دست آمده از فوليکـول هـاي بـا
يـک اووسـيت سـال م و بـالغ مـورد بررسـي قـرار گرفـت و از نمونه هاي بدون اووسـيت حـاوي بـيش از يـک اووسـيت يـاداراي اووسيتي نابالغ و نيز نمونه هاي که به طور محـسوسيآغشته به خـون بودنـد اسـتفاده نـشد. ابـزار و ظـروف مـورداسـتفاده در گـرفتن و آمـاده کـردن مـايع فوليکـولر همگـي استريل و پلاستيکي و يکبار مصرف بودند.
تمـامي نمونـه هـا بلافاصـله بعـد از جـدا کـردن اووسـيت به مـدت ٢٠ دقيقـه و بـا دورg × ٢٠٠٠ سـانتريفوژ شـدندسپس بخشي از مايع فوليکولي سانتريفوژ شده را در بن ماري با دماي ٥٦ درجه سانتي گراد و به مدت ٣٠ دقيقـه حـرارتC
داده و تــا زمــان اســتفاده از آن در يخچــال (دمــاي ° ٤) نگه داري شد . حرارت دادن يا متـد ذکـر شـده روشـي بـراي غير فعال کردن آنزي م هـا و توکـسين هـاي موجـود در يـکراژين يا مايع طبيعي است که در آزمايشگاه هاي بيوشيمي وIVF-ET معمول است (۱۷).
• بررسي بلوغ؛
اووسيت هاي نارس هسته دار با سيتوپلاس م روشـن قـشرشفاف يکنواخت با فضاي پيش زرده اي مناسب به مـدت ٢٤ ساعت در داخل انکوباتور ٣٧ درجه سانتي گراد حـاوي 2CO قرار داده شده و روز بعـد مراحـل بلـوغ اووسـيت بـهوسـيلهميکروسکوپ معکوس مورد بررسي قرار گرفت. او وسيت ها بـاهسته شکسته شده تحت عنوانGV و اووسيت هاي هـستهشکسته شده و بدون جسمک قطبي تحت عنوان GVBD و اووسيت هاي که اولين جسمک قطبي در آن ها پديدار گشته است در گروه اووسيت هاي بالغ MII دسته بندي شدند.
• لقاح اووسيت به روش (IVF ( in vitro fertilization ؛ که طي ٥ مرحله و به شرح زير انجام گرديد:
۴۲۸ تأثير
بودند و اختلافي ديده نشد (۸/۰P<). از نظـر شـاخصMII ميــزان موفقيــت بــه ترتيــب ۹/۵۸% و ۷/۸۳% و ۶۷% بــود (۰۰۰۱/۰P<).
بهترين بلوغ در محيط كشت hHFF 100% بود كه با دو محيط كشت ديگر اخـتلاف معنـي دار داشـت (۰۰۱/۰P<).
اخـتلاف بـين گـروه ۱و۳ معنـي دار نبـود (۲/۰P<). از نظـر شاخص Two Cell كه درصـد آن هـا نـسبت بـهMII در .جمع آوري اووسيت هاي بالغ شده در تمامي گروه هـاي آزمايشگاهي
. کشتن موش سوري نر نـژادNMARI بـهوسـيلهقطع نخاع ، جداسازي دم اپيديـدي م آن هـا و انتقـال بـه
محيط هاي کشت و انکوبه کردن اپيديدم به مـدت ٥/١
C
ساعت در داخل انکوباتور ° ٣٧.
. انکوباسيون اسپرم هـاي فعـال و سـال م در قطـرات
محيط کـشت کـه ايـن قطـرات کـه قـبلاﹰ در انکوبـاتور جدول آمده است ، بيش ترين باروري مربوط به محيط كـشتبه تعادل رسيده اند ( ml در ١٠٦×٢‐١ اسپرم). hHFF 100% و بــه ميــزان ٨/٨١% و در محــيط كــشت IV . انتقـال اووسيــت هـاي بـالغ شـ ده در هـر گـروه hHFF 20% ب ه مي زان ٥٤% و ك م ت رين مي زان آن در
محيط كشت MEM-α به ميزان ٢/٤٧% بود. اخـتلاف بـينسه گروه معني دار بود و ه م چنين اختلاف بين گروه ٢ بـا ١ و٣ معن ا دار بود (۰۰۰۱/۰P<). اختلاف بين گروه ۱ و ۳ نيـزمعني دار بود (۰۷/۰P<). به قطره هاي حاوي اسپرم.
V . انتقال اووسيت هـا پـس از ٦‐ ٤ سـاعت از محـيطکشت قبلي به قطره هاي IVF .
بررسي وضـعيت اووسـيت هـا پـس از ٢٤ سـاعت در زيـر
ميکروسکوپ معکـوس و ثبـت ميـزان تـشکيل جنـين هـاي
٢ سلولي نيز مرحله پاياني کار بود (١٣). جدول ١ ‐ توزي ع ن مونه ها بر ح س ب شاخص هاي بلوغ و باروري در ادامه داده ها با آزمون آماري مجذور کاي آناليز شدند. اووسيت ها به تفكي ك محيط ك ش ت
Two cell (%) تعداد MII
تعداد (%) GVBD
تعداد (%) GV
تعداد (%) بلوغ

محي ط كش ت
۵۹ (۴۷/۲) ۱۲۵ a (۵۹/۸) ۳۷
(۱۷/۱۷ ۳۶a
(۱۷/۲) FCS 20% ،MEM-α
(N١ =٢٠٩)
۱۳۹
(۸۱/۸) ۱۷۰
(۸۳/۷) ۲۵
(۱۲/۳) ۸
(۳/۹) hHFF%100
(N٢ =٢٠٣)
۷۵ (۵۴/۳) ۱۳۸ b
(۶۷) ۳۶
(۱۷/۵) ۳۱ b (۱۵/۱) MEM-α,hHFF20%
(N ۳ =٢٠٦)
P< ۰/۰۰۱ P< ۰/۰۰۱ P< ۰/۴ P< ۰/۰۱ نتيجه آزمون بين ۳ گروه
يافته ها
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

در اين مطالعـه ۶۱۸ اووسـيت نـارس و سـال م از تخمـدانموش هاي سوري جدا شد و به طـور تـصادفي در سـه گـروهمورد نظر تقـسي م بنـدي شـد. در محـيط كـشتMEM-α تعداد ۲۰۹ نمونه و در محيط كـشتhHFF 100% تعـداد۲۰۳ نمونـه و در محـيط كـشت hHFF 20%تعـداد۲۰۶ نمونه مورد مطالعه قرار گرفتنـد. توزيـع نمونـه هـا برحـسبشاخص هاي بلوغ و باروري اووسـيت هـا در جـدول ۱ ارا يـ ه
GV:Germinal vesicle
GVBD: Germinal vesicle break down MII:Metaphase 2 hHFF :Heated Human Follicular Fluid
(۰۰۰۵/۰ (P<مقايسه محي ط کش ت ۱ و ۲ :a
(۰۰۰۵/۰(P< مقايسه محي ط هاي کش ت ۲ و۳ :b
( ۰۰۲/۰ (P< مقايسه محي ط هاي ۱ و۲ :c ( ۰۱/۰(P< مقايسه محي ط کش ت ۲ و۳ :d شده است و نشان مي دهد كه شاخص در محيط كشتMEM-α بــه ميــزان ٢/١٧% و در گــروه hHFF 100% به ميزان ٩/٣% و در گـروه hHFF 20% بـه ميـزان ۱/۱۵% بود (۰۱/۰P<). اختلاف بين گروه ۱و۲ و نيز ۲ و ۳ معني دار
بــود ولــي بــين گــروه ۱و۳ معنــي دار نبــود (۹/۰P<).
GV
از نظر شاخص GVBD سـه محـيط كـشت تقريبـاﹰ مـشابه
شمارهآذر
در مايع فوليکولي به صورت تازه يک سري از عوامل مـضروجود دارنـد کـه داراي آثـار منفـي بـر رونـد رشـد و تکامـلهستند. به نظر مي رسد سميت مايع فوليکولي بـه ترکيبـاتسيست م کمپلمان مربوط مي شـود کـه ايـن عوامـل مـضر در بح ث
تحقيق نشان داد که مـايع فوليکـولي حـرارت ديـده دارايآثار مثبت در بلوغ و قدرت لقاح اووسيت هـاي نـارس مـوشسوري است . اين افزايش حتـي در مقايـسه بـا مـديوم هـاي
مرکــب قابــل توجــه مــي باشــد . مــايع فوليکــولي يکــي از جريان حـرارت دادن بـه روش معمـول در آزمايـشگاه هـاي
IVF که به روش ( Heat treatment ) انجام مـي شـود ازميان مي روند (۲۴).
در پژوهش هاي قبلي ثابت شده بود كه وجود هورمونهاي گنادوتروپيني در محيط هاي كشت براي بلوغ اووسسيت هاي نارس لازم است و در صورت نبود آن ها در محيط كشت بلوغ اووسيت به شدت دچار اختلال مي گردد (٢٥و٢٦). اسـتفادهاز هورم ون ه اي گن ادوتروپين ب ا تغي ر در مح يط ک شت به صورت روزانه، مکمل مناسبي را در بلوغ تخمک هـا پديـدمي آورد (۲۷). مايع فوليکولي واجد تمـام شـرايط لازم بـرايرشد و تکامل تخمک هاي نارس در محيط کشت است (۲۸).
در مطالعه حاضر بلوغ آزمايشگاهي اووسيت هاي نارس درتمام گروه هاي آزمايشي حاصل گرديد. به نظر ميرسد كه با توجه به حضور مايع فول يكولي انساني در محيط كشت وجـود
هورمون هـاي گنـادوتروپيني در ايـن مـايع بـه دليـل زمـان جمعآوري آن از فوليكول هاي تخمدان انسان (آخرين مرحله اصلي ترين ترشـحات سيـست م تناسـلي زنانـه اسـت و داراي ترکيبي مشابه با سرم و پلاسما مي باشد که تـضمين رشـد و تکامل تخمک ها و جنين در آن پس از حـذف عوامـل مـضرامري معقول به نظر مي رسد (۱۸). شرايط مورد نيـاز جهـت
رشـد و تکامـل اووسـيت هـا در محـيط کـشت تـا حـ دودي شناخته شده اند که با توجه به اين که هر چقدر اين شـرايطبه شرايط داخل بدن نزديک تر باشند نتايج بـه دسـت آمـدهمطلوب تر خواهد بود. حداقل شرايط لازم بـراي ايـن فرآينـدشامل يون هاي ضروري مانند سدي م و پتاسي م وکلر مي باشد که در مايع فوليکولي يافت مي شوند (۱۹).
گزارشاتي از ت أثير مايع فوليکولي در رشـد جنـين هـاي دوسلولي موش سوري تا مرحله بلاستوسيت در مايع فوليکـوليحرارت ديـده گـزارش شـده کـه نکتـه قابـل توجـه در ايـن پژوهش ها استفاده از درصد هـاي متفـاوت مـايع فوليکـولي وحصول بهتر ين شرايط تکوين در مايع فوليکولي صد د رصـد
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

م ي باشــد. کــه اي ن امــر مؤيــد ش رايط مناســب و مکفــي رشد فوليكول ها) و دريافـت هـر دو هورمـون گنـادوتروپيني مــايع فوليکــولي جهــت رشــد جنــين هاســت (۲۰). مــايع بهصورت تزريقي و وجود تمام فاكتورهاي موجـود در آن هـافوليکولي حرارت ديده در باروري تخمک هاي مـوش سـوري تخم كهاي نـارس در آزمايـشگاه بـالغ گرديدنـد. بنـابر نظـردر محــيط آزمايــشگاه نــسبت بــه مــديوم هــاي معمــول و بعضي محققين مايع فوليكولي در اين مرحله از تكوين قابليت
ه م چنـين حفـظ و نگـه داري تخمـک هـاي بـارور نـشده وممانعت از دژنراسيون آن ها داراي آثـار مثبتـي اسـت (۲۱).
استفاده از مايع فوليکولي انساني بهعنوان مکمل در مقايـسهبا مديوم هاي که فاقد آن هستند نيـز مـي توانـد در بلـوغ وتکامل اووسيت ها مؤثر باشد (۲۲). استفاده از مايع فوليکوليبه صورت مکمل بـا نـسبت بـالاتر بـه همـراه هورمـون هـايمختلف سبب رسيدن به ميزان مناسب بلوغ و تکامـل بهتـرتخمک هاي نارس خواهد شد (۲۳).
بهتري در بالا بردن ميزان بلوغ اووسيت هاي نارس نسبت بـه محيطهاي كشت ساخته شده دارد (۲۹). بنابراين استفاده ازمايع فول يكولي انـساني در بلـوغ اووسـيت هـاي نـارس مـؤثر ميباشد و نتايج حاصل از ايـن تحقيـق ايـن فرضـيه را ثابـت مي کند، ب ه طوري كه بالا بودن اووسـيت هـاي بـالغ شـده ونتايج بهتر و درصد جنينهاي ب ه دست آمـده در گـروه هـاي آزمايشي که حاوي مايع فوليکولي نسبت بـه سـاير گـروه هـا مؤيد همين مطلب است . در اين مطالعه به دنبـال استـفاده از
۴۳۰ تأثير
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مايع فوليكولي انس اني حرارت ديـده در گـروه د وم آزمايـشي با نسبت صد در صد، ميزان بلوغ آزمايشگاهي اووسـيت هـاي نارس و درصد جنين هاي حاصله از اين اووسيت هـا افـزايش پيدا كرد . در اين گروه به دليـل اسـتفاده از مـايع فوليکـوليانساني حـرارت ديـده بـه صـورت صـد در صـد ميـزان بلـوغاووسيت ها و ميزان تشکيل جنين هاي دو سلولي نـسبت بـه
ساير گروه ها بالاتر بود.در گروه سوم به دليل مـايع فوليكـول انساني حرارت ديده ۲۰% بهبودي مـضاعف گرديـد و نـسبت به گروه اول اخـتلاف داشـت. بـا مقايـسه نتـايج گـروه هـاي آزمايش با ي ك ديگر به ت أثيرگـذاري مـايع فوليكـولي انـساني حرارت ديده بيش تر پي مي بري م.
آن چه از نظر گذشت، مبني بـر غنـاي مـايع فوليکـولي ازجهت يون هاي ضروري عوامـل رشـد و ف اکتورهـاي فزاينـدهقدرت لقاح اسپرم، اعتقاد به قابليت مايع فوليکولي به عنـوانيک محي ط مناسب جهت رشـد و تکـوين اووسـيت نـارس راآشکار مي سازد. گزارشات و مطالعات زيادي در جهت تثبيتاين نظريه وجود دارد که اشاره اجمالي به آن هـا م ؤيـد لـزومتوجه بيش تر به مايع فوليکولي است اين در حالي اسـت کـهاطلاعات قابل توجهي در جهت رد يـا تـضعيف توانـايي مـايعفوليکولي در بلوغ و باروري و رشد جنين وجود ندارد.
نتيجه گيري
نتايج اين تحقيق نشان مي دهدکه مايع فوليکولي انـساني، به صورت حرارت ديده مي تواند بر بلوغ اووسيت هاي نـارسموش س ـوري و بـاروري آن هـا و در نتيجـه ميـزان تـشکيلجنين هاي دو سلولي در محيط آزمايـشگاهي تـأثير مثبتـيداشته باشد.
تشکر و ق درداني
نويسندگان مقاله مراتب تشکر وتقـدير خـود را از زحمـاتفراوان مدير مرکـز تحقيقـات بيــولوژي سلــولي و مولکـوليخان م رهبريان و جناب آقاي دکتر بيـات عـضو هيـأت علمـيمرکز و خان م دکتر کبير به دليل همکاري در جريان اين طرحاعلام مي دارد. قابل ذکر است هزينه اين مطالعه طبـق طـرحشــماره ۱۰۸۳ توســط مرکــز بيولــوژ ي ســلولي و مولکــولي پرداخت گرديد.
1587261119556

REFERENCES
.1 Leibfried ML, Bavister BD. Fertilizability of in vitro matured oocytes from goldenhamsters. J Exp Zool 1983; 226: 481-5.
.2 Shalgi R, Phillips DM. Mechanics of in vitro fertilization in the hamster. Biol Reprod 1980; 23: 433-44.
.3 Wani A. In vitro maturation and in vitro fertilization of sheep oocytes. small ruminant research. Biol Reprod 2002; 44: 89- 95.
.4 Smith GD. In vitro maturation of oocyte. Curr Womens Health Rep. 2001; 1(2): 143-51.
.5 Trounson A, Anderiesz C, Jones G. Maturation of human oocytes in vitro and their developmental competence. Reproduction 2001; 121: 51-75.
.6 McGovern PG, Legro RS, Myers ER, Barnhart HX, Carson SA, Diamond MP, et al. Utility of screening for other causes of infertility in women with “known” polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2007; 87: 442-4.
.7 Ruth R, Franks S, Hardy K. Culture environment modulates maturation and metabolism of human oocytes. Hum Reprod 2002; 17: 2950-6.
شمارهآذر
.8 Van Steirteghem AC, Nagy Z, Joris H, Liu J, Staessen C, Smitz J, et al. High fertilization and implantation rates after intracytoplasmic sperm injection. Hum Reprod 1993; 8: 1061-6.
.9 Mc Evoy, Robinson TG, Sinclair KD. Developmental consequence of embryo and cell manipulation in mice and farm animals. Reproduction 2001; 122: 507-18.
.01 Young LE, Sinclair KD, Wilmut I. Large offspring syndrome in cattle and sheep. Reproduction 1998; 3: 155-63.
.11 Bongso A, Ng SC, Ratnam S. Co-cultures: their relevance to assisted reproduction.
Hum Reprod 1990; 5: 893-900.
.21 Caravaglios R, Cilotti R. A study of the proteins in the follicular fluid of the cow. J Endocrinol 1957; 15(3): 273-8.
۱۳. کريمپور عباسعلي ، حسيني احمد، رضا زاده مجتبي، نصر اصفهاني حسين. اثر مايع فوليکولر انسان بر رشد و نمو جنين هاي مرحله قبل از جايگزيني در محيط آزمايشگاه. پايان نامه دکتري تخصصي. دانشکده پزشکي دانشگاه تربيت مدرس, ١٣٧٣.
.41 Derahorad J, Cechva D, Tesarik J. Activation of proacrosin by a locally produced component of human follicular fluid. J Reprod Fertil 1988; 83: 599-603.
.51 Feichtinger W, Kemeter P. Organization and computerized analysis of in vitro fertilization and embryo transfer programs. J In Vitro Fert Embryo Transf 1984; 1: 34-41.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

.61 Wales RG, Edirisinghe WR. Volume of fluid and concentration of cations and energy substrates in the uteri of mice during early pseudopregnancy. Reprod Fertil Dev 1989; 1: 171-8.
۱۷. کاظمي سعيد، حسيني احمد. بررسي قدرت مايع فوليکولر انسان و Co Culture سلول هاي گرانولزا در لقاح و رشد جنين هاي موش سوري. پايان نامه . پايان نامه دکتري تخصصي. دانشکده پزشکي دانشگاه تربيت مدرس، ١٣٧٥.
.81 Liu HC, He Z, Rosenwaks Z. In vitro culture and in vitro maturation of mouse preantral follicles with recombinant gonadotropins. Fertil Steril 2002; 77: 373-83.
.91 Marques MG, Nicacio AC, de Oliveira VP, Nascimento AB, Caetano HV, Mendes CM, et al.
In vitro maturation of pig oocytes with different media, hormone and meiosis inhibitors. Anim Reprod Sci 2007; 97: 375-81.
.02 Yanagimachi R. In vitro capacitation of hamster spermatozoa by follicular fluid. J Reprod Fert 1969; 18: 275-81.
.12 Faerge I, Strejcek F, Laurincik J, Rath D, Niemann H, Schellander K, et al. The effect of FF-MAS on porcine cumulus-oocyte complex maturation, fertilization and pronucleus formation in vitro. Zygote 2006; 14: 189-99.
.22 Laurineik J, Pivko J, Kroslak P. Cumulus oophorus expansion of bovine oocytes cultured in vitro: a SEM and TEM study. Reprod dom Anim 1992; 27: 217-28.
.32 Bøgh IB, Bézard J, Duchamp G, Baltsen M, Gérard N, Daels P, et al. Pure preovulatory follicular fluid promotes in vitro maturation of in vivo aspirated equine oocytes. Theriogenology 2002; 57(7): 1765-79.
.42 Armstrong DT, Zhang X, Vanderhyden BC, Khamsi F. Hormonal actions during oocyte maturation influence fertilization and early embryonic development. Ann N Y Acad Sci 1991; 626: 137-58.
۴۳۲ تأثير
.52 Lobo RA, Dizerega GS, Marrs RP. Follicular fluid steroid levels in dysmature and mature follicles from spontaneous and hyperstimulated cycles in normal and anovulatory women. J Clin Endocrinol Metabol 1985; 60: 81-7.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید