پژوهن ده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهي د بهشتي) سال سيزده م, شماره ۳ , پي در پي ۶۳ ، صفحات ۲۳۹ تا ۲۴۵
مرداد و شهريور ۱۳۸۷

تاريخ دريافت مقاله ۲۳/۷/۸۶ تاريخ پذيرش مقاله ٢٣/١١/٨٦
بررسي ميزان پلاسمايي NT-Pro BNP در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي
دکتر مح مد اسد پور پيرانفر ۱ ٭، دکتر امير ح مزه پردال۲ ، دکتر فرهاد م شايخ بخ شي۳، دکتر مهدي هدايتي۴ ،
۷ ۶۵
دکتر مح مد رضا بيرانوند ، دکتر علي علي ع سگري ، دکتر بهروز کاتوزيان

چکي ده
سابقه و ه دف: با توجه به فراواني بيماران مبتلا به نارسايي قلبي با روند رو به افزايش و عوارض و پيامدهاي شناخته شده اين بيماري و اهميت شاخص هاي نشان دهنده تشخيص و درمان و پيش آگهي بيماران و وجود گزارش هاي مبني بر تغيرات ميزان پلاسمائي NT- Pro BNP در اين گروه از بيماران و نيز عدم گزارشي از تجربه آن در کشور اين تحقيق بر روي بيماران نارسايي قلبي مراجعه کننده به بيمارستان طالقاني انجام شد.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

مواد و روش ها: تحقيق با طراحي مقطعي روي کليه بيماران واجد شرايط انجام گرديد. تشخيص نارسايي قلبي به روش استاندارد آن بوده و بيماران مبتلا به سندروم حاد کرونري، کانديدهاي پيوند قلبي، هيپرتيروئيدي، بيماري حاد و مزمن کليوي (GFR <60)، بيماران با تنگي شديد دريچه قلب، بيماري ريوي شديد ( FEV1<1 Litr)، سيروز کبدي و بيماري هيپرآلدسترونيسم اوليه از مطالعه حذف شدند. با استفاده از روش الايزا (ELISA, Biomedia-Crop, Bratislava- Slovakia) غلظت پلاسمايي NT- Pro BNP اندازه گيري شد. نقش سن، جنس، فشار خون بالا، ديابت قندي، بيماري ايسکميک قلبي، مرحله باليني،
NYHA Class و درصد LVEF با آماره من ويتني و يا کراس کال واليس مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: تحقيق بر روي ۷۹ بيمار واجد شرايط انجام گرفت، حدود ۷۰ درصد مذکر و سن بيماران ۱۴± ۶۳ سال بود. سطح پلاسمايي NT- Pro BNP برابر ۳۸۷ ± ۴۲۱ بود. در سنين زير ۶۰ سال ميزان آن ۳۰۰ ± ۳۰۹ و در سنين بالاي ۶۰ سال ۴۱۹ ± ۴۸۶ بود (۰۵/۰P<). با افزايش مرحله باليني سطح پلاسمايي آن تا ۶ برابر افزايش نشان داد (۰۱/۰P<) و نيز با افزايش NYHA Class سطح پلاسمايي آن بيش از چهار برابر افزايش پيدا کرد (۰۱/۰P<).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد اين يافته آزمايشگاهي مي تواند يک راهنماي تشخيصي، درماني و پيش آگهي در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي باشد.
، نارسايي قلبي ، BNP،(NT-Pro BNP) Pro-Brain Natriuretic Peptide :واژگ ان کلي دي LVEF ، مرحله باليني ، NYHA کلاس باليني

مق دمه
نارسايي قلبي يکي از معضلات اساسي سلامت عمومي در است. در ايالات متحده نارسايي قلبي عامل قريب به يک جوامع صنعتي است و ميزان بروز و شيوع آن در حال افزايش ميليون مورد بسـتري و ۵۰۰۰۰ مـورد مرگ و ميـر در سـال

۱ ٭ . نويسنده مسؤول : استاديار ، گروه قلب و عروق ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . آدرس براي مکاتبه: تهران، اوين، خيابان تابناك، بيمارستان آيت ا… طالقاني ، بخش قلب و عروق . پست الکترونيک: [email protected]
۲ . استاديار ، دانشکده تغذيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
. دستيار داخلي ، بيمارستان آيت ا… طالقاني ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
. استاديار ، مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
. : استاديار ، گروه قلب و عروق ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
. دستيار داخلي ، بيمارستان آيت ا… طالقاني ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
۷ . مشاور متدولوژی و آمار ، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
در ۲۴۰
مواد و روش ها
تحقيق با طراحي Cross- Sectional روي کليه بيماران مبتلا به نارسايي قلب انجام شد. نارسايي قلبي اين گروه با بررسي هاي کلينيکي و اکوکارديوگرافي تأييد شدند (۱) و درجـه نارسـايي آن ها بر اساس معـيارهاي تقسيـ م بندي NYHA (۱) و مرحله باليني بيماري (stage) تعيين شد. است و تخمين زده مي شود ۹/۴ ميليون نفر در آمريکا تحت درمان نارسايي قلبي بوده و در هر سال۵۵۰۰۰۰ مورد جديد تشخيـص داده مي شـود. از آن جا کـه نارسـايي قلبي در سالمنـدان شايـع تر است شيوع آن با پيـر شدن جمعيت افزايش مي يابد (۱). به طور رايج اکثر پزشکان با تکيه بر کلينيک و اکوکارديوگرافي شدت بيماري و درمان را ارزيابي
مي کننـد و بـراي ارزيـابي تشخيـصي با دقـت بيـش تـر و با رعايت اخلاق پژوهشي و اخـذ رضايت از بيـماران از ارزان تر، روش هـاي ديـگر لازم است. به علاوه مبتلايان هرکدام ۳ ميلي ليتر خون سياهرگي سيتراته اخذ شد و به به نارسايـي قلبي بـا نشـانه هاي باليـني گونـاگون مراجعـه آزمايشـگاه مـرکـز تحقيـقات غـدد دانشـگاه علوم پزشـکي
مي کنند و بر اساس علل بيماري هاي زمينه اي، مدت زمان بيماري و درجه تأثير گذاري فعاليت روزمره طبقه بنـدي مي شوند (۲).
اخيراﹰ گزارشات زيادي دربـاره پپتيد ناتريورتيـک نوع B منتشر شده که سطح پلاسمايي آن به عنوان يک هورمون عصبي قلب در بيماران علامت دار مبتلا به اختلال عملکرد سيستوليک و دياستوليک بطني بالا مي رود و براي تشخيص يا رد نـارسـايي قلـبي حساسيت و اختـصاصيت بالايي دارد و بالا بودن سطح پلاسمايي BNP علي رغ م درمان مطلوب به عنوان يک فاکتور پيش گويي کننده مه م است (۲و۳).
اگر در بيـماران درگير نارسـايي قلـبي مزمـن، سطـح
NT-Pro BNP متناسب با شدت علاي م باليني و درجه کاهش کسر جهشي بطن چپ (LVEF ) افزايش يابد، اين هورمون به عنوان يک نشان گر بيولوژيک از وضعيت قلب در ارزيابي، درمان و پيش آگهي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مه م است. با توجه به در دسترس بودن NT-Pro BNP و عدم گزارشي از سطح آن در جامعه ايراني و اين که اگر اين سطح در بعضي از ويژگي هاي فردي و يا بيماري تفاوت داشته باشد، مي تواند يک راهنـماي تشخيـصي و درماني در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي باشد، در اين تحقيـق سطح پلاسمـايي اين پپتيـد در اين گروه از بيماران مراجعـه کننده به بيمارستان طالقاني در سال هاي ۱۳۸۵‐
۱۳۸۴ انجام گرفت.
شهيد بهشتي ارسال شد. اين نمونه ها پس از سانتريفوژ کردن و جدانمودن پلاسماي آنها در برودت ۸۰‐ درجه سانتي گراد نگه داري شده و پس از پايان نمونه گيري ها غلظت پلاسمايي NT-Pro BNP به روش الايزا (NT-Pro BNP ELISA, Biomedica Crop, Bratislava,
Slovakia) – اندازه گيري شد. ضريب تغيير ميان سنجشي
۱/۷ درصد و حساسيت آزمايش ۵/۲ پيکوگرم در ميلي ليتر بود. در اين پژوهش بيماران مبتلا به سندروم حاد کرونري، کانديد هاي پيوند قلب، بيماران با تنگي شديد دريچه قلب، بيماران ريوي شديد (FEV1< 1 Litr)، سيـروز کبـدي، بيماري هيپر آلدسترونيس م اوليه، هيپرتيروئيدي، بيماري حاد و مزمن کليوي (GFR< 60) و ARDS از طرح کنار گذاشته شدند.
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

سطح پلاسماييNT- Pro BNP در هر مرحله از کارکرد قلبي بر اساس تقسي م بنديNYHA و مرحله باليني بيماري (stage) نارسايي قلبي مقايسه شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS Version 13 تجزيه و تحليل گرديد. سطح پلاسمايي در نمونه ها تعين و ميزان واقعي آن با دامنه اطمينان (CI) ۹۵% در بيماران برآورد گرديد و نقش سن بالاي ۶۰ سال، جنس، فشار خون بالا، ديابت قندي، بيـماري ايسکميـک قلب در نمـونه ها تعييـن و با آمـاره ي من ويتني و يا کراس کال واليس مورد قضاوت آماري قـرار گرفت.
شماره
class III در ۲۹ بيمار (۷/۳۶ درصد)، class IV در ۲۲ بيمار (۸/۲۷ درصد) بود. کسر جهشي بطن چپ بيماران (LVEF ) در ۲۳ بيمار (۱/۲۹ درصد ) بيش تر يا مساوي
۴۰ درصد و ک م تر از ۵۰ %، در ۳۲ بيمار (۵/۴۰ درصد) بين
۳۹‐۲۹ درصد و در ۲۴ بيمار (۴/۳۰ درصد) ک م تر يا مساوي
۲۸ درصد بود. توزيع سطح پلاسمايي NT-Pro BNP در مبتلايان به نارسايي قلبي ۱/۳۸۷ ± ۸/۴۲۰ بود و ميزان واقعي آن با احتمال ۹۵ درصد در کل اين بيماران از حداقل ۳۸۸ تا ۵۰۴ برآورد گرديد. ( ۵۰۴ ‐ ۳۸۸) = ۹۵ CI سطح اين پپتيد در افراد ک م تر از ۶۰ سال نسبت به افراد بيش تر از ۶۰ سال بيش تر است (۵ ۰/۰< P) ولي در جنس، فشار
خـون، ديـابت قنـدي، بيـماري ايسکميـک قلب تفـاوت معـني داري ندارد. (جدول۱). يافته ها
در اين پژوهش ۷۹ بيمار بررسي شدند که از اين تعداد ۵۵ نفر مرد (۶/۶۹ درصد) و ۲۴ نفر زن (۴/۳۰ درصد) بودند.
سن بيماران ۱۴ ± ۱/۶۳ سال بود. سابقه فشار خون بالا در
۴۸ بيمار (۸/۶۰ درصد)، ديابت قندي در۲۲ بيمار (۸/۲۷ درصد)، بيماري ايسکميک قلب در ۶۴ بيمار (۸۱ درصد) وجود داشت. فراواني مرحله باليني (stage) نارسايي قلبي بيـماران شامل: مرحله stage A) A) در ۷ بيـمار (۹/۸ درصد)، مرحله stage B) B) در ۲۱ بيمار (۶/۲۶ درصد )، مرحله stage C) C) در ۲۸ بيمار (۴/۳۵ درصد) و مرحله stage D) D) در ۲۳ بيمار (۱/۲۹ درصد ) بود.
فراواني درجه کارکرد قلب شامل: class I در ۹ بيمار (۴/۱۱ درصد)، class II در ۱۹ بيمار (۱/۲۴ درصد )،

جدول۱ ‐ سطح پلاس مايي NT-Pro BNP به تفکيک خصوصيات بي ماران مبتلا به نارسايي قلبي

سطح پلاسماييNT-Pro BNP ميزان در نمونه هابرآورد واقعي آن نتيجه آزمون
1268731734566Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 10:12 +0330 on Wednesday January 10th 2018

Pg/ mL با احتمال ۹۵ درص د خصوصيات بيماران ۹۵% = C.I

P < ۰/۰ ۵
۱۹۴ ‐۴۲۳
۳۶۷ ‐۶۰۵
۳۰۹ ± ۳۰۰
۴۸۶ ± ۴۱۹ سن:
‐ بيش تر از ۶۰ سال ( ۲۹= ۱N )
‐ شصت سال و کم تر (۵۰ =۲N)

P < ۰/۵
۳۰۰ – ۴۶۰
۲۸۷ ‐ ۶۶۰
۳۹۸ ± ۳۶۳
۴۷۳ ± ۴۴۲ جنس:
‐ مرد ۵۵ =۱ N
‐ زن ۲۴=۲ N

P < ۰/۳
۲۵۳‐ ۴۷۳ ۳۳۳‐ ۵۸۴
۳۶۳ ± ۳۰۰
۴۵۸ ± ۴۳۳ فشار خون بالا:
‐ ندارد ( ۳۱=۱ N )
‐ دارد ( ۴۸= ۲ N )
ديابت قندي:
۳۲۶‐ ۵۴۲ ۴۳۴ ± ۴۰۷

ندارد

)
۵۷
=
۱

N

(

دارد

)
۲۲
=
۲

N
(

۳۳۵

±

۳۸۷

۷
/
۰
<

P

قلب

ايسکميک

بيماري
:

ندارد

(
۱۵
=
۱

N
)

دارد

(
۶۴

=
۲

N
)

۲۶۵

±

۳۲۸

۴۰۹

±

۴۴۳

۴۷۵


۱۸۱

۵۴۵

۳۴۱

۴

/
۰
<

P

ندارد

)قیمت: تومان

دسته بندی : پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید