تاريخ دريافت مقاله ۲۶/۱۰/۸۵ تاريخ تجديد نظر ۲۳/۱۱/۸۶ تاريخ پذيرش مقاله ١٧/٢/٨٧ پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي) سال سيزده م, شماره ۳ , پي در پي ۶۳ ، صفحات ۲۴۷ تا ۲۵۲
مرداد و شهريور ۱۳۸۷

بررسي فراواني روتاويروس و آدنوويروس درمبتلايان به اسهال حاد درکودکان بستري در بيمارستان مفي د
دکتر فريد اي مان زاده ۱٭، دکتر علي فرجي۲ ، دکتر س عيد ي عثوبي ۲ ، دکتر صديقه رفيعي طباطبايي۳، دکتر فرزانه جدلي۴،
۶ ۵
مهند س ناصر ولايي ، دکتر عبد ا… کري مي

چکي ده
سابقه و ه دف: با توجه به شيوع اسهال هاي حاد، اهميت اتيولوژي آن وعوارض شناخته شده بيماري و به منظور تعيين فراوانياسهال هاي حاد ناشي از روتاويروس و آدنوويروس، اين تحقيق در کودکان مبـتلا بـه اسـهال حـاد بـستري در بيمارسـتان مفيـد انجام شد.
مواد و روش ها: تحقيق با طراحي cross-sectional روي کليه بيماران بستري انجام گرفت. تشخيص اسهال حاد در کودکان دفع مدفوع روزانه بيش از cc/kg ۱۰ بوده است. از هر کودک نمونه مدفوع گرفته شده و به روش ايمونوکروماتوگرافي وجود ويروس و نوع آن تعيين گرديد. خصوصيات مبتلايان نيز بر حسب اين دو نوع ويروس ارزيابي شد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يافته ها: طي زمان مطالعه ۱۹۹ کودک مبتلا با ميانگين سني ۲/۳ ± ۴/۳ سال مورد بررسي قرار گرفتند. نسبت پسران به دخترها در بين مبتلايان ۲/۱ به ۱ و آلودگي به ويروس در بيماران حدود ۷% شامل ۵/۵% روتاويروس و ۵/۱% آدنوويروس بود.
نتيجه گيري: علي رغم آسان و مقرون به صرفه بودن تست ايمونوکروماتوگرافي در تشخيص روتاويروس و آدنوويروس مولد اسهال حاد، با توجه به ميزان پايين شناسايي ويروس در اين مطالعه (به علتي مانند تأخير در ارسال سريع نمونه ها به آزمايشگاه با وجود ضرورت انجام آزمايش کروماتوگرافي ظرف کم تر از نيم ساعت از گرفتن نمونه مدفوع) به نظر مي رسد که اين تست براي تشخيص اسهال حاد ويروسي مفيد نمي باشد. با توجه به شيوع و روند رو به افزايش اسهال ها و عوارض شناخته شده آن ها بررسي عامل ويروسي در اين بيماران با روش هايي نظير EIA و PCR توصيه مي گردد.
واژگان کلي دي: اسهال حاد ، روتاويروس ، آدنوويروس ، کودکان

مق دمه
۴‐۰ سال رخ مي دهد (۲). ريسک فاکتورهاي ابتلا و مرگ ومير بالاي ناشي از آن شامل آب آلوده، بهداشت ناکـافي و يـاحالاتي مانند سوء تغذيه مي باشند. عواملي مانند تماس بـالا اسهال يکي از علل اصلي مـرگ و ميـر کودکـان در جهـان

است که منجر به ۱۰‐۵ ميليون مرگ در سال مي شـود (۱).اين موضوع ب ه خـصوص در آسـيا، آفريقـا و آمريکـاي لاتـين
صدق مي کند، ب ه طوري که ميليون ها مرگ در گـروه سـني با پاتوژن ها و کاهـش ايمني پاسيـو کسب شده از شيـر مادر

۱ . استاديار ، گروه اطفال ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
۲ . دستيار اطفال ، بيمارستان شهدای تجريش ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
٭ . نويسنده مسؤول : استاديار ، مركز تحقيقات بيماري های عفونی اطفال ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . آدرس براي مکاتبه: تهران ، خيابان شريعتی ، بالاتر از حسينيه ارشاد ، بيمارستان کودکان مفيد ، مركز تحقيقات بيماري های عفونی اطفال . تلفن : ۲۲۵۴۹۰۳۹ ‐ ۰۲۱
. استاديار ، گروه آسيب شناسی ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
. عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
. استاد ، مركز تحقيقات بيماري های عفونی اطفال ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
بيمارستان ۲۴۸
ايمونوالکتروميکروســــــکوپي (ELISA ،(IEM و نيــــــز Latex agglutination test مــي باشــند . امــا PCR حساس ترين روش تشخيص ژنوتيپ روتـاويروس مـي باشـد.
جهت تشخيص آدنوويروس نيز از روش هاي متفـاوتي ماننـد
، Electron Microscopy ، PCR ، ELISA ،کــشت و فيکــساسيون کمپلمــان Latex agglutination test نيز مي توانند مؤثر باشند. معمولاﹰ عوامل ايجاد کننـده منـشاﹰ
عفوني دارن د و شامل طيف وسـيعي از ميکروارگانيـس م هـايپاتوژن هستند . در اين ميان گروه هاي متفاوت از ويروس هـانيز مسؤول ايجاد اسهال در کودکان در چند سال اول زندگي

مي باشند (۲).
در ميــان انــواع مختلــف ويــروس هــاي مولــد اســهال
روتـاويروس مهـ م تـرين عامـل اسـهال اسـت کـه منجـر بـه مي توان استفاده کرد. ايمونوکروماتوگرافي نيز براي تشخيصگاســتروآنتريت شــديد در شــيرخواران و کودکــان جهــان هر دو نوع ويروس کاربرد دارد (۶).
مــي شــود. آدنــوويروس هــا نيــز عــلاوه بــر اپيــدمي هــاي هدف اين مطالعه مقطعي در کودکان مبتلا به اسهال حاد
گاسترو آنتريت در مهد کودک ها، مـدارس و بيمارسـتان هـا به عنوان يک انتروپاتوژن مه م در انـواع اسـپوراديک بيمـاري به شمار مي آيند (۱و۳).
يک گروه خيلي کوچک از آدنوويروس هـا سـروتيپ هـاي۴۰ و۴۱ هـستند کـه در کودکـان بـه عنـوان علـت اسـهال تشخيص داده شده و بعد از روتـاويروس شـايع تـرين عامـلايجاد اسهال کودکان مي باشـند. آدنـوويروس هـاي ۴۰ و ۴۱ روده اي توزيـع جهـاني دارنـ د و % ۱۰‐ ۴ مـوارد اسـهال در بيمارستان ها و کلينيک ها را شـامل مـي شـوند (۴). علايـ م اوليــه اســهال حــاد ويروســي عبــارت از مــدفوع شــل، دهيدراتاسيون، اسـتفراغ و تـب مـي باشـند. دوره اسـهال درعفونت آدنوويروس از انواع ديگر طولاني تر و استفراغ نـسبتبه روتاويروس شايع تر است (۵).
تشخيص عامل اسهال بر اساس علاي م باليني قابل اعتمـادنيست، چرا که پاتوژن هاي ديگر نيـز قـادر بـه ايجـاد علايـ م مشابهي هستند. اما در هر حال بـا توجـه بـه مـرگ و ميـر وعوارض بالاي اسهال ويروسي تـشخيص و درمـان زود هنگـامآن ضروري است (۲و۵) . براي تشخيص علـت ايجـاد کننـدهاسهال معاينه پزشکي و تست هـاي آزمايـشگاهي بـه همـراهاطلاعاتي در مورد اپيدميولوژي اسهال ويروسي کمک کننـدهمي باشند (۴).
تــشخيص آزمايــشگاهي روتــاويروس توســط روش هــاي متنـ وعي انجـــام مـــي گيـ رد. از جملـــه ايـــن روش هـــا مراجعه کننده به بيمارستان مفيد ، تعيين فراواني روتاويروس و آدنــوويروس نــوع ۴۱/۴۰ بــه روش ايمونوکرومــاتوگرافي،بررسي علاي ـ م بالي ـني و ارزي ـابي يافتــه هـاي آزمايـشگاهيآنان بود.
مواد و روش ها
ايــن مطالعــه توصــيفي مقطعــي بــر روي ۱۹۹ کــودک بستري در بخش گوارش بيمارستان مفيد در طي يـک سـالانجام شـد. معيارهـاي ورود عبـارت از سـن زيـر ۱۴ سـال وداشتن اسهال حاد و معيارهاي خروج شامل داشـتن بيمـاري
زمينه اي و دريافت آنتي بيوتيک بود. تعريف علمـي اسـهال، مدفوع ≤ CC/Kg/day ۱۰ مي باشد. در اين مطالعه دفع ۵ يا ۶ بار مدفوع در روز يا تغيير شکل ظاهري آن طبـق گفتـهوالدين اسهال در نظر گرفته شد.
اطلاعات اين کودکـان شـامل خـصوصيات دموگرافيـک(سـ ن وجـــنس)، نتـــايج مـ شاهدات بـــاليني و معاينـــه در پرسشنامه شـماره يـک و نتيجـه نمونـه مـدفوع از نظـرآدنوويروس ۴۱/۴۰، روتـاويروس، تعـداد WBC ، RBC و کشت مدفوع در پرسشنامه شماره دو ثبت شد. اخـذ شـرححـال و معاينـات بـاليني در طـي دوره بـستري کـودک در بيمارستان انجام و ميزان دهيدراتاسيون با توجه بـه علايـ م
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

بــاليني تعيــين شــ د. حــ داکثر تعــ داد مــوارد مــ دفوع قـبل از پذيـرش يا در زمان بستري، به عنـوان frequency
يافته ها
ق رار داش تند و ن سبت اف ـراد م ذکر ب ه مؤن ث در آن ه ا ELISA از ميان ۲۴۰۳ نمونه مـدفوع از ۲۰۰ کـودک طـي
در ط ول مدت مطالعـه، تعــداد ۱۱۹ بيــمار بـا ميـانگينس ني ۲/۳ ± ۴/۳ س ال ب ه عل ت اس ـهال ح اد مراجع ه و بستـري شدند . اين کودکان در محدوده سن ي ۱ تـا ۱۶۸ مـاه
شماره ۳، پي در پي ۶۳ , مرداد و شهريور دکتر فريد ايمان زاده و همکاران / ٢٤٩

در نظر گرفته شد. حداکثر درجـه حـرارت بيمـار در زمـان جدول ۱ ‐ علاي م باليني و م شخصات اپيدميولوژيکي کودکان مبتلا پذيرش يا در طي بـستري ثبـت و درجـه حـرارت < ۸/۳۷ به اسهال حاد ناشي از روتاويرو س و آدنوويرو س

روتاويروس آدنوويروس تي پ ۴۱/۴۰ ويروس
مشخصات بيماران
۱۱
۱/۲

۲/۳( ۰/۲ ‐۶)

۷ ( ۶ ‐۱۰)
۳ ( ۲۷ / ۲ % )

۱۰ ( ۹۰/۹ % )
۷ ( ۶۳/۶%)
۱۱ ( ۱۰۰% ) ۳
۲

۱ /۷ (۱ /۵ ‐۲)

۸ ( ۸ ‐۹)
۲ ( ۶۶ / ۶ % )

۳ ( ۱۰۰% ) ۳ ( ۱۰۰% )
۳ ( ۱۰۰% ) تع داد بيمارانa
و Combi strip test براي آن ها انجام شد (توليد شـده
جنس ( م ذکر / مؤن ث )
در شرکت Coris Bio در بلژيک). روش کار به اين شکل سن ( سال ) اسهال
بود که به نمونه هاي مدفوع در دو لوله آزمايش ۸ قطـره از
ح داکثر تع داد دفع/روز
معــرف ويــژه اضــافه شــده و بعــد از ۵ دقيقــه نــوار در آن م دفوع آبکي

قرار داده شد. نتايج مثبت نمونـه هـا از نظـر روتـاويروس و ت ب
استفراغ
آدنـوويروس توسـط تکنـسين آزمايـشگاه و زيـر نظـر يـک دهي دراتاسيون < %۵

درجه سانتي گراد به عنوان تب تعريف شد.
نمونه هاي مدفوع توسط اپليکاتور از بيماران گرفته شد
پاتولوژيست خوانده شـد. هـ م چنـين ائـوزين متـيلن بلـو و نمونه م دفوع
79240-179612

تع داد WBC در مدفوع محدوده نرمال ( ۱ – ۰ ) محدوده نرمال ( ۱ – ۰ )محيط مک کانگي آگار براي اسمير و کـشت خطـي جهـت تع داد RBC در مدفوع محدوده نرمال ( ۱ – ۰ ) محدوده نرمال ( ۱ – ۰ )
کش ت مثب ت مدفوع (باکتري) ( %۰ ) ۰ ( % ۰ ) ۰تشخيص باکتري در مدفوع استفاده شدند
a. نتايج بصورت ميانگين بيان شده است.
بح ث
در مطالعـه مـا بـا اسـتفاده از روش ايمونوکرومـاتوگرافي ۱۱ مورد (%۵/۵) روتـاويروس و ۳ مـورد (%۵/۱) آدنـوويروستيپ ۴۱/۴۰ يافت شد. در مصر بـا اسـتفاده از روش PCR و
۲/۱ به ۱ بود.
در نمونـــه مـــدفوع ۱۴ کـــودک (۷%) روتـــاويروس و آدنوويروس وجود داشـت و بـا توجـه بـه ايـن ميـزان شـيوعآلودگي ويروسي در نمونه هاي ويروسي، ميزان واقعـي آن درجامعه با احتمـال ۹۵% حـداقل ۵/۳ تـا ۵/۱۰% بـرآورد شـد (۵/۱۰‐۵/۳= ۹۵% CI). از ۱۴ نمونـــه آلـــودگي ويروســـي ،
۱۱ م ـورد (۵/۵%) از نوع روتـاويروس و سـه مـورد (۵/۱%) از نوع آدنوويروس بودند.
خصوصيات مبتلايان به اسهال حـاد شـامل سـن، جـنس،خصوصيات اسـهال و ديگـر علايـ م بـاليني ايـشان بـه عـلاوه يافته های آزمايشگاهی حاصـل بررسـي نمونـه هـای مـدفوع آن هـا بـه تفکيـک نـوع ويـروس جـ دا شـ ده در جــدول ۱ آمده است.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

يک سال جمع آوري نمونه ها، ۶۲ نمونه (۵/۲%) روتـاويروسو ۸۰ نمونه (۳/۳%) آدنـوويروسوجـود داشـت (۷) کـه ايـن نتايج با تحقيـق مـا مـشابه بـود . امـا در مطالعـه ديگـري درآرژانتين از ميان ۱۳۳ کودک ۴۷ مورد (۳/۳۵%) روتـاويروسو ۲ مورد (۵/۱%) آدنوويروس گزارش شد که در اين مطالعـه از روش EIA) Enzyme Immune Assay) و الکتـرونميکروسکوپي استفاده شده بود (۲). در استراليا با استفاده ازروشEIA از ۴۷۳ نمونه مدفوع ۱۳۸ بيمار مبتلا به اسـهالح ـاد ۱۹ م ـورد (%۱۴) آدن وويروس تاي پ ۴۰ و ۱۱۹ م ورد (%۸۶) آدنوويروس تايپ ۴۱ را دارا بودنـد (۴). در فرانـسه درپژوهـشي کـه روي ۴۱۴ نمونـه مـ دفوع انجـام شـ د، ۸/۶۰% روتــاويروس و ۱/۳۰% آدنــو ويــروس تيــپ ۴۱ /۴۰ مثبــت مشخـص شد و بـراي تشـخيـص آن هـا روش هـاي EIA و Reverse Transcription PCR به کار بـرده شـده بـود (۸). در ايران در شهر کرد بـر روي ۲۴۵ نمونـه کـودک و بـااســتفاده از روش PCR و ELISA ۷۸% بيمــاران از نظــرروتاويروس مثبت بودند (۹). در مطالعه اي ديگر در اصفهاننيز با اسـتفاده از روش ELISA۸/۳۰% از نمونـه هـا داراي روتاويروس بودند (۱۰). اين مطالعات همان طور که ذکر شد،داراي روش تشخيصي متفاوتي از مطالعه ما بودند.
در مطالعـه اي در سـال ۲۰۰۷ در کـره ميـزان حساسيت و اختصاصيت روش هـاي مختـلف آزمايشـگاهي تعييـن روتاويروس شامل آگلوتيناسيون لاتکس (LAT)، آنزيم ايمونواسي (EIA) و متـدهاي ايمونوکروماتوگرافي (ICG) تحت ارزيابي قرار گرفتند و نتيجه اين بود که تست ICG در مقابل EIA و RT-PCR قابل قبول بود و با توجه به ارزان بودن اين تست روش خوبي جهت تشخيص روتاويروس به جاي LAT عنوان شد (۱۱).
در يک مطالعه آينده نگر در فرانسه توانـايي تـست هـايسريع تشخيصي آنتي ژن روتاويروس طي سال هـاي ۲۰۰۲ و۲۰۰۳ با يکديگر مقايـسه شـدند. ۵۱۲ نمونـه مـدفوع تحـتآزمايـشات آنـزي م ايمونواسـي (EIA) و ايمونوکرومـاتوگرافي (ICG) قرار گرفتند. اين مطالعه نـشان داد کـه علـي رغــ م ميزان ک م تر شناسايي ويروس در تستICG در مقايـسه بـاEIA بــين نتــايج ايــن دو تــست همــاهنگي وجــود دارد
.(۱۲) (P < ۰/۰۰۱)
۲۵۰بيمارستان
نتــايج مطالعــات فــوق نــشان مــي دهــد کــه روش ايمونوکرومــاتوگرافي در ارزيــابي علــل ويروســي اســهال در نمونه هاي مدفوع بيماران مفيد است. به علاوه ايـن تکنيـکساده و مقرون به صـرفه بـوده و در مقايـسه بـاPCR مـدتزمان ک م تري طول مي کشد (۱۵ دقيقه ). از اين رو بـه نظـرمي رسد جهت تشخيص سريع گاستروآنتريت هاي ويـرال درکشورهاي در حال توسعه مانند ايران و جهت پرهيز از تجويز
بــي مــورد آنتــي بيوتيــک هــا روش مــذکور مــي توانــد سودمند باشد.
در مطالعــه حاضـر بـه نظـر مـي رســد تفـاوت فراوانـي به دست آمده بـا سـاير مطالعـات بـه علـت تفـاوت در روشآزمايشگاهي استفاده شده باشـد. در روش ايمونوکرومـاتوگرافينمونه ها حداکثر تا ني م ساعت بعد از جمـع آوري بايـد مـوردآزمايش قرار گيرند، در غير اين صورت حـساسيت ايـن روشبراي تشخيص ويروس کاهش مي يابد (۶). اهميت سرعت درارسال نمونه ها در ايـن تحقيـق نمايـان اسـت، چـرا کـه بـهخصوص فراواني به دست آمـده روتـاويروس در ايـن مطالعـهتفاوت قابل ملاحظـه اي بـا تحقيقـات مـشابه داشـته اسـت.
بنابراين علي رغ م توصـيه روش فـوق در کـشورهاي در حـالتوسعه، با توجه به تأثير عوامل گوناگون بر نتيجـه آن (ماننـدتأخير در ارسال سريع نمونه ها بـه آزمايـشگاه و عـدم انجـامآزمايش کروماتوگرافي ظرف ک م تر از نـي م سـاعت از گـرفتننمونه مدفوع ) پيشنهاد مـي شـود در صـورت امکـان از سـاير

در مطالعــه ديگــري بــر روي کودکــان ويتنــامي مبــتلا روش هاي تشخيصي نظير EIA و PCR استفاده شود.
ميانگين سني افراد مورد مطالعـه ۸/۴۰ مـاه (۴/۳ سـال ) در محدوده سني (۱۶۸‐۱) ماه بود . نسبت مذکر بـه مؤنـث وميانگين سني افـراد بـه ترتيـب در روتـاويروس ۲/۱ بـه ۱ و بـ ه گاسـ تروآنتريت حـ اد در سـ ال ۲۰۰۶ تـ ست هـ اي ايمونوکرومـاتوگرافي (ICG) و PCR بـا پرايمـر اختـصاصي روتاويروسA جهت شناسايي اين ويروس ها استفاده شدند.
نتيجــه ايــن مطالعــه ايــن بــود کــه تــستICG بــا PCR ۶/۲۷ مــاه (۳/۲ ســال) و در آدنــوويروس ۴۱/۴۰، ۲ بــه ۱ و
۴/۲۰ مـاه (۷/۱سـال) بـود. در مطالعـه مـشابهي در فرانـسه ميـانگين سـني افـراد مـورد مطالعـه ۵/۱۵ مـاه در محـدوده
(۱۵۸‐ صفر ) ماه بود که در مبتلايان به روتاويروس ۱۱ ماه ودر مبتـلايان به آدنو ويـروس تايپ ۴۱/۴۰، ۱۵ مـاه بوده است قابل مقايسه بوده و ميزان حساسيت و اختصاصيت بـين ايـندو تست به ترتيب ۸/۸۷% و ۳/۹۳% بود. نتيجه ديگـر آن کـه تستICG در تـشخيص روتـاويروس در کودکـان ويتنـاميمبتلا به گاسترو آنتريت حاد ارزان، سريع و مفيد است (۱۳).
شماره ۳، پي در پي ۶۳ , مرداد و شهريور دکتر فريد ايمان زاده و همکاران / ٢٥١

(۷). در مقايسه سـن کودکـان مبـتلا در مطالعـه مـا بـالاتر گزارش شد که به نظر مي رسد علت آن بالاتر بودن ميـانگينسني افراد شرکت کننده باشد. در پژوهشي در استراليا نسبت مذکر بـه مؤنـث در آدنـوويروس تايـپ ۴۱/۴۰، ۲۵/۳۷ و درروتاويروس ۴۱/۶۷ بود (۴). در اين مطالعـه تعـداد مبتلايـانمذکر در اسهال روتاويروسي و آدنوويروسي نـسبت بـه افـرادمؤنث بالاتر بود که در مطالعه ما نيز اکثريت موارد اسـهال درهر دو نـوع ويـروس در افـراد مـذکر مـشاهده شـد. در سـايرمطالعات ميزان بروز بيماري آدنوويروس در افراد مذکر بـالاترذکر شده و در عفونـت روتـاويروس رابطـه معنـي داري بـين قابــل ملاحظــه اي در علايــ م بــاليني بــين ايــن دو گــروه مشاهده نشد . در مطالعه مشابهي در استراليا نيز علاي م بالينيبه ترتيب شيوع مدفوع شل، اسـتفراغ، دهيدراتاسـيون و تـبگـزارش شـ د (۴). علايـ م بـاليني در اسـهال روتاويروسـي و آدنوويروسي با استفراغ و دهيدراتاسيون همراهي بـيش تـري
داشـته کـه ايـن نتيــجه مطابــق بـا نتــايج مطالعــه مــا مي باشند (۴و۵).
تعداد WBCو RBCمدفوع در هر دو گروه در محـدودهطبيعي (۱‐ صـفر) گـزارش شـد. در هـيچ کـدام از دو گـروهکشت مثبت از نظر باکتري مشاهده نشد کـه ايـن نتيجـه بـا
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

جنسيت و ميزان ابـتلا بيـان نـشده اسـت (۸). البتـه نتيجـه ساير مطالعات مشابه مبني بر عدم وجود WBCو RBCدر
نمونه هاي مدفوع ه م خواني دارد (۵و۷).
تشکر و ق درداني
از زحمات خان م دکتـر هالـه بهبـد و دکتـر آرزو مـرادي از اعضای واحد پژوهش مرکز تحقيقـات عفـوني اطفـال کـه درتهيه ي مقاله ي حاضر همکاري داشـتند، تـشکر و قـدردانيمي گردد. به دست آمده در مطالعه ما مي تواند به علت ک م بودن تعدادنمونه هاي مثبت باشد.
در ايــن مطالعــه شــايع تــرين علامــت در هــر دو گــروهدهيدراتاسيون ۵% يا بيش تر بود . ساير علاي م به ترتيب شيوعدر اسهال روتاويروسي: frequency، تب، اسـتفراغ، مـدفوعشل و مدفوع آبکي و در مبتلايان بـه آدنـوويروس: اسـتفراغ،frequency، تب، مدفـوع آبکي و مدفوع شل بود که تفاوت
REFERENCES

.1 Dorsey M.Bass. Rotaviruses, Caliciviruses, and Astroviruses. In: Behrman RM, Kliegman RM, Jenson HB. Nelson textbook of pediatrics. 18th ed. WB Saunders. 2007; PP: 1399-401.
.2 Giordano MO, Ferreyra LJ, Isa MB, Martinez LC, Yudowsky SI, Nates SV. The epidemiology of acute viral gastroenteritis in hospitalized children in Cordoba City, Argentina: an insight of disease burden. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 2001; 43(4): 193-7.
.3 Shimizu H, Phan TG, Nishimura S, Okitsu S, Maneekarn N, Ushijima H. An outbreak of adenovirus serotype 41 infection in infants and children with acute gastroenteritis in Maizuru City, Japan. Infect Genet Evol 2007; 7(2): 279-84.
.4 Grimwood K, Carzino R, Barnes GL, Bishop RF. Patients with enteric adenovirus gastroenteritis admitted to an Australian pediatric teaching hospital J Clin Microbiol 1995; 33(1): 131-6.
.5 Long SA, Pickering LK, Prober ChG. Pediatric Infectious Diseases. 2nd ed. New York: Churchill living Stone. 2003; PP: 369-71.
۲۵۲بيمارستان
.6 Brooks GF, Butel JS, Morse SA. Jawets, Melnick, Adelberg’s Medical microbiology. 23th ed. Boston: MC Graw Hill. 2004; P: 426-508.
.7 Naficy AB. Epidemiology of childhood viral diarrhea. Blood Weekly. 1999: 13-4.
.8 Bon F, Fascia P, Dauvergne M, Tenenbaum D, Planson H, Petion AM, et al. Prevalence of group A rotavirus, human calicivirus, astrovirus and adenovirus type 40 and 41 infections among children with acute gastro enteritis in Dijon, France. J Clin Microbiol 1999; 37 (9): 3055-58.
.9 Khalili B, Cuevas LE, Reisi N, Dove W, Cunliffe NA, Hart CA. Epidemiology of rotavirus diarrhea in Iranian children. J Med Virol 2004; 73(2): 309-12
.01 Kazemi A, Tabatabaei F, Agha-Ghazvini R, Kelishadi R. The role of rotavirus in acute pediatric diarrhea in Isfahan, Iran. Pak J Med Sci 2006; 22 (3): 282-5.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

.11 Lee SY, Hong JH, Lee SW, Lee M. Comparisons of latex agglutination, immunochromatography and enzyme immunoassay methods for the detection of rotavirus antigen. Korean J Lab Med 2007; 27(6):437-41.
.21 Regagnon C, Chambon M, Archimbaud C, Charbonné F, Demeocq F, Labbé A, et al. Rapid diagnosis of rotavirus infections: comparative prospective study of two techniques for antigen detection in stool. Pathol Biol (Paris) 2006; 54(6): 343-6.
.31 Nguyen TA, Khamrin P, Takanashi S, Le Hoang P, Pham le D, Hoang KT. Evaluation of immunochromatography tests for detection of rotavirus and norovirus among Vietnamese children with acute gastroenteritis and the emergence of a novel norovirus GII.4 variant. J Trop Pediatr 2007; 53(4): 264-9.قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید