تاريخ دريافت مقاله ۳/۴/۸۶ تاريخ تجديد نظر ۳۰/۸/۸۶ تاريخ پذيرش مقاله ١٠/١٢/٨٦ پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي)
سال سيزده م, شماره ۳ , پي در پي ۶۳ ، صفحات ۲۵۳ تا ۲۵۸
مرداد و شهريور ۱۳۸۷

تجربه استفاده از اتساع دهن ده هاي بافتي كوچ ك در ترمي م ضايعات پيشاني
دکتر شهريار لق ماني ، مهدي روزبهاني ٭

چکي ده
سابقه و ه دف: اتساع بافتي (Tissue expansion) روشي ارزشـمند در تـرميم ضـايعات ناحيـه ي پيـشاني مـي باشـد. اكثـرمطالعات قبلي از اتساع دهنده هاي بزرگ براي ترميم ضايعات ناحيه ي پيشانياستفاده کرده اند که با اين روش اتساع دهنده هاتحت اتساع بيش از حد (Over expansion ) قرار مي گيرند. در مقاله حاضر نويسندگان تجربه ي خود را در تـرميم ضـايعاتمحدود به ناحيه ي پيشاني با استفاده از اتساع دهنده هاي كوچك (۳۰ سي سي ) و فلپ Advancement بيان كرده اند.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مواد و روش ها: ۹ بيمار با ميانگين سني۲۷ سال(۸ تا۴۷ ساله ) داراي ضايعات محدود به ناحيـه ي پيـشاني کـه۲۵ تـا۷۰% سطح پيشاني را گرفتار كرده بود، تحت جراحي ترميمي قرار گرفتند. اتساع دهنده هـاي نـوع مـستطيلي (Rectangular ) بـاحجم۳۰ سي سي در۳ بيمار به صورت زيرجلدي و در۶ بيمار بهصورت زير عضلاني قرار داده شدند. از دو هفتـه بعـد، طـي۵ هفته حجم اتساع دهنده ها با تزريـق سـالين بـه۴۵ تـا۶۰ سـي سـي رسـانده شـد. در پايـان نيـز ضـايعه بـا اسـتفاده از فلـپAdvancement ترميم شد.
يافته ها : در تمام بيماران جراحي ترميمي با موفقيت انجام و ضايعه با پوست طبيعي جـايگزين شـد. معيارهـاي جراحـي موفـقبرداشتن كامل ضايعه، تقارن پيشاني، قرارگيري مناسب خط برش در بالاي ابرو و زير خط رويش مو و ظاهر مناسب فلپ( از نظررنگ، ضخامت و ساختار) درنظرگرفته شده بود كه درتمام بيماران در حد مطلوب بودند. هم چنين درهيچ يك از بيماران عوارضزودرس ناشي از جراحي شامل عفونت، بيرون زدگي بخشي از اتساع دهنـده، همـاتوم، بازشـدن زخـم، نكـروز پوسـت روي محـلقرارگيري اتساع دهنده و نكروز فلپ مشاهده نشد. مدت زمان پيگيري بيماران در اين مطالعه سه تـا سـي وشـش مـاه(متوسـطهشت ماه) بود.
نتيجه گي ري: نتايج اين بررسي نشان داد كه با استفاده از اتساع دهنده هاي كوچك و بهكار بـردن فلـپ Advancement در ترميم ضايعات محدود به ناحيه ي پيشاني( با اندازه هاي متفاوت و ناشي از علل مختلف) نه تنها مـي تـوان بـه نتـايج مطلـوبدست يافت، بلكه مي توان عوارض جراحي را كاهش داده و پذيرش بيماران را بالاتر برد.
واژگان کلي دي: ترميم پيشاني ، اتساع بافتي ، اتساع دهنده بافتي ، فلپ آدوانسمنت

مق دمه
اتساع بافـت (Tissue expansion) يـاTE فرآينـدي مي دهد. با اين روش مي توان ي ك فلپ (Flap) پوستي كـهمكانيكي است كه بـا قـرار دادن يـ ك پروتـز قابـل اتـساع در از نظر رنگ، ضخامت، ساختار، حس وضماي م پوستي با محـلزيـر پوسـت، سـطح يـ ك ناحيـه از پوسـت را جهـت تـرمي م گيرنده ه م خواني دارد را، بـدون ايـن كـه بـه بافـت دهنـدهناحيه اي ديگر (مجاور همان ناحيه يا محلي دورتـر) افـزايش آسيب جدي اي وارد شود، برداشت كرد (۲و۱) .
هاي ۲۵۴
درگيـري اسـكالپ يـا سـاير نـواحي صـورت وجـود نداشـت.
محدوده سني بيماران ۸ تا ۴۷ سال با ميانگين ۲۷ سال بود.
علت ضايعه در ي ك بيمار خال پيگمانته مادرزادي، پنج بيمـاراسكار سوختگي، دو بيمار اسكار ناشي از تصادف و ي ك بيمـار
ضايعه عروقي بود. وسعت ضـايعه نيـز در محـدودهي۷۰‐ ۲۵ درصد سطح پيشاني بود، به طوري كه در شش بيمار ۴۰‐۲۵ درصد، دو بيمار ۵۵‐۴۰ درصد و ي ك بيمار۷۰ درصـد سـطحپيشاني را درگيركرده بود.
جراحي ترميمي در دو مرحله انجـام شـد. در مرحلـه اولبراي تمام بيماران تحت بيهوشي عمومي،TE نوع مستطيلي ناحيه پيشاني، پس از اسكالپ دومـين ناحيـه شـايع مـورد
استفاده در روش هاي ترميم با TE مي باشـد. ايـن ناحيـه از نظر آناتومي ك در حد واسط خط رويش مو و ابرو ها قرار گرفتهو توسط خطي كه از مردم ك هر چشم به طور موازي با محـورSagital بدن كشيده مي شود، به سه قسمت ( دو قـسمت درطرفين و ي ك قسمت مركزي ) تقسيم مي شود.
در ترمي م ضايعات پيشاني بسته به نوع ضايعه، محـل آن ودرصد درگيري پيشاني روش هاي ترميمي متفـاوتي بـه كـارمي رود . در مواقعي كه ضايعه يا اسكار تمام سطح پيـشاني رامبتلا كرده باشـد، امكـان اسـتفاده از TE وجـود نداشـتهو
روش هاي ديگر مانند گرافـت هـاي پوسـتي مـورد اسـتفاده بـا حج م ۳۰ س ي س ي كـه داراي پ ورت تزريق ي داخل ي قرار مي گيرد . از طرف ديگر با توجه به اين كه با آرايـش مـو ( Internal filling port ) بود، تعبيه شد. در هشت بيمار
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مي توان مسايل جزيي را پنهان نمود، در ضايعات كوچ ك نيزاستفاده از TE توصيه نمي شود.
تاكنون مطالعات مختلفي در مورد استفاده از TE در ترمي م ضايعات ناحيه ي پيشاني كه به صورت توأم نواحي مجاور مثل اسكالپ و صورت را نيز درگير كرده بودند، انجـام گرفتـه كـه در اكثـر آن ها از TE با سايـزهاي بزرگ استفاده شده است (۷‐۳). اما مطالعه اي كه در آن از TE براي ترمي م ضايعات منحصر به ناحيه پيشاني استفاده شده باشد، هنوز صورت نگرفته است. در اين بررسي توصيفي ۹ بيمار با ضايعات منحصر به ناحيه پيشاني با درگيري ۷۰‐ ۲۵ درصدي تحت ترمي م باTE هاي كوچـ ك نوع مستطيـلي
(Rectangular) با حجـ م ۳۰ سـي سـي و حـداكثر ميزان اتسـاع ۶۰‐۴۵ سي سي و سپـس فـلپ Advancement قرار گرفتند و نتايج حاصل ارزيابي شد.
مواد و روش ها
زن تحـت جراحـي ضـايعات ناحيـ ه پيـشاني بـا اسـتفاده از سي سي رسيد.
در اين بررسي توصيفي ۹ بيمار شامل يـ ك مـرد و هـشتاز ي كTE و فقط در ي ك بيمار (با ضايعه در قـسمت ميـانيپيشاني) ه م زمان از دوTE استفاده شد. برش جراحي جهتقرار دادنTE در روي ناحيه اسكار داده شد وTE در شـشبيمار بـه صـورت زيـر عـضلاني (Subfrontalis) و در سـهبيمار به صورت زيرجلـدي (Subcutaneous) تعبيـه شـد.
سپس محـل بـرش در زيرپوسـت بـا نـخ ويكريـل ۰‐۴ و درپوست با نـخ نـايلون ۰‐ ۵ تـرمي م شـد. درحـين عمـل ۱۰ درصد حج م TE با نرمال سالين پر شد.
براي تمام بيماران در روز جراحـي آنتـيبيوتيـ ك وريـديسفالوتين و پس از ترخيص آنتي بيوتي ك خوراكي سفالکسينبه مدت ي ك هفته تجويز شد. بيماران ي ك روز پس از جراحياز بيمارستان ترخيص و بخيه هاي پوسـت نيـز در روز دهـ مپس از جراحي خارج شدند. به طور متوسط چهارده روز پـساز جراحي، اتساع با استفاده از سـرنگ بـا سـوزن شـماره ۲۳ در شرايط استريل به صورت دو بـار در هفتـه و هـر بـار سـه تا پنج سيسي آغاز شد. اين مرحله بـه طـور متوســط پـنجهفته به طول انجاميد تا حج م اتساع دهنــدههـا بـه ۶۰‐۴۵
TE هاي كوچ ك (۳۰ سي سي) قرارگرفتند. در تمامي ايـن
بيماران ضـايعه منحـصراﹰ محـدود بـه ناحيـه پيـشاني بـود و
مرحله دوم جراحي به طور متوسط هشت هفتـه پـس از
جراحي اول انجـام شد. در اين مرحلـه TE ها خارج شدند و (Scar revision )، شش هفته پس از عمل دوم انجام شد.
يافته ها
بــالاي ابــرو و زيــر خــط رويــش مــو و ظاهرمناســب فلــپ سال م را دارد، شده است. در بررسيBauer جهت ترمي م اين
شماره ۳، پي در پي ۶۳ , مرداد و شهريور دکتر شهريار لقماني و همکاران / ٢٥٥

بيماران تحت جراحـي ترميمـي بـا فلـپAdvancement بافت ايـن فلـپ هـا از سـوي ديگـر، رضـايت جـراح و بيمـار
(فلپ پوستي يـا پوسـتي‐ عـضلاني) قرارگرفتنـد . در تمـ ـامي به خوبي تأمين نمي شد. به همين خاطر اسـتفاده ازTE دربيمــاران يــ ك مرحلــه تــرمي م و زيباســازي اسك ـار عم ـل ترمي م ضايعات پيشاني با جديت بيـشتري از سـوي جراحـان
در تمام بيماران جراحي ترميمي با موفقيت انجام و ضايعهبا پوسـت طبيعـي جـايگزين شـد. در هـيچ يـ ك از بيمـارانعوارض زودرس ناشي از جراحي شامل عفونت، بيرون زدگـيبخشي ازTE ، هماتوم، بازشـدن زخـ م، نكـروز پوسـت رويمحل قرارگيريTE و نكروز فلـپ مـشاهده نـشد. برداشـتنكامل ضايعه، تقارن پيشاني، قرارگيري مناسب خط بـرش درپيگيري شد كه نتيجـه ايـن امـر اسـتفاده موفـق ازTE هـا در ترمي م ضايعات حتي با درگيري ۷۵ درصد سـطح پيـشانيمي باشد (۷).
مطالع ات موجــود در زمين ه اســتفاده از TE، تماي ل بــه اسـتفاده از TE هـاي بـزرگ و اتـساع بـيش ازحـد (over expansion) آنها را نشان مـيدهـد (۷‐۳ و ۹ ). بـه عنـوانمثال در مطالعهBauer و همكاران (۳) بـر روي ۲۱ بيمـارداراي خــال هــاي پيگمانتــه مــادرزادي پيــشاني توصــيه به استفاده از بزرگترينTE كه امكان جـايگزيني در قـسمت
(از نظر رنگ، ضخامت و ساختار) به عنوان معيارهاي جراحيموفق در نظر گرفته شده بود كه اين موارد در تمـام بيمـارانمطلوب بودند . مـدت زمـان پيگيـري بيمـاران ۳ تـا ۳۶ مـاه(متوسط زمان پيگيري ۸ ماه ) بود كه در اين مدت هيچ يـ كاز بيماران عارضه اي نشان ندادند. ه م چنين عملكـرد عـضلهفرونتاليس در بيماراني که TE زي رعضلاني داشتند ‐ و درنتيجه فلپ آن ها از نوع جلدي عضلاني بود‐ پـس از سـه تـاشش ماه از جراحي كاملاﹰ طبيعي بود.
بح ث
درگذشته يكي از عوامل مه م محدود كننـده عمـل هـايجراحي ترميمي عدم دسترسي كافي به بافت دهنده مناسـببود، اما پس از عموميت يافتن استفاده ازTE هـا، ايـن روشبه عنوان ي ك رويکرد ك م نظيـر جهـت تـأمين بافـت دهنـدهكافي با خصوصيات عالي جهت تـرمي م شـناخته شـده اسـت(۸). در گذشته براي ترمي م ضايعات ناحيـه پيـشاني اغلـب ازگرافت هاي پوسـتي اسـتفاده مـيشـد و بـه علـت موقعيـتآناتومي ك خاص ناحيه پيشاني و اهميت آن درحفـظ زيبـاييصورت از يک سو و نـاهمگوني در رنـگ، ضـخامت وكيفيـتضايعات كه ۶۵‐۱۵ درصـد سـطح پيـشاني را گرفتـار كـردهبودند، ازTE هاي ۳۵۰‐۲۰۰ سي سي استفاده شد و همگـيآن ها تحت اتساع بيش ازحد قرارگرفتند.
در ي ك بررســي گذشــته نگــر بــر روی تــرمي م ضــايعا ت ســوختگي صــورت دركــشورمان (۱۰) در۹۰% بيمــاران از TE هاي ۲۵۰‐ ۱۰۰ سي سي و درحدود ۱۰ % بيمـاران از
TE هاي ۵۰۰‐۲۵۱ سي سي اسـتفاده شـد. هـ م چنـين در
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

۹۵% بيماران با سـطح سـوختگي كـ م (۱۰‐۳ درصـد بـدن) TE هـاي بـا حجـ م ۵۰۰‐ ۱۰۰ سـي سـي مـورد اسـتفاده قرار گرفت . در بررسي هاي ديگري توسـطHaffmann (۹) و ه م چنينZoltie و همكاران (۶) بـه عنـوان يـ ك قـانونكلي توصيه به اسـتفاده ازTE بـا انـدازه ۵/۲‐۲ برابـر سـايزضايعه شد.
در مطالعه حاضـر بـرای تمـام بيمـاران ازTE هـاي ۳۰ سي سي استفاده و حجم آن ها طي اتساع به ۶۰‐۴۵ سي سي رسانده شـد ، سـپس ضـايعه بـا فلـپAdvancement بـاموفقيـت تـرمي م شـد. برخـي مزايـاي اسـتفاده از TE هـاي كوچ ك در ترمي م ضايعات پيشاني عبارتند از:
الف‐ پذيـرش بالاتـر بيماران: استـفاده ازTE هاي بزرگ به علت ايجاد تغيير شديد در فـرم و ظـاهر پيـشاني موجـباجتناب ب يماران از حـضور در جوامـع عمـومي مـيشـود . امـا TE هاي كوچ ك باعث تغيير شكل ظاهري ك م تـري شـده وبيماران مي توانند به راحتي و بدون ترس از تغيير زياد ظاهربه فعاليت هاي روزمره خود ادامه دهند.
ب‐ كاهش فاصله زماني بـين جراحـي اول و دوم: در ايـنمطالعه حج مTE ها طي فاصـله زمـاني ۵ هفتـه بـه حجـ مدلخواه ۶۰‐۴۵ سي سي رسانده شد كه در مقايـسه بـا سـايرمطالعات (۷و۱۱و۱۲) كـه بـه طـور متوسـط ۸ تـا ۱۰ هفتـهجهت اتساع انواع حجي م تر (اغلب بالاتر از صد سيسي) زمان صرف كرده بودنـد، توانـست فاصـله زمـانی بـين مرحلـه اولجراحي (قراردادنTE ) وجراحـي دوم (خـارج كـردنTE و ترمي م ضايعه ) را كـاهش دهـد. ايـن صـرفه جـويي در زمـان مي تواند باعث پـذيرش بيـشتر بيمـاران و همـان گونـه كـه در برخي مطالعات اشـاره شـده اسـت (۱۳) كـاهش عـوارضجانبي گردد.
منابع مختلف جهت ترمي م ضايعات پيشاني در مرحلـه دومجراحــ ي، روش هــ اي متفــ اوتي ماننــ د فلــ پ هــ اي Advancement, Rotation و Transposition را مطرح كرده اند (۱۴). در اين مطالعه ضايعه تمام بيمـاران بـااستفاده از فلپAdvancement ترمي م شد کـه از مزايـاياين روش مي توان به موارد زير اشاره كرد:
الـــف‐ بـــرخلاف روش فلـــپRotation اســـتفاده از فلپAdvancement موجب حفـظ جهـت طبيعـي اليـاف
عضله فرونتـاليس و در نتيجـه كـاركرد طبيعـي ايـن عـضله می شود . به همين دليل از بروز عوارضي مثـل افتـادگي ابـرو ( Eyebrow ptosis ) تا حـد زيـادي جلـوگيري و ابروهـاتقارن خود را حفظ خواهند كرد.
ب‐ با استفاده از اين فلپ، اسكار جراحي درحاشـيه واحـدزيبايي پيشاني يعني در مجاورت خط رويش موها و مرز بينابروها و پيشاني قرار ميگيرد و تـرمي م نتيجـه مطلـوبتـريخواهد داشت.
۲۵۶هاي
شايع تـرين عـوارض اسـتفاده ازTE هـا شـامل عفونـت، خارج شدن و بيرون زدن بخـشي ازTE ، تـشكيل همـاتوم ونكروز فلپ (۱۵) مي باشند كه ميـزان بـروز آن هـا محـدودهوسيعي دارد. اين ميـزان در بررسـيGoverna و همكـاران
(۱۶) ۴/۶ درصد، دربررسي Keskin و همكاران (۱۱) ۱/۱۸ درصــد، مطالعــه Hirvitz و همكــاران (۱۷) ۹/۳۰ درصــد، بررســي de Aguestin و همكــاران (۱۸) ۳۷ درصــد و در برخي مقالات ديگر (۲۱‐۱۹) بين ۲۰‐۱۳ درصد گزارش شدهاست. در اين مطالعه هيچ ي ك از بيماران دچار عـوارض فـوقنشدند که علت اين امر را مي توان به طراحي دقيـق مراحـلجراحي قب ل از اقدام به آن، رعايت دقيق اصول استريل حـينكارگذاريTE و حجـ م كـ م تـر TE هـا نـسبت داد. برخـي بررسي ها افزايش طول دوره اي كهTE در بـدن فـرد بـاقيمي ماند را عامل افزايش عوارض دانستهاند (۱۳). با توجه بـهاين كه در اين مطالعه استفاده ازTE هاي ك م حج م موجـبكاهش دو ره زماني اتساع شده است، اين عامل نيز مـيتوانـددر عدم بروز عوارض در مطالعه حاضر دخالت داشته باشد.
مطالعات موجـود انـواع مختلـفTE را بـراي اسـتفاده درپيشاني توصـيه كـردهانـد . در ايـن مطالعـه از اتـساع دهنـدهمستطيلي استفاده شد و نتـايج آن بـا موفقيـت همـراه بـود.
TE هاي مستطيلي از نظر شـكل ظـاهري بـيش تـرين هـ م خواني را با آناتومي پيشاني دارد و در مقايـسه بـا انـواع گـرد (Round) مي توانند ۱۳ درصد بافت بيش تري را در اختيار قرار دهند (۲۲).
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

نتايج اين مطالعه نشان داد كه جهت ترمي م ضايعات محدودبه ناحي ـه ي پيشاني (با اندازه هاي مختلـف و ناشـي از علـلمتفــاوت) مــي تــوان بــا اســتفاده ازTE هــاي كوچــ ك و به كاربردن فلپAdvancement بـا كـ م تـرين عـوارض وپذيرش بيش تر بيماران به نتايج مطلوب دست يافـت. البتـهدر ضايعات توأم پيشاني و اسكالپ كماكان استفاده ازTE بـاحج م بالا توصيه مي شود و ممكن است انواع ديگر فلپ موردنياز باشد.
شماره ۳، پي در پي ۶۳ , مرداد و شهريور دکتر فريد ايمان زاده و همکاران / ٢٥٧

REFERENCES

.1 Bascom A. Tissue expansion in the head and neck: current state of the art. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2002;10: 273-7.
.2 Backer SR, Sowanson NA. Clinical applications of tissue expansion in head and neck surgery. Laryngoscope 1990; 100 (3): 313-9.
.3 Bauer BS, Few JW, Chavez SD, Galiano RD. The role of tissue expansion in the management of large congenital pigmented nevi of the forehead in the pediatric patient. Plast Reconstr Surg 2001; 107(3): 668-75.
.4 Mohammad A. The effect of tissue expanders on the growing craniofacial skeleton. Indian J Plast Surg 2006; 39(1): 22-8.
.5 Lee S, Rafii A, Sykes J. Advances in scalp reconstruction. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2006; 14: 49-53.
.6 Zoltie N, Chapman P, Joss GS. Tissue expansion: a unit review of non-scalp, non-breast expansion. Br J Plast Surg 1990; 43(3): 325-7.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

.7 Hassanpour E, Mafi P, Mozafari N. Reconstruction of major forehead soft tissue defects with adjacent tissue and minimal scar formation. J Craniofac Surg 2005; 16(6): 1126-30.
.8 Sharobaro VI, Moroz VY, Starkov YG, Strekalovsky VP. First experience of endoscopic implantation of tissue expanders in plastic and reconstructive surgery. Surg Endosc 2004; 18 (3): 513-17.
.9 Hoffmann JF. Tissue expansion in the head and neck. Facial Plast Surg Clin North Am 2005; 13(2): 315-24.
١٠. فره وش محمدرضا. استفاده از دستگاه نسج گستر (تيشو اكسپندر) در درمان دفورميتي هاي ناشي از سوختگي: تحقيقي پيرامون بيماران عمل شده در بخش جراحي پلاستي ك مجتمع بيمارستان امام خميني در فاصله سال های ٧٤ ‐ ١٣٦٨ . مجله دانشكده
پزشكي تهران ١٣٧٩ ، شماره ١، صفحات ٢٠ تا ٢٥.
.11 Keskin M, Kelly CP, Yavuzer R, Miyawaki T, Jackson IT. External filling ports in tissue expansion: confirming their safety and convenience. Plast Reconstr Surg 2006; 117 (5):1543-51.
.21 Chun JT, Rohrich RJ. Versatility of tissue expansion in head and neck burn reconstruction. Ann Plast Surg 1998; 41(1): 11-6.
.31 Logiudice J,Gosain AK. Pediatric tissue expansion: indications and complications. J Craniofac Surg 2003; 14(6): 866-72.
.41 Tavares Filho JM, Belerique M, Franco D, Porchat CA, Franco T. Tissue expansion in burn sequelae repair. Burns 2007; 33(2): 246-51.
.51 Pisarski GP, Mertens D, Warden GD, Neale HW. Tissue expander complications in the pediatric burn patient. Plast Reconstr Surg 1998; 102(4): 1008-12.
.61 Governa M ,Bonolani A ,Beghini D, Barisoni D. Skin expansion in burn sequel: results and complications. Acta Chir Plast 1996; 34: 147-53.
۲۵۸هاي
.71 Hurvitz KA, Rosen H, Meara JG. Pediatric cervicofacial tissue expansion.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2005; 69(11): 1509-13.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

.81 de Aguestin JC, Morris SF, Zoker RM. Tissue expansion in the reconstruction of post-burn lesions in childhood. Cir Pediatr 1994: 7(4): 174-8.
.91 Friedman RM, Ingram AE Jr, Rohrich RJ, Byrd HS, Hodges PL, Burns AJ, et al. Risk factors for complications in pediatric tissue expansion. Plast Reconstr Surg 1996; 98(7): 1242-6.
.02 Piccolo-Daher R, Ribeiro P, Piccolo-Daher S, Piccolo P, Piccolo N, Piccolo-Lobo R, et al. Tissue expansion-associated factors and complications-a retrospective study. Burns 2007; 33(1): 143.
.12 Gibstein LA, Abramson DL, Bartlett RA, Orgill DP, Upton J, Mulliken JB. Tissue expansion in children: a retrospective study of complications. Ann Plast Surg 1997; 38(4): 358-6.
.22 Hudson DA. Maximizing the use of tissue expanded flaps. Br J Plast Surg 2003; 56: 784-90.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید